RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tipi għas-sikurezza ġenerali tal-vetturi bil-mutur

8.12.2008 - (COM(2008)0316 – C6‑0210/2008 – 2008/0100(COD)) - ***I

Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
Rapporteur: Andreas Schwab

Proċedura : 2008/0100(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
A6-0482/2008

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tipi għas-sikurezza ġenerali tal-vetturi bil-mutur

(COM(2008)0316 – C6‑0210/2008 – 2008/0100(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2008)0316),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2), u l-Artikolu 95 tat-Trattat KE, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6‑0210/2008),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija (A6-0482/2008),

1.  Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

Emenda          1

Proposta għal regolament

Premessa 3 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(3a) Għaldaqstant, dan ir-Regolament għandu wkoll l-għan li jtejjeb il-kompetittività tal-industrija Ewropea tal-vetturi filwaqt li jippermetti lill-Istati Membri li jeżerċitaw sorveljanza effettiva tas-suq biex tkun assigurata l-konformità mar-rekwiżit tal-approvazzjoni dettaljata tat-tipi f’dan ir-Regolament f'dak li jirrigwarda t-tqegħid fis-suq tal-prodotti kkonċernati.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tingħaqad mal-pożizzjoni tal-IMCO fir-rigward tal-approċċ il-ġdid u tenfasizza l-benefiċċju usa’ għas-suq intern li jiġi minn aktar kompetittività li qed jipprova jikseb ir-Regolament.

Emenda  2

Proposta għal regolament

Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(6) B'mod partikolari l-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tistabbilixxi l-proċeduri speċifiċi, testijiet u rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tipi ta' vetturi bil-mutur, komponenti u unitajiet tekniċi separati. Barra minn hekk, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tiddefinixxi b'mod aktar preċiż l-aspetti li tajer għandu jwettaq biex jiġi definit bħala "tajer professjonali off-road". Il-Kummissjoni għandha wkoll tingħata s-setgħa li tiddefinixxi l-iskop preċiż ta' l-applikazzjoni tar-rekwiżiti definiti f'dan ir-Regolament. Barra minn hekk, il-Kummissjoni għandha tingaħta s-setgħa li tiddefinixxi rekwiżiti addizzjonali ta' sikurezza għal vetturi intenzjonati għal ġarr ta' merkanziji perikolużi fit-toroq bejn jew fl-Istati Membri. Barra minn dan, soġġetta għall-attwazzjoni teknika u ekonomika, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li testendi l-istallazzjoni mandatorja tas-Sistemi għal Monitoraġġ tal-Pressjoni tat-Tajers u strumenti oħra avvanzati ta' sikurezza għal kategoriji oħra ta' vetturi li mhumiex inizjalment koperti. Il-Kummissjoni għandha wkoll tingħata s-setgħa li tistabbilixxi proċeduri speċifiċi, testijiet u rekwiżiti tekniċi għall-approvazzjoni tat-tipi ta' sistemi avvanzati ta' vetturi li mhumiex imsemmija f'dan ir-Regolament u li temenda l-valuri limitu dwar ir-reżistenza tat-tidwir u l-ħsejjes tat-tidwir għal tajers bħala riżultat ta' bdil fil-proċeduri tat-test, mingħajr ma jitbaxxa l-livell mixtieq fir-rigward ta' l-ambjent. Billi dawn il-miżuri għandhom ambitu ġenerali u huma maħsuba li jemendaw dan ir-Regolament billi jissupplimentawh b'elementi ġodda mhux essenzjali, dawn għandhom ikunu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju prevista fl-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

