ΣΥΣΤΑΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής, όσον αφορά ορισμένα έργα που παράγουν έσοδα

4.12.2008 - (13874/2008 – C6‑0387/2008 – 2008/0186(AVC)) - ***

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εισηγητής: Σταύρος Αρναουτάκης

Διαδικασία : 2008/0186(AVC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0477/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0477/2008
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής, όσον αφορά ορισμένα έργα που παράγουν έσοδα

(13874/2008 – C6‑0387/2008 – 2008/0186(AVC))

(Διαδικασία σύμφωνης γνώμης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου (COM(2008)0558 - 13874/2008),

–   έχοντας υπόψη την αίτηση του Συμβουλίου για παροχή σύμφωνης γνώμης, σύμφωνα με το άρθρο 161, πρώτη παράγραφος της Συνθήκης ΕΚ (C6‑0387/2008),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 75, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A6‑0477/2008),

1.  εκδίδει σύμφωνη γνώμη σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι διατάξεις του άρθρου 55 του κανονισμού αριθ. 1083/2006 αφορούν τα "έργα που παράγουν έσοδα" και έχουν προκαλέσει δυσκολίες κατά την εφαρμογή τους στην πράξη.

Πράγματι, όταν πρόκειται για μικρά έργα που συγχρηματοδοτούνται βάσει των διατάξεων αυτών όπως μικρές πράξεις με συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ταμείου Συνοχής ή πράξεις με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), οι κανόνες παρακολούθησης που πρέπει να τηρούνται – όπως, ότι τα έσοδα μπορούν να ληφθούν υπόψη ακόμη και μία τριετία μετά το κλείσιμο του επιχειρησιακού προγράμματος – φαίνονται δυσανάλογος διοικητικός φόρτος σε σχέση με τα ποσά που προσδοκώνται, όπως επίσης και σοβαρός παράγοντας κινδύνου κατά την εκτέλεση των προγραμμάτων.

Η Επιτροπή αναγκάστηκε να αποκλείσει το ενδεχόμενο επίλυσης των δυσκολιών που περιέγραψαν τα κράτη μέλη σχετικά με το άρθρο 55 δια της ερμηνευτικής οδού , δεδομένου ότι αυτό απεδείχθη νομικά αδύνατον.

Για το λόγο αυτό, και μετά από διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη, η Επιτροπή κρίνει απαραίτητη την έγκριση τροποποίησης του κανονισμού 1083/2006 , η οποία θα πρέπει να περιορίζεται στο άρθρο 55 παράγραφος 5 και θα αφορά μόνο τα εξής δύο σημεία: την εξαίρεση από τις διατάξεις του άρθρου 55 των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ και τον καθορισμό ενός κατώτατου ορίου κάτω από το οποίο θα εξαιρούνται από τις διατάξεις του άρθρου 55 τα έργα που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ ή από το Ταμείο Συνοχής, αφενός, όσον αφορά τον υπολογισμό της μέγιστης επιλέξιμης δαπάνης και, αφετέρου, όσον αφορά την παρακολούθηση. Οι υπόλοιπες διατάξεις του άρθρου 55 δεν τροποποιούνται.

Επιπλέον, δεδομένου ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η επιβολή κοινών κανόνων εκτέλεσης των έργων καθόλη την περίοδο προγραμματισμού, έχει συμπεριληφθεί όρος αναδρομικής ισχύος, ούτως ώστε η αναθεωρημένη διάταξη να ισχύει από 1ης Αυγούστου 2006.

Αυτή η - τεχνικού χαρακτήρα - τροποποίηση θα απλοποιήσει, όσο είναι δυνατόν, τη διαχείριση των έργων που παράγουν έσοδα , περιορίζοντας το διοικητικό φόρτο σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας.

Επιπλέον, το τροποποιημένο άρθρο 55 θα διευκολύνει αναμφίβολα τόσο την εφαρμογή και την παρακολούθηση σημαντικών μεσαίου μεγέθους έργων σε ευαίσθητους τομείς της πολιτικής όπως το περιβάλλον, η κοινωνική ένταξη, η έρευνα, η ανταγωνιστικότητα, η καινοτομία και η ενέργεια, όσο και τη σωστή εκμετάλλευση και την αποτελεσματικότητα των διαρθρωτικών ταμείων.

Η απουσία δημοσιονομικών επιπτώσεων θα πρέπει να οδηγήσει στη σύντομη έγκριση της πρότασης, ούτως ώστε να περιοριστεί χρονικά η ανασφάλεια δικαίου και οι αντικανονικές ερμηνείες από τα κράτη μέλη και τους τελικούς δικαιούχους, που, ενδεχομένως, καθυστερούν την υποβολή έργων και, τελικά, την εφαρμογή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Τέλος, η ισχύουσα θετική πρακτική της καλής διοργανικής συνεργασίας αποτελεί ένα καλό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η απλούστευση μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά , στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων, υπέρ του συμφέροντος των ευρωπαίων πολιτών. Η νέα αυτή διάταξη θα συμβάλει οπωσδήποτε στην καλύτερη συμμόρφωση προς τις προτεραιότητες των περιόδων προγραμματισμού τόσο αυτών που ισχύουν σήμερα όσο και των μελλοντικών.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (2.12.2008)

προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής, όσον αφορά ορισμένα έργα που παράγουν έσοδα
(13874/2008 – C6‑0387/2008 – 2008/0186(AVC))

Εισηγητής: Jan Andersson

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στις 15 Σεπτεμβρίου 2008 η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση αναθεώρησης του άρθρου 55 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083 του Συμβουλίου.

