ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την άγρια φύση στην Ευρώπη

  5.12.2008 - (2008/2210(INI))

  Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
  Εισηγητής: Gyula Hegyi

  Διαδικασία : 2008/2210(INI)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A6-0478/2008
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A6-0478/2008
  Συζήτηση :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την άγρια φύση στην Ευρώπη

  (2008/2210(INI))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη την οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (οδηγία για τα πτηνά)[1],

  –   έχοντας υπόψη την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (οδηγία για τους οικοτόπους)[2],

  –   έχοντας υπόψη το οικολογικό δίκτυο ειδικών ζωνών διατήρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο δημιουργήθηκε με τις δυο παραπάνω οδηγίες, επονομαζόμενο Natura 2000,

  –   έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της ένατης συνεδρίασης της Διάσκεψης των συμβαλλομένων μερών (COP 9) της σύμβασης για τη βιοποικιλότητα,

  –   έχοντας υπόψη την έκθεση αριθ. 3/2008 του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (EOΠ) με τίτλο «Ευρωπαϊκά δάση – συνθήκες οικοσυστημάτων και βιώσιμη χρήση»,

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού,

  –   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A6‑0478/2008),

  A. εκτιμώντας ότι η αποτελεσματική προστασία και η αποκατάσταση, όπου αυτή απαιτείται, των τελευταίων ζωνών άγριας φύσης της Ευρώπης έχουν ζωτική σημασία για την ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας έως το 2010,

  Β.  εκτιμώντας ότι ο στόχος της ανάσχεσης της απώλειας της βιοποικιλότητας ως το 2010 δεν θα επιτευχθεί και ότι ο αρνητικός κοινωνικός και οικονομικός αντίκτυπος της απώλειας της βιοποικιλότητας και των φθινουσών υπηρεσιών οικοσυστήματος ήδη γίνεται αισθητός,

  Γ.  εκτιμώντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αξιοποιήσει τα σημερινά επιτεύγματα όπως, για παράδειγμα, το Natura 2000 και να αναπτύξει ένα σημαντικά ενισχυμένο και φιλόδοξο νέο πλαίσιο πολιτικής για τη βιοποικιλότητα μετά το 2010,

  Δ.  εκτιμώντας ότι οι οδηγίες για τα πτηνά και τους οικότοπους διασφαλίζουν ένα ισχυρό και λειτουργικό πλαίσιο για την προστασία της φύσης, περιλαμβανομένων των ζωνών άγριας φύσης, από επικίνδυνες κατασκευές,

  Ε.  εκτιμώντας ότι οι στόχοι της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιοποικιλότητα και των οδηγιών για τα πτηνά και τους οικότοπους είναι ακόμη ανεπαρκέστατα ενσωματωμένοι σε τομεακές πολιτικές όπως, για παράδειγμα, η γεωργική πολιτική, η πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης, η ενεργειακή πολιτική ή η πολιτική για τις μεταφορές,

  ΣΤ. εκτιμώντας ότι πολλές ζώνες άγριας φύσης παρέχουν σημαντικά αποθέματα άνθρακα, η προστασία των οποίων είναι σημαντική τόσο για τη βιοποικιλότητα όσο και για το κλίμα,

  Ζ.  εκτιμώντας ότι οι επιπτώσεις των χωροκατακτητικών ξένων ειδών στη βιοποικιλότητα συνιστούν ιδιαίτερα σοβαρή απειλή για τις ζώνες άγριας φύσης, όπου η πρόωρη διάγνωση χωροκατακτητικών ειδών μπορεί να μην είναι δυνατή και όπου μπορεί να συμβούν σημαντικές οικολογικές και οικονομικές ζημίες πριν καταστεί δυνατή η ανάληψη δράσης,

  Ορισμός και χαρτογράφηση

  1.  ζητεί από την Επιτροπή να ορίσει την άγρια φύση· ο ορισμός θα πρέπει να καλύπτει πτυχές όπως οι υπηρεσίες οικοσυστήματος, η αξία διατήρησης, η κλιματική αλλαγή και η βιώσιμη χρήση·

