Betänkande - A6-0481/2008Betänkande
A6-0481/2008

  BETÄNKANDE om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 10/2008 för budgetåret 2008

  8.12.2008 - (16264/2008 – C6‑0461/2008 – 2008/2316(BUD))

  Avsnitt III – Kommissionen
  Budgetutskottet
  Föredragande: Kyösti Virrankoski

  Förfarande : 2008/2316(BUD)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A6-0481/2008
  Ingivna texter :
  A6-0481/2008
  Debatter :
  Antagna texter :

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

  om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 10/2008 för budgetåret 2008, Avsnitt III – Kommissionen

  (16264/2008 – C6‑0461/2008 – 2008/2316(BUD))

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –   med beaktande av artikel 272 i EG-fördraget och artikel 177 i Euratomfördraget,

  –   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget[1], särskilt artiklarna 37 och 38,

  –   med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008, slutgiltigt antagen den 13 december 2007[2],

  –   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning[3],

  –   med beaktande av det preliminära förslag till Europeiska unionens ändringsbudget nr 11/2008 för budgetåret 2008 som kommissionen lade fram den 7 november 2008 (KOM(2008)0731),

  –   med beaktande av det förslag till ändringsbudget nr 10/2008 som rådet fastställde den 27 november 2008 (16264/2008 – C6‑0461/2008),

  –   med beaktande artikel 69 och bilaga IV i arbetsordningen,

  –   med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A6‑0481/2008), och av följande skäl:

  A. Det preliminära förslaget till ändringsbudget nr 10 till den allmänna budgeten för 2008 gäller följande:

  –   Utnyttjandet av EU:s solidaritetsfond till ett belopp på 7,6 miljoner euro i åtagande-och betalningsbemyndiganden med anledning av översvämningarna på Cypern.

  –   En motsvarande minskning av betalningsbemyndigandena på 7,6 miljoner euro i budgetpost 13 04 02 – Sammanhållningsfonden.

  B.  Syftet med förslaget till ändringsbudget nr 10/2008 är att formellt införa dessa budgetjusteringar i 2008 års budget.

  C. Rådet har antagit det preliminära förslaget till ändringsbudget nr 11/2008 som förslag till ändringsbudget nr 10/2008 efter annulleringen av ändringsbudget nr 8/2008.

  1.  Europaparlamentet noterar det preliminära förslaget till ändringsbudget nr 11/2008.

  2.  Europaparlamentet godkänner förslaget till ändringsbudget nr 10/2008 utan ändringar.

  3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

  • [1]  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
  • [2]  EUT L 71, 14.3.2008, s. 1.
  • [3]  EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.

  MOTIVERING

  Enligt artikel 37.1 i budgetförordningen får kommissionen ”under omständigheter som är oundvikliga, exceptionella eller oförutsedda lägga fram preliminära förslag till ändringsbudget”. Till följd av budgetmedlingen den 21 november 2008 har rådet meddelat att det inte kommer att anta ändringsbudget nr 8/2008. Det preliminära förslaget till ändringsbudget nr 11/2008 blir därför ändringsbudget nr 10/2008.

  Föredraganden har följande kommentarer till de olika punkterna i förslaget till ändringsbudget nr 10/2008:

  1. Utnyttjande av EU:s solidaritetsfond

  Villkoren för stödberättigande från fonden anges i artikel 26 i det interinstitutionella avtalet och i rådets förordning (EG) nr 2012/2002. Det är viktigt att notera att fonden inte syftar till att ersätta privata skador utan att reparera infrastruktur samt att fonden är ett refinansieringsinstrument.

  Genom att lägga fram detta förslag inleder kommissionen ett trepartsförfarande i enlighet med artikel 26 i det interinstitutionella avtalet.

  För information har fonden utnyttjats under finansieringsperioden 2007–2013 för följande ändamål:

  Finansiering genom EU:s solidaritetsfond 2007

  * i euro

  Medlemsstat

  Skäl

  Belopp från EU:s solidaritetsfond*

  Ungern

  översvämning

  15 063 587

  Grekland

  bränder

  9 306 527

  Tyskland

  stormar

  166 905 985

  Frankrike

  stormar

  5 290 000

  Totalt

  196 566 099

  Finansiering genom EU:s solidaritetsfond 2008

  Medlemsstat

  Skäl

  Belopp från EU:s solidaritetsfond*

  Grekland

  bränder

  89 769 009

  Slovenien

  översvämning

  8 254 203

  FK

  översvämning

  162 387 985

  Frankrike

  orkanen Dean

  12 780 000

  Cypern

  torka

  7 605 445

  Totalt

  280 796 642

  Under 2008 har 273 191 197 euro av det tillgängliga årliga taket på 1 miljard euro redan öronmärkts för annan användning, vilket innebär att det återstår ett belopp på 726 808 803 euro (exklusive Cyperns aktuella ansökan på 7 605 445 euro).

  2. Finansiering

  När det gäller åtaganden har det belopp på 7,6 miljoner euro som behövs öronmärkts direkt från budgetpost 13 06 01 Solidaritetsfonden. Utbetalningarna kommer att finansieras genom överskottet i budgetpost 13 04 02 Sammanhållningsfonden, som har anslagits till budgetpost 13 06 01. Kommissionen bekräftar att denna omfördelning är möjlig eftersom betalningarna inom Sammanhållningsfonden för perioden 2007–2013 är kopplade till stora projekt som ska godkännas separat i kommande beslut från kommissionen. Inga fler stora projekt förväntas bli framlagda eller godkända under 2008.

  Föredraganden rekommenderar därför att förslaget till ändringsbudget nr 10/2008 antas utan ändringar.

  ÄRENDETS GÅNG

  Titel

  Förslag till Europeiska unionens ändringsbudget nr 10/2008 för budgetåret 2008, avsnitt III – Kommissionen

  Referensnummer

  KOM(2008)0731 – 16624/2008 – C6-0461/2008 – 2008/2316(BUD)

  Ansvarigt utskott

    Tillkännagivande i kammaren

  BUDG0.0.0000

   

  Rådgivande utskott

    Tillkännagivande i kammaren

   

   

   

   

   

  Föredragande

    Utnämning

  Kyösti Virrankoski

  13.12.2006

  Tidigare föredragande

  James Elles

  Rådets utarbetande avförslaget till ändringsbudget

   

  27.11.2008

  Rådets överlämnande avförslaget till ändringsbudget

   

  0.0.0000

  Behandling i utskott

  2.12.2008

   

   

   

   

  Antagande

  2.12.2008

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  16

  0

  0

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Richard James Ashworth, Reimer Böge, Ville Itälä, Janusz Lewandowski, Margaritis Schinas, László Surján, Costas Botopoulos, Brigitte Douay, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Vladimír Maňka, Ralf Walter, Anne E. Jensen, Kyösti Virrankoski, Marusya Ivanova Lyubcheva, Gianluca Susta

  Slutomröstning: närvarande suppleant(er)

   

  Slutomröstning: närvarande suppleant(er) (art. 178.2)

   

  Ingivande

   

  Anmärkningar (tillgängliga på ett enda språk)