ПРЕПОРЪКА ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 80/181/ЕИО на Съвета относно сближаването на законодателствата на държавите-членки относно мерните единици

4.12.2008 - (11915/3/2008 – C6‑0425/2008 – 2007/0187(COD)) - ***II

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
Докладчик: Arlene McCarthy

Процедура : 2007/0187(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0476/2008
Внесени текстове :
A6-0476/2008
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 80/181/ЕИО на Съвета относно сближаването на законодателствата на държавите-членки относно мерните единици

(11915/3/2008 – C6‑0425/2008 – 2007/0187(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: второ четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид общата позиция на Съвета (11915/3/2008 – C6‑0425/2008),

–   като взе предвид своята позиция на първо четене[1] относно предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2007)0510)

–   като взе предвид член 251, параграф 2 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 67 от своя Правилник,

–   като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A6‑0476/2008),

1.  одобрява общата позиция;

2.  констатира, че актът е приет в съответствие с общата позиция;

3.  възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета, съгласно член 254, параграф 1 от Договора за ЕО;

4.  възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

  • [1]  ОВ C 297 Е, 20.11.2008 г., стр. 105.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

След одобряването от Парламента на предложението на Комисията без изменение на първо четене, Съветът прие обща позиция, която добавя допълнителни разпоредби, за да отрази промените в Международната система единици (системата SI) и да предвиди докладване на Комисията относно развитието във връзка с Директива 80/181/ЕИО, особено що се отнася до безпроблемното функциониране на вътрешния пазар и международната търговия, десет години след влизането в сила на изменящата директива. Поради това в общата позиция се създава нов член 6б относно доклада на Комисията по тези въпроси и се добавя съответно ново съображение (4). Съветът също така привлича вниманието към необходимостта да се разшири възприемането на пазарите в трети страни на продукти, етикетирани единствено с мерни единици от системата SI, в ново съображение (5).

Промените в предложението на Комисията са технически и отразяват развитието в системата SI, предвидени в резолюцията на Генералната конференция по мерки и теглилки от 2007 г., като посочват допълнителни нови мерни единици (келвин) и като правят единиците „радиан“ и „стерадиан“ безразмерни.

От името на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и съгласно решението на координатора от 24 юни 2008 г., председателят съответно препоръчва Европейският парламент да одобри общата позиция на второ четене без изменение.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Мерни единици

Позовавания

11915/3/2008 – C6-0425/2008 – 2007/0187(COD)

Дата на 1-во четене в ЕП – Номер P

29.11.2007                     T6-0546/2007

Предложение на Комисията

COM(2007)0510 - C6-0277/2007

Дата на обявяване в заседание на получаването на общата позиция

20.11.2008

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

IMCO

20.11.2008

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Arlene McCarthy

1.12.2008

 

 

Разглеждане в комисия

1.12.2008

 

 

 

Дата на приемане

2.12.2008

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

28

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Gabriela Creţu, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Edit Herczog, Eija-Riitta Korhola, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Catiuscia Marini, Arlene McCarthy, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Marianne Thyssen, Barbara Weiler

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Emmanouil Angelakas, Brigitte Fouré, Joel Hasse Ferreira, Anja Weisgerber

Дата на внасяне

4.12.2008