  2.  ζητεί από την Επιτροπή να αναθέσει στον ΕΟΠ και σε άλλα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα να χαρτογραφήσουν τις τελευταίες ζώνες άγριας φύσης της Ευρώπης, προκειμένου να προσδιοριστούν η σημερινή κατανομή, το επίπεδο της βιοποικιλότητας και η έκταση των ζωνών που είναι ακόμη παρθένες καθώς και οι ζώνες όπου οι ανθρώπινες δραστηριότητες είναι ελάχιστες (ανά βασικό είδος οικότοπου: δάση, ζώνες άγριας φύσης γλυκών και θαλάσσιων υδάτων)·

  3.  ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη σχετικά με την αξία και τα οφέλη της προστασίας της άγριας φύσης· η μελέτη θα πρέπει ιδίως να ασχολείται με τα θέματα των υπηρεσιών οικοσυστήματος, του επιπέδου βιοποικιλότητας των ζωνών άγριας φύσης, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, τη διευκόλυνση των υπηρεσιών οικοσυστήματος και το βιώσιμο τουρισμό στη φύση·

  Ανάπτυξη ζωνών άγριας φύσης

  4.  ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει στρατηγική της ΕΕ για την άγρια φύση, συνεκτική προς τις οδηγίες για τα πτηνά και τους οικοτόπους, χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση οικοσυστήματος, προσδιορίζοντας απειλούμενα είδη και βιοτόπους και θέτοντας προτεραιότητες·

  5.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ζώνες άγριας φύσης· τονίζει την ανάγκη να προβλεφθεί ειδική χρηματοδότηση για τη μείωση του κατακερματισμού, την επαναφορά ζωνών σε κατάσταση άγριας φύσης, την ανάπτυξη μηχανισμών και προγραμμάτων αντιστάθμισης, την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, την οικοδόμηση κατανόησης και την εισαγωγή εννοιών που σχετίζονται με την άγρια φύση όπως είναι ο ρόλος των ελεύθερων φυσικών διεργασιών και των δομικών στοιχείων που προκύπτουν από αυτές τις διεργασίες στην παρακολούθηση και μέτρηση του ευνοϊκού καθεστώτος διατήρησης· εκτιμά ότι το έργο αυτό θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τον εντόπιο πληθυσμό και τα θιγόμενα μέρη·

  Προώθηση

  6.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με τοπικές μη κυβερνητικές οργανώσεις, με τα θιγόμενα μέρη και τον εντόπιο πληθυσμό για την προώθηση της αξίας της άγριας φύσης·

  7.  καλεί τα κράτη μέλη να διοργανώσουν και να στηρίξουν ενημερωτικές εκστρατείες για την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού σχετικά με την άγρια φύση και τη σημασία της και να καλλιεργήσουν την αντίληψη ότι η προστασία της βιοποικιλότητας μπορεί να είναι συμβατή με την οικονομική ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας·

  8.  καλεί τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν τις εμπειρίες τους ως προς τις βέλτιστες πρακτικές και τα διδάγματα που έχουν αντλήσει σχετικά με τις ζώνες άγριας φύσης, αναθέτοντας σε εξέχοντες ευρωπαίους εμπειρογνώμονες να εξετάσουν από κοινού την έννοια της άγριας φύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να εντάξουν την άγρια φύση στην ευρωπαϊκή ατζέντα·

