POROČILO o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta Solidarnostnega sklada EU v skladu s točko 26 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju

4.12.2008 - (KOM(2008)0732 – C6‑0393/2008 – 2008/2317(ACI))

Odbor za proračun
Poročevalec: Reimer Böge

Postopek : 2008/2317(ACI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0474/2008
Predložena besedila :
A6-0474/2008
Razprave :
Sprejeta besedila :

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta Solidarnostnega sklada EU v skladu s točko 26 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju

(KOM(2008)0732 – C6‑0393/2008 – 2008/2317(ACI))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2008)0732 – C6-0393/2008),

–   ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju,[1] še posebej točke 26 tega sporazuma,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2012/2002 z dne 11. novembra 2002 o ustanovitvi Solidarnostnega sklada Evropske unije,[2]

–   ob upoštevanju skupne izjave Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sprejete med usklajevalnim sestankom 17. julija 2008 o Solidarnostnem skladu,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračun in mnenja Odbora za regionalni razvoj (A6–0474/2008),

1.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj podpiše sklep skupaj s predsednikom Sveta in zagotovi njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo, vključno s prilogo, posreduje Svetu in Komisiji.

  • [1]  UL C 139, 14.6.2006, str. 1.
  • [2]  UL L 311, 14.11.2002, str. 3.

PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne xx. decembra 2008

o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije v skladu s točko 26 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju,[1] še posebej točke 26 tega sporazuma,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2012/2002 z dne 11. novembra 2002 o ustanovitvi Solidarnostnega sklada Evropske unije,[2]

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)      Evropska unija je Solidarnostni sklad Evropske unije ustanovila („sklad“), da bi izkazala solidarnost prebivalstvu območij, ki so jih prizadele nesreče;

(2)      medinstitucionalni sporazum z dne 17. maja 2006 omogoča uporabo sklada do letne zgornje meje v višini 1 milijarde EUR;

(3)      uredba (ES) št. 2012/2002 vsebuje določbe, v skladu s katerimi se sklad lahko uporabi;

(4)      Ciper je predložil vlogo za uporabo sklada v zvezi s posledicami suše;

SKLENILA:

Člen 1

Za splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2008 bodo uporabljena sredstva iz Solidarnostnega sklada Evropske unije, in sicer 7.605.445 EUR za prevzem obveznosti in za plačila.

Člen 2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Strasbourgu, December 2008

Za Evropski parlament                                 Za Svet

Predsednik                                                    Predsednik

  • [1]               UL C 139, 14.6.2006, str. 1.
  • [2]               UL L 311, 14.11.2002, str. 3.

OBRAZLOŽITEV

Komisija je predlagala uporabo Solidarnostnega sklada Evropske unije v korist Cipra na podlagi točke 26 medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006. Medinstitucionalni sporazum dopušča uporabo sklada do letne zgornje meje v višini 1 milijarde EUR. Med letom 2008 je bilo skupaj porabljenih 273.191.197 EUR za Združeno kraljestvo (162.387.985 EUR), Grčijo (89.769.009 EUR), Slovenijo (8.254.203 EUR) in Francijo (Guadeloupe in Martinique 12.780.000 EUR).

Komisija je predložila spremembo proračuna (SP št. 10/2008), da bi v proračun za leto 2008 vnesla posebna sredstva za prevzem obveznosti in plačila, kot zahteva točka 26 medinstitucionalnega sporazuma.

Ciper je zaprosil za pomoč iz sklada zaradi suše, ki je državo prizadela lani spomladi in vrhunec dosegla aprila 2008. Po potrditvi, da vloga izpolnjuje merila za upravičenost iz uredbe Sveta ((ES) št. 2012/2002), je Komisija predlagala uporabo Solidarnostnega sklada Evropske unije za skupni znesek 7.605.445 EUR, ki bo dodeljen iz razdelka 3b finančnega okvira. Zaradi tega se bodo ustrezno, za 7.605.445 EUR, zmanjšala plačila v proračunski vrstici 13 04 02 (Kohezijski sklad – naslov 1b).

Poročevalec se strinja, da je Komisija v predhodni predlog spremembe proračuna št. 11/2008 vključila le predlog za uporabo sredstev sklada, in spominja, da sta Parlament in Svet 17. julija 2008 pri usklajevanju med vejama proračunskega organa v skupni izjavi navedla, da „pozdravljata zavezo Komisije, po kateri bo od zdaj naprej namen vsakršnega predhodnega predloga spremembe proračuna, potrebne zaradi uporabe solidarnostnega sklada, izključno ta“.

V skladu s točko 26 medinstitucionalnega sporazuma so potrebni tristranski pogovori, preden obe veji proračunskega organa privolita v uporabo sredstev sklada. Zaradi nujnosti spremembe proračuna št. 11/2008 sta se obe veji proračunskega organa dogovorili za poenostavljeni postopek.

Odbor za regionalni razvoj je podal pozitivno mnenje v pismu, ki je priloženo temu poročilu.

Višino škode in pomoč, ki jo je predlagala Komisija, lahko povzamemo takole:

 

 

 

 

(v EUR)

 

Neposredna škoda

Prag

Znesek na podlagi stopnje 2,5 %

Znesek na podlagi stopnje 6 %

Skupni predlagani znesek pomoči

Ciper/suša

176 150 000

 84 673 000

2 116 825

5 488 620

7 605 445

Skupaj

 

 

 

 

7 605 445

Poročevalec predlaga, da se predlog Komisije za sklep, priložen temu poročilu, odobri.

MNENJE ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Reimer Böge

predsednik

Odbor za proračun

Zadeva: Predlog Komisije za sklep Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije (KOM(2008)732 končno)

Spoštovani gospod Böge!

Da ne bi po nepotrebnem odlašali z odobritvijo tega ukrepa, ki ga Odbor za proračun namerava čim prej sprejeti, vas z zadovoljstvom obveščam, da Odbor za regionalni razvoj ne nasprotuje uporabi solidarnostnega sklada v znesku 7.605.445 EUR za Ciper, kot je predlagala Evropska komisija, in sicer v skladu s pravili iz medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 in uredbe št. 2012/2002.

S spoštovanjem,

Gerardo Galeote

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

2.12.2008

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

15

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Reimer Böge, Costas Botopoulos, Brigitte Douay, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Margaritis Schinas, László Surján, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Marusja Ivanova Ljubčeva, Gianluca Susta