Betänkande - A6-0475/2008Betänkande
A6-0475/2008

BETÄNKANDE om utsikterna för utveckling av medborgardialogen enligt Lissabonfördraget

4.12.2008 - (2008/2067(INI))

Utskottet för konstitutionella frågor
Föredragande: Genowefa Grabowska

Förfarande : 2008/2067(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0475/2008
Ingivna texter :
A6-0475/2008
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om utsikterna för utveckling av medborgardialogen enligt Lissabonfördraget

(2008/2067(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, undertecknat i Lissabon den 13 december 2007[1],

–   med beaktande av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

–   med beaktande av sin resolution av den 20 februari 2008 om Lissabonfördraget[2],

–   med beaktande av de olika resolutioner om det civila samhället som parlamentet har antagit under den innevarande valperioden,

–   med beaktande av sitt seminarium den 3 juni 2008 med företrädare för organisationer från det civila samhället,

–   med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A6‑0475/2008), och av följande skäl:

A. En förutsättning för en demokratisk Europeisk union som verkar nära medborgarna är att EU-institutionerna och medlemsstaterna har ett nära samarbete med det civila samhället såväl på EU-nivå som på nationell, regional och lokal nivå.

B.  Att EU-institutionerna och de nationella, regionala och lokala myndigheterna är öppna för dialog och samarbete med medborgarna och organisationerna från det civila samhället är ett grundläggande villkor för dessas engagemang i lagstiftningen och styret på alla nivåer.

C. Lissabonfördraget ger EU-medborgarna utökade rättigheter i förhållande till unionen genom att göra det lättare för dem, och för de föreningar som företräder det civila samhället, att delta i diskussionen om ett Medborgarnas Europa.

D. De nuvarande bestämmelserna, som också införts i Lissabonfördraget, skapar de rättsliga ramar som behövs för att det ska kunna växa fram en dialog med medborgarna på europeisk nivå, men de tillämpas inte alltid på ett tillfredsställande sätt.

E.  Det civila samhället är olika högt utvecklat i de 27 medlemsstaterna och utnyttjar i olika hög grad möjligheterna till deltagandedemokrati, deltagande i lagstiftningsprocessen och dialog med de nationella, regionala och lokala myndigheterna.

F.  Med begreppet ”det civila samhället” avses det stora antal icke-statliga och ideella organisationer som på frivillig basis bildats av medborgarna. Dessa organisationer deltar i det offentliga livet och ger uttryck för sina medlemmars eller andra personers intressen, åsikter och ideologier utifrån etiska, kulturella, politiska, vetenskapliga, religiösa eller filantropiska grunder.

G. Frågan om representativiteten hos det civila samhällets organisationer är omtvistad, och att en organisation aktivt och effektivt för fram sina åsikter är inte alltid liktydigt med att den är representativ.

H. De olika EU-institutionerna närmar sig dialogen med medborgarna på olika sätt.

1.  Europaparlamentet värdesätter Europeiska unionens insatser för att utveckla medborgardialogen, såväl på EU-nivå som på nationell, regional och lokal nivå i medlemsstaterna.

2.  Genom att framföra unionsmedborgarnas ståndpunkter och krav till EU-institutionerna spelar det civila samhället en viktig roll i den europeiska integrationsprocessen. Europaparlamentet betonar vikten av den sakkunskap som institutionerna får tillgång till genom det civila samhället och understryker betydelsen av information och en ökad medvetenhet om medborgardialogen. Denna medvetenhet bör framför allt åstadkommas genom att EU:s verksamhet och målsättningar görs mer kända och genom att man bygger upp europeiska nätverk för samarbete samt stärker den europeiska identiteten och samhörighetskänslan med Europa i det civila samhället.

3.  Europaparlamentet understryker att det behövs en bredare offentlig debatt, tillsammans med en mer effektiv medborgardialog och en högre grad av politisk medvetenhet, om EU ska kunna uppnå sina politiska målsättningar och föresatser.

4.  Europaparlamentet framhåller sitt särskilda engagemang för medborgardialogen och den betydelse som denna dialog tillerkänns i Lissabonfördraget, där den görs till en överordnad princip för EU:s verksamhet på alla nivåer.

5.  Europaparlamentet välkomnar att den representativa demokratin och deltagandedemokratin fått en starkare ställning genom att man i Lissabonfördraget infört ett ”medborgarinitiativ”, så att en miljon medborgare från ett antal medlemsstater kan uppmana kommissionen att lägga fram ett lagstiftningsförslag.