(6) B'mod partikolari l-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tistabbilixxi l-proċeduri speċifiċi, testijiet u rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tipi ta' vetturi bil-mutur, komponenti u unitajiet tekniċi separati. Barra minn hekk, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tiddefinixxi b'mod aktar preċiż l-aspetti li tajer għandu jwettaq biex jiġi definit bħala "tajer professjonali off-road". Il-Kummissjoni għandha wkoll tingħata s-setgħa li tiddefinixxi l-iskop preċiż ta' l-applikazzjoni tar-rekwiżiti definiti f'dan ir-Regolament. Barra minn dan, soġġetta għall-attwazzjoni teknika u ekonomika, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li testendi l-istallazzjoni mandatorja tas-Sistemi għal Monitoraġġ tal-Pressjoni tat-Tajers u strumenti oħra avvanzati ta' sikurezza għal kategoriji oħra ta' vetturi li mhumiex inizjalment koperti. Il-Kummissjoni għandha wkoll tingħata s-setgħa li tistabbilixxi proċeduri speċifiċi, testijiet u rekwiżiti tekniċi għall-approvazzjoni tat-tipi ta' sistemi avvanzati ta' vetturi li mhumiex imsemmija f'dan ir-Regolament u li temenda l-valuri limitu dwar ir-reżistenza tat-tidwir u l-ħsejjes tat-tidwir għal tajers bħala riżultat ta' bdil fil-proċeduri tat-test, mingħajr ma jitbaxxa l-livell mixtieq fir-rigward ta' l-ambjent. Billi dawn il-miżuri għandhom ambitu ġenerali u huma maħsuba li jemendaw dan ir-Regolament billi jissupplimentawh b'elementi ġodda mhux essenzjali, dawn għandhom ikunu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju prevista fl-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżiti għal vetturi maħsuba għat-trasport ta’ merkanzija perikoluża m’għandhomx jiġu koperti f’dan ir-regolament, minħabba li qed jiġu trattati x’imkien ieħor.

Emenda  3

Proposta għal regolament

Premessa 6 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(6a) Barra mill-inizjattiva tal-Kummissjoni li għadha għaddejja bil-għan li tiddefinixxi sistema ta' gradazzjoni tat-toroq, il-Kummissjoni, fi żmien 12-il xahar mid-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, għandha tressaq proposta dwar il-klassifikazzjoni tat-toroq tal-UE skont l-ammont ta' storbju li jiġġeneraw li għandha tikkumplimenta it-tfassil ta’ mapep tal-istorbju fit-trasport bil-vetturi tal-mutur bil-għan li jkunu stabbiliti prijoritajiet xierqa u rekwiżiti tal-uċuħ tat-toroq u l-istipular ta' limiti massimi ta' storbju fit-toroq.

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni għandha tenfasizza l-aġenda li titjieb il-kwalità tal-uċuħ tat-toroq fl-Ewropa bħala fattur ċentrali għall-ilħuq tal-objettivi ta' tnaqqis tal-istorbju fl-ambjent li qegħdin f'din il-proposta, u li jkollhom impatt pożittiv fuq l-emissjonijiet tas-CO2 peress li s-sewqan fuq toroq aktar lixxi jnaqqas il-konsum tal-fjuwil.

Emenda  4

Proposta għal regolament

Premessa 7 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(7a) L-użu obbligatorju u konsistenti tal-aktar teknoloġiji moderni ta' manifattura ta' tajers u ta' tajers b'resistenza għat-tidwir baxxa se jkun essenzjali għat-tnaqqis fl-emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett ta' serra tat-traffiku bit-toroq fis-settur tat-trasport, filwaqt li fl-istess ħin jiġu promossi l-innovazzjoni, l-impjegar u l-kompetittività tal-industrija Ewropea tal-vetturi.

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li l-għadd ta' vetturi bil-mutur fid-dinja huwa mistenni li jirdoppja fil-25 sena li ġejjin, ir-Rapporteur jemmen li l-użu konsistenti ta' tajers b'resistenza baxxa huwa pass importanti lejn it-tnaqqis tal-emissjonijiet CO2, il-promozzjoni tal-effiċjenza fl-enerġija u l-ġlieda kontra l-bidla fil-klima. Peress li l-kumpaniji Ewropej jeċċellaw fil-materjali avvanzati u fit-teknoloġija l-aktar moderna tal-manifattura tat-tajers, Regolament tal-UE ambizzjuż għandu fl-istess ħin irawwem l-innovazzjoni, l-impjiegi u l-kompetittività fl-Ewropa.

