SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 26 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r.

  4.12.2008 - (COM(2008)0732 – C6‑0393/2008 – 2008/2317(ACI))

  Komisja Budżetowa
  Sprawozdawca: Reimer Böge

  Procedura : 2008/2317(ACI)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  A6-0474/2008
  Teksty złożone :
  A6-0474/2008
  Debaty :
  Teksty przyjęte :

  PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 26 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r.

  (COM(2008)0732 – C6‑0393/2008 – 2008/2317(ACI))

  Parlament Europejski,

  –   uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2008)0732 – C6-0393/2008),

  –   uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami[1] z dnia 17 maja 2006 r., a w szczególności jego pkt 26,

  –   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej[2],

  –   uwzględniając wspólną deklarację Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, przyjętą podczas posiedzenia pojednawczego w dniu 17 lipca 2008 r., dotyczącą Funduszu Solidarności,

  –   uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej oraz opinię Komisji Rozwoju Regionalnego (A6-0474/2008),

  1.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

  2.  zobowiązuje przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

  3.  zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

  • [1]  Dz.U. C 139 z 14.06.06, s. 1.
  • [2]  Dz.U. L 311 z 14.11.2002, s. 3.

  ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

  z dnia xx grudnia 2008 r.

  w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 26 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r.

  PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami[1] z dnia 17 maja 2006 r., a w szczególności jego pkt 26,

  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej[2],

  uwzględniając wniosek Komisji,

  mając na uwadze, co następuje:

  (1)      Unia Europejska ustanowiła Fundusz Solidarności Unii Europejskiej („fundusz”) w celu okazania solidarności z ludnością zamieszkującą regiony dotknięte klęskami.

  (2)      Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. dopuszcza możliwość uruchomienia funduszu w granicach rocznego pułapu wynoszącego 1 mld EUR.

  (3)      Rozporządzenie (WE) nr 2012/2002 zawiera przepisy umożliwiające uruchomienie funduszu.

  (4)      Cypr złożył wniosek w sprawie uruchomienia funduszu w związku z klęską spowodowaną przez suszę.

  STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

  Artykuł 1

  W ramach budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008 uruchamia się Fundusz Solidarności Unii Europejskiej w celu udostępnienia kwoty 7 605 445 EUR w środkach na zobowiązania i środkach na płatności.

  Artykuł 2

  Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

  Sporządzono w Strasburgu, ... grudnia 2008 r.

  W imieniu Parlamentu Europejskiego          W imieniu Rady

  Przewodniczący                                            Przewodniczący

  • [1]               Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.
  • [2]               Dz.U. L 311 z 14.11.2002, s. 3.

  UZASADNIENIE

  Komisja proponuje uruchomienie Europejskiego Funduszu Solidarności na rzecz Cypru na mocy pkt. 26 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. Porozumienie międzyinstytucjonalne przewiduje możliwość uruchomienia funduszu w granicach rocznego pułapu wynoszącego 1 mld EUR. W roku 2008 uruchomiona została ogólna suma 273 191 197 euro na rzecz odpowiednio Wielkiej Brytanii (162 387 985 euro), Grecji (89 769 009 euro), Słowenii (8 254 203 euro) i Francji (Gwadelupa i Martynika - 12 780 000 euro).

  Komisja przedstawiła budżet korygujący (BK nr 10/2008) w celu ujęcia w budżecie na 2008 r. szczególnych środków na zobowiązania i płatności, jak przewidziano w pkt 26 Porozumienia międzyinstytucjonalnego.

  Cypr przedłożył wniosek o mobilizację środków z Funduszu w następstwie suszy, która dotknęła to państwo w czasie wiosny i osiągnęła swój punkt kulminacyjny w kwietniu 2008 r. Po sprawdzeniu, że wniosek ten spełnia niezbędne warunki określone w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2012/2002, Komisja proponuje uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na ogólną kwotę 7 605 445 euro, w ramach działu 3b ram finansowych. Kwota ta odpowiada redukcji środków na płatności w wysokości 7 605 445 euro w ramach linii budżetowej 13 04 02 (Fundusz Spójności - dział 1b).

  Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja zaproponowała uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej jako jedyny punkt wstępnego projektu budżetu korygującego nr 11/2008, i przypomina, że 17 lipca 2008 r., podczas postępowania pojednawczego dwóch organów władzy budżetowej, Parlament i Rada stwierdziły we wspólnej deklaracji, że „z zadowoleniem przyjmują zobowiązanie Komisji, zgodnie z którym od tej pory każdy wstępny projekt budżetu korygującego wymagany w związku z uruchomieniem Funduszu Solidarności będzie służył wyłącznie temu celowi”.

  Zgodnie z postanowieniami pkt 26 Porozumienia międzyinstytucjonalnego, przed podjęciem przez oba organy władzy budżetowej decyzji o wyrażeniu zgody na uruchomienie środków należy przeprowadzić rozmowy trójstronne. W związku z pilną potrzebą dokonania korekty w ramach budżetu 11/2008, oba organy władzy budżetowej uzgodniły, że zastosowana zostanie procedura uproszczona.

  Komisja Rozwoju Regionalnego wyraziła swoją pozytywną opinię w piśmie dołączonym do niniejszego sprawozdania.

  Rozmiar szkód oraz proponowana przez Komisję pomoc rozkłada się następująco:

   

   

   

   

  (w euro)

   

  Szkody bezpośrednie

  Próg

  Kwota wg współczynnika 2,5%

  Kwota wg współczynnika 6 %

  Łączna kwota proponowanej pomocy

  Cypr/Susza

  176 150 000

   84 673 000

  2 116 825

  5 488 620

  7 605 445

  Ogółem

   

   

   

   

  7 605 445

  Sprawozdawca zaleca przyjęcie przedstawionego przez Komisję projektu decyzji dołączonego do niniejszego sprawozdania.

  OPINIA KOMISJI ROZWOJU REGIONALNEGO

  Pan Reimer Böge

  Przewodniczący

  Komisja Budżetowa

  Dotyczy: wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (COM(2008) 732 wersja ostateczna)

  Szanowny Panie,

  Aby uniknąć zbędnej zwłoki w zatwierdzeniu niniejszego środka, który Komisja Budżetowa zamierza jak najszybciej przyjąć, z przyjemnością informuję Pana, że Komisja Rozwoju Regionalnego nie wyraża sprzeciwu w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności w celu przekazania Cyprowi kwoty 7 605 445 euro zgodnie z wnioskiem Komisji Europejskiej i zgodnie z uregulowaniami określonymi w Porozumieniu instytucjonalnym z dnia 17 maja 2006 r. i rozporządzeniu nr 2012/2002.

  Z wyrazami szacunku,

  Gerardo Galeote

  WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

  Data przyjęcia

  2.12.2008

   

   

   

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  –:

  0:

  15

  0

  0

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  Reimer Böge, Costas Botopoulos, Brigitte Douay, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Margaritis Schinas, László Surján, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

  Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

  Marusya Ivanova Lyubcheva, Gianluca Susta