6.  Europaparlamentet uppmanar EU-institutionerna och medlemsstaternas nationella, regionala och lokala myndigheter att i största möjliga utsträckning använda den befintliga rättsliga ramen och exemplen på god praxis för att intensifiera dialogen med medborgarna och organisationerna från det civila samhället. I synnerhet bör Europaparlamentets informationskontor i varje enskild medlemsstat spela en aktiv roll för att stödja, organisera och leda forum som minst en gång per år bör hållas mellan parlamentet och företrädare för det civila samhället i respektive medlemsstat. Det är viktigt att parlamentsledamöter, såväl från den berörda medlemsstaten som från andra medlemsstater, regelbundet deltar i dessa forum.

7.  Europaparlamentet uppmanar EU-institutionerna att låta alla intresserade företrädare för det civila samhället medverka i medborgardialogen. I detta sammanhang är det av avgörande betydelse att unga unionsmedborgare får göra sina röster hörda, eftersom det är de som kommer att forma och ta ansvar för framtidens EU.

8.  Europaparlamentet uppmanar EU-institutionerna att se till att alla unionsmedborgare – kvinnor och män, gamla och unga, i städerna och på landsbygden – får möjlighet att aktivt, med lika rättigheter och utan diskriminering, delta i medborgardialogen, och att i synnerhet se till att personer från språkliga minoriteter kan använda sina respektive modersmål vid dessa forum. EU bör på detta område förverkliga jämställdhetsprincipen och föregå med gott exempel, så att denna princip förs ut såväl inom medlemsstaterna som utanför EU.

9.  Europaparlamentet uppmanar EU-institutionerna att i ett interinstitutionellt avtal anta bindande riktlinjer för utnämning av företrädare för det civila samhället samt metoder för utformning och finansiering av samråd, i enlighet med ”Allmänna principer och miniminormer för kommissionens samråd med berörda parter”[3]. I detta syfte bör samtliga EU‑institutioner föra aktuella register över alla relevanta icke-statliga organisationer och ange om dessa är aktiva i medlemsstaterna och/eller inriktade på EU-institutionerna.

10. Europaparlamentet uppmanar EU-institutionerna att göra medborgardialogen till en övergripande uppgift för kommissionens alla generaldirektorat, rådets alla arbetsgrupper samt parlamentets alla utskott, med hjälp av insynsvänliga processer och med en bibehållen, verklig jämvikt mellan den offentliga och privata sektorn.

11. Europaparlamentet uppmanar EU-institutionerna att trygga en bättre kommunikation, en bättre informationsgång och en bättre samordning i samband med offentliga samråd, genom att samarbeta närmare med varandra för att utveckla medborgardialogen och främja ett aktivt europeiskt tänkesätt bland unionsmedborgarna. För att överbrygga det upplevda avståndet mellan EU och dess medborgare vore det mycket önskvärt med regelbundna möten mellan det civila samhället och kommissionens ledamöter i forum i de olika medlemsstaterna .

12. Europaparlamentet uppmanar rådet att göra det enklare och lättare att ta del av dess arbete, något som är ett absolut villkor för att man ska kunna få till stånd en verklig dialog med det civila samhället.

13. Europaparlamentet understryker betydelsen av att det utvecklas en europeisk kommunikationspolitik för nya redskap och medel för kommunikation med unionsmedborgarna (Internet, e-teknik och modern audiovisuell teknik).

14. Europaparlamentet efterlyser en fortsättning på de EU-satsningar som provats för att intensifiera engagemanget från det civila samhällets sida i den europeiska integrationsprocessen, till exempel Europe by Satellite, Medborgarnas Agora, temainriktade forum för medborgarna (som Your Europe), diskussioner på Internet och så vidare.

15. Europaparlamentet understryker den viktiga roll som professionella europeiska opinionsundersökningar spelar för att man ska kunna identifiera och förstå vilka behov och förväntningar unionsmedborgarna har i fråga om hur EU fungerar. Parlamentet uppmanar såväl EU-institutionerna som det civila samhället i medlemsstaterna att ha dessa förväntningar i åtanke under diskussioner och debatter.

16. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaternas nationella, regionala och lokala myndigheter att stödja medborgardialogen, framför allt i de länder och regioner och inom de områden där dialogen ännu inte är fullt utvecklad eller inte vunnit tillräckligt insteg. Dessutom uppmanas dessa myndigheter att aktivt främja en utveckling av regional samverkan i det civila samhället i de olika medlemsstaterna och gränsöverskridande initiativ. Man bör även utröna möjligheten att främja utbytet av idéer och erfarenheter inom EU genom att skapa medlemsstatsgrupper.