Στους κανόνες δημοσιονομικής διαχείρισης που ορίζει το άρθρο 55 του κανονισμού αριθ. 1083/2006 περιλαμβάνονται οι διατάξεις για τη χρηματοδοτική συνεισφορά των ταμείων και ιδίως οι διατάξεις που αφορούν τα έργα που παράγουν έσοδα. Η διάταξη ορίζει τον τρόπο υπολογισμού των επιχορηγήσεων για αυτά τα έργα και ρυθμίζει τη συνέχισή τους.

Τα κράτη μέλη υποδεικνύουν ότι το άρθρο 55 είναι ακατάλληλο για τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ). Πράγματι, η μέθοδος που ορίζεται στο άρθρο 55 βασίζεται σε έργα υποδομής τα οποία δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το ΕΚΤ.

Σκοπός της πρότασης της Επιτροπής είναι απλοποιήσει όσο είναι δυνατόν τη διαχείριση των έργων που παράγουν έσοδα περιορίζοντας τον διοικητικό φόρτο στο πλαίσιο της αρχής της αναλογικότητας.

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων τάσσεται υπέρ της αναθεώρησης του άρθρου 55 προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή των προγραμμάτων του ΕΚΤ.

Θεωρεί ότι η πρόταση της Επιτροπής στοχεύει στην εξαίρεση από την εφαρμογή του άρθρου 55 όλων των δραστηριοτήτων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ όπως και μικρών έργων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και από το Ταμείο Συνοχής.

Στην πράξη, η αναθεώρηση του άρθρου 55 θα διευκολύνει την εφαρμογή ορισμένων επιλέξιμων δραστηριοτήτων, όπως είναι τα έργα κοινωνικής ένταξης, και θα στηρίξει τις υπηρεσίες μέριμνας που μπορούν υπό ορισμένες συνθήκες να παράγουν έσοδα.

Η πρόταση περιέχει επίσης μια ρήτρα αναδρομικής ισχύος ώστε η ισχύς της αναθεωρημένης διάταξης να αρχίζει την 1η Αυγούστου 2006.

******

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να προτείνει στο Κοινοβούλιο να παράσχει τη σύμφωνη γνώμη του.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Ταμείο Συνοχής: έργα που παράγουν έσοδα (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1083/2006)

Έγγραφα αναφοράς

13874/2008 – C6-0387/2008 – COM(2008)05582008/0186(AVC)

Ημερομηνία της αίτησης έκδοσης σύμφωνης γνώμης του ΕΚ

4.11.2008

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

REGI

Γνωμοδοτική επιτροπή

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

17.11.2008

 

 

 

Συντάκτης γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Jan Andersson

6.10.2008

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

4.11.2008

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

2.12.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

35

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Stephen Hughes, Ona Juknevičienė, Thomas Mann, Jan Tadeusz Masiel, Μαρία Ματσούκα, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Rovana Plumb, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Биляна Илиева Раева

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Petru Filip, Donata Gottardi, Marian Harkin, Sepp Kusstatscher, Jamila Madeira, Viktória Mohácsi, Anja Weisgerber

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Ταμείο Συνοχής: έργα που παράγουν έσοδα (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1083/2006)

Έγγραφα αναφοράς

13874/2008 – C6-0387/2008 – COM(2008)05582008/0186(AVC)

Ημερομηνία της αίτησης έκδοσης σύμφωνης γνώμης του ΕΚ

4.11.2008

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

REGI

17.11.2008

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

17.11.2008

EMPL

17.11.2008

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

BUDG

20.10.2008

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Σταύρος Αρναουτάκης

10.9.2008

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

7.10.2008

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

2.12.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

40

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Εμμανουήλ Αγγελάκας, Σταύρος Αρναουτάκης, Jana Bobošíková, Wolfgang Bulfon, Giorgio Carollo, Antonio De Blasio, Bairbre de Brún, Petru Filip, Gerardo Galeote, Eugenijus Gentvilas, Monica Giuntini, Ambroise Guellec, Marian Harkin, Jim Higgins, Mieczysław Edmund Janowski, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Miloš Koterec, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Jamila Madeira, James Nicholson, Jan Olbrycht, Maria Petre, Wojciech Roszkowski, Grażyna Staniszewska, Catherine Stihler, Margie Sudre, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Евгени Кирилов, Филиз Хакъева Хюсменова

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Brigitte Douay, Emanuel Jardim Fernandes, Ramona Nicole Mănescu, Samuli Pohjamo, Jürgen Schröder, Bart Staes, László Surján, Iuliu Winkler