Emenda  5

Proposta għal regolament

Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(9) Hu xieraq li jiġi stabbilit il-prinċipju li vetturi għandhom jiġu disinjati, mibnija u montati b'mod li jiġi minimizzat ir-riskju ta' korriment għall-okkupanti tal-vettura u għall-utenti oħra tat-triq. Għal dan l-għan, hu neċessarju li l-manifatturi jiżguraw li l-vetturi jikkonformaw mar-rekwiżiti rilevanti definiti f'dan ir-Regolament. Dawn id-dispożizzjonijiet għandhom jinkludu, iżda mhux ikunu limitati għal, rekwiżiti relatati ma' l-integrità strutturali tal-vettura, sistemi ta' għajnuna fil-kontroll tal-vettura mis-sewwieq, sistemi li jipprovdu lis-sewwieq viżibilità u informazzjoni dwar l-istat tal-vettura u ta' żona tal-madwar, is-sistemi ta' dwal tal-vetturi, is-sistemi ta' protezzjoni ta' l-okkupant, il-parti ta' barra u l-aċċessorji tal-vettura, il-massa u d-dimensjoni tal-vettura, it-tajers tal-vettura, is-sistemi avvanzati tal-vettura u aspetti mixxelanji. Barra minn hekk, hu neċessarju li l-vetturi jikkonformaw ma' dispożizzjonijiet speċifiċi relatati ma' ċerti vetturi ta' merkanzija u t-trejlers tagħhom, jew dispożizzjonijiet speċifiċi relatati mal-karozzi tal-linja, skond il-każ.

(9) Hu xieraq li jiġi stabbilit il-prinċipju li vetturi għandhom jiġu disinjati, mibnija u montati b'mod li jiġi minimizzat ir-riskju ta' korriment għall-okkupanti tal-vettura u għall-utenti oħra tat-triq. Għal dan l-għan, hu neċessarju li l-manifatturi jiżguraw li l-vetturi jikkonformaw mar-rekwiżiti rilevanti definiti f'dan ir-Regolament. Dawn id-dispożizzjonijiet għandhom jinkludu, iżda mhux ikunu limitati għal, rekwiżiti relatati ma' l-integrità strutturali tal-vettura, sistemi ta' għajnuna fil-kontroll tal-vettura mis-sewwieq, sistemi li jipprovdu lis-sewwieq viżibilità u informazzjoni dwar l-istat tal-vettura u ta' żona tal-madwar, is-sistemi ta' dwal tal-vetturi, is-sistemi ta' protezzjoni ta' l-okkupant, sistema kontinwi tal-kontroll tat-tmewwit (damping) li huma sistemi li jaġġustaw b’mod preċiż il-mewwieta (dampers) skont il-piż u s-sitwazzjoni tas-sewqan tal-vettura, il-parti ta' barra u l-aċċessorji tal-vettura, il-massa u d-dimensjoni tal-vettura, it-tajers tal-vettura, is-sistemi avvanzati tal-vettura u aspetti mixxelanji. Barra minn hekk, hu neċessarju li l-vetturi jikkonformaw ma' dispożizzjonijiet speċifiċi relatati ma' ċerti vetturi ta' merkanzija u t-trejlers tagħhom, jew dispożizzjonijiet speċifiċi relatati mal-karozzi tal-linja, skond il-każ.

Emenda   6

Proposta għal regolament

Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(9) Hu xieraq li jiġi stabbilit il-prinċipju li vetturi għandhom jiġu disinjati, mibnija u montati b'mod li jiġi minimizzat ir-riskju ta' korriment għall-okkupanti tal-vettura u għall-utenti oħra tat-triq. Għal dan l-għan, hu neċessarju li l-manifatturi jiżguraw li l-vetturi jikkonformaw mar-rekwiżiti rilevanti definiti f'dan ir-Regolament. Dawn id-dispożizzjonijiet għandhom jinkludu, iżda mhux ikunu limitati għal, rekwiżiti relatati ma' l-integrità strutturali tal-vettura, sistemi ta' għajnuna fil-kontroll tal-vettura mis-sewwieq, sistemi li jipprovdu lis-sewwieq viżibilità u informazzjoni dwar l-istat tal-vettura u ta' żona tal-madwar, is-sistemi ta' dwal tal-vetturi, is-sistemi ta' protezzjoni ta' l-okkupant, il-parti ta' barra u l-aċċessorji tal-vettura, il-massa u d-dimensjoni tal-vettura, it-tajers tal-vettura, is-sistemi avvanzati tal-vettura u aspetti mixxelanji. Barra minn hekk, hu neċessarju li l-vetturi jikkonformaw ma' dispożizzjonijiet speċifiċi relatati ma' ċerti vetturi ta' merkanzija u t-trejlers tagħhom, jew dispożizzjonijiet speċifiċi relatati mal-karozzi tal-linja, skond il-każ.

