RAPORT referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene, în conformitate cu punctul 26 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară

4.12.2008 - (COM(2008)0732 – C6‑0393/2008 – 2008/2317(ACI))

Comisia pentru bugete
Raportor: Reimer Böge

Procedură : 2008/2317(ACI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A6-0474/2008
Texte depuse :
A6-0474/2008
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene, în conformitate cu punctul 26 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară

(COM(2008)0732 – C6‑0393/2008 – 2008/2317(ACI))

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei înaintată Parlamentului European și Consiliului (COM(2008)0732-C6-0393/2008),

–   având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară[1], în special punctul 26,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului din 11 noiembrie 2002 de instituire a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene[2],

–   având în vedere Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei, adoptată în cursul reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008 privind Fondul de solidaritate,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru bugete și avizul Comisiei pentru dezvoltare regională (A6-0474/2008),

1.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a semna decizia împreună cu Președintele Consiliului și a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

  • [1]  JO C 139, 14.6.2006, p.1.
  • [2]  JO L 311, 14.11.2002, p. 3.

ANEXĂ: DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din XX decembrie 2008

privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară[1], în special punctul 26,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului din 11 noiembrie 2002 de instituire a Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene[2],

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)      Uniunea Europeană a creat un Fond de solidaritate al Uniunii Europene (Fondul) pentru a-și exprima solidaritatea față de populația din regiunile afectate de catastrofe naturale.

(2)      Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 permite mobilizarea fondului în limita unui plafon anual de 1 miliard EUR.

(3)      Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 cuprinde dispozițiile care permit mobilizarea fondului.

(4)      Cipru a depus o cerere pentru mobilizarea fondului, referitoare la o catastrofă naturală cauzată de secetă.

DECID:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2008, se mobilizează Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru suma de 7 605 445 EUR în credite de angajament și de plată.

Articolul 2

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Strasbourg, ... decembrie 2008.

Pentru Parlamentul European                     Pentru Consiliu

Președintele                                                 Președintele

  • [1]               JO C 139, 14.6.2006, p. 1.
  • [2]               JO L 311, 14.11.2002, p. 3.

EXPUNERE DE MOTIVE

Comisia propune să se mobilizeze Fondul European de Solidaritate în favoarea Ciprului, în conformitate cu punctul 26 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006. AII permite mobilizarea fondului până la plafonul anual de 1 miliard EUR. În cursul exercițiului 2008 a fost mobilizată o sumă totală de 273 191 197 EUR în favoarea Regatului Unit (162 387 985 EUR), a Greciei (89 769 009 EUR), a Sloveniei (8 254 203 EUR) și a Franței (Guadalupe și Martinica - 12 780 000 EUR).

Comisia a înaintat un buget rectificativ (BR nr. 10/2008) în scopul de a înscrie în bugetul 2008 creditele de angajament și de plată specifice, în conformitate cu punctul 26 din AII.

Cipru a solicitat asistență din cadrul fondului în urma secetei care a afectat țara în această primăvară, cea mai grea perioadă fiind luna aprilie 2008. După verificarea conformității acestei solicitări cu criteriile de eligibilitate prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului, Comisia propune mobilizarea unei sume totale de 7 605 445 EUR din Fondul de Solidaritate al UE, sumă care va fi alocată în cadrul rubricii 3b din cadrul financiar. Suma corespunde unei reduceri a creditelor de plată în valoare de 7 605 445 de milioane de EUR de la linia bugetară 13 04 02 (Fondul de coeziune - rubrica 1b).

Raportorul salută faptul că Comisia a propus mobilizarea FS ca unică chestiune în PPBR 11/2008 și reamintește că, la 17 iulie 2008, în cursul concilierii dintre cele două componente ale autorității bugetare, Parlamentul și Consiliul au precizat într-o declarație comună că „(…) salută angajamentul Comisiei potrivit căruia, de acum înainte, fiecare proiect preliminar de buget rectificativ necesar în vederea mobilizării Fondului de Solidaritate va fi dedicat exclusiv acestui obiectiv”.

În conformitate cu punctul 26 din AII, ar fi trebuit să aibă loc o reuniune tripartită înainte ca cele două componente ale autorității bugetare să își dea acordul privind mobilizarea. Având în vedere caracterul urgent al bugetului rectificativ 11/2008, cele două componente ale autorității bugetare au fost de acord cu aplicarea unei proceduri simplificate.

Comisia pentru dezvoltare regională a emis un aviz pozitiv în scrisoarea anexată la prezentul raport.

Valoarea daunelor și a ajutorului propus de Comisie poate fi rezumată după cum urmează:

 

 

 

 

În €

 

Daune directe

Prag

Suma bazată pe 2,5%

Suma bazată pe 6%

Suma totală a ajutorului propus

Cipru/secetă

176 150 000

 84 673 000

2 116 825

5 488 620

7 605 445

Total

 

 

 

 

7 605 445

Raportorul recomandă aprobarea propunerii de decizie prezentată de Comisie și anexată la prezentul raport.

AVIZ AL COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

Mr. Reimer Böge

Președinte

Comisia pentru buget

Subiect: Propunerea de decizie a Comisiei înaintată Parlamentului European și Consiliului referitoare la mobilizarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (COM(2008) 732 final)

Stimate dle Böge,

Pentru a evita întârzierea aprobării acestei măsuri pe care Comisia de bugete intenționează să o adopte cât mai repede posibil, am plăcerea să vă informez că nu există nicio obiecție din partea Comisiei pentru dezvoltare regională în cazul mobilizării sumei de 7.605.445 eur. din cadrul Fondului de solidaritate pentru Cipru, la propunerea Comisie Europene și în conformitate cu normele prevăzute în acordul interinstituțional din 17 mai 2006 și Regulamentul nr. 2012/2002.

Cu stimă,

Gerardo Galeote

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

2.12.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

15

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Reimer Böge, Costas Botopoulos, Brigitte Douay, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Margaritis Schinas, László Surján, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Membri supleanți prezenți la votul final

Marusya Ivanova Lyubcheva, Gianluca Susta