ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за типово одобрение по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства

8.12.2008 - (COM(2008)0316 – C6‑0210/2008 – 2008/0100(COD)) - ***I

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
Докладчик: Andreas Schwab

Процедура : 2008/0100(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0482/2008
Внесени текстове :
A6-0482/2008
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за типово одобрение по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства

(COM(2008)0316 – C6‑0210/2008 – 2008/0100(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0316),

–   като взе предвид член 251, параграф 2, и член 95 от Договора за ЕО, съгласно които предложението му е представено от Комисията (C6‑0210/2008),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и становището на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A6-0482/2008),

1.  приема предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Изменение   1

Предложение за регламент

Съображение 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3а) Следователно настоящият регламент цели също така повишаване на конкурентоспособността на европейската автомобилна промишленост, като същевременно дава на държавите-членки възможност да упражняват ефективен надзор на пазара, с оглед постигане на съответствие с подробните изисквания за типово одобрение на настоящия регламент във връзка с пускането на пазара на въпросните продукти.

Обосновка

Това изменение цели установяването на връзка с позицията на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите по отношение на новия подход и подчертаването на ползата от по-широкия вътрешен пазар, която настоящият регламент цели да постигне, чрез по-голямата конкурентоспособност.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Комисията по-специално следва да бъде оправомощена да установява специалните процедури, изпитвания и изисквания относно типовото одобрение на моторните превозни средства, техните компоненти или отделни технически възли. Освен това Комисията следва да бъде оправомощена да определи с по-голяма точност характеристиките, на които трябва да отговаря една гума, за да бъде определена като „гума с професионална употреба за движение извън път“. Комисията следва да бъде оправомощена и да определя точния обхват на прилагане на изискванията, предвидени в настоящия регламент. Освен това Комисията следва да бъде оправомощена да определя допълнителни изисквания за безопасност за превозните средства, предназначени за пътен превоз на опасни товари в пределите на една държава-членка или между държави-членки. Също така при условие че е осъществимо от техническа и икономическа гледна точка, Комисията следва да бъде оправомощена да разширява обхвата на задължителното монтиране на системи за следене на налягането в гумите и на други усъвършенствани функции за безопасност, като включи и други категории превозни средства, освен първоначално обхванатите. Комисията следва да бъде оправомощена и да установява специални процедури, изпитвания и технически изисквания за типовото одобрение на усъвършенствани системи за превозни средства, различни от упоменатите в настоящия регламент, и да изменя пределните стойности относно съпротивлението при търкаляне и шума при търкаляне на гумите като резултат от изменението на методиките на изпитване, без да се занижава съществуващото ниво на амбициозност на поставените цели по отношение на околната среда. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят настоящия регламент чрез добавяне на нови несъществени елементи, те следва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(6) Комисията по-специално следва да бъде оправомощена да установява специалните процедури, изпитвания и изисквания относно типовото одобрение на моторните превозни средства, техните компоненти или отделни технически възли. Освен това Комисията следва да бъде оправомощена да определи с по-голяма точност характеристиките, на които трябва да отговаря една гума, за да бъде определена като „гума с професионална употреба за движение извън път“. Комисията следва да бъде оправомощена и да определя точния обхват на прилагане на изискванията, предвидени в настоящия регламент. Също така, при условие че е осъществимо от техническа и икономическа гледна точка, Комисията следва да бъде оправомощена да разширява обхвата на задължителното монтиране на системи за следене на налягането в гумите и на други усъвършенствани функции за безопасност, като включи и други категории превозни средства, освен първоначално обхванатите. Комисията следва да бъде оправомощена и да установява специални процедури, изпитвания и технически изисквания за типовото одобрение на усъвършенствани системи за превозни средства, различни от упоменатите в настоящия регламент, и да изменя пределните стойности относно съпротивлението при търкаляне и шума при търкаляне на гумите като резултат от изменението на методиките на изпитване, без да се занижава съществуващото ниво на амбициозност на поставените цели по отношение на околната среда. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят настоящия регламент чрез добавяне на нови несъществени елементи, те следва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Обосновка

Изискванията за превозните средства, предназначени за превоз на опасни товари, следва да не бъдат включени в обхвата на настоящия регламент, тъй като се разглеждат на друго място.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6а) В допълнение към текущата инициатива на Комисията, която цели разработването на система за категоризация на пътищата, Комисията следва в дванадесетмесечен срок от влизането в сила на настоящия регламент да представи предложение за класификация на пътищата в ЕС в зависимост от отделянето на шум, което ще допълни картографирането на шума при транспорта с моторни превозни средства, с оглед определяне на подходящи приоритети и изисквания за пътната повърхност, както и определяне на максимални допустими стойности за шума по пътищата.

Обосновка

Комисията следва да разясни програмата за подобряване на качеството на пътната повърхност в Европа като важен фактор за постигане на целите на настоящото предложение за намаляване на шума в околната среда, което би повлияло положително също и върху емисиите на CO2, тъй като управлението на МПС по по-гладка пътна повърхност намалява потреблението на гориво.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7а) Задължителното и последователно използване на съвременните технологии за производство на гуми и гумите с ниско съпротивление при търкаляне ще бъдат важен фактор за намаляване дела на емисиите на парникови газове от пътното движение в транспортния сектор, като същевременно се насърчават иновациите, заетостта и конкурентоспособността на европейската автомобилна промишленост.

Обосновка

Тъй като се предвижда броят на автомобилите в света да се удвои през следващите 25 години, докладчикът счита, че последователното използване на гуми с ниско съпротивление при търкаляне е важна стъпка към намаляване на емисиите на CO2, насърчаване на енергийната ефективност и борбата с изменението на климата. Тъй като европейските компании показват отлични резултати по отношение на авангардните материали и водещите технологии за производство на гуми, един амбициозен регламент на ЕС ще насърчи едновременно иновациите, заетостта и конкурентоспособността на Европа.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Целесъобразно е да се установи принципът, че превозните средства трябва да бъдат проектирани, конструирани и сглобени така, че да се сведе до минимум рискът от нараняване на пътниците в тях и на останалите участници в пътното движение. За тази цел е необходимо производителите да гарантират, че тези превозни средства отговарят на съответните изисквания на настоящия регламент. Тези разпоредби следва да включват, без да се ограничават с тях, изисквания относно структурната цялост на превозното средство, системите за подпомагане на управлението на превозното средство, системите, предоставящи на водача видимост и информация за състоянието на превозното средство и околното пространство, системите за осветление на превозното средство, системите за защита на пътниците в превозното средство, външната страна на превозното средство и неговите принадлежности, масите и размерите на превозното средство, гумите, усъвършенстваните системи за превозни средства и различни други елементи. Освен това в зависимост от случая е необходимо тези превозни средства да отговарят на специфичните разпоредби относно някои товарни превозни средства и техните ремаркета, или на специфичните разпоредби относно автобусите.

(9) Целесъобразно е да се установи принципът, че превозните средства трябва да бъдат проектирани, конструирани и сглобени така, че да се сведе до минимум рискът от нараняване на пътниците в тях и на останалите участници в пътното движение. За тази цел е необходимо производителите да гарантират, че тези превозни средства отговарят на съответните изисквания на настоящия регламент. Тези разпоредби следва да включват, без да се ограничават с тях, изисквания относно структурната цялост на превозното средство, системите за подпомагане на управлението на превозното средство, системите, предоставящи на водача видимост и информация за състоянието на превозното средство и околното пространство, системите за осветление на превозното средство, системите за защита на пътниците в превозното средство, системите за непрекъснат контрол на амортисьорите, които точно регулират амортисьорите според теглото на превозното средство и условията на шофиране, външната страна на превозното средство и неговите принадлежности, масите и размерите на превозното средство, гумите, усъвършенстваните системи за превозни средства и различни други елементи. Освен това в зависимост от случая е необходимо тези превозни средства да отговарят на специфичните разпоредби относно някои товарни превозни средства и техните ремаркета или на специфичните разпоредби относно автобусите.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Целесъобразно е да се установи принципът, че превозните средства трябва да бъдат проектирани, конструирани и сглобени така, че да се сведе до минимум рискът от нараняване на пътниците в тях и на останалите участници в пътното движение. За тази цел е необходимо производителите да гарантират, че тези превозни средства отговарят на съответните изисквания на настоящия регламент. Тези разпоредби следва да включват, без да се ограничават с тях, изисквания относно структурната цялост на превозното средство, системите за подпомагане на управлението на превозното средство, системите, предоставящи на водача видимост и информация за състоянието на превозното средство и околното пространство, системите за осветление на превозното средство, системите за защита на пътниците в превозното средство, външната страна на превозното средство и неговите принадлежности, масите и размерите на превозното средство, гумите, усъвършенстваните системи за превозни средства и различни други елементи. Освен това в зависимост от случая е необходимо тези превозни средства да отговарят на специфичните разпоредби относно някои товарни превозни средства и техните ремаркета, или на специфичните разпоредби относно автобусите.

(9) Целесъобразно е да се установи принципът, че превозните средства трябва да бъдат проектирани, конструирани и сглобени така, че да се сведе до минимум рискът от нараняване на пътниците в тях и на останалите участници в пътното движение. За тази цел е необходимо производителите да гарантират, че тези превозни средства отговарят на съответните изисквания на настоящия регламент. Тези разпоредби следва да включват, без да се ограничават с тях, изисквания относно структурната цялост на превозното средство, системите за подпомагане на управлението на превозното средство, системите, предоставящи на водача видимост и информация за състоянието на превозното средство и околното пространство, системите за осветление на превозното средство, системите за защита на пътниците в превозното средство, външната страна на превозното средство и неговите принадлежности, масите и размерите на превозното средство, гумите и усъвършенстваните системи за превозни средства. Освен това в зависимост от случая е необходимо тези превозни средства да отговарят на специфичните разпоредби относно някои товарни превозни средства и техните ремаркета или на специфичните разпоредби относно автобусите.

Обосновка

Следва да се определи по-ясно какво означава „различни други елементи”.

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 10 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10а) Комисията следва да продължи да разглежда техническата и икономическата осъществимост и доказаното развитие на пазара на други усъвършенствани устройства за безопасност и да извърши преглед и, евентуално, преразглеждане на настоящия регламент, ако е целесъобразно, до 1 декември 2012 г., а след това на всеки три години.

Обосновка

Приемането на регламент не означава, че се прекратява научноизследователската и развойна дейност, свързана с разработването на усъвършенствани устройства за безопасност. Необходима е клауза за преразглеждане с цел да се следи развитието на новостите в тази област.

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 10 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10б) Комисията следва да оцени осъществимостта на разширяването на обхвата на задължителното монтиране на системи за следене на налягането в гумите за други категории превозни средства и, по целесъобразност, да предложи изменение на настоящия регламент.

Изменение  9

Предложение за регламент

Съображение 10 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10в) Комисията следва да оцени осъществимостта на засилването на изискванията относно сцеплението на гумите с влажна пътна настилка и, по целесъобразност, да предложи изменение на настоящия регламент. Държавите-членки следва да осигурят ефективен надзор на пазара.

Изменение  10

Предложение за регламент

Съображение 11 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11а) Пълният потенциал на увеличаването на безопасността, намаляването на емисиите на CO2 и на шума от пътното движение може да бъде постигнат единствено ако се съпътства от схема за етикетиране на гумите. Етикетите следва да информират потребителя относно безопасността (сцеплението с влажна пътна настилка), емисиите на CO2 и шума.

Обосновка

За потребителя е трудно да разграничава различните видове и марки гуми. Чрез въвеждането на ясно четливи етикети с информация относно безопасността, емисиите на CO2 и шума потребителите ще са по-добре информирани при закупуване на нови гуми.

Изменение  11

Предложение за регламент

Съображение 11 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11б) В своя План за действие за енергийна ефективност: реализиране на потенциала (COM(2006)0545) Комисията обяви, че ще обмисли предложение за схема за етикетиране на гумите през 2008 г., която да цели насърчаване промените на пазара, така че да се използват повече гуми с ниско съпротивление при търкаляне. Съображението за това е, че може да бъде постигнато значително спестяване на гориво от 3-4%. Следователно намаление на емисиите на CO2 може да бъде постигнато чрез по-голямо използване на такива гуми и това би допринесло за изпълнение на стратегията на Общността за намаляване на емисиите от пътния транспорт. Като се има предвид по-специално, че използването на гуми с ниско съпротивление при търкаляне на пазара за резервни части (75% от пазара на гуми) може да бъде ефективен начин за допринасяне за постигане на целта за намаляване на емисиите на CO2, заложена в Стратегията на Общността за намаление на емисиите на CO2 от пътнически леки автомобили и лекотоварните автомобили, и като има предвид оценката на Комисията за въздействието, извършена с оглед оценяване на алтернативите на политиката за начините на насърчаване на трансформацията на пазара, така че да се използват повече гуми с ниско съпротивление при търкаляне, и по-специално чрез въвеждане на енергийно етикетиране на гумите, настоящият регламент следва да бъде в съответствие със законодателното предложение на Комисията относно енергийното етикетиране на гумите, предложение, което следва обаче да бъде внимателно съпоставено със съображенията за безопасност и други параметри, като шум и трайност, и което следва да вземе предвид регулаторния пакет относно "Усъвършенствани функции за безопасност и гуми".

Обосновка

Това изменение цели установяването на тясна връзка между настоящия регламент и предстоящите предложения на Комисията относно етикетирането на гумите, както и гарантирането, за целите на по-доброто регулиране, на стабилен баланс между предложените мерки за тези два инструмента.

Изменение  12

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) Целесъобразно е да бъдат приложени мерките, посочени в съобщението на Комисията до Съвета и до Европейския парламент „Резултати от прегледа на Стратегията на Общността за намаление на емисиите на CO2 от пътнически леки автомобили и лекотоварните автомобили“, които имат за цел намаление на предизвикваните от гумите емисии на CO2. Това намаление следва да бъде постигнато чрез комбинация от гуми с ниско съпротивление при търкаляне и използване на системи за следене на налягането в гумите. Същевременно е целесъобразно също да се предвидят изисквания за намаляване на шума от контакта на гумите с пътя и да се гарантира, че нивото на безопасност на гумите ще бъде запазено чрез въвеждането на изисквания относно сцеплението с влажна пътна настилка. В календарния график за изпълнение на тези мерки следва да се вземе предвид предизвикателството, което представлява постигането на съответствие с всички тези изисквания. По-специално поради трудността от постигането на съответствие с изискванията относно шума при търкаляне и като се има предвид времето, необходимо на промишлеността за замяна на съществуващите гами от гуми, е целесъобразно да се предвиди по-дълъг период за прилагане на изискванията относно шума при търкаляне по отношение на новите гуми от съществуващите типове.

(12) Целесъобразно е да бъдат приложени мерките, посочени в съобщението на Комисията до Съвета и до Европейския парламент „Резултати от прегледа на Стратегията на Общността за намаление на емисиите на CO2 от пътнически леки автомобили и лекотоварните автомобили“, които имат за цел намаление на предизвикваните от гумите емисии на CO2. Това намаление следва да бъде постигнато чрез комбинация от гуми с ниско съпротивление при търкаляне и използване на системи за следене на налягането в гумите. Същевременно е целесъобразно също да се предвидят изисквания за намаляване на шума от контакта на гумите с пътя и да се гарантира, че нивото на безопасност на гумите ще бъде запазено чрез въвеждането на изисквания относно сцеплението с влажна пътна настилка. В календарния график за изпълнение на тези мерки следва да се вземе предвид предизвикателството, което представлява постигането на съответствие с всички тези изисквания, необходимостта от приоритетно отношение към безопасността, нуждата от намаляване на емисиите на CO2 в съответствие с целите по отношение на изменението на климата, както и от намаляване на шума от пътното движение с оглед опазването на общественото здраве и подобряване на качеството на живот, а също така и необходимостта от замяна на съществуващите гами от гуми, наличностите от които по този начин могат да бъдат разпродадени през допълнителен период от 12 месеца след прилагането на изискванията относно шума при търкаляне по отношение на новите гуми от съществуващите типове.