  9.  λαμβάνοντας υπόψη την τεκμηριωμένη καταστροφή που έχει προκαλέσει, και εξακολουθεί να προκαλεί, ο τουρισμός σε πολλές από τις πολυτιμότερες φυσικές κληρονομιές της Ευρώπης, καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι ο τουρισμός, ακόμη και αν επικεντρώνεται στη γνωριμία των επισκεπτών με τους οικοτόπους και την άγρια χλωρίδα και πανίδα μιας ζώνης άγριας φύσης, αντιμετωπίζεται με εξαιρετική προσοχή, αξιοποιώντας πλήρως την πείρα που έχει αποκτηθεί εντός και εκτός Ευρώπης για την ελαχιστοποίηση του αντικτύπου του, και με αναφορά, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, στο άρθρο 6 της οδηγίας για τους οικοτόπους· θα πρέπει να εξεταστούν μοντέλα στο πλαίσιο των οποίων η πρόσβαση στις ζώνες άγριας φύσης είναι κατά το μεγαλύτερο τμήμα κλειστή (εξαιρουμένης της επιτρεπόμενης επιστημονικής έρευνας), αλλά ένα περιορισμένο τμήμα τους είναι ανοιχτό στο βιώσιμο, υψηλής ποιότητας, τουρισμό, ο οποίος βασίζεται στην πείρα ως προς την άγρια φύση και ωφελεί οικονομικά τις τοπικές κοινότητες·

  Καλύτερη προστασία

  10. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην αποτελεσματική προστασία των ζωνών άγριας φύσης·

  11. καλεί την Επιτροπή να εντοπίσει άμεσες απειλές που συνδέονται με τις ζώνες άγριας φύσης·

  12. καλεί την Επιτροπή να συντάξει κατάλληλες συστάσεις που θα παρέχουν καθοδήγηση στα κράτη μέλη όσον αφορά τις βέλτιστες προσεγγίσεις για τη διασφάλιση της προστασίας των φυσικών οικοτόπων·

  13. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προστατεύσουν τις ζώνες άγριας φύσης διαμέσου της αποτελεσματικότερης και συνεπέστερης εφαρμογής των οδηγιών για τα πτηνά και τους οικότοπους, της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα[3] και της οδηγίας πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική[4], με καλύτερη χρηματοδότηση, ώστε να αποτραπεί η καταστροφή των εν λόγω ζωνών από επιβλαβείς, μη βιώσιμες κατασκευές·

  14. χαιρετίζει την αναθεώρηση των οδηγιών για τα άγρια πτηνά και τους οικοτόπους, προκειμένου, εάν κριθεί απαραίτητο, να τροποποιθούν ώστε να παρέχουν καλύτερη προστασία σε απειλούμενα είδη και βιοτόπους·

  15. καλεί την Επιτροπή να αποδεχτεί την πρωτοβουλία Wild Europe, μια σύμπραξη αρκετών οργανισμών για τη διατήρηση της φύσης συμπεριλαμβανομένων των IUCN, IUCN-WCPA, WWF, Birdlife International και PAN Park, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα άγρια εδάφη ή τις σχεδόν άγριες ζώνες·

  Άγρια φύση και Natura 2000

  16. καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με τα θιγόμενα μέρη, να αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές για την προστασία, διαχείριση, βιώσιμη χρήση, παρακολούθηση και χρηματοδότηση ζωνών άγριας φύσης στο πλαίσιο του δικτύου Natura 2000, ειδικά όσον αφορά τις επερχόμενες προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή, η παράνομη υλοτομία και η αυξανόμενη ζήτηση αγαθών·

  17. εκφράζει βαθιά ανησυχία για την ευρωπαϊκή πολιτική βιοποικιλότητα λόγω της έλλειψης χρηματοδότησης για τη διαχείριση του δικτύου Natura 2000· σε αυτό το πλαίσιο, καλεί την Επιτροπή να προετοιμάσει, όπως προβλέπεται από την οδηγία για τους οικοτόπους, κοινοτική συγχρηματοδότηση για τη διαχείριση των φυσικών τόπων στα κράτη μέλη·

  18. καλεί την Επιτροπή να προβλέψει ιδιαίτερο καθεστώς και αυστηρότερη προστασία για τις ζώνες άγριας φύσης στο δίκτυο Natura 2000·

  19. θεωρεί ότι η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης και η ένταξη της προστασίας του περιβάλλοντος στο γεωργικό τομέα της ΕΕ πρέπει να ενισχυθεί· κρίνει, ωστόσο, ότι το Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν αρκεί για τη χρηματοδότηση της διατήρησης της βιοποικιλότητας και της άγριας φύσης από την άποψη των πόρων, του προγραμματισμού και της εμπειρογνωμοσύνης του·

