ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel ohledně obecné bezpečnosti

8. 12. 2008 - (KOM(2008)0316 – C6‑0210/2008 – 2008/0100(COD)) - ***I

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
Zpravodaj: Andreas Schwab

Postup : 2008/0100(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0482/2008

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel ohledně obecné bezpečnosti

(KOM(2008)0316 – C6‑0210/2008 – 2008/0100(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2008)0316),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6‑0210/2008),

–   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a stanovisko Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A6‑0482/2008),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a) Cílem tohoto nařízení je proto také zvýšit konkurenceschopnost evropského automobilového průmyslu a zároveň umožnit členským státům účinně dohlížet na to, že jsou na trhu dodržovány podrobné požadavky pro schvalování typu uvedené v tomto nařízení, které souvisejí s uváděním dotyčných výrobků na trh.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je navázat na postoj výboru IMCO k novému přístupu a zdůraznit širší výhody pro vnitřní trh, kterých toto nařízení chce docílit zvýšením konkurenceschopnosti.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Komise by měla být zejména zmocněna k zavedení zvláštních postupů, zkoušek a požadavků pro schvalování typu motorových vozidel, konstrukčních částí a samostatných technických celků. Kromě toho by měla být Komise zmocněna k přesnějšímu vymezení charakteristik, které musí pneumatika splňovat, aby mohla být označena za „profesionální terénní pneumatiku“. Komise by měla být dále zmocněna k přesnému vymezení oblasti působnosti požadavků stanovených v tomto nařízení. Komise by měla být kromě toho zmocněna ke stanovení dodatečných bezpečnostních požadavků na vozidla určená k přepravě nebezpečných věcí po silnicích v rámci členských států nebo mezi nimi. V závislosti na technické a ekonomické proveditelnosti by Komise měla být také zmocněna k rozšíření povinné montáže systémů monitorování tlaku v pneumatikách a dalších vyspělých bezpečnostních prvků do vozidel jiných kategorií, než které byly původně stanoveny. Komise by měla být zmocněna i ke stanovení zvláštních postupů, zkoušek a technických požadavků pro schvalování typu vyspělých systémů pro vozidla, jiných než těch, které uvádí toto nařízení, a ke změně mezních hodnot pro valivý odpor a hluk odvalování pneumatik na základě výsledků změn zkušebních postupů, aniž by bylo nutno slevit ze současných cílů týkajících se životního prostředí. Jelikož uvedená opatření mají obecnou působnost a jejich účelem je změnit toto nařízení doplněním jiných než podstatných prvků, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

(6) Komise by měla být zejména zmocněna k zavedení zvláštních postupů, zkoušek a požadavků pro schvalování typu motorových vozidel, konstrukčních částí a samostatných technických celků. Kromě toho by měla být Komise zmocněna k přesnějšímu vymezení charakteristik, které musí pneumatika splňovat, aby mohla být označena za „profesionální terénní pneumatiku“. Komise by měla být dále zmocněna k přesnému vymezení oblasti působnosti požadavků stanovených v tomto nařízení. V závislosti na technické a ekonomické proveditelnosti by Komise měla být také zmocněna k rozšíření povinné montáže systémů monitorování tlaku v pneumatikách a dalších vyspělých bezpečnostních prvků do vozidel jiných kategorií, než které byly původně stanoveny. Komise by měla být zmocněna i ke stanovení zvláštních postupů, zkoušek a technických požadavků pro schvalování typu vyspělých systémů pro vozidla, jiných než těch, které uvádí toto nařízení, a ke změně mezních hodnot pro valivý odpor a hluk odvalování pneumatik na základě výsledků změn zkušebních postupů, aniž by bylo nutno slevit ze současných cílů týkajících se životního prostředí. Jelikož uvedená opatření mají obecnou působnost a jejich účelem je změnit toto nařízení doplněním jiných než podstatných prvků, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Odůvodnění

Požadavky na vozidla určená k přepravě nebezpečných věcí by v tomto nařízení neměly být stanoveny, neboť jsou předmětem právní úpravy jinde.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a) Kromě probíhající iniciativy Komise zaměřené na vytvoření systému třídění vozovek by Komise měla do 12 měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost předložit návrh na klasifikaci vozovek EU podle toho, kolik je na nich vytvářeno hluku, který doplní sledování hlukové zátěže v přepravě motorovými vozidly, s cílem stanovit vhodné priority a požadavky na povrch vozovek a zavést maximální mezní hodnoty pro hluk vytvářený na vozovce.

Odůvodnění

Komise by měla vysvětlit program na zlepšení kvality povrchu vozovek v Evropě jako klíčový faktor k dosažení environmentálních cílů snížení hluku uvedených v tomto návrhu, což by rovněž pozitivně ovlivnilo emise CO2, neboť jízda po hladkých silnicích snižuje spotřebu paliva.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a) Povinné a soustavné používání vyspělých technologií při výrobě pneumatik a používaní pneumatik s nízkým valivým odporem bude zásadní pro to, aby se v odvětví dopravy snížil podíl emisí skleníkových plynů produkovaných silniční dopravou, a současně pro podporu inovace, zaměstnanosti a konkurenceschopnosti evropského automobilového průmyslu.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že podle odhadů se v příštích 25 letech počet motorových vozidel ve světě zdvojnásobí, zpravodaj se domnívá, že soustavné používání pneumatik s nízkým valivým odporem je důležitým krokem ke snížení emisí CO2, k podpoře energetické účinnosti a boji proti změně klimatu. Jelikož evropské společnosti excelují ve vyspělých materiálech a předních technologiích při výrobě pneumatik, ambiciózní nařízení EU rovněž podpoří inovaci, zaměstnanost a konkurenceschopnost evropského průmyslu.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) Je vhodné stanovit zásadu, že vozidla musí být konstruována, vyráběna a montována takovým způsobem, aby se minimalizovalo riziko zranění cestujících ve vozidle a ostatních účastníků silničního provozu. Výrobci za tím účelem musí zajistit, aby vozidla splňovala příslušné požadavky stanovené tímto nařízením. Kromě jiného musí tato ustanovení obsahovat požadavky ohledně kompaktnosti konstrukce vozidel, pomocných systémů ovládání vozidla řidičem, systémů umožňujících řidiči viditelnost a informace o stavu vozidla a okolního prostředí, systémů světelných zdrojů vozidla, systémů ochrany cestujících ve vozidle, vnějšku vozidla a příslušenství, hmotnosti a rozměrů vozidla, pneumatik, vyspělých systémů pro vozidla a různých dalších záležitostí. Dále je třeba, aby vozidla splňovala zvláštní ustanovení týkající se některých nákladních vozidel a jejich přípojných vozidel, případně zvláštní ustanovení týkající se autobusů.

(9) Je vhodné stanovit zásadu, že vozidla musí být konstruována, vyráběna a montována takovým způsobem, aby se minimalizovalo riziko zranění cestujících ve vozidle a ostatních účastníků silničního provozu. Výrobci za tím účelem musí zajistit, aby vozidla splňovala příslušné požadavky stanovené tímto nařízením. Kromě jiného musí tato ustanovení obsahovat požadavky ohledně kompaktnosti konstrukce vozidel, pomocných systémů ovládání vozidla řidičem, systémů umožňujících řidiči viditelnost a informace o stavu vozidla a okolního prostředí, systémů světelných zdrojů vozidla, systémů ochrany cestujících ve vozidle, systémů stálé kontroly tlumičů, což jsou systémy, které přesně přizpůsobí tlumiče hmotnosti vozidla a dopravní situaci, vnějšku vozidla a příslušenství, hmotnosti a rozměrů vozidla, pneumatik, vyspělých systémů pro vozidla a různých dalších záležitostí. Dále je třeba, aby vozidla splňovala zvláštní ustanovení týkající se některých nákladních vozidel a jejich přípojných vozidel, případně zvláštní ustanovení týkající se autobusů.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) Je vhodné stanovit zásadu, že vozidla musí být konstruována, vyráběna a montována takovým způsobem, aby se minimalizovalo riziko zranění cestujících ve vozidle a ostatních účastníků silničního provozu. Výrobci za tím účelem musí zajistit, aby vozidla splňovala příslušné požadavky stanovené tímto nařízením. Kromě jiného musí tato ustanovení obsahovat požadavky ohledně kompaktnosti konstrukce vozidel, pomocných systémů ovládání vozidla řidičem, systémů umožňujících řidiči viditelnost a informace o stavu vozidla a okolního prostředí, systémů světelných zdrojů vozidla, systémů ochrany cestujících ve vozidle, vnějšku vozidla a příslušenství, hmotnosti a rozměrů vozidla, pneumatik, vyspělých systémů pro vozidla a různých dalších záležitostí. Dále je třeba, aby vozidla splňovala zvláštní ustanovení týkající se některých nákladních vozidel a jejich přípojných vozidel, případně zvláštní ustanovení týkající se autobusů.

(9) Je vhodné stanovit zásadu, že vozidla musí být konstruována, vyráběna a montována takovým způsobem, aby se minimalizovalo riziko zranění cestujících ve vozidle a ostatních účastníků silničního provozu. Výrobci za tím účelem musí zajistit, aby vozidla splňovala příslušné požadavky stanovené tímto nařízením. Kromě jiného musí tato ustanovení obsahovat požadavky ohledně kompaktnosti konstrukce vozidel, pomocných systémů ovládání vozidla řidičem, systémů umožňujících řidiči viditelnost a informace o stavu vozidla a okolního prostředí, systémů světelných zdrojů vozidla, systémů ochrany cestujících ve vozidle, vnějšku vozidla a příslušenství, hmotnosti a rozměrů vozidla, pneumatik a vyspělých systémů pro vozidla. Dále je třeba, aby vozidla splňovala zvláštní ustanovení týkající se některých nákladních vozidel a jejich přípojných vozidel, případně zvláštní ustanovení týkající se autobusů.

Odůvodnění

Různé další záležitosti by měly být jasněji vymezeny.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a) Komise by měla nadále posuzovat technickou a ekonomickou proveditelnost a zralost trhu v souvislosti s dalšími vyspělými bezpečnostními prvky a případně provést přezkum, včetně možné revize tohoto nařízení, do 1. prosince 2012 a dále každé tři roky.

Odůvodnění

Výzkum a vývoj vyspělých bezpečnostních prvků přijetím nařízení nekončí. Aby bylo možné zohlednit budoucí pokrok v této oblasti, je potřebná doložka o přezkumu.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10b) Komise by měla posoudit proveditelnost rozšíření povinné montáže systémů monitorování tlaku v pneumatikách i do vozidel jiných kategorií a případně navrhnout změnu tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10c) Komise by měla posoudit proveditelnost zpřísnění požadavků pro přilnavost pneumatik a případně navrhnout změnu tohoto nařízení. Členské státy by měly zajistit účinnou kontrolu trhu.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11a) Potenciálu zvyšování bezpečnosti a snižování emisí CO2 a hluku z dopravy lze plně využít pouze ve spojení se systémem označování pneumatik. Označení by mělo spotřebitele informovat o bezpečnosti (přilnavosti), emisích CO2 a hluku.

Odůvodnění

Pro spotřebitele je obtížné rozlišovat mezi různými druhy a značkami pneumatik. Zavedením snadno čitelného označení s informacemi o bezpečnosti, emisích CO2 a hluku budou spotřebitelé lépe informováni před koupí nových pneumatik.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11b) Ve svém Akčním plánu pro energetickou účinnost: využití možností (KOM(2006)0545) Komise oznámila, že v roce 2008 zváží zavedení systému označování pneumatik, který podpoří transformaci trhu směrem k pneumatikám s nízkým valivým odporem, neboť zvýšením užívání těchto pneumatik lze výrazně snížit spotřebu paliva (o 3 až 4 %) a tedy i emise CO2, což by přispělo ke strategii Společenství ke snížení emisí v silniční dopravě. Zejména vzhledem k tomu, že podporou pneumatik s nízkým valivým odporem na trhu s náhradními díly (75 % trhu s pneumatikami) lze efektivně přispět ke splnění cíle snížení emisí CO2 stanoveného strategií Společenství na snižování emisí CO2 z osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel, a s ohledem na posouzení dopadu, které Komise vypracovala s úmyslem přezkoumat politická řešení podpory transformace trhu směrem k pneumatikám s nízkým valivým odporem, zejména zavedením označování pneumatik energetickými štítky, by toto nařízení mělo být v souladu s legislativním návrhem Komise o označování pneumatik energetickými štítky, který by ovšem měl být pečlivě sladěn s bezpečnostními hledisky a dalšími parametry, jako je hluk a trvanlivost, a jenž by rovněž měl zohlednit regulační balíček o vyspělých bezpečnostních prvcích vozidel a o pneumatikách.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je propojit toto nařízení s nadcházejícími návrhy Komise na označování pneumatik, aby se v zájmu zlepšování právní úpravy navrhovaná opatření obou nástrojů vhodně doplňovala.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12) Je vhodné, aby byla provedena opatření oznámená ve sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu nazvaném „Výsledky přezkumu strategie Společenství na snižování emisí CO2 z osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel“ zaměřená na snižování emisí CO2 z pneumatik. Tohoto snížení by se mělo dosáhnout kombinací používání pneumatik s nízkým valivým odporem a systémů monitorování tlaku v pneumatikách. Zároveň je vhodné stanovit požadavky zaměřené na snižování hluku pneumatik a zajištění toho, aby byly dodržovány úrovně bezpečnosti pneumatik zavedením požadavků na přilnavost. Příslušný harmonogram provádění by měl odrážet stupeň náročnosti plnění těchto požadavků. Kvůli náročnosti plnění požadavků ohledně hluku odvalování pneumatik a vzhledem k době, kterou potřebuje odvětví na nahrazení stávajících řad pneumatik, je zejména vhodné poskytnout delší období na provádění požadavků na hluk odvalování pneumatik s ohledem na nové pneumatiky stávajících typů.

(12) Je vhodné, aby byla provedena opatření oznámená ve sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu nazvaném „Výsledky přezkumu strategie Společenství na snižování emisí CO2 z osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel“ zaměřená na snižování emisí CO2 z pneumatik. Tohoto snížení by se mělo dosáhnout kombinací používání pneumatik s nízkým valivým odporem a systémů monitorování tlaku v pneumatikách. Zároveň je vhodné stanovit požadavky zaměřené na snižování hluku pneumatik a zajištění toho, aby byly dodržovány úrovně bezpečnosti pneumatik zavedením požadavků na přilnavost. Příslušný harmonogram provádění by měl odrážet stupeň náročnosti plnění těchto požadavků, potřebu upřednostňovat bezpečnost, nutnost snižovat emise CO2 v souladu s cíli v oblasti změny klimatu a snižovat hluk ze silniční dopravy v zájmu ochrany veřejného zdraví a zlepšení kvality života a potřebu nahradit stávající řady pneumatik, které tak mohou být prodávány dalších 12 měsíců po provedení požadavků na hluk odvalování pneumatik s ohledem na nové pneumatiky stávajících typů.

Odůvodnění

Pro splnění stanoveného cíle šestého akčního programu pro životní prostředí je zapotřebí přísnějšího časového plánu, aby se podstatně snížil počet občanů EU, na které negativně dopadá hluk, zejména z dopravy, a aby se přispělo ke snížení emisí oxidu uhličitého z automobilů (g/km), jak je uvedeno ve strategii EU pod pojmem „integrovaný přístup“.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13a) Co se týče protektorovaných pneumatik, měla by Komise řádně vyhodnotit toto obchodní odvětví se zapojením všech zúčastněných stran a zvážit, zda je třeba upravit současný systém předpisů.