Обосновка

Необходим е по-строг график на прилагането, за да се постигне целта на Шестата програма за действие в областта на околната среда за съществено намаляване на броя на гражданите на ЕС, засегнати от отрицателното въздействие на шума, и по-специално шума от пътното движение, и да се допринесе за намаляването на емисиите на CO2 от превозните средства (g/km), както е предвидено в стратегията на ЕС (т.нар. „комплексен подход”).

Изменение  13

Предложение за регламент

Съображение 13 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13a) По отношение на регенерираните гуми Комисията следва да направи подходяща оценка на този стопански сектор, като включи всички заинтересовани страни и прецени дали е необходима промяна на настоящия регулаторен режим.

Обосновка

В регламента следва да се разгледа допускането на изключение за регенерираните гуми. На практика прилагането на тези мерки за регенерираните гуми ще бъде много трудно. Голяма част от предприятията за регенериране на гуми са МСП, които ще се сблъскат с големи трудности във връзка с разходите и сложните процедури за прилагане на тези мерки.

Изменение  14

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) Системите за електронно регулиране на устойчивостта, усъвършенстваните системи за аварийно спиране и системите за предупреждение при неволно напускане на пътната лента имат голям потенциал за значително намаляване на смъртността. Следователно е целесъобразно установяването на изисквания относно тези системи.

(14) Системите за електронно регулиране на устойчивостта, усъвършенстваните системи за аварийно спиране и системите за предупреждение при неволно напускане на пътната лента имат голям потенциал за значително намаляване на смъртността. Следователно е целесъобразно установяването на изисквания относно тези системи от страна на Комисията, в съответствие с правилата на ИКЕ-ООН, за тези категории превозни средства, за които тяхното прилагане е целесъобразно и за които е доказано, че ще подобрят общото ниво на безопасност. Следва да се предвиди достатъчно дълъг срок за привеждане в съответствие, за да могат да бъдат изпълнени мерките по прилагането и впоследствие тези сложни технологии да бъдат разработени и монтирани в превозните средства.

Обосновка

В изискванията следва да бъдат включени само тези категории превозни средства, за които горепосочените технологии са необходими. Схемата за прилагане на Регламент R13.11 на ИКЕ-ООН е подходяща. Тъй като става въпрос за нови и сложни технологии, наложително е след завършването на мерките по изпълнението да има достатъчно дълъг срок за привеждане в съответствие, за да се гарантира ефективното разработване и монтиране в превозните средства.

Изменение  15

Предложение за регламент

Съображение 14 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14а) При изготвянето на подробен график със сроковете за въвеждане на системи за електронно регулиране на устойчивостта следва да бъде предоставен, след завършването на мерките по прилагането, период за привеждане в съответствие от 12 месеца преди изтичането на първоначалния срок, след който следва задължително прилагане. След този първоначален срок периодите за привеждане в съответствие по отношение на задължителното прилагане за различните категории превозни средства следва да отговарят на графика, публикуван в Регламент R13.11 на ИКЕ-ООН.

Обосновка

При определянето на дати за прилагане за системите за електронно регулиране на устойчивостта схемата за прилагане на Регламент R13.11 на ИКЕ-ООН е подходяща. Въпреки това, за да е възможно завършването на мерките по прилагането и привеждането в съответствие на различните превозни средства, следва да се запазят периодите за привеждане в съответствие, посочени в Регламент R13.11 на ИКЕ-ООН, като влизането в сила се предвижда 12 месеца след завършването на мерките по прилагането на настоящия регламент.

Изменение  16

Предложение за регламент

Съображение 14 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14б) До въвеждането на системи за електронно регулиране на устойчивостта Комисията следва да вземе мерки и да проведе кампании, които да предоставят информация за ефективността на тези системи и да насърчават продажбата им. Наред с това Комисията следва да наблюдава развитието на цените, за да установи дали цените на новите автомобили не са прекомерно завишени поради оборудването на превозните средства в съответствие с новите стандарти за безопасност.

Обосновка

За да се насърчи приемането от страна на потребителите и те да бъдат запознати с потенциала за намаляване на произшествията, са необходими мерки за повишаване на осведомеността. Приемането на нови стандарти за безопасност зависи също така и от ценообразуването на новите, по-безопасни превозни средства.

Изменение  17

Предложение за регламент

Съображение 14 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14в) Бъдещи мерки, предложени въз основа на настоящия регламент, или процедури по прилагането му следва да са в съответствие с принципите, установени от Комисията в съобщението ѝ „Конкурентна нормативна рамка за автомобилостроенето през 21-ви век“. По-специално, с цел по-добро регулиране и опростяване и за да се избегне постоянното актуализиране на действащото законодателство на Общността по въпроси, касаещи техническите спецификации, настоящият регламент следва да препраща към съществуващи международни стандарти и разпоредби, без да ги възпроизвежда в общностната правна рамка.

(Второто изречение до голяма степен е подобно на съображение 12 от Директива 2007/46/EО)

Обосновка

Настоящото изменение подчертава необходимостта от прилагане на принципите на по-доброто регулиране, договорени в "CARS21", при прилагането на настоящия регламент.

Изменение  18

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) Държавите-членки следва да установят правила за санкциите, прилагани при нарушения на разпоредбите на настоящия регламент, и да гарантират тяхното прилагане. Тези санкции следва да бъдат ефективни, съразмерни и възпиращи.

заличава се

Обосновка

Процедурата по уреждане на случаи, при които типовото одобрение е невалидно или е престанало да бъде валидно, е изцяло уредена в 2007/46/ЕО.

Изменение  19

Предложение за регламент

Съображение 16 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16а) Настоящият регламент е свързан с Регламент (EО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 г. относно типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства1, допълнен с предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили като част от цялостния подход на Общността за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства (COM(2007)0856). По-специално мерките от настоящия регламент по отношение намаляването на емисиите на CO2 следва да бъдат свързани, доколкото е възможно, с допълнителните мерки за постигането на по-нататъшно намаление на емисиите на CO2 с 10g въз основа на целта за емисии на CO2 от 130g.

 

___________

1 OВ L 171, 29.6.2007 г., стp. 1.

Обосновка

Това ново съображение е насочено към необходимостта от постигане на съответствие на настоящия регламент с Регламента за определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили, който се обсъжда по текущата процедура на разглеждане в комисията ENVI (2007/0297(COD)), с оглед на целите за по-добро регулиране.

Изменение  20

Предложение за регламент

Съображение 16 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16б) Комисията следва своевременно да предложи, като по-комплексен подход, допълнителни изменения по настоящия регламент, вследствие на обща оценка на въздействието, която разглежда всички възможни допълнителни мерки, насочени към постигането на желаните цели за емисиите на CO2, и обхваща други налични технологии на пазара, включително технологиите за задържане на налягането на гумите, подобряването на пътните повърхности и всякакви други нови технологии в тази област, както и изисквания за ефективност на климатичните системи, които вече имат или биха могли да имат очевидно въздействие върху съпротивлението при търкаляне на гумите и/или икономията на гориво на моторното превозно средство и емисиите на CO2.

Обосновка

Оценката на въздействието на Комисията и последващото предложение не отчитат в достатъчна степен обхвата на наличните технологии, които могат ефективно да постигнат намаление на емисиите на CO2 за моторните превозни средства и които също биха могли да бъдат включени в настоящото предложение.

Изменение  21

Предложение за регламент

Съображение 16 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16в) За справяне с проблема на шума по пътищата следва да се прилага съгласуван и цялостен подход. Във връзка с това, че пътната повърхност допринася в значителна степен за шума по пътищата, понастоящем стандартът ISO 10844 се преразглежда и в този контекст следва да се разгледа целта за по-нататъшно оптимизиране на пътната повърхност в ЕС. Държавите-членки следва да инвестират повече средства по съществуващите стандарти ISO, с оглед подобряване на пътната повърхност на тяхна територия. Наред с това следва да се разработи обща политика за шумовите емисии, която да включва всички транспортни системи и да обхваща шума от авиацията и железопътния транспорт, в допълнение към шума от пътния транспорт.

Обосновка

Оценката на въздействието на Комисията не разглежда всички фактори, допринасящи за шума по пътищата, и освен това не отчита целите за по-добро регулиране, с оглед разглеждане на шума по пътищата в по-широкия контекст на общите шумови емисии от транспорта.

Изменение  22

Предложение за регламент

Съображение 16 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16г) Препоръчва се държавите-членки да започнат действия по прилагането на настоящия регламент по-рано от посоченото (преди влизането му в сила), като предоставят стимули за производителите и потребителите в духа на настоящия регламент.

Изменение  23

Предложение за регламент

Член 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящият регламент установява изисквания за типово одобрение по отношение на безопасността на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства.

Настоящият регламент установява изисквания за типово одобрение по отношение на безопасността на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли. Изискванията за типово одобрение по отношение на монтирането на системи за следене на налягането в гумите са свързани с безопасността, горивната ефективност и емисиите на CO2.

Настоящият регламент установява и изисквания за типовото одобрение на гумите по отношение на предизвикваните от тях емисии на CO2 и на шум.

 

Настоящият регламент установява и изисквания за типовото одобрение на новопроизведени гуми по отношение на техните показатели за съпротивление при търкаляне и предизвикваните от тях емисии на шум при търкаляне.

Обосновка

Това изменение пояснява обхвата.

Изменение  24

Предложение за регламент

Член 3 – точка 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) „гума с професионална употреба за движение извън път“ означава гума, предназначена за смесена употреба както по път, така и извън пътя, или за всяка друга специална употреба;

(6) „гуми за специална употреба“ означава гума, предназначена за смесена употреба както по път, така и извън пътя, или за всяка друга специална употреба;

Обосновка

За предпочитане е тази категория гуми да се включи в регламента. С определението „гуми за специална употреба” се препраща към Регламент 54 на ИКЕ-ООН.

Изменение  25

Предложение за регламент

Член 3 – точка 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) „зимна гума“ означава гума, на която е поставено означението M+S или M.S или M&S, чиято шарка, състав или структура на протектора са предназначени основно за получаване на по-добри експлоатационни параметри при наличие на сняг, в сравнение с обикновена гума по отношение на способността ѝ да осигурява първоначално движение или да поддържа движението на превозното средство.

(7) „зимна гума“ означава гума, на която е поставено означението M+S или M.S, или M&S, чиято шарка, състав или структура на протектора са предназначени основно за получаване на по-добри експлоатационни параметри при наличие на ниски температури, поледица, сняг или киша, в сравнение с обикновена гума, по отношение на способността ѝ да осигурява първоначално движение или да поддържа движението на превозното средство;

Обосновка

В допълнение към общото определение по член 3, параграф 7, следва да бъде установен единен стандарт за качество на ЕС за зимните гуми. Това определение трябва да съдържа критерии за характеристиките, свързани с регулирането на устойчивостта, като се вземе предвид пътната обстановка при зимни условия (ниски температури, сняг, лед и киша).

Изменение  26

Предложение за регламент

Член 3 – точка 10 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10а) „подсилена гума” или „гума за допълнителен товар” означава структура на пневматична гума от клас С1, в която каркасът на гумата е проектиран да носи по-тежък товар, отколкото съответната стандартна гума.

Обосновка

Определението е необходимо за целите на приложение І, част В. Има гуми за леки пътнически автомобили, които са проектирани да носят по-тежък товар, отколкото обикновената версия от същия размер. В противен случай промишлеността ще бъде засегната от това, че предвиденото в предходната директива 2001/43 разрешение няма да се запази. Гумите, проектирани да носят допълнителен товар, са подсилени, така че да могат да носят по-голям товар при по-високо налягане.

Изменение  27

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Производителите предоставят доказателства, че всички отделни технически възли или компоненти, които се продават или пускат в експлоатация в Общността, са получили типово одобрение в съответствие с настоящия регламент.

2. Производителите предоставят доказателства, че всички отделни нови технически възли или компоненти, които се продават или пускат в експлоатация в Общността, са получили типово одобрение в съответствие с настоящия регламент.

Обосновка

За да бъде напълно ясно, че разпоредбата обхваща всички отделни нови технически възли или компоненти, които се продават или пускат в експлоатация в Общността.

Изменение  28

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) системите, предоставящи на водача видимост и информация за състоянието на превозното средство и околното пространство, включително стъклата, огледалата за обратно виждане и системите за информиране на водача;

в) системите, предоставящи на водача видимост и информация за състоянието на превозното средство и околното пространство, включително стъклата и огледалата за обратно виждане;

Обосновка

По-добро регулиране: системите за информиране на водача при всички случаи са обхванати в първата част на това изречение. Изискванията на настоящия параграф 2 изглежда целят да отразят съществуващите изисквания в Директива 2007/46/ЕО. Системите за информиране на водача понастоящем не са дефинирани или не попадат в обхвата на регламент. Ако намерението е да се въведе нов регламент, това следва да бъде ясно поставено на обсъждане.

Изменение  29

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Комисията определя към кои категории превозни средства от упоменатите в член 2 се прилагат изискванията, определени в параграфи 1 и 2 от настоящия член.

3. Изискванията, определени в параграфи 1 и 2, се прилагат към превозните средства, техните компоненти и отделни технически възли, които са подробно изброени в приложение -I.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, като го допълват, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 40, параграф 2 на Директива 2007/46/ЕО.

 

Обосновка

Оригиналният текст изглежда делегира определянето на обхвата на регламента на Комисията. Става въпрос обаче за съществен аспект от настоящия регламент и той е уточнен с настоящото изменение и свързаното с него изменение, с което се въвежда ново приложение (-I).

Изменение  30

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Кабината на превозното средство или пространството, предназначено за водача и пътниците, трябва да бъдат достатъчно здрави, за да осигурят защита на пътниците в случай на сблъсък или преобръщане.

4. Кабината на превозното средство или пространството, предназначено за водача и пътниците, трябва да бъдат достатъчно здрави, за да осигурят защита на пътниците в случай на сблъсък или преобръщане, съгласно съответния регламент на ИКЕ-ООН.

Обосновка

Принципът на по-доброто регулиране, договорен в "CARS21", показва, че ЕС следва да се позовава колкото е възможно повече на съществуващите регламенти на ИКЕ-ООН.

Изменение  31

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Комисията определя допълнителни изисквания за безопасност за превозните средства, предназначени за пътен превоз на опасни товари в пределите на една държава-членка или между държави-членки.

6. Превозните средства, предназначени за пътен превоз на опасни товари, по смисъла на Директива 2008/68/EО на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 година относно вътрешния превоз на опасни товари1, отговарят на допълнителни изисквания за безопасност, които следва да се определят от Комисията, по отношение, наред с другото, на електрическите инсталации, опасността от пожар, спирачните устройства и устройствата за ограничаване на скоростта, с оглед свеждане до минимум на рисковете и последствията от произшествия и отчитане на естеството и характеристиките на превозвания товар.

1 OВ L 260, 30.9.2008 г., стp. 13.

Обосновка

Това е важен аспект на регламента, за който законодателите следва да вземат решение: за предпочитане е точно да се установи какви допълнителни изисквания за безопасност следва да се приемат посредством процедурата по комитология.

Изменение  32

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – букви а) и б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) гуми от клас C1 — гуми, предназначени за превозни средства от категории M1, O1 и O2;

а) гуми от клас C1 — гуми, проектирани основно за превозни средства от категории M1, N1, O1 и O2;

б) гуми от клас C2 — гуми, предназначени за превозни средства с тегло над 3,5 тона от категории M2, M3, N, O3 и O4 с индекс на товароносимост при монтиране поединично ≤ 121 и символ за категория на скорост ≥ „N“;

б) гуми от клас C2 — гуми, проектирани основно за превозни средства от категории M2, M3, N, O3 и O4 с индекс на товароносимост при монтиране поединично ≤ 121 и символ за категория на скорост ≥ „N“;

Изменение  33

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Превозните средства от категория M1 се оборудват със система за следене на налягането в гумите, която да е в състояние да предупреждава водача, когато нивото на налягането на коя да е от гумите достигне опасно ниски стойности, и да информира водача, когато нивото на налягане на коя да е от гумите е значително по-ниско от оптималното налягане, осигуряващо минимално потребление на гориво.

