ZPRÁVA o návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 10/2008 na rozpočtový rok 2008

  8. 12. 2008 - (16264/2008 – C6‑0461/2008 – 2008/2316(BUD))

  Oddíl III – Komise
  Rozpočtový výbor
  Zpravodaj: Kyösti Virrankoski

  Postup : 2008/2316(BUD)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  A6-0481/2008
  Předložené texty :
  A6-0481/2008
  Rozpravy :
  Přijaté texty :

  NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  o návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 10/2008 na rozpočtový rok 2008, oddíl III – Komise

  (16264/2008 – C6‑0461/2008 – 2008/2316(BUD))

  Evropský parlament,

  –   s ohledem na článek 272 Smlouvy o ES a článek 177 Smlouvy o Euratomu,

  –   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství[1], a zejména na článek 37 a 38 tohoto nařízení,

  –   s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2008 schválený s konečnou platností dne 13. prosince 2007[2],

  –   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení[3],

  –   s ohledem na předběžný návrh opravného rozpočtu Evropské unie č. 11/2008 na rozpočtový rok 2008, který Komise předložila dne 7. listopadu 2008 (KOM(2008)0731),

  –   s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 10/2008 sestavený Radou dne 27. listopadu 2008 (16264/2008 – C6-0461/2008),

  –   s ohledem na článek 69 a na přílohu IV jednacího řádu,

  –   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A6‑0481/2008),

  A. vzhledem k tomu, že návrh opravného rozpočtu č. 10/2008 k souhrnnému rozpočtu na rok 2008 zahrnuje následující položky:

  -     uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU ve výši 7,6 milionů EUR v prostředcích na závazky a platby v souvislosti s vážným obdobím sucha na Kypru;

  -     odpovídající snížení prostředků na platby o 7,6 milionu EUR v položce 13 04 02 – Fond soudržnosti,

  B.  vzhledem k tomu, že účelem návrhu opravného rozpočtu č. 10/2008 je formálně zapsat tyto rozpočtové prostředky do rozpočtu na rok 2008,

  C. vzhledem k tomu, že po zrušení NOR č. 8/2008 Rada přijala předběžný návrh opravného rozpočtu č. 11/2008 jako NOR č. 10/2008,

  1.  bere na vědomí předběžný návrh opravného rozpočtu č. 11/2008;

  2.  schvaluje návrh opravného rozpočtu č. 10/2008 beze změn;

  3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

  • [1]  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
  • [2]  Úř. věst. L 71, 14. 3. 2008, s. 1.
  • [3]  Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.

  VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

  Podle čl. 37 odst. 1 finančního nařízení může Komise předložit předběžný návrh opravného rozpočtu „v případě nevyhnutelných, mimořádných nebo nepředvídaných okolností“. Po dohodovacím řízení týkajícím se rozpočtu, které proběhlo dne 21. listopadu 2008, Rada oznámila, že návrh opravného rozpočtu 8/2008 nepřijme. Z předběžného návrhu opravného rozpočtu 11/2008 se tedy stává opravný rozpočet 10/2008.

  K jednotlivým položkám návrhu opravného rozpočtu č. 10/2008 se váš zpravodaj vyjádřil následovně:

  1. Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU

  Podmínky pro získání nároku na příspěvky z fondu jsou uvedeny v bodu 26 IID a v nařízení Rady č. 2012/2002. Je důležité poznamenat, že cílem fondu není náhrada škod na soukromém majetku, nýbrž obnova infrastruktury a fond funguje jako nástroj pro operace refinancování.

  Předložením tohoto návrhu Komise iniciovala postup trojstranných rozhovorů, které vyžaduje článek 26 IID.

  Pro připomenutí uvádíme žádosti, které byly dosud předloženy v průběhu finančního období 2007–2013:

  Prostředky poskytnuté z Fondu solidarity EU v roce 2007

  * v EUR

  Členský stát

  Odůvodnění žádosti

  Prostředky z FSEU *

  Maďarsko

  záplavy

  15 063 587

  Řecko

  požáry

  9 306 527

  Německo

  bouře

  166 905 985

  Francie

  bouře

  5 290 000

  Celkem

  196 566 099

  Prostředky poskytnuté z Fondu solidarity EU v roce 2008

  Členský stát

  Odůvodnění žádosti

  Prostředky z FSEU *

  Řecko

  požáry

  89 769 009

  Slovinsko

  záplavy

  8 254 203

  Spojené království

  záplavy

  162 387 985

  Francie

  hurikán Dean

  12 780 000

  Kypr

  sucho

  7 605 445

  Celkem

  280 796 642

  Z dostupného ročního limitu ve výši 1 miliardy EUR bylo v roce 2008 již poskytnuto 273 191 197 EUR na základě dřívějších žádostí, takže je nyní k dispozici 726 808 803 EUR (bez započtení současné žádosti Kypru ve výši 7 605 445 EUR)

  2. Financování

  Pokud jde o prostředky na závazky, potřebná částka 7,6 milionu EUR bude uvolněna přímo z položky 13 06 01 – Fond solidarity. Prostředky na platby budou vypláceny z přebytku v článku 13 04 02 – Fond soudržnosti a budou zapsány do článku 13 06 01. Komise uvedla, že tento přesun prostředků je možný, neboť v položce pro Fond soudržnosti na období 2007–2013 jsou platby, které se týkají rozsáhlých projektů, jež musí být schváleny později samostatnými rozhodnutími Komise. V roce 2008 se však již nepočítá s tím, že by byly předloženy a schváleny další velké projekty.

  Zpravodaj tedy doporučuje, aby byl NOR 10/2008 přijat beze změn.

  POSTUP

  Název

  Návrh opravného rozpočtu Evropské unie č. 10/2008 na rozpočtový rok 2008, Oddíl III

  Referenční údaje

  KOM(2008)0731 - 16624/2008 – C6-0461/2008 – 2008/22316(BUD)

  Příslušný výbor

    Datum oznámení na zasedání

  BUDG0.0.0000

   

  Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

    Datum oznámení na zasedání

   

   

   

   

   

  Zpravodaj(ové)

    Datum jmenování

  Kyösti Virrankoski

  13.12.2006

  Předchozí zpravodaj(ové)

  James Elles

  Datum, kdy Rada schválila návrh opravného rozpočtu

  27.11.2008

  Datum, kdy Rada předala návrh opravného rozpočtu

  0.0.0000

  Projednání ve výboru

  2.12.2008

   

   

   

   

  Datum schválení

  2.12.2008

  Výsledek závěrečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  16

  0

  0

  Členové přítomní při závěrečném hlasování

  Richard James Ashworth, Reimer Böge, Ville Itälä, Janusz Lewandowski, Margaritis Schinas, László Surján, Costas Botopoulos, Brigitte Douay, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Vladimír Maňka, Ralf Walter, Anne E. Jensen, Kyösti Virrankoski, Marusya Ivanova Lyubcheva, Gianluca Susta.

  Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

   

  Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

   

  Datum předložení

   

  Poznámky (údaje, které jsou k dispozici jen v jednom jazyce)