17. Europaparlamentet uppmanar samhällsföreträdarna i Europa att aktivt delta i medborgardialogen och i arbetet med att ta fram europeiska program och en europeisk politik som gör det möjligt att utöva inflytande på beslutsprocessen.

18. Europaparlamentet uppmuntrar unionsmedborgarna att engagera sig mer i debatter och diskussioner om europeiska frågor och att rösta i valet till Europaparlamentet.

19. Europaparlamentet påpekar att det behövs adekvata ekonomiska resurser för att man ska kunna föra en dialog med medborgarna på alla plan – europeiskt, nationellt, regionalt och lokalt – och uppmanar dem som har intresse av och ansvar för att organisera denna dialog att säkra adekvata ekonomiska medel.

20. Europaparlamentet betonar att EU förutom dialogen med det civila samhället också behöver föra en öppen, tydlig och regelbunden dialog med kyrkor och religiösa samfund, i enlighet med Lissabonfördraget.

21. Europaparlamentet rekommenderar EU-institutionerna att tillsammans göra information tillgänglig om representativiteten hos och verksamhetsområdena för de europeiska organisationerna från det civila samhället, till exempel genom en offentlig och användarvänlig databas.

22. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta fram ett nytt förslag om europeiska föreningar, som ger de europeiska organisationerna från det civila samhället en gemensam rättslig grund.

23. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till medlemsstaternas parlament, rådet och kommissionen samt till Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén.

  • [1]  EUT C 306, 17.12.2007, s. 1.
  • [2]  Antagna texter, P6_TA(2008)0055.
  • [3]  Se kommissionens meddelande av den 11 december 2002 med titeln: ”Mot en bättre struktur för samråd och dialog. Allmänna principer och miniminormer för kommissionens samråd med berörda parter”, (KOM(2002)0704).

MOTIVERING

Vi binder inte samman stater, vi förenar människor.

Jean Monnet

”Ingenting om oss utan oss” – detta är vad Europeiska unionens medborgare förväntar sig av EU:s institutioner. Utvidgningarna av EU har inte bara medfört att antalet medlemsstater ökat, utan även antalet medborgare som omfattas av gemenskapsrätten. Och även om unionen är ett projekt som hela tiden förändras och omformas har tyvärr kommunikationen mellan EU och medborgarna inte hunnit med i dessa förändringar. Det har uppstått en klart synlig kommunikationsklyfta, vilket visade sig både genom att Frankrike och Nederländerna avvisade konstitutionsfördraget och genom att Irland avvisade Lissabonfördraget. Kommunikationsklyftan tycks dock börja minska tack vare initiativ och projekt som genomförs av EU:s institutioner. De insatser som gjorts visar att gemensamma ansträngningar för att påverka uppbyggnaden av en deltagande demokrati kring EU-frågor – på lokal och regional, nationell och överstatlig nivå – kan bli framgångsrika.

Sedan 1990-talet har EU-institutionerna sakta men säkert öppnat sig mer för allmänheten. De inser alltmer den roll som det civila samhället spelar och blir mer intresserade av medborgarnas åsikter. Den dialog som förs mellan EU:s institutioner och icke-statliga organisationer, i ett brett spektrum av olika politiska program inom EU, har fått namnet medborgardialog.

Emellertid har EU ännu mycket att ta igen på kommunikationsområdet, och närmare bestämt medborgardialogen. Det är uppenbart att man inte kan få det europeiska projektet att avancera utan medborgarnas medverkan, och vad mera är – en fullt fungerande demokrati kräver verklig kommunikation med allmänheten. Samtidigt kan medborgarnas intresse och stöd för EU tryggas bara med hjälp av fullständig information, en levande, öppen debatt och genom att allmänheten aktivt engagerar sig i EU-frågor, enligt principen om att [v]arje medborgare ska ha rätt att delta i unionens demokratiska liv. Besluten ska fattas så öppet och så nära medborgarna som möjligt” (artikel 10 i EU‑fördraget).

Huvudsyftet med detta betänkande är att uppmärksamma medborgardialogens viktiga roll och stora betydelse för EU, särskilt i samband med Lissabonfördraget, och att skissa upp nya former för dialogen och visa på de möjligheter som den ger, liksom att framhålla behovet av klara och tydliga principer för hur dialogen ska föras på en europeisk nivå.

Lissabonfördraget ger medborgardialogen status som en överordnad princip som omfattar nästan alla slags politikprogram och verksamhetsområden inom EU (avdelning II ”Beslut om demokratiska principer” i EU‑fördraget, särskilt artikel 11). Det kan dock inte bli någon medborgardialog utan att det civila samhället engageras. Därför anordnade föredraganden i juni 2008 ett seminarium i Europaparlamentet som handlade om utsikterna för en utveckling av medborgardialogen efter att Lissabonfördraget träder i kraft. Seminariet blev en stor framgång, med bred uppslutning av företrädare för det civila samhället. Det är bland annat de tänkvärda slutsatserna därifrån som har legat till grund för detta betänkande.

