PRIPOROČILO ZA DRUGO OBRAVNAVO o skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 80/181/EGS o približevanju zakonodaje držav članic, ki se nanaša na merske enote

  4.12.2008 - (11915/3/2008 – C6‑0425/2008 – 2007/0187(COD)) - ***II

  Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
  Poročevalka: Arlene McCarthy

  Postopek : 2007/0187(COD)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  A6-0476/2008
  Predložena besedila :
  A6-0476/2008
  Razprave :
  Sprejeta besedila :

  OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

  o skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 80/181/EGS o približevanju zakonodaje držav članic, ki se nanaša na merske enote

  (11915/3/2008 – C6‑0425/2008 – 2007/0187(COD))

  (Postopek soodločanja: druga obravnava)

  Evropski parlament,

  –   ob upoštevanju skupnega stališča Sveta (11915/3/2008 – C6‑0425/2008),

  –   ob upoštevanju svojega stališča iz prve obravnave[1] o predlogu Komisije Parlamentu in Svetu (KOM(2007)0510),

  –   ob upoštevanju člena 251(2) Pogodbe ES,

  –   ob upoštevanju člena 67 svojega poslovnika,

  –   ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (A6‑0476/2008)

  1.  sprejme skupno stališče;

  2.  ugotavlja, da je akt sprejet v skladu s skupnim stališčem;

  3.  naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše pravni akt na podlagi člena 254(1) Pogodbe ES;

  4.  naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj potem ko je bilo preverjeno, da so bili vsi postopki pravilno zaključeni, podpiše pravni akt in ga v soglasju z generalnim sekretarjem Sveta da objaviti v Uradnem listu Evropske unije;

  5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

  • [1]  UL C 297 E, 20.11.2008, str. 105.

  OBRAZLOŽITEV

  Potem ko je Parlament v prvi obravnavi brez predlogov sprememb odobril predlog Komisije, je Svet sprejel skupno stališče, s katerim se dodajo nadaljnje določbe, ki odražajo spremembe v sistemu mednarodnih standardov in določajo, da mora Komisija deset let po začetku veljavnosti direktive o spremembi poročati o dogajanju v zvezi z direktivo 80/181/EGS, zlasti glede nemotenega delovanja notranjega trga in mednarodne trgovine. S skupnim stališčem se torej vstavi nov člen 6b o poročilu Komisije o tem dogajanju in doda ustrezna nova uvodna izjava (4). Obenem Svet z novo uvodno izjavo (5) opozarja, da je treba na trgih tretjih držav bolj uveljaviti proizvode, označene zgolj v enotah mednarodnih standardov.

  Spremembe predloga Komisije so tehnične narave in s tem, ko se sklicujejo na dodatne nove merske enote (kelvin) ter opredeljujejo enoti „radian“ in „steradian“ za brezdimenzionalni, odražajo najnovejše dosežke v okviru sistema mednarodnih standardov, izpostavljene v resoluciji generalne konference za uteži in mere iz leta 2007.

  Predsednik zato v imenu Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov ter v skladu s sklepom koordinatorjev z dne 24. junija 2008 priporoča, da Evropski parlament sprejme skupno stališče v drugi obravnavi brez predlogov sprememb.

  POSTOPEK

  Naslov

  Merske enote

  Referenčni dokumenti

  11915/3/2008 – C6-0425/2008 – 2007/0187(COD)

  Datum 1. obravnave EP – št. P

  29.11.2007                     T6-0546/2007

  Predlog Komisije

  KOM(2007)0510 - C6-0277/2007

  Datum razglasitve prejetja skupnega stališča na zasedanju

  20.11.2008

  Pristojni odbor

         Datum razglasitve na zasedanju

  IMCO

  20.11.2008

  Poročevalec/-ka

         Datum imenovanja

  Arlene McCarthy

  1.12.2008

   

   

  Obravnava v odboru

  1.12.2008

   

   

   

  Datum sprejetja

  2.12.2008

   

   

   

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  28

  0

  0

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  Gabriela Creţu, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Edit Herczog, Eija-Riitta Korhola, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Catiuscia Marini, Arlene McCarthy, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Marianne Thyssen, Barbara Weiler

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Emmanouil Angelakas, Brigitte Fouré, Joel Hasse Ferreira, Anja Weisgerber