2. Превозните средства от категория M1 се оборудват с прецизна система за следене на налягането в гумите, която да е в състояние, при необходимост, да предупреждава вътре в колата водача при загуба на налягане в която и да било от гумите, което е в интерес на оптималното потребление на гориво и пътната безопасност. В техническите спецификации се определят подходящи пределни стойности за постигането на тази цел, което освен това ще позволи използването на технологично неутрален и разходно ефективен подход при разработването на прецизни системи за следене на налягането в гумите.

Обосновка

Има редица системи за следене на налягането в гумите, които не допринасят по ефективен начин за постигане на целите за емисиите на CO2 от предложението, защото най-голяма икономия се постига между напълно напомпани гуми и незначителна загуба на налягане, като тези базови системи за следене на налягането в гумите не са ефективни и за предупреждаване на водача при всякакви обстоятелства, което има последици за безопасността. Тази промяна във формулировката на текста е предназначена за решаване на проблема.

Изменение  34

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 6 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да) регенерирани гуми

Обосновка

В регламента следва да се разгледа допускането на изключение за регенерираните гуми. На практика прилагането на тези мерки спрямо регенерирани гуми ще бъде много трудно. Голяма част от предприятията за регенериране на гуми са МСП, които ще се сблъскат с големи трудности по отношение на разходите и сложните процедури, свързани с прилагането на тези мерки.

Изменение  35

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Превозните средства от категории M2, M3, N2 и N3 се оборудват с усъвършенствана система за аварийно спиране, която отговаря на изискванията на настоящия регламент.

1. Превозните средства от категории M2, M3, N2 и N3, за които има положителна оценка на въздействието по отношение на въвеждането на усъвършенстваната система за аварийно спиране, се оборудват с усъвършенствана система за аварийно спиране, която отговаря на изискванията на настоящия регламент. Никоя от посочените категории превозни средства не се изключва от оценката на въздействието.

Всяка усъвършенствана система за аварийно спиране, монтирана доброволно от производителя на превозно средство от категория M1 или N1, трябва да отговаря на изискванията на настоящия регламент.

 

Обосновка

В съответствие с технически оценки, извършени на място, в определени случаи приемането на усъвършенствана система за аварийно спиране може да се окаже технически невъзможно или да не доведе до никакви ползи (например при градските автобуси или камионите за сметосъбиране, които се използват на сравнително ниска скорост). Позоваването на моторни превозни средства от категории M1 или N1 следва да се заличи: разработването на усъвършенствана система за аварийно спиране и настройките за нея за моторни превозни средства от категории M1 и N1 тогава са напълно различни за тежкотоварните превозни средства, в резултат на което ще се получат различни системи с различни изисквания.

Изменение  36

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Превозните средства от категории M2, M3, N2 и N3 се оборудват със система за предупреждение при неволно напускане на пътната лента, която отговаря на изискванията на настоящия регламент.

2. Превозните средства от категории M2, M3, N2 и N3, за които има положителна оценка на въздействието по отношение на въвеждането на система за предупреждение при неволно напускане на пътната лента, се оборудват със система за предупреждение при неволно напускане на пътната лента, която отговаря на изискванията на настоящия регламент. Никоя от посочените категории превозни средства не се изключва от оценката на въздействието. Комисията проверява доколко е осъществимо разширяването на прилагането на системата за предупреждение при неволно напускане на пътната лента, така че то да обхване и превозни средства от категории M1 и N1.

Всяка система за предупреждение при неволно напускане на пътната лента, монтирана доброволно от производителя на превозно средство от категория M1 или N1, трябва да отговаря на изискванията на настоящия регламент.

 

Обосновка

Не всички категории моторни превозни средства следва да бъдат оборудвани с такава система, тъй като те се използват за различни цели, например градските автобуси и камионите, извършващи доставки, които се използват в среда, неподходяща за тези системи. Позоваването на моторни превозни средства от категории M1 или N1 следва да се заличи: разработването на система за предупреждение при неволно напускане на пътната лента и настройките за нея за моторни превозни средства от категории M1 и N1 тогава са напълно различни за тежкотоварните превозни средства, в резултат на което ще се получат различни системи с различни изисквания.

Изменение  37

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията може да установява специални процедури, изпитвания и технически изисквания за типово одобрение на усъвършенствани системи за превозни средства, различни от посочените в параграфи 1 и 2.

Комисията може да установява специални процедури и изпитвания за типово одобрение на усъвършенствани системи за превозни средства.

Обосновка

Комисията следва подробно да изложи допълнителните технически изисквания, които следва да се приемат посредством процедурата на комитологията или да се определят чрез процедурата на съвместно вземане на решение.

Изменение  38

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, като го допълват, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 40, параграф 2 на Директива 2007/46/ЕО.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, като го допълват, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 40, параграф 2 на Директива 2007/46/ЕО. Процедурата по приемане следва да бъде прозрачна и да включва оценка на въздействието и провеждане на консултации със заинтересованите страни.

Обосновка

При предходната регулаторна практика винаги когато се регулираха напълно нови системи, това трябваше да се извърши в съответствие с процедурата на съвместно вземане на решение. При условие че това се преустанови съгласно новия подход, то принципите на доброто регулиране ще изискват анализ на въздействието, консултации със заинтересованите страни и прозрачност.

Изменение  39

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Считано от 29 октомври 2012 г. националните органи — на основания, свързани с областта на безопасността на превозните средства и гумите, уредени в членове от 5 до 9 и в приложение І, без в тях да се включват пределните стойности относно съпротивлението при търкаляне, предвидени в таблица 2 към част Б на приложение І, — отказват издаването на типово одобрение на ЕО или на национално типово одобрение на нови типове превозни средства от категориите, посочени в тези членове и мерките по прилагането им, както и издаването на типово одобрение на ЕО за компонент/отделен технически възел на нови типове компоненти или отделни технически възли, предназначени за тези превозни средства, които не отговарят на съответните разпоредби на настоящия регламент.

1. Считано от 29 октомври 2011 г., националните органи — на основания, свързани с областта на безопасността на превозните средства и гумите, уредени в член 5 и член 9, параграф 2 — отказват издаването на типово одобрение на ЕО или на национално типово одобрение на нови типове превозни средства от категориите, посочени в тези членове и мерките по прилагането им, както и издаването на типово одобрение на ЕО за компонент/отделен технически възел, който не отговаря на съответните разпоредби на настоящия регламент.

 

Считано от 29 октомври 2012 г., националните органи — на основания, свързани с областта на безопасността на превозните средства и гумите, уредени в членове 6, 7, 8 и член 9, параграф 1 и параграфи от 3 до 7, и в приложение І, без в тях да се включват пределните стойности относно съпротивлението при търкаляне, предвидени в таблица 2 към част Б на приложение І — отказват издаването на типово одобрение на ЕО за компонент/отделен технически възел, който не отговаря на съответните разпоредби на настоящия регламент.

 

Считано от 29 октомври 2013 г., националните органи — на основания, свързани с областта на безопасността на превозните средства и гумите, уредени в членове 6, 7, 8 и член 9, параграф 1 и параграфи от 3 до 7, и в приложение І, без в тях да се включват пределните стойности относно съпротивлението при търкаляне, предвидени в таблица 2 към част Б на приложение І — отказват издаването на типово одобрение на ЕО или национално типово одобрение за нови превозни средства от категориите, уточнени в тези членове, както и в мерките по тяхното прилагане.

Обосновка

Системи, като например системите за електронно регулиране на устойчивостта, закрепванията тип ISOFIX за обезопасяване на седалки за деца, предупредителните сигнали за непоставени предпазни колани, както и системите за следене на налягането в гумите в момента се предлагат на пазара и са доказали своята ефикасност за подобряването на пътната безопасност. Те следва да станат задължителни колкото е възможно по-скоро.

Изменение  40

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. Датите за прилагането на системи за електронно регулиране на устойчивостта за превозните средства от категории M2, M3, N2, N3, O3 и O4 се определят след периодите за привеждане в съответствие, посочени в Регламент R13.11 на ИКЕ-ООН.

Изменение  41

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Считано от 29 октомври 2014 г. националните органи — на основания, свързани с областта на безопасността на превозните средства и гумите, уредени в членове 5, 6, 7 и 8, член 9, параграфи от 1 до 4, и на части А и Б на приложение І, без в тях да се включват пределните стойности относно съпротивлението при търкаляне на гумите от клас C3 и пределните стойности относно съпротивлението при търкаляне, предвидени в таблица 2 към част Б на приложение І, — считат, в случая на нови превозни средства от категориите, посочени в тези членове, които не отговарят на съответните разпоредби на настоящия регламент, техните сертификати за съответствие за невалидни за целите на член 26 на Директива 2007/46/ЕО и забраняват регистрацията, продажбата и пускането в експлоатация на такива превозни средства, а в случая на нови компоненти или отделни технически възли, предназначени за тези превозни средства, които не отговарят на съответните изисквания на настоящия регламент, забраняват тяхната продажба и пускането им в експлоатация.

2. Считано от 29 октомври 2013 г., националните органи — на основания, свързани с областта на безопасността на превозните средства и гумите, уредени в член 5 и член 9, параграф 2 — считат, в случая на нови превозни средства от категориите, посочени в тези членове, които не отговарят на съответните разпоредби на настоящия регламент, техните сертификати за съответствие за невалидни за целите на член 26 на Директива 2007/46/ЕО и забраняват регистрацията, продажбата и пускането в експлоатация на такива превозни средства, а в случая на нови компоненти или отделни технически възли, предназначени за тези превозни средства, които не отговарят на съответните изисквания на настоящия регламент, забраняват тяхната продажба и пускането им в експлоатация.

 

Считано от 29 октомври 2014 г., националните органи — на основания, свързани с областта на безопасността на превозните средства и гумите, уредени в членове 6, 7, 8, член 9, параграф 1 и параграфи от 3 до 7, и в части А, Б и В на приложение І, без в тях да се включват пределните стойности относно съпротивлението при търкаляне, предвидени в таблица 2 към част Б на приложение І — считат, в случая на нови превозни средства от категориите, посочени в тези членове, които не отговарят на съответните разпоредби на настоящия регламент, техните сертификати за съответствие за невалидни за целите на член 26 от Директива 2007/46/ЕО, забраняват регистрацията, продажбата и пускането в експлоатация на такива превозни средства, а в случая на нови гуми, произведени след тази дата, или отделни технически възли, предназначени за тези превозни средства, които не отговарят на съответните изисквания на настоящия регламент, забраняват тяхната продажба и пускането им в експлоатация.

Обосновка

Системи, като например системите за електронно регулиране на устойчивостта, закрепванията тип ISOFIX за обезопасяване на седалки за деца, предупредителните сигнали за непоставени предпазни колани, както и системите за следене на налягането в гумите в момента се предлагат на пазара и са доказали своята ефикасност за подобряването на пътната безопасност. Те следва да станат задължителни колкото е възможно по-скоро.

Изменение  42

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. Датите за прилагането на системи за електронно регулиране на устойчивостта за превозните средства от категории M2, M3, N2, N3, O3 и O4 се определят след периодите за привеждане в съответствие, посочени в Регламент R13.11 на ИКЕ-ООН.

Изменение  43

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Считано от 29 октомври 2016 г. националните органи — на основания, свързани с емисиите на шум от гумите при търкаляне, а по отношение на гумите от клас C3 също така на основания, свързани със съпротивлението на гумите при търкаляне, без в тях да включват пределните стойности за съпротивлението при търкаляне, предвидени в таблица 2 към част Б на приложение I, — считат, в случая на нови превозни средства от категории M, N и O, които не отговарят на съответните разпоредби на настоящия регламент, техните сертификати за съответствие за невалидни за целите на член 26 на Директива 2007/46/ЕО и забраняват регистрацията, продажбата и пускането в експлоатация на такива превозни средства, а в случая на нови гуми, предназначени за тези превозни средства, които не отговарят на съответните изисквания на настоящия регламент, забраняват тяхната продажба и пускането им в експлоатация.

заличава се

Обосновка

Заличаване на този параграф съобразно с въвеждането на съдържанието му в член 11, параграф 2.

Изменение  44

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Считано от 29 октомври 2016 г. националните органи — на основания, свързани със съпротивлението на гумите при търкаляне, — отказват издаването на типово одобрение на ЕО или на национално типово одобрение на нови типове превозни средства от категории M, N и O, както и издаването на типово одобрение на ЕО за компонент/отделен технически възел за нови типове гуми, предназначени за тези превозни средства, които не отговарят на пределните стойности на съпротивлението при търкаляне, предвидени в таблица 2 към част Б на приложение І.

4. Считано от 29 октомври 2016 г., националните органи — на основания, свързани със съпротивлението на гумите при търкаляне — отказват издаването на типово одобрение на ЕО за компонент/отделен технически възел за нови типове гуми, които не отговарят на пределните стойности на съпротивлението при търкаляне, предвидени в таблица 2 към част Б на приложение І.

 

Считано от 29 октомври 2017 г., националните органи — на основания, свързани със съпротивлението на гумите при търкаляне — отказват издаването на типово одобрение на ЕО или на национално типово одобрение на нови типове превозни средства от категориите M, N и O.

Обосновка

Опростяване на графика за пускане на гуми на пазара: по отношение на някои задължения техническите изисквания в момента са в процеса на тяхното формулиране. Промишлеността, занимаваща се с производството на гуми, може да разработи решения само когато вече е запозната с изискванията, следователно се предлага срок за привеждане в съответствие от 36 месеца за прилагането на новите стандарти. Освен това идентичните дати за прилагането по отношение на нови типови одобрения за превозни средства и гуми намаляват ефективния срок за привеждане в съответствие за промишлеността, занимаваща се с производството на гуми, което обосновава предложената пауза от 12 месеца между двете. По отношение на гумите, произведени в ЕС или внесени в ЕС, законодателството изисква на тях да бъде поставена на видимо място датата на производство.

Изменение  45

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Считано от 29 октомври 2018 г. националните органи — на основания, свързани със съпротивлението при търкаляне на гумите от клас C1 и C2, — считат, в случая на нови превозни средства от категории M, N и O, които не отговарят на пределните стойности на съпротивлението при търкаляне, предвидени в таблица 2 към част Б на приложение І, техните сертификатите за съответствие за невалидни за целите на член 26 на Директива 2007/46/ЕО и забраняват регистрацията, продажбата и пускането в експлоатация на такива превозни средства, а в случая на нови гуми, предназначени за тези превозни средства, които не отговарят на пределните стойности на съпротивлението при търкаляне, предвидени в таблица 2 към част Б на приложение І, забраняват тяхната продажба и пускането им в експлоатация.

5. Считано от 29 октомври 2018 г., националните органи — на основания, свързани със съпротивлението при търкаляне на гумите от клас C1 и C2 — считат, в случая на нови превозни средства от категории M, N и O, които не отговарят на пределните стойности на съпротивлението при търкаляне, предвидени в таблица 2 към част Б на приложение І, техните сертификати за съответствие за невалидни за целите на член 26 на Директива 2007/46/ЕО и забраняват регистрацията, продажбата и пускането в експлоатация на такива превозни средства, а в случая на нови гуми, предназначени за тези превозни средства, които са произведени след тази дата и не отговарят на пределните стойности на съпротивлението при търкаляне, предвидени в таблица 2 към част Б на приложение І, забраняват тяхната продажба и пускането им в експлоатация.

 

Гумите от клас C1, C2 и C3, които не отговарят на изискванията, посочени в приложение I, могат да се продават не повече от 12 месеца след датата, на която те вече не са отговаряли на тези изисквания.