Inom EU finns det inte – vare sig juridiskt eller i administrativ praxis – någon entydig eller allmängiltig definition av medborgardialog. Förutom i ett fåtal dokument från kommissionen om EU:s samråds- och kommunikationspolitik[1] finner vi inga regler som definierar medborgardialogens struktur, ramar eller funktionssätt. Att EU:s olika institutioner närmar sig medborgardialogen på olika sätt försvårar ytterligare en definition av begreppet. I samband med detta har det förts fram allvarliga invändningar kring exempelvis i vilken mån de icke-statliga organisationer som inbjuds till dialogen är representativa, allmänhetens brist på insyn i rådets arbete och den alltför stora frihet som särskilt kommissionen åtnjuter när det gäller sättet som dialogen förs på.

Enligt föredraganden har således definieringen (eller beskrivningen) av själva begreppet medborgardialog på EU-nivå väsentlig betydelse. Det är också viktigt att formulera regler för att bestämma representativiteten för deltagarna i dialogen från det civila samhället.

Representativitetsprincipen kan uppfyllas på bästa sätt genom att man i medborgardialogen engagerar sådana organisationer från det civila samhället som allmänheten identifierar sig med och som på bästa sätt – dvs. så fullständigt och kompetent som möjligt – företräder deras intressen. Framgången för medborgardialogen kommer just att bero på representativitetsprincipen, med andra ord att alla nyckelparter engageras som berörs av ämnet för dialogen (EU:s institutioner, nationella, regionala och lokala myndigheter i medlemsstaterna; europeiska politiska partier, icke‑statliga organisationer och andra företrädare för det civila samhället).

Medborgardialogen är till sin själva natur tvådelad och ömsesidig. Det räcker alltså inte att bara informera allmänheten om EU:s verksamhet; man måste också ta sig tid att lyssna till deras uppfattning. Medborgarna måste kunna känna sig övertygade om att EU-institutionerna tar hänsyn till och respekterar medborgarnas åsikter och invändningar. Principen om ömsesidighet kräver vidare att deltagarna får återkoppling om vad som händer med de förslag som framförts under dialogen. Detta bör ge samhällsparterna ökat inflytande över EU:s beslut.

När parterna ska väljas ut är det också viktigt med jämvikt mellan den privata och den offentliga sektorn och att representanter för sociala organisationer och sakkunniga behandlas lika.

Principen om öppenhet och insyn. När man väljer ut vilka deltagare som ska bjudas in till dialogen bör EU-institutionerna förfara på ett så insynsvänligt sätt som möjligt. I detta syfte föreslår föredraganden bland annat att förteckningar över organisationer som deltagit i samråd och framlagt synpunkter och förslag bör offentliggöras på ett systematiskt sätt. När ett samråd öppnas bör EU utse en kontaktperson för representanterna för organisationer från det civila samhället.

Icke-statliga organisationer (både europeiska och nationella) bör å sin sida klart och tydligt ange vem och vems intressen de företräder i samband med beslut som följer av EU:s politiska program. Detta ger möjlighet att skilja lobbyister från genuina företrädare för det civila samhället.

Principer om hur medborgardialogen ska föras

Här bör man nämna kommissionens meddelande från 2002 om ökat samråd och ökad dialog, där huvudprinciperna anges för hur kommissionen ska hantera offentliga samråd. I meddelandet understryks att samtliga berörda grupper bör delta i samråden, att man bör ge dem all information de behöver för att kunna uttrycka sina synpunkter på de dokument eller projekt som samrådet gäller, och att de alltid bör få bekräftelse på att deras synpunkter kommit fram till frågeställaren. Dessa principer rör främst kvaliteten för samråd och dialoger, men ramar och förfaranden för dialogen nämns inte. Därför önskar föredraganden att kommissionen på nytt ser över principerna och anpassar dem till de aktuella förutsättningarna, så att de blir gemensamma principer för alla institutioner.

Den viktigaste rollen för att stödja och utveckla medborgardialogen, och särskilt för att engagera allmänheten i dialogen, spelar utan tvivel nationella, regionala och lokala myndigheter. Samråd bör ske med medborgarna på dessa tre nivåer, och deras synpunkter, särskilt på europeiska frågor, bör vidarebefordras till EU:s institutioner. Därför föreslår föredraganden att de nationella, regionala och lokala myndigheterna ska bli skyldiga att lyfta fram medborgardialogen och tillämpa den så ofta som möjligt. Genom att delta i denna dialog kan EU-medborgarna bli bekanta med hur en deltagande demokrati fungerar och få en verklig möjlighet att utnyttja sina rättigheter.

