MIETINTÖ esityksestä Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 10/2008 varainhoitovuodeksi 2008

8.12.2008 - (16264/2008 – C6‑0461/2008 – 2008/2316(BUD))

Pääluokka III – Komissio
Budjettivaliokunta
Esittelijä: Kyösti Virrankoski

Menettely : 2008/2316(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0481/2008
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0481/2008
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

esityksestä Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 10/2008 varainhoitovuodeksi 2008, Pääluokka III – Komissio

(16264/2008 – C6‑0461/2008 – 2008/2316(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 272 artiklan ja Euratomin perustamissopimuksen 177 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002[1] ja erityisesti sen 37 ja 38 artiklan,

–   ottaa huomioon 13. joulukuuta 2007 lopullisesti vahvistetun Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2008[2],

–   ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen[3],

–   ottaa huomioon komission 7. marraskuuta 2008 esittämän alustavan esityksen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 11/2008 varainhoitovuodeksi 2008 (KOM(2008)0731),

–   ottaa huomioon neuvoston 27. marraskuuta 2008 laatiman esityksen lisätalousarvioksi nro 10/2008 (16264/2008 – C6‑0461/2008),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 69 artiklan ja liitteen IV,

–   ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A6‑0481/2008),

A. ottaa huomioon, että vuoden 2008 talousarviota koskeva lisätalousarvioesitys nro 10 kattaa seuraavat toimenpiteet:

–    EU:n solidaarisuusrahastosta otetaan käyttöön yhteensä 7,6 miljoonaa euroa maksusitoumus- ja maksumäärärahoina Kyprosta kohdanneen vakavan kuivuuden johdosta

–    budjettikohdan 13 04 02 – Koheesiorahasto maksumäärärahoihin tehdään vastaava 7,6 miljoonan euron vähennys,

B.  ottaa huomioon, että lisätalousarvioesityksen nro 10/2008 tarkoituksena on ottaa nämä mukautukset virallisesti vuoden 2008 talousarvioon,

C. ottaa huomioon, että neuvosto hyväksyi alustavan lisätalousarvioesityksen (ALTE) nro 11/2008 lisätalousarvioesityksenä nro 10/2008, koska lisätalousarvioesitys nro 8/2008 peruutettiin,

1.  panee merkille alustavan lisätalousarvioesityksen nro 11/2008;

2.  hyväksyy lisätalousarvioesityksen nro 10/2008 sellaisenaan;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

  • [1]  EYVL L 248, 16.9.2002
  • [2]  EUVL L 71, 14.3.2008, s. 1.
  • [3]  EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.

PERUSTELUT

Varainhoitoasetuksen 37 artiklan 1 kohdan mukaan komissio voi tehdä alustavan lisätalousarvioesityksen "väistämättömissä, poikkeuksellisissa tai odottamattomissa olosuhteissa". Neuvosto ilmoitti 21. marraskuuta 2008 pidetyn talousarviota koskevan neuvottelun jälkeen, ettei se aio hyväksyä lisätalousarvioesitystä nro 8/2008. Näin ollen alustavasta lisätalousarvioesityksestä 11/2008 tulee lisätalousarvio 10/2008.

Esittelijä haluaa huomauttaa seuraavaa lisätalousarvioesityksen nro 10/2008 eri kohdista:

1. EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto

Rahaston yksityiskohtaiset tukikelpoisuusehdot on vahvistettu toimielinten välisen sopimuksen 26 artiklassa ja neuvoston asetuksessa N:o 2012/2002. On tärkeää todeta, että rahaston tarkoituksena ei ole yksityisten vahinkojen korvaaminen vaan infrastruktuurin korjaaminen ja uudelleenrahoituksen välineenä toimiminen.

Esittämällä tämän ehdotuksen komissio aloittaa toimielinten välisen sopimuksen 26 artiklassa edellytetyn kolmikantamenettelyn.

Muistutettakoon, että rahastoa on rahoituskauden 2007–2013 aikana käytetty tähän mennessä seuraavasti:

Solidaarisuusrahaston käyttö vuonna 2007

* Euroina

Jäsenvaltio

Hakemuksen syy

Rahaston käyttö*

Unkari

tulvat

15 063 587

Kreikka

maastopalot

9 306 527

Saksa

myrskyt

166 905 985

Ranska

myrskyt

5 290 000

Yhteensä

196 566 099

Solidaarisuusrahaston käyttö vuonna 2008

Jäsenvaltio

Hakemuksen syy

Rahaston käyttö

Kreikka

maastopalot

89 769 009

Slovenia

tulvat

8 254 203

Yhdistynyt kuningaskunta

tulvat

162 387 985

Ranska

Dean-hirmumyrsky

12 780 000

Kypros

kuivuus

7 605 445

Yhteensä

280 796 642

Vuonna 2008 käytettävissä olevasta 1 miljardin euron vuotuisesta enimmäismäärästä on jo käytetty 273 191 197 euroa aiempien hakemusten kattamiseksi, joten käytettävissä on 726 808 803 miljoonaa euroa (ilman käsiteltävänä olevaa Kyproksen 7 605 445 euron hakemusta).

2. Rahoitus

Maksusitoumusmäärärahoihin tarvittavat 7,6 miljoonaa euroa otetaan käyttöön suoraan budjettikohdasta 13 06 01 – Solidaarisuusrahasto. Maksut maksetaan kohdan 13 04 02 – Koheesiorahasto ylimääräisistä määrärahoista, jotka siirretään budjettikohtaan 13 06 01. Komissio toteaa, että tämä uudelleen kohdentaminen on mahdollista, koska koheesiorahastosta kaudella 2007–2013 suoritettavat maksut liittyvät suurhankkeisiin, jotka on hyväksyttävä erikseen komission päätöksillä. Suurhanke-ehdotuksia ei enää odoteta saatavan eikä hyväksyttävän vuonna 2008.

Esittelijä suosittelee siten, että lisätalousarvioesitys 10/2008 hyväksytään sellaisenaan.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Euroopan unionin lisätalousarvioesitys nro 10/2008 varainhoitovuodeksi 2008, Pääluokka III

Viiteasiakirjat

KOM(2008)0731 – 16264/2008 – C6-0461/2008 – 2008/22316(BUD)

Asiasta vastaava valiokunta

               Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG0.0.0000

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

               Ilmoitettu istunnossa (pvä)

 

 

 

 

 

Esittelijä(t)

               Nimitetty (pvä)

Kyösti Virrankoski

13.12.2006

Alkuperäinen esittelijä

James Elles

Neuvosto hyväksyi esityksen lisätalousarvioksi (pvä)

27.11.2008

Neuvosto toimitti esityksen lisätalousarvioksi (pvä)

0.0.0000

Valiokuntakäsittely

2.12.2008

 

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

2.12.2008

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

16

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Richard James Ashworth, Reimer Böge, Ville Itälä, Janusz Lewandowski, Margaritis Schinas, László Surján, Costas Botopoulos, Brigitte Douay, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Vladimír Maňka, Ralf Walter, Anne E. Jensen, Kyösti Virrankoski, Marusya Ivanova Lyubcheva, Gianluca Susta.

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

 

Huomautuksia (saatavilla vain yhdellä kielellä)