Odůvodnění

Nařízení by mělo stanovit výjimku pro protektorované pneumatiky. Tato opatření by se v praxi na protektorované pneumatiky mohla velmi těžko uplatnit. Velká řada výrobců protektorovaných pneumatik jsou malé a střední podniky, kterým by náklady a složité úkoly vztahující se k provádění těchto opatření způsobovaly velké potíže.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14) Elektronické systémy kontroly stability, vyspělé systémy nouzového brzdění a systémy varování při vybočení z jízdního pruhu jsou velmi slibné a mohly by značně snížit počet obětí nehod. Proto by měly být stanoveny požadavky na takové systémy.

(14) Elektronické systémy kontroly stability, vyspělé systémy nouzového brzdění a systémy varování při vybočení z jízdního pruhu jsou velmi slibné a mohly by značně snížit počet obětí nehod. Proto by Komise měla v souladu s předpisy EHK OSN stanovit požadavky na takové systémy u kategorií vozidel, ve kterých je jejich uplatňování vhodné a u kterých je prokázáno, že zlepší celkovou úroveň bezpečnosti. Před provedením by mělo být stanovena dostatečně dlouhá realizační lhůta, která by umožnila dokončit prováděcí opatření a poté vyvinout tyto složité technologie a instalovat je do vozidel.

Odůvodnění

Požadavky by se měly vztahovat pouze na ty kategorie vozidel, u nichž jsou výše uvedené technologie nezbytné. Systém uplatňování předpisu EHK OSN R13.11 je vhodný. Vzhledem k tomu, že se jedná o nové a složité technologie, je po dokončení prováděcích opatření třeba stanovit dostatečně dlouhou realizační lhůtu, aby byl zajištěn efektivní vývoj a instalace do vozidel.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14a) Při stanovování podrobných prováděcích lhůt pro elektronické systémy kontroly stability by měla být ještě před počáteční povinnou prováděcí lhůtou povolena realizační lhůta v délce 12 měsíců po dokončení prováděcích opatření. Po uplynutí této počáteční lhůty by se měly realizační lhůty pro povinné provedení u každé kategorie vozidel řídit lhůtami uvedenými v předpisu EHK OSN R13.11.

Odůvodnění

Pro stanovení prováděcích lhůt pro elektronické systémy kontroly stability je systém provádění předpisu EHK OSN R13.11 vhodný. Aby však bylo umožněno dokončení prováděcích opatření a úprava vozidel, měly by být zachovány realizační lhůty uvedené v předpisu EHK OSN R13.11 se vstupem v platnost 12 měsíců po dokončení prováděcích opatření pro toto nařízení.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14b) Až do zavedení elektronických systémů kontroly stability by Komise měla přijímat opatření a vést kampaně, kterými by informovala o účinnosti těchto systémů a podporovala jejich prodej. Mimoto by Komise měla sledovat cenový vývoj, aby prověřila, zda ceny nových vozů v důsledku jejich vybavení podle nových bezpečnostních norem nepřiměřeně nerostou.

Odůvodnění

K podpoře přijetí ze strany spotřebitelů a k šíření informovanosti o potenciálu při předcházení dopravním nehodám jsou důležitá opatření pro zvyšování povědomí. Přijetí nových bezpečnostních norem závisí také na nastavení cen nových, bezpečnějších automobilů.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14c) Budoucí opatření navržená na základě tohoto nařízení nebo postupů, jež mají být provedeny v rámci jeho uplatňování, by měla být v souladu se zásadami stanovenými Komisí v jejím sdělení o rámci právní úpravy pro konkurenceschopnost automobilového průmyslu ve 21. století. Zejména pro účely zlepšení a zjednodušení právní úpravy a aby se předešlo nutnosti stále aktualizovat stávající právní předpisy Společenství ve věci technických specifikací, by měly být v tomto nařízení uváděny odkazy na stávající mezinárodní normy a nařízení, aniž by se opakovaly v právním rámci Společenství.

(Druhá věta je velmi podobná bodu odůvodnění 12 směrnice 2007/46/ES)

Odůvodnění

Zdůrazňuje potřebu uplatňovat při provádění tohoto nařízení zásady lepší právní úpravy CARS21.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16) Členské státy by měly stanovit pravidla pro sankce za porušení ustanovení tohoto nařízení a zajistit jejich provádění. Tyto sankce by měly být účinné, přiměřené a odrazující.

vypouští se

Odůvodnění

Postup řešení případů, kdy schválení typu není platné nebo již není platné, je plně upraven ve směrnici 2007/46/ES.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16a) Toto nařízení souvisí s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla1 doplněným návrhem nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily v rámci integrovaného přístupu Společenství ke snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel (KOM(2007)0856). Opatření tohoto nařízení v souvislosti se snížením emisí CO2 by měla být zejména co nejvíce propojena s dodatečnými opatřeními k dosažení dalšího snížení CO2 o 10 g na základě cíle emisí CO2 v hodnotě 130 g.

 

___________

1 Úř. věst. L 171, 29.6.2007, s. 1.

Odůvodnění

Tento nový bod odůvodnění by vyřešil potřebu sladit toto nařízení s nařízením o stanovení výkonnostních emisních norem pro nové osobní automobily, které je předmětem probíhajícího postupu výboru ENVI (2007/0297(COD)), v zájmu cílů zlepšování právní úpravy.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16b) Komise by v příhodnou chvíli měla předložit, jako součást integrovanějšího přístupu, další změny tohoto nařízení, a to na základě uceleného posouzení dopadu, které se bude zabývat všemi dalšími možnými opatřeními k dosažení požadovaných cílů v souvislosti s emisemi CO2 a jež bude pokrývat další technologie dostupné na trhu, včetně technologií na udržování tlaku v pneumatikách, zlepšování povrchů vozovek a všech dalších nových příslušných technologií, jakož i požadavky týkající se účinnosti klimatizace, které mají či by mohly mít zřetelný vliv na valivý odpor pneumatiky a/nebo na hospodárnou spotřebu pohonných hmot u vozidla a emise CO2.

Odůvodnění

Posouzení dopadu Komise a následný návrh patřičně nezohledňují širokou nabídku dostupných technologií, které mohou účinně dosáhnout snížení emisí CO2 u vozidel a jež měly být rovněž součástí tohoto návrhu.

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16c) Měl by být uplatňován jednotný a ucelený přistup k řešení problému hluku na silnicích. S ohledem na skutečnost, že povrch vozovky výrazně ovlivňuje hluk, který se na nich vytváří, probíhá nyní přezkum normy ISO 10844, která by měla být v tomto ohledu posouzena s cílem dalšího zlepšení povrchů vozovek v EU. Členské státy by v rámci stávajících norem ISO měly investovat více prostředků na zlepšení povrchu svých vozovek. Dále je třeba vytvořit jednotnou politiku emisí hluku zahrnující všechny dopravní systémy, která se bude kromě hluku vznikajícího v silniční dopravě zabývat i hlukem v letecké a železniční dopravě.

Odůvodnění

Posouzení dopadu Komise neřeší všechny faktory přispívající k hluku na vozovkách a nezabývá se ani cíli v souvislosti se zlepšováním právní úpravy, mezi něž patří posouzení hluku na vozovkách v širším kontextu emisí hluku pocházejících z dopravního odvětví obecně.

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16d) Bylo by vhodné, aby členské státy začaly toto nařízení provádět brzy (ještě dříve, než vstoupí v platnost) tím, že v duchu tohoto nařízení poskytnou výrobcům a spotřebitelům příslušné pobídky.

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Článek 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví požadavky pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla s ohledem na jejich bezpečnost.

Toto nařízení stanoví požadavky pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků s ohledem na jejich bezpečnost. Požadavky na schvalování typu s ohledem na montáž systémů monitorování tlaku v pneumatikách se týkají bezpečnosti, účinnosti paliv a emisí CO2.

Toto nařízení také stanoví požadavky pro schvalování typu pneumatik s ohledem na jejich emise CO2 a hluku.

Toto nařízení také stanoví požadavky pro schvalování typu nově vyrobených pneumatik s ohledem na valivý odpor a hluk odvalování.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh objasňuje rozsah působnosti.

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) „profesionální terénní pneumatikou“ se rozumí pneumatika určená pro použití jak na pozemních komunikacích, tak mimo ně, nebo pro jiné zvláštní použití;

(6) „pneumatikou pro zvláštní užití“ se rozumí pneumatika určená pro použití jak na pozemních komunikacích, tak mimo ně, nebo pro jiné zvláštní použití;

Odůvodnění

Je vhodnější začlenit pneumatiky této kategorie do nařízení. Definice „pneumatiky pro zvláštní užití“ odkazuje na předpis EHK OSN č. 54.

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) „pneumatikou pro jízdu na sněhu“ se rozumí pneumatika, která nese nápis M+S nebo M.S nebo M&S a u níž jsou vzorek, hmota nebo struktura jejího běhounu konstruovány především k dosažení lepší výkonnosti ve sněhových podmínkách než jaké dosahuje běžná pneumatika ohledně její schopnosti uvádět vozidlo do pohybu a udržovat je v něm;

(7) „pneumatikou pro jízdu na sněhu“ se rozumí pneumatika, která nese nápis M+S nebo M.S nebo M&S a jejíž vzorek, hmota nebo struktura běhounu jsou konstruovány především k dosažení lepší výkonnosti za nízké teploty a ve sněhu, na náledí či v rozbředlém sněhu, než jaké dosahuje běžná pneumatika, co se týče schopnosti uvádět vozidlo do pohybu a udržovat je v něm;

Odůvodnění

Pro pneumatiku pro jízdu na sněhu je nutné kromě obecné definice v čl. 3 odst. 7 stanovit jednotnou normu kvality pro celou EU. Tato definice musí obsahovat kritéria pro vlastnosti týkající se kontroly stability, přičemž je nutné zohlednit různé podmínky, které se mohou na pozemních komunikacích v zimě vyskytovat (při nízkých teplotách, na sněhu, na náledí a v rozbředlém sněhu).

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a) „zesílenou pneumatikou“ nebo „pneumatikou pro vysoké zatížení“ se rozumí pneumatika třídy C1, jejíž kostra je koncipována tak, aby unesla těžší náklad než kostra odpovídající standardní pneumatiky.

Odůvodnění

Tato definice je nutná pro přílohu I část C; jedná se o pneumatiky osobních vozidel, které jsou koncipovány tak, aby unesly těžší náklad než běžná verze pneumatiky stejného rozměru. Dané odvětví by jinak nemohlo zachovat množství stanovené v předchozí směrnici 2001/43. Pneumatiky pro vysoké zatížení jsou zesíleny, aby unesly těžší náklad za vyššího tlaku.

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Výrobci musí prokázat, že všem samostatným technickým celkům nebo konstrukčním částem, které jsou prodávány nebo používány ve Společenství, bylo uděleno schválení typu v souladu s tímto nařízením.

2. Výrobci musí prokázat, že všem novým samostatným technickým celkům nebo konstrukčním částem, které jsou prodávány nebo používány ve Společenství, bylo uděleno schválení typu v souladu s tímto nařízením.

Odůvodnění

Cílem je vyjasnit, že ustanovení se týká všech nových samostatných technických celků nebo konstrukčních částí, které jsou prodávány nebo uváděny do provozu ve Společenství.

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) systémy umožňující řidiči viditelnost a poskytující informace o stavu vozidla a okolního prostředí, včetně zasklení, zrcátek a informačních systémů řidiče;

c) systémy umožňující řidiči viditelnost a poskytující informace o stavu vozidla a okolního prostředí, včetně zasklení a zrcátek;

Odůvodnění

Zjednodušení právní úpravy: Informační systémy řidiče jsou v každém případě pokryty první částí věty. Cílem požadavků odstavce 2 je zjevně zohlednit stávající požadavky obsažené ve směrnici 2007/46/ES. Informační systémy řidiče nejsou v současné chvíli tímto nařízením definovány ani pokryty. Je-li úmyslem vytvořit nové nařízení, je třeba to jasně předložit k diskusi.

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Komise určí, na které kategorie vozidel uvedených v článku 2 se požadavky stanovené v odstavci 1 a 2 tohoto článku použijí.

3. Požadavky stanovené v odstavci 1 a 2 se uplatní na vozidla, konstrukční části a samostatné technické celky uvedené v příloze –I.

Uvedená opatření, jejichž předmětem je změna jiných než podstatných prvků tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 40 odst. 2 směrnice 2007/46/ES.

 

Odůvodnění

Na základě původní formulace je určením rozsahu nařízení zjevně pověřena Komise. Jedná se však o podstatný prvek nařízení uvedený v tomto pozměňovacím návrhu a souvisejícím pozměňovacím návrhu na vložení nové přílohy (-I).

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Kabina vozidla nebo prostor určený pro řidiče a cestující musí mít dostatečnou pevnost, aby byl cestující ochráněn v případě nárazu nebo převrácení.

4. Kabina vozidla nebo prostor určený pro řidiče a cestující musí mít dostatečnou pevnost, aby byl cestující ochráněn v případě nárazu nebo převrácení, v souladu s příslušným předpisem EHK OSN.

Odůvodnění

Zásada lepší právní úpravy dohodnutá v CARS21 uvádí, že by se EU měla co nejvíce odvolávat na stávající předpisy EHK OSN.

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Komise stanoví dodatečné bezpečnostní požadavky na vozidla určená k přepravě nebezpečných věcí po silnicích v rámci členských států nebo mezi nimi.

6. Vozidla určená k přepravě nebezpečných věcí ve smyslu směrnice 2008/68/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 24. září 2008 o pozemní přepravě nebezpečných věcí1 musí splňovat dodatečné bezpečnostní požadavky, jež stanoví Komise, mj. s ohledem na elektrické instalace, riziko požáru, brzdy nebo omezovače rychlosti, s cílem minimalizovat riziko a následky nehod a zohlednit povahu a vlastnosti přepravovaného zboží.

1 Úř. věst. L 260, 30.9.2008, s. 13

Odůvodnění

Jedná se o zásadní aspekt nařízení, o němž by měli rozhodnout zákonodárci: je vhodné přesně stanovit, jaké dodatečné bezpečnostní požadavky by měly být přijaty postupem projednání ve výborech.

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. a a b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) pneumatiky třídy C1 – pneumatiky určené pro vozidla kategorií M1, O1 a O2;

a) pneumatiky třídy C1 – pneumatiky koncipované především pro vozidla kategorií M1, N1, O1 a O2;

b) pneumatiky třídy C2 – pneumatiky určené pro vozidla nad 3,5 t kategorií M2, M3, N, O3 a O4 s indexem únosnosti na jednoduchém kole ≤ 121 a značkou kategorie rychlosti ≥ „N“;

b) pneumatiky třídy C2 – pneumatiky koncipované především pro vozidla kategorií M2, M3, N, O3 a O4 s indexem únosnosti na jednoduchém kole ≤ 121 a značkou kategorie rychlosti ≥ „N“;

Pozměňovací návrh   33

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Vozidla kategorií M1 musí být vybavena systémem monitorování tlaku v pneumatikách, který řidiče upozorní, pokud bude v některé z používaných pneumatik nebezpečně nízký tlak, a informuje řidiče, pokud bude v některé z používaných pneumatik tlak výrazně pod hodnotou pro optimální spotřebu paliva.

2. Vozidla kategorií M1 musí být vybavena přesným systémem monitorování tlaku v pneumatikách, který bude v případě potřeby řidiče uvnitř vozidla upozorňovat na pokles tlaku v některé z  pneumatik, což je v zájmu optimální spotřeby paliva a bezpečnosti silničního provozu. Aby toho mohlo být dosaženo, budou v technických specifikacích stanoveny příslušné mezní hodnoty, které dále umožní uplatňovat při vývoji přesných systémů monitorování tlaku v pneumatikách technologicky neutrální a z hlediska nákladů efektivní přístup.

