SUOSITUS TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi mittayksikköjä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 80/181/ETY muuttamisesta

  4.12.2008 - (11915/3/2008 – C6‑0425/2008 – 2007/0187(COD)) - ***II

  Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
  Esittelijä: Arlene McCarthy

  Menettely : 2007/0187(COD)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A6-0476/2008
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A6-0476/2008
  Keskustelut :
  Äänestykset :
  Hyväksytyt tekstit :

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi mittayksikköjä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 80/181/ETY muuttamisesta

  (11915/3/2008 – C6‑0425/2008 – 2007/0187(COD))

  (Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely)

  Euroopan parlamentti, joka

  –   ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (11915/3/2008 – C6‑0425/2008),

  –   ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä esittämänsä kannan[1] komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2007)0510),

  –   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan,

  –   ottaa huomioon työjärjestyksen 67 artiklan,

  –   ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A6‑0476/2008),

  1.  hyväksyy yhteisen kannan;

  2.  toteaa, että säädös annetaan yhteisen kannan mukaisesti;

  3.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa EY:n perustamissopimuksen 254 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

  4.  kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen tarkistettuaan, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

  5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

  • [1]  EUVL C 297 E, 20.11.2008, s. 105.

  PERUSTELUT

  Parlamentin hyväksyttyä komission ehdotuksen ilman tarkistuksia ensimmäisessä käsittelyssä neuvosto hyväksyi yhteisen kannan, jolla lisätään joitain säännöksiä, joiden tarkoituksena on heijastaa SI-järjestelmään tehtyjä muutoksia ja velvoittaa komissio antamaan kertomus direktiiviin 80/181/ETY liittyvästä kehityksestä erityisesti sisämarkkinoiden ja kansainvälisen kaupan moitteettoman toiminnan kannalta kymmenen vuoden kuluttua tämän muutosdirektiivin voimaantulosta. Yhteisellä kannalla on lisätty uusi 6 b artikla, joka koskee komission kertomusta kyseisistä vaikutuksista, sekä vastaava uusi johdanto-osan 4 kappale. Neuvosto on myös kiinnittänyt huomiota siihen, että on tarpeen edistää ainoastaan SI‑yksiköillä merkittyjen tuotteiden hyväksymistä kolmansien maiden markkinoilla, minkä vuoksi se on lisännyt johdanto-osan 5 kappaleen.

  Komission ehdotukseen tehdyt muutokset ovat luonteeltaan teknisiä ja heijastavat SI‑järjestelmässä tapahtunutta kehitystä, joka mainittiin erityisesti vuoden 2007 yleisen paino‑ ja mittakonferenssin päätöslauselmassa, ja niissä viitataan uusiin mittayksiköihin (kelvin) ja tehdään luokista "radiaani" ja "steradiaani" dimensiottomia.

  Puheenjohtaja suosittelee sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan puolesta ja koordinaattoreiden 24. kesäkuuta 2008 tekemän päätöksen johdosta, että parlamentti hyväksyy yhteisen kannan toisessa käsittelyssä ilman tarkistuksia.

  ASIAN KÄSITTELY

  Otsikko

  Mittayksiköt

  Viiteasiakirjat

  11915/3/2008 – C6-0425/2008 – 2007/0187(COD)

  EP:n 1. käsittely (pvä) – P-numero

  29.11.2007                            T6-0546/2007

  Komission ehdotus

  KOM(2007)0510 – C6-0277/2007

  Yhteisestä kannasta ilmoitettu täysistunnossa (pvä)

  20.11.2008

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  IMCO

  20.11.2008

  Esittelijä(t)

         Nimitetty (pvä)

  Arlene McCarthy

  1.12.2008

   

   

  Valiokuntakäsittely

  1.12.2008

   

   

   

  Hyväksytty (pvä)

  2.12.2008

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  28

  0

  0

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Gabriela Creţu, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Edit Herczog, Eija-Riitta Korhola, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Catiuscia Marini, Arlene McCarthy, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Marianne Thyssen, Barbara Weiler

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Emmanouil Angelakas, Brigitte Fouré, Joel Hasse Ferreira, Anja Weisgerber

  Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

  4.12.2008