Обосновка

Опростяване на графика за пускане на гуми на пазара: по отношение на някои задължения техническите изисквания в момента са в процеса на тяхното формулиране. Промишлеността, занимаваща се с производството на гуми, може да разработи решения само когато вече е запозната с изискванията, следователно се предлага срок за привеждане в съответствие от 36 месеца за прилагането на новите стандарти. Освен това идентичните дати за прилагането по отношение на нови типови одобрения за превозни средства и гуми намаляват ефективния срок за привеждане в съответствие за промишлеността, занимаваща се с производството на гуми, което обосновава предложената пауза от 12 месеца между двете. По отношение на гумите, произведени в ЕС или внесени в ЕС, законодателството изисква на тях да бъде поставена на видимо място датата на производство.

Изменение  46

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Считано от 29 октомври 2020 г. националните органи — на основания, свързани със съпротивлението при търкаляне на гумите от клас C3, — считат в случая на нови превозни средства от категории M, N и O, които не отговарят на пределните стойности на съпротивлението при търкаляне, предвидени в таблица 2 към част Б на приложение І, техните сертификати за съответствие за невалидни за целите на член 26 на Директива 2007/46/ЕО и забраняват регистрацията, продажбата и пускането в експлоатация на такива превозни средства, а в случая на нови гуми, предназначени за тези превозни средства, които не отговарят на пределните стойности на съпротивлението при търкаляне, предвидени в таблица 2 към част Б на приложение І, забраняват тяхната продажба и пускането им в експлоатация.

6. Считано от 29 октомври 2020 г., националните органи — на основания, свързани със съпротивлението при търкаляне на гумите от клас C3 — считат в случая на нови превозни средства от категории M, N и O, които не отговарят на пределните стойности на съпротивлението при търкаляне, предвидени в таблица 2 към част Б на приложение І, техните сертификати за съответствие за невалидни за целите на член 26 на Директива 2007/46/ЕО и забраняват регистрацията и продажбата на такива превозни средства, а в случая на нови гуми, предназначени за тези превозни средства, които не отговарят на пределните стойности на съпротивлението при търкаляне, предвидени в таблица 2 към част Б на приложение І, забраняват тяхната продажба и пускането им в експлоатация.

Изменение  47

Предложение за регламент

Член 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите-членки определят наказателните разпоредби, приложими в случай на нарушение от страна на производителите на разпоредбите на настоящия регламент, и вземат всички необходими мерки за гарантиране на тяхното прилагане. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, съразмерни и възпиращи. Държавите-членки информират Комисията за тези мерки не по-късно от осемнадесет месеца след влизането в сила на настоящия регламент и незабавно нотифицират всяко последващо изменение, което засяга тези мерки.

заличава се

2. Видовете нарушения, подлежащи на санкция, включват:

 

а) подаване на декларации с невярно съдържание в хода на процедурите по одобрение или по време на процедурите, водещи до оттегляне на одобрение;

 

б) фалшифициране на резултатите от изпитванията за типово одобрение;

 

в) укриване на данни или технически спецификации, които биха могли да доведат до оттегляне или отнемане на типовото одобрение.

 

Обосновка

Процедурата по уреждане на случаи, при които типовото одобрение е невалидно или е престанало да бъде валидно, е изцяло уредена в 2007/46/ЕО.

Изменение  48

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Мерките, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящия регламент, като го допълнят, и свързани със специални процедури, изпитвания и изисквания относно типовото одобрение, които са свързани с разпоредбите на членове от 5 до 10 и на приложение I, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 40, параграф 2 на Директива 2007/46/ЕО. Тези мерки включват по-точно определяне на характеристиките, на които трябва да отговаря една гума, за да бъде определена като „гума с професионална употреба за движение извън път“.

1. Мерките, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящия регламент, като го допълнят, и свързани със специални процедури, изпитвания и изисквания относно типовото одобрение, които са свързани с разпоредбите на членове от 5 до 10 и на приложение I, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 40, параграф 2 на Директива 2007/46/ЕО. Тези мерки включват по-точно определяне на физическите характеристики и изискванията за параметри, на които трябва да отговарят гумите, за да бъдат определени като „гума с професионална употреба за движение извън път“, „специална гумаили гума за специална употреба, зимна гума или гума за кал и за сняг, „подсилена гума” и „гума за допълнителен товар”.

Обосновка

Категориите гуми, включително „специална гума” или „гума за специална употреба”, „зимна гума” или „гума за кал и за сняг”, „подсилена гума” или „гума за допълнителен товар”, не са определени по подходящ начин за целите на настоящия регламент в законодателството на ЕС или на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ-ООН). Понастоящем тези категории се определят единствено от производителя при етикетиране и пускане на пазара и не подлежат на независима проверка. Физическите спецификации, свързани с проектирането, и изискванията по отношение на параметрите за всяка от тези категории трябва да бъдат ясно определени, за да се гарантира правилното и приложимо изпълнение на изискванията, посочени в приложенията към настоящия регламент.

Изменение  49

Предложение за регламент

Член 13 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 13a

 

Докладване

 

До 1 декември 2012 г. и на всеки три години след това Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета преглед, включващ по целесъобразност предложения за преразглеждане на настоящия регламент или съответни други актове на Общността, с оглед на включването на нови устройства за безопасност.

Обосновка

Приемането на регламент не означава, че се прекратява научноизследователската и развойна дейност, свързана с разработването на усъвършенствани устройства за безопасност. Необходима е клауза за преразглеждане с цел да се използва бъдещото развитие на технологиите в тази област.

Изменение  50

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Директиви 70/221/ЕИО, 70/222/ЕИО, 70/311/ЕИО, 70/387/ЕИО, 70/388/ЕИО, 71/320/ЕИО, 72/245/ЕИО, 74/60/ЕИО, 74/61/ЕИО, 74/297/ЕИО, 74/408/ЕИО, 74/483/ЕИО, 75/443/ЕИО, 76/114/ЕИО, 76/115/ЕИО, 76/756/ЕИО, 76/757/ЕИО, 76/758/ЕИО, 76/759/ЕИО, 76/760/ЕИО, 76/761/ЕИО, 76/762/ЕИО, 77/389/ЕИО, 77/538/ЕИО, 77/539/ЕИО, 77/540/ЕИО, 77/541/ЕИО, 77/649/ЕИО, 78/316/ЕИО, 78/317/ЕИО, 78/318/ЕИО, 78/549/ЕИО, 78/932/ЕИО, 89/297/ЕИО, 91/226/ЕИО, 92/21/ЕИО, 92/22/ЕИО, 92/24/ЕИО, 92/114/ЕИО, 94/20/ЕО, 95/28/ЕО, 96/27/ЕО, 96/79/ЕО, 97/27/ЕО, 98/91/ЕО, 2000/40/ЕО, 2001/56/ЕО, 2001/85/ЕО и 2003/97/ЕО се отменят, считано от 29 октомври 2014 г. Тези мерки включват по-точно определяне на характеристиките, на които трябва да отговаря една гума, за да бъде определена като „гума с професионална употреба за движение извън път“.

1. Директиви 70/221/ЕИО, 70/222/ЕИО, 70/311/ЕИО, 70/387/ЕИО, 70/388/ЕИО, 71/320/ЕИО, 72/245/ЕИО, 74/60/ЕИО, 74/61/ЕИО, 74/297/ЕИО, 74/408/ЕИО, 74/483/ЕИО, 75/443/ЕИО, 76/114/ЕИО, 76/115/ЕИО, 76/756/ЕИО, 76/757/ЕИО, 76/758/ЕИО, 76/759/ЕИО, 76/760/ЕИО, 76/761/ЕИО, 76/762/ЕИО, 77/389/ЕИО, 77/538/ЕИО, 77/539/ЕИО, 77/540/ЕИО, 77/541/ЕИО, 77/649/ЕИО, 78/316/ЕИО, 78/317/ЕИО, 78/318/ЕИО, 78/549/ЕИО, 78/932/ЕИО, 92/21/ЕИО, 92/22/ЕИО, 92/24/ЕИО, 92/114/ЕИО, 94/20/ЕО, 96/27/ЕО, 96/79/ЕО, 2001/56/ЕО и 2003/97/ЕО се отменят, считано от 1 ноември 2013 г.

 

Директиви 89/297/EИО, 91/226/EИО, 95/28/EО, 97/27/EО, 98/91/EО, 2000/40/EО и 2001/85/EО се отменят, считано от 1 ноември 2014 г.

Обосновка

Отмяната на различните директиви трябва да бъде изменена съобразно с изменението на член 11, параграф 1.

Изменение  51

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Той се прилага от [29 октомври 2012 г.].

Той се прилага от 29 октомври 2011 г.

Обосновка

Датата за прилагането на настоящия регламент за обща безопасност трябва да бъде изменена съобразно с изменението на член 11, параграф 1.

Изменение  52

Предложение за регламент

Приложение - I (ново)

Предмет

Приложимост

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

Резервоари за гориво/задни защитни устройства

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

Задна регистрационна табела

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

Усилие, приложено към кормилната уредба

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Механизми за заключване и панти на вратите

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

Звуково предупреждение

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Устройства за непряко виждане

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Спирачна уредба

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Радиосмущения (електромагнитна съвместимост)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Вътрешно обзавеждане

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устройства за защита срещу неразрешено ползване и обездвижващи устройства

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Поведение на кормилния механизъм в случай на удар

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Здравина на седалките

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Външни изпъкнали части

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скоростомер

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Табели (задължителни)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Устройства за закрепване на предпазните колани

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Инсталиране на светлинни и светлинносигнални устройства

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Светлоотражатели

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Задни габаритни светлини, предни (странични) габаритни светлини, задни (странични) габаритни светлини, стоп-светлини, странични габарити, дневни светлини

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Мигачи

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Светлини на задната регистрационна табела

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Фарове (включително електрическите крушки)

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Предни фарове за мъгла

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Устройства за теглене

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Задни светлини за мъгла

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Фарове за заден ход

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Светлини за паркиране

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Предпазни колани и системи за обезопасяване

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Видимост напред

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разпознаване на уредите за управление, предупредително-сигналните устройства и индикаторите

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Системи за размразяване/срещу запотяване на стъклата

X

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

 

 

 

 

Измиване/почистване

X

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

 

 

 

 

Отоплителни системи

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Калобрани

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облегалки за главата

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Странична защита

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

Системи срещу пръски

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

Предпазни стъкла

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Гуми

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Устройства за ограничаване на скоростта

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

Маси и размери

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Външни изпъкнали части на кабините

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

Теглително-прикачни устройства

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X

X

X

X

Запалимост

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Автобуси

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

Челен удар

X (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страничен удар

X (6)

 

 

X (6)

 

 

 

 

 

 

Превозни средства, предназначени за превоз на опасни товари

 

 

 

X (4)

X (4)

X (4)

X (4)

X (4)

X (4)

X (4)

Предно разположена защита срещу вклиняване

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

Обосновка

Това ново приложение допълва преразгледания текст на член 5, параграф 3, според чийто първоначален текст се предвижда определянето на обхвата на регламента да се извърши от Комисията.

Изменение  53

Предложение за регламент

Приложение І – част В – точка 1 – подточка 1.1 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

По отношение на зимните гуми, гумите за допълнителен товар и подсилените гуми горепосочените пределни стойности се увеличават с 1 dB(A).

Обосновка

Пределните стойности, предложени от Комисията, са прекалено ниски, защото биха поставили под въпрос съществени изисквания относно безопасността, освен това предлаганите в момента пределни стойности не са изпълними, що се отнася до промишленото производство. В категорията C1 би било необходимо да се препроектират приблизително 50% от всички съществуващи гами гуми. Най-голямото намаление в предлаганите пределни стойности за гуми от клас C1 е 5 dB(A), което се равнява на премахването на почти три гуми от едно превозно средство. Такива големи намаления на шума неизбежно ще доведат до компромис при други експлоатационни характеристики, като например сцеплението с влажна пътна настилка, аквапланинга, износването и управлението на автомобила.

Изменение  54

Предложение за регламент

Приложение І – част В – точка 1 – подточка 1.2 – таблица

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Клас на гумата

Номинална широчина на профила (mm)

Пределни стойности, в dВ(А)

Клас на гумата

Номинална широчина на профила (mm)

Пределни стойности, в dВ(А)

C2

Обикновена

72

C2

Обикновена

71

 

Гуми за подобрено задвижващо усилие

73

 

Гуми за подобрено задвижващо усилие

73

C3

Обикновена

73

C3

Обикновена

70

 

Гуми за подобрено задвижващо усилие

75

 

Гуми за подобрено задвижващо усилие

73

Обосновка

Ефективните пределни стойности на шума за гумите на превозните средства с търговско предназначение са от особено значение, тъй като тези превозни средства представляват голяма и нарастваща част от пътните превозни средства в ЕС. Голяма част от наличните в момента гуми вече отговарят на пределните стойности, предложени от Комисията. По-специално, нормалните пределни стойности за клас С3, предложени от Комисията, вече се изпълняват от 75 % от наличните на пазара гуми. Приблизително около 30-40 % от наличните в момента гуми за превозни средства с търговско предназначение отговарят на изменените пределни стойности, което по този начин предлага по-ефективни средства за намаляване на шума от пътното движение.

Изменение  55

Предложение за регламент

Приложение І – част В – точка 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. Нивата на шум, определени в съответствие с процедурата, указана в мерките по прилагане към настоящия регламент, не трябва да надвишават посочените в точки 1.1 или 1.2 пределни стойности. В таблиците в точки 1.1 и 1.2 са посочени измерените стойности, с корекция за температурата, с изключение на гумите от клас C3, и с корекция за допуска на измервателния инструмент, като са закръглени към най-близкото по-малко цяло число.

Обосновка

Необходима е по-строга втора фаза, за да се намали значително броят на европейците, изложени на недопустими нива на шум от пътното движение. Във втората фаза пределните стойности следва да насърчават разработването на нови технологии и техники. Пределните стойности на втория етап се определят на нивото на 10-те процента налични модели с най-добри характеристики. Съществува неотложна необходимост от по-високо ниво на амбициозност, за да се защити общественото здраве и да се намали отрицателното въздействие на шума от пътното движение върху качеството на живота на над 210 милиона граждани на ЕС, изложени на нива на шум от пътното движение, които са потенциално опасни за здравето.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Увод

Предложеният регламент определя хармонизирани правила относно изискванията за типово одобрение за общата безопасност на моторните превозни средства, за да се гарантира доброто функциониране на вътрешния пазар, като същевременно се осигурява по-висока степен на безопасност и опазване на околната среда. Тези изисквания за типово одобрение са хармонизирани на общностно равнище, за да се избегнат различаващи се системи в отделните държави-членки и да се осигури висока степен на пътна безопасност и опазване на околната среда в цялата Общност.

Предистория на операцията по опростяването и последствия

Предложеният регламент е насочен към значително опростяване на законодателството относно типовото одобрение, в областта на безопасността на моторните превозни средства и гумите, с един регламент на Европейския парламент и на Съвета.

На международно ниво ЕО се присъедини към Преработеното споразумение на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (UNECE) за приемане на единни технически предписания за превозните средства (Преработеното споразумение от 1958 г.) с Решение 97/836/EО от 27 ноември 1997 г.[1] Правилата на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (UNECE) са международни актове, приети в рамките на Преработеното споразумение от 1958 г. Съгласно член 4, параграф 4 от Решение 97/836/EО, може да бъде взето решение (в съответствие с процедурата на одобрение) относно това, че дадено правило на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (UNECE) се прилага за целите на типовото одобрение на моторни превозни средства в ЕО.

На нивото на ЕО Рамковата директива относно типовото одобрение (Директива 2007/46/EО от 5 септември 2007 г.[2]) определя общите правила и процедури за типовото одобрение на моторни превозни средства, но самата тя не предвижда техническите изисквания, въз основа на които трябва да се издава типово одобрение. Тези изисквания са определени в други актове, които могат да бъдат правила на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (UNECE) или директиви или регламенти на ЕО, както и мерки за тяхното прилагане[3].  В приложение IV към рамковата директива фигурира изчерпателен списък на тези актове.  