Odůvodnění

Existuje řada systémů monitorování tlaku v pneumatikách, které účinně nepřispívají k dosažení cílů tohoto návrhu souvisejících s emisemi CO2, neboť účinných úspor lze většinou dosáhnout pouze tehdy, jsou-li pneumatiky plně nahuštěny až mírně podhuštěny. Co se týče varovných systémů, nelze se na tyto základní systémy monitorování tlaku v pneumatikách spolehnout za všech okolností, což má dopad na bezpečnost. Cílem této nové formulace je tento problém vyřešit.

Pozměňovací návrh   34

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 6 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(ea) protektorované pneumatiky

Odůvodnění

Nařízení by mělo stanovit výjimku pro protektorované pneumatiky. Tato opatření by se v praxi na protektorované pneumatiky mohla velmi těžko uplatnit. Velká řada výrobců protektorovaných pneumatik jsou malé a střední podniky, kterým by náklady a složité úkoly vztahující se k provádění těchto opatření způsobovaly velké potíže.

Pozměňovací návrh   35

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Vozidla kategorií M2, M3, N2 a N3 musí být vybavena vyspělým systémem nouzového brzdění, který splňuje požadavky tohoto nařízení.

1. Vozidla kategorií M2, M3, N2 a N3, která jsou pozitivně vyhodnocena z hlediska dopadů zavedení vyspělého systému nouzového brzdění, musí být vybavena vyspělým systémem nouzového brzdění, který splňuje požadavky tohoto nařízení. Žádná z těchto kategorií vozidel nesmí být vyloučena z posouzení dopadů.

Všechny vyspělé systémy nouzového brzdění, kterými jsou výrobcem volitelně vybavována vozidla kategorií M1 nebo N1, musí splňovat požadavky tohoto nařízení.

 

Odůvodnění

Podle technického hodnocení v této oblasti může být v některých případech přijetí vyspělých systémů nouzového brzdění technicky nemožné nebo by nemuselo přinést žádný užitek (např. městské autobusy nebo vozidla pro svoz odpadu jsou provozována při relativně nízké rychlosti). Odkaz na vozidla v kategoriích M1 nebo N1 by měl být zrušen: Vývoj a zavádění systému nouzového brzdění pro vozidla M1 a N1 je zcela odlišný pro těžká vozidla a povede k různým systémům a rozdílným požadavkům.

Pozměňovací návrh   36

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Vozidla kategorií M2, M3, N2 a N3 musí být vybavena systémem varování při vybočení z jízdního pruhu, který splňuje požadavky tohoto nařízení.

2. Vozidla kategorií M2, M3, N2 a N3, která jsou pozitivně vyhodnocena z hlediska dopadů zavedení systému varování při vybočení z jízdního pruhu, musí být vybavena systémem varování při vybočení z jízdního pruhu, který splňuje požadavky tohoto nařízení. Žádná z těchto kategorií vozidel nesmí být vyloučena z posouzení dopadů. Komise posoudí proveditelnost rozšíření systému varování při vybočení z jízdního pruhu na vozidla kategorií M1 a N1.

Všechny systémy varování při vybočení z jízdního pruhu, kterými jsou výrobcem volitelně vybavována vozidla kategorií M1 nebo N1, musí splňovat požadavky tohoto nařízení.

 

Odůvodnění

Ne všechny kategorie vozidel by měly být vybaveny, neboť jejich použití se liší, např. městské autobusy a zásobovací nákladní vozidla jsou provozovány v prostředí, které pro tyto systémy není vhodné. Odkaz na vozidla v kategoriích M1 nebo N1 by měl být zrušen: Vývoj a zavádění systému varování při vybočení z jízdního pruhu pro vozidla M1 a N1 je zcela odlišný pro těžká vozidla a povede k různým systémům a rozdílným požadavkům.

Pozměňovací návrh   37

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise může zavést zvláštní postupy, zkoušky a technické požadavky pro schvalování typu vyspělých systémů pro vozidla, kromě těch, které uvádí odstavec 1 a 2.

Komise může zavést zvláštní postupy a zkoušky pro schvalování typu vyspělých systémů pro vozidla.

Odůvodnění

Komise by měla specifikovat dodatečné technické požadavky, které je třeba přijmout postupem projednávání ve výborech, nebo by tyto požadavky měly být určeny na základě spolurozhodování.

Pozměňovací návrh   38

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Uvedená opatření, jejichž předmětem je změna jiných než podstatných prvků tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 40 odst. 2 směrnice 2007/46/ES.

Uvedená opatření, jejichž předmětem je změna jiných než podstatných prvků tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 40 odst. 2 směrnice 2007/46/ES. Postup přijetí bude zahrnovat posouzení dopadu a konzultace se zúčastněnými subjekty a bude transparentní.

Odůvodnění

Podle předchozí regulační praxe podléhalo přijímání zcela nových systémů postupu spolurozhodování. Bude- li od této praxe v rámci nového přístupu upuštěno, vyžadují zásady správného přijímání předpisů analýzu dopadu, konzultace se zúčastněnými subjekty a transparentnost.

Pozměňovací návrh   39

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Na základě ustanovení o bezpečnosti vozidel a o pneumatikách uvedených v článcích 5 až 9 a v příloze I, s výjimkou mezních hodnot valivého odporu uvedených v tabulce 2 části B přílohy I, vnitrostátní orgány ode dne 29. října 2012 neudělí ES schválení typu ani vnitrostátní schválení typu novým typům vozidla kategorií stanovených v uvedených článcích a v příslušných prováděcích opatřeních a neudělí ES schválení typu konstrukční části / samostatného technického celku novým typům konstrukčních částí nebo samostatných technických celků pro ně určených, které nejsou v souladu s příslušnými ustanoveními tohoto nařízení.

1. Na základě ustanovení o bezpečnosti vozidel a o pneumatikách uvedených v článku 5 a čl. 9 odst. 2 vnitrostátní orgány ode dne 29. října 2011 neudělí ES schválení typu ani vnitrostátní schválení typu novým typům vozidla kategorií stanovených v uvedených článcích a v příslušných prováděcích opatřeních a neudělí ES schválení typu konstrukční části / samostatného technického celku, které nejsou v souladu s příslušnými ustanoveními tohoto nařízení.

 

Na základě ustanovení o bezpečnosti vozidel a o pneumatikách uvedených v článcích 6, 7 a 8, v čl. 9 odst. 1 a odst. 3 až 7 a v příloze I, s výjimkou mezních hodnot valivého odporu uvedených v tabulce 2 části B přílohy I, vnitrostátní orgány ode dne 29. října 2012 neudělí ES schválení typu konstrukční části / samostatného technického celku, nejsou-li dodržena příslušná ustanovení tohoto nařízení.

 

Na základě ustanovení o bezpečnosti vozidel a o pneumatikách uvedených v článcích 6, 7 a 8, v čl. 9 odst. 1 a odst. 3 až 7 a v příloze I, s výjimkou mezních hodnot valivého odporu uvedených v tabulce 2 části B přílohy I, vnitrostátní orgány ode dne 29. října 2013 neudělí ES schválení typu ani vnitrostátní schválení typu novým typům vozidel kategorií stanovených v uvedených článcích a v příslušných prováděcích opatřeních.

Odůvodnění

Systémy, jako jsou elektronické systémy kontroly stability, kotevní úchyty dětských sedaček ISOFIX, signalizace nezapnutých bezpečnostních pásů a systémy monitorování tlaku v pneumatikách, jsou v současnosti již na trhu a ukázaly se jako účinné při zlepšování bezpečnosti na silnici a jejich používání by mělo být co nejdříve povinné.

Pozměňovací návrh   40

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Prováděcí lhůty pro elektronické systémy kontroly stability pro vozidla kategorií M2, M3, N2, N3, O3 a O4 budou stanoveny na základě realizačních lhůt stanovených v předpisu EHK OSN R13.11.

Pozměňovací návrh   41

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Na základě ustanovení o bezpečnosti vozidel a o pneumatikách uvedených v článcích 5, 6, 7, 8, čl. 9 odst. 1 až 4 a v částech A a B přílohy I, s výjimkou mezních hodnot valivého odporu pro pneumatiky kategorie C3 a mezních hodnot valivého odporu uvedených v tabulce 2 části B přílohy I, vnitrostátní orgány ode dne 29. října 2014 nepovažují u nových vozidel kategorií stanovených v uvedených článcích, která nejsou v souladu s příslušnými ustanoveními tohoto nařízení, osvědčení o shodě pro účely článku 26 směrnice 2007/46/ES za platná a zakáží registraci, prodej a uvedení takových vozidel do provozu a u nových konstrukčních částí nebo samostatných technických celků pro ně určených, které nejsou v souladu s příslušnými ustanoveními tohoto nařízení, zakáží jejich prodej a uvedení do provozu.

2. Na základě ustanovení o bezpečnosti vozidel a o pneumatikách uvedených v článku 5 a čl. 9 odst. 2 vnitrostátní orgány ode dne 29. října 2013 nepovažují u nových vozidel kategorií stanovených v uvedených článcích, která nejsou v souladu s příslušnými ustanoveními tohoto nařízení, osvědčení o shodě pro účely článku 26 směrnice 2007/46/ES za platná a zakáží registraci, prodej a uvedení takových vozidel do provozu a u nových konstrukčních částí nebo samostatných technických celků pro ně určených, které nejsou v souladu s příslušnými ustanoveními tohoto nařízení, zakáží jejich prodej a uvedení do provozu.

 

Na základě ustanovení o bezpečnosti vozidel a o pneumatikách uvedených v článcích 6, 7, 8, čl. 9 odst. 1 a odst. 3 až 7 a v částech A, B a C přílohy I, s výjimkou mezních hodnot valivého odporu uvedených v tabulce 2 části B přílohy I, vnitrostátní orgány ode dne 29. října 2014 nepovažují u nových vozidel kategorií stanovených v uvedených článcích, která nejsou v souladu s příslušnými ustanoveními tohoto nařízení, osvědčení o shodě pro účely článku 26 směrnice 2007/46/ES za platná a zakáží registraci, prodej a uvedení takových vozidel do provozu a u nových pneumatik vyrobených po tomto datu nebo samostatných technických celků pro ně určených, které nejsou v souladu s příslušnými ustanoveními tohoto nařízení, zakáží jejich prodej a uvedení do provozu.

Odůvodnění

Systémy, jako jsou elektronické systémy kontroly stability, kotevní úchyty dětských sedaček ISOFIX, signalizace nezapnutých bezpečnostních pásů a systémy monitorování tlaku v pneumatikách, jsou v současnosti již na trhu a ukázaly se jako účinné při zlepšování bezpečnosti na silnici a jejich používání by mělo být co nejdříve povinné.

Pozměňovací návrh   42

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Prováděcí lhůty pro elektronické systémy kontroly stability pro vozidla kategorií M2, M3, N2, N3, O3 a O4 budou stanoveny na základě realizačních lhůt stanovených v předpisu EHK OSN R13.11.

Pozměňovací návrh   43

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Z důvodů souvisejících s hlukem odvalování pneumatik a u pneumatik kategorie C3 také z důvodů souvisejících s valivým odporem, s výjimkou mezních hodnot valivého odporu stanovených v tabulce části B přílohy I, vnitrostátní orgány nepovažují ode dne 29. října 2016 u nových vozidel kategorií M, N a O, která nejsou v souladu s ustanoveními tohoto nařízení, osvědčení o shodě pro účely článku 26 směrnice 2007/46/ES za platná a zakáží registraci, prodej a uvedení takových vozidel do provozu a u nových pneumatik pro ně určených, které nejsou v souladu s ustanoveními tohoto nařízení, zakáží jejich prodej a uvedení do provozu.

vypouští se

Odůvodnění

Tento odstavec se vypouští na základě uvedení jeho obsahu v čl. 11 odst. 2.

Pozměňovací návrh   44

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Z důvodů souvisejících s valivým odporem pneumatik vnitrostátní orgány ode dne 29. října 2016 neudělí ES schválení typu ani vnitrostátní schválení typu novým typům vozidla kategorií M, N a O a neudělí ES schválení typu konstrukční části / samostatného technického celku novým typům pneumatik pro ně určených, které nejsou v souladu s mezními hodnotami valivého odporu stanovenými v tabulce 2 části B přílohy I.

4. Z důvodů souvisejících s valivým odporem pneumatik vnitrostátní orgány ode dne 29. října 2016 neudělí ES schválení typu konstrukční části / samostatného technického celku novým typům pneumatik, které nejsou v souladu s mezními hodnotami valivého odporu stanovenými v tabulce 2 části B přílohy I.

 

Z důvodů souvisejících s valivým odporem pneumatik vnitrostátní orgány ode dne 29. října 2017 neudělí ES schválení typu ani vnitrostátní schválení typu novým typům vozidla kategorií M, N a O.

Odůvodnění

Zjednodušení časového rozvrhu pro uvedení pneumatik na trh: V případě některých povinností formulace technických požadavků stále probíhá. Odvětví pneumatik může vyvíjet řešení až poté, co budou požadavky známy, proto se pro zavedení nových standardů navrhuje přípravné období v trvání 36 měsíců. Stejná data provádění pro nové schvalování typu u vozidel a pneumatik dále krátí efektivní čas na přípravu, který odvětví pneumatik potřebuje, proto se navrhuje, aby mezi nimi byl rozdíl 12 měsíců. Ze zákona vyplývá povinnost, aby na pneumatikách vyrobených v EU nebo do EU dovezených bylo viditelně vyznačeno datum výroby.

Pozměňovací návrh   45

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Z důvodů souvisejících s valivým odporem pneumatik kategorií C1 a C2 nepovažují vnitrostátní orgány ode dne 29. října 2018 u nových vozidel kategorií M, N a O, která nejsou v souladu s mezními hodnotami valivého odporu uvedenými v tabulce 2 části B přílohy I, osvědčení o shodě pro účely článku 26 směrnice 2007/46/ES za platná a zakáží registraci, prodej a uvedení takových vozidel do provozu a u nových pneumatik pro ně určených, které nejsou v souladu s mezními hodnotami valivého odporu stanovenými v tabulce 2 části B přílohy I, zakáží jejich prodej a uvedení do provozu.

5. Z důvodů souvisejících s valivým odporem pneumatik kategorií C1 a C2 nepovažují vnitrostátní orgány ode dne 29. října 2018 u nových vozidel kategorií M, N a O, která nejsou v souladu s mezními hodnotami valivého odporu uvedenými v tabulce 2 části B přílohy I, osvědčení o shodě pro účely článku 26 směrnice 2007/46/ES za platná a zakáží registraci, prodej a uvedení takových vozidel do provozu a u nových pneumatik pro ně určených, které jsou vyrobeny po tomto datu a nejsou v souladu s mezními hodnotami valivého odporu stanovenými v tabulce 2 části B přílohy I, zakáží jejich prodej a uvedení do provozu.

 

Pneumatiky C1, C2 a C3, které nesplňují požadavky přílohy I, nesmí být prodávány déle než 12 měsíců po datu, ke kterému těmto požadavkům přestaly vyhovovat.

Odůvodnění

Zjednodušení časového rozvrhu pro uvedení pneumatik na trh: V případě některých povinností formulace technických požadavků stále probíhá. Odvětví pneumatik může vyvíjet řešení až poté, co budou požadavky známy, proto se pro zavedení nových standardů navrhuje přípravné období v trvání 36 měsíců. Stejná data provádění pro nové schvalování typu u vozidel a pneumatik dále krátí efektivní čas na přípravu, který odvětví pneumatik potřebuje, proto se navrhuje, aby mezi nimi byl rozdíl 12 měsíců. Ze zákona vyplývá povinnost, aby na pneumatikách vyrobených v EU nebo do EU dovezených bylo viditelně vyznačeno datum výroby.

