RECOMANDARE referitoare la propunerea de regulament (CE) al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune, în ceea ce priveşte anumite proiecte generatoare de venituri

4.12.2008 - (13874/2008 – C6‑0387/2008 – 2008/0186(AVC)) - ***

Comisia pentru dezvoltare regională
Raportor: Stavros Arnaoutakis

Procedură : 2008/0186(AVC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A6-0477/2008

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament (CE) al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune, în ceea ce priveşte anumite proiecte generatoare de venituri

(13874/2008 – C6‑0387/2008 – 2008/0186(AVC))

(Procedura de aviz conform)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea de regulament al Consiliului (COM(2008)0558 – 13874/2008),

–   având în vedere cererea de aviz conform prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 161 primul paragraf din Tratatul CE (C6–0387/2008),

–   având în vedere articolul 75 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere recomandarea Comisiei pentru dezvoltare regională şi avizul Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale(A6–0477/2008),

1.  îşi dă avizul conform cu privire la propunerea de regulament al Consiliului;

2.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

EXPUNERE DE MOTIVE

Dispoziţiile articolului 55 din Regulamentul nr. 1083/2006 se referă la „proiecte generatoare de venituri”, iar punerea în aplicare eficientă a acestui articol a întâmpinat dificultăţi.

De altfel, în cazul micilor operaţiuni cofinanţate pe baza acestor dispoziţii sau al micilor proiecte cofinanţate de Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDER) sau de Fondul de coeziune, sau al operaţiunilor cofinanţate de Fondul Social European (FSE), procedurile de monitorizare care trebuie respectate – veniturile pot fi luate în considerare până la trei ani după încheierea programului operaţional – apar ca o sarcină administrativă disproporţionată comparativ cu sumele în cauză şi ca un important factor de risc pentru executarea programelor.

Comisia a fost nevoită să excludă posibilitatea soluţionării dificultăţilor subliniate de statele membre prin interpretarea dispoziţiilor articolului 55, întrucât acest lucru s-a dovedit a fi imposibil din punct de vedere juridic

Prin urmare, în urma consultării cu statele membre, Comisia consideră că este necesară adoptarea unui amendament la Regulamentul nr. 1083/2006, limitat la articolul 55 alineatul (5), şi care vizează doar două puncte: excluderea operaţiunilor cofinanţate de FSE din cadrul dispoziţiilor articolului 55 şi stabilirea unui prag mai jos de care proiectele cofinanţate de FEDER sau de Fondul de coeziune ar fi, de asemenea, excluse din cadrul acestor dispoziţii, atât în ceea ce priveşte calcularea cheltuielii eligibile maxime, cât şi în ceea ce priveşte monitorizarea. Celelalte dispoziţii ale articolului 55 rămân neschimbate.

În plus, întrucât este esenţial să se garanteze norme comune de punere în aplicare pentru proiectele în cauză, pe parcursul întregii perioade de programare, o clauză retroactivă a fost inclusă, pentru a permite intrarea în vigoare a articolului revizuit începând cu 1 august 2006.

Această revizuire tehnică ar simplifica, în măsura posibilului, gestionarea proiectelor generatoare de venituri prin reducerea sarcinii administrative în spiritul proporţionalităţii.

În plus, articolul 55 astfel modificat va facilita, fără îndoială, atât punerea în aplicare, cât şi monitorizarea operaţiunilor semnificative la scară medie în domenii politice sensibile, precum mediul, incluziunea socială, cercetarea, competitivitatea, inovarea şi energia, ameliorând astfel utilizarea şi eficienţa fondurilor structurale.

Absenţa implicaţiilor bugetare ar trebui să permită adoptarea rapidă a unei decizii, limitând astfel cât de mult este posibil perioada de incertitudine juridică şi interpretarea diferită de către statele membre şi beneficiarii finali, care ar putea să întârzie prezentarea proiectelor şi, prin urmare, punerea în aplicare a programelor operaţionale.

În concluzie, practica actuală pozitivă a cooperării interinstituţionale eficiente reprezintă un exemplu adecvat cu privire la modul în care regulamentele actuale referitoare la fondurile structurale pot fi supuse unui proces de simplificare eficientă, în interesul cetăţenilor europeni. Această nouă dispoziţie va contribui, în mod cert, la respectarea, într-o mai mare măsură, a priorităţilor stabilite pentru perioadele de programare prezente şi viitoare.