Предложеният нов регламент има за цел:

а) да замени съществуващия набор от подробни технически изисквания, посочени в директивите и регламентите, които са изброени в член 15, с редица общи изисквания по отношение на безопасността;

б) да отмени тези директиви и регламенти; 

в) да упълномощи Комисията да приеме чрез процедурата по комитология (процедурата по регулиране с контрол) подробните технически правила, предназначени за прилагането на посочените по-горе общи изисквания (член 5, параграф 3, член 6, параграф 3, член 10, параграф 3, и член 13).

Така че съществуващите подробни технически правила, свързани с безопасността, които са определени в редица директиви или регламенти на ЕО, ще бъдат заменени от нов набор правила, в които общите принципи са установени от законодателя (в предложения регламент), докато техническите подробности са определени от Комисията чрез процедурата по регулиране с контрол. 

При все това в предложението на Комисията има редица разпоредби, които пораждат безпокойство, що се отнася до спазването на правилата на комитологията. В частност, член 5, параграф 3, изглежда делегира определянето на обхвата на регламента на Комисията. Това обаче е съществен аспект на регламента, относно който решение следва да вземе законодателят. Освен това в член 6, параграф 6, критериите относно определянето на "допълнителните изисквания за безопасност", приложими спрямо пътния превоз на опасни товари, не са конкретно уточнени, като същото се отнася до член 10, параграф 3, и член 13, параграф 1, доколкото те се позовават на "допълнителни технически изисквания", които ще се установят от Комисията. Тези разпоредби са проблематични по отношение на това, че обхватът на предоставените на Комисията правомощия не е ясно определен. Следователно докладчикът препоръчва да се нанесат съответни изменения с цел разрешаване на тези проблеми.

Нови мерки

Предлагат се нови технологии, които могат драматично да увеличат безопасността на превозните средства или да намалят емисиите от CO2. Изследванията показват, че включването на такива технологии като стандартни системи в новите превозни средства би довело до значителни ползи. Определянето на общи задължителни изисквания би предотвратило и раздробяването на вътрешния пазар в резултат на появата на различни продуктови стандарти в отделните държави-членки.

Предложението изисква задължително монтиране на системи за електронно регулиране на устойчивостта във всички моторни превозни средства, на системи за следене на налягането в гумите в пътническите леки автомобили, както и на усъвършенствани системи за аварийно спиране и на системи за предупреждение при неволно напускане на пътната лента в тежкотоварните моторни превозни средства. Докладчикът преценява дали тези са единствените усъвършенствани устройства за безопасност, имащи отношение към съответните проблеми, които са налични в момента, например технологиите за запазване на налягането в гумите, както и климатичните системи.

Предложението е насочено, в контекста на предложения регламент за определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили като част от цялостния подход на Общността за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства[4], и към подобряване на екологичните параметри на моторните превозни средства чрез намаляване на количеството на емисиите на CO2 от моторните превозни средства и на шума от контакта на гумите с пътя. Предложението въвежда нови изисквания за сцеплението с влажна пътна настилка и съпротивлението на гумите при търкаляне. Докладчикът все още проучва дали предложеният баланс между въпросите на безопасността и ползите за околната среда е подходящ. Предложените пределни стойности за емисиите на шум от гумите са по-строги, отколкото тези в съществуващото законодателство. В това отношение докладчикът поддържа становището, че тези пределни стойности са амбициозни, особено що се отнася до усилията, които биха могли да се положат за намаляването на шума от контакта с пътната настилка, което не е част от настоящото предложение, и които биха оказали също така положително въздействие върху емисиите на CO2. В допълнение докладчикът смята, че политиката относно шума може би следва да се разгледа в по-широкообхватно предложение, обхващащо всички разновидности на шума от транспортните средства.

Цялостна позиция на докладчика и цели за по-добро регулиране

Докладчикът подкрепя в много голяма степен целите на предложението, свързани с емисиите на CO2, като счита, че тези цели може би трябва да бъдат по-видимо свързани с текущата работа на Парламента по регламента за определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили. Докладчикът обаче счита, че пазарът следва да бъде добре подготвен като цяло за ясното и навременно прилагане на новите прерогативи без значително нарушаване на функционирането на промишлеността и на снабдителните вериги, което обяснява неговите изменения, целящи допълнително хармонизиране на предложените дати за прилагането, както и на съответните пределни забавяния при прилагането. Като цяло е заинтересован да види, че измененото предложение истински ще допринесе за по-голямата конкурентоспособност на автомобилната промишленост чрез опростяване по по-ефективен начин на съществуващото законодателство в областта на типовото одобрение по отношение на безопасността на превозните средства, като се увеличи прозрачността и се облекчат административните тежести.

  • [1]  (OВ L 346, 17.12.1997 г., стр. 78)
  • [2]  OВ L 263, 5.10.2007 г., стp. 1
  • [3]  Вж. член 1, трета алинея, във връзка с член 3, точки 1 и 2 от рамковата директива.
  • [4]  COM(2007)856, окончателен; 2007/0297(COD), водеща комисия ENVI.

СТАНОВИЩЕ на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (5.11.2008)

на вниманието на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за типово одобрение по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства
(COM(2008)0316 – C6‑0210/2008 – 2008/0100(COD))

Докладчик по становище: Jorgo Chatzimarkakis

КРАТКА ОБОСНОВКА

Съществуващото в ЕС законодателство за типово одобрение налага хармонизирани правила за изработката на моторни превозни средства, за да гарантира функционирането на вътрешния пазар, като същевременно осигури високо равнище на безопасност и защита на околната среда. Настоящето законодателство обхваща 60 директиви, от които 50 се отнасят до безопасността и 10 – до околната среда.

Понастоящем съществуват нови технологии, които могат допълнително да увеличат безопасността на превозните средства (като системите за електронно регулиране на устойчивостта) или да намалят емисиите от CO2 (например гумите с ниско съпротивление при търкаляне), ако се въведат като стандарт за новите превозни средства.

В своето съобщение „Конкурентна нормативна рамка за автомобилостроенето през 21-ви век“ (Съобщение „CARS 21“: COM(2007)0022) Комисията подчертава важността на по-доброто регулиране и опростяването на регулаторната рамка, т.е. премахването и изменението на излишните или отживели разпоредби, за да се даде възможност на европейската автомобилна промишленост да бъде конкурентоспособна на световно равнище.

1. Цели на проекта за регламент:

С това предложение за регламент Комисията се стреми да опрости значително съществуващото законодателство, като замени 50-те базови директиви в областта на безопасността на моторните превозни средства и гумите с един регламент на Съвета и Парламента. Съответно 50-те директиви относно типовото одобрение на превозните средства ще бъдат отменени.

Предложеният регламент също така въвежда нови задължителни изисквания за усъвършенствани устройства за безопасност, като например задължителното монтиране на системи за електронно регулиране на устойчивостта във всички превозни средства; системи за следене на налягането в гумите в пътническите леки автомобили, усъвършенствани системи за аварийно спиране и системи за предупреждение при неволно напускане на пътната лента в тежкотоварните моторни превозни средства.

И в заключение в текста се определят по-строги пределни стойности за емисиите на шум от гумите и се въвеждат нови изисквания за сцеплението с влажна пътна настилка и съпротивлението при търкаляне, за да се намалят значително емисиите на въглероден двуокис.

2. Опростяване и по-добро регулиране:

Предложеният текст отменя 50 директиви[1] и ги заменя с един регламент, който ще бъде последван от редица мерки по прилагането. В допълнение съществуващите правила на ИКЕ на ООН остават в сила.

Докладчикът по становище поставя въпроса дали предложението за отменяне на 50 директиви наистина ще опрости регулаторната рамка, пред която на практика са изправени автомобилната промишленост и промишлеността за производство на гуми. По-ефективен метод, който е в съответствие с препоръките от доклада на групата на високо равнище "CARS 21", може да се състои в това да се измени приложение ІV към Директива 2007/46/ЕО, за да се постигне пряко позоваване в приложението на правилата на ИКЕ на ООН.

Още повече че макар обхватът на предложения регламент да е широк, в много случаи все пак трябва да се въведат конкретни изисквания. Комисията признава, че е необходимо да се даде срок на отрасъла за привеждане в съответствие с наложените изисквания. Въпреки това, за да има смисъл предоставеният срок за привеждане в съответствие, докладчикът по становище предлага датите на прилагането (включително срокът за привеждане в съответствие) да се формулират по-скоро от гледна точка на датата на приемане на мерките по прилагането, които определят конкретните изисквания, отколкото от гледна точка на датата на приемане на настоящото предложение.

3. Безопасност:

Предложеният регламент въвежда задължителни изисквания за монтаж на усъвършенствани устройства за безопасност, по-специално системи за електронно регулиране на устойчивостта във всички превозни средства; автоматични системи за аварийно спиране и системи за предупреждение при неволно напускане на пътната лента в тежкотоварните превозни средства.

Доброволен монтаж на автоматични системи за аварийно спиране и системи за предупреждение при неволно напускане на пътната лента при други категории превозни средства е възможно, при условие че монтираните системи отговарят на изискванията, посочени в предложението.

Докладчикът по становище приветства мерките за увеличаване на безопасността на превозните средства, но подчертава, че докато системите за електронно регулиране на устойчивостта са доста утвърдени технологии, то автоматичните системи за аварийно спиране и системите за предупреждение при неволно напускане на пътната лента са относително нови и изключително сложни технологии. Задължителното им прилагане следователно може да изисква по-дълъг срок за привеждане в съответствие, отколкото се предвижда в предложението на Комисията. Още повече че лекотоварните превозни средства, тежкотоварните превозни средства и превозните средства, използвани за търговски цели, значително се различават по отношение на характеристики и експлоатация. Техническите изисквания за автоматичните системи за аварийно спиране и системите за предупреждение при неволно напускане на пътната лента следователно може би трябва да се разглеждат поотделно за различните типове превозни средства.

4. Гуми:

Мерките по отношение на изискванията към гумите целят да увеличат безопасността и да намалят отрицателното въздействие на автомобилите върху околната среда. Те въвеждат задължителен монтаж на системи за следене на налягането в гумите във всички превозни средства; по-строги пределни стойности за емисиите на шум и нови изисквания за сцеплението с влажна пътна настилка и съпротивлението при търкаляне.

Гумата е единственият свързващ елемент между превозното средство и пътя и следователно е от първостепенно значение характеристиките за безопасност да имат приоритет пред всички други цели (като например намаляването на емисиите на въглероден двуокис). Въпреки това изискванията на Комисията може да не гарантират този приоритет. Тя определя строги пределни стойности за шума, но независимо изследване, извършено от "TÜV Automotive" за промишлеността, произвеждаща гуми, показва значително позитивно съотношение между шума и сцеплението, т.е. колкото е по-слаб шумът, толкова е по-слабо и сцеплението с пътя.

Освен това извършената от Комисията оценка на въздействието, която обхваща ефективността на избраните методи, баланса разходи/ползи и т.н., се счита на места за противоречива. По тази причина докладчикът приветства инициативата на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите да поиска изследване, за да се допълни извършената от Комисията оценка на въздействието. Като се имат предвид резултатите от изследването, следва да е възможно да се определят изисквания с позитивно въздействие върху околната среда, без да се поемат рискове по отношение на безопасността. Междувременно тя следва да бъде приоритет.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6а) Комисията следва също така, в рамките на 12 месеца след влизането в сила на настоящия регламент, да проучи възможността за класифициране на пътищата в ЕС в зависимост от отделянето на шум с оглед определяне на максимални допустими стойности за шум и на подходящи спецификации за пътната настилка.

Обосновка

Пътят е основният източник на възбудимост за гумата, която е силно засегната от макро- и микрограпавини на пътя и/или от липсата на цялостност на пътната повърхност.

Пътят оказва въздействие върху вибрациите на обвивката на гумата, роговия ефект и шума, предизвикан, когато елементите на протектора навлизат в сектора на контакт на гумата или излизат извън него.

Приносът на пътя се оценява на до 8 dВ(А) за обикновена повърхност на пътя, в сравнение с настоящите безшумни пътни настилки. Понастоящем няма система за класификация на съществуващите или на новите пътища от гледна точка на въздействието им върху отделянето на шум.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) Техническият напредък в областта на усъвършенстваните системи за безопасност на превозните средства предлага нови възможности за намаляване на смъртността. За да се избегнат максимален брой смъртоносни инциденти, е необходимо да се предвиди въвеждането на някои от тези технологии.

(7) Техническият напредък в областта на усъвършенстваните системи за безопасност на превозните средства предлага нови възможности за намаляване на смъртността. За да се избегнат максимален брой смъртоносни инциденти, е необходимо да се предвиди прогресивното доброволно въвеждане на някои от тези технологии според класа на превозното средство и пазара.

Обосновка

Някои технологии може да не са със същата ефективност на всички пазари, поради различните условия на пътната настилка и обстановка.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) С цел опростяване на законодателството относно типовото одобрение в съответствие с препоръките на доклада „CARS 21: „Конкурентна нормативна рамка за автомобилостроенето през 21-ви век“, е целесъобразно да бъдат отменени някои директиви, без да се намалява нивото на защита на участниците в пътното движение. Предвидените в тези директиви изисквания следва да бъдат въведени в настоящия регламент и да бъдат заменени, когато е целесъобразно, с позовавания на съответните правила на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ-ООН), въведени в общностното законодателство в съответствие с член 4 от Решение 97/836/ЕО на Съвета от 27 ноември 1997 г. с оглед на присъединяването на Европейската общност към Спогодбата на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации за приемане на единни технически предписания за колесните превозни средства, оборудване и части, които могат да се монтират и/или да се използват на колесните превозни средства, и условията за взаимно признаване на одобренията, получени въз основа на тези предписания.

(8) С цел опростяване на законодателството относно типовото одобрение в съответствие с препоръките на доклада „CARS 21: „Конкурентна нормативна рамка за автомобилостроенето през 21-ви век“, е целесъобразно да бъдат отменени някои директиви, без да се намалява нивото на защита на участниците в пътното движение. Предвидените в тези директиви изисквания следва да бъдат заменени, когато е целесъобразно, с позовавания на съответните правила на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ-ООН), въведени в общностното законодателство в съответствие с член 4 от Решение 97/836/ЕО на Съвета от 27 ноември 1997 г. с оглед на присъединяването на Европейската общност към Спогодбата на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации за приемане на единни технически предписания за колесните превозни средства, оборудване и части, които могат да се монтират и/или да се използват на колесните превозни средства, и условията за взаимно признаване на одобренията, получени въз основа на тези предписания.

Обосновка

Не е необходимо да се въвеждат директивите, които са заменени от съответния регламент на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ-ООН), в нов регламент относно общата безопасност. Замяната на директивите може да бъде извършена директно в приложение ІV към рамковата директива.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) В календарния график за въвеждането на специфични нови изисквания за типово одобрение на превозните средства следва да се вземе предвид техническата осъществимост на тези изисквания. В общия случай изискванията първоначално следва да се прилагат само към новите типове превозни средства. За съществуващите типове превозни средства следва да се предвиди допълнителен период от време за постигане на съответствие с тези изисквания. Освен това задължителното монтиране на системите за следене на налягането в гумите следва първоначално да се прилага само по отношение на леките автомобили. Задължителното монтиране на други усъвършенствани устройства за безопасност следва първоначално да се прилага само по отношение на тежкотоварните превозни средства.

(10) В календарния график за въвеждането на специфични нови изисквания за типово одобрение на превозните средства следва да се вземе предвид техническата осъществимост на тези изисквания. В общия случай изискванията първоначално следва да се прилагат само към новите типове превозни средства. За съществуващите типове превозни средства следва да се предвиди допълнителен период от време за постигане на съответствие с тези изисквания. Във всички случаи на съответните отрасли следва да се предостави подходящ срок за привеждане в съответствие. Срокът за привеждане в съответствие следва да се предвиди от датата на приемане на мерките по прилагането, които определят конкретните изисквания. Освен това задължителното монтиране на системите за следене на налягането в гумите следва първоначално да се прилага само по отношение на леките автомобили. Комисията следва да оцени техническата и икономическата осъществимост на разширяването на обхвата на задължителното монтиране на системи за следене на налягането в гумите за други категории превозни средства и, по целесъобразност, да предложи изменение на настоящия регламент до 29 октомври 2010 г. Задължителното монтиране на други усъвършенствани устройства за безопасност следва първоначално да се прилага само по отношение на тежкотоварните превозни средства.

