SPRÁVA o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/26/ES o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov a smernica 2002/47/ES o dohodách o finančných zárukách, pokiaľ ide o prepojené systémy a úverové pohľadávky

5.12.2008 - (KOM(2008)0213 – C6‑0181/2008 – 2008/0082(COD)) - ***I

Výbor pre hospodárske a menové veci
Spravodajkyňa: Piia-Noora Kauppi

Postup : 2008/0082(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0480/2008
Predkladané texty :
A6-0480/2008
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/26/ES o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov a smernica 2002/47/ES o dohodách o finančných zárukách, pokiaľ ide o prepojené systémy a úverové pohľadávky

(KOM(2008)0213 – C6‑0181/2008 – 2008/0082(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0213),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6‑0181/2008),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanovisko Výboru pre právne veci (A6‑0480/2008),

1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod -1 (nový)

Smernica 98/26/ES

Odôvodnenie 8

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(-1) Odôvodnenie 8 sa vypúšťa.

Odôvodnenie

Smernicou o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov (smernica SFD) z roku 1998 sa členským štátom výslovne povolilo oznamovať systémy, ktoré boli aktívne v komoditných derivátoch. Táto explicitná zmienka bola nevyhnutná vzhľadom na to, že smernica o investičných službách z roku 1993 sa nevzťahovala na komoditné deriváty. Smernicu o investičných službách (smernicu ISD) odvtedy nahradila smernica o trhoch s finančnými nástrojmi (smernica MiFID). Odôvodnenie 8 smernice SFD preto stratilo význam, a teda sa vypúšťa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod -1a (nový)

Smernica 98/26/ES

Odôvodnenie 14a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(-1a) Vkladá sa toto odôvodnenie:

 

„(14a) V prípade interoperabilných systémov môže nedostatok koordinácie v súvislosti s pravidlami, ktoré sa uplatňujú v momente vstupu/neodvolateľnosti, vystaviť účastníkov jedného systému alebo dokonca prevádzkovateľa samotného systému vedľajším účinkom platobnej neschopnosti iného systému. S cieľom obmedzovať systematické riziko je žiaduce zabezpečiť, aby prevádzkovatelia interoperabilných systémov koordinovali pravidlá týkajúce sa momentu vstupu/neodvolateľnosti v systémoch, ktoré prevádzkujú.“

Odôvodnenie

Koordinácia časov vstupu/neodvolateľnosti je nevyhnutná na obmedzovanie systematických rizík a na zamedzenie dodatočných právnych sporov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod -1b (nový)

Smernica 98/26/ES

Odôvodnenie 14b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(-1b) Vkladá sa toto odôvodnenie:

 

„(14b) keďže vnútroštátne dozorné orgány by pred schválením zriadenia interoperabilného systému mali zabezpečiť, aby sa prevádzkovatelia systémov, ktorí zriaďujú interoperabilný systém, v čo najväčšej možnej miere dohodli na spoločných pravidlách v čase vstupu do interoperabilného systému. Vnútroštátne dozorné orgány by mali vopred zabezpečiť, aby sa pravidlá v čase vstupu do interoperabilného systému koordinovali, pokiaľ je to možné a nevyhnutné, s cieľom zamedziť právnej neistote v prípade zlyhania účastníckeho systému.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 2 - podpísmeno -a (nové)

Smernica 98/26/ES

Článok 2 – písmeno a – zarážka 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(-a) V písmene a) sa tretia zarážka nahrádza takto:

 

„ – označené bez toho, aby tým boli dotknuté prísnejšie podmienky stanovené všeobecnými vnútroštátnymi právnymi predpismi, ako systém a oznámené Komisii členským štátom, ktorého právo je uplatniteľné, po tom, ako tento členský štát bude súhlasiť s primeranosťou pravidiel systému. Európska centrálna banka (ECB) stanoví systém (a oznámi ho Komisii), ktorý je vytvorený prostredníctvom právneho aktu ECB a ktorý sa riadi zákonmi členského štátu.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 2 – podpísmeno -aa (nové)

Smernica 98/26/ES

Článok 2 – písmeno a – odsek 3a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(-aa) V písmene a) sa pridáva tento odsek:

 

„Režim, na ktorom sa dohodli interoperabilné systémy, nepredstavuje systém.“

Odôvodnenie

Na účely smernice sa objasňuje význam „systému“ a „interoperabilného systému“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 2 – podpísmeno b

Smernica 98/26/ES

Článok 2 – písmeno f – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) V písmene f) sa slová

(b) V písmene f) sa prvý odsek nahrádza takto:

„'účastník‘ znamená inštitúciu, centrálnu protistranu, zúčtovacieho agenta alebo zúčtovací ústav.“

 

nahrádzajú týmto:

 

„'účastník‘ znamená inštitúciu, centrálnu protistranu, zúčtovacieho agenta, zúčtovací ústav alebo systém.“

„'účastník‘ znamená inštitúciu, centrálnu protistranu, zúčtovacieho agenta, zúčtovací ústav alebo prevádzkovateľa systému.“

Odôvodnenie

Pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa objasňuje, že za účastníka sa považuje prevádzkovateľ systému, ktorý je právnickou osobou, a nie systém.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 2 – podpísmeno c

Smernica 98/26/ES

Článok 2 – písmeno g

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(g) „nepriamy účastník“ znamená inštitúciu, centrálnu protistranu, zúčtovacieho agenta, zúčtovací ústav alebo systém so zmluvným vzťahom s inštitúciou zúčastňujúcou sa na systéme vykonávajúcom prevodné príkazy, čo umožňuje nepriamemu účastníkovi zadávať prevodné príkazy cez systém;“

(g) „nepriamy účastník“ znamená inštitúciu, centrálnu protistranu, zúčtovacieho agenta, zúčtovací ústav alebo prevádzkovateľa systému so zmluvným vzťahom s inštitúciou zúčastňujúcou sa na systéme vykonávajúcom prevodné príkazy, čo umožňuje nepriamemu účastníkovi zadávať prevodné príkazy cez systém, pod podmienkou, že nepriamy účastník je známy prevádzkovateľovi systému;

