RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂ referitoare la poziția comună a Consiliului în vederea adoptării unei Directive a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 80/181/CEE a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la unitățile de măsură

4.12.2008 - (11915/3/2008 – C6‑0425/2008 – 2007/0187(COD)) - ***II

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
Raportoare: Arlene McCarthy

Procedură : 2007/0187(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A6-0476/2008
Texte depuse :
A6-0476/2008
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind poziția comună a Consiliului în vederea adoptării unei Directive a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 80/181/CEE a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la unitățile de măsură

(11915/3/2008 – C6‑0425/2008 – 2007/0187(COD))

(Procedura de codecizie: a doua lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere poziția comună a Consiliului (11915/3/2008 – C6‑0425/2008),

–   având în vedere poziția sa în prima lectură[1] referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2007)0510),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) din Tratatul CE,

–   având în vedere articolul 67 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A6‑0476/2008),

1.  aprobă poziția comună;

2.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția comună;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 254 alineatul (1) din Tratatul CE;

4.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

  • [1]  JO C 297 E, 20.11.2008, p. 105.

EXPUNERE DE MOTIVE

Ca urmare a aprobării de către Parlament a propunerii Comisiei fără niciun amendament în primă lectură, Consiliul a adoptat o poziție comună care aduce noi prevederi pentru a evidenția modificările sistemului internațional de unități de măsură (SI) și pentru a introduce obligativitatea redactării de către Comisie a unui raport privitor la urmările aplicării Directivei 80/181/CEE, în special în ceea ce privește buna funcționare a pieței interne și a comerțului internațional, la zece ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive de modificare. În consecință, poziția comună a introdus un nou articol 6b privitor la raportul Comisiei referitor la aceste efecte și a adăugat un nou considerent (4) în acest sens. De asemenea, Consiliul a atras atenția într-un nou considerent (5) asupra nevoii de a crește gradul de acceptare pe piețele din țările terțe a produselor pe ale căror etichete sunt indicate doar unități din SI.

Modificările aduse propunerii Comisiei sunt de natură tehnică și reflectă modificări ale sistemului SI prezentate în rezoluția Conferinței generale privind greutățile și măsurile, referindu-se la adăugarea unor noi unități de măsură (kelvin) și prin considerarea unităților „radian” și „steradian” ca unități SI derivate adimensionale.

Prin urmare, în numele Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorului, în temeiul deciziei coordonatorului din 24 iunie 2008, președintele recomandă aprobarea poziției comune de către Parlamentul European fără modificări în a doua lectură.

PROCEDURÃ

Titlu

Unități de măsură

Referințe

11915/3/2008 – C6-0425/2008 – 2007/0187(COD)

Data primei lecturi a PE

29.11.2007                     T6-0546/2007

Propunerea Comisiei

COM(2007)0510 - C6-0277/2007

Data anunțului în plen a primirii poziției comune

20.11.2008

Comisia competentă în fond

       Data anunțului în plen

IMCO

20.11.2008

Raportor(i)

       Data numirii

Arlene McCarthy

1.12.2008

 

 

Examinare în comisie

1.12.2008

 

 

 

Data adoptării

2.12.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

28

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Gabriela Crețu, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Edit Herczog, Eija-Riitta Korhola, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Catiuscia Marini, Arlene McCarthy, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Marianne Thyssen, Barbara Weiler

Membri supleanți prezenți la votul final

Emmanouil Angelakas, Brigitte Fouré, Joel Hasse Ferreira, Anja Weisgerber

Data depunerii

4.12.2008