Pozměňovací návrh   46

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Z důvodů souvisejících s valivým odporem pneumatik kategorie C3 nepovažují vnitrostátní orgány ode dne 29. října 2020 u nových vozidel kategorií M, N a O, která nejsou v souladu s mezními hodnotami valivého odporu uvedenými v tabulce 2 části B přílohy I, osvědčení o shodě pro účely článku 26 směrnice 2007/46/ES za platná a zakáží registraci, prodej a uvedení takových vozidel do provozu a u nových pneumatik pro ně určených, které nejsou v souladu s mezními hodnotami valivého odporu stanovenými v tabulce 2 části B přílohy I, zakáží jejich prodej a uvedení do provozu.

6. Z důvodů souvisejících s valivým odporem pneumatik kategorie C3 nepovažují vnitrostátní orgány ode dne 29. října 2020 u nových vozidel kategorií M, N a O, která nejsou v souladu s mezními hodnotami valivého odporu uvedenými v tabulce 2 části B přílohy I, osvědčení o shodě pro účely článku 26 směrnice 2007/46/ES za platná a zakáží registraci a prodej takových vozidel a u nových pneumatik pro ně určených, které nejsou v souladu s mezními hodnotami valivého odporu stanovenými v tabulce 2 části B přílohy I, zakáží jejich prodej a uvedení do provozu.

Pozměňovací návrh   47

Návrh nařízení

Článek 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy stanoví pravidla pro ukládání sankcí za porušení tohoto nařízení ze strany výrobců a přijmou veškerá opatření nezbytná pro zajištění jejich provádění. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy oznámí tyto předpisy Komisi nejpozději osmnáct měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost a neprodleně jí oznámí každou jejich následnou změnu.

vypouští se

2. K typům porušení nařízení, na které se vztahují sankce, náleží:

 

a) nepravdivá prohlášení v průběhu schvalovacích postupů nebo postupů vedoucích ke stažení;

 

b) padělání výsledků zkoušek pro schvalování typu;

 

c) neposkytnutí údajů nebo technických specifikací, které by mohly vést ke stažení nebo k odejmutí schválení typu.

 

Odůvodnění

Postup řešení případů, kdy schválení typu není platné nebo již není platné, je plně upraven ve směrnici 2007/46/ES.

Pozměňovací návrh   48

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Opatření, jejichž předmětem je změna jiných než podstatných prvků tohoto nařízení jeho doplněním, související se zvláštními postupy, zkouškami a požadavky pro schvalování typu podle ustanovení článků 5 až 10 a přílohy I, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 40 odst. 2 směrnice 2007/46/ES. Tato opatření zahrnují přesnější vymezení charakteristik, které musí pneumatika splňovat, aby mohla být označena za „profesionální terénní pneumatiku“.

1. Opatření, jejichž předmětem je změna jiných než podstatných prvků tohoto nařízení jeho doplněním a která souvisí se zvláštními postupy, zkouškami a požadavky pro schvalování typu podle ustanovení článků 5 až 10 a přílohy I, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 40 odst. 2 směrnice 2007/46/ES. Tato opatření zahrnují přesnější vymezení fyzikálních charakteristik a výkonnostních požadavků, které musí pneumatiky splňovat, aby mohly být označeny za „profesionální terénní pneumatiku“, „zvláštní pneumatiku“ nebo „pneumatiku pro zvláštní užití“, „pneumatiku pro jízdu na sněhu“ nebo „pneumatiku pro jízdu na sněhu a blátě“, „zesílenou pneumatiku“ a „pneumatiku na vysoké zatížení“.

Odůvodnění

Kategorie pneumatik, včetně „zvláštní pneumatiky“ nebo „pneumatiky pro zvláštní užití“, „pneumatiky pro jízdu na sněhu“ nebo „pneumatiky pro jízdu na sněhu a blátě“, „zesílené pneumatiky“ nebo „pneumatiky na vysoké zatížení“, jsou v právních předpisech EU nebo EHK OSN pro účely tohoto nařízení nevhodně vymezeny. V současné době jsou tyto kategorie definovány pouze výrobcem prostřednictvím označení výrobku a marketingu a nejsou nezávisle ověřitelné. Je třeba jednoznačně vymezit specifikace vnější úpravy a výkonnostní požadavky každé z těchto kategorií, aby se zajistilo správné a vynutitelné provedení požadavků uvedených v přílohách k tomuto nařízení.

Pozměňovací návrh   49

Návrh nařízení

Článek 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 13a

 

Předkládání zpráv

 

Komise do 1. prosince 2012 a dále každé tři roky předloží Evropskému parlamentu a Radě přezkum, jehož součástí budou případně návrhy na revizi tohoto nařízení nebo jiných příslušných aktů Společenství týkající se začlenění dalších nových bezpečnostních prvků.

Odůvodnění

Výzkum a vývoj vyspělých bezpečnostních prvků přijetím nařízení nekončí. Aby bylo možné zohlednit budoucí pokrok v této oblasti, je potřebná doložka o přezkumu.

Pozměňovací návrh   50

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Směrnice 70/221/EHS, 70/222/EHS, 70/311/EHS, 70/387/EHS, 70/388/EHS, 71/320/EHS, 72/245/EHS, 74/60/EHS, 74/61/EHS, 74/297/EHS, 74/408/EHS, 74/483/EHS, 75/443/EHS, 76/114/EHS, 76/115/EHS, 76/756/EHS, 76/757/EHS, 76/758/EHS, 76/759/EHS, 76/760/EHS, 76/761/EHS, 76/762/EHS, 77/389/EHS, 77/538/EHS, 77/539/EHS, 77/540/EHS, 77/541/EHS, 77/649/EHS, 78/316/EHS, 78/317/EHS, 78/318/EHS, 78/549/EHS, 78/932/EHS, 89/297/EHS, 91/226/EHS, 92/21/EHS, 92/22/EHS, 92/24/EHS, 92/114/EHS, 94/20/ES, 95/28/ES, 96/27/ES, 96/79/ES, 97/27/ES, 98/91/ES, 2000/40/ES, 2001/56/ES, 2001/85/ES, 2003/97/ES se zrušují s účinkem ode dne 29. října 2014. Tato opatření zahrnují přesnější vymezení charakteristik, které musí pneumatika splňovat, aby mohla být označena za „profesionální terénní pneumatiku“.

1. Směrnice 70/221/EHS, 70/222/EHS, 70/311/EHS, 70/387/EHS, 70/388/EHS, 71/320/EHS, 72/245/EHS, 74/60/EHS, 74/61/EHS, 74/297/EHS, 74/408/EHS, 74/483/EHS, 75/443/EHS, 76/114/EHS, 76/115/EHS, 76/756/EHS, 76/757/EHS, 76/758/EHS, 76/759/EHS, 76/760/EHS, 76/761/EHS, 76/762/EHS, 77/389/EHS, 77/538/EHS, 77/539/EHS, 77/540/EHS, 77/541/EHS, 77/649/EHS, 78/316/EHS, 78/317/EHS, 78/318/EHS, 78/549/EHS, 78/932/EHS, 92/21/EHS, 92/22/EHS, 92/24/EHS, 92/114/EHS, 94/20/ES, 96/27/ES, 96/79/ES, 2001/56/ES a 2003/97/ES se zrušují s účinkem ode dne 1. listopadu 2013.

 

Směrnice 89/297/EHS, 91/226/EHS, 95/28/ES, 97/27/ES, 98/91/ES, 2000/40/ES a 2001/85/ES se zrušují s účinkem ode dne 1. listopadu 2014.

Odůvodnění

Zrušení jednotlivých směrnic je třeba pozměnit v souladu s pozměňovacím návrhem k čl. 11 odst. 1.

Pozměňovací návrh   51

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Použije se ode dne [29. října 2012].

Použije se ode dne [29. října 2011].

Odůvodnění

Datum použití nařízení o obecné bezpečnosti je třeba pozměnit v souladu s pozměňovacím návrhem k čl. 11 odst. 1.

Pozměňovací návrh   52

Návrh nařízení

Příloha -I (nová)

Předmět

Vztahuje se na

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

Palivové nádrže / ochrana proti podjetí zezadu

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

Zadní registrační tabulka

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

Ovládací síla řízení

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Zámky a závěsy dveří

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

Zvuková výstražná zařízení

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Zařízení pro nepřímý výhled

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Brzdová zařízení

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Vysokofrekvenční rušení (elektromagnetická kompatibilita)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Vnitřní výbava

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zařízení bránící neoprávněnému použití vozidla

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Mechanismus řízení při nárazu

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Pevnost sedadel

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Vnější výčnělky

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rychloměr

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Povinné štítky

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Kotevní úchyty bezpečnostních pásů

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Montáž zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Odrazky

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Svítilny doplňkové, přední obrysové, zadní obrysové, brzdové, boční obrysové, denní

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Směrové svítilny

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Svítilna zadní registrační tabulky

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Světlomety (včetně žárovek)

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Přední mlhové světlomety

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Odtahové úchyty

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Zadní mlhové svítilny

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Zpětné světlomety

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Parkovací svítilny

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Bezpečnostní pásy a zádržné systémy

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Pole výhledu směrem dopředu

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifikace ovladačů, sdělovačů a ukazatelů

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Odmrazování/odmlžování

X

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

 

 

 

 

Ostřikovače/stírače

X

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

 

 

 

 

Systémy vytápění

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Kryty kol

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opěrky hlavy

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boční ochrana

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

Systémy proti rozstřiku

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

Bezpečnostní zasklení

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pneumatiky

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Omezovače rychlosti

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

Hmotnost a rozměry

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Vnější výčnělky kabin

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

Spojovací zařízení

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X

X

X

X

Hořlavost

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Autobusy a autokary

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

Čelní náraz

X (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boční náraz

X (6)

 

 

X (6)

 

 

 

 

 

 

Vozidla pro přepravu nebezpečných věcí

 

 

 

X (4)

X (4)

X (4)

X (4)

X (4)

X (4)

X (4)

Ochrana proti podjetí zepředu

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

Odůvodnění

Tato nová příloha doplňuje revidované znění čl. 5 odst. 3, kde se zdá, že původní znění přenechává vymezení působnosti nařízení Komisi.

Pozměňovací návrh   53

Návrh nařízení

Příloha I – část C – odst. 1 – bod 1.1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

U pneumatik pro jízdu na sněhu, pneumatik pro vysoké zatížení a zesílených pneumatik jsou výše uvedené mezní hodnoty zvýšeny o 1 dB(A).

Odůvodnění

Mezní hodnoty navržené Komisí jsou příliš nízké, protože by jimi byly ohroženy základní bezpečnostní požadavky, navíc stávajících navrhovaných mezních hodnot nemůže odvětví docílit. V kategorii C1 by přibližně 50 % všech existujících skupin pneumatik muselo být navrženo jiným způsobem. Největší snížení v navrhovaných mezních hodnotách pro pneumatiky C1 je 5 dB(A), což je totéž, jako kdyby byly z vozidla odstraněny necelé 3 pneumatiky. Takové významné snížení hluku nevyhnutelně povede ke kompromisům u dalších charakteristik výkonnosti, jako je např. přilnavost, aquaplaning, opotřebení a manipulace s pneumatikami.

Pozměňovací návrh   54

Návrh nařízení

Příloha I – část C – odst. 1 – bod 1.2 – tabulka

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Třída pneumatik

Jmenovitá šířka průřezu (mm)

Mezní hodnoty v dB (A)

Třída pneumatik

Jmenovitá šířka průřezu (mm)

Mezní hodnoty v dB (A)

C2

Normální

72

C2

Normální

71

 

Trakční pneumatiky

73

 

Trakční pneumatiky

73

C3

Normální

73

C3

Normální

70

 

Trakční pneumatiky

75

 

Trakční pneumatiky

73

Odůvodnění

Účinné mezní hodnoty hluku pro pneumatiky užitkových vozidel jsou zvlášť důležité, neboť užitková vozidla představují významnou a stále větší část silničních vozidel v EU. Mezní hodnoty navrhované Komisí splňuje již podstatná část v současné době dostupných pneumatik. Zejména běžné mezní hodnoty C3 navrhované Komisí splňuje již 75 % stávajícího trhu. Přibližně 30-40% v současné době dostupných pneumatik pro užitková vozidla splňuje pozměněné mezní hodnoty, což nabízí účinnější způsob snížení hluku ze silniční dopravy.

Pozměňovací návrh   55

Návrh nařízení

Příloha I – část C – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Hladiny hluku zjištěné postupem stanoveným v prováděcích opatřeních tohoto nařízení nesmí přesáhnout mezní hodnoty uvedené v bodě 1.1 nebo 1.2. Tabulky v bodech 1.1 a 1.2 uvádějí naměřené hodnoty korigované na teplotu – kromě pneumatik C3 – a odchylku přístroje a jsou zaokrouhlené dolů na nejbližší celou hodnotu.

Odůvodnění

Přísnější druhá fáze je nezbytná pro to, aby se podstatně snížil počet Evropanů vystavených nepřijatelné hladině hluku z dopravy. V druhé fázi by mezní hodnoty měly podpořit vývoj nových technologií a technik. Mezní hodnoty druhého stupně jsou stanoveny na úrovni nejlepších 10 % modelů dostupných v současné době. Je naléhavě nutná vyšší míra ctižádosti pro ochranu veřejného zdraví a omezení negativního dopadu hluku z dopravy na kvalitu života více než 210 milionů občanů EU vystavených hladinám hluku z dopravy, jež mohou být zdraví nebezpečné.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod

Navrhované nařízení stanovuje harmonizovaná pravidla, na jejichž základě jsou sestavovány požadavky pro schvalování typu motorových vozidel ohledně obecné bezpečnosti, s cílem zajistit řádné fungování vnitřního trhu a zároveň poskytnout vyšší úroveň bezpečnosti a ochrany životního prostředí. Tyto požadavky pro schvalování typu byly na úrovni Společenství harmonizovány tak, aby v jednotlivých členských státech nebyly uplatňovány rozdílné systémy a aby byla v celém Společenství zajištěna vysoká úroveň bezpečnosti silničního provozu a ochrany životního prostředí.

Důvody ke zjednodušení a jeho důsledky

Cílem navrhovaného nařízení je významně zjednodušit právní předpisy týkající se schvalování typu v oblasti bezpečnosti motorových vozidel a pneumatik, a to vytvořením jednoho nařízení Evropského parlamentu a Rady.

Na mezinárodní úrovni přistoupilo ES k přepracované dohodě EHK OSN o přijetí jednotných technických předpisů pro vozidla (přepracované znění dohody z roku 1958) rozhodnutím 97/836/ES ze dne 27. listopadu 1997[1]. Předpisy EHK OSN jsou mezinárodními nástroji přijatými v rámci přepracovaného znění dohody z roku 1958. Na základě čl. 4 odst. 4 rozhodnutí 97/836/ES může být rozhodnuto (v rámci postupu souhlasu), že předpis EHK OSN se vztahuje na schvalování typu vozidel v ES.

Na úrovni ES stanoví rámcová směrnice o schvalování typu (směrnice 2007/46/ES ze dne 5. září 2007[2]) obecná pravidla a postupy pro schvalování typu vozidel, neuvádí ovšem technické požadavky, na jejichž základě musí být schvalování typu udělováno. Tyto požadavky jsou stanoveny jinými nástroji, kterými mohou být předpisy EHK OSN a směrnice či nařízení ES a jejich prováděcí opatření[3]. Podrobný seznam těchto nástrojů je uveden v příloze IV rámcové směrnice.

