Ziņojums - A6-0477/2008Ziņojums
A6-0477/2008

IETEIKUMS par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1083/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu attiecībā uz atsevišķiem projektiem, no kuriem gūst ienākumus

4.12.2008 - (13874/2008 – C6‑0387/2008 – 2008/0186(AVC)) - ***

Reģionālās attīstības komiteja
Referents: Stavros Arnaoutakis

Procedūra : 2008/0186(AVC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0477/2008
Iesniegtie teksti :
A6-0477/2008
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1083/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu attiecībā uz atsevišķiem projektiem, no kuriem gūst ienākumus

(13874/2008 – C6‑0387/2008 – 2008/0186(AVC))

(Piekrišanas procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā priekšlikumu Padomes regulai (COM(2008)0558 - 13874/2008),

–   ņemot vērā Padomes lūgumu (C6‑0387/2008) dot piekrišanu saskaņā ar EK līguma 161. panta 1. daļu,

–   ņemot vērā Reglamenta 75. panta 1. punktu,

–   ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ieteikumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A6‑0477/2008),

1.  sniedz piekrišanu par priekšlikumu Padomes regulai;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

PASKAIDROJUMS

Piemērojot Regulas Nr. 1083/2006 55. panta noteikumus attiecībā uz “projektu, no kura gūst ieņēmumus”, tika konstatēts, ka ir grūtības šos noteikumus efektīvi īstenot.

Faktiski gadījumos, kad saskaņā ar šiem noteikumiem īsteno mazus projektus, kurus līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) un Kohēzijas fonds, vai veic darbības, kuras līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds (ESF), vai veic atbilstošās pārraudzības procedūras – ieņēmumus var ņemt vērā līdz pat trim gadiem pēc darbības programmas slēgšanas – administratīvie izdevumi, šķiet, ir nesamērīgi lieli salīdzinājumā ar maksājamām summām, turklāt tiek radīts risks programmas īstenošanai.

Komisijai bija jānovērš iespēja, ka dalībvalstis cenšas risināt minētās grūtības, interpretējot 55. panta noteikumus, jo tas izrādījās juridiski neiespējami.

Tāpēc, pamatojoties uz sarunām ar dalībvalstīm, Komisija uzskata, ka ir nepieciešams grozīt Regulas Nr. 1083/2006 55. panta 5. punktu, ietverot tikai divus nosacījumus, proti, izslēdzot no 55. panta darbības jomas tās darbības, kuras līdzfinansē ESF, un attiecībā uz ERAF vai Kohēzijas fonda līdzfinansētajām darbībām nosakot finansējuma slieksni, kuru nesasniedzot šīs darbības arī tiek izslēgtas no 55. panta darbības jomas. Abi nosacījumi ļautu aprēķināt maksimālos atbilstīgos izdevumus un nodrošinātu uzraudzību. Citi 55. panta nosacījumi netiek mainīti.

Turklāt, tā kā ir būtiski garantēt, ka visā programmas darbības laikā attiecīgo projektu īstenošanai tiek piemēroti kopēji noteikumi, tiek iekļauta šī retrospektīvā klauzula, lai grozītais pants stātos spēkā 2006. gada 1. augustā.

Samazinot administratīvo izdevumu slogu un padarot to samērīgu, šie tehniskie grozījumi pēc iespējas vienkāršotu to projektu pārvaldību, no kuriem gūst ieņēmumus.

Turklāt grozītais 55. pants noteikti ļaus vieglāk īstenot un uzraudzīt vidēja lieluma darbības racionālās politikas jomās, piemēram, vides aizsardzībā, sociālās iekļaušanas veicināšanā, pētījumu, konkurētspējas, inovāciju un enerģētikas attīstībā, tādējādi uzlabojot struktūrfondu izmantošanu un lietderību.

Tā kā tas nerada nekādu ietekmi uz budžetu, būtu steidzami jāpieņem lēmums, lai dalībvalstīm un galīgajiem saņēmējiem pēc iespējas saīsinātu juridiskās nenoteiktības un nevienādas interpretācijas periodu, kurš varētu novest pie tā, ka tiek kavēta projektu iesniegšana un tādējādi arī darbības programmu ieviešana.

Visbeidzot, pašreizējā labā prakse attiecībā uz iestāžu savstarpējo sadarbību ir labs piemērs tam, kā Eiropas pilsoņu interesēs var efektīvi vienkāršot esošos struktūrfondu noteikumus. Šie jaunie noteikumi noteikti sekmēs labāku atbilstību tām prioritātēm, kas izvirzītas pašreizējam un turpmākajiem plānošanas periodiem.

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejaS ATZINUMS (2.12.2008)

Reģionālās attīstības komitejai

par priekšlikumu Padomes regulai (EK), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu attiecībā uz atsevišķiem projektiem, no kuriem gūst ienākumus
(13874/2008 – C6‑0387/2008 – 2008/0186(AVC))

Atzinumu sagatavoja: Jan Andersson

ĪSS PAMATOJUMS

Komisija 2008. gada 15. septembrī pieņēma priekšlikumu pārskatīt Padomes Regulas (EK) Nr. 1083/2006 55. pantu.

Finanšu pārvaldības noteikumi, kas ieviesti ar Regulu Nr. 1083/2006 un noteikti tās 55. pantā, ietver arī noteikumus par fondu finansiālo ieguldījumu, it īpaši par projektiem, no kuriem gūst ienākumus. Minētā panta noteikumos noteikts, kā aprēķina projektiem piešķirtos līdzekļus, un ar tiem reglamentē šo projektu izpildes pārbaudi.

Dalībvalstis uzskata, ka 55. panta noteikumi nav piemēroti darbībām, ko veic Eiropas Sociālais fonds (ESF). Metode, kas noteikta 55. pantā, faktiski pamatojas uz infrastruktūras projektiem, kurus ESF nevar finansēt.

Šā Komisijas priekšlikuma nolūks ir, ņemot vērā proporcionalitātes principu un samazinot administratīvo slogu, pēc iespējas vairāk vienkāršot to projektu pārvaldību, no kuriem gūst ienākumus.

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja atbalsta ierosināto 55. panta pārskatīšanu, lai sekmētu ESF programmu īstenošanu.

Tā uzskata, ka Komisijas priekšlikuma mērķis ir panākt, lai 55. panta noteikumi netiktu piemēroti visām tām darbībām, ko līdzfinansē ESF, un arī maziem projektiem, kurus līdzfinansē ERAF un Kohēzijas fonds.

Praksē 55. panta pārskatīšana nozīmēs to, ka tiks sekmēta dažu tādu atbilstīgu darbību īstenošana kā sociālās integrācijas projekti un atbalsta sniegšana aprūpes pakalpojumiem, kuri atsevišķos gadījumos rada ienākumus.

Priekšlikumā ir ierosināts piemērot jaunos 55. panta noteikumus ar atpakaļejošu spēku, par to piemērošanas sākuma datumu nosakot 2006. gada augustu.

******

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Reģionālās attīstības komiteju ierosināt Parlamentam sniegt piekrišanu.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Eiropas Sociālais fonds un Kohēzijas fonds - projekti, no kuriem gūst ienākumus (Regulas (EK) Nr. 1083/2006 grozīšana)

Atsauces

13874/2008 – C6-0387/2008 – COM(2008)05582008/0186(AVC)

Datums, kad prasīja EP piekrišanu

4.11.2008

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

REGI

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

EMPL

17.11.2008

 

 

 

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Jan Andersson

6.10.2008

 

 

Izskatīšana komitejā

4.11.2008

 

 

 

Pieņemšanas datums

2.12.2008

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

35

1

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Stephen Hughes, Ona Juknevičienė, Thomas Mann, Jan Tadeusz Masiel, Maria Matsouka, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Rovana Plumb, Bilyana Ilieva Raeva, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Petru Filip, Donata Gottardi, Marian Harkin, Sepp Kusstatscher, Jamila Madeira, Viktória Mohácsi, Anja Weisgerber

PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Eiropas Sociālais fonds un Kohēzijas fonds - projekti, no kuriem gūst ienākumus (Regulas (EK) Nr. 1083/2006 grozīšana)

Atsauces

13874/2008 – C6-0387/2008 – COM(2008)05582008/0186(AVC)

Datums, kad prasija EP piekrišanu

4.11.2008

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

REGI

17.11.2008

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

17.11.2008

EMPL

17.11.2008

 

 

Atzinumu nav sniegusi

       Lēmuma datums

BUDG

20.10.2008

 

 

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Stavros Arnaoutakis

10.9.2008

 

 

Izskatīšana komitejā

7.10.2008

 

 

 

Pieņemšanas datums

2.12.2008

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

40

0

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Jana Bobošíková, Wolfgang Bulfon, Giorgio Carollo, Antonio De Blasio, Bairbre de Brún, Petru Filip, Gerardo Galeote, Eugenijus Gentvilas, Monica Giuntini, Ambroise Guellec, Marian Harkin, Jim Higgins, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Mieczysław Edmund Janowski, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Miloš Koterec, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Jamila Madeira, James Nicholson, Jan Olbrycht, Maria Petre, Wojciech Roszkowski, Grażyna Staniszewska, Catherine Stihler, Margie Sudre, Kyriacos Triantaphyllides, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Brigitte Douay, Emanuel Jardim Fernandes, Ramona Nicole Mănescu, Samuli Pohjamo, Jürgen Schröder, Bart Staes, László Surján, Iuliu Winkler