Обосновка

Монтирането на системи за следене на налягането в гумите при други категории превозни средства (леки и тежкотоварни превозни средства, използвани с търговски цели) е технически осъществимо и подходящо с оглед на безопасността на пътя, горивната ефективност и емисиите на CO2. Икономическата осъществимост и въздействие следва да бъдат оценени и по целесъобразност да се вземат мерки.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) Целесъобразно е да бъдат приложени мерките, посочени в съобщението на Комисията до Съвета и до Европейския парламент „Резултати от прегледа на Стратегията на Общността за намаление на емисиите на CO2 от пътнически леки автомобили и лекотоварните автомобили“, които имат за цел намаление на предизвикваните от гумите емисии на CO2. Това намаление следва да бъде постигнато чрез комбинация от гуми с ниско съпротивление при търкаляне и използване на системи за следене на налягането в гумите. Същевременно е целесъобразно също да се предвидят изисквания за намаляване на шума от контакта на гумите с пътя и да се гарантира, че нивото на безопасност на гумите ще бъде запазено чрез въвеждането на изисквания относно сцеплението с влажна пътна настилка. В календарния график за изпълнение на тези мерки следва да се вземе предвид предизвикателството, което представлява постигането на съответствие с всички тези изисквания. По-специално поради трудността от постигането на съответствие с изискванията относно шума при търкаляне и като се има предвид времето, необходимо на промишлеността за замяна на съществуващите гами от гуми, е целесъобразно да се предвиди по-дълъг период за прилагане на изискванията относно шума при търкаляне по отношение на новите гуми от съществуващите типове.

(12) Целесъобразно е да бъдат приложени мерките, посочени в съобщението на Комисията до Съвета и до Европейския парламент „Резултати от прегледа на Стратегията на Общността за намаление на емисиите на CO2 от пътнически леки автомобили и лекотоварните автомобили“, които имат за цел намаление на предизвикваните от гумите емисии на CO2. Това намаление следва да бъде постигнато чрез комбинация от гуми с ниско съпротивление при търкаляне и използване на системи за следене на налягането в гумите. Същевременно е целесъобразно също да се предвидят изисквания за намаляване на шума от контакта на гумите с пътя и да се гарантира, че нивото на безопасност на гумите ще бъде запазено, чрез въвеждането на изисквания относно сцеплението с влажна пътна настилка. В календарния график за изпълнение на тези мерки следва да се вземе предвид предизвикателството, което представлява постигането на съответствие с всички тези изисквания, като се признае необходимостта от запазване на експедитивността на производствената и снабдителната верига и се гарантира ефективно изпълнение. По-специално е целесъобразно да се консолидира въвеждането на съответните технически изисквания, за да се избегнат сериозни смущения в производствената и снабдителната верига. Настоящият регламент не си поставя за цел да ограничава пускането на пазара на гуми от партиди, произведени преди датите на влизане в действие на съответните нови технически изисквания, които могат да бъдат продавани след тези дати. Датата на производство на гумите може лесно да бъде установена по съществуващата задължителна маркировка за „дата на производство” на гумата, както е предвидено в Директива 92/23/ЕИО на Съвета от 31 март 1992 г. относно гумите за моторни превозни средства и техните ремаркета, както и тяхното монтиране1.

______________

OВ L 129, 14.5.1992 г., стp. 95.

Обосновка

Гумите от партиди, произведени преди датите на влизане в сила на новите изисквания, могат да продължат да се продават. Датата на производство на гумите може лесно да бъде установена благодарение на съществуващата задължителна маркировка за дата на производство на всички гуми, пуснати на пазара.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) Системите за електронно регулиране на устойчивостта, усъвършенстваните системи за аварийно спиране и системите за предупреждение при неволно напускане на пътната лента имат голям потенциал за значително намаляване на смъртността. Следователно е целесъобразно установяването на изисквания относно тези системи.

(14) Системите за електронно регулиране на устойчивостта, усъвършенстваните системи за аварийно спиране и системите за предупреждение при неволно напускане на пътната лента имат голям потенциал за значително намаляване на смъртността. Следователно е целесъобразно установяването на изисквания относно тези системи от страна на Комисията в съответствие с правилата на ИКЕ/ООН.

Обосновка

Системите за електронно регулиране на устойчивостта, усъвършенстваните системи за аварийно спиране и системите за предупреждение при неволно напускане на пътната лента са сложни технологии, по отношение на които са необходими хармонизирани технически изисквания. За да се ограничат двойните правила и бюрократичната тежест за промишлеността, тези изисквания следва да се определят в рамките на правилата на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ-ООН).

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 16 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16а) Препоръчва се държавите-членки да започнат действия по прилагането на настоящия регламент по-рано от посоченото (преди влизането му в сила), като предоставят стимули за производителите и потребителите в духа на настоящия регламент.

Изменение  8

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящият регламент установява и изисквания за типовото одобрение на гумите по отношение на предизвикваните от тях емисии на CO2 и на шум.

Настоящият регламент установява и изисквания за типовото одобрение на гумите по отношение на показателите им за безопасност и за въздействие върху околната среда. Не се прилага за регенерирани гуми.

Обосновка

За да се уточни ясно обхватът на предложения регламент.

Изменение  9

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – точка 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) „гума с професионална употреба за движение извън път“ означава гума, предназначена за смесена употреба както по път, така и извън пътя, или за всяка друга специална употреба;

(6) „гума за специална употреба“ означава гума, предназначена за смесена употреба както по път, така и извън пътя, или за друга специална употреба;

Обосновка

Да се включи тази категория гуми в регламента. С определението „гума за специална употреба” се прави позоваване на регламент 54 на ИКЕ-ООН.

Изменение  10

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – точка 10 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10а) „гума за професионална употреба за движение извън път” означава подкатегория на гума за специална употреба, използвана предимно при тежки условия извън пътя;

Обосновка

Тази категория гуми е предназначена за експлоатация при много тежки условия извън пътя, като например превозни средства на пожарната служба, както и превозни средства за поддръжка на електрическата мрежа. Броят на съответните гуми за С1 и С2 е по-малък от 0,06% от всички продавани гуми. По отношение на С3 те ще са по-малко то 1%. Обикновено тези превозни средства и гуми се използват по пътища без настилка, където шумът, предизвикан от контакта на гумите с пътя, не е основен проблем.

Изменение  11

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – точка 10 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10б) „подсилена” или „за допълнителен товар” означава структура на пневматична гума от клас С1, в която каркасът на гумата е проектиран да носи по-тежък товар, отколкото съответната стандартна гума.

Обосновка

Определението е необходимо за целите на приложение І, част В. Има гуми за леки автомобили, които са проектирани да носят по-тежък товар, отколкото обикновената версия от същия размер. Допускът, предоставен в предходната Директива 2001/43, следва да бъде запазен. Гумите, проектирани да носят допълнителен товар, са подсилени, така че да могат да носят по-голям товар при по-високо налягане.

В резултат на по-големия товар гумите предизвикват повече шум. Допускът, който понастоящем е в сила, се базира на стабилни физически принципи за предизвикването на шум: нивото на звуковото налягане се увеличава с нарастването на товара върху гумата.

Изменение  12

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Производителите предоставят доказателства, че всички отделни технически възли или компоненти, които се продават или пускат в експлоатация в Общността, са получили типово одобрение в съответствие с настоящия регламент.

2. Производителите предоставят доказателства, че всички отделни нови технически възли или компоненти, които се продават или пускат в експлоатация в Общността, са получили типово одобрение в съответствие с настоящия регламент.

Обосновка

За да бъде напълно ясно, че разпоредбата обхваща всички отделни нови технически възли или компоненти, които се продават или пускат в експлоатация в Общността.

Изменение  13

Предложение за регламент

Член 5 - параграф 2 - буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) системите, предоставящи на водача видимост и информация за състоянието на превозното средство и околното пространство, включително стъклата, огледалата за обратно виждане и системите за информиране на водача;

в) системите, предоставящи на водача видимост и информация за състоянието на превозното средство и околното пространство, включително стъклата и огледалата за обратно виждане;

Обосновка

Изискванията на параграф 2 целят да отразят съществуващите изисквания в Директива 2007/46/ЕО. Системите за информиране на водача понастоящем не са дефинирани или не попадат в обхвата на регламента. Ако намерението е да се въведе нов регламент, това следва да бъде ясно заявено и обсъдено.

Изменение  14

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е) външната страна на превозното средство и неговите принадлежности;

е) външната страна на превозното средство;

Обосновка

Не е ясно какво се включва в принадлежности.

Изменение  15

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Превозните средства от категориите N2 и N3 се конструират по начин, при който в случай на челен удар с друго превозно средство рискът от нараняване на пътниците в превозното средство поради вклиняване да бъде сведен до минимум.

2. Превозните средства от категориите N2, N3, O3 и O4 се проектират така, че да осигуряват защита срещу задно вклиняване от превозни средства от категория M1 и N1.

Обосновка

Настоящият текст е двусмислен и предполага „безопасност на пешеходците” при камионите.

Изменение  16

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Превозните средства от категориите N2, N3, O3 и O4 се конструират по начин, при който в случай на страничен удар с друго превозно средство или с незащитен участник в пътното движение, рискът от нараняване на този незащитен участник в пътното движение или на пътниците в превозното средство поради вклиняване да бъде сведен до минимум.

3. Превозните средства от категориите N2, N3, O3 и O4 се конструират по начин, при който в случай на страничен удар с незащитен участник в пътното движение рискът от нараняване на този незащитен участник в пътното движение, поради вклиняване, да бъде сведен до минимум.

Обосновка

Настоящата формулировка е неясна, тъй като страничната защита по смисъла на този параграф цели единствено да осигури защита на незащитени участници в пътното движение.

Изменение  17

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Кабината на превозното средство или пространството, предназначено за водача и пътниците, трябва да бъдат достатъчно здрави, за да осигурят защита на пътниците в случай на сблъсък или преобръщане.

4. Кабината на превозното средство или пространството, предназначено за водача и пътниците, трябва да бъдат достатъчно здрави, за да осигурят защита на пътниците в случай на сблъсък или преобръщане, съгласно съответния регламент на ИКЕ-ООН.

Обосновка

Принципът на по-доброто регулиране, договорен в "CARS21", показва, че ЕС следва да се позовава колкото е възможно повече на съществуващите правила на ИКЕ-ООН.

Изменение  18

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Превозните средства от категория M1 се оборудват със система за следене на налягането в гумите, която да е в състояние да предупреждава водача, когато нивото на налягането на коя да е от гумите достигне опасно ниски стойности, и да информира водача, когато нивото на налягане на коя да е от гумите е значително по-ниско от оптималното налягане, осигуряващо минимално потребление на гориво.

2. Превозните средства от категория M1 се оборудват със система за следене на налягането в гумите, която да е в състояние да предупреждава водача, когато нивото на налягането на която и да е от гумите достигне ниски стойности, които не са безопасни, и да информира водача, когато нивото на налягане на гумите се окаже по-ниско от оптималното препоръчително налягане, осигуряващо минимално потребление на гориво. Избраната технология трябва да бъде неутрална и ефективна от гледна точка на разходите и трябва да не излага на риск достъпността за потребителите и следователно подновяването на автомобилния парк.

Обосновка

Целта на предложението (наред с другото: мерки за намаляване на емисиите на СО2 /мерки за безопасност/ ...) трябва да бъде постигната независимо от технологията, която отрасълът избере. Всъщност, за да се избегне евентуално нарушаване на функционирането на пазара, е задължително да се гарантира неутралността на технологията. Освен това, за да се постигнат определените цели, технологичните мерки винаги трябва да бъдат ефективни от гледна точка на разходите, а не просто бреме за потребителите.

Изменение  19

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Превозните средства от категории M2, M3, N2 и N3 се оборудват с усъвършенствана система за аварийно спиране, която отговаря на изискванията на настоящия регламент.

1. Превозните средства от категории M2, M3, N2 и N3, за които има положителна оценка на въздействието по отношение на въвеждането на усъвършенстваната система за аварийно спиране, се оборудват с усъвършенствана система за аварийно спиране, която отговаря на изискванията на настоящия регламент. Всички категории се подлагат на тази оценка на въздействието.

Всяка усъвършенствана система за аварийно спиране, монтирана доброволно от производителя на превозно средство от категория M1 или N1, трябва да отговаря на изискванията на настоящия регламент.

 

Обосновка

Не всички категории моторни превозни средства следва да бъдат оборудвани с такава система, тъй като те се използват за различни цели, например камионите, извършващи доставки, които се използват в среда, неподходяща за тези системи.

В съответствие с технически оценки, извършени на място, в определени случаи приемането на усъвършенствана система за аварийно спиране може да се окаже технически невъзможно или да не доведе до никакви ползи (например при градските автобуси или камионите за сметосъбиране, които се използват на сравнително ниска скорост).

Позоваването на моторни превозни средства от категории M1 или N1 следва да се заличи: разработването на усъвършенствана система за аварийно спиране и настройките за нея за моторни превозни средства от категории M1 и N1 тогава са напълно различни за тежкотоварните превозни средства, в резултат на което ще се получат различни системи с различни изисквания.

Изменение  20

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Превозните средства от категории M2, M3, N2 и N3 се оборудват със система за предупреждение при неволно напускане на пътната лента, която отговаря на изискванията на настоящия регламент.

2. Превозните средства от категории M2, M3, N2 и N3, за които има положителна оценка на въздействието по отношение на въвеждането на система за предупреждение при неволно напускане на пътната лента, се оборудват със система за предупреждение при неволно напускане на пътната лента, която отговаря на изискванията на настоящия регламент. Всички категории се подлагат на тази оценка на въздействието.

Всяка система за предупреждение при неволно напускане на пътната лента, монтирана доброволно от производителя на превозно средство от категория M1 или N1, трябва да отговаря на изискванията на настоящия регламент.

 

Обосновка

Не всички категории моторни превозни средства следва да бъдат оборудвани с такава система, тъй като те се използват за различни цели, например камионите, извършващи доставки, които се използват в среда, неподходяща за тези системи.

В съответствие с технически оценки, извършени на място, в определени случаи приемането на система за предупреждение при неволно напускане на пътната лента може да не доведе до никакви ползи (например при градските автобуси или камионите за сметосъбиране, които се използват на сравнително ниска скорост).

Позоваването на моторни превозни средства от категории M1 или N1 следва да се заличи: разработването на система за предупреждение при неволно напускане на пътната лента и настройките за нея за моторни превозни средства от категории M1 и N1 тогава са напълно различни за тежкотоварните превозни средства, в резултат на което ще се получат различни системи с различни изисквания.

Изменение  21

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, като го допълват, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 40, параграф 2 на Директива 2007/46/ЕО.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, като го допълват, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 40, параграф 2 на Директива 2007/46/ЕО. Процедурата по приемането им следва да бъде прозрачна и да включва оценка на въздействието и провеждане на консултации със заинтересованите страни.

Обосновка

При предходната регулаторна практика винаги когато се регулираха напълно нови системи, това трябваше да се извърши в съответствие с процедурата на съвместно вземане на решение. При условие че това се преустанови съгласно новия подход, то принципите на доброто регулиране ще изискват анализ на въздействието, консултации със заинтересованите страни и прозрачност.