(9) Hu xieraq li jiġi stabbilit il-prinċipju li vetturi għandhom jiġu disinjati, mibnija u montati b'mod li jiġi minimizzat ir-riskju ta' korriment għall-okkupanti tal-vettura u għall-utenti oħra tat-triq. Għal dan l-għan, hu neċessarju li l-manifatturi jiżguraw li l-vetturi jikkonformaw mar-rekwiżiti rilevanti definiti f'dan ir-Regolament. Dawn id-dispożizzjonijiet għandhom jinkludu, iżda mhux ikunu limitati għal, rekwiżiti relatati ma' l-integrità strutturali tal-vettura, sistemi ta' għajnuna fil-kontroll tal-vettura mis-sewwieq, sistemi li jipprovdu lis-sewwieq viżibilità u informazzjoni dwar l-istat tal-vettura u ta' żona tal-madwar, is-sistemi ta' dwal tal-vetturi, is-sistemi ta' protezzjoni ta' l-okkupant, il-parti ta' barra u l-aċċessorji tal-vettura, il-massa u d-dimensjoni tal-vettura, it-tajers tal-vettura u s-sistemi avvanzati tal-vettura. Barra minn hekk, hu neċessarju li l-vetturi jikkonformaw ma' dispożizzjonijiet speċifiċi relatati ma' ċerti vetturi ta' merkanzija u t-trejlers tagħhom, jew dispożizzjonijiet speċifiċi relatati mal-karozzi tal-linja, skond il-każ.

Ġustifikazzjoni

L-aspetti mixxelanji għandhom jiġu definiti b’mod aktar ċar.

Emenda  7

Proposta għal regolament

Premessa 10 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(10a) Il-Kummissjoni għandha tkompli tevalwa l-fattibilità teknika u ekonomika u l-maturità tas-suq ta’ karatteristiċi ta’ sikurezza avvanzati oħra, u twettaq evalwazzjoni, u jekk ikun xieraq, reviżjoni ta’ dan ir-Regolament sal-1 ta’ Diċembru 2012, u wara, darba kull tliet snin.

Ġustifikazzjoni

Ir-riċerka u l-iżvilupp ta’ karatteristiċi ta’ sikurezza avvanzati ma jiqfux minħabba Regolament. Biex tinkludi kwalunkwe żviluppi ġejjiena f’dan il-qasam, hi meħtieġa klawżola ta’ reviżjoni.

Emenda  8

Proposta għal regolament

Premessa 10 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(10b) Il-Kummissjoni għandha tevalwa l-fattibilità li testendi l-istallazzjoni obbligatorja ta’ Sistemi għal Monitoraġġ tal-Pressjoni tat-Tajers għal kategoriji oħra ta’ vetturi u, fejn xieraq, tipproponi emenda għal dan ir-Regolament.

Emenda  9

Proposta għal regolament

Premessa 10 c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(10c) Il-Kummissjoni għandha tevalwa kemm hu fattibbli li jissaħħu r-rekwiżiti tal-irbit fiż-żlieq għat-tajers, u jekk xieraq, tipproponi emenda għal dan ir-Regolament. L-Istati Membri għandhom jiżgura sorveljanza effettiva tas-suq.

Emenda  10

Proposta għal regolament

Premessa 11 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(11a) Il-potenzjal kollu li tiżdied is-sikurezza, jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' CO2 u jonqos l-istorbju tat-traffiku jista' jinkiseb biss flimkien ma' skema tal-ittikettar għat-tajers. It-tiketta għandha tinforma lill-konsumatur dwar sikurezza (irbit fiż-żlieq), emissjonijiet ta’ CO2 u storbju.

