SPRÁVA o návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 10/2008 na rozpočtový rok 2008

8.12.2008 - (16264/2008 – C6‑0461/2008 – 2008/2316(BUD))

Oddiel III – Komisia
Výbor pre rozpočet
Spravodajca: Kyösti Virrankoski

Postup : 2008/2316(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0481/2008
Predkladané texty :
A6-0481/2008
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 10/2008 na rozpočtový rok 2008,

oddiel III – Komisia

(16264/2008 – C6‑0461/2008 – 2008/2316(BUD))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na článok 272 Zmluvy o ES a článok 177 Zmluvy o Euratome,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev[1], a najmä na jeho články 37 a 38,

–   so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2008 prijatý s konečnou platnosťou 13. decembra 2007[2],

–   so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení[3],

–   so zreteľom na predbežný návrh opravného rozpočtu Európskej únie č. 11/2008 na rozpočtový rok 2008, ktorý Komisia predložila 7. novembra 2008 (KOM(2008)0731),

–   so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 10/2008, ktorý zostavila Rada 27. novembra 2008 (16264/2008 – C6‑0461/2008)

–   so zreteľom na článok 69 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A6‑0481/2008),

A. keďže návrh opravného rozpočtu č. 10 k všeobecnému rozpočtu na rok 2008 zahŕňa tieto body:

-     mobilizáciu Fondu solidarity EÚ vo výške 7,6 milióna EUR vo viazaných a výdavkových rozpočtových prostriedkoch v dôsledku vážneho sucha na Cypre,

-     zodpovedajúce zníženie výdavkových rozpočtových prostriedkoch v rozpočtovom riadku 13 04 02 – Kohézny fond o 7,6 milióna EUR,

B.  keďže účelom návrhu opravného rozpočtu č. 10/2008 je formálne zahrnúť tieto rozpočtové úpravy do rozpočtu na rok 2008,

C. keďže po zrušení návrhu opravného rozpočtu č. 8/2008 Rada prijala predbežný návrh opravného rozpočtu č. 11/2008 ako návrh opravného rozpočtu č. 10/2008,

1.  berie na vedomie predbežný návrh opravného rozpočtu č. 11/2008;

2.  schvaľuje návrh opravného rozpočtu č. 10/2008 bez zmien a doplnení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Podľa článku 37 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách môže Európska komisia predložiť predbežný návrh opravného rozpočtu, ak existujú „nevyhnutné, výnimočné alebo nepredvídané okolnosti“. Po rozpočtovom zmierovacom konaní z 21. novembra 2008 Rada oznámila, že neprijme návrh opravného rozpočtu č. 8/2008. V dôsledku toho sa PNOR č. 11/2008 stáva opravným rozpočtom č. 10/2008.

Pokiaľ ide o rozličné body návrhu opravného rozpočtu č. 10/2008, spravodajca má tieto pripomienky:

1. Mobilizácia prostriedkov Fondu solidarity EÚ

Podmienky oprávnenosti na fond sú podrobne uvedené v článku 26 MID a v nariadení Rady č. 2012/2002. Je dôležité mať na pamäti, že cieľom fondu nie je náhrada súkromných škôd, ale obnova infraštruktúry, pričom je aj nástrojom refinancovania.

Komisia predložením tohto návrhu začína postup trialógu v súlade s článkom 26 MID.

Len na pripomenutie, počas finančného obdobia 2007 – 2013 boli podané tieto žiadosti:

Použitie FS EÚ v roku 2007

* v EUR

Členský štát

Dôvod žiadosti

Mobilizácia FS EÚ

Maďarsko

povodne

15 063 587

Grécko

požiare

9 306 527

Nemecko

búrky

166 905 985

Francúzsko

búrky

5 290 000

Spolu

196 566 099

Použitie FS EÚ v roku 2008

Členský štát

Dôvod žiadosti

Mobilizácia FS EÚ

Grécko

požiare

89 769 009

Slovinsko

povodne

8 254 203

Spojené kráľovstvo

povodne

162 387 985

Francúzsko

hurikán Dean

12 780 000

Cyprus

sucho

7 605 445

Spolu

280 796 642

Z dostupného ročného stropu vo výške 1 miliardy EUR sa v roku 2008 zatiaľ mobilizovali prostriedky vo výške 273 191 197 EUR na žiadosti podané skôr, čím zostáva k dispozícii 726 808 803 EUR (bez aktuálnej žiadosti Cypru vo výške 7 605 445 EUR).

2. Financovanie

Pokiaľ ide o záväzky, potrebná suma 7,6 milióna EUR sa mobilizuje priamo z riadku 13 06 01 – Fond solidarity. Platby budú vyplatené z prebytočných rozpočtových prostriedkov v riadku 13 04 02 – Kohézny fond a pridelené rozpočtovému riadku 13 06 01. Komisia uvádza, že tento presun je možný z dôvodu, že v Kohéznom fonde na roky 2007 – 2013 sú platby súvisiace s veľkými projektmi, ktoré musia byť schválené osobitne v následných rozhodnutiach Komisie. Očakáva sa, že v roku 2008 už nebudú predložené ani schválené žiadne veľké projekty.

Spravodajca preto odporúča prijať návrh opravného rozpočtu č. 10/2008 bez zmien a doplnení.

POSTUP

Názov

Návrh opravného rozpočtu Európskej únie č. 10/2008 na rozpočtový rok 2008, oddiel III

Referenčné čísla

KOM(2008)0731 - 16624/2008 – C6-0461/2008 – 2008/22316(BUD)

Gestorský výbor

  dátum oznámenia na schôdzi

BUDG0.0.0000

 

Výbor požiadaný o stanovisko

  dátum oznámenia na schôdzi

 

 

 

 

 

Spravodajca

  dátum menovania

Kyösti Virrankoski

13.12.2006

Predchádzajúci spravodajca

James Elles

Dátum zostavenia návrhu opravného rozpočtu Radou

27.11.2008

Dátum predloženia návrhu opravného rozpočtu Radou

0.0.0000

Prerokovanie vo výbore

2.12.2008

 

 

 

 

Dátum prijatia

2.12.2008

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

16

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Richard James Ashworth, Reimer Böge, Ville Itälä, Janusz Lewandowski, Margaritis Schinas, László Surján, Costas Botopoulos, Brigitte Douay, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Vladimír Maňka, Ralf Walter, Anne E. Jensen, Kyösti Virrankoski, Marusya Ivanova Lyubcheva, Gianluca Susta.

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

 

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

 

Dátum predloženia

 

Poznámky (údaje, ktoré sú k dispozícii iba v jednej jazykovej verzii)

 

  • [1]  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
  • [2]  Ú. v. EÚ L 71, 14.3.2008, s. 1.
  • [3]  Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.