Cílem návrhu nového nařízení je:

a) nahradit stávající soubor podrobných technických požadavků uvedených ve směrnicích a nařízeních vyjmenovaných v článku 15 řadou obecných požadavků týkajících se bezpečnosti;

b) zrušit tyto směrnice a nařízení;

c) zmocnit Komisi přijmout postupem projednávání ve výborech podrobná technická pravidla za účelem provedení obecných požadavků uvedených výše (čl. 5 odst. 3, čl. 6 odst. 3, čl. 10 odst. 3 a článek 13).

Stávající podrobné technické požadavky týkající se bezpečnosti, stanovené v řadě směrnic a nařízení ES, budou tedy nahrazeny novým souborem pravidel, přičemž jeho obecné zásady budou stanoveny zákonodárným orgánem (v navrhovaném nařízení), zatímco technické podrobnosti definuje Komise v rámci postupu projednávání ve výborech.

V návrhu Komise existuje ovšem řada ustanovení, která vyvolávají znepokojení ohledně dodržení pravidel souvisejících s postupem projednávání ve výborech. Konkrétně čl. 5 odst. 3 zjevně pověřuje Komisi, aby definovala rozsah působnosti nařízení. Jedná se ovšem o základní aspekt nařízení, o němž musí rozhodnout zákonodárce. Dále v čl. 6 odst. 6 nejsou specifikována kritéria pro stanovení „dodatečných bezpečnostních požadavků“ použitelných na přepravu nebezpečných věcí, což platí i pro čl. 10 odst. 3 a čl. 13 odst. 1, které odkazují na „další technické požadavky“, jež má stanovit Komise. Tato ustanovení jsou problematická v tom, že rozsah pravomocí svěřených Komisi není jasně definován. Zpravodaj proto doporučuje zavést příslušné změny, které by tyto problémy vyřešily.

Nová opatření

V současnosti jsou k dispozici nové technologie, které mohou výrazně zvýšit bezpečnost vozidel nebo snížit emise CO2. Výzkumy naznačují, že zavedení takových technologií jako standardních systémů u nových vozidel by bylo velmi přínosné. Stanovením společných závazných požadavků by se také zabránilo fragmentaci vnitřního trhu způsobené rozdílnými normami pro produkty v jednotlivých členských státech.

Návrh vyžaduje povinné zavedení elektronických systémů kontroly stability u všech vozidel, systémů monitorování tlaku v pneumatikách u osobních aut a vyspělých systémů nouzového brždění a systémů varování při vybočení z jízdního pruhu u těžkých nákladních vozidel. Zpravodaj si klade otázku, zda tyto systémy jsou jedinými v současné době dostupnými relevantními vyspělými bezpečnostními prvky, nebo zda se nabízejí i jiné možnosti, např. technologie na udržování tlaku v pneumatikách nebo klimatizace.

Cílem návrhu je rovněž – v kontextu navrhovaného nařízení, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily v rámci integrovaného přístupu Společenství ke snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel[4] – zvýšit environmentální výkonnost vozidel snížením objemu emisí CO2 z vozidel a hluku, který na vozovce vytvářejí pneumatiky. Návrh zavádí nové požadavky ohledně přilnavosti a valivého odporu. Zpravodaj stále zkoumá, zda byla navržena vhodná rovnováha mezi bezpečnostními hledisky a přínosy pro životní prostředí. Oproti platným předpisům návrh stanoví přísnější mezní hodnoty hluku pneumatik. Zpravodaj se v tomto směru domnívá, že tyto mezní hodnoty jsou ambiciózní zejména v souvislosti s úsilím, jež by mohlo být vynaloženo při snižování hluku souvisejícího s povrchem vozovky. Tento aspekt není součástí návrhu, ačkoli by rovněž pozitivně ovlivnil emise CO2. Zpravodaj se navíc domnívá, že otázkami hluku by se měl zřejmě zabývat průřezovější návrh, jenž bude řešit hluk pocházející se všech dopravních prostředků.

Celkový postoj zpravodaje a cíle související se zlepšením právní úpravy

Zpravodaj pevně podporuje cíle návrhu ohledně emisí CO2 a domnívá se, že tyto cíle by možná měly být viditelněji propojeny se stávající prací Parlamentu na nařízení stanovujícím výkonnostní normy pro nové osobní automobily. Zpravodaj se nicméně domnívá, že je třeba, aby se trh na jasné a včasné provádění nových výsad celkově dobře připravil, aniž by odvětví a dodavatelské řetězce byly výrazně narušeny, což vysvětluje jeho pozměňovací návrhy, které dále harmonizují navrhovaná data provádění a s nimi související mezní lhůty pro provádění. Celkově má zájem na tom, aby pozměněný návrh skutečně přispěl ke konkurenceschopnosti automobilového průmyslu tím, že efektivněji zjednoduší stávající právní předpisy upravující schvalování typu ohledně bezpečnosti, zvýší transparentnost a zmírní administrativní zátěž.

  • [1]  (Úř. věst. L 346, 17.12.1997, s. 78)
  • [2]  Úř. věst. L 263, 5.10.2007, s. 1
  • [3]  Viz článek 1 třetí pododstavec spolu s čl. 3 body 1 a 2 rámcové směrnice
  • [4]  KOM(2007) 856 v konečném znění; 2007/0297(COD) ENVI příslušný výbor.

STANOVISKO Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (5. 11. 2008)

pro Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel ohledně obecné bezpečnosti
(KOM(2008)0316 – C6-0210/2008 – 2008/0100(COD))

Zpravodaj: Jorgo Chatzimarkakis

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Platné právní předpisy pro schvalování typu v EU ukládají harmonizovaná pravidla ohledně konstrukce motorových vozidel, která by měla zajistit fungování vnitřního trhu a zároveň poskytnout vysokou úroveň bezpečnosti a ochrany životního prostředí. Stávající právní předpisy zahrnují soubor 60 směrnic, z nichž 50 se zabývá bezpečností a 10 životním prostředím.

V současnosti jsou k dispozici nové technologie, které mohou dále zvyšovat bezpečnost vozidel (např. elektronické systémy kontroly stability) nebo snižovat emise CO2 (např. pneumatiky s nízkým valivým odporem), pokud budou tyto technologie u nových vozidel zavedeny jako standardní.

Ve svém sdělení o rámci právní úpravy pro konkurenceschopnost automobilového průmyslu ve 21. století (sdělení CARS 21: KOM(2007)0022) Komise zdůraznila význam zlepšení a zjednodušení právních předpisů, tj. vyloučení nebo pozměnění nadbytečných nebo zastaralých právních předpisů s cílem umožnit evropskému automobilovému průmyslu, aby konkuroval na celosvětové úrovni.

1. Cíle návrhu nařízení:

Tímto návrhem nařízení usiluje Komise o významné zjednodušení platných právních předpisů nahrazením 50 základních směrnic z oblasti bezpečnosti motorových vozidel a pneumatik jedním nařízením Evropského parlamentu a Rady. 50 směrnic o schvalování typu bude zrušeno.

Navržené nařízení rovněž zavádí nové závazné požadavky týkající se vyspělých bezpečnostních prvků, jako například povinnou montáž elektronických systémů kontroly stability u všech vozidel, systémů monitorování tlaku v pneumatikách u osobních automobilů a vyspělých systémů nouzového brzdění a varování při vybočení z jízdního pruhu u těžkých nákladních vozidel.

Návrh stanovuje přísnější mezní hodnoty emisí hluku u pneumatik a zavádí nové požadavky ohledně přilnavosti a valivého odporu, zejména za účelem snížení emisí CO2.

2. Zjednodušení a zlepšení právních předpisů:

Navrhovaným textem se zrušuje 50 směrnic[1], které budou nahrazeny jedním nařízením. Na toto nařízení budou navazovat desítky prováděcích opatření. Kromě toho zůstávají v platnosti předpisy EHK OSN.

Navrhovatel se ptá, zda se návrhem na zrušení 50 směrnic skutečně zjednoduší rámec právních předpisů, s nímž se automobilový průmysl a průmysl výroby pneumatik v praxi setkávají. Účinnější metodou, jak doporučuje zpráva skupiny na vysoké úrovni CARS 21, by mohlo být upravení přílohy IV směrnice 2007/46/ES tak, aby přímo odkazovala na předpisy EHK OSN.

Vzhledem k tomu, že působnost navrhovaného nařízení je široká, bude navíc v řadě případů ještě zapotřebí stanovit konkrétní požadavky. Komise uznává, že uvedené průmyslové odvětví bude potřebovat určitou dobu na přípravu, aby se mohlo přizpůsobit požadavkům uloženým právními předpisy. Pokud však má být doba poskytnutá na přípravu smysluplná, navrhuje se, aby prováděcí data (včetně doby na přípravu) byla formulována spíše s ohledem na datum přijetí prováděcích opatření, v nichž se stanoví konkrétní požadavky, než s ohledem na datum přijetí tohoto návrhu.

3. Bezpečnost:

V navrhovaném nařízení se stanoví povinná montáž vyspělých bezpečnostních prvků, zejména elektronických systémů kontroly stability (ESCS) u všech vozidel a automatických systémů nouzového brzdění (AEBS) a systémů varování při vybočení z jízdního pruhu (LDWS) u těžkých nákladních vozidel.

Dobrovolná montáž AEBS a LDWS u jiných kategorií vozidel je možná za předpokladu, že namontované systémy budou splňovat požadavky stanovené v tomto návrhu.

Navrhovatel vítá opatření na zvýšení bezpečnosti vozidel, zdůrazňuje však, že zatímco ESCS jsou již zavedenou technologií, technologie AEBS a LDWS jsou téměř nové a poměrně složité. Jejich závazné zavedení by proto mohlo vyžadovat čas na přípravu, který bude delší, než předpokládá návrh Komise. Lehká vozidla, těžká nákladní vozidla a užitková vozidla se navíc podstatně liší ve svých vlastnostech a použití. Bude tedy zřejmě nutné technické požadavky týkající se AEBS a LDWS posuzovat odděleně pro různé typy vozidel.

4. Pneumatiky:

Opatření týkající se požadavků na pneumatiky mají za cíl zvýšit bezpečnost automobilů a snížit jejich negativní vliv na životní prostředí. Zavádí se jimi povinná montáž systémů monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS) u všech vozidel, přísnější mezní hodnoty emisí hluku a nové požadavky ohledně přilnavosti a valivého odporu.

Pneumatika je jediným spojovacím prvkem mezi vozidlem a vozovkou, a je proto prvořadé, aby její bezpečnostní vlastnosti byly nadřazeny všem dalším požadavkům (jako například snížení emisí CO2). Požadavky Komise by ale tuto prioritu nemusely zajistit. Stanovuje se v nich přísnější mezní hodnota emisí hluku. Nezávislá studie provedená organizací TÜV Automotive pro výrobce pneumatik však prokázala významnou pozitivní korelaci mezi hlukem a přilnavostí, tj. čím méně hluku, tím menší přilnavost k vozovce.

Kromě toho je Komisí navrhované posuzování dopadu vztahující se na účinnost zvolených metod, rovnováhu nákladů a přínosů atd. v některých místech považováno za sporné. Navrhovatel proto velmi vítá podnět Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů požadovat studii, která by doplnila návrh Komise na posuzování dopadu. V návaznosti na výsledky studie by mělo být možné stanovit požadavky s pozitivním vlivem na životní prostředí, aniž by byla ohrožena bezpečnost. Bezpečnost by přitom měla být prioritní.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a) Komise by do 12 měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost měla rovněž přezkoumat možnost klasifikovat vozovky EU podle toho, kolik se na nich vytváří hluku, s cílem stanovit maximální mezní hodnoty vytvářeného hluku a zavést vhodná opatření v souvislosti s povrchem vozovky.

Odůvodnění

Vozovka je hlavním faktorem způsobujícím podráždění pneumatik, které je do značené míry ovlivňováno větší a menší hrubostí a nerovností povrchu silnice.

Vozovka má vliv na vibraci pláště pneumatiky, efekt klaxonu a hluk vytvářený ve chvíli, kdy se běhoun pneumatiky dostává do kontaktu se styčnou plochou a následně ji opouští.

Odhaduje se, že v porovnání se stávajícím tichým povrchem je běžný povrch silnice hlučnější až o 8 dB(A). V současné době není k dispozici systém klasifikace stávajících či nových silnic podle toho, jak se podílejí na vytváření hluku.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) Technický pokrok v oblasti vyspělých bezpečnostních systémů pro vozidla skýtá nové možnosti snížení obětí nehod. Aby se podařilo co nejvíce snížit počet obětí, je nutné přijmout opatření k zavedení některých těchto technologií.

(7) Technický pokrok v oblasti vyspělých bezpečnostních systémů pro vozidla skýtá nové možnosti snížení obětí nehod. Aby se podařilo co nejvíce snížit počet obětí, je nutné přijmout opatření k postupnému dobrovolnému zavedení některých těchto technologií v závislosti na druhu vozidla a na trhu.

Odůvodnění

Vzhledem k rozdílným silničním a dopravním podmínkám nemusejí být některé technologie stejně účinné na všech trzích.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) Aby bylo možno zjednodušit právní předpisy pro schvalování typu v souladu s doporučeními zprávy CARS 21 „A Competitive Automotive Regulatory System for the 21st century“, je vhodné zrušit určitý počet směrnic, aniž by došlo ke snížení ochrany uživatelů pozemních komunikací. Požadavky stanovené v uvedených směrnicích by měly být přejaty tímto nařízením a měly by být případně nahrazeny odkazy na odpovídající předpisy Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) tak, jak byly začleněny do právních předpisů Společenství v souladu s článkem 4 rozhodnutí Rady 97/836/ES ze dne 27. listopadu 1997 o přistoupení Evropského společenství k Dohodě Evropské hospodářské Komise Organizace spojených národů o přijetí jednotných technických pravidel pro kolová vozidla, zařízení a části, které se mohou montovat nebo užívat na kolových vozidlech, a o podmínkách pro vzájemné uznávání schválení typu udělených na základě těchto pravidel.

(8) Aby bylo možno zjednodušit právní předpisy pro schvalování typu v souladu s doporučeními zprávy CARS 21 „A Competitive Automotive Regulatory System for the 21st century“, je vhodné zrušit určitý počet směrnic, aniž by došlo ke snížení ochrany uživatelů pozemních komunikací. Požadavky stanovené v uvedených směrnicích by měly být případně nahrazeny odkazy na odpovídající předpisy Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) tak, jak byly začleněny do právních předpisů Společenství v souladu s článkem 4 rozhodnutí Rady 97/836/ES ze dne 27. listopadu 1997 o přistoupení Evropského společenství k Dohodě Evropské hospodářské Komise Organizace spojených národů o přijetí jednotných technických pravidel pro kolová vozidla, zařízení a části, které se mohou montovat nebo užívat na kolových vozidlech, a o podmínkách pro vzájemné uznávání schválení typu udělených na základě těchto pravidel.

Odůvodnění

Není třeba převádět směrnice, které jsou příslušným předpisem EHK OSN převedeny do nového nařízení o obecné bezpečnosti. Směrnice mohou být nahrazeny přímo v příloze IV rámcové směrnice.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) Harmonogram pro zavádění nových zvláštních požadavků pro schvalování typu vozidel by měl zohlednit technickou proveditelnost takových požadavků. Obecně by měly požadavky platit pouze pro nové typy vozidla. U stávajících typů vozidla by měla být ke splnění požadavků poskytnuta prodloužená lhůta. Povinné montování systémů monitorování tlaku v pneumatikách by mělo zpočátku platit pouze pro osobní vozidla. Povinné montování ostatních vyspělých bezpečnostních prvků by mělo zpočátku platit pouze pro těžká nákladní vozidla.

