ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 80/181/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στις μονάδες μέτρησης

4.12.2008 - (11915/3/2008 – C6‑0425/2008 – 2007/0187(COD)) - ***II

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
Εισηγήτρια: Arlene McCarthy

Διαδικασία : 2007/0187(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0476/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0476/2008
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 80/181/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στις μονάδες μέτρησης

(11915/3/2008 – C6‑0425/2008 – 2007/0187(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου (11915/3/2008 – C6‑0425/2008),

–   έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση[1] σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2007)0510),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A6‑0476/2008),

1.  εγκρίνει την κοινή θέση·

2.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με την κοινή θέση·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 254, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ·

4.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

  • [1]  ΕΕ C 297 E της 20.11.2008, σελ. 105.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Μετά την εκ μέρους του Κοινοβουλίου έγκριση της πρότασης της Επιτροπής, χωρίς τροποποιήσεις, κατά την πρώτη ανάγνωση, το Συμβούλιο υιοθέτησε κοινή θέση που προσθέτει περαιτέρω διατάξεις για να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές στο σύστημα SI (Διεθνές Σύστημα μονάδων) και να προβλεφθεί η υποβολή έκθεσης της Επιτροπής για τις εξελίξεις σχετικά με την οδηγία 80/181/ΕΟΚ, ιδίως όσον αφορά την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και το διεθνές εμπόριο, δέκα χρόνια μετά την έναρξη ισχύος της τροποποιητικής αυτής οδηγίας. Επομένως, η κοινή θέση προσέθεσε νέο άρθρο 6β σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής για τα θέματα αυτά και αντίστοιχη νέα αιτιολογική παράγραφο (4.) Το Συμβούλιο επέστησε επίσης την προσοχή στην ανάγκη να προωθηθεί η αποδοχή σε αγορές τρίτων χωρών προϊόντων με επισήμανση μόνο σε μονάδες SΙ, με νέα αιτιολογική παράγραφο (5).

Οι αλλαγές στην πρόταση της Επιτροπής είναι τεχνικού χαρακτήρα και αντανακλούν τις εξελίξεις στο σύστημα SI όπως επισημαίνεται στο ψήφισμα της Γενικής (Συν)Διάσκεψης για τα Μέτρα και τα Σταθμά (CGPM 2007), με την μνεία νέων συμπληρωματικών μονάδων μέτρησης (κέλβιν) και με την τροποποίηση ώστε το "ακτίνιο" ("radian") και το "στερακτίνιο" ("steradian") να καταστούν αδιάστατα.

Εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και σύμφωνα με την απόφαση των Συντονιστών στις 24 Ιουνίου 2008, ο Πρόεδρος συνιστά επομένως την έγκριση της κοινής θέσης από το Κοινοβούλιο, σε δεύτερη ανάγνωση και χωρίς τροποποίηση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Μονάδες μέτρησης

Έγγραφα αναφοράς

11915/3/2008 – C6-0425/2008 – 2007/0187(COD)

Ημερομ. 1ης ανάγνωσης του ΕΚ – Αριθ. P

29.11.2007                     T6-0546/2007

Πρόταση της Επιτροπής

COM(2007)0510 - C6-0277/2007

Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια της παραλαβής της κοινής θέσης

20.11.2008

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

20.11.2008

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Arlene McCarthy

1.12.2008

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

1.12.2008

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

2.12.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

28

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gabriela Creţu, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Edit Herczog, Eija-Riitta Korhola, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Catiuscia Marini, Arlene McCarthy, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Marianne Thyssen, Barbara Weiler

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Εμμανουήλ Αγγελάκας, Brigitte Fouré, Joel Hasse Ferreira, Anja Weisgerber