VERSLAG over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 10/2008 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008

8.12.2008 - (16264/2008 – C6‑0461/2008 – 2008/2316(BUD))

Afdeling III – Commissie
Begrotingscommissie
Rapporteur: Kyösti Virrankoski

Procedure : 2008/2316(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A6-0481/2008
Ingediende teksten :
A6-0481/2008
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 10/2008 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008, Afdeling III – Commissie

(16264/2008 – C6‑0461/2008 – 2008/2316(BUD))

Het Europees Parlement,

–   gelet op artikel 272 van het EG-Verdrag en artikel 177 van het Euratomverdrag,

–   gelet op Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen[1] en inzonderheid de artikelen 37 en 38 daarvan,

–   gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008 die definitief werd vastgesteld op 13 december 2007[2],

–   gelet op het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer[3],

–   gezien het voorontwerp van gewijzigde begroting nr. 11/2008 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008, ingediend door de Commissie op 7 november 2008 (COM(2008)0731),

–   gezien het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 10/2008, vastgesteld door de Raad op 27 november 2008 (16264/2008 – C6‑0461/2008),

–   gelet op artikel 69 van en bijlage IV bij zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A6-0481/2008),

A. overwegende dat het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 10/2008 de volgende punten omvat:

-     de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor een bedrag van 7,6 miljoen euro aan vastleggings- en betalingskredieten in verband met de ernstige droogte in Cyprus

-     een overeenkomstige vermindering van betalingskredieten met 7,6 miljoen euro van begrotingsonderdeel 13 04 02 "Cohesiefonds",

B.  overwegende dat het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 10/2008 tot doel heeft deze budgettaire aanpassingen formeel te integreren in de begroting 2008,

C. overwegende dat de Raad het voorontwerp van gewijzigde begroting (VGB) nr. 11/2008 heeft goedgekeurd als VGB nr. 10/2008, na het schrappen van VGB nr. 8/2008,

1.  neemt kennis van het voorontwerp van gewijzigde begroting nr. 11/2008;

2.  hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 10/2008 zoals ingediend;

3.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

  • [1]  PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.
  • [2]  PB L 71 van 14.03.08, blz. 1.
  • [3]  PB C 139 van 14.06.2006, blz. 1.

TOELICHTING

Overeenkomstig artikel 37, lid 1, van het Financieel Reglement kan de Europese Commissie in geval van "onvermijdbare, uitzonderlijke of onvoorziene omstandigheden" voorontwerpen van gewijzigde begroting indienen. Na het begrotingsoverleg van 21 november 2008 heeft de Raad aangekondigd het ontwerp van gewijzigde begroting 8/2008 niet te zullen goedkeuren. Daardoor wordt VGB 11/2008 nu GB 10/2008.

Wat de verschillende punten van het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 10/2008 betreft, heeft de rapporteur volgende opmerkingen:

1. Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU

In punt 26 van het Interinstitutioneel Akkoord en Verordening nr. 2012/2002 van de Raad wordt bepaald onder welke voorwaarden middelen uit het fonds beschikbaar kunnen worden gesteld. Er dient te worden opgemerkt dat het fonds niet tot doel heeft te voorzien in de vergoeding van particuliere schade. Het wordt aangewend om infrastructuur te herstellen en als middel voor herfinanciering.

Met de presentatie van dit voorstel start de Commissie een trialoogprocedure, zoals vereist uit hoofde van artikel 26 van het IIA.

Ter herinnering zij vermeld dat tot nu toe gedurende de financiële periode 2007-2013 op de volgende wijze gebruik is gemaakt van het Fonds:

Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds in 2007

* In euro

Lidstaat

Reden van aanvraag

Beschikbaar gestelde middelen *

Hongarije

overstromingen

15 063 587

Griekenland

branden

9 306 527

Duitsland

stormschade

166 905 985

Frankrijk

stormschade

5 290 000

Totaal

196 566 099

Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds in 2008

Lidstaat

Reden van aanvraag

Beschikbaar gestelde middelen *

Griekenland

branden

89 769 009

Slovenië

overstromingen

8 254 203

VK

overstromingen

162 387 985

Frankrijk

orkaan Dean

12 780 000

Cyprus

droogte

7 605 445

Totaal

280 796 642

Van het beschikbare jaarlijkse plafond van EUR 1 miljard is in 2008 reeds EUR 273 191 197 beschikbaar gesteld voor eerdere aanvragen, waardoor een bedrag van EUR 726 808 803 beschikbaar blijft (zonder de voorliggende aanvraag voor Cyprus ter hoogte van EUR 7 605 445).

2. Financiering

Voor wat vastleggingen betreft, wordt 7,6 miljoen euro rechtstreeks beschikbaar gesteld uit begrotingsonderdeel 13 06 01 - Solidariteitsfonds. De betalingen zullen afkomstig zijn van het overschot van kredieten op lijn 13 04 02 - Cohesiefonds, toe te wijzen aan lijn 13 06 01. De Commissie stelt dat deze herschikking mogelijk is omdat in het kader van het Cohesiefonds in de periode 2007-2013 betalingen voor grote projecten zijn gedaan die afzonderlijk goedgekeurd moeten worden door middel van latere besluiten van de Commissie. Naar verwachting zullen in 2008 geen grote projecten meer worden ingediend en goedgekeurd.

Derhalve beveelt de rapporteur aan OGB 10/2008 goed te keuren zoals ingediend.

PROCEDURE

Title

Draft amending budget No 10/2008 of the European Union for the financial year 2008, Section III

References

COM(2008)0731 - 16624/2008 – C6-0461/2008 – 2008/22316(BUD)

Committee responsible

  Date announced in plenary

BUDG0.0.0000

 

Committee(s) asked for opinion(s)

  Date announced in plenary

 

 

 

 

 

Rapporteur(s)

  Date appointed

Kyösti Virrankoski

13.12.2006

Previous rapporteur(s)

James Elles

Date draft amending budget established by the Council

27.11.2008

Date draft amending budget forwarded by the Council

0.0.0000

Discussed in committee

2.12.2008

 

 

 

 

Date adopted

2.12.2008

Result of final vote

+:

–:

0:

16

0

0

Members present for the final vote

Richard James Ashworth, Reimer Böge, Ville Itälä, Janusz Lewandowski, Margaritis Schinas, László Surján, Costas Botopoulos, Brigitte Douay, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Vladimír Maňka, Ralf Walter, Anne E. Jensen, Kyösti Virrankoski, Marusya Ivanova Lyubcheva, Gianluca Susta.

Substitute(s) present for the final vote

 

Substitute(s) under Rule 178(2) present for the final vote

 

 

Date tabled

 

Comments (available in one language only)