AVIZ al Comisiei pentru ocuparea forŢei de muncă Şi afaceri sociale (2.12.2008)

destinat Comisiei pentru dezvoltare regională

           referitor la propunerea de regulament (CE) al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune, în ceea ce priveşte anumite proiecte generatoare de venituri

(13874/2008 – C6‑0387/2008 – 2008/0186(AVC))

Raportor pentru aviz: Jan Andersson

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

La 15 septembrie 2008, Comisia a adoptat o propunere de revizuire a articolului 55 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului.

Normele de gestiune financiară introduse prin articolul 55 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 includ dispoziţii referitoare la contribuţiile financiare din fonduri şi în special referitoare la proiectele generatoare de venituri. Dispoziţiile definesc modul în care se calculează subvenţiile pentru aceste proiecte şi reglementează monitorizarea.

Statele membre au sugerat că articolul 55 nu este adecvat pentru operaţiunile din cadrul Fondului Social European (FSE). De fapt, metoda introdusă prin articolul 55 se bazează pe proiecte de investiţii în infrastructuri care nu pot fi finanţate prin FSE.

Scopul acestei propuneri a Comisiei este să simplifice, în măsura posibilului, gestionarea proiectelor generatoare de venituri prin reducerea sarcinii administrative în spiritul proporţionalităţii.

Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale aprobă revizuirea articolului 55 pentru a facilita punerea în aplicare a programelor din cadrul FSE.

Aceasta consideră că obiectivul propunerii Comisiei este să excludă de la aplicarea articolului 55 toate operaţiunile cofinanţate de FSE, precum şi micile proiecte cofinanţate de FEDER şi de Fondul de coeziune.

Concret, această revizuire a articolului 55 va facilita punerea în aplicare a unor operaţiuni eligibile, precum proiectele în domeniul incluziunii sociale şi sprijinul pentru serviciile de îngrijire, care pot genera venituri în anumite circumstanţe.

Propunerea conţine, de asemenea, o clauză retroactivă, care prevede aplicarea articolului 55 revizuit începând din august 2006.

******

Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale recomandă Comisiei pentru dezvoltare regională, competentă în fond, să propună Parlamentului să-şi dea avizul conform.

PROCEDURĂ

Titlu

Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune: proiecte generatoare de venituri (modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006)

Referinţe

13874/2008 – C6-0387/2008 – COM(2008)05582008/0186(AVC)

Data cererii avizului conform al PE

4.11.2008

Comisia competentă în fond

REGI

Aviz emis de către

Data anunţului în plen

EMPL

17.11.2008

 

 

 

Raportor pentru aviz :

Data numirii

Jan Andersson

6.10.2008

 

 

Examinare în comisie

4.11.2008

 

 

 

Data adoptării

2.12.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

35

1

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Stephen Hughes, Ona Juknevičienė, Thomas Mann, Jan Tadeusz Masiel, Maria Matsouka, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Rovana Plumb, Bilyana Ilieva Raeva, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Petru Filip, Donata Gottardi, Marian Harkin, Sepp Kusstatscher, Jamila Madeira, Viktória Mohácsi, Anja Weisgerber

PROCEDURÃ

Titlu

Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune: proiecte generatoare de venituri (modificarea Regulamentului (CE) nr. 1083/2006)

Referinţe

13874/2008 – C6-0387/2008 – COM(2008)05582008/0186(AVC)

Data cererii avizului conform al PE

4.11.2008

Comisia competentă în fond

       Data anunţului în plen

REGI

17.11.2008

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunţului în plen

BUDG

17.11.2008

EMPL

17.11.2008

 

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

BUDG

20.10.2008

 

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Stavros Arnaoutakis

10.9.2008

 

 

Examinare în comisie

7.10.2008

 

 

 

Data adoptării

2.12.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

40

0

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Jana Bobošíková, Wolfgang Bulfon, Giorgio Carollo, Antonio De Blasio, Bairbre de Brún, Petru Filip, Gerardo Galeote, Eugenijus Gentvilas, Monica Giuntini, Ambroise Guellec, Marian Harkin, Jim Higgins, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Mieczysław Edmund Janowski, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Miloš Koterec, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Jamila Madeira, James Nicholson, Jan Olbrycht, Maria Petre, Wojciech Roszkowski, Grażyna Staniszewska, Catherine Stihler, Margie Sudre, Kyriacos Triantaphyllides, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Brigitte Douay, Emanuel Jardim Fernandes, Ramona Nicole Mănescu, Samuli Pohjamo, Jürgen Schröder, Bart Staes, László Surján, Iuliu Winkler