Ziņojums - A6-0476/2008Ziņojums
A6-0476/2008

IETEIKUMS OTRAJAM LASĪJUMAM par Padomes kopējo nostāju nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu, ar kuru groza Padomes Direktīvu 80/181/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mērvienībām

4.12.2008 - (11915/3/2008 – C6‑0425/2008 – 2007/0187(COD)) - ***II

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
Referente: Arlene McCarthy

Procedūra : 2007/0187(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0476/2008
Iesniegtie teksti :
A6-0476/2008
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Padomes kopējo nostāju nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu, ar kuru groza Padomes Direktīvu 80/181/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mērvienībām

(11915/3/2008 – C6‑0425/2008 – 2007/0187(COD))

(Koplēmuma procedūra, otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Padomes kopējo nostāju (11915/3/2008 – C6-0425/2008),

–   ņemot vērā tā nostāju pirmajā lasījumā[1] attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2007)0510),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu,

–   ņemot vērā Reglamenta 67. pantu,

–   ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ieteikumu otrajam lasījumam (A6-0476/2008),

1.  apstiprina kopējo nostāju;

2.  konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar kopējo nostāju;

3.  uzdod priekšsēdētājam kopā ar Padomes priekšsēdētāju parakstīt aktu saskaņā ar EK līguma 254. panta 1. punktu;

4.  uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, vai ir ievērotas visas procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru nodrošināt tā publicēšanu “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī”;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

  • [1]  OV C 297 E, 20.11.2008., 105. lpp.

PASKAIDROJUMS

Pēc tam, kad Parlaments apstiprināja Komisijas priekšlikumu pirmajā lasījumā bez grozījumiem, Padome pieņēma kopējo nostāju, kurā iekļāva papildu noteikumus, lai atspoguļotu izmaiņas starptautisko mērvienību (SI) sistēmā un sniegtu Komisijai pārskatu par izmaiņām saistībā ar Direktīvu 80/181/EEK, jo īpaši attiecībā uz nevainojamu iekšējā tirgus un starptautiskās tirdzniecības darbību desmit gadus pēc tam, kad stājusies spēkā šī direktīva, ar kuru tiek veikti grozījumi. Kopējā nostājā attiecīgi ir iekļauts jauns 6.b pants par Komisijas pienākumu ziņot par minētajiem jautājumiem un pievienots atbilstošs jauns (4) apsvērums. Padome ir arī vērsusi uzmanību uz nepieciešamību veicināt tikai ar SI mērvienībām marķētu produktu pieņemšanu trešo valstu tirgos, iekļaujot jaunu (5) apsvērumu.

Izmaiņas, kas izdarītas Komisijas priekšlikumā, ir tehniskas un atspoguļo izmaiņas SI sistēmā, kas tika norādītas 2007. gada Vispārējās svaru un mēru konferences rezolūcijā, kurā ir minētas atsauces uz jaunām papildmērvienībām (kelvins) un kurā vienības „radiāns” un „steradiāns” ir definētas kā bezdimensionālas vienības.

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas vārdā un saskaņā ar koordinatoru 2008. gada 24. jūnija lēmumu minētās komitejas priekšsēdētājs iesaka Eiropas Parlamentam apstiprināt kopējo nostāju otrajā lasījumā bez grozījumiem.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Mērvienības

Atsauces

11915/3/2008 – C6-0425/2008 – 2007/0187(COD)

1. lasījuma datums EP – P numurs

29.11.2007                     T6-0546/2007

Komisijas priekšlikums

COM(2007)0510 - C6-0277/2007

Datums, kad plenārsēdē paziņoja par kopējās nostājas pieņemšanu

20.11.2008

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

IMCO

20.11.2008

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Arlene McCarthy

1.12.2008

 

 

Izskatīšana komitejā

1.12.2008

 

 

 

Pieņemšanas datums

2.12.2008

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

28

0

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Gabriela Creţu, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Edit Herczog, Eija-Riitta Korhola, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Catiuscia Marini, Arlene McCarthy, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Marianne Thyssen, Barbara Weiler

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Emmanouil Angelakas, Brigitte Fouré, Joel Hasse Ferreira, Anja Weisgerber