ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 10/2008 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008

8.12.2008 - (16264/2008 – C6‑0461/2008 – 2008/2316(BUD))

Τμήμα III – Επιτροπή
Επιτροπή Προϋπολογισμών
Εισηγητής: Kyösti Virrankoski

Διαδικασία : 2008/2316(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0481/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0481/2008
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 10/2008 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008, Τμήμα III – Επιτροπή

(16264/2008 – C6‑0461/2008 – 2008/2316(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 272 της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 177 της Συνθήκης Ευρατόμ,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων[1], και ιδίως τα άρθρα 37 και 38,

–   έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008, που εγκρίθηκε οριστικά στις 13 Δεκεμβρίου 2007[2],

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[3],

–   έχοντας υπόψη το προσχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 11/2008 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008 που υπέβαλε η Επιτροπή στις 7 Νοεμβρίου 2008 (COM(2008/0731),

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 10/2008 που καταρτίσθηκε από το Συμβούλιο στις 27 Νοεμβρίου 2008 (16264/2008 – C6‑0461/2008)

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 69 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A6‑0481/2008),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 10/2008 στον γενικό προϋπολογισμό 2008 καλύπτει τα εξής:

-     κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ποσό 7,6 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών μετά τη σοβαρή ξηρασία που έπληξε την Κύπρο

-     αντίστοιχη μείωση των πιστώσεων πληρωμών κατά 7,6 εκατ ευρώ από τη θέση του προϋπολογισμού 13 04 02 - Ταμείο Συνοχής,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 10/2008 είναι να εγγράψει επισήμως τις δημοσιονομικές αυτές προσαρμογές στον προϋπολογισμό του 2008,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο ενέκρινε το προσχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 11/2008 ως σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 10/2008, μετά από την ακύρωση του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8/2008,

1.  σημειώνει το προσχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 11/2008·

2.  εγκρίνει το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 10/2008 χωρίς τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

  • [1]  ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.
  • [2]  ΕΕ L 71, 14.3.2008, σ. 1.
  • [3]  ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 37, παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να υποβάλλει προσχέδια διορθωτικών προϋπολογισμών στην περίπτωση "αναπόφευκτων, εξαιρετικών ή απρόβλεπτων περιστάσεων". Μετά από τη συνεννόηση για τη διαδικασία του προϋπολογισμού που διεξήχθη στις 21 Νοεμβρίου 2008, το Συμβούλιο ανακοίνωσε ότι δεν θα εγκρίνει το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8/2008. Κατά συνέπεια, το προσχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 11/2008 καθίσταται διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 10/2008.

Όσον αφορά τα διάφορα σημεία του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 10/2008, ο εισηγητής έχει να κάνει τις ακόλουθες παρατηρήσεις:

1. Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ

Οι όροι επιλεξιμότητας για ενίσχυση από το Ταμείο αναφέρονται λεπτομερώς στο άρθρο 26 της διοργανικής συμφωνίας και στον κανονισμό του Συμβουλίου 2012/2002.Πρέπει να σημειωθεί ότι στόχος του Ταμείου δεν είναι η αντιστάθμιση των ζημιών ιδιωτικής περιουσίας, αλλά η αποκατάσταση των υποδομών και ότι το Ταμείο είναι εργαλείο αναχρηματοδότησης.

Με την παρουσίαση της πρότασης αυτής από την Επιτροπή, αρχίζει η διαδικασία τριμερούς διαλόγου όπως προβλέπεται στο άρθρο 26 της διοργανικής συμφωνίας.

Προς υπόμνηση, παρατίθενται κατωτέρω οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα κατά την οικονομική περίοδο 2007-2013:

Παρεμβάσεις του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2007

* σε ευρώ

Κράτος μέλος

Αιτία υποβολής αίτησης

Κινητοποίηση Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ

Ουγγαρία

πλημμύρες

15.063.587

Ελλάδα

πυρκαγιές

9.306.527

Γερμανία

καταιγίδες

166.905.985

Γαλλία

καταιγίδες

5.290.000

Σύνολο

196.566.099

Παρεμβάσεις του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2008

Κράτος μέλος

Αιτία υποβολής αίτησης

Κινητοποίηση Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ

Ελλάδα

πυρκαγιές

89.769.009

Σλοβενία

πλημμύρες

8.254.203

ΗΒ

πλημμύρες

162.387.985

Γαλλία

τυφώνας Dean

12.780.000

Κύπρος

ξηρασία

7.605.445

Σύνολο

280.796.642

Από το διαθέσιμο ετήσιο ανώτατο όριο του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, το 2008 έχουν κινητοποιηθεί ήδη 273.191.197 ευρώ για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί νωρίτερα, με αποτέλεσμα να παραμένει διαθέσιμο ποσόν 726.808.803 (χωρίς την τρέχουσα αίτηση της Κύπρου ύψους 7.605.445 ευρώ).

2. Χρηματοδότηση

Ως προς τις αναλήψεις υποχρεώσεως το απαραίτητο ποσό των 7,6 εκατ. ευρώ κινητοποιείται απ' ευθείας από τη θέση 13 06 01- Ταμείο Αλληλεγγύης. Οι πληρωμές θα καταβληθούν από το πλεόνασμα των πιστώσεων της θέσης 13 04 02 Ταμείο Συνοχής, που θα εγγραφούν στη θέση 13 06 01. Η Επιτροπή αναφέρει ότι η αναδιάταξη αυτή είναι δυνατή διότι οι πληρωμές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Ταμείου Συνοχής για την περίοδο 2007-2013 συνδέονται με μεγάλα έργα που πρέπει να εγκριθούν χωριστά σε μεταγενέστερες αποφάσεις της Επιτροπής. Δεν αναμένεται να υποβληθούν και να εγκριθούν άλλα μεγάλα έργα το 2008.

Κατόπιν τούτου, ο εισηγητής συνιστά να εγκριθεί το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 10/2008 χωρίς τροποποιήσεις.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 10/2008 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008:

Έγγραφα αναφοράς

COM(2008)0731 - 16624/2008 – C6-0461/2008 – 2008/22316(BUD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

  Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG0.0.0000

 

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

  Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

 

 

 

 

 

Εισηγητής

    Ημερομηνία ορισμού

Kyösti Virrankoski

13.12.2006

Εισηγητής(ές) που αντικαταστάθηκε(καν)

James Elles

Ημερομηνία κατάρτισης από το Συμβούλιο του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού

27.11.2008

Ημερομηνία διαβίβασης από το Συμβούλιο του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού

0.0.0000

Εξέταση στην επιτροπή

2.12.2008

 

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

2.12.2008

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

16

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Richard James Ashworth, Reimer Böge, Ville Itälä, Janusz Lewandowski, Μαργαρίτης Σχοινάς, László Surján, Κώστας Μποτόπουλος, Brigitte Douay, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Vladimír Maňka, Ralf Walter, Anne E. Jensen, Kyösti Virrankoski, Marusya Ivanova Lyubcheva, Gianluca Susta.

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

 

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

 

Ημερομηνία κατάθεσης

 

Παρατηρήσεις (διατίθενται μόνο σε μία γλώσσα)