Pranešimas - A6-0477/2008Pranešimas
A6-0477/2008

REKOMENDACIJA dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, nuostatos, susijusios su projektais, iš kurių gaunamos pajamos

4.12.2008 - (13874/2008 – C6‑0387/2008 – 2008/0186(AVC)) - ***

Regioninės plėtros komitetas
Pranešėjas: Stavros Arnaoutakis

Procedūra : 2008/0186(AVC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0477/2008
Pateikti tekstai :
A6-0477/2008
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, nuostatos, susijusios su projektais, iš kurių gaunamos pajamos

(13874/2008 – C6‑0387/2008 – 2008/0186(AVC))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos reglamento (COM(2008)0558 – 13874/2008),

–   atsižvelgdamas į Tarybos pateiktą prašymą duoti pritarimą pagal EB sutarties  161 straipsnį (C6‑0387/2008),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 75 straipsnio 1 dalį,

–   atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto rekomendaciją ir į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A6‑0477/2008),

1.  duoda pritarimą dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai ir Komisijai.

AIŠKINAMOJI DALIS

Reglamento Nr. 1083/2006 55 straipsnyje nurodoma sąvoka „projektas, iš kurio gaunamos pajamos“ ir ją taikant išaiškėjo sunkumų siekiant veiksmingai įgyvendinti šį reglamentą.

Šios Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) ir Sanglaudos fondo bendrai finansuojamiems smulkiems veiksmams arba Europos socialinio fondo (ESF) finansuojamiems veiksmams taikytinos priežiūros priemonės yra neproporcingai didelė administracinė našta palyginti su susijusiomis sumomis (pajamos gali būti apskaitomos dar trejus metus po veiksmų programos užbaigimo) ir yra svarbus rizikos veiksnys įgyvendinant programą.

Komisija turėjo atmesti galimybę išspręsti valstybių narių nurodytus sunkumus išaiškinant 55 straipsnio nuostatas, nes tai teisiškai neįmanoma.

Taigi, pasitarusi su valstybėmis narėmis, Komisija mano, kad reikia priimti Reglamento Nr. 1083/2006 55 straipsnio 5 dalies pakeitimą tik dviem aspektais: kad ESF bendrai finansuojamiems veiksmams nebūtų taikomos 55 straipsnio nuostatos ir kad būtų nustatyta riba, kurios neviršijantiems ERPF arba Sanglaudos fondo bendrai finansuojamiems projektams šios nuostatos nebūtų taikomos (nuostatos dėl tinkamų finansuoti išlaidų apskaičiavimo ir priežiūros). Kitos 55 straipsnio nuostatos nekeičiamos.

Be to, kadangi labai svarbu užtikrinti bendras projekto įgyvendinimo taisykles viso programavimo laikotarpio metu, įtraukiama atgalinės datos nuostata, kad pakeistas straipsnis įsigaliotų 2006 m. rugpjūčio 1 d.

Šiuo techniniu pakeitimu būtų kiek įmanoma labiau supaprastinti projektų, iš kurių gaunamos lėsos, valdymą, remiantis proporcingumo principu sumažinant administracinę naštą.

Be to, taip pakeitus 55 straipsnį be abejo būtų paprasčiau įgyvendinti ir stebėti svarbius vidutinio dydžio veiksmus opiose politikos srityse, kaip, pvz., aplinkos apsauga, socialinė įtrauktis, moksliniai tyrimai, konkurencingumas, inovacija ir energetika, taip geriau ir veiksmingiau naudojant struktūrinius fondus.

Dėl poveikio biudžetui nebuvimo sprendimai turėtų būti priimami greitai, o taip pat teisinio netikrumo laikotarpis kuo labiau sutrumpinamas, bei sumažinamas nelygus valstybių narių ir galutinių paramos gavėjų traktavimas, dėl ko galėtų vėluoti projektų pateikimas ir veiksmų programų įgyvendinimas.

Galiausiai, ši teikiama gero tarpinstitucinio bendradarbiavimo praktika yra geras pavyzdys, kaip galima veiksmingai supaprastinti struktūrinių fondų reglamentus siekiant naudos Europos piliečiams. Šia nauja nuostata bus tikrai prisidėta siekiant geresnės dabartiniams ir ateities programavimo laikotarpiams nustatytų prioritetų atitikties.

