Procedura : 2008/2317(ACI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0474/2008

Teksty złożone :

A6-0474/2008

Debaty :

Głosowanie :

PV 18/12/2008 - 6.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0619

SPRAWOZDANIE     
PDF 133kWORD 70k
4.12.2008
PE 416.255v02-00 A6-0474/2008

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 26 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r.

(COM(2008)0732 – C6‑0393/2008 – 2008/2317(ACI))

Komisja Budżetowa

Sprawozdawca: Reimer Böge

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
 UZASADNIENIE
 OPINIA KOMISJI ROZWOJU REGIONALNEGO
 WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 26 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r.

(COM(2008)0732 – C6‑0393/2008 – 2008/2317(ACI))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2008)0732 – C6-0393/2008),

–   uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami(1) z dnia 17 maja 2006 r., a w szczególności jego pkt 26,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej(2),

–   uwzględniając wspólną deklarację Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, przyjętą podczas posiedzenia pojednawczego w dniu 17 lipca 2008 r., dotyczącą Funduszu Solidarności,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej oraz opinię Komisji Rozwoju Regionalnego (A6-0474/2008),

1.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

2.  zobowiązuje przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

3.  zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

(1)

Dz.U. C 139 z 14.06.06, s. 1.

(2)

Dz.U. L 311 z 14.11.2002, s. 3.


ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia xx grudnia 2008 r.

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 26 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r.

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami(1) z dnia 17 maja 2006 r., a w szczególności jego pkt 26,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej(2),

uwzględniając wniosek Komisji,

mając na uwadze, co następuje:

(1)      Unia Europejska ustanowiła Fundusz Solidarności Unii Europejskiej („fundusz”) w celu okazania solidarności z ludnością zamieszkującą regiony dotknięte klęskami.

(2)      Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. dopuszcza możliwość uruchomienia funduszu w granicach rocznego pułapu wynoszącego 1 mld EUR.

(3)      Rozporządzenie (WE) nr 2012/2002 zawiera przepisy umożliwiające uruchomienie funduszu.

(4)      Cypr złożył wniosek w sprawie uruchomienia funduszu w związku z klęską spowodowaną przez suszę.

STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W ramach budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008 uruchamia się Fundusz Solidarności Unii Europejskiej w celu udostępnienia kwoty 7 605 445 EUR w środkach na zobowiązania i środkach na płatności.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Strasburgu, ... grudnia 2008 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego          W imieniu Rady

Przewodniczący                                            Przewodniczący

(1)

              Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.

(2)

              Dz.U. L 311 z 14.11.2002, s. 3.


UZASADNIENIE

Komisja proponuje uruchomienie Europejskiego Funduszu Solidarności na rzecz Cypru na mocy pkt. 26 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. Porozumienie międzyinstytucjonalne przewiduje możliwość uruchomienia funduszu w granicach rocznego pułapu wynoszącego 1 mld EUR. W roku 2008 uruchomiona została ogólna suma 273 191 197 euro na rzecz odpowiednio Wielkiej Brytanii (162 387 985 euro), Grecji (89 769 009 euro), Słowenii (8 254 203 euro) i Francji (Gwadelupa i Martynika - 12 780 000 euro).

Komisja przedstawiła budżet korygujący (BK nr 10/2008) w celu ujęcia w budżecie na 2008 r. szczególnych środków na zobowiązania i płatności, jak przewidziano w pkt 26 Porozumienia międzyinstytucjonalnego.

Cypr przedłożył wniosek o mobilizację środków z Funduszu w następstwie suszy, która dotknęła to państwo w czasie wiosny i osiągnęła swój punkt kulminacyjny w kwietniu 2008 r. Po sprawdzeniu, że wniosek ten spełnia niezbędne warunki określone w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2012/2002, Komisja proponuje uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na ogólną kwotę 7 605 445 euro, w ramach działu 3b ram finansowych. Kwota ta odpowiada redukcji środków na płatności w wysokości 7 605 445 euro w ramach linii budżetowej 13 04 02 (Fundusz Spójności - dział 1b).

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja zaproponowała uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej jako jedyny punkt wstępnego projektu budżetu korygującego nr 11/2008, i przypomina, że 17 lipca 2008 r., podczas postępowania pojednawczego dwóch organów władzy budżetowej, Parlament i Rada stwierdziły we wspólnej deklaracji, że „z zadowoleniem przyjmują zobowiązanie Komisji, zgodnie z którym od tej pory każdy wstępny projekt budżetu korygującego wymagany w związku z uruchomieniem Funduszu Solidarności będzie służył wyłącznie temu celowi”.

Zgodnie z postanowieniami pkt 26 Porozumienia międzyinstytucjonalnego, przed podjęciem przez oba organy władzy budżetowej decyzji o wyrażeniu zgody na uruchomienie środków należy przeprowadzić rozmowy trójstronne. W związku z pilną potrzebą dokonania korekty w ramach budżetu 11/2008, oba organy władzy budżetowej uzgodniły, że zastosowana zostanie procedura uproszczona.

Komisja Rozwoju Regionalnego wyraziła swoją pozytywną opinię w piśmie dołączonym do niniejszego sprawozdania.

Rozmiar szkód oraz proponowana przez Komisję pomoc rozkłada się następująco:

 

 

 

 

(w euro)

 

Szkody bezpośrednie

Próg

Kwota wg współczynnika 2,5%

Kwota wg współczynnika 6 %

Łączna kwota proponowanej pomocy

Cypr/Susza

176 150 000

 84 673 000

2 116 825

5 488 620

7 605 445

Ogółem

 

 

 

 

7 605 445

Sprawozdawca zaleca przyjęcie przedstawionego przez Komisję projektu decyzji dołączonego do niniejszego sprawozdania.


OPINIA KOMISJI ROZWOJU REGIONALNEGO

Pan Reimer Böge

Przewodniczący

Komisja Budżetowa

Dotyczy: wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (COM(2008) 732 wersja ostateczna)

Szanowny Panie,

Aby uniknąć zbędnej zwłoki w zatwierdzeniu niniejszego środka, który Komisja Budżetowa zamierza jak najszybciej przyjąć, z przyjemnością informuję Pana, że Komisja Rozwoju Regionalnego nie wyraża sprzeciwu w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności w celu przekazania Cyprowi kwoty 7 605 445 euro zgodnie z wnioskiem Komisji Europejskiej i zgodnie z uregulowaniami określonymi w Porozumieniu instytucjonalnym z dnia 17 maja 2006 r. i rozporządzeniu nr 2012/2002.

Z wyrazami szacunku,

Gerardo Galeote


WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

2.12.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

15

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Reimer Böge, Costas Botopoulos, Brigitte Douay, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Margaritis Schinas, László Surján, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Marusya Ivanova Lyubcheva, Gianluca Susta

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności