ZALECENIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych projektów generujących dochód

4.12.2008 - (13874/2008 – C6-0387/2008 – 2008/0186(AVC)) - ***

Komisja Rozwoju Regionalnego
Sprawozdawca: Stavros Arnaoutakis

Procedura : 2008/0186(AVC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0477/2008
Teksty złożone :
A6-0477/2008
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych projektów generujących dochód

(13874/2008 – C6‑0387/2008 – 2008/0186(AVC))

(Procedura zgody)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek dotyczący rozporządzenia Rady (COM(2008)0558 – 13874/2008),

–   uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 161 akapit pierwszy traktatu WE (C6-0387/2008),

–   uwzględniając art. 75 ust. 1 Regulaminu,

–   uwzględniając zalecenie Komisji Rozwoju Regionalnego oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A6‑0477/2008),

1.  wyraża zgodę na wniosek dotyczący rozporządzenia Rady;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

UZASADNIENIE

Postanowienia art. 55 rozporządzenia nr 1083/2006 odnoszą się do projektów generujących dochód, a jego zastosowanie ujawniło trudności w skutecznym wdrażaniu.

W rzeczywistości, w przypadku małych projektów współfinansowanych przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Fundusz Spójności oraz operacji współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny (EFS) obowiązujące mechanizmy monitorowania, zgodnie z którymi dochody mogą być uwzględniane nawet po trzech latach od zamknięcia programu operacyjnego, wydają się obciążeniem administracyjnym nieproporcjonalnym do kwot, jakich dotyczą, oraz znaczącym czynnikiem ryzyka w realizacji programów.

Komisja musiała wykluczyć możliwość rozwiązania wszelkich trudności zgłoszonych przez państwa członkowskie drogą interpretacji postanowień art. 55, jako że okazało się to prawnie niemożliwe.

Dlatego też, po konsultacjach z państwami członkowskimi, Komisja uznaje, że konieczne jest przyjęcie zmiany art. 55 ust. 5 rozporządzenia 1083/2006 dotyczącej wyłącznie dwóch kwestii: wyłączenie operacji finansowanych przez EFS z zakresu stosowania przepisów art. 55 oraz określenie progu, poniżej którego przepisy te nie miałyby również zastosowania do projektów współfinansowanych przez EFRR lub Fundusz Spójności, zarówno w kwestii obliczania maksymalnej kwoty wydatków kwalifikowalnych, jak i monitorowania. Pozostałe postanowienia art. 55 pozostają bez zmian.

Ponadto, ponieważ istotne jest zagwarantowanie wspólnych zasad wdrażania dotyczących projektów podczas całego okresu programowania, załączono klauzulę wsteczną w celu wprowadzenia w życie zmienionego artykułu od 1 sierpnia 2006 r.

Ta techniczna zmiana uprościłaby w jak największym stopniu zarządzanie projektami generującymi dochód poprzez zmniejszenie obciążenia administracyjnego w duchu proporcjonalności.

Ponadto, zmieniony we wspomniany sposób art. 55 bez wątpienia ułatwi wdrażanie i monitorowanie istotnych średnich operacji w istotnych dziedzinach polityki takich jak środowisko naturalne, integracja społeczna, badania naukowe, konkurencyjność, innowacyjność i energetyka, i co za tym idzie, przyniesie poprawę korzystania z funduszy strukturalnych i zwiększy ich skuteczność.

Brak wpływu na budżet powinien doprowadzić do szybkiej decyzji, w celu skrócenia w jak największym stopniu okresu prawnej niepewności i niejednolitej interpretacji przez państwa członkowskie i końcowych beneficjentów, którzy mogą opóźnić termin składania projektów, a co za tym idzie, wdrożenie programów działań.

Na koniec, obecne pozytywne działanie dobrej międzyinstytucjonalnej współpracy jest dobrym przykładem, jak skutecznie można uprościć istniejące przepisy dotyczące funduszy strukturalnych w interesie obywateli UE. Ta nowa zmiana ostatecznie przyczyni się do lepszej zgodności z ustalonymi priorytetami na wspomniany wyżej przepis i przyszły okres programowania.

OPINIA Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (2.12.2008)

dla Komisji Rozwoju Regionalnego

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia (WE) Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych projektów generujących dochód
(13874/2008 – C6‑0387/2008 – 2008/0186(AVC))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Jan Andersson

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W dniu 15 września 2008 r. Komisja przyjęła wniosek w sprawie zmiany art. 55 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

Wśród zasad zarządzania finansami określonych w art. 55 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 znajdują się przepisy dotyczące wkładu finansowego funduszy, a w szczególności przepisy dotyczące projektów generujących dochód. Przepis określa sposoby oszacowania dotacji na tego rodzaju projekty oraz reguluje ich monitorowanie.

Państwa członkowskie wskazały, że art. 55 jest nieodpowiedni dla działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Istotnie metoda wprowadzona w art. 55 opiera się na projektach infrastrukturalnych, których nie można finansować z EFS.

Celem wniosku Komisji jest uproszczenie w możliwie największym stopniu zarządzania projektami generującymi dochód poprzez ograniczenie obciążeń administracyjnych w duchu proporcjonalności.

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych popiera proponowaną zmianę art. 55 mającą na celu ułatwienie realizacji programów EFS.

Uważa, że wniosek Komisji ma na celu wykluczenie ze stosowania art. 55 wszystkich działań współfinansowanych przez EFS oraz małych projektów współfinansowanych przez EFRR i Fundusz Spójności.

W praktyce proponowana zmiana art. 55 ułatwi realizację niektórych działań kwalifikowalnych, takich jak projekty na rzecz integracji społecznej i wsparcie usług opieki, które w pewnych okolicznościach mogą generować dochód.

Wniosek zawiera również przepis działający wstecz, wprowadzający stosowanie nowego art. 55 począwszy od sierpnia 2006 r.

******

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, właściwej dla tej sprawy, o zalecenie Parlamentowi wydania zgody.

PROCEDURA

Tytuł

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny oraz Fundusz Spójności: projekty generujące dochód (zmiana rozporządzenia (WE) nr 1083/2006)

Odsyłacze

13874/2008 – C6-0387/2008 – COM(2008)05582008/0186(AVC)

Data wniosku o wyrazenie zgody PE

4.11.2008

Komisja przedmiotowo właściwa

REGI

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

17.11.2008

 

 

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej

       Data powołania

Jan Andersson

6.10.2008

 

 

Rozpatrzenie w komisji

4.11.2008

 

 

 

Data przyjęcia

2.12.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

35

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Stephen Hughes, Ona Juknevičienė, Thomas Mann, Jan Tadeusz Masiel, Maria Matsouka, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Rovana Plumb, Bilyana Ilieva Raeva, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Petru Filip, Donata Gottardi, Marian Harkin, Sepp Kusstatscher, Jamila Madeira, Viktória Mohácsi, Anja Weisgerber

PROCEDURA

Tytuł

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny oraz Fundusz Spójności: projekty generujące dochód (zmiana rozporządzenia (WE) nr 1083/2006)

Odsyłacze

13874/2008 – C6-0387/2008 – COM(2008)05582008/0186(AVC)

Data wniosku o wyrazenie zgody PE

4.11.2008

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

REGI

17.11.2008

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

17.11.2008

EMPL

17.11.2008

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

BUDG

20.10.2008

 

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Stavros Arnaoutakis

10.9.2008

 

 

Rozpatrzenie w komisji

7.10.2008

 

 

 

Data przyjęcia

2.12.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

40

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Jana Bobošíková, Wolfgang Bulfon, Giorgio Carollo, Antonio De Blasio, Bairbre de Brún, Petru Filip, Gerardo Galeote, Eugenijus Gentvilas, Monica Giuntini, Ambroise Guellec, Marian Harkin, Jim Higgins, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Mieczysław Edmund Janowski, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Miloš Koterec, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Jamila Madeira, James Nicholson, Jan Olbrycht, Maria Petre, Wojciech Roszkowski, Grażyna Staniszewska, Catherine Stihler, Margie Sudre, Kyriacos Triantaphyllides, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Brigitte Douay, Emanuel Jardim Fernandes, Ramona Nicole Mănescu, Samuli Pohjamo, Jürgen Schröder, Bart Staes, László Surján, Iuliu Winkler