SUOSITUS ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (EY) Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevan asetuksen (EY) N:o 1083/2006 muuttamisesta tiettyjen tuloja tuottavien hankkeiden osalta

4.12.2008 - (13874/2008 – C6‑0387/2008 – 2008/0186(AVC)) - ***

Aluekehitysvaliokunta
Esittelijä: Stavros Arnaoutakis

Menettely : 2008/0186(AVC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0477/2008
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0477/2008
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (EY) Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevan asetuksen (EY) N:o 1083/2006 muuttamisesta tiettyjen tuloja tuottavien hankkeiden osalta

(13874/2008 – C6‑0387/2008 – 2008/0186(AVC))

(Hyväksyntämenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston asetukseksi (KOM(2008)0558 – 13874/2008),

–   ottaa huomioon neuvoston EY:n perustamissopimuksen 161 artiklan perusteella tekemän hyväksyntäpyynnön (C6‑0387/2008),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 75 artiklan 1 kohdan,

–   ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan suosituksen ja työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A6‑0477/2008),

1.  Hyväksyy ehdotuksen neuvoston asetukseksi;

2.  Kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

PERUSTELUT

Asetuksen N:o 1083/2006 55 artiklan säännöksissä viitataan "tuloja tuottavaan hankkeeseen". Säännöksen tehokkaassa täytäntöönpanossa on havaittu ongelmia.

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) / koheesiorahaston osarahoittamissa pienissä toimissa tai Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittamissa toimissa noudatettavat seurantajärjestelyt – tulot voidaan ottaa huomioon enintään kolme vuotta toimenpideohjelman päättymisen jälkeen – näyttävät itse asiassa suhteettomalta hallinnolliselta rasitteelta verrattuna kyseessä oleviin rahamääriin ja merkittävältä riskitekijältä ohjelmien toteutuksessa.

Komissio joutui jättämään pois jäsenvaltioiden mahdollisuuden ratkaista niiden toteamat ongelmat ratkaista 55 artiklan säännösten tulkinnan keinoin, koska se osoittautui oikeudellisesti mahdottomaksi.

Komissio katsoo jäsenvaltioiden kuulemisen jälkeen, että ongelmien korjaamiseksi on muutettava pelkästään asetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan 5 kohtaa ja että muutoksen on käsiteltävä seuraavia kahta näkökohtaa: ESR:n osarahoittamien toimien jättäminen 55 artiklan säännösten soveltamisalan ulkopuolelle ja sen kynnysarvon vahvistaminen, jonka alittavat EAKR:n tai koheesiorahaston osarahoittamat hankkeet jätetään samojen säännösten soveltamisalan ulkopuolelle niin tukikelpoisten enimmäismenojen laskennan kuin seurannan osalta. Muita 55 artiklan säännöksiä ei muuteta.

Koska on välttämätöntä varmistaa, että samoja täytäntöönpanosääntöjä sovelletaan kaikkiin ohjelmakaudella tukea saaviin hankkeisiin, ehdotetaan lisäksi, että muutettua artiklaa sovelletaan takautuvasti 1. elokuuta 2006 alkaen.

Tämä tekninen muutos yksinkertaistaa tuloja tuottavien hankkeiden hallintoa mahdollisimman paljon vähentämällä hallinnollista rasitetta suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

Muutettu 55 artikla lisäksi epäilemättä helpottaa merkittävien keskikokoisten hankkeiden täytäntöönpanoa ja seurantaa järkevillä politiikan aloilla, kuten ympäristön, sosiaalisen osallisuuden, tutkimuksen, kilpailukyvyn, innovaation ja energian aloilla, mikä parantaa rakennerahastojen käyttöä ja tehokkuutta.

Koska muutos ei vaikuta talousarvioon, se pitäisi pystyä toteuttamaan nopeasti, jotta oikeudellisen epävarmuuden ja jäsenvaltioiden ja lopullisten edunsaajien tekemät epätasaiset tulkinnat loppuisivat mahdollisimman pian. Muuten hankehakemusten jättäminen ja toimintaohjelmien toteuttaminen voi viivästyä.

Lopuksi on todettava, että toimielinten välisen hyvän yhteistyön myönteinen käytäntö on hyvä esimerkki siitä, miten tehokkaita yksinkertaistuksia voidaan toteuttaa rakennerahastoja koskeviin nykyisiin säännöksiin Euroopan kansalaisten eduksi. Uusi säännös auttaa varmasti noudattamaan paremmin nykyiselle ja tuleville ohjelmakausille määritettyjä painopistealueita.

