ZPRÁVA o návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 10/2008 na rozpočtový rok 2008

8. 12. 2008 - (16264/2008 – C6‑0461/2008 – 2008/2316(BUD))

Oddíl III – Komise
Rozpočtový výbor
Zpravodaj: Kyösti Virrankoski

Postup : 2008/2316(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0481/2008
Předložené texty :
A6-0481/2008
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 10/2008 na rozpočtový rok 2008, oddíl III – Komise

(16264/2008 – C6‑0461/2008 – 2008/2316(BUD))

Evropský parlament,

–   s ohledem na článek 272 Smlouvy o ES a článek 177 Smlouvy o Euratomu,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství[1], a zejména na článek 37 a 38 tohoto nařízení,

–   s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2008 schválený s konečnou platností dne 13. prosince 2007[2],

–   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení[3],

–   s ohledem na předběžný návrh opravného rozpočtu Evropské unie č. 11/2008 na rozpočtový rok 2008, který Komise předložila dne 7. listopadu 2008 (KOM(2008)0731),

–   s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 10/2008 sestavený Radou dne 27. listopadu 2008 (16264/2008 – C6-0461/2008),

–   s ohledem na článek 69 a na přílohu IV jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A6‑0481/2008),

A. vzhledem k tomu, že návrh opravného rozpočtu č. 10/2008 k souhrnnému rozpočtu na rok 2008 zahrnuje následující položky:

-     uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU ve výši 7,6 milionů EUR v prostředcích na závazky a platby v souvislosti s vážným obdobím sucha na Kypru;

-     odpovídající snížení prostředků na platby o 7,6 milionu EUR v položce 13 04 02 – Fond soudržnosti,

B.  vzhledem k tomu, že účelem návrhu opravného rozpočtu č. 10/2008 je formálně zapsat tyto rozpočtové prostředky do rozpočtu na rok 2008,

C. vzhledem k tomu, že po zrušení NOR č. 8/2008 Rada přijala předběžný návrh opravného rozpočtu č. 11/2008 jako NOR č. 10/2008,

1.  bere na vědomí předběžný návrh opravného rozpočtu č. 11/2008;

2.  schvaluje návrh opravného rozpočtu č. 10/2008 beze změn;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

  • [1]  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
  • [2]  Úř. věst. L 71, 14. 3. 2008, s. 1.
  • [3]  Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Podle čl. 37 odst. 1 finančního nařízení může Komise předložit předběžný návrh opravného rozpočtu „v případě nevyhnutelných, mimořádných nebo nepředvídaných okolností“. Po dohodovacím řízení týkajícím se rozpočtu, které proběhlo dne 21. listopadu 2008, Rada oznámila, že návrh opravného rozpočtu 8/2008 nepřijme. Z předběžného návrhu opravného rozpočtu 11/2008 se tedy stává opravný rozpočet 10/2008.

K jednotlivým položkám návrhu opravného rozpočtu č. 10/2008 se váš zpravodaj vyjádřil následovně:

1. Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU

Podmínky pro získání nároku na příspěvky z fondu jsou uvedeny v bodu 26 IID a v nařízení Rady č. 2012/2002. Je důležité poznamenat, že cílem fondu není náhrada škod na soukromém majetku, nýbrž obnova infrastruktury a fond funguje jako nástroj pro operace refinancování.

Předložením tohoto návrhu Komise iniciovala postup trojstranných rozhovorů, které vyžaduje článek 26 IID.

Pro připomenutí uvádíme žádosti, které byly dosud předloženy v průběhu finančního období 2007–2013:

Prostředky poskytnuté z Fondu solidarity EU v roce 2007

* v EUR

Členský stát

Odůvodnění žádosti

Prostředky z FSEU *

Maďarsko

záplavy

15 063 587

Řecko

požáry

9 306 527

Německo

bouře

166 905 985

Francie

bouře

5 290 000

Celkem

196 566 099

Prostředky poskytnuté z Fondu solidarity EU v roce 2008

Členský stát

Odůvodnění žádosti

Prostředky z FSEU *

Řecko

požáry

89 769 009

Slovinsko

záplavy

8 254 203

Spojené království

záplavy

162 387 985

Francie

hurikán Dean

12 780 000

Kypr

sucho

7 605 445

Celkem

280 796 642

Z dostupného ročního limitu ve výši 1 miliardy EUR bylo v roce 2008 již poskytnuto 273 191 197 EUR na základě dřívějších žádostí, takže je nyní k dispozici 726 808 803 EUR (bez započtení současné žádosti Kypru ve výši 7 605 445 EUR)

2. Financování

Pokud jde o prostředky na závazky, potřebná částka 7,6 milionu EUR bude uvolněna přímo z položky 13 06 01 – Fond solidarity. Prostředky na platby budou vypláceny z přebytku v článku 13 04 02 – Fond soudržnosti a budou zapsány do článku 13 06 01. Komise uvedla, že tento přesun prostředků je možný, neboť v položce pro Fond soudržnosti na období 2007–2013 jsou platby, které se týkají rozsáhlých projektů, jež musí být schváleny později samostatnými rozhodnutími Komise. V roce 2008 se však již nepočítá s tím, že by byly předloženy a schváleny další velké projekty.

Zpravodaj tedy doporučuje, aby byl NOR 10/2008 přijat beze změn.

POSTUP

Název

Návrh opravného rozpočtu Evropské unie č. 10/2008 na rozpočtový rok 2008, Oddíl III

Referenční údaje

KOM(2008)0731 - 16624/2008 – C6-0461/2008 – 2008/22316(BUD)

Příslušný výbor

  Datum oznámení na zasedání

BUDG0.0.0000

 

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

  Datum oznámení na zasedání

 

 

 

 

 

Zpravodaj(ové)

  Datum jmenování

Kyösti Virrankoski

13.12.2006

Předchozí zpravodaj(ové)

James Elles

Datum, kdy Rada schválila návrh opravného rozpočtu

27.11.2008

Datum, kdy Rada předala návrh opravného rozpočtu

0.0.0000

Projednání ve výboru

2.12.2008

 

 

 

 

Datum schválení

2.12.2008

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

16

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Richard James Ashworth, Reimer Böge, Ville Itälä, Janusz Lewandowski, Margaritis Schinas, László Surján, Costas Botopoulos, Brigitte Douay, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Vladimír Maňka, Ralf Walter, Anne E. Jensen, Kyösti Virrankoski, Marusya Ivanova Lyubcheva, Gianluca Susta.

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

 

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

 

Datum předložení

 

Poznámky (údaje, které jsou k dispozici jen v jednom jazyce)