  20. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι το δίκτυο Natura 2000 θα ενισχυθεί περισσότερο, προκειμένου να καταστεί ένα συνεκτικό και λειτουργικό οικολογικό δίκτυο στο οποίο οι ζώνες άγριας φύσης θα κατέχουν κεντρικό ρόλο· τονίζει την ανάγκη για συνεκτικές πολιτικές, ιδίως στην κοινή γεωργική πολιτική, στις μεταφορές, στην ενέργεια και στον προϋπολογισμό, ώστε να μην υπονομεύονται οι στόχοι διατήρησης του Natura 2000·

  Χωροκατακτητικά ξένα είδη

  21. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με στόχο την ανάπτυξη ενός στέρεου νομοθετικού πλαισίου για τα χωροκατακτητικά ξένα είδη, το οποίο θα καλύπτει τόσο τις οικολογικές και οικονομικές συνέπειες των εν λόγω ειδών όσο και την ιδιαίτερη τρωτότητα της άγριας φύσης απέναντι στην απειλή αυτή·

  Άγρια φύση και κλιματική αλλαγή

  22. καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί και να εκτιμά τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στην άγρια φύση·

  23. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θέτουν τη διατήρηση της άγριας φύσης ως προτεραιότητα στη στρατηγική τους για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής·

  24. καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής, να διεξαγάγει έρευνα και να παράσχει καθοδήγηση ως προς το πότε και πώς μπορεί η ανθρώπινη παρέμβαση να διαχειριστεί την άγρια φύση προκειμένου να τη διατηρήσει·

  0

  0 0

  25. εκφράζει την ισχυρή του στήριξη για την ενίσχυση των πολιτικών και μέτρων που συνδέονται με την άγρια φύση·

  26. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

  • [1]  ΕΕ L 103, 25.4.1979, σ. 1
  • [2]  ΕΕ L 206, 22.7.1992, σ. 7.
  • [3]  Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327, 22.12.2000, σ. 1).
  • [4]  Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008 , περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική) (ΕΕ L 164, 25.6.2008, σ. 19).

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  Ο όρος «άγρια φύση» σημαίνει «παρθένες» ζώνες, φυσικό περιβάλλον το οποίο δεν έχει τροποποιηθεί ουσιωδώς από ανθρώπινες δραστηριότητες. Οι εν λόγω ζώνες έχουν ζωτική σημασία για τη φύση. Οι ζώνες άγριας φύσης είναι εκτάσεις στις οποίες αναπτύσσονται οι διαδικασίες της φύσης και η άγρια φύση. Οι ζώνες αυτές είναι μεγάλες χερσαίες ή θαλάσσιες εκτάσεις που –μαζί με τις αυτόχθονες φυτοκοινότητές τους και ζωοκοινότητές τους, και τα οικοσυστήματα των οποίων αποτελούν τμήμα– βρίσκονται σε φυσική κατάσταση, και στις οποίες πρέπει να αποτρέπεται σημαντική παρέμβαση από τον άνθρωπο. Το 46% της χερσαίας μάζας του πλανήτη είναι ακόμη σε κατάσταση άγριας φύσης.

  Η άγρια φύση γίνεται αντιληπτή με δυο τρόπους. Αφενός, θεωρείται ως τόπος που εμπνέει φόβο και τον οποίο πρέπει να αποφεύγουμε, ένας τόπος στον οποίο υπάρχουν τέρατα και άγνωστοι κίνδυνοι. Αφετέρου, φαίνεται ως τόπος απόλαυσης και συλλογισμού, ως τόπος που προσφέρει προσωρινό άσυλο από την ένταση του αστικοβιομηχανικού πολιτισμού. Διεξάγεται σοβαρή συζήτηση σχετικά με τα πλεονεκτήματα της «ηθικής της άγριας φύσης»· ορισμένοι, για παράδειγμα, ισχυρίζονται ότι δίνει την άδεια να αποφύγουμε την ευθύνη για τον χώρο στον οποίο πράγματι ζούμε. Γίνεται επίσης διάκριση μεταξύ της έννοιας της διατήρησης (ορθή χρήση της φύσης) και της έννοιας της συντήρησης (προστασία της φύσης από τη χρήση). Η φιλοσοφική αυτή συζήτηση υπερβαίνει το επίπεδο παρόμοιας έκθεσης. Ωστόσο, ο εισηγητής τάσσεται με την πλευρά της διατήρησης, τουλάχιστον στην Ευρώπη.

