Betänkande - A6-0474/2008Betänkande
A6-0474/2008

  BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond i enlighet med punkt 26 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning

  4.12.2008 - (KOM(2008)0732 – C6‑0393/2008 – 2008/2317(ACI))

  Budgetutskottet
  Föredragande: Reimer Böge

  Förfarande : 2008/2317(ACI)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A6-0474/2008
  Ingivna texter :
  A6-0474/2008
  Debatter :
  Antagna texter :

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

  om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om anpassning av budgetplanen till villkoren för genomförandet

  (KOM(2008)0732 – C6‑0393/2008 – 2008/2317(ACI))

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2008)0732 – C6‑0393/2008),

  –   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning[1], särskilt punkt 26,

  –   med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond[2],

  –   med beaktande av Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma förklaring, som antogs vid medlingssammanträdet den 17 juli 2008 om EU:s solidaritetsfond,

  –   med beaktande av betänkandet från budgetutskottet och yttrandet från utskottet för regional utveckling (A6‑0474/2008),

  1.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

  2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att underteckna beslutet tillsammans med rådets ordförande och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

  3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution, inklusive bilagan, till rådet och kommissionen.

  • [1]  EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
  • [2]  EGT L 311, 14.11.2002, s. 3.

  BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

  av den ... december 2008

  om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond i enlighet med punkt 26 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning

  EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning[1], särskilt punkt 26,

  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond[2],

  med beaktande av kommissionens förslag, och

  av följande skäl:

  (1)      Europeiska unionen har inrättat Europeiska unionens solidaritetsfond (nedan kallad fonden) för att visa solidaritet med befolkningen i regioner som drabbats av katastrofer.

  (2)      Enligt det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 får fonden tas i anspråk inom det årliga taket på 1 miljard euro.

  (3)      Förordning (EG) nr 2012/2002 innehåller bestämmelser för hur fonden får användas.

  (4)      Cypern har lämnat in en ansökan om att ta fonden i anspråk till följd av en katastrof som orsakades av torka.

  HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

  Artikel 1

  Inom ramen för Europeiska unionens allmänna budget för 2008 ska Europeiska unionens solidaritetsfond belastas med 7 605 445 euro i åtagande- och betalningsbemyndiganden.

  Artikel 2

  Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

  Utfärdat i Strasbourg den ... december 2008.

  På Europaparlamentets vägnar                   På rådets vägnar

  Ordförande                                                   Ordförande

  • [1]  EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
  • [2]  EGT L 311, 14.11.2002, s. 3.

  MOTIVERING

  Kommissionen föreslår att Europeiska unionens solidaritetsfond ska utnyttjas till förmån för Cypern på grundval av artikel 26 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006. Det interinstitutionella avtalet gör det möjligt att utnyttja fonden inom det årliga taket på en miljard euro. Under 2008 användes ett sammanlagt belopp på 273 191 197 euro till förmån för Förenade kungariket (162 387 985 euro), Grekland (89 769 009 euro), Slovenien (8 254 203 euro) och Frankrike (Guadeloupe och Martinique – 12 780 000 euro).

  Kommissionen har lagt fram en ändringsbudget (ÄB nr 10/2008) för att i budgeten för 2008 införa specifika åtagande- och betalningsbemyndiganden, vilket föreskrivs i punkt 26 i det interinstitutionella avtalet.

  Cypern ansökte om stöd från solidaritetsfonden till följd av den torka som drabbade landet i våras och som kulminerade i april 2008. Efter att ha kontrollerat att denna ansökan överensstämmer med kriterierna för stödberättigande enligt rådets förordning (EG) nr 2012/2002, föreslår kommissionen att ett sammanlagt belopp på 7 605 445 tas i anspråk ur fonden och anslås under rubrik 3b i budgetramen. Beloppet motsvarar en minskning av betalningsbemyndigandena med 7 605 445 miljoner euro från budgetpost 13 04 02 (Sammanhållningsfonden - Rubrik 1b).

  Föredraganden välkomnar att kommissionen i det preliminära förslaget till ändringsbudget nr 11/2008 har föreslagit utnyttjandet av EU:s solidaritetsfond som enda ärende, och erinrar om att parlamentet och rådet vid medlingssammanträdet mellan budgetmyndighetens två grenar den 17 juli 2008 i en gemensam förklaring välkomnade kommissionens åtagande enligt vilket alla preliminära förslag till ändringsbudget som krävs för utnyttjande av solidaritetsfonden hädanefter enbart kommer att ha detta ändamål.

  Enligt punkt 26 i det interinstitutionella bör det hållas ett trepartssammanträde innan budgetmyndighetens två grenar ger sitt godkännande till utnyttjandet. På grund av det brådskande läget för ändringsbudget 11/2008 kom budgetmyndighetens två grenar överens om ett förenklat förfarande.

  Utskottet för regional utveckling avgav ett positivt yttrande i en skrivelse som bifogas detta betänkande.

  Det skadebelopp och stöd som kommissionen föreslagit kan sammanfattas enligt följande:

   

   

   

   

  (euro)

   

  Direkta skador

  Tröskelvärde

  Belopp enligt procentsatsen 2,5%

  Belopp enl. procentsatsen 6%

  Totalt föreslaget stödbelopp

  Cypern/Torka

  176 150 000

   84 673 000

  2 116 825

  5 488 620

  7 605 445

  Totalt

   

   

   

   

  7 605 445

  Föredraganden rekommenderar att kommissionens förslag till beslut, som bifogas detta betänkande, godkänns.

  YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR REGIONAL UTVECKLING

  Reimer Böge

  Ordförande

  Budgetutskottet

  Ärende: Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om användning av EU:s solidaritetsfond (KOM(2008)0732)

  För att undvika onödiga förseningar av godkännandet av denna åtgärd som budgetutskottet har för avsikt att anta så snart som möjligt är jag glad att kunna meddela att utskottet för regional utveckling inte har några invändningar om att solidaritetsfonden används till att tillhandahålla ett belopp på 7 605 445 euro till Cypern, i enlighet med Europeiska kommissionens förslag och bestämmelserna i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 och förordning nr 2012/2002.

  Med vänlig hälsning

  Gerardo Galeote

  RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

  Antagande

  2.12.2008

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  15

  0

  0

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Reimer Böge, Costas Botopoulos, Brigitte Douay, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Margaritis Schinas, László Surján, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Marusya Ivanova Lyubcheva, Gianluca Susta