Изменение  22

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Считано от 29 октомври 2012 г. националните органи — на основания, свързани с областта на безопасността на превозните средства и гумите, уредени в членове от 5 до 9 и в приложение І, без в тях да се включват пределните стойности относно съпротивлението при търкаляне, предвидени в таблица 2 към част Б на приложение І, — отказват издаването на типово одобрение на ЕО или на национално типово одобрение на нови типове превозни средства от категориите, посочени в тези членове и мерките по прилагането им, както и издаването на типово одобрение на ЕО за компонент/отделен технически възел на нови типове компоненти или отделни технически възли, предназначени за тези превозни средства, които не отговарят на съответните разпоредби на настоящия регламент.

1. Влизайки в сила три години след датата на публикуване на настоящия регламент, националните органи — на основания, свързани с областта на безопасността на превозните средства и гумите, уредени в членове от 5 до 9 и в приложение І, без в тях да се включват пределните стойности относно съпротивлението при търкаляне, предвидени в таблица 2 към част Б на приложение І — отказват издаването на типово одобрение на ЕО за компонент/отделен технически възел, който не отговаря на съответните разпоредби на настоящия регламент.

 

Влизайки в сила четири години след датата на публикуване на настоящия регламент, националните органи — на основания, свързани с областта на безопасността на превозните средства и гумите, уредени в членове от 5 до 9 и в приложение І, без в тях да се включват пределните стойности относно съпротивлението при търкаляне, предвидени в таблица 2 към част Б на приложение І — отказват издаването на типово одобрение на ЕО или на национално типово одобрение на нови типове превозни средства от категориите, посочени в тези членове и мерките по прилагането им.

Обосновка

1. Lead time & new [tyre and vehicle] type approval:

- As regards tyres and components that can legally be placed on the EU market, the proposed regulation sets out a highly complex array of obligations and an equally complex schedule for their implementation. While for some of these obligations the technical requirements are well established, for the others the formulation of requirements is still ongoing. The related industry can only develop or adapt solutions once the technical requirements are definitively defined. In very practical terms, therefore, for the tyre industry the lead time necessary for implementation of new technical standards after their adoption cannot be less than 36 months.

- Requesting the implementation for new type approvals for vehicles on the same date as that for tyres would effectively oblige the tyre industry to anticipate the process by at least one year, which in turn would reduce the lead time for implementation below the above-mentioned minimum of 36 months that the industry considers feasible for a first date of implementation. Therefore, a different date of application for new type approvals for tyres and vehicles must be fixed. We propose at least a 12 month period between them.

2. “Date of Manufacture” as reference point

The date of manufacture of tyres can be easily recognised by consumers, retailers and the national enforcement authorities because of the existing mandatory marking of the date of manufacture on all tyres placed on the EU market. That is, all tyres manufactured within the EU or imported within the EU must bear the date of manufacture engraved visibly on the sidewall as a legal requirement. The distribution chain and notably consumers will thus have an obvious reference point to determine if the tyre being considered for purchase is legally bound to meet the specified new technical requirements.

Изменение  23

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Считано от 29 октомври 2014 г. националните органи — на основания, свързани с областта на безопасността на превозните средства и гумите, уредени в членове 5, 6, 7 и 8, член 9, параграфи от 1 до 4, и на части А и Б на приложение І, без в тях да се включват пределните стойности относно съпротивлението при търкаляне на гумите от клас C3 и пределните стойности относно съпротивлението при търкаляне, предвидени в таблица 2 към част Б на приложение І, — считат, в случая на нови превозни средства от категориите, посочени в тези членове, които не отговарят на съответните разпоредби на настоящия регламент, техните сертификати за съответствие за невалидни за целите на член 26 на Директива 2007/46/ЕО и забраняват регистрацията, продажбата и пускането в експлоатация на такива превозни средства, а в случая на нови компоненти или отделни технически възли, предназначени за тези превозни средства, които не отговарят на съответните изисквания на настоящия регламент, забраняват тяхната продажба и пускането им в експлоатация.

2. Считано от 29 октомври 2016 г., националните органи — на основания, свързани с областта на безопасността на превозните средства и гумите, уредени в членове 5, 6, 7 и 8, член 9, параграфи от 1 до 5, и части А, Б и В на приложение І, без в тях да се включват пределните стойности относно съпротивлението при търкаляне, предвидени в таблица 2 към част Б на приложение І — считат, в случая на нови превозни средства от категориите, посочени в тези членове, които не отговарят на съответните разпоредби на настоящия регламент, техните сертификати за съответствие за невалидни за целите на член 26 на Директива 2007/46/ЕО и забраняват регистрацията, продажбата и пускането в експлоатация на такива превозни средства, а в случая на нови гуми, произведени след тази дата, или отделни технически възли, предназначени за тези превозни средства, които не отговарят на съответните изисквания на настоящия регламент, забраняват тяхната продажба и пускането им в експлоатация.

Обосновка

1. Lead time & new [tyre and vehicle] type approval:

- As regards tyres that can legally be placed on the EU market, the proposed regulation sets out a highly complex array of obligations and an equally complex schedule for their implementation. While for some of these obligations the technical requirements are well established, for the others the formulation of requirements is still ongoing. The tyre industry can only develop or adapt solutions once the technical requirements are definitively defined. In very practical terms, therefore, for the tyre industry the lead time necessary for implementation of new technical standards after their adoption cannot be less than 36 months.

- Requesting the implementation for new type approvals for vehicles on the same date as that for tyres would effectively oblige the tyre industry to anticipate the process by at least one year, which in turn would reduce the lead time for implementation below the above-mentioned minimum of 36 months that the industry considers feasible for a first date of implementation. Therefore, a different date of application for new type approvals for tyres and vehicles must be fixed. We propose at least a 12 month period between them.

2. “Date of Manufacture” as reference point

The date of manufacture of tyres can be easily recognised by consumers, retailers and the national enforcement authorities because of the existing mandatory marking of the date of manufacture on all tyres placed on the EU market. That is, all tyres manufactured within the EU or imported within the EU must bear the date of manufacture engraved visibly on the sidewall as a legal requirement. The distribution chain and notably consumers will thus have an obvious reference point to determine if the tyre being considered for purchase is legally bound to meet the specified new technical requirements.

Изменение  24

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Считано от 29 октомври 2016 г. националните органи — на основания, свързани с емисиите на шум от гумите при търкаляне, а по отношение на гумите от клас C3 също така на основания, свързани със съпротивлението на гумите при търкаляне, без в тях да включват пределните стойности за съпротивлението при търкаляне, предвидени в таблица 2 към част Б на приложение I, — считат, в случая на нови превозни средства от категории M, N и O, които не отговарят на съответните разпоредби на настоящия регламент, техните сертификати за съответствие за невалидни за целите на член 26 на Директива 2007/46/ЕО и забраняват регистрацията, продажбата и пускането в експлоатация на такива превозни средства, а в случая на нови гуми, предназначени за тези превозни средства, които не отговарят на съответните изисквания на настоящия регламент, забраняват тяхната продажба и пускането им в експлоатация.

заличава се

Обосновка

1. Lead time & new [tyre and vehicle] type approval:

- As regards tyres that can legally be placed on the EU market, the proposed regulation sets out a highly complex array of obligations and an equally complex schedule for their implementation. While for some of these obligations the technical requirements are well established, for the others the formulation of requirements is still ongoing. The tyre industry can only develop or adapt solutions once the technical requirements are definitively defined. In very practical terms, therefore, for the tyre industry the lead time necessary for implementation of new technical standards after their adoption cannot be less than 36 months.

- Requesting the implementation for new type approvals for vehicles on the same date as that for tyres would effectively oblige the tyre industry to anticipate the process by at least one year, which in turn would reduce the lead time for implementation below the above-mentioned minimum of 36 months that the industry considers feasible for a first date of implementation. Therefore, a different date of application for new type approvals for tyres and vehicles must be fixed. We propose at least a 12 month period between them.

2. “Date of Manufacture” as reference point

The date of manufacture of tyres can be easily recognised by consumers, retailers and the national enforcement authorities because of the existing mandatory marking of the date of manufacture on all tyres placed on the EU market. That is, all tyres manufactured within the EU or imported within the EU must bear the date of manufacture engraved visibly on the sidewall as a legal requirement. The distribution chain and notably consumers will thus have an obvious reference point to determine if the tyre being considered for purchase is legally bound to meet the specified new technical requirements.

Изменение  25

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Считано от 29 октомври 2016 г. националните органи — на основания, свързани със съпротивлението на гумите при търкаляне, — отказват издаването на типово одобрение на ЕО или на национално типово одобрение на нови типове превозни средства от категории M, N и O, както и издаването на типово одобрение на ЕО за компонент/отделен технически възел за нови типове гуми, предназначени за тези превозни средства, които не отговарят на пределните стойности на съпротивлението при търкаляне, предвидени в таблица 2 към част Б на приложение І.

4. Влизайки в сила седем години след датата на публикуване на настоящия регламент, националните органи — на основания, свързани със съпротивлението на гумите при търкаляне — отказват издаването на типово одобрение на ЕО за компонент/отделен технически възел за нови типове гуми, предназначени за тези превозни средства, които не отговарят на пределните стойности на съпротивлението при търкаляне, предвидени в таблица 2 към част Б на приложение І.

 

Влизайки в сила осем години след датата на публикуване на настоящия регламент, националните органи — на основания, свързани със съпротивлението на гумите при търкаляне — отказват издаването на типово одобрение на ЕО или на национално типово одобрение на нови типове превозни средства от категории M, N и O.

Обосновка

1. Lead time & new [tyre and vehicle] type approval:

- As regards tyres that can legally be placed on the EU market, the proposed regulation sets out a highly complex array of obligations and an equally complex schedule for their implementation. While for some of these obligations the technical requirements are well established, for the others the formulation of requirements is still ongoing. The tyre industry can only develop or adapt solutions once the technical requirements are definitively defined. In very practical terms, therefore, for the tyre industry the lead time necessary for implementation of new technical standards after their adoption cannot be less than 36 months.

- Requesting the implementation for new type approvals for vehicles on the same date as that for tyres would effectively oblige the tyre industry to anticipate the process by at least one year, which in turn would reduce the lead time for implementation below the above-mentioned minimum of 36 months that the industry considers feasible for a first date of implementation. Therefore, a different date of application for new type approvals for tyres and vehicles must be fixed. We propose at least a 12 month period between them.

2. “Date of Manufacture” as reference point

The date of manufacture of tyres can be easily recognised by consumers, retailers and the national enforcement authorities because of the existing mandatory marking of the date of manufacture on all tyres placed on the EU market. That is, all tyres manufactured within the EU or imported within the EU must bear the date of manufacture engraved visibly on the sidewall as a legal requirement. The distribution chain and notably consumers will thus have an obvious reference point to determine if the tyre being considered for purchase is legally bound to meet the specified new technical requirements.

Изменение  26

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Считано от 29 октомври 2018 г. националните органи — на основания, свързани със съпротивлението при търкаляне на гумите от клас C1 и C2, — считат, в случая на нови превозни средства от категории M, N и O, които не отговарят на пределните стойности на съпротивлението при търкаляне, предвидени в таблица 2 към част Б на приложение І, техните сертификатите за съответствие за невалидни за целите на член 26 на Директива 2007/46/ЕО и забраняват регистрацията, продажбата и пускането в експлоатация на такива превозни средства, а в случая на нови гуми, предназначени за тези превозни средства, които не отговарят на пределните стойности на съпротивлението при търкаляне, предвидени в таблица 2 към част Б на приложение І, забраняват тяхната продажба и пускането им в експлоатация.

заличава се

Изменение  27

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a. Считано от 29 октомври 2020 г., националните органи — на основания, свързани със съпротивлението при търкаляне на гумите от клас C1 или C2 — считат, в случая на нови превозни средства от категории M, N и O, които не отговарят на пределните стойности на съпротивлението при търкаляне, предвидени в таблица 2 към част Б на приложение І, техните сертификати за съответствие за невалидни за целите на член 26 на Директива 2007/46/ЕО и забраняват регистрацията, продажбата и пускането в експлоатация на такива превозни средства, а в случая на нови гуми, предназначени за тези превозни средства, които са произведени след тази дата и не отговарят на пределните стойности на съпротивлението при търкаляне, предвидени в таблица 2 към част Б на приложение І, забраняват тяхната продажба и пускането им в експлоатация.

Обосновка

1. Lead time & new [tyre and vehicle] type approval:

- As regards tyres that can legally be placed on the EU market, the proposed regulation sets out a highly complex array of obligations and an equally complex schedule for their implementation. While for some of these obligations the technical requirements are well established, for the others the formulation of requirements is still ongoing. The tyre industry can only develop or adapt solutions once the technical requirements are definitively defined. In very practical terms, therefore, for the tyre industry the lead time necessary for implementation of new technical standards after their adoption cannot be less than 36 months.

- Requesting the implementation for new type approvals for vehicles on the same date as that for tyres would effectively oblige the tyre industry to anticipate the process by at least one year, which in turn would reduce the lead time for implementation below the above-mentioned minimum of 36 months that the industry considers feasible for a first date of implementation. Therefore, a different date of application for new type approvals for tyres and vehicles must be fixed. We propose at least a 12 month period between them.

2. “Date of Manufacture” as reference point

The date of manufacture of tyres can be easily recognised by consumers, retailers and the national enforcement authorities because of the existing mandatory marking of the date of manufacture on all tyres placed on the EU market. That is, all tyres manufactured within the EU or imported within the EU must bear the date of manufacture engraved visibly on the sidewall as a legal requirement. The distribution chain and notably consumers will thus have an obvious reference point to determine if the tyre being considered for purchase is legally bound to meet the specified new technical requirements.

Изменение  28

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 10 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

10a. Настоящият регламент не засяга никое типово одобрение на ЕО, издадено за превозни средства, компоненти или отделни технически възли преди датата, посочена в параграф 1, и не възпрепятства разширяването на такива одобрения по реда на директивата, съгласно която те са били издадени първоначално.

Обосновка

Директивите следва да бъдат отменени за новите типове превозни средства, новите компоненти и технически възли, а не за вече съществуващите превозни средства. В противен случай, всяко съществуващо превозно средство би било обект на пълно повторно привеждане в съответствие.

Изменение  29

Предложение за регламент

Член 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите-членки определят наказателните разпоредби, приложими в случай на нарушение от страна на производителите на разпоредбите на настоящия регламент, и вземат всички необходими мерки за гарантиране на тяхното прилагане. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, съразмерни и възпиращи. Държавите-членки информират Комисията за тези мерки не по-късно от осемнадесет месеца след влизането в сила на настоящия регламент и незабавно нотифицират всяко последващо изменение, което засяга тези мерки.

заличава се

2. Видовете нарушения, подлежащи на санкция, включват:

 

а) подаване на декларации с невярно съдържание в хода на процедурите по одобрение или по време на процедурите, водещи до оттегляне на одобрение;

 

б) фалшифициране на резултатите от изпитванията за типово одобрение;

 

в) укриване на данни или технически спецификации, които биха могли да доведат до оттегляне или отнемане на типовото одобрение.

 

Обосновка

Процедурата по уреждане на случаи, при които типовото одобрение е невалидно или е престанало да бъде валидно, е изцяло уредена в 2007/46/ЕО.

Изменение  30

Предложение за регламент

Член 13 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 13a

 

Клауза за преразглеждане

 

До 29 октомври 2010 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад, придружен от оценка на въздействието и, ако е целесъобразно, предложения за по-нататъшно преразглеждане на настоящия регламент или други съответни актове на Общността, с оглед на:

 

а) задължително монтиране на система за следене на налягането в гумите в превозните средства от категории N и О;

 

б) типово одобрение на регенерирани гуми съгласно пределните стойности за сцепление на гумите с влажна пътна настилка, съпротивление при търкаляне и шум при търкаляне, включени в приложенията към настоящия регламент.

Обосновка

Installation of TPMS for commercial vehicles is technically feasible and appropriate with regard to road safety, fuel efficiency and CO2 emissions. Retreaded tyres represent up to 50% of the market for heavy duty vehicles and up to 25% of the market for light vehicle traffic, with the highest share in the Nordic countries. This proportion may increase with scarcity of raw materials and high oil prices reflected in the price of new tyres. It is therefore appropriate to examine the technical, economic and legal feasibility of application of the same type approval standards to retreaded models to ensure continued effectiveness.

