Ziņojums - A6-0481/2008Ziņojums
A6-0481/2008

ZIŅOJUMS par Eiropas Savienības 2008. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 10/2008 projektu

8.12.2008 - (16264/2008 – C6‑0461/2008 – 2008/2316(BUD))

III iedaļa – Komisija
Budžeta komiteja
Referents: Kyösti Virrankoski

Procedūra : 2008/2316(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0481/2008
Iesniegtie teksti :
A6-0481/2008
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Savienības 2008. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 10/2008 projektu, III iedaļa – Komisija

(16264/2008 – C6‑0461/2008 – 2008/2316(BUD))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā EK līguma 272. pantu un Euratom līguma 177. pantu,

–   ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam[1], un it īpaši tās 37. un 38. pantu,

–   ņemot vērā Eiropas Savienības 2008. gada vispārējo budžetu, ko galīgajā variantā pieņēma 2007. gada 13. decembrī[2],

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību[3],

–   ņemot vērā Eiropas Savienības 2008. gada budžeta grozījuma Nr. 11/2008 provizorisko projektu, ko Komisija iesniedza 2008. gada 7. novembrī (COM(2008)0731),

–   ņemot vērā budžeta grozījuma Nr. 10/2008 projektu, ko Padome apstiprināja 2008. gada 27. novembrī (16264/2008 – C6‑0461/2008),

–   ņemot vērā Reglamenta 69. pantu un IV pielikumu,

–   ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A6‑0481/2008),

A. tā kā Eiropas Savienības 2008. finanšu gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 10 projekts attiecas uz šādiem jautājumiem:

–    ES Solidaritātes fonda izmantošana, lai nodrošinātu EUR 7,6 miljonus saistību un maksājumu apropriācijās saistībā ar nopietnu sausumu Kiprā,

–    attiecīgs maksājumu apropriāciju samazinājums EUR 7,6 miljonu apmērā 13 04 02. pozīcijā „Kohēzijas fonds”;

B.  tā kā budžeta grozījuma Nr. 10/2008 projekts ir paredzēts, lai šīs korekcijas oficiāli iekļautu 2008. finanšu gada budžetā;

C. tā kā Padome pēc budžeta grozījuma Nr. 8/2008 projekta atcelšanas ir apstiprinājusi budžeta grozījuma Nr. 11/2008 provizorisko projektu kā budžeta grozījuma Nr. 10/2008 projektu,

1.  pieņem zināšanai budžeta grozījuma Nr. 11/2008 provizorisko projektu;

2.  apstiprina budžeta grozījuma Nr. 10/2086 projektu bez grozījumiem;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.

  • [1]  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
  • [2]  OV L 71, 14.3.2008., 1. lpp.
  • [3]  OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.

PASKAIDROJUMS

Saskaņā ar Finanšu regulas 37. panta 1. punktu, Eiropas Komisija var iesniegt provizorisku budžeta grozījuma projektu, ja „ir ārkārtēji vai neparedzēti apstākļi, no kuriem nav iespējams izvairīties”. Pēc budžeta saskaņošanas sanāksmes 2008. gada 21. novembrī Padome ir paziņojusi, ka tā neapstiprinās budžeta grozījuma Nr. 8/2008 projektu. Līdz ar to budžeta grozījuma Nr. 11/2008 provizoriskais projekts kļūst par budžeta grozījuma Nr. 10/2008 projektu.

Attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 10/2008 projektā skartajiem jautājumiem referentam ir šādas piezīmes.

1. ES Solidaritātes fonda izmantošana

Fonda līdzekļu saņemšanas nosacījumi ir izklāstīti Iestāžu nolīguma 26. punktā un Padomes Regulā Nr. 2012/2002. Ir svarīgi norādīt, ka fonda mērķis ir nevis kompensēt privātus zaudējumus, bet gan atjaunot infrastruktūru, un tas ir refinansēšanas instruments.

Iesniedzot šo priekšlikumu, Komisija aizsāk trīspusēju sarunu procedūru, kā paredzēts Iestāžu nolīguma 26.punktā.

Jāatceras, ka laikposmā no 2007. līdz 2013. gadam līdz šim ir iesniegti šādi pieteikumi.

ESSF līdzekļu izmantošana 2007. gadā

* EUR

Dalībvalsts

Pieteikuma iemesls

ESSF izmantošana *

Ungārija

plūdi

15 063 587

Grieķija

ugunsgrēki

9 306 527

Vācija

vētras

166 905 985

Francija

vētras

5 290 000

Kopā

196 566 099

ESSF līdzekļu izmantošana 2008. gadā

Dalībvalsts

Pieteikuma iemesls

ESSF izmantošana

Grieķija

ugunsgrēki

89 769 009

Slovēnija

plūdi

8 254 203

Apvienotā Karaliste

plūdi

162 387 985

Francija

viesuļvētra „Dean”

12 780 000

Kipra

sausums

7 605 445

Kopā

280 796 642

No ikgadējā maksimālā apjoma — EUR 1 miljarda — 2008. gadā saistībā ar iepriekšējiem pieteikumiem jau ir izlietoti EUR 273 191 197, līdz ar to vēl ir pieejami EUR 726 808 803 (nerēķinot pašreizējo Kipras pieteikumu EUR 7 605 445 apmērā).

2. Finansēšana

Nepieciešamās saistību apropriācijas EUR 7,6 miljonu apmērā ņem tieši no 13 06 01. pozīcijas „Solidaritātes fonds”. Maksājumu apropriācijas ņem no 13 04 02. pozīcijā „Kohēzijas fonds” pārpalikušajām apropriācijām, pārvietojot tās uz 13 06 01. pozīciju. Komisija norāda, ka šī līdzekļu pārvietošana ir iespējama, jo Kohēzijas fondā atrodas laikposmam no 2007. līdz 2013. gadam paredzēti maksājumi, kas saistīti ar lielākiem projektiem, kuri jāapstiprina ar atsevišķiem Komisijas lēmumiem. Nav sagaidāms, ka 2008. gadā vēl tiks iesniegti un apstiprināti lieli projekti.

Ņemot vērā iepriekš minēto, referents iesaka budžeta grozījuma Nr. 10/2008 projektu pieņemt bez grozījumiem.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas Savienības 2008. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 10/2008 projekts, III iedaļa – Komisija

Atsauces

COM(2008)0731 - 16624/2008 – C6-0461/2008 – 2008/22316(BUD)

Atbildīgā komiteja

  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG0.0.0000

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

 

 

 

 

 

Referents(-i)

  Iecelšanas datums

Kyösti Virrankoski

13.12.2006

Aizstātais(-ie) referents(-i)

James Elles

Datums, kad Padome sagatavoja budžeta grozījumu projektu

27.11.2008

Datums, kad Padome nosūtīja budžeta grozījuma projektu

0.0.0000

Izskatīšana komitejā

2.12.2008

 

 

 

 

Pieņemšanas datums

2.12.2008

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

16

0

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Richard James Ashworth, Reimer Böge, Ville Itälä, Janusz Lewandowski, Margaritis Schinas, László Surján, Costas Botopoulos, Brigitte Douay, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Vladimír Maňka, Ralf Walter, Anne E. Jensen, Kyösti Virrankoski, Marusya Ivanova Lyubcheva, Gianluca Susta

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

 

Aizstājēji (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

 

Iesniegšanas datums

 

Piezīmes (šī informācija pieejama tikai vienā valodā)