Pranešimas - A6-0481/2008Pranešimas
A6-0481/2008

PRANEŠIMAS dėl 2008 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto projekto Nr. 10/2008

8.12.2008 - (16264/2008 – C6‑0461/2008 – 2008/2316(BUD))

III skirsnis – Komisija
Biudžeto komitetas
Pranešėjas: Kyösti Virrankoski

Procedūra : 2008/2316(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0481/2008
Pateikti tekstai :
A6-0481/2008
Debatai :
Priimti tekstai :

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl 2008 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto projekto Nr. 10/2008, III skirsnis – Komisija

(16264/2008 – C6‑0461/2008 – 2008/2316(BUD))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 272 straipsnį ir Euratomo sutarties 177 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento[1], ypač į jo 37 ir 38 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į 2008 finansinių metų Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą, galutinai patvirtintą 2007 m. gruodžio 13 d.[2],

–   atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo[3],

–   atsižvelgdamas į 2008 finansinių metų Europos Sąjungos preliminarų taisomojo biudžeto projektą Nr. 11/2008, kurį Komisija pateikė 2008 m. lapkričio 7 d. (COM(2008)0731),

–   atsižvelgdamas į taisomojo biudžeto projektą Nr. 10/2008, kurį Taryba sudarė 2008 m. lapkričio 27 d. (16264/2008 – C6‑0461/2008),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 69 straipsnį ir į IV priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A6‑0481/2008),

A. kadangi 2008 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto projekte (TBP) Nr. 10 numatyta:

-     po didelės sausros Kipre mobilizuoti ES solidarumo fondo lėšas – 7,6 mln. eurų įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų,

-     atitinkamai 7,6 mln. eurų sumažinti mokėjimų asignavimų sumą, numatytą 13 04 02 biudžeto eilutėje „Sanglaudos fondas“,

B.  kadangi pagal TBP Nr. 10/2008 siekiama oficialiai įtraukti šiuos biudžeto patikslinimus į 2008 m. biudžetą,

C. kadangi Taryba patvirtino preliminarų taisomojo biudžeto projektą (PTBP) Nr. 11/2008 kaip TBP Nr. 10/2008, nes atšauktas TBP Nr. 8/2008,

1.  atsižvelgia į preliminarų taisomojo biudžeto projektą Nr. 11/2008;

2.  patvirtina TBP Nr. 10/2008 be pakeitimų;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

  • [1]  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
  • [2]  OL L 71, 2008 3 14, p. 1.
  • [3]  3 OL C 139, 2006 6 14, p. 1.

AIŠKINAMOJI DALIS

Pagal Finansinio reglamento 37 straipsnio 1 dalį Europos Komisija gali pateikti preliminarų taisomojo biudžeto projektą, jei yra „neišvengiamų, išimtinių ar nenumatytų aplinkybių“. Pasibaigus 2008 m. lapkričio 21 d. įvykusiam biudžeto derinimo posėdžiui, Taryba paskelbė netvirtinsianti taisomojo biudžeto projekto Nr. 8/2008. Taigi PTBP Nr. 11/2008 tampa taisomuoju biudžetu Nr. 10/2008.

Pranešėjas pateikė pastabų dėl įvairių taisomojo biudžeto projekto Nr. 10/2008 aspektų:

1. ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas

Išsamios fondo lėšų naudojimo sąlygos pateikiamos tarpinstitucinio susitarimo 26 straipsnyje ir Tarybos reglamente Nr. 2012/2002. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad fondas yra refinansavimo priemonė ir jo tikslas – atkurti infrastruktūrą, o ne atlyginti privatiems asmenims padarytą žalą.

Pateikdama šį pasiūlymą Komisija pradeda trišalio nagrinėjimo procedūrą, kaip numatyta tarpinstitucinio susitarimo 26 straipsnyje.

Primenama, kad 2007–2013 m. finansiniu laikotarpiu jau pateikti šie prašymai:

ES solidarumo fondo lėšų naudojimas 2007 m.

* Eurais

Valstybė narė

Prašymo pateikimo priežastis

ES solidarumo fondo mobilizavimas*

Vengrija

potvyniai

15 063 587

Graikija

gaisrai

9 306 527

Vokietija

audros

166 905 985

Prancūzija

audros

5 290 000

Iš viso

196 566 099

ES solidarumo fondo lėšų naudojimas 2008 m.

Valstybė narė

Prašymo pateikimo priežastis

ES solidarumo fondo mobilizavimas

Graikija

gaisrai

89 769 009

Slovėnija

potvyniai

8 254 203

Jungtinė Karalystė

potvyniai

162 387 985

Prancūzija

uraganas Dynas

12 780 000

Kipras

sausra

7 605 445

Iš viso

280 796 642

Kalbant apie didžiausią leistiną 1 mlrd. eurų sumą, 2008 m. pagal ankstesnius prašymus jau mobilizuota 273 191 197 eurai, taigi liko 726 808 803 eurai (be šiuo metu Kipro prašomų 7 605 445 eurų).

2. Finansavimas

Reikalingi 7,6 mln. eurų įsipareigojimų asignavimų mobilizuojami tiesiogiai iš 13 06 01 eilutės „Solidarumo fondas“. Mokėjimai bus atlikti perkeliant 13 04 02 eilutėje „Sanglaudos fondas“ numatytų asignavimų perteklių į 13 06 01 biudžeto eilutę. Komisija teigia, kad šis perkėlimas įmanomas, kadangi 2007–2013 m. numatytos Sanglaudos fondo lėšos – tai mokėjimai, susiję su dideliais projektais, kuriuos reikia atskirai patvirtinti pagal vėlesnius Komisijos sprendimus. Manoma, kad 2008 m. nebebus pasiūlyta ir patvirtinta didelių projektų.

Taigi pranešėjas rekomenduoja patvirtinti TBP Nr. 10/2008 be pakeitimų.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

2008 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto projektas Nr. 10/2008, III skirsnis

Nuorodos

COM(2008)0731 - 16624/2008 – C6-0461/2008 – 2008/22316(BUD)

Atsakingas komitetas

  Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG0.0.0000

 

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

  Paskelbimo plenariniame posėdyje data

 

 

 

 

 

Pranešėjas (-ai)

  Paskyrimo data

Kyösti Virrankoski

13.12.2006

Pakeistas(-i) pranešėjas(-ai)

James Elles

Data, kada Taryba sudarė pataisyto biudžeto projektą

27.11.2008

Data, kada Taryba perdavė pataisyto biudžeto projektą

0.0.0000

Svarstymas komitete

2.12.2008

 

 

 

 

Priėmimo data

2.12.2008

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

16

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Richard James Ashworth, Reimer Böge, Ville Itälä, Janusz Lewandowski, Margaritis Schinas, László Surján, Costas Botopoulos, Brigitte Douay, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Vladimír Maňka, Ralf Walter, Anne E. Jensen, Kyösti Virrankoski, Marusya Ivanova Lyubcheva, Gianluca Susta.

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

 

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

 

Pateikimo data

 

Pastabos

(teikiamos viena kalba)