Ziņojums - A6-0481/2008Ziņojums
A6-0481/2008

  ZIŅOJUMS par Eiropas Savienības 2008. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 10/2008 projektu

  8.12.2008 - (16264/2008 – C6‑0461/2008 – 2008/2316(BUD))

  III iedaļa – Komisija
  Budžeta komiteja
  Referents: Kyösti Virrankoski

  Procedūra : 2008/2316(BUD)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  A6-0481/2008
  Iesniegtie teksti :
  A6-0481/2008
  Debates :
  Pieņemtie teksti :

  EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

  par Eiropas Savienības 2008. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 10/2008 projektu, III iedaļa – Komisija

  (16264/2008 – C6‑0461/2008 – 2008/2316(BUD))

  Eiropas Parlaments,

  –   ņemot vērā EK līguma 272. pantu un Euratom līguma 177. pantu,

  –   ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam[1], un it īpaši tās 37. un 38. pantu,

  –   ņemot vērā Eiropas Savienības 2008. gada vispārējo budžetu, ko galīgajā variantā pieņēma 2007. gada 13. decembrī[2],

  –   ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību[3],

  –   ņemot vērā Eiropas Savienības 2008. gada budžeta grozījuma Nr. 11/2008 provizorisko projektu, ko Komisija iesniedza 2008. gada 7. novembrī (COM(2008)0731),

  –   ņemot vērā budžeta grozījuma Nr. 10/2008 projektu, ko Padome apstiprināja 2008. gada 27. novembrī (16264/2008 – C6‑0461/2008),

  –   ņemot vērā Reglamenta 69. pantu un IV pielikumu,

  –   ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A6‑0481/2008),

  A. tā kā Eiropas Savienības 2008. finanšu gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 10 projekts attiecas uz šādiem jautājumiem:

  –    ES Solidaritātes fonda izmantošana, lai nodrošinātu EUR 7,6 miljonus saistību un maksājumu apropriācijās saistībā ar nopietnu sausumu Kiprā,

  –    attiecīgs maksājumu apropriāciju samazinājums EUR 7,6 miljonu apmērā 13 04 02. pozīcijā „Kohēzijas fonds”;

  B.  tā kā budžeta grozījuma Nr. 10/2008 projekts ir paredzēts, lai šīs korekcijas oficiāli iekļautu 2008. finanšu gada budžetā;

  C. tā kā Padome pēc budžeta grozījuma Nr. 8/2008 projekta atcelšanas ir apstiprinājusi budžeta grozījuma Nr. 11/2008 provizorisko projektu kā budžeta grozījuma Nr. 10/2008 projektu,

  1.  pieņem zināšanai budžeta grozījuma Nr. 11/2008 provizorisko projektu;

  2.  apstiprina budžeta grozījuma Nr. 10/2086 projektu bez grozījumiem;

  3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.

  • [1]  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
  • [2]  OV L 71, 14.3.2008., 1. lpp.
  • [3]  OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.

  PASKAIDROJUMS

  Saskaņā ar Finanšu regulas 37. panta 1. punktu, Eiropas Komisija var iesniegt provizorisku budžeta grozījuma projektu, ja „ir ārkārtēji vai neparedzēti apstākļi, no kuriem nav iespējams izvairīties”. Pēc budžeta saskaņošanas sanāksmes 2008. gada 21. novembrī Padome ir paziņojusi, ka tā neapstiprinās budžeta grozījuma Nr. 8/2008 projektu. Līdz ar to budžeta grozījuma Nr. 11/2008 provizoriskais projekts kļūst par budžeta grozījuma Nr. 10/2008 projektu.

  Attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 10/2008 projektā skartajiem jautājumiem referentam ir šādas piezīmes.

  1. ES Solidaritātes fonda izmantošana

  Fonda līdzekļu saņemšanas nosacījumi ir izklāstīti Iestāžu nolīguma 26. punktā un Padomes Regulā Nr. 2012/2002. Ir svarīgi norādīt, ka fonda mērķis ir nevis kompensēt privātus zaudējumus, bet gan atjaunot infrastruktūru, un tas ir refinansēšanas instruments.