Odôvodnenie

Pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa objasňuje, že za účastníka sa považuje prevádzkovateľ systému, ktorý je právnickou osobou, a nie systém. Nasledujúca časť objasňuje pozíciu prevádzkovateľa systému, ktorý musí vedieť voči komu má záväzky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 2 – podpísmeno ca (nové)

Smernica 98/26/ES

Článok 2 – písmeno g – odsek 1a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(ca) V písmene (g) sa pridáva tento odsek:

 

„V prípadoch, keď sa nepriamy účastník považuje za účastníka na základe systematického rizika, neobmedzuje sa tým zodpovednosť účastníka prostredníctvom ktorého nepriamy účastník zadáva prevodné príkazy do systému.“

Odôvodnenie

Objasňuje sa vymedzenie zodpovedností priameho a nepriameho účastníka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 2 – podpísmeno e

Smernica 98/26/ES

Článok 2 – písmeno m

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(m) „vecná záruka“ znamená všetky speňažiteľné aktíva vrátane úverových pohľadávok prípustných ako záruka úverových operácií centrálnej banky, poskytnuté v rámci záložnej zmluvy (vrátane peňazí poskytnutých v rámci záložnej zmluvy), v rámci dohody o spätnej kúpe alebo podobnej dohody, alebo inak s cieľom zabezpečiť práva a povinnosti, ktoré môžu potenciálne vzniknúť v súvislosti so systémom, alebo poskytnuté centrálnym bankám členských štátov alebo Európskej centrálnej banke;“

(m) „vecná záruka“ znamená všetky speňažiteľné aktíva vrátane finančných kolaterálov uvedených v článku 1 ods. 4 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/47/ES zo 6. júna 2002 o dohodách o finančných zárukách*, a to bez obmedzení, poskytnuté v rámci záložnej zmluvy (vrátane peňazí poskytnutých v rámci záložnej zmluvy), v rámci dohody o spätnej kúpe alebo podobnej dohody, alebo inak s cieľom zabezpečiť práva a povinnosti, ktoré môžu potenciálne vzniknúť v súvislosti so systémom, alebo poskytnuté centrálnym bankám členských štátov alebo Európskej centrálnej banke;

 

*Ú. v. EÚ L 168, 27.6.2002, s. 43.

Odôvodnenie

Pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa zabezpečuje, aby sa so všetkými kolaterálmi, ktoré sú ako také prijaté v smernici 2002/47/ES, zaobchádzalo podobne aj na účely tejto smernice, čím sa obe smernice uvedú do súladu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 2 – podpísmeno ea (nové)

Smernica 98/26/ES

Článok 2 – písmeno ma (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(ea) Pridáva sa toto písmeno:

 

„ma) „pracovný deň“ zahŕňa denné aj nočné vyrovnávanie a zahŕňa všetky prípady, ktoré nastanú v priebehu pracovného cyklu systému.“

Odôvodnenie

Dopĺňajú sa vymedzenia pojmov, aby sa smernica vzťahovala aj na nočné vyrovnávania, ako zamýšľa Európska komisia vo svojom návrhu smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 2 - podpísmeno f

Smernica 98/26/ES

Článok 2 – písmeno n

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(n) „interoperabilný systém“ znamená systém, ktorý vstupuje do súladu s jedným alebo viacerými systémami, ktorými sa vyvoláva založenie vzájomných riešení a nie len jednoduché prepojenie existujúcich štandardne ponúkaných služieb;

(n) „interoperabilný nástroj“ znamená nástroj, ktorý je zavedený dvomi alebo viacerými prevádzkovateľmi systému, na základe ktorého dôjde k vytvoreniu vzájomných riešení, ktoré obsahujú koordinovaný systém pre výkon prevodných príkazov;

Odôvodnenie

V definícii „interoperabilného systému“ je potrebné nahradiť pojem „systém“ pojmom „nástroj“ zavedený medzi dvomi alebo viacerými systémami, aby sa predišlo zámene interoperability so samotným systémom, a aby sa tak zabránilo dojmu, že sa vytvára nová kategória systémov. ECB navrhla vo svojom stanovisku zo 7. augusta 2008 podobný pozmeňujúci a doplňujúci návrh.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 2 – podpísmeno f

Smernica 98/26/ES

Článok 2 – písmeno o

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(o) „prevádzkovateľ systému“ znamená subjekt zodpovedný za každodennú prevádzku systému. Prevádzkovateľ systému môže pôsobiť aj ako zúčtovací agent, centrálna protistrana alebo zúčtovací ústav.“

(o) „prevádzkovateľ systému“ znamená subjekt alebo subjekty právne zodpovedné za prevádzku systému. Prevádzkovateľ systému môže pôsobiť aj ako zúčtovací agent, centrálna protistrana alebo zúčtovací ústav.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 3 – podpísmeno a

Smernica 98/26/ES

Článok 3 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Prevodné príkazy a netting budú právne záväzné a dokonca v prípade konkurzného konania voči účastníkovi alebo interoperabilnému systému budú záväzné pre tretie osoby pod podmienkou, že prevodné príkazy sa zadali do systému pred okamihom začatia takýchto konkurzných konaní, ako je definované v článku 6 ods. 1.

1. Prevodné príkazy a netting budú právne záväzné a záväzné pre tretie strany dokonca v prípade konkurzného konania voči účastníkovi pod podmienkou, že prevodné príkazy sa zadali do systému pred okamihom začatia takýchto konkurzných konaní, ako je definované v článku 6 ods. 1. Toto platí dokonca aj v prípade konkurzného konania voči účastníkovi (v príslušnom systéme alebo v interoperabilnom systéme) alebo voči prevádzkovateľovi systému interoperabilného systému, ktorý nie je účastníkom.

