Betänkande - A6-0481/2008Betänkande
A6-0481/2008

BETÄNKANDE om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 10/2008 för budgetåret 2008

8.12.2008 - (16264/2008 – C6‑0461/2008 – 2008/2316(BUD))

Avsnitt III – Kommissionen
Budgetutskottet
Föredragande: Kyösti Virrankoski

Förfarande : 2008/2316(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0481/2008
Ingivna texter :
A6-0481/2008
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 10/2008 för budgetåret 2008, Avsnitt III – Kommissionen

(16264/2008 – C6‑0461/2008 – 2008/2316(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av artikel 272 i EG-fördraget och artikel 177 i Euratomfördraget,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget[1], särskilt artiklarna 37 och 38,

–   med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008, slutgiltigt antagen den 13 december 2007[2],

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning[3],

–   med beaktande av det preliminära förslag till Europeiska unionens ändringsbudget nr 11/2008 för budgetåret 2008 som kommissionen lade fram den 7 november 2008 (KOM(2008)0731),

–   med beaktande av det förslag till ändringsbudget nr 10/2008 som rådet fastställde den 27 november 2008 (16264/2008 – C6‑0461/2008),

–   med beaktande artikel 69 och bilaga IV i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A6‑0481/2008), och av följande skäl:

A. Det preliminära förslaget till ändringsbudget nr 10 till den allmänna budgeten för 2008 gäller följande:

–   Utnyttjandet av EU:s solidaritetsfond till ett belopp på 7,6 miljoner euro i åtagande-och betalningsbemyndiganden med anledning av översvämningarna på Cypern.

–   En motsvarande minskning av betalningsbemyndigandena på 7,6 miljoner euro i budgetpost 13 04 02 – Sammanhållningsfonden.

B.  Syftet med förslaget till ändringsbudget nr 10/2008 är att formellt införa dessa budgetjusteringar i 2008 års budget.

C. Rådet har antagit det preliminära förslaget till ändringsbudget nr 11/2008 som förslag till ändringsbudget nr 10/2008 efter annulleringen av ändringsbudget nr 8/2008.

1.  Europaparlamentet noterar det preliminära förslaget till ändringsbudget nr 11/2008.

2.  Europaparlamentet godkänner förslaget till ändringsbudget nr 10/2008 utan ändringar.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

  • [1]  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
  • [2]  EUT L 71, 14.3.2008, s. 1.
  • [3]  EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.

MOTIVERING

Enligt artikel 37.1 i budgetförordningen får kommissionen ”under omständigheter som är oundvikliga, exceptionella eller oförutsedda lägga fram preliminära förslag till ändringsbudget”. Till följd av budgetmedlingen den 21 november 2008 har rådet meddelat att det inte kommer att anta ändringsbudget nr 8/2008. Det preliminära förslaget till ändringsbudget nr 11/2008 blir därför ändringsbudget nr 10/2008.

Föredraganden har följande kommentarer till de olika punkterna i förslaget till ändringsbudget nr 10/2008:

1. Utnyttjande av EU:s solidaritetsfond

Villkoren för stödberättigande från fonden anges i artikel 26 i det interinstitutionella avtalet och i rådets förordning (EG) nr 2012/2002. Det är viktigt att notera att fonden inte syftar till att ersätta privata skador utan att reparera infrastruktur samt att fonden är ett refinansieringsinstrument.

Genom att lägga fram detta förslag inleder kommissionen ett trepartsförfarande i enlighet med artikel 26 i det interinstitutionella avtalet.

För information har fonden utnyttjats under finansieringsperioden 2007–2013 för följande ändamål:

Finansiering genom EU:s solidaritetsfond 2007

* i euro

Medlemsstat

Skäl

Belopp från EU:s solidaritetsfond*

Ungern

översvämning

15 063 587

Grekland

bränder

9 306 527

Tyskland

stormar

166 905 985

Frankrike

stormar

5 290 000

Totalt

196 566 099

Finansiering genom EU:s solidaritetsfond 2008

Medlemsstat

Skäl

Belopp från EU:s solidaritetsfond*

Grekland

bränder

89 769 009

Slovenien

översvämning

8 254 203

FK

översvämning

162 387 985

Frankrike

orkanen Dean

12 780 000

Cypern

torka

7 605 445

Totalt

280 796 642

Under 2008 har 273 191 197 euro av det tillgängliga årliga taket på 1 miljard euro redan öronmärkts för annan användning, vilket innebär att det återstår ett belopp på 726 808 803 euro (exklusive Cyperns aktuella ansökan på 7 605 445 euro).

2. Finansiering

När det gäller åtaganden har det belopp på 7,6 miljoner euro som behövs öronmärkts direkt från budgetpost 13 06 01 Solidaritetsfonden. Utbetalningarna kommer att finansieras genom överskottet i budgetpost 13 04 02 Sammanhållningsfonden, som har anslagits till budgetpost 13 06 01. Kommissionen bekräftar att denna omfördelning är möjlig eftersom betalningarna inom Sammanhållningsfonden för perioden 2007–2013 är kopplade till stora projekt som ska godkännas separat i kommande beslut från kommissionen. Inga fler stora projekt förväntas bli framlagda eller godkända under 2008.

Föredraganden rekommenderar därför att förslaget till ändringsbudget nr 10/2008 antas utan ändringar.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Förslag till Europeiska unionens ändringsbudget nr 10/2008 för budgetåret 2008, avsnitt III – Kommissionen

Referensnummer

KOM(2008)0731 – 16624/2008 – C6-0461/2008 – 2008/2316(BUD)

Ansvarigt utskott

  Tillkännagivande i kammaren

BUDG0.0.0000

 

Rådgivande utskott

  Tillkännagivande i kammaren

 

 

 

 

 

Föredragande

  Utnämning

Kyösti Virrankoski

13.12.2006

Tidigare föredragande

James Elles

Rådets utarbetande avförslaget till ändringsbudget

 

27.11.2008

Rådets överlämnande avförslaget till ändringsbudget

 

0.0.0000

Behandling i utskott

2.12.2008

 

 

 

 

Antagande

2.12.2008

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

16

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Richard James Ashworth, Reimer Böge, Ville Itälä, Janusz Lewandowski, Margaritis Schinas, László Surján, Costas Botopoulos, Brigitte Douay, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Vladimír Maňka, Ralf Walter, Anne E. Jensen, Kyösti Virrankoski, Marusya Ivanova Lyubcheva, Gianluca Susta

Slutomröstning: närvarande suppleant(er)

 

Slutomröstning: närvarande suppleant(er) (art. 178.2)

 

Ingivande

 

Anmärkningar (tillgängliga på ett enda språk)