  Οφείλουμε να προστατεύσουμε τη φύση, διαμέσου της χρήσης από τον άνθρωπο. Όμως, η Ευρώπη είναι πολύ μικρή, ώστε να υπάρχουν ζώνες απαγορευμένες για τους πολίτες της. Τα δάση καλύπτουν σήμερα το 33% του εδάφους των χωρών του ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου, που αντιστοιχεί σε 185 εκατ. εκτάρια (ha). Μόνο 9 εκατ. εκτάρια δασών περίπου (το 5% της συνολικής δασικής έκτασης) θεωρείται «άγρια φύση». Οι ζώνες αυτές, μαζί με τις αυτόχθονες φυτοκοινότητές τους και ζωοκοινότητές τους, και τα οικοσυστήματα των οποίων αποτελούν τμήμα, είναι σε ουσιαστική φυσική κατάσταση. Σε αυτές τις ζώνες άγριας φύσης πρέπει να δοθεί η δυνατότητα να διασφαλίσουν καθεστώς αποτελεσματικής και ειδικής προστασίας. Πολλοί είναι οι λόγοι για τους οποίους η Ευρώπη οφείλει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις ζώνες άγριας φύσης. Εν πρώτοις, μπορούν να αποτελέσουν καταφύγιο και απόθεμα γενετικών πόρων για πολλά είδη τα οποία δεν μπορούν να επιβιώσουν ακόμα και με ελάχιστα αλλαγμένες συνθήκες, ιδιαίτερα μεγάλα θηλαστικά όπως η φαιά αρκούδα, ο λύκος και η λυγξ. Υπάρχουν επίσης πολλά είδη που δεν έχουν ανακαλυφθεί και περιγραφεί ακόμη. Πολλά από αυτά ζουν στο χώμα ή σε σάπιο ξύλο και είναι εξαιρετικά ευαίσθητα στις αλλαγές. Αυτές οι αδιατάρακτες ζώνες προσφέρονται ιδιαίτερα για τη μελέτη των φυσικών αλλαγών στη φύση, για τη μελέτη της εξέλιξης. Επίσης, η γνώση ότι οι ζώνες αυτές διέπονται από τους νόμους της φύσης προσφέρει ειδική και μοναδική ώθηση, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί οικονομικά για την ανάπτυξη νέων τουριστικών προϊόντων. Ταυτόχρονα, οι εν λόγω ζώνες είναι ιδιαίτερα ευπρόσβλητες στις συνέπειες των ανθρωπογενών περιβαλλοντικών αλλαγών που συμβαίνουν εκτός των ορίων τους όπως, για παράδειγμα, η κλιματική αλλαγή, η εισαγωγή χωροκατακτητικών ξένων ειδών και οι αλλαγές στα ανάντη ποτάμια συστήματα. Τέλος, υπάρχουν πολλοί καθαρά δεοντολογικοί λόγοι για τη διατήρηση της άγριας φύσης της Ευρώπης. Έχουμε ηθική υποχρέωση να διασφαλίσουμε ότι η μελλοντική γενιά θα μπορεί να απολαύσει και να ωφεληθεί από τις πραγματικές ζώνες άγριας φύσης της Ευρώπης. Η ανάπτυξη βιώσιμου τουρισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο για να δοθεί οικονομική αξία στις ζώνες άγριας φύσης και να δημιουργηθεί μια βάση για τη διατήρηση.

