SUOSITUS TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi mittayksikköjä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 80/181/ETY muuttamisesta

4.12.2008 - (11915/3/2008 – C6‑0425/2008 – 2007/0187(COD)) - ***II

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
Esittelijä: Arlene McCarthy

Menettely : 2007/0187(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0476/2008
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0476/2008
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi mittayksikköjä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 80/181/ETY muuttamisesta

(11915/3/2008 – C6‑0425/2008 – 2007/0187(COD))

(Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (11915/3/2008 – C6‑0425/2008),

–   ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä esittämänsä kannan[1] komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2007)0510),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 67 artiklan,

–   ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A6‑0476/2008),

1.  hyväksyy yhteisen kannan;

2.  toteaa, että säädös annetaan yhteisen kannan mukaisesti;

3.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa EY:n perustamissopimuksen 254 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

4.  kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen tarkistettuaan, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

  • [1]  EUVL C 297 E, 20.11.2008, s. 105.

PERUSTELUT

Parlamentin hyväksyttyä komission ehdotuksen ilman tarkistuksia ensimmäisessä käsittelyssä neuvosto hyväksyi yhteisen kannan, jolla lisätään joitain säännöksiä, joiden tarkoituksena on heijastaa SI-järjestelmään tehtyjä muutoksia ja velvoittaa komissio antamaan kertomus direktiiviin 80/181/ETY liittyvästä kehityksestä erityisesti sisämarkkinoiden ja kansainvälisen kaupan moitteettoman toiminnan kannalta kymmenen vuoden kuluttua tämän muutosdirektiivin voimaantulosta. Yhteisellä kannalla on lisätty uusi 6 b artikla, joka koskee komission kertomusta kyseisistä vaikutuksista, sekä vastaava uusi johdanto-osan 4 kappale. Neuvosto on myös kiinnittänyt huomiota siihen, että on tarpeen edistää ainoastaan SI‑yksiköillä merkittyjen tuotteiden hyväksymistä kolmansien maiden markkinoilla, minkä vuoksi se on lisännyt johdanto-osan 5 kappaleen.

Komission ehdotukseen tehdyt muutokset ovat luonteeltaan teknisiä ja heijastavat SI‑järjestelmässä tapahtunutta kehitystä, joka mainittiin erityisesti vuoden 2007 yleisen paino‑ ja mittakonferenssin päätöslauselmassa, ja niissä viitataan uusiin mittayksiköihin (kelvin) ja tehdään luokista "radiaani" ja "steradiaani" dimensiottomia.

Puheenjohtaja suosittelee sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan puolesta ja koordinaattoreiden 24. kesäkuuta 2008 tekemän päätöksen johdosta, että parlamentti hyväksyy yhteisen kannan toisessa käsittelyssä ilman tarkistuksia.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Mittayksiköt

Viiteasiakirjat

11915/3/2008 – C6-0425/2008 – 2007/0187(COD)

EP:n 1. käsittely (pvä) – P-numero

29.11.2007                            T6-0546/2007

Komission ehdotus

KOM(2007)0510 – C6-0277/2007

Yhteisestä kannasta ilmoitettu täysistunnossa (pvä)

20.11.2008

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

20.11.2008

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Arlene McCarthy

1.12.2008

 

 

Valiokuntakäsittely

1.12.2008

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

2.12.2008

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

28

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Gabriela Creţu, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Edit Herczog, Eija-Riitta Korhola, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Catiuscia Marini, Arlene McCarthy, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Marianne Thyssen, Barbara Weiler

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Emmanouil Angelakas, Brigitte Fouré, Joel Hasse Ferreira, Anja Weisgerber

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

4.12.2008