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnaN LAUSUNTO (2.12.2008)

aluekehitysvaliokunnalle

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (EY) Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevan asetuksen (EY) N:o 1083/2006 muuttamisesta tiettyjen tuloja tuottavien hankkeiden osalta
(13874/2008 – C6‑0387/2008 – 2008/0186(AVC))

Valmistelija: Jan Andersson

LYHYET PERUSTELUT

Komissio hyväksyi 15. syyskuuta 2008 ehdotuksen neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan tarkistamiseksi.

Asetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklalla säänneltyihin uusiin varainhoitosääntöihin kuuluvat rahastojen rahoitusosuuksia koskevat säännökset ja erityisesti tuloja tuottavia hankkeita koskevat säännökset. Säännöksessä määritetään, miten varat näitä hankkeita varten lasketaan, ja säännellään jatkotoimista.

Jäsenvaltiot ovat todenneet, että 55 artiklaa ei voida soveltaa Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) rahoitettaviin hankkeisiin. Itse asiassa 55 artiklassa käyttöön otettu menetelmä perustuu infrastruktuurihankkeisiin, joita ei voida rahoittaa ESR:sta.

Tämän komission ehdotuksen tarkoituksena on yksinkertaistaa niin pitkälle kuin mahdollista tuloja tuottavien hankkeiden hallintaa vähentämällä hallinnollista taakkaa suhteellisuuden hengessä.

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta kannattaa tätä 55 artiklan tarkistusta ESR:n ohjelmien täytäntöönpanon helpottamiseksi.

Valiokunta katsoo, että komission ehdotuksella pyritään jättämään kaikki ESR:sta yhteisrahoitetut hankkeet samoin kuin EAKR:sta ja koheesiorahastosta yhteisrahoitetut pienet hankkeet 55 artiklan soveltamisalan ulkopuolelle.

Käytännössä tämä 55 artiklan tarkistus helpottaa joidenkin tukikelpoisten hankkeiden täytäntöönpanoa. Tällaisia hankkeita ovat esimerkiksi sosiaalisen osallisuuden hankkeet ja hoitopalveluiden tukeminen ja ne voivat joissain olosuhteissa tuottaa tuloja.

Ehdotukseen sisältyy myös takautuvaa soveltamista koskeva lauseke, jolla uusi 55 artikla tulee voimaan elokuusta 2006 alkaen.

******

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa esittämään parlamentille, että se antaa puoltavan lausuntonsa.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Euroopan aluekehitysrahasto, Euroopan sosiaalirahasto ja koheesiorahasto: tietyt tuloja tuottavat hankkeet (asetuksen (EY) N:o 1083/2006 muuttaminen)

Viiteasiakirjat

13874/2008 – C6-0387/2008 – KOM(2008)05582008/0186(AVC)

EP:n puoltavaa lausuntoa pyydetty (pvä)

4.11.2008

Asiasta vastaava valiokunta

REGI

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

EMPL

17.11.2008

 

 

 

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Jan Andersson

6.10.2008

 

 

Valiokuntakäsittely

4.11.2008

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

2.12.2008

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

35

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Stephen Hughes, Ona Juknevičienė, Thomas Mann, Jan Tadeusz Masiel, Maria Matsouka, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Rovana Plumb, Bilyana Ilieva Raeva, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Petru Filip, Donata Gottardi, Marian Harkin, Sepp Kusstatscher, Jamila Madeira, Viktória Mohácsi, Anja Weisgerber

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Euroopan aluekehitysrahasto, Euroopan sosiaalirahasto ja koheesiorahasto: tietyt tuloja tuottavat hankkeet (asetuksen (EY) N:o 1083/2006 muuttaminen)

Viiteasiakirjat

13874/2008 – C6-0387/2008 – KOM(2008)05582008/0186(AVC)

EP:n puoltavaa lausuntoa pyydetty (pvä)

4.11.2008

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

REGI

17.11.2008

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

17.11.2008

EMPL

17.11.2008

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

BUDG

20.10.2008

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Stavros Arnaoutakis

10.9.2008

 

 

Valiokuntakäsittely

7.10.2008

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

2.12.2008

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

40

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Jana Bobošíková, Wolfgang Bulfon, Giorgio Carollo, Antonio De Blasio, Bairbre de Brún, Petru Filip, Gerardo Galeote, Eugenijus Gentvilas, Monica Giuntini, Ambroise Guellec, Marian Harkin, Jim Higgins, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Mieczysław Edmund Janowski, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Miloš Koterec, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Jamila Madeira, James Nicholson, Jan Olbrycht, Maria Petre, Wojciech Roszkowski, Grażyna Staniszewska, Catherine Stihler, Margie Sudre, Kyriacos Triantaphyllides, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Brigitte Douay, Emanuel Jardim Fernandes, Ramona Nicole Mănescu, Samuli Pohjamo, Jürgen Schröder, Bart Staes, László Surján, Iuliu Winkler