  Ο βιώσιμος τουρισμός είναι σημαντικό μέρος της χρήσης των ζωνών άγριας φύσης στην Ευρώπη. Ο βιώσιμος τουρισμός ενθαρρύνει τους απλούς πολίτες να ανακαλύψουν τις κρυφές αξίες της φύσης χωρίς να προκαλούνται ζημίες σε αυτή. Ο βιώσιμος τουρισμός ενισχύει την αποδοχή της πολιτικής διατήρησης, καθώς οι πολίτες κατανοούν την ανάγκη για προστασία διαμέσου της προσωπικής τους εμπειρίας. Ο βιώσιμος τουρισμός συμβάλλει στην οικονομική διατήρηση της άγριας φύσης και παρέχει ευκαιρίες απασχόλησης για τους ειδικούς του τομέα διατήρησης της φύσης.

  Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία για τον συνδυασμό των προγραμμάτων για την άγρια φύση και του βιώσιμου τουρισμού στην Ευρώπη, το Δίκτυο προστατευόμενων περιοχών (PAN) του Ιδρύματος Πάρκων (PPF). Το PPF διαχειρίζεται ένα δίκτυο προστατευόμενων περιοχών που είναι οι τελευταίες παρθένες εκτάσεις της Ευρώπης. Στόχος του PPF, που υπάρχει εδώ και δέκα έτη, είναι ο βιώσιμος τουρισμός στις εν λόγω ζώνες. Υπάρχουν ήδη δέκα πάρκα PAN σε όλη την Ευρώπη, από τον αρκτικό πολικό κύκλο έως τη Μεσόγειο. Το PPF προωθεί τον τουρισμό με σκοπό τη δημιουργία νέων υποστηρικτών της διατήρησης της φύσης. Υπάρχει πολύ αυστηρό κατώφλι για τις ζώνες άγριας φύσης. Πρέπει να υπάρχει έκταση τουλάχιστον 10.000 ha σε φυσική ακόμη κατάσταση, γεγονός το οποίο αποκλείει εξορυκτικές δραστηριότητες. Το πρότυπο ζωνών άγριας φύσης των πάρκων PAN είναι το εξής:

  Πρέπει να υπάρχει μια οικολογικά μη κατακερματισμένη κεντρική ζώνη/ ζώνη άγριας φύσης τουλάχιστον 10.000 ha στην οποία δεν επιτρέπονται εξορυκτικές δραστηριότητες και στην οποία οι μόνες επιτρεπόμενες παρεμβάσεις διαχείρισης είναι αυτές που αποσκοπούν στη διατήρηση ή αποκατάσταση των φυσικών οικολογικών διαδικασιών. Η έκταση της κεντρικής ζώνης/ ζώνης άγριας φύσης δεν μειώθηκε στο παρελθόν.

  Ζώνες άγριας φύσης των πάρκων PAN:

  Η διατήρηση της άγριας φύσης είναι το πλέον σημαντικό επίτευγμα της σύλληψης των πάρκων PAN και τμήμα του κεντρικού στόχου των πάρκων PAN. Ακολουθεί σύντομη σύνοψη του εν λόγω επιτεύγματος:

  · Εθνικό πάρκο Archipelago (Fi):                                 10.600 ha

  · Εθνικό πάρκο Bieszczady (Pl):                       18.425 ha

  · Εθνικό πάρκο Borjomi-Kharagauli (Ge):                    50.325 ha (εκτός ΕΕ)

  · Εθνικό πάρκο Fulufjället (Se):                       22.140 ha

  · Εθνικό πάρκο Oulanka (Fi):                                     12.924 ha

  · Εθνικό πάρκο Central Balkan (Bg):                           21.019 ha

  · Εθνικό πάρκο Majella (I):                                        25.500 ha

  · Εθνικό πάρκο Paanajärvi (Ru):                                  30.000 ha (εκτός ΕΕ)

  · Εθνικό πάρκο Retezat (Ro):                                     14.215 ha

  · Εθνικό πάρκο Rila (Bg):                                           16.350 ha

  · Σύνολο πιστοποιημένων ζωνών άγριας φύσης:    226. 498 ha

  · Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης:                146.173ha

  Η προσέγγιση αυτή δημιουργεί μια μοναδική ευκαιρία, προκειμένου να λυθεί έστω εν μέρει ένα πρόβλημα με αυξανόμενο αριθμό εκτενών ζωνών σε όλη την έκταση της Ευρώπης και να δημιουργηθεί ένα μικρό αλλά ζωτικό δίκτυο προστατευόμενων ζωνών άγριας φύσης.

