RAPORT Euroopa Liidu 2008. eelarveaasta paranduseelarve nr 10/2008 projekt

8.12.2008 - (16264/2008 – C6‑0461/2008 – 2008/2316(BUD))

III jagu – Komisjon
Eelarvekomisjon
Raportöör: Kyösti Virrankoski

Menetlus : 2008/2316(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A6-0481/2008
Esitatud tekstid :
A6-0481/2008
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Euroopa Liidu 2008. eelarveaasta paranduseelarve nr 10/2008 projekti kohta, III jagu – Komisjon

(16264/2008 – C6‑0461/2008 – 2008/2316(BUD))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 272 ja Euratomi asutamislepingu artiklit 177;

–   võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust,[1] eriti selle artikleid 37 ja 38;

–   võttes arvesse Euroopa Liidu 2008. eelarveaasta üldeelarvet, mis võeti lõplikult vastu 13. detsembril 2007;[2]

–   võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta[3];

–   võttes arvesse komisjoni 7. novembril 2008. aastal esitatud Euroopa Liidu 2008. eelarveaasta paranduseelarve nr 11/2008 esialgset projekti (KOM(2008)0731);

–   võttes arvesse nõukogu 27. novembril 2007. aastal koostatud paranduseelarve nr 10/2008 projekti (16264/2008 – C6‑0461/2008);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 69 ja IV lisa;

–   võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A6‑0481/2008),

A. arvestades, et 2008. aasta üldeelarve paranduseelarve nr 10 projekt hõlmab järgmisi punkte:

–    ELi Solidaarsusfondist 7,6 miljoni euro suuruse summa kasutuselevõtmine kulukohustuste ja maksete assigneeringutena seoses tõsise põuaga Küprosel;

–    maksete assigneeringute vastav vähendamine 7,6 miljoni euro võrra eelarvereal 13 04 02 („Ühtekuuluvusfond”);

B.  arvestades, et paranduseelarve nr 10/2008 projekti eesmärk on kirjendada kõnealused eelarve korrigeerimised ametlikult 2008. aasta eelarvesse;

C. arvestades, et nõukogu võttis paranduseelarve nr 11/2008 esialgse projekti vastu paranduseelarve nr 10/2008 projektina pärast paranduseelarve nr 8/2008 projekti tühistamist,

1.  võtab teadmiseks paranduseelarve nr 11/2008 esialgse projekti;

2.  kiidab paranduseelarve nr 10/2008 projekti muutmata kujul heaks;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.

  • [1]  EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
  • [2]  ELT L 71, 14.3.2008, lk 1.
  • [3]  ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.

SELETUSKIRI

Vastavalt finantsmääruse artikli 37 lõikele 1 võib komisjon esitada paranduseelarve esialgseid projekte, kui ilmnevad „vältimatud, erandlikud või ettenägematud asjaolud”. Pärast 21. novembri 2008. aasta eelarve lepitusmenetlust teatas nõukogu, et ta ei võta vastu paranduseelarve nr 8/2008 projekti. Seega muutub paranduseelarve nr 11/2008 esialgne projekt paranduseelarveks 10/2008.

Paranduseelarve nr 10/2008 projekti erinevate punktidega seoses teeb raportöör järgmised märkused.

1. ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine

Fondist abi saamise tingimused on üksikasjalikult kindlaks määratud institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 26 ja nõukogu määruses nr 2012/2002. Tuleb märkida, et fondi eesmärk ei ole üksikisikutele tekitatud kahju kompenseerimine, vaid infrastruktuuri taastamine ja refinantseerimisvahendina toimimine.

Komisjon algatab ettepaneku esitamisega kolmepoolse menetluse, nagu seda nõuab institutsioonidevahelise kokkuleppe punkt 26.

Meeldetuletuseks, et rahastamisperioodil 2007–2013 on juba esitatud järgmised taotlused.

ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine 2007. aastal

* eurodes

Liikmesriik

Taotluse põhjus

ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine*

Ungari

üleujutused

15 063 587

Kreeka

tulekahjud

9 306 527

Saksamaa

tormid

166 905 985

Prantsusmaa

tormid

5 290 000

Kokku

196 566 099

ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine 2008. aastal

Liikmesriik

Taotluse põhjus

ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine

Kreeka

tulekahjud

89 769 009

Sloveenia

üleujutused

8 254 203

Ühendkuningriik

üleujutused

162 387 985

Prantsusmaa

orkaan Dean

12 780 000

Küpros

põud

7 605 445

Kokku

280 796 642

2008. aastal kasutada olevast iga-aastasest 1 miljardi euro suurusest ülemmäärast on eelnevate taotluste rahastamiseks kasutatud juba 273 191 197 eurot ja seega on veel kasutada olev summa 726 808 803 eurot (arvestamata Küprose käesolevat 7 605 445 euro suurust taotlust).

2. Rahastamine

Kulukohustusteks vajalikud 7,6 miljonit eurot võetakse kasutusele otse eelarverealt 13 06 01 („Euroopa Liidu Solidaarsusfond”). Maksed tehakse eelarverea 13 04 01 („Ühtekuuluvusfond”) assigneeringute ülejäägist, mis paigutatakse ümber eelarvereale 13 06 01. Komisjon märgib, et kõnealune ümberpaigutamine on võimalik, kuna Ühtekuuluvusfondi raames perioodil 2007–2013 tehtavad maksed on seotud suurprojektidega, mis tuleb heaks kiita eraldi komisjoni otsustega. 2008. aastal ei oodata enam suurprojektide esitamist ega heakskiitmist.

Raportöör teeb seetõttu ettepaneku paranduseelarve nr 10/2008 projekt muutmata kujul heaks kiita.

MENETLUS  

Pealkiri

Euroopa Liidu 2008. eelarveaasta paranduseelarve nr 10/2008 projekt, III jagu – Komisjon

Viited

KOM(2008)0731 – 16624/2008 – C6-0461/2008 – 2008/22316(BUD)

Vastutav komisjon

  istungil teada andmise kuupäev

BUDG0.0.0000

 

Arvamuse esitaja(d)

  istungil teada andmise kuupäev

 

 

 

 

 

Raportöör(id)

  nimetamise kuupäev

Kyösti Virrankoski

13.12.2006

Endine raportöör / Endised raportöörid

James Elles

Paranduseelarve projekti nõukogu poolt koostamise kuupäev

27.11.2008

Paranduseelarve projekti nõukogu poolt edastamise kuupäev

0.0.0000

Arutamine parlamendikomisjonis

2.12.2008

 

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

2.12.2008

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

16

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Richard James Ashworth, Reimer Böge, Ville Itälä, Janusz Lewandowski, Margaritis Schinas, László Surján, Costas Botopoulos, Brigitte Douay, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Vladimír Maňka, Ralf Walter, Anne E. Jensen, Kyösti Virrankoski, Marusya Ivanova Lyubcheva, Gianluca Susta.

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

 

Esitamise kuupäev

 

Märkused

(andmed on kättesaadavad ainult ühes keeles)