INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 80/181/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om måleenheder

4.12.2008 - (11915/3/2008 – C6‑0425/2008 – 2007/0187(COD)) - ***II

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
Ordfører: Arlene McCarthy

Procedure : 2007/0187(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0476/2008
Indgivne tekster :
A6-0476/2008
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 80/181/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om måleenheder

(11915/3/2008 – C6‑0425/2008 – 2007/0187(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Rådets fælles holdning (11915/3/2008 – C6‑0425/2008),

–   der henviser til sin holdning ved førstebehandling[1] til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2007)0510),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 67,

–   der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A6‑0476/2008),

1.  godkender den fælles holdning;

2.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med den fælles holdning;

3.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. EF-traktatens artikel 254, stk. 1;

4.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

  • [1]  EUT C 297 E af 20.11.2008, s. 105.

BEGRUNDELSE

Efter at Parlamentet ved førstebehandlingen havde godkendt Kommissionens forslag uden ændringer, vedtog Rådet en fælles holdning, der tilføjer yderligere bestemmelser for at afspejle ændringer i systemet for internationale standarder (SI) og stille krav om en rapport fra Kommissionen om udviklingen i forhold til direktiv 80/181/EØF, navnlig med hensyn til hvor glat det indre marked og den internationale handel fungerer ti år efter ikrafttrædelsen af dette ændringsdirektiv. Den fælles holdning har derfor indføjet en ny artikel 6b om Kommissionens rapport om disse virkninger, og der er tilføjet en ny betragtning (4) herom. Rådet har også med en ny betragtning (5) gjort opmærksom på behovet for at fremme accepten på tredjelandes markeder af produkter, der kun er mærket med SI-enheder.

Ændringerne til Kommissionens forslag er tekniske og afspejler udviklingen inden for SI-systemet, der fremgår af Generalkonferencen for Mål og Vægts beslutning fra 2007, ved at henvise til yderligere nye måleenheder (Kelvin) og ved at gøre "radian" og "steridian" dimensionsløse.

På vegne af Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og i henhold til koordinatorens afgørelse af 24. juni 2008 anbefaler formanden, at Parlamentet ved andenbehandlingen godkender den fælles holdning uden ændringer.

PROCEDURE

Titel

Måleenheder

Referencer

11915/3/2008 – C6-0425/2008 – 2007/0187(COD)

Dato for EP’s førstebehandling – P-nr.

29.11.2007                     T6-0546/2007

Kommissionens forslag

COM(2007)0510 - C6-0277/2007

Dato for meddelelse på plenarmødet om modtagelse af den fælles holdning

20.11.2008

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

20.11.2008

Ordfører

       Dato for valg

Arlene McCarthy

1.12.2008

 

 

Behandling i udvalg

1.12.2008

 

 

 

Dato for vedtagelse

2.12.2008

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

28

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Gabriela Creţu, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Edit Herczog, Eija-Riitta Korhola, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Catiuscia Marini, Arlene McCarthy, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Marianne Thyssen, Barbara Weiler

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Emmanouil Angelakas, Brigitte Fouré, Joel Hasse Ferreira, Anja Weisgerber

Dato for indgivelse

4.12.2008