(10) Harmonogram pro zavádění nových zvláštních požadavků pro schvalování typu vozidel by měl zohlednit technickou proveditelnost takových požadavků. Obecně by měly požadavky platit pouze pro nové typy vozidla. U stávajících typů vozidla by měla být ke splnění požadavků poskytnuta prodloužená lhůta. V každém případě by měla být dotčeným průmyslovým odvětvím poskytnuta odpovídající doba na přípravu. Doba na přípravu by měla být stanovena od data přijetí prováděcích opatření, v nichž se stanoví konkrétní požadavky. Povinné montování systémů monitorování tlaku v pneumatikách by mělo zpočátku platit pouze pro osobní vozidla. Komise by měla přezkoumat, zda je po technické a ekonomické stránce možné rozšířit povinnou montáž systémů monitorování tlaku v pneumatikách i do vozidel jiných kategorií, a případně navrhnout změnu tohoto nařízení do 29. října 2010. Povinné montování ostatních vyspělých bezpečnostních prvků by mělo zpočátku platit pouze pro těžká nákladní vozidla.

Odůvodnění

Montáž systémů monitorování tlaku v pneumatikách i do vozidel jiných kategorií (lehká a těžká užitková vozidla) je technicky proveditelná a vhodná s ohledem na silniční bezpečnost, palivovou účinnost a emise CO2. Je třeba zvážit ekonomickou proveditelnost a možné dopady a provést příslušná opatření.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12) Je vhodné, aby byla provedena opatření oznámená ve sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu nazvaném „Výsledky přezkumu strategie Společenství na snižování emisí CO2 z osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel“ zaměřená na snižování emisí CO2 z pneumatik. Tohoto snížení by se mělo dosáhnout kombinací používání pneumatik s nízkým valivým odporem a systémů monitorování tlaku v pneumatikách. Zároveň je vhodné stanovit požadavky zaměřené na snižování hluku pneumatik a zajištění toho, aby byly dodržovány úrovně bezpečnosti pneumatik zavedením požadavků na přilnavost. Příslušný harmonogram provádění by měl odrážet stupeň náročnosti plnění těchto požadavků. Kvůli náročnosti plnění požadavků ohledně hluku odvalování pneumatik a vzhledem k době, kterou potřebuje odvětví na nahrazení stávajících řad pneumatik, je zejména vhodné poskytnout delší období na provádění požadavků na hluk odvalování pneumatik s ohledem na nové pneumatiky stávajících typů.

(12) Je vhodné, aby byla provedena opatření oznámená ve sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu nazvaném „Výsledky přezkumu strategie Společenství na snižování emisí CO2 z osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel“ zaměřená na snižování emisí CO2 z pneumatik. Tohoto snížení by se mělo dosáhnout kombinací používání pneumatik s nízkým valivým odporem a systémů monitorování tlaku v pneumatikách. Zároveň je vhodné stanovit požadavky zaměřené na snižování hluku pneumatik a zajištění toho, aby byly dodržovány úrovně bezpečnosti pneumatik zavedením požadavků na přilnavost. Příslušný harmonogram provádění by měl odrážet stupeň náročnosti plnění všech těchto požadavků, uznávat nutnost zachování efektivního výrobního a dodavatelského řetězce a zajistit účinné vymáhání. Je zejména vhodné sjednotit zavedení příslušných technických požadavků s cílem vyhnout se větším přerušením ve výrobním a dodavatelském řetězci. Účelem tohoto nařízení není omezit uvádění na trh pneumatik, které byly vyrobeny dříve, než příslušné nové technické požadavky vstoupily v platnost, a jež mohou být prodávány po tomto datu. Datum výroby pneumatik lze snadno zjistit na základě stávajícího povinného vyznačení „data výroby“ na pneumatice, jak je stanoveno směrnicí 92/23/EHS ze dne 31. března 1992 o pneumatikách pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla a o jejich montáži1.

______________

Úř. věst. L 129, 14.5.1992, s. 95.

Odůvodnění

Pneumatiky vyrobené před přijetím nových požadavků lze i nadále prodávat. Datum výroby pneumatik lze snadno zjistit na základě stávajícího povinného vyznačení data výroby na všech pneumatikách uváděných na trh.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14) Elektronické systémy kontroly stability, vyspělé systémy nouzového brzdění a systémy varování při vybočení z jízdního pruhu jsou velmi slibné a mohly by značně snížit počet obětí nehod. Proto by měly být stanoveny požadavky na takové systémy.

(14) Elektronické systémy kontroly stability, vyspělé systémy nouzového brzdění a systémy varování při vybočení z jízdního pruhu jsou velmi slibné a mohly by značně snížit počet obětí nehod. Proto by Komise měla v souladu s předpisy EHK OSN stanovit požadavky na takové systémy.

Odůvodnění

ESCS, AEBS a LDWS jsou složité technologie vyžadující harmonizované technické požadavky. Aby nedocházelo ke zdvojení předpisů a aby dané odvětví nebylo zatěžováno byrokracií, měly by být tyto požadavky stanoveny v rámci předpisů EHK OSN.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16a) Bylo by vhodné, aby členské státy začaly toto nařízení provádět brzy (ještě dříve, než vstoupí v platnost) tím, že v duchu tohoto nařízení poskytnou výrobcům a spotřebitelům příslušné pobídky.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto nařízení také stanoví požadavky pro schvalování typu pneumatik s ohledem na jejich emise CO2 a hluku.

Toto nařízení také stanoví požadavky pro schvalování typu pneumatik s ohledem na jejich bezpečnost a environmentální výkonnost. Nevztahuje se na protektorované pneumatiky.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má vyjasnit rozsah navrhovaného nařízení.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – bod 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) „profesionální terénní pneumatikou“ se rozumí pneumatika určená pro použití jak na pozemních komunikacích, tak mimo ně, nebo pro jiné zvláštní použití;

(6) „pneumatikou pro zvláštní užití“ se rozumí pneumatika určená pro použití jak na pozemních komunikacích, tak mimo ně, nebo pro jiné zvláštní použití;

Odůvodnění

Začleňuje pneumatiky této kategorie do nařízení. Definice „pneumatiky pro zvláštní užití“ odkazuje na předpis EHK OSN č. 54.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – bod 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a) „profesionální terénní pneumatikou“ se rozumí podkategorie pneumatiky pro zvláštní užití určená především pro jízdu v extrémních podmínkách mimo pozemní komunikace;

Odůvodnění

Tato kategorie pneumatik je určená pro jízdu ve vysoce extrémních podmínkách mimo pozemní komunikaci a využívají ji například požární vozidla či vozidla údržby elektrického vedení. Podíl těchto pneumatik pro C1 a C2 je menší než 0,06 % všech prodávaných pneumatik. V případě C3 by byl tento podíl menší než 1 %. Vozidla využívající tyto pneumatiky jezdí běžně po nevydlážděných cestách, kde hluk způsobený pneumatikami nevytváří větší problémy.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – bod 10 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10b) „zesílenou pneumatikou“ nebo „pneumatikou pro vysoké zatížení“ se rozumí pneumatika třídy C1, jejíž kostra je koncipována tak, aby unesla těžší náklad než odpovídající standardní pneumatika.

Odůvodnění

Tato definice je nutná pro přílohu I část C; jedná se o pneumatiky osobních vozidel, které jsou koncipovány tak, aby unesly těžší náklad než běžná verze pneumatiky stejného rozměru. Povolené množství stanovené v předchozí směrnici 2001/43 by mělo zůstat zachováno. Pneumatiky pro vysoké zatížení jsou zesíleny, aby unesly těžší náklad za vyššího tlaku.

Těžší náklad způsobuje, že pneumatiky vytvářejí větší hluk. Současně platné povolené množství je založeno na spolehlivých fyzikálních zásadách pro vytváření hluku: úroveň tlaku zvuku roste úměrně se zatížením pneumatiky.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Výrobci musí prokázat, že všem samostatným technickým celkům nebo konstrukčním částem, které jsou prodávány nebo používány ve Společenství, bylo uděleno schválení typu v souladu s tímto nařízením.

2. Výrobci musí prokázat, že všem novým samostatným technickým celkům nebo konstrukčním částem, které jsou prodávány nebo používány ve Společenství, bylo uděleno schválení typu v souladu s tímto nařízením.

Odůvodnění

Cílem je vyjasnit, že ustanovení se týká všech nových samostatných technických celků nebo konstrukčních částí, které jsou prodávány nebo uváděny do provozu ve Společenství.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) systémy umožňující řidiči viditelnost a poskytující informace o stavu vozidla a okolního prostředí, včetně zasklení, zrcátek a informačních systémů řidiče;

c) systémy umožňující řidiči viditelnost a poskytující informace o stavu vozidla a okolního prostředí, včetně zasklení a zrcátek;

Odůvodnění

Cílem požadavků odstavce 2 je zohlednit stávající požadavky obsažené ve směrnici 2007/46/ES. Informační systémy řidiče nejsou v současné chvíli tímto nařízením definovány ani pokryty. Je-li úmyslem vytvořit nové nařízení, je třeba to jasně uvést a zahájit diskuse.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f) vnějšek vozidla a příslušenství;

f) vnějšek vozidla;

Odůvodnění

Není jasné, čeho se odkaz na příslušenství týká.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Vozidla kategorií N2 a N3 musí být konstruována tak, aby bylo v případě čelní srážky s jiným vozidlem minimalizováno riziko zranění cestujících ve vozidle způsobeného podjetím.

2. Vozidla kategorií N2, N3, O3 a O4 musí být koncipována tak, aby poskytovala ochranu před podjetím zezadu vozidly kategorií M1 a N1.

Odůvodnění

Stávající formulace je dvojsmyslná a připomíná „bezpečnost chodců“ u nákladních vozidel.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Vozidla kategorií N2, N3, O3 a O4 musí být konstruována tak, aby bylo v případě bočního nárazu jiného vozidla nebo nechráněného účastníka provozu na pozemních komunikacích minimalizováno riziko zranění takového nechráněného účastníka nebo cestujících ve vozidle způsobeného podjetím.

3. Vozidla kategorií N2, N3, O3 a O4 musí být konstruována tak, aby bylo v případě bočního nárazu ze strany nechráněného účastníka provozu na pozemních komunikacích minimalizováno riziko zranění takového nechráněného účastníka způsobeného podjetím.

Odůvodnění

Stávající formulace je dvojsmyslná, neboť boční ochranou je zde míněna pouze ochrana nechráněných účastníků pozemních komunikací.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Kabina vozidla nebo prostor určený pro řidiče a cestující musí mít dostatečnou pevnost, aby byl cestující ochráněn v případě nárazu nebo převrácení.

4. Kabina vozidla nebo prostor určený pro řidiče a cestující musí mít dostatečnou pevnost, aby podle příslušného předpisu EHK OSN byl cestující ochráněn v případě nárazu nebo převrácení.

Odůvodnění

Podle zásady lepší tvorby právních předpisů schválené v CARS21 by se EU měla co nejčastěji odvolávat na stávající předpisy EHK/OSN.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Vozidla kategorií M1 musí být vybavena systémem monitorování tlaku v pneumatikách, který řidiče upozorní, pokud bude v některé z používaných pneumatik nebezpečně nízký tlak, a informuje řidiče, pokud bude v některé z používaných pneumatik tlak výrazně pod hodnotou pro optimální spotřebu paliva.

2. Vozidla kategorií M1 musí být vybavena systémem monitorování tlaku v pneumatikách, který řidiče upozorní, pokud bude v některé z používaných pneumatik nebezpečně nízký tlak, a informuje řidiče, pokud by tlak v používaných pneumatikách mohl být pod doporučenou optimální hodnotou pro dobrou spotřebu paliva. Zvolená technologie musí být neutrální, efektivní z hlediska nákladů a nesmí ohrozit cenovou dostupnost pro spotřebitele a tedy obnovu jízdního parku.

Odůvodnění

Účel návrhu (kromě jiného: opatření na snížení CO2, na zvýšení bezpečnosti…) musí být splněn, a to bez ohledu na zvolenou technologii. Aby nedocházelo k narušování trhu, je nezbytné zaručit neutralitu technologie. Jakmile bude stanoven cíl, musí být technologická opatření stále efektivní z hlediska nákladů a nesmí pouze zatěžovat spotřebitele.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Vozidla kategorií M2, M3, N2 a N3 musí být vybavena vyspělým systémem nouzového brzdění, který splňuje požadavky tohoto nařízení.

1. Ta vozidla kategorií M2, M3, N2 a N3, u nichž posouzení dopadu zavedení vyspělého systému nouzového brzdění přineslo pozitivní výsledky, musí být vybavena vyspělým systémem nouzového brzdění, který splňuje požadavky tohoto nařízení. Posouzení dopadu se vztahuje na všechny kategorie.

Všechny vyspělé systémy nouzového brzdění, kterými jsou výrobcem volitelně vybavována vozidla kategorií M1 nebo N1, musí splňovat požadavky tohoto nařízení.

 

Odůvodnění

Not all vehicle categories should be equipped as their use varies, e.g. delivery trucks being used in an environment which is not suited for these systems.

According to technical evaluations done on field, in certain cases the adoption of Advanced Emergency Braking System (AEBS) may be technically impossible or may not bring any benefit (e.g. city buses or refuse collecting trucks being used at a relatively low speed).

The reference to vehicles in categories M1 or N1 should be deleted: development and tuning for AEBS for M1 and N1 vehicles are completely different then for heavy vehicles and will result in different systems with different requirements.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Vozidla kategorií M2, M3, N2 a N3 musí být vybavena systémem varování při vybočení z jízdního pruhu, který splňuje požadavky tohoto nařízení.

2. Ta vozidla kategorií M2, M3, N2 a N3, u nichž posouzení dopadu zavedení systémů varování při vybočení z jízdního pruhu přineslo pozitivní výsledky, musí být vybavena systémem varování při vybočení z jízdního pruhu, který splňuje požadavky tohoto nařízení. Posouzení dopadu se vztahuje na všechny kategorie.

Všechny systémy varování při vybočení z jízdního pruhu, kterými jsou výrobcem volitelně vybavována vozidla kategorií M1 nebo N1, musí splňovat požadavky tohoto nařízení.

 

Odůvodnění

Not all vehicle categories should be equipped as their use varies, e.g. delivery trucks being used in an environment which is not suited for these systems.

According to technical evaluations done on field, in certain cases the adoption of Lane Departure Warning System (LDWS) may not bring any benefit (e.g. city buses or refuse collecting trucks being used at a relatively low speed).

The reference to vehicles in categories M1 or N1 should be deleted: Development and tuning for LDWS for M1 and N1 vehicles are completely different then for heavy vehicles and will result in different systems with different requirements.

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Uvedená opatření, jejichž předmětem je změna jiných než podstatných prvků tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 40 odst. 2 směrnice 2007/46/ES.

Uvedená opatření, jejichž předmětem je změna jiných než podstatných prvků tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 40 odst. 2 směrnice 2007/46/ES. Postup přijetí bude zahrnovat posouzení dopadu a konzultace se zúčastněnými subjekty a bude transparentní.

Odůvodnění

Podle předchozí regulační praxe podléhalo přijímání zcela nových systémů postupu spolurozhodování. Bude- li od této praxe v rámci nového přístupu upuštěno, vyžadují zásady správného přijímání předpisů analýzu dopadu, konzultace se zúčastněnými subjekty a transparentnost.