Ak sa vo výnimočných prípadoch prevodné príkazy zadali do systému po okamihu začatia konkurzného konania a vykonali v priebehu pracovného dňa, ako je vymedzený pravidlami daného systému, počas ktorého sa vyskytne začatie takéhoto konania, sú právne vynútiteľné a záväzné voči tretím stranám iba vtedy, ak prevádzkovateľ systému môže po momente vyrovnania dokázať, že si nebol vedomý a ani nemohol byť vedomý začatia takéhoto konania.“

Ak sa prevodné príkazy zadali do systému po okamihu začatia konkurzného konania a vykonali v priebehu pracovného dňa, ako je vymedzený pravidlami daného systému, sú právne vynútiteľné a záväzné voči tretím stranám iba vtedy, ak prevádzkovateľ systému môže dokázať, že v momente, keď sa takéto prevodné príkazy stávajú neodvolateľné, si nebol vedomý a ani nemohol byť vedomý začatia takéhoto konania.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh objasňuje znenie a uvádza ho do súladu so zmenami vo vymedzeniach pojmov článku 2, písm. f),g) a n).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 3 – podpísmeno b

Smernica 98/26/ES

Článok 3 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. „V prípade interoperabilných systémov si každý systém určuje svoje vlastné pravidlá okamihu výstupu z vlastného systému. Na pravidlá okamihu výstupu jedného systému nemajú vplyv žiadne pravidlá iných systémov, s ktorými je interoperabilný.“

4. V prípade interoperabilných nástrojov si každý systém určuje v rámci svojich vlastných pravidiel okamih výstupu z vlastného systému s cieľom zaručiť v tejto súvislosti v rámci možností koordináciu medzi pravidlami všetkých systémov, ktoré sú súčasťou interoperabilného nástroja. Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak v pravidlách všetkých príslušných interoperabilných nástrojov, na pravidlá okamihu výstupu jedného systému nemajú vplyv žiadne pravidlá iných systémov, s ktorými je interoperabilný.

Odôvodnenie

V definícii „interoperabilného systému“ je potrebné nahradiť pojem „systém“ pojmom „nástroj“ zavedený medzi dvomi alebo viacerými systémami, aby sa predišlo zámene interoperability so samotným systémom, a aby sa tak zabránilo dojmu, že sa vytvára nová kategória systémov. ECB navrhla vo svojom stanovisku zo 7. augusta 2008 podobný pozmeňujúci a doplňujúci návrh.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 3a (nový)

Smernica 98/26/ES

Článok 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(3a) Článok 4 sa nahrádza takto:

 

„Článok 4

 

Členské štáty môžu stanoviť, že začatie konkurzného konania voči účastníkovi alebo prevádzkovateľovi interoperabilného systému nebude brániť použitiu finančných prostriedkov alebo cenných papierov dostupných na zúčtovacom účte tohto účastníka na plnenie záväzkov tohto účastníka v systéme v pracovný deň, definovaný pravidlami systému, v ktorom sa začína konkurzné konanie. Okrem toho členské štáty môžu tiež stanoviť, že úverový nástroj poskytnutý účastníkovi, ktorý prepojený so systémom, sa na základe dostupnej, jestvujúcej vecnej záruky použije na plnenie záväzkov tohto účastníka v systéme alebo v interoperabilnom systéme.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 4

Smernica 98/26/ES

Článok 5 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„V prípade interoperabilných systémov si každý systém určuje svoje vlastné pravidlá okamihu výstupu z vlastného systému. Na pravidlá okamihu výstupu jedného systému nemajú vplyv žiadne pravidlá iných systémov, s ktorými je interoperabilný.“

V prípade interoperabilných nástrojov si každý systém určuje v rámci svojich vlastných pravidiel okamih, od ktorého nie je možné vystúpiť, s cieľom zaručiť v tejto súvislosti v rámci možností koordináciu medzi pravidlami všetkých systémov, ktoré sú súčasťou interoperabilného nástroja. Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak v pravidlách všetkých systémov, ktoré sú súčasťou interoperabilného nástroja, na pravidlá okamihu jedného systému, od ktorého nie je možné vystúpiť, nemajú vplyv žiadne pravidlá iných systémov, s ktorými je operabilný.

Odôvodnenie

V definícii „interoperabilného systému“ je potrebné nahradiť pojem „systém“ pojmom „nástroj“ zavedený medzi dvomi alebo viacerými systémami, aby sa predišlo zámene interoperability so samotným systémom, a aby sa tak zabránilo dojmu, že sa vytvára nová kategória systémov. ECB navrhla vo svojom stanovisku zo 7. augusta 2008 podobný pozmeňujúci a doplňujúci návrh.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 4a (nový)

Smernica 98/26/ES

Článok 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(4a) Článok 7 sa nahrádza týmto:

 

„Článok 7

 

Konkurzné konanie nemá spätné účinky na práva a povinnosti účastníka vyplývajúce z jeho účasti v systéme alebo v súvislosti s ňou skôr než v okamihu začatia takýchto konaní, ako je definované v článku 6 ods. 1 Toto platí dokonca aj pokiaľ ide o práva a povinnosti účastníka v interoperabilnom systéme alebo prevádzkovateľa interoperabilného systému, ktorý nie je účastníkom.“

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh aktualizuje článok, aby sa vzťahoval aj na interoperabilné systémy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 5

Smernica 98/26/ES

Článok 9 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Práva systému alebo účastníka na vecnú záruku, ktorá sa mu poskytla v súvislosti so systémom, a práva centrálnych bánk členských štátov alebo Európskej centrálnej banky na zabezpečenie zárukou, ktoré sa im poskytla, nie sú dotknuté konkurzným konaním voči účastníkovi alebo protistrane k centrálnym bankám členských štátov alebo Európskej centrálnej banke, ktorí poskytli vecnú záruku. Takáto vecná záruka sa môže použiť na uspokojenie týchto práv.

Práva prevádzkovateľa systému alebo účastníka na vecnú záruku, ktorá sa im poskytla v súvislosti so systémom alebo akýmkoľvek interoperabilným systémom, a práva centrálnych bánk členských štátov alebo Európskej centrálnej banky na zabezpečenie zárukou, ktorá sa im poskytla, nie sú dotknuté konkurzným konaním voči:

 

(a) účastníkovi (v príslušnom systéme alebo v interoperabilnom systéme);

 

(b) prevádzkovateľovi interoperabilného systému, ktorý nie je účastníkom;

 

(c) protistrane k centrálnym bankám členských štátov alebo Európskej centrálnej banke, alebo

 

(d) akejkoľvek tretej strane, ktorá poskytla vecnú záruku.

 

Takáto vecná záruka sa môže použiť na uspokojenie týchto práv.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh spresňuje rozsah pôsobnosti článku a aktualizuje ho, aby zahŕňal aj koncepciu interoperabilných systémov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 5a (nový)

Smernica 98/26/ES

Článok 9 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5a) V článku 9 sa odsek 2 nahrádza takto:

 

2. Ak sú poskytnuté cenné papiere (vrátane práv v cenných papieroch) ako vecná záruka účastníkom, prevádzkovateľom systému a/alebo centrálnym bankám členských štátov, alebo [...] Európskej centrálnej banke podľa odseku 1, a ich právo k týmto cenným papierom (alebo akéhokoľvek splnomocneného zástupcu, agenta, alebo tretej osoby konajúcej v ich mene) je právoplatne zapísané v registri, účtovnom systéme alebo centrálnom depozitnom systéme nachádzajúcom sa v členskom štáte, určenie práv takýchto subjektov ako držiteľov vecnej záruky vo forme cenných papierov, pokiaľ ide o tieto cenné papiere, sa riadi právom tohto členského štátu.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 6

Smernica 98/26/ES

Článok 10

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty určia systémy príslušných prevádzkovateľov systémov, ktorí sa majú zahrnúť do rozsahu tejto smernice, a oznámia ich Komisii a informujú Komisiu o orgánoch, ktoré určili v súlade s článkom 6 ods. 2.

1. Členské štáty alebo ECB na základe ustanovenia systému prostredníctvom právneho aktu ECB určia systémy, príslušných prevádzkovateľov systémov a účastníkov týchto systémov, ktorí sa majú zahrnúť do pôsobnosti tejto smernice, oznámia ich Komisii a informujú tiež Komisiu o orgánoch, ktoré určili v súlade s článkom 6 ods. 2.

Prevádzkovateľ systému oznámi členskému štátu, ktorého právo je uplatniteľné, účastníkov v systéme vrátane akýchkoľvek možných nepriamych účastníkov, ako aj akúkoľvek zmenu, ktorá sa ich týka.

Prevádzkovateľ systému oznámi členskému štátu, ktorého právo je uplatniteľné, účastníkov systému vrátane všetkých prípadných nepriamych účastníkov, ako aj akúkoľvek zmenu, ktorá sa ich týka.

 

Členské štáty určia stranu, ktorá v rámci systému znáša dôkazné bremeno pri konkurznom konaní a zabezpečí obmedzenie systémového rizika v prípade zlyhania prevádzkovateľa systému, ktorý je zapojený do interoperabilného systému.

 

Okrem oznamovania uvedeného v druhom pododseku môžu členské štáty podriadiť systémy, ktoré patria do ich právomoci, dohľadu a povoľovaniu.

 

Ktokoľvek s oprávneným záujmom môže požiadať inštitúciu, aby ho informovala o systémoch, na ktorých sa podieľa, a aby mu poskytla informácie o hlavných pravidlách, ktorými sa spravuje fungovanie týchto systémov.

 

2. Systém, ktorý bol určený pred nadobudnutím účinnosti vnútroštátnych ustanovení, ktorými sa vykonáva smernica .../.../ES*, zostáva naďalej určený na účely tejto smernice.

 

Prevodný príkaz, ktorý vstúpi do systému pred nadobudnutím účinnosti ustanovení, ktorými sa vykonáva smernica .../.../ES*, ale ktorý sa vyrovná neskôr, sa na účely tejto smernice považuje za prevodný príkaz.

 

* Ú. v. EÚ: prosím vložte číslo smernice.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh zvyšuje transparentnosť systémov a zároveň zahŕňa potrebné špecifikácie na reguláciu prechodných podmienok pred nadobudnutím účinnosti smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 6

Smernica 98/26/ES

Článok 10 – odsek 2a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Členské štáty môžu podriadiť systémy, ktoré patria do ich právomoci, dohľadu a povoľovaniu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 6

Smernica 98/26/ES

Článok 10 – odsek 2b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2b. Každý subjekt s oprávneným záujmom môže požiadať inštitúciu, aby ho informovala o systémoch, na ktorých sa podieľa, a aby mu poskytla informácie o hlavných pravidlách, ktorými sa spravuje fungovanie týchto systémov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod -1 (nový)

Smernica 2002/47/ES

Odôvodnenie 9

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(-1) Odôvodnenie 9 sa nahrádza takto:

 

„(9) vnútroštátne právne predpisy môžu na zníženie administratívneho zaťaženia osôb, ktoré využívajú finančné záruky v pôsobnosti tejto smernice, v súvislosti s bezchybnosťou finančnej záruky požadovať jedine to, aby finančná záruka bola doručená, prevedená, držaná, registrovaná alebo inak určená tak, aby bola v držbe alebo pod kontrolou prijímateľa záruky, resp. osoby konajúcej v jeho mene, pričom sa nevylučujú záručné techniky, pri ktorých je poskytovateľ záruky oprávnený predmet záruky nahradiť alebo nadbytočnú časť záruky vybrať. Táto smernica by nemala členským štátom zakazovať, aby požadovali vydanie úverovej pohľadávky jej zahrnutím do zoznamu pohľadávok.“

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh objasňuje, že aj zahrnutie do zoznamu medzi stranami môže fungovať ako vydanie úverovej pohľadávky. Z toho dôvodu sa v rámci smernice nemôže vyžadovať žiadna závažnejšia formalita v súvislosti s vydaním.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 1 – podpísmeno c

Smernica 2002/47/ES

Článok 1 – odsek 4 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) Poskytované finančné záruky musia pozostávať z hotovosti, finančných nástrojov alebo úverových pohľadávok prípustných ako záruka úverových operácií centrálnej banky;“

(a) Poskytovaná finančná záruka musí pozostávať z hotovosti, finančných nástrojov alebo úverových pohľadávok.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh zahŕňa medzi prípustný kolaterál aj medzibankové pôžičky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 1 – podpísmeno ca (nové)

Smernica 2002/47/ES

Článok 1 – odsek 4 – písmeno ba (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(ca) V odseku 4 sa pridáva toto písmeno:

 

„(c) Členské štáty môžu z rozsahu pôsobnosti tejto smernice vyňať úverové pohľadávky, pri ktorých je dlžník spotrebiteľom, ako je definovaný v článku 3 písm. a) smernice 2008/48/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere* alebo malým podnikom, ako je definovaný v článku 1 a v článku 2 ods. 2 prílohy odporúčania Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 týkajúceho sa vymedzenia mikropodnikov, malých a stredných podnikov**, okrem prípadov, keď príjemcom alebo poskytovateľom záruky takýchto úverových pohľadávok je jedna z inštitúcií uvedená v článku 1 ods. 2 písm. b) tejto smernice.

 

*Ú. v. EÚ L 133, 22.05.2008, s. 66.

Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36.“

Odôvodnenie

Je žiaduce vyňať z rozsahu pôsobnosti smernice spotrebiteľské úvery, ako aj úvery malých podnikov, pretože suma ich úverových pohľadávok je nízka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 1 – podpísmeno d

Smernica 2002/47/ES

Článok 1 – odsek 5 – pododsek 2 – posledná veta

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pri úverových pohľadávkach je ich zahrnutie do zoznamu pohľadávok predloženého príjemcovi záruky v písomnej podobe, resp. iným právne ekvivalentným spôsobom vrátane elektronickej formy, dostačujúce na preukázanie mobilizácie a identifikácie pohľadávky poskytnutej ako záruka.

Pri úverových pohľadávkach je ich zahrnutie do zoznamu pohľadávok predloženého príjemcovi záruky v písomnej podobe, resp. iným právne ekvivalentným spôsobom vrátane elektronickej formy, dostačujúce na preukázanie mobilizácie a identifikácie pohľadávky poskytnutej ako záruka medzi stranami.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh objasňuje, že zahrnutie do zoznamu medzi stranami stačí na identifikáciu pohľadávky ako kolaterálu. Dodatočné požiadavky by tejto praxi dodali na zložitosti bez toho, aby priniesli ďalšie výhody a bránili by účinnej harmonizácii využívania úverových pohľadávok ako kolaterálu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 1 – podpísmeno da (nové)

Smernica 2002/47/ES

Článok 1 – odsek 5 – pododsek 2a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(da) Do odseku 5 sa dopĺňa tento pododsek:

 

„Bez toho, aby bol dotknutý druhý pododsek, členské štáty môžu stanoviť, aby zahrnutie do zoznamu pohľadávok bolo takisto dostačujúce na identifikáciu pohľadávky a na preukázanie poskytnutia pohľadávky ako finančnej záruky proti dlžníkovi a/alebo tretím stranám.“

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh objasňuje, že zahrnutie do zoznamu medzi stranami stačí na identifikáciu pohľadávky ako kolaterálu. Dodatočné požiadavky by tejto praxi dodali na zložitosti bez toho, aby priniesli ďalšie výhody a bránili by účinnej harmonizácii využívania úverových pohľadávok ako kolaterálu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 2 – podpísmeno a – písmeno i

Smernica 2002/47/ES

Článok 2 – odsek 1 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) dohoda o finančnej záruke s prevodom vlastníckeho práva“ je dohoda, vrátane dohôd o spätnom odkúpení, pri ktorej poskytovateľ záruky prevádza plné vlastnícke právo k finančnej záruke alebo plný nárok na ňu na príjemcu záruky s cieľom zabezpečenia alebo iného krytia plnenia príslušných finančných záväzkov;

(b) dohoda o finančnej záruke s prevodom vlastníckeho práva“ je dohoda, vrátane dohôd o spätnom odkúpení, pri ktorej poskytovateľ záruky prevádza plné vlastnícke právo k úverovým pohľadávkam, k finančnej záruke alebo plný nárok na ne na príjemcu záruky s cieľom zabezpečenia alebo iného krytia plnenia príslušných finančných záväzkov;

Odôvodnenie

Doplnením sa objasňuje skutočnosť, že v prípade úverových pohľadávok je plný nárok dostačujúci, keďže vlastníctvo ako také nemožno previesť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 2 – podpísmeno a – podpísmeno ia (nové)

Smernica 2002/47/ES

Článok 2 – odsek 1 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(ia) Písmeno c) sa nahrádza takto:

 

„c) „záložná dohoda o finančnej záruke“ je dohoda, pri ktorej poskytovateľ záruky poskytuje finančnú záruku v podobe zálohy v prospech alebo do rúk príjemcu záruky, pričom poskytovateľ záruky si pri zriadení záložného práva ponecháva plné alebo kvalifikované vlastnícke právo k záruke alebo plný nárok na ňu;“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 3 – podpísmeno a

Smernica 2002/47/ES

Článok 3 – odsek 1 – pododsek 1a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) Do odseku 1 sa dopĺňa tento pododsek:

(a) Odsek 1 sa nahrádza takto:

„Ak sa úverové pohľadávky poskytujú ako finančná záruka, členské štáty nevyžadujú, aby vytvorenie, platnosť alebo dôkazná prípustnosť ich poskytnutia ako finančnej záruky podľa dohody o finančnej záruke boli podmienené vykonaním akéhokoľvek formálneho úkonu, ako napr. registrácie alebo oznámenia dlžníka úverovej pohľadávky poskytnutej ako záruky.“

“1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 1 ods. 5, ak sa úverové pohľadávky poskytujú ako finančná záruka, členské štáty nevyžadujú, aby ich vytvorenie, platnosť alebo dôkazná prípustnosť alebo vymáhateľnosť boli podmienené vykonaním akéhokoľvek formálneho úkonu, ako napr. registrácie alebo oznámenia dlžníka úverovej pohľadávky poskytnutej ako záruky. Členským štátom sa však môže ponechať vykonávanie formálneho úkonu, ako napríklad registrácie alebo oznámenia na účely dosiahnutia účinnosti, priority alebo vymáhateľnosti voči dlžníkovi a/alebo tretím stranám.“

Odôvodnenie

Výnimka z pravidla v prvej vete pododseku 2 uznáva, že úverové pohľadávky sa odlišujú od ostatných foriem finančnej záruky. Existujú okolnosti, keď vymáhateľnosť úverovej pohľadávky voči dlžníkovi podlieha formálnym požiadavkám (napríklad ochrana dlžníka). Význam týchto ustanovení sa nemení, pretože úverová pohľadávka sa využíva ako finančná záruka. Hoci členské štáty by nemali mať možnosť klásť požiadavky na poskytovanie úverovej pohľadávky ako finančnej záruky (ako to stanovuje smernica), ich právomoc požadovať formality na účely dosiahnutia účinnosti, priority alebo vymáhateľnosti by sa mala zachovať a nemala by sa odstraňovať po prechodnom období.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 3 – podpísmeno b

Smernica 2002/47/ES

Článok 3 – odseky 3 a 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) Dopĺňa sa tento odsek 3 [a odsek 4]:

(b) Dopĺňa sa tento odsek:

“3. Členské štáty zabezpečia, aby sa dlžníci úverových pohľadávok mohli písomne alebo iným právne ekvivalentným spôsobom právoplatne zriecť:

„3. Bez toho, aby bola dotknutá smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách* a vnútroštátne ustanovenia o nekalých podmienkach v zmluvách, členské štáty zabezpečia, aby sa dlžníci úverových pohľadávok mohli písomne alebo iným právne rovnocenným spôsobom právoplatne zriecť:

(i) svojich práv na kompenzáciu voči veriteľom úverových pohľadávok a voči osobám, ktorým veriteľ postúpil, v prospech ktorých založil alebo inak zmobilizoval úverovú pohľadávku poskytnutú ako záruku; a

(i) svojich práv na kompenzáciu voči veriteľom úverových pohľadávok a voči osobám, ktorým veriteľ postúpil, v prospech ktorých založil alebo inak zmobilizoval úverovú pohľadávku poskytnutú ako záruku; a

(ii) svojich práv vyplývajúcich z pravidiel bankového tajomstva, ktoré by inak neumožňovali alebo obmedzovali schopnosť veriteľa úverovej pohľadávky poskytovať informácie o úverovej pohľadávke alebo dlžníkovi na účely použitia úverovej pohľadávky ako záruky.“

(ii) svojich práv vyplývajúcich z pravidiel bankového tajomstva, ktoré by inak neumožňovali alebo obmedzovali schopnosť veriteľa úverovej pohľadávky poskytovať informácie o úverovej pohľadávke alebo dlžníkovi na účely použitia úverovej pohľadávky ako záruky.

[4. Odsekmi 1, 2 a 3 nie je dotknutá smernica o spotrebiteľských úveroch .../xxx/ES.

 

 

*Ú. v. ES 95, 21.4.1993, s. 29.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 3a (nový)

Smernica 2002/47/ES

Článok 4 – odsek 1 – písmeno ba (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(3a) V článku 4 ods. 1 sa dopĺňa toto písmeno:

 

„(ba) úverové pohľadávky predajom alebo privlastnením a započítaním ich hodnoty proti príslušným finančným záväzkom alebo na ich vyrovnanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 3b (nový)

Smernica 2002/47/ES

Článok 4 – odsek 2 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(3b) V článku 4 ods. 2 sa písmeno b) nahrádza takto:

 

„(b) sa zmluvné strany v záložnej dohode o finančnej záruke dohodli na spôsobe ocenenia finančných nástrojov a úverových pohľadávok.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 4a (nový)

Smernica 2002/47/ES

Článok 5 – odsek 5a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4a) V článku 5 sa vkladá tento odsek:

 

„5a. Tento článok sa neuplatňuje na úverové pohľadávky.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 2 - bod 4b (nový)

Smernica 2002/47/ES

Článok 9a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(4b) Za článok 9 sa vkladá tento článok:

 

„Článok 9a

 

Ustanovenia tejto smernice sa uplatňujú bez toho, aby bola dotknutá smernica 2008/48/ES.“

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Ciele návrhu Komisie

Hlavným účelom návrhu Komisie je uviesť smernicu o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov (ďalej len „smernica SFD“) a smernicu o dohodách o finančných zárukách (ďalej len „smernica FCD“) do súladu s najnovším vývojom na trhu a v regulačnom prostredí.

Prvé analýzy vykonávania smernice MiFID (smernica 2004/39/ES), ako aj Európskeho kódexu správania pri zúčtovávaní a vyrovnávaní poukazujú na zvýšený počet prepojení a zvýšenú mieru interoperability, a teda na potrebu rozšíriť ochranu, ktorá vyplýva zo smernice SFD, na nočné vyrovnávanie a na vyrovnávanie medzi prepojenými systémami.

S cieľom uznať niektoré postupy, ktoré sa už používajú v mnohých členských štátoch Európska komisia rozšírila rozsah ochrany ustanovenej v oboch smerniciach tak, aby zahŕňala nové typy aktív (t. j. úverové pohľadávky) s cieľom uľahčiť ich používanie v celom Spoločenstve.

Európska komisia využila toto prepracovanie smernice na zavedenie niekoľkých zjednodušení a vyjasnení, aby sa uľahčilo uplatňovanie smerníc FCD a SFD.

Nedávne a pretrvávajúce finančné otrasy, ktoré si vyžadujú posilnenie nástrojov na riadenie nestability a otrasov na finančných trhoch, sú takisto presvedčivým argumentom v prospech tohto návrhu.

Zabezpečovanie vhodného fungovania systémov vyrovnávania na rýchlo sa meniacich trhoch je naozaj nevyhnutným prvkom pre stabilitu finančných trhov, čo platí ešte viac v časoch trhových otrasov. Zriadením harmonizovaného právneho rámca na používanie úverových pohľadávok ako kolaterálu pri cezhraničných transakciách by sa pomohla posilniť likvidita trhu, ktorá bola v nedávnych mesiacoch obzvlášť zasiahnutá.

Všeobecný kontext

V nedávnych rokoch sa nové typy aktív, akými sú napr. bankové úvery alebo „úverové pohľadávky“, stali dôležitým zdrojom pretrvávajúceho rastu záručných operácií na finančných trhoch. Riadiaca rada Európskej centrálnej banky sa v auguste 2004 rozhodla o zahrnutí úverovej pohľadávky ako prípustného druhu kolaterálu pre úverové operácie Eurosystému od 1. januára 2007. Niektoré členské štáty, t. j. Francúzsko, Nemecko, Španielsko, Rakúsko a Holandsko, už však uznali úverové pohľadávky, aj keď fungujú v odlišných právnych režimoch. Aby sa medzi centrálnymi bankami vytvorili rovnaké pravidlá hry a povzbudilo cezhraničné používanie kolaterálu, je nutné zharmonizovať príslušný právny rámec.

Ďalším dôležitým faktorom na finančných trhoch je zvyšujúca sa miera prepojenosti systémov. Očakáva sa, že tento trend bude pokračovať a možno dokonca zrýchli tempo v dôsledku zavedenia kódexu, ktorý 7. novembra 2006 prijali poskytovatelia ústredných služieb trhovej infraštruktúry. Cieľom kódexu je zlepšiť efektivitu európskych zúčtovacích a vyrovnávacích systémov tým, že možnosti pre užívateľov ustanovené v článkoch 34 a 46 smernice MiFID sa povýšia na úroveň skutočnej alternatívy a nie len teoretickej možnosti. Všeobecnými zásadami obsiahnutými v kapitole IV kódexu a podrobnými pravidlami opísanými v pokynoch pre prístup a interoperabilitu, ktoré predniesli poskytovatelia služieb infraštruktúry v júni 2007, sa užívateľom umožňuje zvoliť si poskytovateľa služieb tak, že sa v systémoch uľahčuje vytváranie prepojení, t. j. získanie prístupu do systémov na zahraničných trhoch a nadviazanie interoperability s nimi. Aby sa zabezpečilo zachovanie cieľov smernice SFD v tejto novej situácii, návrh prispôsobuje smernicu SFD tomuto nového trhovému prostrediu, ktoré je charakteristické zvýšeným počtom prepojení.

Tieto dve smernice o konečnom zúčtovaní a o dohodách o finančných zárukách predstavujú dva hlavné nástroje Spoločenstva v oblasti kolaterálu, zúčtovania a vyrovnávania. Spravodajca zastáva názor, že navrhované zmeny sú v súlade s duchom smernice MiFID a jej ustanoveniami a s osobitnými ustanoveniami o ukazovateľoch platobnej schopnosti v smerniciach o kapitálových požiadavkách. Niektoré ustanovenia smernice 2001/24/ES o likvidácii úverových inštitúcií a nariadenia 1346/2000 o konkurze majú vplyv na dohody o finančnej záruke.

Európska komisia uznala, že na úrovni EÚ neexistuje všeobecný rámec na zaobchádzanie s nárokmi na cenné papiere v držbe sprostredkovateľa, čo pri cezhraničných transakciách môže predstavovať potenciálne právne riziko, a preto v januári 2005 zostavila skupinu právnej istoty, ktorá má poskytovať poradenstvo o príslušnom právnom rámci. Záverečná správa tejto skupiny sa má vypracovať do konca roka 2008 a bude doplnkom k smernici o dohodách a finančných zárukách a k smernici o konečnom zúčtovaní, ako aj k zmenám, ktoré predpokladá tento návrh. Na medzinárodnej úrovni zároveň UNIDROIT mieni v septembri 2008 zorganizovať diplomatickú konferenciu s cieľom dosiahnuť dohovor o substantívnych pravidlách týkajúcich sa sprostredkovaných cenných papierov. Ustanovenia návrhu tohto dohovoru čiastočne vychádzajú zo smernice o dohodách a finančných zárukách a smernice o konečnom zúčtovaní a nemali by viesť k žiadnym problémom nezlučiteľnosti.

Ustanovenia týkajúce sa úverových pohľadávok sú navyše v súlade s novými ustanoveniami smernice o spotrebiteľskom úvere. V správe je vyjadrená podpora zámeru vyňať z rozsahu pôsobnosti návrhu spotrebiteľské úvery, ako sú vymedzené v smernici o spotrebiteľskom úvere, ako aj úvery poskytované malým podnikom.

Spravodajca sa takisto domnieva, že návrhom sa do oboch smerníc vnášajú určité užitočné prvky zjednodušenia a objasnenia. Napríklad, návrh má za cieľ uľahčiť používanie úverových pohľadávok ako kolaterálu tým, že sa v ňom navrhuje jednoduchý režim evidencie poskytnutia úverovej pohľadávky ako kolaterálu namiesto zdĺhavého (a teda nákladného) postupu, v ktorom by sa vyžadoval dôkaz o každej jednotlivej úverovej pohľadávke. V návrhu sa tiež odporúča vypustenie nevyužívaného ustanovenia o možnosti nevyužitia v článku 4 ods. 3 smernice FCD a navrhuje sa odstránenie zastaraných odkazov v týchto dvoch smerniciach. Pokiaľ ide o smernicu SFD, objasnením jej ustanovení sa zjednoduší jej uplatňovanie. Napríklad, návrhom sa objasňuje osobný rozsah smernice SFD prostredníctvom jasného zahrnutia inštitúcií elektronického peňažníctva do článku 2.

Hlavné zmeny, ktoré sa zaviedli správou

Spravodajca zastáva názor, že návrh Komisie na prepracovanie oboch smerníc je správny a je v súlade s existujúcimi právnymi predpismi EÚ.

Spravodajca by však chcel navrhnúť malý počet podstatných a niekoľko menej významných objasnení. Čo sa týka smernice o konečnom zúčtovaní, predkladá sa niekoľko pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k návrhu Komisie na objasnenie vymedzenia pojmov interoperabilných systémov s cieľom zlepšiť právnu istotu pri uplatňovaní smernice na takéto systémy.

