Betänkande - A6-0476/2008Betänkande
A6-0476/2008

ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 80/181/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning för måttenheter

4.12.2008 - (11915/3/2008 – C6‑0425/2008 – 2007/0187(COD)) - ***II

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
Föredragande: Arlene McCarthy

Förfarande : 2007/0187(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0476/2008
Ingivna texter :
A6-0476/2008
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 80/181/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning för måttenheter

(11915/3/2008 – C6‑0425/2008 – 2007/0187(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt (11915/3/2008 – C6‑0425/2008),

–   med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet[1], en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2007)0510),

–   med beaktande av artikel 251.2 i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

–   med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A6‑0476/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner den gemensamma ståndpunkten.

2.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med den gemensamma ståndpunkten.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna rättsakten, i enlighet med artikel 254.1 i EG-fördraget.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att underteckna rättsakten, efter kontroll av att alla förfaranden vederbörligen avslutats, och att i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

  • [1]  EUT C 297 E, 20.11.2008, s. 105.

MOTIVERING

Efter parlamentets antagande av kommissionens förslag utan ändringar vid första behandlingen antog rådet en gemensam ståndpunkt med ytterligare bestämmelser som speglar ändringar av det internationella standardsystemet (SI) samt en rapport från kommissionen om utvecklingen i samband med direktiv 80/181/EEG, särskilt beträffande huruvida den inre marknaden och internationell handel fungerar väl tio år efter det att detta direktiv om ändring trädde i kraft. Följaktligen har utskottet i den gemensamma ståndpunkten lagt till en ny artikel 6b om kommissionens rapport om dessa effekter och ett nytt motsvarande skäl (4). Rådet har i ett nytt skäl (5) även uppmärksammat behovet av att marknaderna i tredjeländer i större utsträckning godkänner varor som enbart är märkta med SI-enheter.

De ändringar som gjorts av kommissionens förslag är tekniska och återspeglar utvecklingar inom SI-systemet som nämnts i det beslut som fattades vid 2007 års allmänna konferens om vikt och mått, genom att hänvisa till ytterligare nya måttenheter (kelvin) och genom att ändra radian och steradian till dimensionslösa storheter.

På utskottet för den inre marknaden och konsumentskydds vägnar och till följd av samordnarens beslut av den 24 juni 2008, rekommenderar ordföranden att Europaparlamentet antar den gemensamma ståndpunkten vid den andra behandlingen utan ändringar.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Måttenheter

Referensnummer

11915/3/2008 – C6-0425/2008 – 2007/0187(COD)

Parlamentets första behandling – P-nummer

29.11.2007                     T6-0546/2007

Kommissionens förslag

KOM(2007)0510 – C6-0277/2007

Mottagande av den gemensamma ståndpunkten: tillkännagivande i kammaren

20.11.2008

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

20.11.2008

Föredragande

       Utnämning

Arlene McCarthy

1.12.2008

 

 

Behandling i utskott

1.12.2008

 

 

 

Antagande

2.12.2008

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

28

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Gabriela Creţu, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Edit Herczog, Eija-Riitta Korhola, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Catiuscia Marini, Arlene McCarthy, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Marianne Thyssen, Barbara Weiler

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Emmanouil Angelakas, Brigitte Fouré, Joel Hasse Ferreira, Anja Weisgerber

Ingivande

4.12.2008