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Na základě ustanovení o bezpečnosti vozidel a o pneumatikách uvedených v článcích 5 až 9 a v příloze I, s výjimkou mezních hodnot valivého odporu uvedených v tabulce 2 části B přílohy I, vnitrostátní orgány ode dne 29. října 2012 neudělí ES schválení typu ani vnitrostátní schválení typu novým typům vozidla kategorií stanovených v uvedených článcích a v příslušných prováděcích opatřeních a neudělí ES schválení typu konstrukční části / samostatného technického celku novým typům konstrukčních částí nebo samostatných technických celků pro ně určených, které nejsou v souladu s příslušnými ustanoveními tohoto nařízení.

1. Na základě ustanovení o bezpečnosti vozidel a o pneumatikách uvedených v článcích 5 až 9 a v příloze I, s výjimkou mezních hodnot valivého odporu uvedených v tabulce 2 části B přílohy I, vnitrostátní orgány po uplynutí tří let po zveřejnění tohoto nařízení neudělí ES schválení typu konstrukční části / samostatného technického celku, který není v souladu s příslušnými ustanoveními tohoto nařízení.

 

Na základě ustanovení o bezpečnosti vozidel a o pneumatikách uvedených v článcích 5 až 9 a v příloze I, s výjimkou mezních hodnot valivého odporu uvedených v tabulce 2 části B přílohy I, vnitrostátní orgány po uplynutí čtyř let po zveřejnění tohoto nařízení neudělí ES schválení typu ani vnitrostátní schválení typu novým typům vozidel kategorií stanovených v uvedených článcích a v příslušných prováděcích opatřeních.

Odůvodnění

1. Lead time & new [tyre and vehicle] type approval:

- As regards tyres and components that can legally be placed on the EU market, the proposed regulation sets out a highly complex array of obligations and an equally complex schedule for their implementation. While for some of these obligations the technical requirements are well established, for the others the formulation of requirements is still ongoing. The related industry can only develop or adapt solutions once the technical requirements are definitively defined. In very practical terms, therefore, for the tyre industry the lead time necessary for implementation of new technical standards after their adoption cannot be less than 36 months.

- Requesting the implementation for new type approvals for vehicles on the same date as that for tyres would effectively oblige the tyre industry to anticipate the process by at least one year, which in turn would reduce the lead time for implementation below the above-mentioned minimum of 36 months that the industry considers feasible for a first date of implementation. Therefore, a different date of application for new type approvals for tyres and vehicles must be fixed. We propose at least a 12 month period between them.

2. “Date of Manufacture” as reference point

The date of manufacture of tyres can be easily recognised by consumers, retailers and the national enforcement authorities because of the existing mandatory marking of the date of manufacture on all tyres placed on the EU market. That is, all tyres manufactured within the EU or imported within the EU must bear the date of manufacture engraved visibly on the sidewall as a legal requirement. The distribution chain and notably consumers will thus have an obvious reference point to determine if the tyre being considered for purchase is legally bound to meet the specified new technical requirements.

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Na základě ustanovení o bezpečnosti vozidel a o pneumatikách uvedených v článcích 5, 6, 7, 8, čl. 9 odst. 1 až 4 a v částech A a B přílohy I, s výjimkou mezních hodnot valivého odporu pro pneumatiky kategorie C3 a mezních hodnot valivého odporu uvedených v tabulce 2 části B přílohy I, vnitrostátní orgány ode dne 29. října 2014 nepovažují u nových vozidel kategorií stanovených v uvedených článcích, která nejsou v souladu s příslušnými ustanoveními tohoto nařízení, osvědčení o shodě pro účely článku 26 směrnice 2007/46/ES za platná a zakáží registraci, prodej a uvedení takových vozidel do provozu a u nových konstrukčních částí nebo samostatných technických celků pro ně určených, které nejsou v souladu s příslušnými ustanoveními tohoto nařízení, zakáží jejich prodej a uvedení do provozu.

2. Na základě ustanovení o bezpečnosti vozidel a o pneumatikách uvedených v článcích 5, 6, 7, 8, čl. 9 odst. 1 až 5 a v částech A, B a C přílohy I, s výjimkou mezních hodnot valivého odporu uvedených v tabulce 2 části B přílohy I, vnitrostátní orgány ode dne 29. října 2016 nepovažují u nových vozidel kategorií stanovených v uvedených článcích, která nejsou v souladu s příslušnými ustanoveními tohoto nařízení, osvědčení o shodě pro účely článku 26 směrnice 2007/46/ES za platná a zakáží registraci, prodej a uvedení takových vozidel do provozu a u nových pneumatik vyrobených po tomto datu nebo samostatných technických celků pro ně určených, které nejsou v souladu s příslušnými ustanoveními tohoto nařízení, zakáží jejich prodej a uvedení do provozu.

Odůvodnění

1. Lead time & new [tyre and vehicle] type approval:

- As regards tyres that can legally be placed on the EU market, the proposed regulation sets out a highly complex array of obligations and an equally complex schedule for their implementation. While for some of these obligations the technical requirements are well established, for the others the formulation of requirements is still ongoing. The tyre industry can only develop or adapt solutions once the technical requirements are definitively defined. In very practical terms, therefore, for the tyre industry the lead time necessary for implementation of new technical standards after their adoption cannot be less than 36 months.

- Requesting the implementation for new type approvals for vehicles on the same date as that for tyres would effectively oblige the tyre industry to anticipate the process by at least one year, which in turn would reduce the lead time for implementation below the above-mentioned minimum of 36 months that the industry considers feasible for a first date of implementation. Therefore, a different date of application for new type approvals for tyres and vehicles must be fixed. We propose at least a 12 month period between them.

2. “Date of Manufacture” as reference point

The date of manufacture of tyres can be easily recognised by consumers, retailers and the national enforcement authorities because of the existing mandatory marking of the date of manufacture on all tyres placed on the EU market. That is, all tyres manufactured within the EU or imported within the EU must bear the date of manufacture engraved visibly on the sidewall as a legal requirement. The distribution chain and notably consumers will thus have an obvious reference point to determine if the tyre being considered for purchase is legally bound to meet the specified new technical requirements.

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Z důvodů souvisejících s hlukem odvalování pneumatik a u pneumatik kategorie C3 také z důvodů souvisejících s valivým odporem, s výjimkou mezních hodnot valivého odporu stanovených v tabulce části B přílohy I, vnitrostátní orgány nepovažují ode dne 29. října 2016 u nových vozidel kategorií M, N a O, která nejsou v souladu s ustanoveními tohoto nařízení, osvědčení o shodě pro účely článku 26 směrnice 2007/46/ES za platná a zakáží registraci, prodej a uvedení takových vozidel do provozu a u nových pneumatik pro ně určených, které nejsou v souladu s ustanoveními tohoto nařízení, zakáží jejich prodej a uvedení do provozu.

vypouští se

Odůvodnění

1. Lead time & new [tyre and vehicle] type approval:

- As regards tyres that can legally be placed on the EU market, the proposed regulation sets out a highly complex array of obligations and an equally complex schedule for their implementation. While for some of these obligations the technical requirements are well established, for the others the formulation of requirements is still ongoing. The tyre industry can only develop or adapt solutions once the technical requirements are definitively defined. In very practical terms, therefore, for the tyre industry the lead time necessary for implementation of new technical standards after their adoption cannot be less than 36 months.

- Requesting the implementation for new type approvals for vehicles on the same date as that for tyres would effectively oblige the tyre industry to anticipate the process by at least one year, which in turn would reduce the lead time for implementation below the above-mentioned minimum of 36 months that the industry considers feasible for a first date of implementation. Therefore, a different date of application for new type approvals for tyres and vehicles must be fixed. We propose at least a 12 month period between them.

2. “Date of Manufacture” as reference point

The date of manufacture of tyres can be easily recognised by consumers, retailers and the national enforcement authorities because of the existing mandatory marking of the date of manufacture on all tyres placed on the EU market. That is, all tyres manufactured within the EU or imported within the EU must bear the date of manufacture engraved visibly on the sidewall as a legal requirement. The distribution chain and notably consumers will thus have an obvious reference point to determine if the tyre being considered for purchase is legally bound to meet the specified new technical requirements.

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Z důvodů souvisejících s valivým odporem pneumatik vnitrostátní orgány ode dne 29. října 2016 neudělí ES schválení typu ani vnitrostátní schválení typu novým typům vozidla kategorií M, N a O a neudělí ES schválení typu konstrukční části / samostatného technického celku novým typům pneumatik pro ně určených, které nejsou v souladu s mezními hodnotami valivého odporu stanovenými v tabulce 2 části B přílohy I.

4. Z důvodů souvisejících s valivým odporem pneumatik vnitrostátní orgány po uplynutí sedmi let po zveřejnění tohoto nařízení neudělí ES schválení typu konstrukční části / samostatného technického celku novým typům pneumatik pro ně určených, které nejsou v souladu s mezními hodnotami valivého odporu stanovenými v tabulce 2 části B přílohy I.

 

Z důvodů souvisejících s valivým odporem pneumatik vnitrostátní orgány po uplynutí osmi let po zveřejnění tohoto nařízení neudělí ES schválení typu ani vnitrostátní schválení typu novým typům vozidla kategorií M, N a O.

Odůvodnění

1. Lead time & new [tyre and vehicle] type approval:

- As regards tyres that can legally be placed on the EU market, the proposed regulation sets out a highly complex array of obligations and an equally complex schedule for their implementation. While for some of these obligations the technical requirements are well established, for the others the formulation of requirements is still ongoing. The tyre industry can only develop or adapt solutions once the technical requirements are definitively defined. In very practical terms, therefore, for the tyre industry the lead time necessary for implementation of new technical standards after their adoption cannot be less than 36 months.

- Requesting the implementation for new type approvals for vehicles on the same date as that for tyres would effectively oblige the tyre industry to anticipate the process by at least one year, which in turn would reduce the lead time for implementation below the above-mentioned minimum of 36 months that the industry considers feasible for a first date of implementation. Therefore, a different date of application for new type approvals for tyres and vehicles must be fixed. We propose at least a 12 month period between them.

2. “Date of Manufacture” as reference point

The date of manufacture of tyres can be easily recognised by consumers, retailers and the national enforcement authorities because of the existing mandatory marking of the date of manufacture on all tyres placed on the EU market. That is, all tyres manufactured within the EU or imported within the EU must bear the date of manufacture engraved visibly on the sidewall as a legal requirement. The distribution chain and notably consumers will thus have an obvious reference point to determine if the tyre being considered for purchase is legally bound to meet the specified new technical requirements.

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Z důvodů souvisejících s valivým odporem pneumatik kategorií C1 a C2 nepovažují vnitrostátní orgány ode dne 29. října 2018 u nových vozidel kategorií M, N a O, která nejsou v souladu s mezními hodnotami valivého odporu uvedenými v tabulce 2 části B přílohy I, osvědčení o shodě pro účely článku 26 směrnice 2007/46/ES za platná a zakáží registraci, prodej a uvedení takových vozidel do provozu a u nových pneumatik pro ně určených, které nejsou v souladu s mezními hodnotami valivého odporu stanovenými v tabulce 2 části B přílohy I, zakáží jejich prodej a uvedení do provozu.

vypouští se

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a. Z důvodů souvisejících s valivým odporem pneumatik kategorie C1 nebo C2 považují vnitrostátní orgány ode dne 29. října 2020 u nových vozidel kategorií M, N a O, která nejsou v souladu s mezními hodnotami valivého odporu uvedenými v tabulce 2 části B přílohy I, osvědčení o shodě pro účely článku 26 směrnice 2007/46/ES za neplatná a zakáží registraci, prodej a uvedení takových vozidel do provozu, a u nových pneumatik pro ně určených, které se vyrobí po tomto datu a jež nejsou v souladu s mezními hodnotami valivého odporu stanovenými v tabulce 2 části B přílohy I, zakáží jejich prodej a uvedení do provozu.

Odůvodnění

1. Lead time & new [tyre and vehicle] type approval:

- As regards tyres that can legally be placed on the EU market, the proposed regulation sets out a highly complex array of obligations and an equally complex schedule for their implementation. While for some of these obligations the technical requirements are well established, for the others the formulation of requirements is still ongoing. The tyre industry can only develop or adapt solutions once the technical requirements are definitively defined. In very practical terms, therefore, for the tyre industry the lead time necessary for implementation of new technical standards after their adoption cannot be less than 36 months.

- Requesting the implementation for new type approvals for vehicles on the same date as that for tyres would effectively oblige the tyre industry to anticipate the process by at least one year, which in turn would reduce the lead time for implementation below the above-mentioned minimum of 36 months that the industry considers feasible for a first date of implementation. Therefore, a different date of application for new type approvals for tyres and vehicles must be fixed. We propose at least a 12 month period between them.

2. “Date of Manufacture” as reference point

The date of manufacture of tyres can be easily recognised by consumers, retailers and the national enforcement authorities because of the existing mandatory marking of the date of manufacture on all tyres placed on the EU market. That is, all tyres manufactured within the EU or imported within the EU must bear the date of manufacture engraved visibly on the sidewall as a legal requirement. The distribution chain and notably consumers will thus have an obvious reference point to determine if the tyre being considered for purchase is legally bound to meet the specified new technical requirements.

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

10a. Tímto nařízením není dotčeno žádné schválení typu ES udělené vozidlům, konstrukčním částem nebo samostatným technickým celkům před datem uvedeným v odstavci 1 a nebrání ani prodlužování těchto schválení za podmínek stanovených směrnicí, podle níž byla původně udělena.

Odůvodnění

Směrnice by měly být zrušeny pro nové typy vozidel, nové konstrukční části a technické celky, nikoli pro stávající vozidla. V opačném případě bude nutno každé stávající vozidlo znovu nově schvalovat.

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení

Článek 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy stanoví pravidla pro ukládání sankcí za porušení tohoto nařízení ze strany výrobců a přijmou veškerá opatření nezbytná pro zajištění jejich provádění. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy oznámí tyto předpisy Komisi nejpozději osmnáct měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost a neprodleně jí oznámí každou jejich následnou změnu.

vypouští se

2. K typům porušení nařízení, na které se vztahují sankce, náleží:

 

a) nepravdivá prohlášení v průběhu schvalovacích postupů nebo postupů vedoucích ke stažení;

 

b) padělání výsledků zkoušek pro schvalování typu;

 

c) neposkytnutí údajů nebo technických specifikací, které by mohly vést ke stažení nebo k odejmutí schválení typu.

 

Odůvodnění

Jak je třeba postupovat v případě, že platnost schválení typu již vypršela, je podrobně popsáno ve směrnici 2007/46/ES.

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení

Článek 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 13a

 

Doložka o přezkumu

 

Do 29. října 2010 předloží Komise zprávu, doprovázenou posouzením dopadu a případně návrhy Evropskému parlamentu a Radě na další přezkum nařízení či jiných příslušných aktů Společenství, která se bude týkat:

 

a) povinné montáže systémů monitorování tlaku v pneumatikách do vozidel kategorie N a O;

 

b) schvalování typu protektorovaných pneumatik podle mezních hodnot pro přilnavost, valivý odpor a hluk odvalování pneumatik uvedených v přílohách tohoto nařízení.

Odůvodnění

Installation of TPMS for commercial vehicles is technically feasible and appropriate with regard to road safety, fuel efficiency and CO2 emissions. Retreaded tyres represent up to 50% of the market for heavy duty vehicles and up to 25% of the market for light vehicle traffic, with the highest share in the Nordic countries. This proportion may increase with scarcity of raw materials and high oil prices reflected in the price of new tyres. It is therefore appropriate to examine the technical, economic and legal feasibility of application of the same type approval standards to retreaded models to ensure continued effectiveness.