Изменение  31

Предложение за регламент

Приложение І – част Б – таблица 2

Текст, предложен от Комисията

Таблица 2

Категория на гумата

Максимална стойност (kg/тон)

2-ри етап

C1

10.5

C2

9

C3

6.5

Изменение

Таблица 2

Категория на гумата

Максимална стойност (kg/тон)

2-ри етап

C1

10.5

C2

9

C3

8 (без етап 2)

 

За гуми, класифицирани като „гуми за сняг“ от клас C1, C2, C3 (както са определени в член 3), пределните стойности се увеличават с 1кг/тон.

Обосновка

1. stage 2-rolling resistance requirements for C3 are technically very difficult to reach. At present C3-snow tyres with RRC below 6.5kg/t would be less than 20% of the tyre population, and C3-summer tyres would only be around 50%. Even with an extra allowance of +1kg/t, 45.3% of all snow tyres are above 7.5 kg/t and would be excluded.

2. limit values increased by 1kg/t for “snow tyres”:

For Passenger cars and Light Trucks, a summer tyre has mainly longitudinal grooves. Snow tyres generally have a deeper non-skid than summer tyres. This generates higher level of rolling resistance. In addition, a snow tyre has longitudinal and lateral grooves (lateral grooves for better traction). These lateral grooves give, compared to just longitudinal grooves of summer tyres, a further geometrical softening of the tread pattern. These results in more radial tread deformation of a snow tread pattern compared to a standard tread pattern. The increased tread compound deformation amplitudes result in increased (=worse) rolling resistance for snow tyres.

For Truck tyres high inflation pressures and high axial loads are applied.

This results in high radial pressure and high deformations for the tread rubber within the footprint. These tread rubber deformations are significantly contributing to the tyre rolling resistance (more deformation = more (worse) rolling resistance).

The more flexible a tread pattern is, the higher the tread rubber deformations are. More grooves usually increase the flexibility of a tread pattern

Изменение  32

Предложение за регламент

Приложение І – част В – точка 1.1 – таблица

Текст, предложен от Комисията

Клас на гумата

Номинална широчина на профила (mm)

Пределни стойности, в dВ(А)

C1A

≤ 185

70

C1B

> 185 ≤ 215

71

C1C

> 215 ≤ 245

71

C1D

> 245 ≤ 275

72

C1E

> 275

74

Изменение

Клас на гумата

Номинална широчина на профила (mm)

Пределни стойности, в dВ(А)

C1A

≤ 185

72

C1B

> 185 ≤ 215

73

C1C

> 215 ≤ 245

74

C1D

> 245 ≤ 275

75

C1E

> 275

76

 

 

За гуми, класифицирани като „гуми за сняг“ и „гуми за допълнителен товар“ (според определенията в член 3), се добавя +1dB(A). За гуми, класифицирани като „гуми за специална употреба“ (според определението в член 3), се добавя +2dB(A).

Обосновка

1. Limit values

The limits proposed by the Commission are too low and may lead to an unjustifiable reduction in other performance characteristics such as wet grip, aquaplaning, wear and handling.

In the C1 category, approximately 50% of all existing tyre families would have to be redesigned. A recent Swedish study shows that only half of the 22 tyres measured would pass the proposed limits (if they were measured on an "average" test track).

The largest reduction in the proposed limits for C1 tyres is 5 dB(A) which is the same as removing almost 3 tyres from a vehicle. Such large reductions in noise will inevitably lead to trade-offs in other performance characteristics such as wet grip, aquaplaning, wear and handling.

For C3 tyres, the biggest problem involves traction tyres, where a reduction of 3 dB(A) in comparison with the current limits would be difficult to accomplish without degrading the adherence properties of drive axle tyres. In effect, drive axle tyres (traction tyres) must have aggressive tread patterns to allow them to move heavy goods vehicles forward in slippery conditions. If the traction properties are degraded, more trucks will have difficulties when even a small amount of snow falls, effectively blocking roads for all traffic.

A very recent study done by TÜV Automotive shows a significant correlation between C3 tyre noise and snow adherence. The quieter tyres are worse in snow traction. In addition, of the 5 traction tyres tested, only one would pass the proposed EC limits, but with no margin for error. The 2 tyres that perform best in snow are 2 and 3 dB(A) higher than the proposed noise limit.

All of these factors point to the need for the noise limits for C2 and C3 tyres to be revised upwards by 1 to 2 dB(A).

2. Snow tyres

Snow tyres (tyres with a marking M+S) are typically made with more aggressive tread patterns, which tend to make them more noisy. But this pattern layout is required to give the grip in mud and snow conditions. An extra allowance of 1 dB(A) for tyres marked M+S is therefore required in the C1 category.

3. Extra Load tyres

Extra Load or Reinforced tyres carry more weight than their standard load counterparts.

By carrying extra load, they make more noise. This attribute has long been recognized, and the current Directive on tyre noise (Directive 2001/43/EC) takes this into account. Therefore it is justified to continue to allow these tyres to have 1 dB(A) more than standard load tyres.

4. Special use tyres

Special use tyres are designed for use in off-road and on-road applications. They are used in the construction industry, in certain mining and logging activities, and for general off-road areas. Because they must have aggressive tread patterns which allow them to adhere in snow, mud and sand, they make more noise. This feature has long been recognized, and the current Directive on tyre noise (Directive 2001/43/EC) takes this into account and offers a 2 dB(A) allowance for these tyres compared to the standard tyres in all three categories (C1, C2 and C3). Continuing the current situation in the new Regulation is therefore justified.

Изменение  33

Предложение за регламент

Приложение І – част В – точка 1.2 – таблица

Текст, предложен от Комисията

Клас на гумата

Номинална широчина на профила (mm)

Пределни стойности, в dВ(А)

C2

Обикновена

72

Гуми за подобрено задвижващо усилие

73

C3

Обикновена

73

Гуми за подобрено задвижващо усилие

75

Изменение

Клас на гумата

Номинална широчина на профила (mm)

Пределни стойности, в dВ(А)

C2

Обикновена

73

Гуми за подобрено задвижващо усилие

75

 

Специална употреба

76

C3

Обикновена

74

Гуми за подобрено задвижващо усилие

76

 

Специална употреба

77

Обосновка

1. Limit values

The limits proposed by the Commission are too low and may lead to an unjustifiable reduction in other performance characteristics such as wet grip, aquaplaning, wear and handling.

In the C1 category, approximately 50% of all existing tyre families would have to be redesigned. A recent Swedish study shows that only half of the 22 tyres measured would pass the proposed limits (if they were measured on an "average" test track).

The largest reduction in the proposed limits for C1 tyres is 5 dB(A) which is the same as removing almost 3 tyres from a vehicle. Such large reductions in noise will inevitably lead to trade-offs in other performance characteristics such as wet grip, aquaplaning, wear and handling.

For C3 tyres, the biggest problem involves traction tyres, where a reduction of 3 dB(A) in comparison with the current limits would be difficult to accomplish without degrading the adherence properties of drive axle tyres. In effect, drive axle tyres (traction tyres) must have aggressive tread patterns to allow them to move heavy goods vehicles forward in slippery conditions. If the traction properties are degraded, more trucks will have difficulties when even a small amount of snow falls, effectively blocking roads for all traffic.

A very recent study done by TÜV Automotive shows a significant correlation between C3 tyre noise and snow adherence. The quieter tyres are worse in snow traction. In addition, of the 5 traction tyres tested, only one would pass the proposed EC limits, but with no margin for error. The 2 tyres that perform best in snow are 2 and 3 dB(A) higher than the proposed noise limit.

All of these factors point to the need for the noise limits for C2 and C3 tyres to be revised upwards by 1 to 2 dB(A).

2. Snow tyres

Snow tyres (tyres with a marking M+S) are typically made with more aggressive tread patterns, which tend to make them more noisy. But this pattern layout is required to give the grip in mud and snow conditions. An extra allowance of 1 dB(A) for tyres marked M+S is therefore required in the C1 category.

3. Extra Load tyres

Extra Load or Reinforced tyres carry more weight than their standard load counterparts.

By carrying extra load, they make more noise. This attribute has long been recognized, and the current Directive on tyre noise (Directive 2001/43/EC) takes this into account. Therefore it is justified to continue to allow these tyres to have 1 dB(A) more than standard load tyres.

4. Special use tyres

Special use tyres are designed for use in off-road and on-road applications. They are used in the construction industry, in certain mining and logging activities, and for general off-road areas. Because they must have aggressive tread patterns which allow them to adhere in snow, mud and sand, they make more noise. This feature has long been recognized, and the current Directive on tyre noise (Directive 2001/43/EC) takes this into account and offers a 2 dB(A) allowance for these tyres compared to the standard tyres in all three categories (C1, C2 and C3). Continuing the current situation in the new Regulation is therefore justified.

Изменение  34

Предложение за регламент

Приложение ІІ – точка 1 – буква а – подточка i

Директива 2007/46/ЕО

Приложение ІV – част I

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i) точки от 3 до 10, от 12 до 38, от 42 до 45 и от 47 до 57 се заличават;

заличава се

Обосновка

Целта е посочените директиви да се заменят с пряка препратка към правилата на ИКЕ-ООН.

Изменение  35

Предложение за регламент

Приложение ІІ – точка 1 – буква б – подточка i

Директива 2007/46/ЕО

Приложение IV – допълнение – таблица

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i) точки от 3 до 10, от 12 до 37, 44, 45 и от 50 до 54 от таблицата се заличават;

заличава се

Обосновка

Целта е посочените директиви да се заменят с пряка препратка към правилата на ИКЕ-ООН.

Изменение  36

Предложение за регламент

Приложение ІІ – точка 2 – буква а

Директива 2007/46/ЕО

Приложение VI – допълнение – таблица

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) точки от 3 до 10, от 12 до 38, от 42 до 45 и от 47 до 57 се заличават;

заличава се

Обосновка

Целта е посочените директиви да се заменят с пряка препратка към правилата на ИКЕ-ООН.

Изменение  37

Предложение за регламент

Приложение ІІ – точка 3 – буква а – подточка i

Директива 2007/46/ЕО

Приложение XI – допълнение 1 – таблица

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i) точки от 3 до 10, от 12 до 38, 44, 45 и от 47 до 54 се заличават;

заличава се

Обосновка

Целта е посочените директиви да се заменят с пряка препратка към правилата на ИКЕ-ООН.

Изменение  38

Предложение за регламент

Приложение ІІ – точка 3 – буква б – подточка i

Директива 2007/46/ЕО

Приложение XI – допълнение 2 – таблица

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i) точки от 3 до 10, от 12 до 38, от 42 до 45 и от 47 до 57 се заличават;

заличава се

Обосновка

Целта е посочените директиви да се заменят с пряка препратка към правилата на ИКЕ-ООН.

Изменение  39

Предложение за регламент

Приложение ІІ – точка 3 – буква в – подточка i

Директива 2007/46/ЕО

Приложение XI – допълнение 3 – таблица

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i) точки от 3 до 10, от 12 до 37, 44, 45 и от 50 до 54 се заличават;

заличава се

Обосновка

Целта е посочените директиви да се заменят с пряка препратка към правилата на ИКЕ-ООН.

Изменение  40

Предложение за регламент

Приложение ІІ – точка 3 – буква г – подточка i

Директива 2007/46/ЕО

Приложение XI – допълнение 4 – таблица

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i) точки от 3 до 10, от 13 до 36, от 42 до 45 и от 47 до 57 се заличават;

заличава се

Обосновка

Целта е посочените директиви да се заменят с пряка препратка към правилата на ИКЕ-ООН.

Изменение  41

Предложение за регламент

Приложение ІІ – точка 3 – буква д – подточка i

Директива 2007/46/ЕО

Приложение XI – допълнение 5 – таблица

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i) точки от 3 до 10, от 12 до 36, от 42 до 45 и от 47 до 57 се заличават;

заличава се

Обосновка

Целта е посочените директиви да се заменят с пряка препратка към правилата на ИКЕ-ООН.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Изисквания за типово одобрение по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства

Позовавания

COM(2008)0316 – C6-0210/2008 – 2008/0100(COD)

Водеща комисия

IMCO

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

5.6.2008 г.

 

 

 

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Jorgo Chatzimarkakis

2.7.2008 г.

 

 

Разглеждане в комисия

18.9.2008 г.

16.10.2008 г.

 

 

Дата на приемане

4.11.2008 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

42

4

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Lena Ek, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Fiona Hall, David Hammerstein, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Romana Jordan Cizelj, Pia Elda Locatelli, Eugenijus Maldeikis, Eluned Morgan, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Aldo Patriciello, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Amalia Sartori, Andres Tarand, Patrizia Toia, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean, Dominique Vlasto

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Pilar Ayuso, Etelka Barsi-Pataky, Ivo Belet, Daniel Caspary, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Christian Ehler, Juan Fraile Cantón, Neena Gill, Robert Goebbels, Cristina Gutiérrez-Cortines, Gunnar Hökmark, Pierre Pribetich, Esko Seppänen, Silvia-Adriana Ţicău, Vladimir Urutchev, Lambert van Nistelrooij

  • [1]  Директиви 70/221/ЕИО, 70/222/ЕИО, 70/311/ЕИО, 70/387/ЕИО, 70/388/ЕИО, 71/320/ЕИО, 72/245/ЕИО, 74/60/ЕИО, 74/61/ЕИО, 74/297/ЕИО, 74/408/ЕИО, 74/483/ЕИО, 75/443/ЕИО, 76/114/ЕИО, 76/115/ЕИО, 76/756/ЕИО, 76/757/ЕИО, 76/758/ЕИО, 76/759/ЕИО, 76/760/ЕИО, 76/761/ЕИО, 76/762/ЕИО, 77/389/ЕИО, 77/538/ЕИО, 77/539/ЕИО, 77/540/ЕИО, 77/541/ЕИО, 77/649/ЕИО, 78/316/ЕИО, 78/317/ЕИО, 78/318/ЕИО, 78/549/ЕИО, 78/932/ЕИО, 89/297/ЕИО, 91/226/ЕИО, 92/21/ЕИО, 92/22/ЕИО, 92/24/ЕИО, 92/114/ЕИО, 94/20/ЕО, 95/28/ЕО, 96/27/ЕО, 96/79/ЕО, 97/27/ЕО, 98/91/ЕО, 2000/40/ЕО, 2001/56/ЕО, 2001/85/ЕО и 2003/97/ЕО, 92/23/ЕИО.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Изисквания за типово одобрение по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства

Позовавания

COM(2008)0316 – C6-0210/2008 – 2008/0100(COD)

Дата на представяне на ЕП

23.5.2008 г.

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

IMCO

5.6.2008 г.

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

5.6.2008 г.

ITRE

5.6.2008 г.

TRAN

5.6.2008 г.

 

Неизказано становище

       Дата на решението

ENVI

25.6.2008 г.

TRAN

24.6.2008 г.

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Andreas Schwab

3.6.2008 г.

 

 

Разглеждане в комисия

24.6.2008 г.

14.7.2008 г.

10.11.2008 г.

1.12.2008 г.

Дата на приемане

2.12.2008 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

32

0

7

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Edit Herczog, Alexander Graf Lambsdorff, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Catiuscia Marini, Arlene McCarthy, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Karin Riis-Jørgensen, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Salvador Domingo Sanz Palacio, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Barbara Weiler, Marian Zlotea

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Emmanouil Angelakas, André Brie, Wolfgang Bulfon, Jan Cremers, Brigitte Fouré, Joel Hasse Ferreira, Gisela Kallenbach, Othmar Karas, Diana Wallis, Anja Weisgerber, Stefano Zappalà

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Maddalena Calia, Dragoş Florin David, Anna Ibrisagic

Дата на внасяне

8.12.2008 г.