  Iesniedzot šo priekšlikumu, Komisija aizsāk trīspusēju sarunu procedūru, kā paredzēts Iestāžu nolīguma 26.punktā.

  Jāatceras, ka laikposmā no 2007. līdz 2013. gadam līdz šim ir iesniegti šādi pieteikumi.

  ESSF līdzekļu izmantošana 2007. gadā

  * EUR

  Dalībvalsts

  Pieteikuma iemesls

  ESSF izmantošana *

  Ungārija

  plūdi

  15 063 587

  Grieķija

  ugunsgrēki

  9 306 527

  Vācija

  vētras

  166 905 985

  Francija

  vētras

  5 290 000

  Kopā

  196 566 099

  ESSF līdzekļu izmantošana 2008. gadā

  Dalībvalsts

  Pieteikuma iemesls

  ESSF izmantošana

  Grieķija

  ugunsgrēki

  89 769 009

  Slovēnija

  plūdi

  8 254 203

  Apvienotā Karaliste

  plūdi

  162 387 985

  Francija

  viesuļvētra „Dean”

  12 780 000

  Kipra

  sausums

  7 605 445

  Kopā

  280 796 642

  No ikgadējā maksimālā apjoma — EUR 1 miljarda — 2008. gadā saistībā ar iepriekšējiem pieteikumiem jau ir izlietoti EUR 273 191 197, līdz ar to vēl ir pieejami EUR 726 808 803 (nerēķinot pašreizējo Kipras pieteikumu EUR 7 605 445 apmērā).

  2. Finansēšana

  Nepieciešamās saistību apropriācijas EUR 7,6 miljonu apmērā ņem tieši no 13 06 01. pozīcijas „Solidaritātes fonds”. Maksājumu apropriācijas ņem no 13 04 02. pozīcijā „Kohēzijas fonds” pārpalikušajām apropriācijām, pārvietojot tās uz 13 06 01. pozīciju. Komisija norāda, ka šī līdzekļu pārvietošana ir iespējama, jo Kohēzijas fondā atrodas laikposmam no 2007. līdz 2013. gadam paredzēti maksājumi, kas saistīti ar lielākiem projektiem, kuri jāapstiprina ar atsevišķiem Komisijas lēmumiem. Nav sagaidāms, ka 2008. gadā vēl tiks iesniegti un apstiprināti lieli projekti.

  Ņemot vērā iepriekš minēto, referents iesaka budžeta grozījuma Nr. 10/2008 projektu pieņemt bez grozījumiem.

  PROCEDŪRA

  Virsraksts

  Eiropas Savienības 2008. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 10/2008 projekts, III iedaļa – Komisija

  Atsauces

  COM(2008)0731 - 16624/2008 – C6-0461/2008 – 2008/22316(BUD)

  Atbildīgā komiteja

    Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  BUDG0.0.0000

   

  Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

    Datums, kad paziņoja plenārsēdē

   

   

   

   

   

  Referents(-i)

    Iecelšanas datums

  Kyösti Virrankoski

  13.12.2006

  Aizstātais(-ie) referents(-i)

  James Elles

  Datums, kad Padome sagatavoja budžeta grozījumu projektu

  27.11.2008

  Datums, kad Padome nosūtīja budžeta grozījuma projektu

  0.0.0000

  Izskatīšana komitejā

  2.12.2008

   

   

   

   

  Pieņemšanas datums

  2.12.2008

  Galīgais balsojums

  +:

  –:

  0:

  16

  0

  0

  Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Richard James Ashworth, Reimer Böge, Ville Itälä, Janusz Lewandowski, Margaritis Schinas, László Surján, Costas Botopoulos, Brigitte Douay, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Vladimír Maňka, Ralf Walter, Anne E. Jensen, Kyösti Virrankoski, Marusya Ivanova Lyubcheva, Gianluca Susta

  Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

   

  Aizstājēji (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

   

  Iesniegšanas datums

   

  Piezīmes (šī informācija pieejama tikai vienā valodā)