Postup : 2008/2317(ACI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0474/2008

Predkladané texty :

A6-0474/2008

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/12/2008 - 6.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0619

SPRÁVA     
PDF 132kWORD 65k
4.12.2008
PE 416.255v02-00 A6-0474/2008

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity EÚ v súlade s bodom 26 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení

(KOM(2008)0732 – C6‑0393/2008 – 2008/2317(ACI))

Výbor pre rozpočet

Spravodajca: Reimer Böge

PR_ACI_Funds

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO VÝBORU PRE REGIONÁLNY ROZVOJ
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity EÚ v súlade s bodom 26 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení

(KOM(2008)0732 – C6‑0393/2008 – 2008/2317(ACI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0732 – C6‑0393/2008),

–   so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(1), a najmä na jej bod 26,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 z 11. novembra 2002, ktorým sa zriaďuje Fond solidarity Európskej únie(2),

–   so zreteľom na spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie o Fonde solidarity EÚ prijaté na zmierovacom zasadnutí 17 júla 2008,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet a stanovisko Výboru pre regionálny rozvoj (A6‑0474/2008),

1.  schvaľuje rozhodnutie uvedené v prílohe tohto uznesenia;

2.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

3.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie spolu s jeho prílohou postúpil Rade a Komisii.

(1)

Ú. v. EÚ L 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)

Ú. v. ES L 311, 14.11.2002, s. 3.


PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

z xx. decembra 2008,

o mobilizácii Fondu solidarity EÚ v súlade s bodom 26 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(1), a najmä na jej bod 26,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 z 11. novembra 2002, ktorým sa zriaďuje Fond solidarity Európskej únie(2),

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)      Európska únia vytvorila Fond solidarity Európskej únie (ďalej len „fond“), aby prejavila solidaritu s obyvateľmi regiónov postihnutých katastrofami.

(2)      Medziinštitucionálna dohoda zo 17. mája 2006 umožňuje mobilizáciu fondu v rámci ročného stropu vo výške 1 miliardy EUR.

(3)      Nariadenie (ES) č. 2012/2002 obsahuje ustanovenia, podľa ktorých je možné fond mobilizovať.

(4)      Cyprus predložil žiadosť o mobilizáciu fondu v súvislosti s prírodnou katastrofou spôsobenou suchom.

ROZHODLI TAKTO:

Článok 1

V rámci všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2008 sa mobilizuje Fond solidarity Európskej únie s cieľom poskytnúť prostriedky vo výške 7 605 445 EUR vo viazaných a platobných rozpočtových prostriedkoch.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Štrasburgu .... decembra 2008.

Za Európsky parlament                                Za Radu

predseda                                                       predseda

(1)

              Ú. v. ES C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)

              Ú. v. ES L 311, 14.11.2002, s. 3.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Komisia navrhuje mobilizovať Európsky fond solidarity v prospech Cypru na základe bodu 26 medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006. Medziinštitucionálna dohoda umožňuje mobilizáciu fondu v rámci ročného stropu vo výške 1 miliardy EUR. V roku 2008 sa celková suma vo výške 273 191 197 EUR mobilizovala v prospech Spojeného kráľovstva (162 387 985 EUR), Grécka (89 769 009 EUR), Slovinska (8 254 203 EUR) a Francúzska (Guadeloupe a Martinik – 12 780 000 EUR).

Komisia predložila opravný rozpočet (OR č. 10/2008) s cieľom zahrnúť do rozpočtu na rok 2008 osobitné viazané a platobné rozpočtové prostriedky, ako to stanovuje bod 26 medziinštitucionálnej dohody.

Cyprus predložil žiadosť o finančnú pomoc z fondu v súvislosti so suchom, ktoré krajinu postihlo na jar a vyvrcholilo v apríli 2008. Po preskúmaní súladu tejto žiadosti s kvalifikačnými kritériami stanovenými v nariadení Rady (ES) č. 2012/2002 Komisia navrhuje mobilizovať Fond solidarity EÚ v celkovej sume 7 605 445 EUR, ktorá sa má vyčleniť v rámci okruhu 3b finančného rámca. Táto suma zodpovedá zníženiu platobných rozpočtových prostriedkov o 7 605 445 EUR v rozpočtovom riadku 13 04 02 (Kohézny fond – okruh 1b).

Spravodajca víta, že Komisia navrhla mobilizáciu Fondu solidarity EÚ ako jediný bod v PNOR č. 11/2008, a pripomína, že 17. júla 2008 Parlament a Rada počas zmierovacieho postupu medzi oboma zložkami rozpočtového orgánu v spoločnom vyhlásení uviedli, že „Európsky parlament a Rada preto vítajú záväzok Komisie, podľa ktorého sa odteraz každý predbežný návrh opravného rozpočtu, ktorý si mobilizácia Fondu solidarity vyžaduje, bude týkať len tohto účelu“.

Podľa bodu 26 medziinštitucionálnej dohody by sa mal pred tým, ako obe zložky rozpočtového orgánu vyjadria súhlas s mobilizáciou, uskutočniť trialóg. Pre naliehavosť prijatia opravného rozpočtu č. 11/2008 sa obe zložky rozpočtového orgánu dohodli na zjednodušenom postupe.

Výbor pre regionálny rozvoj vyjadril súhlasné stanovisko v liste pripojenom k tejto správe.

Výšku škôd a pomoc navrhovanú Komisiou možno zhrnúť takto:

 

 

 

 

(v EUR)

 

Priama škoda

Prahová hodnota

Suma na základe sadzby 2,5 %

Suma na základe sadzby 6 %

Celková výška navrhovanej pomoci

Cyprus/Sucho

176 150 000

 84 673 000

2 116 825

5 488 620

7 605 445

Spolu

 

 

 

 

7 605 445

Spravodajca odporúča schváliť návrh Komisie na rozhodnutie, ktorý je prílohou tejto správy.


STANOVISKO VÝBORU PRE REGIONÁLNY ROZVOJ

pán Reimer BÖGE

predseda

Výbor pre rozpočet

Vec: Návrh Európskej komisie na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity EÚ (KOM(2008)0557 v konečnom znení)

Vážený pán Böge,

v snahe vyhnúť sa zbytočnému omeškaniu pri schvaľovaní tohto opatrenia, ktoré chce Výbor pre rozpočet prijať čo najskôr, by som Vás rád informoval, že Výbor pre regionálny rozvoj nemá žiadne námietky voči mobilizácii Fondu solidarity s cieľom poskytnúť Cypru prostriedky vo výške 7 605 445 EUR, ako navrhla Európska komisia v súlade s pravidlami stanovenými medziinštitucionálnou dohodou zo 17. mája 2006 a s nariadením č. 2012/2002.

S pozdravom

Gerardo Galeote


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

2.12.2008

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

15

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Reimer Böge, Costas Botopoulos, Brigitte Douay, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Margaritis Schinas, László Surján, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marusya Ivanova Lyubcheva, Gianluca Susta

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia