ДОКЛАД относно проект на коригиращ бюджет № 10/2008 на Европейския съюз за финансовата 2008 г.

  8.12.2008 - (16264/2008 – C6‑0461/2008 – 2008/2316(BUD))

  Раздел III – Комисия
  Комисия по бюджети
  Докладчик: Kyösti Virrankoski

  Процедура : 2008/2316(BUD)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A6-0481/2008
  Внесени текстове :
  A6-0481/2008
  Разисквания :
  Приети текстове :

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно проект на коригиращ бюджет № 10/2008 на Европейския съюз за финансовата 2008 г., Раздел III – Комисия

  (16264/2008 – C6‑0461/2008 – 2008/2316(BUD))

  Европейският парламент,

  –   като взе предвид член 272 от Договора за ЕО и член 177 от Договора за Евратом,

  –   като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности[1], и по-специално членове 37 и 38 от него,

  –   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 година, окончателно приет на 13 декември 2007 г.[2],

  –   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г., сключено между Европейския парламент, Съвета и Комисията, относно бюджетната дисциплина и доброто финансово управление[3],

  –   като взе предвид предварителния проект на коригиращ бюджет № 11/2008 на Европейския съюз за финансовата 2008 година, представен от Комисията на 7 ноември 2008 г.(COM(2008)0731),

  –   като взе предвид проекта на коригиращ бюджет № 10/2008, утвърден от Съвета на 27 ноември 2008 г. (16264/2008 – C6‑0461/2008),

  –   като взе предвид член 69 и приложение IV от своя правилник,

  –   като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A6‑481/2008),

  А. като има предвид, че проектът на коригиращ бюджет №10 към общия бюджет за 2008 г. включва следните точки:

  -     мобилизиране на средства от Фонда за солидарност на Европейския съюз в размер на 7,6 млн. евро като бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания във връзка с тежката суша в Кипър;

  -     съответно намаление на бюджетните кредити за плащания в размер на 7,6 млн. евро по бюджетен ред 13 04 02 - Кохезионен фонд,

  Б.  като има предвид, че целта на ПКБ № 10/2008 е официалното включване на тези бюджетни корекции в бюджета за 2008 г.,

  В.  като има предвид, че Съветът прие предварителен проект на коригиращ бюджет № 11/2008 като ПКБ №10/2008 вследствие на отмяна на ПКБ №8/2008,

  1.  приема за сведение предварителния проект на коригиращ бюджет №10/2008;

  2.  одобрява ПКБ № 10/2008 без изменения;

  3.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и Комисията.

  • [1]  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
  • [2]  ОВ L 71, 14.3.2008 г., стр. 1.
  • [3]  ОВ L 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

  ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

  Съгласно член 37, параграф 1 от Финансовия регламент Европейската комисия може да представи предварителен проект на коригиращ бюджет, ако са налице "непреодолими, изключителни или непредвидими обстоятелства". След заседанието за съгласуване на бюджета от 21 ноември 2008 г. Съветът обяви, че няма да приеме проекта на коригиращ бюджет 8/2008. В резултат на това предварителният проект на коригиращ бюджет 11/2008 става коригиращ бюджет 10/2008.

  По отношение на отделните точки от проекта на коригиращ бюджет №10/2008 Вашият докладчик направи следните забележки:

  1. Мобилизиране на средства от Фонда за солидарност на ЕС

  Условието за финансиране от Фонда са подробно изложени в член 26 на Междуинституционалното споразумение и в Регламент № 2012/2002 на Съвета. Важно е да се отбележи, че целта на фонда е не да се компенсират щети, понесени от частни лица, а да се ремонтира инфраструктура и той е средство за рефинансиране.

  Чрез представяне на настоящото предложение, Комисията открива процедурата по тристранен диалог в съответствие с изискванията на член 26 от Междуинституционалното споразумение.

  За справка, досега за финансовия период 2007-2013 г. са подадени следните искания:

  Средства, отпуснати от Европейския фонд за солидарност (ЕФС) през 2007 г.

  *в евро

  Държава-членка

  Причина за подаване на искането

  Мобилизиране на средства от ЕФС *

  Унгария

  наводнения

  15 063 587

  Гърция

  пожари

  9 306 527

  Германия

  бури

  166 905 985

  Франция

  бури

  5 290 000

  Общо

  196 566 099

  Средства, отпуснати от Европейския фонд за солидарност (ЕФС) през 2008 г.

  Държава- членка

  Причина за подаване на искането

  Мобилизиране на средства от ЕФС

  Гърция

  пожари

  89 769 009

  Словения

  наводнения

  8 254 203

  Обединеното кралство

  наводнения

  162 387 985

  Франция

  урагана "Дийн"

  12 780 000

  Кипър

  суша

  7 605 445

  Общо

  280 796 642

  От годишния таван от 1 млрд. евро през 2008 г. вече са мобилизирани 273 191 197 евро за предишни искания, като оставащата налична сума е в размер на 726 808 803 евро (без настоящото искане на Кипър за 7 605 445 евро).

  2. Финансиране

  По отношение на бюджетните кредити за поети задължения, необходимите 7,6 милиона евро са мобилизирани директно от бюджетен ред 13 06 01 на Фонда за солидарност. Плащанията ще бъдат извършени от излишъка от бюджетни кредити по бюджетен ред 13 04 02 на Фонда за солидарност, като се отпускат по бюджетен ред 13 06 01. Комисията твърди, че това пренасочване е възможно, защото по Кохезионния фонд за периода 2007-2013 има плащания, свързани с големи проекти, които трябва да бъдат одобрени отделно с последващи решения на Комисията. Не се очаква внасянето и одобряването на повече големи проекти за 2008 г.

  Вашият докладчик препоръчва приемането на ПКБ 10/2008 без изменения.

  ПРОЦЕДУРА

  Заглавие

  Проект на коригиращ бюджет № 10/2008 на Европейския съюз за финансовата 2008 г., Раздел III

  Позовавания

  COM(2008)0731 - 16624/2008 – C6-0461/2008 – 2008/22316(BUD)

  Водеща комисия

    Дата на обявяване в заседание

  BUDG0.0.0000

   

  Подпомагаща(и) комисия(и)

    Дата на обявяване в заседание

   

   

   

   

   

  Докладчик(ци)

    Дата на назначаване

  Kyösti Virrankoski

  13.12.2006

  Заместен(и) докладчик(ци)

  James Elles

  Дата на съставяне на проекта на коригиращ бюджет от Съвета

  27.11.2008

  Дата на предаване на проекта на коригиращ бюджет от Съвета

  0.0.0000

  Разглеждане в комисия

  2.12.2008

   

   

   

   

  Дата на приемане

  2.12.2008

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  16

  0

  0

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Richard James Ashworth, Reimer Böge, Ville Itälä, Janusz Lewandowski, Margaritis Schinas, László Surján, Costas Botopoulos, Brigitte Douay, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Vladimír Maňka, Ralf Walter, Anne E. Jensen, Kyösti Virrankoski, Marusya Ivanova Lyubcheva, Gianluca Susta.

  Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

   

  Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

   

  Дата на внасяне

   

  Забележки (данни, на разположение само на един език)