SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 26 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r.

4.12.2008 - (COM(2008)0732 – C6‑0393/2008 – 2008/2317(ACI))

Komisja Budżetowa
Sprawozdawca: Reimer Böge

Procedura : 2008/2317(ACI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0474/2008
Teksty złożone :
A6-0474/2008
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 26 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r.

(COM(2008)0732 – C6‑0393/2008 – 2008/2317(ACI))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2008)0732 – C6-0393/2008),

–   uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami[1] z dnia 17 maja 2006 r., a w szczególności jego pkt 26,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej[2],

–   uwzględniając wspólną deklarację Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, przyjętą podczas posiedzenia pojednawczego w dniu 17 lipca 2008 r., dotyczącą Funduszu Solidarności,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej oraz opinię Komisji Rozwoju Regionalnego (A6-0474/2008),

1.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

2.  zobowiązuje przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

3.  zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

  • [1]  Dz.U. C 139 z 14.06.06, s. 1.
  • [2]  Dz.U. L 311 z 14.11.2002, s. 3.

ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia xx grudnia 2008 r.

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 26 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r.

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami[1] z dnia 17 maja 2006 r., a w szczególności jego pkt 26,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej[2],

uwzględniając wniosek Komisji,

mając na uwadze, co następuje:

(1)      Unia Europejska ustanowiła Fundusz Solidarności Unii Europejskiej („fundusz”) w celu okazania solidarności z ludnością zamieszkującą regiony dotknięte klęskami.

(2)      Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. dopuszcza możliwość uruchomienia funduszu w granicach rocznego pułapu wynoszącego 1 mld EUR.

(3)      Rozporządzenie (WE) nr 2012/2002 zawiera przepisy umożliwiające uruchomienie funduszu.

(4)      Cypr złożył wniosek w sprawie uruchomienia funduszu w związku z klęską spowodowaną przez suszę.

STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W ramach budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008 uruchamia się Fundusz Solidarności Unii Europejskiej w celu udostępnienia kwoty 7 605 445 EUR w środkach na zobowiązania i środkach na płatności.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Strasburgu, ... grudnia 2008 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego          W imieniu Rady

Przewodniczący                                            Przewodniczący

  • [1]               Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.
  • [2]               Dz.U. L 311 z 14.11.2002, s. 3.

UZASADNIENIE

Komisja proponuje uruchomienie Europejskiego Funduszu Solidarności na rzecz Cypru na mocy pkt. 26 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. Porozumienie międzyinstytucjonalne przewiduje możliwość uruchomienia funduszu w granicach rocznego pułapu wynoszącego 1 mld EUR. W roku 2008 uruchomiona została ogólna suma 273 191 197 euro na rzecz odpowiednio Wielkiej Brytanii (162 387 985 euro), Grecji (89 769 009 euro), Słowenii (8 254 203 euro) i Francji (Gwadelupa i Martynika - 12 780 000 euro).

Komisja przedstawiła budżet korygujący (BK nr 10/2008) w celu ujęcia w budżecie na 2008 r. szczególnych środków na zobowiązania i płatności, jak przewidziano w pkt 26 Porozumienia międzyinstytucjonalnego.

Cypr przedłożył wniosek o mobilizację środków z Funduszu w następstwie suszy, która dotknęła to państwo w czasie wiosny i osiągnęła swój punkt kulminacyjny w kwietniu 2008 r. Po sprawdzeniu, że wniosek ten spełnia niezbędne warunki określone w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2012/2002, Komisja proponuje uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na ogólną kwotę 7 605 445 euro, w ramach działu 3b ram finansowych. Kwota ta odpowiada redukcji środków na płatności w wysokości 7 605 445 euro w ramach linii budżetowej 13 04 02 (Fundusz Spójności - dział 1b).

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja zaproponowała uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej jako jedyny punkt wstępnego projektu budżetu korygującego nr 11/2008, i przypomina, że 17 lipca 2008 r., podczas postępowania pojednawczego dwóch organów władzy budżetowej, Parlament i Rada stwierdziły we wspólnej deklaracji, że „z zadowoleniem przyjmują zobowiązanie Komisji, zgodnie z którym od tej pory każdy wstępny projekt budżetu korygującego wymagany w związku z uruchomieniem Funduszu Solidarności będzie służył wyłącznie temu celowi”.

Zgodnie z postanowieniami pkt 26 Porozumienia międzyinstytucjonalnego, przed podjęciem przez oba organy władzy budżetowej decyzji o wyrażeniu zgody na uruchomienie środków należy przeprowadzić rozmowy trójstronne. W związku z pilną potrzebą dokonania korekty w ramach budżetu 11/2008, oba organy władzy budżetowej uzgodniły, że zastosowana zostanie procedura uproszczona.

Komisja Rozwoju Regionalnego wyraziła swoją pozytywną opinię w piśmie dołączonym do niniejszego sprawozdania.

Rozmiar szkód oraz proponowana przez Komisję pomoc rozkłada się następująco:

 

 

 

 

(w euro)

 

Szkody bezpośrednie

Próg

Kwota wg współczynnika 2,5%

Kwota wg współczynnika 6 %

Łączna kwota proponowanej pomocy

Cypr/Susza

176 150 000

 84 673 000

2 116 825

5 488 620

7 605 445

Ogółem

 

 

 

 

7 605 445

Sprawozdawca zaleca przyjęcie przedstawionego przez Komisję projektu decyzji dołączonego do niniejszego sprawozdania.

OPINIA KOMISJI ROZWOJU REGIONALNEGO

Pan Reimer Böge

Przewodniczący

Komisja Budżetowa

Dotyczy: wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (COM(2008) 732 wersja ostateczna)

Szanowny Panie,

Aby uniknąć zbędnej zwłoki w zatwierdzeniu niniejszego środka, który Komisja Budżetowa zamierza jak najszybciej przyjąć, z przyjemnością informuję Pana, że Komisja Rozwoju Regionalnego nie wyraża sprzeciwu w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności w celu przekazania Cyprowi kwoty 7 605 445 euro zgodnie z wnioskiem Komisji Europejskiej i zgodnie z uregulowaniami określonymi w Porozumieniu instytucjonalnym z dnia 17 maja 2006 r. i rozporządzeniu nr 2012/2002.

Z wyrazami szacunku,

Gerardo Galeote

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

2.12.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

15

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Reimer Böge, Costas Botopoulos, Brigitte Douay, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Margaritis Schinas, László Surján, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Marusya Ivanova Lyubcheva, Gianluca Susta