ZALECENIE DO DRUGIEGO CZYTANIA dotyczącego wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 80/181/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do jednostek miar

  4.12.2008 - (11915/3/2008 – C6‑0425/2008 – 2007/0187(COD)) - ***II

  Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
  Sprawozdawca: Arlene McCarthy

  Procedura : 2007/0187(COD)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  A6-0476/2008
  Teksty złożone :
  A6-0476/2008
  Debaty :
  Teksty przyjęte :

  PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 80/181/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do jednostek miar

  (11915/3/2008 – C6‑0425/2008 – 2007/0187(COD))

  (Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

  Parlament Europejski,

  –   uwzględniając wspólne stanowisko Rady (11915/3/2008 – C6‑0425/2008),

  –   uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu[1] dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2007)0510),

  –   uwzględniając art. 251 ust. 2 traktatu WE,,

  –   uwzględniając art. 67 Regulaminu,

  –   uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A6‑0476/2008),

  1.  zatwierdza wspólne stanowisko;

  2.  stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze wspólnym stanowiskiem;

  3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady aktu prawnego, zgodnie z art. 254 ust. 1 traktatu WE;

  4.  zobowiązuje swojego Sekretarza Generalnego do podpisania aktu prawnego, po sprawdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do przygotowania jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w porozumieniu z Sekretarzem Generalnym Rady;

  5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

  • [1]  Dz.U. C 297 E z 20.11.2008, s. 105.

  UZASADNIENIE

  W związku z zatwierdzeniem przez Parlament wniosku Komisji bez poprawek w pierwszym czytaniu, Rada przyjęła wspólne stanowisko, które dodaje dalsze postanowienia, aby odzwierciedlić zmiany norm międzynarodowych (układ SI) i przewidzieć sprawozdanie zwrotne Komisji w sprawie postępów w związku z dyrektywą 80/181/EWG, w szczególności w odniesieniu do płynnego funkcjonowania rynku wewnętrznego i handlu międzynarodowego, w 10 lat od wejścia w życie tej dyrektywy zmieniającej. W ramach wspólnego stanowiska wprowadzony został nowy art. 6 lit. b) dotyczący sprawozdania Komisji w sprawie tych skutków, a także odnoszący się do tego nowy punkt 4 preambuły. Rada zwróciła również uwagę w nowym punkcie 5 preambuły na potrzebę zwiększenia akceptacji na rynkach państw trzecich produktów oznaczonych jedynie w jednostkach układu SI.

  Zmiany do wniosku Komisji mają charakter techniczny i odzwierciedlają zmiany układu SI wskazane w rezolucji Generalnej Konferencji Miar i Wag z 2007 r., poprzez odniesienie do dodatkowych nowych jednostek miar (kelwin) oraz nadanie radianowi i sterydianowi miana wielkości bezwymiarowych.

  W imieniu Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, a także w związku z decyzją koordynatora z dnia 24 czerwca 2008 r., przewodniczący zaleca odpowiednio zatwierdzenie przez Parlament Europejski wspólnego stanowiska w drugim czytaniu bez poprawek.

  PROCEDURA

  Tytul

  Jednostki miar

  Odsyłacze

  11915/3/2008 – C6-0425/2008 – 2007/0187(COD)

  Data pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim - Numer P

  29.11.2007                     T6-0546/2007

  Wniosek Komisji

  COM(2007)0510 - C6-0277/2007

  Data ogłoszenia na posiedzeniu wpłynięcia wspólnego stanowiska

  20.11.2008

  Komisja przedmiotowo właściwa

         Data ogłoszenia na posiedzeniu

  IMCO

  20.11.2008

  Sprawozdawca(y)

         Data powołania

  Arlene McCarthy

  1.12.2008

   

   

  Rozpatrzenie w komisji

  1.12.2008

   

   

   

  Data przyjęcia

  2.12.2008

   

   

   

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  –:

  0:

  28

  0

  0

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  Gabriela Creţu, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Edit Herczog, Eija-Riitta Korhola, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Catiuscia Marini, Arlene McCarthy, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Marianne Thyssen, Barbara Weiler

  Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

  Emmanouil Angelakas, Brigitte Fouré, Joel Hasse Ferreira, Anja Weisgerber

  Data złożenia

  4.12.2008