SPRAWOZDANIE w sprawie projektu budżetu korygującego nr 10/2008 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008

  8.12.2008 - (16264/2008 – C6‑0461/2008 – 2008/2316(BUD))

  Sekcja 3 – Komisja
  Komisja Budżetowa
  Sprawozdawca: Kyösti Virrankoski

  Procedura : 2008/2316(BUD)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  A6-0481/2008
  Teksty złożone :
  A6-0481/2008
  Debaty :
  Teksty przyjęte :

  PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  w sprawie projektu budżetu korygującego nr 10/2008 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008, sekcja 3 – Komisja

  (16264/2008 – C6‑0461/2008 – 2008/2316(BUD))

  Parlament Europejski,

  –   uwzględniając art. 272 traktatu WE oraz art. 177 traktatu Euratom,

  –   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich[1], a w szczególności jego art. 37 i 38,

  –   uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 13 grudnia 2007 r.[2],

  –   uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami[3],

  –   uwzględniając wstępny projekt budżetu korygującego nr 11/2008 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008 przedstawiony przez Komisję dnia 7 listopada 2008 r. (COM(2008)0731),

  –   uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 10/2008, sporządzony przez Radę dnia 27 listopada 2008 r. (16264/2008 – C6‑0461/2008)

  –   uwzględniając art. 69 i załącznik IV Regulaminu,

  –   uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A6‑0481/2008),

  A. mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 10 do budżetu ogólnego na rok 2008 obejmuje:

  -    uruchomienie z Funduszu Solidarności UE kwoty 7,6 mln euro w formie środków na zobowiązania i płatności w następstwie poważnej suszy na Cyprze;

  -    odpowiednie obniżenie o 7,6 mln euro środków na płatności w pozycji budżetowej 13 04 02 – Fundusz Spójności,

  B.  mając na uwadze, że celem projektu budżetu korygującego nr 10/2008 jest formalne wpisanie tych dostosowań budżetowych do budżetu na rok 2008,

  C. mając na uwadze, że Rada przyjęła wstępny projekt budżetu korygującego nr 11/2008 jako projekt budżetu korygującego nr 10/2008, po anulowaniu projektu budżetu korygującego nr 8/2008,

  1.  przyjmuje do wiadomości wstępny projekt budżetu korygującego nr 11/2008;

  2.  zatwierdza projekt budżetu korygującego nr 10/2008 bez poprawek;

  3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.

  • [1]  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
  • [2]  Dz.U. L 71 z 14.3.2008, s. 1.
  • [3]  Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.

  UZASADNIENIE

  Zgodnie z art. 37 ust. 1 rozporządzenia finansowego Komisja Europejska może przedłożyć wstępny projekt budżetu korygującego w przypadku „niemożliwych do uniknięcia, wyjątkowych lub nieprzewidzianych okoliczności”. W następstwie postępowania pojednawczego dotyczącego budżetu z dnia 21 listopada 2008 r. Rada ogłosiła, że nie przyjmie projektu budżetu korygującego nr 8/2008. W rezultacie wstępny projekt budżetu korygującego nr 11/2008 staje się budżetem korygującym nr 10/2008.

  Odnośnie do różnych pozycji projektu budżetu korygującego nr 10/2008 sprawozdawca ma następujące uwagi:

  1. Uruchomienie Funduszu Solidarności UE

  Warunki kwalifikujące do uzyskania pomocy z funduszu zostały wyszczególnione w art. 26 porozumienia międzyinstytucjonalnego oraz w rozporządzeniu Rady nr 2012/2002. Należy zauważyć, że celem funduszu nie jest rekompensata szkód prywatnych, ale naprawa infrastruktury, oraz że jest on także narzędziem refinansowania.

  Przedkładając niniejszy wniosek, Komisja uruchamia procedurę rozmów trójstronnych, jak wymaga tego art. 26 porozumienia międzyinstytucjonalnego.

  Tytułem przypomnienia, w okresie finansowym 2007-2013 złożono jak dotąd następujące wnioski:

  Wykorzystanie środków finansowych Funduszu Solidarności UE (FSUE)w 2007 r.

  * w euro

  Państwo członkowskie

  Przyczyna wniosku

  Uruchomienie FSUE *

  Węgry

  powodzie

  15 063 587

  Grecja

  pożary

  9 306 527

  Niemcy

  burze

  166 905 985

  Francja

  burze

  5 290 000

  Ogółem

  196 566 099

  Wykorzystanie środków finansowych Funduszu Solidarności UE (FSUE) w 2008 r.

  Państwo członkowskie

  Przyczyna wniosku

  Uruchomienie FSUE

  Grecja

  pożary

  89 769 009

  Słowenia

  powodzie

  8 254 203

  Zjednoczone Królestwo

  powodzie

  162 387 985

  Francja

  huragan Dean

  12 780 000

  Cypr

  susza

  7 605 445

  Ogółem

  280 796 642

  Z dostępnego rocznego pułapu wynoszącego 1 mld euro w 2008 r. na wcześniejsze wnioski uruchomiono już 273 191 197 euro, co pozostawia dostępną kwotę 726 808 803 euro (nie licząc aktualnego wniosku Cypru na kwotę 7 605 445 euro).

  2. Finansowanie

  Jeżeli chodzi o zobowiązania, niezbędna kwota 7,6 mln euro zostaje uruchomiona bezpośrednio z pozycji 13 06 01 – Fundusz Solidarności. Płatności zostaną dokonane z nadwyżki środków w pozycji 13 04 02 – Fundusz Spójności, przesuniętych do pozycji budżetowej 13 06 01. Komisja stwierdza, że to przesunięcie środków jest możliwe, ponieważ płatności z tytułu Funduszu Spójności w okresie 2007-2013 odnoszą się do istotnych projektów, które wymagają osobnego zatwierdzenia w dalszych decyzjach Komisji. W 2008 r. nie oczekuje się już przedłożenia i zatwierdzenia jakichkolwiek istotnych projektów.

  Sprawozdawca zaleca w związku z tym przyjęcie projektu budżetu korygującego nr 10/2008 bez poprawek.

  PROCEDURA

  Tytuł

  Projekt budżetu korygującego nr 10/2008 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008, sekcja 3

  Odsyłacze

  COM(2008)0731 - 16624/2008 – C6-0461/2008 – 2008/22316(BUD)

  Komisja przedmiotowo właściwa

    Data ogłoszenia na posiedzeniu

  BUDG0.0.0000

   

  Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

    Data ogłoszenia na posiedzeniu

   

   

   

   

   

  Sprawozdawca(y)

    Data powołania

  Kyösti Virrankoski

  13.12.2006

  Poprzedni sprawozdawca(y)

  James Elles

  Data sporządzenia przez Radę projektu budżetu korygującego

  27.11.2008

  Data przekazania przez Radę projektu budżetu korygującego

  0.0.0000

  Rozpatrzenie w komisji

  2.12.2008

   

   

   

   

  Data przyjęcia

  2.12.2008

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  –:

  0:

  16

  0

  0

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  Richard James Ashworth, Reimer Böge, Ville Itälä, Janusz Lewandowski, Margaritis Schinas, László Surján, Costas Botopoulos, Brigitte Douay, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Vladimír Maňka, Ralf Walter, Anne E. Jensen, Kyösti Virrankoski, Marusya Ivanova Lyubcheva, Gianluca Susta.

  Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

   

  Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

   

  Data złożenia

   

  Uwagi (dane dostępne tylko w jednym języku)