  Υπάρχει συνασπισμός ευρωπαϊκών ΜΚΟ όπως, για παράδειγμα, το Ίδρυμα Πάρκων PAN, το Europarc Federation, το Eurosite, το Wild Europe, το Birdlife International και το WWF που στηρίζουν τη βελτίωση της προστασίας της κληρονομιάς άγριας φύσης της Ευρώπης.

  Το ευρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000 ήδη καλύπτει τις πλέον πολύτιμες και βιολογικά ποικιλόμορφες ζώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον μεγάλο μέρος της άγριας φύσης της Ευρώπης προστατεύεται διαμέσου του Natura 2000. Αυτό που απαιτείται είναι να δοθεί απόκριση στην πρόκληση αυτή. Το 13% των δασικών εκτάσεων των 27 κρατών μελών της ΕΕ έχει ορισθεί ως τοποθεσίες Natura 2000, σύμφωνα με τις οδηγίες για τα πτηνά και τους οικότοπους της ΕΕ. Το Natura 2000 προσφέρει ένα εύκαμπτο πλαίσιο το οποίο ζητά από τα κράτη μέλη να διατυπώσουν στόχους διατήρησης και να προστατεύσουν και να διαχειριστούν τις τοποθεσίες με τρόπο που αποκαθιστά ή διατηρεί το ευνοϊκό καθεστώς διατήρησης των ειδών και οικοτόπων για τα οποία έχουν οριστεί οι τοποθεσίες.

  Δεν απαιτείται νέα νομοθεσία για την άγρια φύση, αλλά συνιστάται έντονα να δοθεί ιδιαίτερος ρόλος και μεγαλύτερη προστασία στις ζώνες άγριας φύσης εντός του Natura 2000. Γι’ αυτό, η Επιτροπή οφείλει να αναπτύξει κατάλληλες συστάσεις και να παράσχει καθοδήγηση στα κράτη μέλη αναφορικά με τους βέλτιστους τρόπους για να διασφαλιστεί η προστασία των σημερινών και εν δυνάμει ζωνών άγριας φύσης ή παρθένων εδαφών και των φυσικών διαδικασιών τους, που πιθανόν καλύπτονται από το Natura 2000. Τούτο πρέπει να καλύπτει: τον ορισμό της άγριας φύσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τη χαρτογράφηση των τελευταίων ζωνών άγριας φύσης της Ευρώπης, διότι έτσι θα γνωρίσουμε την κατανομή και σημερινή έκταση των ακόμη παρθένων ζωνών (ανά βασικό είδος οικότοπου: δάση, ζώνες άγρια φύσης γλυκών και θαλάσσιων υδάτων), την εκπόνηση μελέτης για την αξία και τα οφέλη της προστασίας της άγριας φύσης, την ανάπτυξη κατευθυντηρίων γραμμών για το δίκτυο Natura 2000, περιλαμβανομένης ευρωπαϊκής στρατηγικής για την άγρια φύση. Πρέπει να διατεθούν πόροι για τη μείωση του κατακερματισμού, την προσεκτική διαχείριση των ζωνών που επαναφέρονται σε κατάσταση άγριας φύσης, την ανάπτυξη μηχανισμών και προγραμμάτων αντιστάθμισης, την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, την οικοδόμηση κατανόησης, οργανωμένα ταξίδια, τη μέτρηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης.

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  2.12.2008

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  33

  1

  0

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Αδάμος Αδάμου, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Holger Krahmer, Linda McAvan, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Владко Тодоров Панайотов, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Glenis Willmott

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Iles Braghetto, Christofer Fjellner, Johannes Lebech