Čo sa týka smernice o finančných zárukách, spravodajca navrhuje tri hlavné zmeny. Po prvé, spotrebiteľský úver, ako aj úver poskytnutý malým podnikom sa vyníma z rozsahu pôsobnosti smernice. Zavádza sa definícia malých podnikov, aby sa z rozsahu pôsobnosti smernice zbytočne nevyňala veľká časť obchodných úverov. Po druhé, v niektorých členských štátoch v súčasnosti existujú požiadavky na formálne oznámenie alebo registráciu využívania úverovej pohľadávky ako kolaterálu. Súčasný kompromis Rady umožňuje ich zachovanie. Skúsenosti z členských štátov, v ktorých je využívanie úverových pohľadávok ako kolaterálu rozšírené, však nepoukazujú na to, že takéto požiadavky sú z určitého praktického dôvodu potrebné. Spravodajca zastáva názor, že požiadavky na formálne oznámenie by sa mali postupne rušiť, a preto navrhuje, aby sa popri existujúcom práve členských štátov požadovať oznámenie alebo registráciu zaviedla do piatich rokov od nadobudnutia účinnosti smernice doložka o platnosti. Spravodajca si na záver želá, aby táto smernica mala čo možno najširší rozsah pôsobnosti a navrhuje rozšíriť jej rozsah pôsobnosti tak, aby zahŕňala medzibankové pôžičky ako prípustný kolaterál, namiesto toho, aby zahŕňala len pôžičky centrálnej banky, ako sa uvádza v pôvodnom návrhu. Tieto pôžičky sa v niektorých členských štátoch už akceptujú a ich vyňatie je zbytočne reštriktívne vzhľadom na výhody, ktoré prináša väčšia skupina kolaterálov.

STANOVISKO Výboru pre právne veci (5.11.2008)

pre Výbor pre hospodárske a menové veci

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/26/ES o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov a smernica 2002/47/ES o dohodách o finančných zárukách, pokiaľ ide o prepojené systémy a úverové pohľadávky
(KOM(2008)0213 – C6‑0181/2008 – 2008/0082(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Aloyzas Sakalas

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod -1 (nový)

Smernica 2002/47/ES

Odôvodnenie 9a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(-1) Vkladá sa toto odôvodnenie 9a:

 

„(9a) S cieľom obmedziť administratívnu záťaž pre strany, ktoré používajú finančnú záruku v rozsahu pôsobnosti tejto smernice, jedinou požiadavkou, ktorú možno uložiť v rámci vnútroštátneho práva v súvislosti s finančnou zárukou, by mala byť požiadavka, aby sa finančná záruka vydávala, prevádzala, držala, registrovala alebo inak určovala tak, aby bola vo vlastníctve alebo pod kontrolou príjemcu záruky alebo osoby konajúcej v mene príjemcu záruky, pričom sa nevylučujú techniky záruk, v prípade ktorých môže poskytovateľ záruky záruku nahradiť alebo odobrať nadbytočnú záruku. Touto smernicou sa členským štátom nezakazuje, aby požadovali vydanie úverovej pohľadávky prostredníctvom jej zahrnutia do zoznamu pohľadávok.“

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh objasňuje, že aj zahrnutie do zoznamu medzi stranami môže fungovať ako vydanie úverovej pohľadávky. Z toho dôvodu sa v rámci smernice nemôže vyžadovať žiadna závažnejšia formalita v súvislosti s vydaním.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 2 – písmeno -a (nové)

Smernica 98/26/ES

Článok 2 – písmeno a – zarážka 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

-a) V písm. a) sa tretia zarážka nahrádza takto:

 

„ – označené bez toho, aby tým boli dotknuté ďalšie prísnejšie podmienky stanovené všeobecnými vnútroštátnymi právnymi predpismi, ako systém a oznámené Komisii členským štátom, ktorého právo je uplatniteľné, po tom, ako tento členský štát bude súhlasiť s primeranosťou pravidiel systému. ECB stanoví systém (a oznámi ho Komisii), ktorý je vytvorený prostredníctvom právneho aktu ECB a ktorý sa riadi zákonmi členského štátu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 6

Smernica 98/26/ES

Článok 10

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty určia systémy a príslušných prevádzkovateľov systémov, ktorí sa majú zahrnúť do rozsahu tejto smernice, a oznámia ich Komisii a informujú Komisiu o orgánoch, ktoré určili v súlade s článkom 6 ods. 2.

Členské štáty alebo ECB, ak bol systém vytvorený právnym aktom ECB, určia systémy a príslušných prevádzkovateľov systémov, ktorí sa majú zahrnúť do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, a oznámia ich Komisii a informujú Komisiu o orgánoch, ktoré určili v súlade s článkom 6 ods. 2.

POSTUP

Názov

Zúčtovacie systémy cenných papierov a dohody o finančných zárukách

Referenčné čísla

KOM(2008)0213 – C6-0181/2008 – 2008/0082(COD)

Gestorský výbor

ECON

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

8.5.2008

 

 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Aloyzas Sakalas

25.6.2008

 

 

Prerokovanie vo výbore

13.10.2008

 

 

 

Dátum prijatia

4.11.2008

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

25

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Carlo Casini, Titus Corlăţean, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans- Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Sharon Bowles, Eva Lichtenberger, Rareş-Lucian Niculescu, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon, Renate Weber

POSTUP

Názov

Zúčtovacie systémy cenných papierov a dohody o finančných zárukách

Referenčné čísla

KOM(2008)0213 – C6-0181/2008 – 2008/0082(COD)

Dátum predloženia v EP

23.4.2008

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

8.5.2008

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

8.5.2008

 

 

 

Spravodajkyňa

       dátum menovania

Piia-Noora Kauppi

20.5.2008

 

 

Prerokovanie vo výbore

9.9.2008

5.11.2008

 

 

Dátum prijatia

2.12.2008

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

28

0

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, David Casa, Christian Ehler, Jonathan Evans, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Louis Grech, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Wolf Klinz, Andrea Losco, Astrid Lulling, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Cornelis Visser, Sahra Wagenknecht

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Harald Ettl, Alain Lipietz