BETÆNKNING om forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 10/2008 for regnskabsåret 2008

  8.12.2008 - (16264/2008 – C6‑0461/2008 – 2008/2316(BUD))

  Sektion III – Kommissionen
  Budgetudvalget
  Ordfører: Kyösti Virrankoski

  Procedure : 2008/2316(BUD)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A6-0481/2008
  Indgivne tekster :
  A6-0481/2008
  Forhandlinger :
  Vedtagne tekster :

  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

  om forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 10/2008 for regnskabsåret 2008, Sektion III – Kommissionen

  (16264/2008 – C6‑0461/2008 – 2008/2316(BUD))

  Europa-Parlamentet,

  –   der henviser til EF-traktatens artikel 272 og Euratom-traktatens artikel 177,

  –   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget[1], særlig artikel 37 og 38,

  –   der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2008, endeligt vedtaget den 13. december 2007[2],

  –   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning[3],

  –   der henviser til det foreløbige forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 11/2008 for regnskabsåret 2008, forelagt af Kommissionen den 7. november 2008 (KOM(2008)0731),

  –   der henviser til forslag til ændringsbudget nr. 10/2008, vedtaget af Rådet den 27. november 2008 (16264/2008 – C6‑0461/2008)

  –   der henviser til forretningsordenens artikel 69 og bilag IV,

  –   der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A6–0481/2008),

  A. der henviser til, at forslaget til ændringsbudget (FÆB) nr. 10 til det almindelige budget for 2008 omfatter følgende:

  -     anvendelse af et beløb på 7,6 mio. EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger fra EU's Solidaritetsfond efter en alvorlig tørke på Cypern

  -     en tilsvarende reduktion i betalingsbevillingerne på 7,6 mio. EUR i budgetposten 13 04 02 – Samhørighedsfonden,

  B.   der henviser til, at formålet med forslag til ændringsbudget nr. 10/2008 er formelt at opføre disse budgetmæssige tilpasninger i 2008-budgettet,

  C. der henviser til, at Rådet har vedtaget det foreløbige forslag til ændringsbudget (FFÆB) nr. 11/2008 som FÆB nr. 10/2008 efter bortfaldet af FÆB nr. 8/2008,

  1.  noterer sig det foreløbige forslag til ændringsbudget nr. 11/2008;

  2.  godkender forslaget til ændringsbudget nr. 10/2008 uden ændringer

  3.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

  • [1]  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
  • [2]  EUT L 71 af 14.3.2008, s. 1.
  • [3]  EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.

  BEGRUNDELSE

  I henhold til finansforordningens artikel 37, stk. 1, kan Kommissionen i tilfælde af "uundgåelige, helt usædvanlige eller uforudsete omstændigheder" forelægge et foreløbigt forslag til ændringsbudget. Efter budgetsamrådet den 21. november 2008 har Rådet meddelt, at det ikke vil vedtage forslag til ændringsbudget nr. 8/2008. Det foreløbige forslag til ændringsbudget nr. 11/2008 bliver derfor til ændringsbudget nr. 10/2008.

  Ordføreren har følgende bemærkninger til de forskellige punkter i forslag til ændringsbudget nr. 10/2008.

  1. Anvendelse af EU's Solidaritetsfond

  De nærmere regler for tildeling af støtte findes i punkt 26 i den interinstitutionelle aftale og Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002. Det er vigtigt at bemærke, at fondens formål ikke er at kompensere for private skader, men at reparere infrastruktur, og at fonden er et refinansieringsinstrument.

  Kommissionen indleder ved at forelægge dette forslag en trepartsprocedure, som det kræves i henhold til punkt 26 i den interinstitutionelle aftale.

  Til orientering er fonden i finansieringsperioden 2007-2013 blevet anvendt til følgende anvendelser:

  Den Europæiske Unions Solidaritetsfonds interventioner i 2007

  * i euro

  Medlemsstat

  Årsag til anvendelse

  Anvendelse af EUSF *

   

  Ungarn

  oversvømmelser

  15 063 587

  Grækenland

  brande

  9 306 527

  Tyskland

  storme

  166 905 985

  Frankrig

  storme

  5 290 000

  | I alt

  196 566 099

  Den Europæiske Unions Solidaritetsfonds interventioner i 2008

  Medlemsstat

  Årsag til anvendelse

  Anvendelse af EUSF

  Grækenland

  brande

  89 769 009

  Slovenien

  oversvømmelser

  8 254 203

  Det Forenede Kongerige

  oversvømmelser

  162 387 985

  Frankrig

  orkanen Dean

  12 780 000

  Cypern

  tørke

  7 605 445

  | I alt

  280 796 642

  I 2008 er der allerede blevet øremærket 273 191 197 EUR til andre anvendelser ud af det disponible årlige loft på 1 mia. EUR, således at der er 726 808 803 EUR tilbage (uden denne anvendelse til Cypern på 7 605 445 EUR).

  2. Finansiering

  Med hensyn til forpligtelser anvendes de nødvendige 7,6 mio. EUR direkte fra artikel 13 06 01 Solidaritetsfonden. Betalingerne vil blive foretaget ved hjælp af overskydende bevillinger på budgetpost 13 04 02 Samhørighedsfonden, der overføres til budgetpost 13 06 01. Kommissionen oplyser, at denne omfordeling er mulig, fordi betalingerne under Samhørighedsfonden i perioden 2007-2013 er betalinger, der er knyttet til større projekter, der skal godkendes særskilt i efterfølgende afgørelser fra Kommissionen. Det forventes ikke, at der forelægges eller godkendes nogen yderligere større projekter i 2008.

  Ordføreren foreslår derfor, at forslag til ændringsbudget nr. 10/2008 vedtages uden ændringer.

  PROCEDURE

  Titel

  Forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 10/2008 for regnskabsåret 2008

  Referencer

  KOM(2008)0731 - 16624/2008 – C6-0461/2008 – 2008/2316(BUD)

  Korresponderende udvalg

    Dato for meddelelse på plenarmødet

  BUDG0.0.0000

   

  Rådgivende udvalg

    Dato for meddelelse på plenarmødet

   

   

   

   

   

  Ordfører

    Dato for valg

  Kyösti Virrankoski

  13.12.2006

  Oprindelig(e) ordfører(e)

  James Elles

  Dato for Rådets vedtagelse af forslaget til ændringsbudget

  27.11.2008

  Dato for Rådets fremsendelse af forslag til ændringsbudget

  0.0.0000

  Behandling i udvalg

  2.12.2008

   

   

   

   

  Dato for vedtagelse

  2.12.2008

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  16

  0

  0

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Richard James Ashworth, Reimer Böge, Ville Itälä, Janusz Lewandowski, Margaritis Schinas, László Surján, Costas Botopoulos, Brigitte Douay, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Vladimír Maňka, Ralf Walter, Anne E. Jensen, Kyösti Virrankoski, Marusya Ivanova Lyubcheva, Gianluca Susta.

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

   

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2,

   

  Dato for indgivelse

   

  Bemærkninger

  (foreligger kun på ét sprog)