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení

Příloha I – část B – tabulka 2

Znění navržené Komisí

Tabulka 2

Kategorie pneumatik

Maximální hodnota (kg/t)

2. stupeň

C1

10,5

C2

9

C3

6,5

Pozměňovací návrh

Tabulka 2

Kategorie pneumatik

Maximální hodnota (kg/t)

2. stupeň

C1

10,5

C2

9

C3

8 (bez stupně 2)

 

Pro pneumatiky označené jako „pneumatiky pro jízdu na sněhu“ C1, C2, C3 (jak uvádí článek 3) se mezní hodnoty zvyšují o 1 kg/t.

Odůvodnění

1. stage 2-rolling resistance requirements for C3 are technically very difficult to reach. At present C3-snow tyres with RRC below 6.5kg/t would be less than 20% of the tyre population, and C3-summer tyres would only be around 50%. Even with an extra allowance of +1kg/t, 45.3% of all snow tyres are above 7.5 kg/t and would be excluded.

2. limit values increased by 1kg/t for “snow tyres”:

For Passenger cars and Light Trucks, a summer tyre has mainly longitudinal grooves. Snow tyres generally have a deeper non-skid than summer tyres. This generates higher level of rolling resistance. In addition, a snow tyre has longitudinal and lateral grooves (lateral grooves for better traction). These lateral grooves give, compared to just longitudinal grooves of summer tyres, a further geometrical softening of the tread pattern. These results in more radial tread deformation of a snow tread pattern compared to a standard tread pattern. The increased tread compound deformation amplitudes result in increased (=worse) rolling resistance for snow tyres.

For Truck tyres high inflation pressures and high axial loads are applied.

This results in high radial pressure and high deformations for the tread rubber within the footprint. These tread rubber deformations are significantly contributing to the tyre rolling resistance (more deformation = more (worse) rolling resistance).

The more flexible a tread pattern is, the higher the tread rubber deformations are. More grooves usually increase the flexibility of a tread pattern

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení

Příloha I – část C – bod 1.1 – tabulka

Znění navržené Komisí

Třída pneumatik

Jmenovitá šířka průřezu (mm)

Mezní hodnoty v dB (A)

C1A

≤ 185

70

C1B

> 185 ≤ 215

71

C1C

> 215 ≤ 245

71

C1D

> 245 ≤ 275

72

C1E

> 275

74

Pozměňovací návrh

Třída pneumatik

Jmenovitá šířka průřezu (mm)

Mezní hodnoty v dB (A)

C1A

≤ 185

72

C1B

> 185 ≤ 215

73

C1C

> 215 ≤ 245

74

C1D

> 245 ≤ 275

75

C1E

> 275

76

 

 

Pneumatikám označeným jako pneumatiky „pro jízdu na sněhu“ a pneumatikám „pro vysoké zatížení“ (jak uvádí článek 3) je přidělen +1 dB(A). Pneumatikám označeným jako pneumatiky „pro zvláštní užití“ (jak uvádí článek 3) jsou přiděleny +2 dB(A)

Odůvodnění

1. Limit values

The limits proposed by the Commission are too low and may lead to an unjustifiable reduction in other performance characteristics such as wet grip, aquaplaning, wear and handling.

In the C1 category, approximately 50% of all existing tyre families would have to be redesigned. A recent Swedish study shows that only half of the 22 tyres measured would pass the proposed limits (if they were measured on an "average" test track).

The largest reduction in the proposed limits for C1 tyres is 5 dB(A) which is the same as removing almost 3 tyres from a vehicle. Such large reductions in noise will inevitably lead to trade-offs in other performance characteristics such as wet grip, aquaplaning, wear and handling.

For C3 tyres, the biggest problem involves traction tyres, where a reduction of 3 dB(A) in comparison with the current limits would be difficult to accomplish without degrading the adherence properties of drive axle tyres. In effect, drive axle tyres (traction tyres) must have aggressive tread patterns to allow them to move heavy goods vehicles forward in slippery conditions. If the traction properties are degraded, more trucks will have difficulties when even a small amount of snow falls, effectively blocking roads for all traffic.

A very recent study done by TÜV Automotive shows a significant correlation between C3 tyre noise and snow adherence. The quieter tyres are worse in snow traction. In addition, of the 5 traction tyres tested, only one would pass the proposed EC limits, but with no margin for error. The 2 tyres that perform best in snow are 2 and 3 dB(A) higher than the proposed noise limit.

All of these factors point to the need for the noise limits for C2 and C3 tyres to be revised upwards by 1 to 2 dB(A).

2. Snow tyres

Snow tyres (tyres with a marking M+S) are typically made with more aggressive tread patterns, which tend to make them more noisy. But this pattern layout is required to give the grip in mud and snow conditions. An extra allowance of 1 dB(A) for tyres marked M+S is therefore required in the C1 category.

3. Extra Load tyres

Extra Load or Reinforced tyres carry more weight than their standard load counterparts.

By carrying extra load, they make more noise. This attribute has long been recognized, and the current Directive on tyre noise (Directive 2001/43/EC) takes this into account. Therefore it is justified to continue to allow these tyres to have 1 dB(A) more than standard load tyres.

4. Special use tyres

Special use tyres are designed for use in off-road and on-road applications. They are used in the construction industry, in certain mining and logging activities, and for general off-road areas. Because they must have aggressive tread patterns which allow them to adhere in snow, mud and sand, they make more noise. This feature has long been recognized, and the current Directive on tyre noise (Directive 2001/43/EC) takes this into account and offers a 2 dB(A) allowance for these tyres compared to the standard tyres in all three categories (C1, C2 and C3). Continuing the current situation in the new Regulation is therefore justified.

Pozměňovací návrh   33

Návrh nařízení

Příloha I – část C – bod 1.2 – tabulka

Znění navržené Komisí

Třída pneumatik

Jmenovitá šířka průřezu (mm)

Mezní hodnoty v dB (A)

C2

Normální

72

Trakční pneumatiky

73

C3

Normální

73

Trakční pneumatiky

75

Pozměňovací návrh

Třída pneumatik

Jmenovitá šířka průřezu (mm)

Mezní hodnoty v dB (A)

C2

Normální

73

Trakční pneumatiky

75

 

Zvláštní užití

76

C3

Normální

74

Trakční pneumatiky

76

 

Zvláštní užití

77

Odůvodnění

1. Limit values

The limits proposed by the Commission are too low and may lead to an unjustifiable reduction in other performance characteristics such as wet grip, aquaplaning, wear and handling.

In the C1 category, approximately 50% of all existing tyre families would have to be redesigned. A recent Swedish study shows that only half of the 22 tyres measured would pass the proposed limits (if they were measured on an "average" test track).

The largest reduction in the proposed limits for C1 tyres is 5 dB(A) which is the same as removing almost 3 tyres from a vehicle. Such large reductions in noise will inevitably lead to trade-offs in other performance characteristics such as wet grip, aquaplaning, wear and handling.

For C3 tyres, the biggest problem involves traction tyres, where a reduction of 3 dB(A) in comparison with the current limits would be difficult to accomplish without degrading the adherence properties of drive axle tyres. In effect, drive axle tyres (traction tyres) must have aggressive tread patterns to allow them to move heavy goods vehicles forward in slippery conditions. If the traction properties are degraded, more trucks will have difficulties when even a small amount of snow falls, effectively blocking roads for all traffic.

A very recent study done by TÜV Automotive shows a significant correlation between C3 tyre noise and snow adherence. The quieter tyres are worse in snow traction. In addition, of the 5 traction tyres tested, only one would pass the proposed EC limits, but with no margin for error. The 2 tyres that perform best in snow are 2 and 3 dB(A) higher than the proposed noise limit.

All of these factors point to the need for the noise limits for C2 and C3 tyres to be revised upwards by 1 to 2 dB(A).

2. Snow tyres

Snow tyres (tyres with a marking M+S) are typically made with more aggressive tread patterns, which tend to make them more noisy. But this pattern layout is required to give the grip in mud and snow conditions. An extra allowance of 1 dB(A) for tyres marked M+S is therefore required in the C1 category.

3. Extra Load tyres

Extra Load or Reinforced tyres carry more weight than their standard load counterparts.

By carrying extra load, they make more noise. This attribute has long been recognized, and the current Directive on tyre noise (Directive 2001/43/EC) takes this into account. Therefore it is justified to continue to allow these tyres to have 1 dB(A) more than standard load tyres.

4. Special use tyres

Special use tyres are designed for use in off-road and on-road applications. They are used in the construction industry, in certain mining and logging activities, and for general off-road areas. Because they must have aggressive tread patterns which allow them to adhere in snow, mud and sand, they make more noise. This feature has long been recognized, and the current Directive on tyre noise (Directive 2001/43/EC) takes this into account and offers a 2 dB(A) allowance for these tyres compared to the standard tyres in all three categories (C1, C2 and C3). Continuing the current situation in the new Regulation is therefore justified.

Pozměňovací návrh   34

Návrh nařízení

Příloha II – bod 1 – písm. a – bod i

Směrnice 2007/46/EC

Příloha IV – část I

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i) body 3 až 10, 12 až 38, 42 až 45 a 47 až 57 se zrušují;

vypouští se

Odůvodnění

Účelem je nahradit tyto směrnice přímým odkazem na předpisy EHK OSN.

Pozměňovací návrh   35

Návrh nařízení

Příloha II – bod 1 – písm. b – bod i

Směrnice 2007/46/EC

Příloha IV– dodatek – tabulka

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i) body 3 až 10, 12 až 37, 44, 45 a 50 až 54 tabulky se zrušují;

vypouští se

Odůvodnění

Účelem je nahradit tyto směrnice přímým odkazem na předpisy EHK OSN.

Pozměňovací návrh   36

Návrh nařízení

Příloha II – bod 2 – písm. a

Směrnice 2007/46/EC

Příloha VI – dodatek – tabulka

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) body 3 až 10, 12 až 38, 42 až 45 a 47 až 57 se zrušují;

vypouští se

Odůvodnění

Účelem je nahradit tyto směrnice přímým odkazem na předpisy EHK OSN.

Pozměňovací návrh   37

Návrh nařízení

Příloha II – bod 3 – písm. a – bod i

Směrnice 2007/46/EC

Příloha XI – dodatek 1 – tabulka

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i) body 3 až 10, 12 až 38, 44, 45 a 47 až 54 se zrušují;

vypouští se

Odůvodnění

Účelem je nahradit tyto směrnice přímým odkazem na předpisy EHK OSN.

Pozměňovací návrh   38

Návrh nařízení

Příloha II – bod 3 – písm. b – bod i

Směrnice 2007/46/EC

Příloha XI – dodatek 2 – tabulka

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i) body 3 až 10, 12 až 38, 42 až 45 a 47 až 57 se zrušují;

vypouští se

Odůvodnění

Účelem je nahradit tyto směrnice přímým odkazem na předpisy EHK OSN.

Pozměňovací návrh   39

Návrh nařízení

Příloha II – bod 3 – písm. c – bod i

Směrnice 2007/46/EC

Příloha XI – dodatek 3 – tabulka

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i) body 3 až 10, 12 až 37, 44, 45 a 50 až 54 se zrušují;

vypouští se

Odůvodnění

Účelem je nahradit tyto směrnice přímým odkazem na předpisy EHK OSN.

Pozměňovací návrh   40

Návrh nařízení

Příloha II – bod 3 – písm. d – bod i

Směrnice 2007/46/EC

Příloha XI – dodatek 4 – tabulka

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i) body 3 až 10, 13 až 36, 42 až 45 a 47 až 57 se zrušují;

vypouští se

Odůvodnění

Účelem je nahradit tyto směrnice přímým odkazem na předpisy EHK OSN.

Pozměňovací návrh   41

Návrh nařízení

Příloha II – bod 3 – písm. e – bod i

Směrnice 2007/46/EC

Příloha XI – dodatek 5 – tabulka

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i) body 3 až 10, 12 až 36, 42 až 45 a 47 až 57 se zrušují;

vypouští se

Odůvodnění

Účelem je nahradit tyto směrnice přímým odkazem na předpisy EHK OSN.

POSTUP

Název

Požadavky pro schvalování typu motorových vozidel ohledně obecné bezpečnosti

Referenční údaje

KOM(2008)0316 – C6-0210/2008 – 2008/0100(COD)

Příslušný výbor

IMCO

Výbor, který zaujal stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

5.6.2008

 

 

 

Navrhovatel

       Datum jmenování

Jorgo Chatzimarkakis

2.7.2008

 

 

Projednání ve výboru

18.9.2008

16.10.2008

 

 

Datum přijetí

4.11.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

42

4

1

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Lena Ek, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Fiona Hall, David Hammerstein, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Romana Jordan Cizelj, Pia Elda Locatelli, Eugenijus Maldeikis, Eluned Morgan, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Aldo Patriciello, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Amalia Sartori, Andres Tarand, Patrizia Toia, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean, Dominique Vlasto

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Pilar Ayuso, Etelka Barsi-Pataky, Ivo Belet, Daniel Caspary, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Christian Ehler, Juan Fraile Cantón, Neena Gill, Robert Goebbels, Cristina Gutiérrez-Cortines, Gunnar Hökmark, Pierre Pribetich, Esko Seppänen, Silvia-Adriana Ţicău, Vladimir Urutchev, Lambert van Nistelrooij

  • [1]  Směrnice 70/221/EHS, 70/222/EHS, 70/311/EHS, 70/387/EHS, 70/388/EHS, 71/320/EHS, 72/245/EHS, 74/60/EHS, 74/61/EHS, 74/297/EHS, 74/408/EHS, 74/483/EHS, 75/443/EHS, 76/114/EHS, 76/115/EHS, 76/756/EHS, 76/757/EHS, 76/758/EHS, 76/759/EHS, 76/760/EHS, 76/761/EHS, 76/762/EHS, 77/389/EHS, 77/538/EHS, 77/539/EHS, 77/540/EHS, 77/541/EHS, 77/649/EHS, 78/316/EHS, 78/317/EHS, 78/318/EHS, 78/549/EHS, 78/932/EHS, 89/297/EHS, 91/226/EHS, 92/21/EHS, 92/22/EHS, 92/24/EHS, 92/114/EHS, 94/20/ES, 95/28/ES, 96/27/ES, 96/79/ES, 97/27/ES, 98/91/ES, 2000/40/ES, 2001/56/ES, 2001/85/ES, 2003/97/ES, 92/23/EHS.

POSTUP

Název

Požadavky pro schvalování typu motorových vozidel ohledně obecné bezpečnosti

Referenční údaje

KOM(2008)0316 – C6-0210/2008 – 2008/0100(COD)

Datum predložení EP

23.5.2008

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

IMCO

5.6.2008

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

5.6.2008

ITRE

5.6.2008

TRAN

5.6.2008

 

Nezaujaté stanovisko

       Datum rozhodnutí

ENVI

25.6.2008

TRAN

24.6.2008

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Andreas Schwab

3.6.2008

 

 

Projednání ve výboru

24.6.2008

14.7.2008

10.11.2008

1.12.2008

Datum přijetí

2.12.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

32

0

7

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Edit Herczog, Alexander Graf Lambsdorff, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Catiuscia Marini, Arlene McCarthy, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Karin Riis-Jørgensen, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Salvador Domingo Sanz Palacio, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Barbara Weiler, Marian Zlotea

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Emmanouil Angelakas, André Brie, Wolfgang Bulfon, Jan Cremers, Brigitte Fouré, Joel Hasse Ferreira, Gisela Kallenbach, Othmar Karas, Diana Wallis, Anja Weisgerber, Stefano Zappalà

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Maddalena Calia, Dragoş Florin David, Anna Ibrisagic