I samband med att Lissabonfördraget träder i kraft måste man särskilt uppmärksamma det s.k. medborgarinitiativet (en miljon underskrifter), som innebär att ett förslag till ny lagstiftning kan ställas till kommissionen. Tack vare detta initiativ kommer alla som är engagerade i EU:s demokratiska liv (medborgare och icke-statliga organisationer) att kunna framföra sina förväntningar på EU tydligt och officiellt.

I syfte att effektivisera medborgardialogen vill föredraganden även lyfta fram följande punkter:

1.   Öppenhet i rådet. Bättre och enklare tillgång till rådets handlingar är av avgörande betydelse för en effektiv dialog med det civila samhället. Dessutom bör information om arbetet i olika arbetsgrupper bli mer tillgänglig för Europaparlamentet och det civila samhället.

2.   Närmare och bättre samarbete mellan EU-institutionerna kring samråd med det civila samhället. Framför allt bör man upprätta en gemensam plattform för samarbete mellan parlamentet och kommissionen, där även Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén deltar.

3.   Nya vägar, metoder och möjligheter att kommunicera med medborgarna samt närmare samarbete med medier. Nya tekniker (digital teknik, Internet) måste aktivt utnyttjas för att skapa informationskanaler. Betydande framsteg har gjorts i denna fråga när det gäller medier, bland annat lanseringen av kanalen Europe by Satellite.

      För att kunna förutspå och förstå reaktionerna från allmänheten i EU (en synnerligen komplex fråga, med tanke på inflytandet från nationella perspektiv och politiska övertygelser) behöver mekanismer som europeiska tankesmedjor inrättas för att man ska kunna analysera allmänhetens förväntningar och trender i den allmänna opinionen.

4.   Finansiering. En verklig dialog med medborgarna kräver att erforderliga medel görs tillgängliga. Föredraganden vill i detta sammanhang uppmärksamma EU-förordningen om politiska partier och stiftelser, som är resultatet av den första fasen i plan D och som har en viktig roll att spela för att engagera medborgarna i en varaktig, verklig och substantiell dialog.

I synnerhet bör man under valkampanjen till Europaparlamentet 2009 rikta uppmärksamheten mot europeiska frågor. EU:s medborgare måste kunna känna sig säkra på att de genom att rösta i valet får inflytande på EU:s beslutsfattande (genom de ledamöter de väljer), och särskilt då på de beslut som påverkar deras vardag. De måste också vara säkra på att EU:s institutioner inte kommer att fatta beslut i frågor som berör dem själva utan att samråda med dem (dvs. inleda en medborgardialog). Därför utgör de EU-medel som öronmärkts för valet 2009 helt klart en utmärkt investering i deltagandedemokratin.

Alla ekonomiska bidrag till icke‑statliga organisationer som verkar på nationell nivå kan dock, hur små de än är, väsentligt stärka mekanismerna för medborgardialogen, beroende på den nationella kontexten (särskilt nationella traditioner, erfarenheter och organisationsförmåga).

Slutligen vill föredraganden vädja om ett brett stöd för de initiativ till medborgardialog som haft framgång och fått fäste i Europa (t.ex. Agora, ett forum för dialog mellan medborgarna och Europaparlamentet) och även uppmana till nya gemensamma interinstitutionella åtgärder och projekt inom ramen för EU:s kommunikationspolitik.

  • [1]  Se följande dokument från kommissionen: Vitbok om EU:s kommunikationspolitik (KOM(2006)0035); Plan D som i demokrati, dialog och debatt (KOM(2005)0494); Åtgärdsplan för att stärka det kommunicerande Europa (SEK(2005)0985); Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättandet av programmet ”Medborgare för Europa” för åren 2007–2013 i syfte att främja ett aktivt europeiskt medborgarskap (KOM(2005)0116); Mot en bättre struktur för samråd och dialog. Allmänna principer och miniminormer för kommissionens samråd med berörda parter (KOM(2002)0704); Vitbok om styrelseformer (White Paper on Governance, 2001).

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

2.12.2008

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

10

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jim Allister, Richard Corbett, Andrew Duff, Maria da Assunção Esteves, Anneli Jäätteenmäki, Aurelio Juri, Íñigo Méndez de Vigo, Johannes Voggenhuber, Andrzej Wielowieyski

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Georgios Papastamkos, Jacek Protasiewicz, György Schöpflin