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto NUOMONĖ  (2.12.2008)

pateiktas Vystymosi komitetui

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento (EB), iš dalies keičiančio Reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, nuostatas, susijusias su projektais, iš kurių gaunamos pajamos
(13874/2008 – C6‑0387/2008 – 2008/0186(AVC))

Nuomonės referentas: Jan Andersson

TRUMPAS PAGRINDIMAS

2008 m. rugsėjo 15 d. Komisija patvirtino pasiūlymą persvarstyti Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006 55 straipsnį.

Finansinio valdymo taisyklės, numatytos Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 55 straipsnyje, apima nuostatas dėl fondų finansinės paramos, ypač dėl projektų, iš kurių gaunamos pajamos. Nuostatomis apibrėžiama, kaip apskaičiuojamos šiems projektams skiriamos dotacijos, ir reglamentuojami tolesni veiksmai.

Valstybės narės pareiškė, kad 55 straipsnis nėra tinkamas Europos socialinio fondo (ESF) veiksmams reguliuoti. Iš tiesų, 55 straipsnyje nustatytas metodas yra paremtas infrastruktūros projektais, kurie negali būti finansuojami iš ESF.

Komisijos pasiūlymo tikslas – kaip galima labiau supaprastinti projektų, iš kurių gaunamos pajamos, valdymą, vadovaujantis proporcingumo principu mažinant administracinę naštą.

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas pritaria 55 straipsnio persvarstymui siekiant supaprastinti ESF programų įgyvendinimą.

Jis mano, kad Komisijos pasiūlymu siekiama panaikinti 55 straipsnio taikymą visiems iš ESF bendrai finansuojamiems veiksmams, taip pat visiems smulkiems projektams, bendrai finansuojamiems iš Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo.

Praktikoje 55 straipsnio persvarstymas palengvins kai kurių finansavimo reikalavimus atitinkančių priemonių, pvz., socialinės įtraukties projektų ir paramos priežiūros paslaugoms, iš kurių tam tikromis aplinkybėmis gali būti gaunamos pajamos, įgyvendinimą.

Pasiūlyme taip pat įtraukta taikymo atgaline data išlyga, pagal kurią naujasis 55 straipsnis yra taikomas atgaline data nuo 2006 m. rugpjūčio mėn..

******

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros komitetą siūlyti Parlamentui duoti pritarimą.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos regioninės plėtros fondas, Europos socialinis fondas ir Sanglaudos fondas: projektai, iš kurių gaunamos pajamos (dalinis Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 keitimas)

Nuorodos

13874/2008 – C6-0387/2008 – KOM(2008)05582008/0186(AVC)

EP pritarimo prašymo data

4.11.2008

Atsakingas komitetas

REGI

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

17.11.2008

 

 

 

Nuomonės referentas

       Paskyrimo data

Jan Andersson

6.10.2008

 

 

Svarstymas komitete

4.11.2008

 

 

 

Priėmimo data

2.12.2008

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

35

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Stephen Hughes, Ona Juknevičienė, Thomas Mann, Jan Tadeusz Masiel, Maria Matsouka, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Rovana Plumb, Bilyana Ilieva Raeva, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Petru Filip, Donata Gottardi, Marian Harkin, Sepp Kusstatscher, Jamila Madeira, Viktória Mohácsi, Anja Weisgerber

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos regioninės plėtros fondas, Europos socialinis fondas ir Sanglaudos fondas: projektai, iš kurių gaunamos pajamos (dalinis Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 keitimas)

Nuorodos

13874/2008 – C6-0387/2008 – KOM(2008)05582008/0186(AVC)

EP pritarimo prašymo data

4.11.2008

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

REGI

17.11.2008

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

17.11.2008

EMPL

17.11.2008

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

BUDG

20.10.2008

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Stavros Arnaoutakis

10.9.2008

 

 

Svarstymas komitete

7.10.2008

 

 

 

Priėmimo data

2.12.2008

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

40

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Jana Bobošíková, Wolfgang Bulfon, Giorgio Carollo, Antonio De Blasio, Bairbre de Brún, Petru Filip, Gerardo Galeote, Eugenijus Gentvilas, Monica Giuntini, Ambroise Guellec, Marian Harkin, Jim Higgins, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Mieczysław Edmund Janowski, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Miloš Koterec, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Jamila Madeira, James Nicholson, Jan Olbrycht, Maria Petre, Wojciech Roszkowski, Grażyna Staniszewska, Catherine Stihler, Margie Sudre, Kyriacos Triantaphyllides, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Brigitte Douay, Emanuel Jardim Fernandes, Ramona Nicole Mănescu, Samuli Pohjamo, Jürgen Schröder, Bart Staes, László Surján, Iuliu Winkler

Pateikimo data

4.12.2008