Ġustifikazzjoni

Hu diffiċli għall-konsumaturi li jiddistingwu bejn tipi u ditti differenti ta' tajers. Permezz tal-introduzzjoni ta’ tiketta li tista’ tinqara faċilment b’informazzjoni dwar is-sikurezza, l-emissjonijiet ta’ CO2 u l-istorbju, il-konsumaturi se jkunu infurmati aħjar qabel jixtru tajers ġodda.

Emenda  11

Proposta għal regolament

Premessa 11 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(11b) Fil-Pjan ta' Azzjoni għall-Effiċjenza Enerġetika: It-Twettiq tal-Potenzjal (COM(2006)0545), il-Kummissjoni ħabbret li se tikkunsidra li fl-2008 tipproponi skema ta' ttikkettar għat-tajers bil-għan li titħeġġeġ it-trasformazzjoni tas-suq lejn tajers b'reżistenza baxxa għat-tidwir fuq il-bażi li jista' jintlaħaq tnaqqis fil-konsum tal-fjuwil ta' 3% - 4% u bħala konsegwenza tnaqqis fl-emissjonijiet tas-CO2 permezz ta' aktar użu ta' dawn it-tajers, u li dan għandu jagħti kontribut lill-istrateġija Komunitajra għat-tnaqqis tal-emissjonijiet fit-trasport fit-toroq. Meta jitqies b'mod partikulari li l-promozzjoni ta' tajers b'reżistenza baxxa għat-tidwir fis-suq tat-tbiddil (75% tas-suq tat-tajers) tista' tkun mod effettiv biex jingħata kontribut lejn l-objettiv ta' tnaqqis tas-CO2 stipulat fl-istrateġija Komunitarja għat-tnaqqis tal-emissjonijiet CO2 mill-vetturi tal-passiġġieri u minn vetturi ħfief, u meta titqies l-evalwazzjoni ta' impatt tal-Kummissjoni mnedija biex jiġu evalwati l-għażliet tal-politika dwar kif għandha tiġi promossa t-trasformazzjoni tas-suq lejn tajers ta' resistenza baxxa għat-tidwir, b'mod partikulari permezz tal-introduzzjoni tal-ittikkettar tal-enerġija tat-tajers, dan ir-Regolament għandu jkun konformi mal-proposta leġiżlattiva tal-Kummissjoni dwar l-ittikkettar tal-enerġija tat-tajers, proposta li għandha tkun ibbilanċjata b’attenzjoni ma' kunsiderazzjonijiet ta' sikurezza u paramentri oħra bħall-istorbju u d-durabilità u li għandhom iqisu wkoll il-pakkett regolatorju dwar il-Karatteristiċi Avvanzati ta' Sikurezza u t-Tajers.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li toħloq rabta qawwija bejn dan ir-Regolament u l-proposti futuri tal-Kummissjoni dwar l-Ittikkettar tat-Tajers, sabiex għal raġunijiet ta' Regolamentazzjoni Aħjar, ikun żgurat li l-bilanċ tal-miżuri proposti bejn dawn iż-żewġ strumenti jkun xieraq.

Emenda  12

Proposta għal regolament

Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(12) Hu adatt li jiġu implimentati l-miżuri mħabbra fil-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew "Ir-riżultati tar-reviżjoni ta' l-Istrateġija Komunitarja sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2 minn karozzi tal-passiġġieri u vetturi kummerċjali ħfief " li għandhom l-għan li jitnaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2 mit-tajers. Dan it-tnaqqis għandu jintlaħaq billi jiġu kumbinati tajers b'resistenza baxxa ta' tidwir ma' l-użu ta' Sistemi għal Monitoraġġ tal-Pressjoni tat-Tajers. Fl-istess waqt, hu xieraq ukoll li jiġu definiti rekwiżiti bl-għan li jitnaqqsu l-ħsejjes tat-tajers u li jiżguraw li jinżammu l-livelli tas-sikurezza tat-tajers bl-introduzzjoni ta' rekwiżiti għall-irbit fiż-żliq. L-iskeda taż-żmien ta' l-implimentazzjoni relatata għandha tirrifletti l-livell ta' l-isfida biex jintlaħqu dawn ir-rekwiżiti kollha. B'mod partikolari, minħabba l-isfida biex jiġu sodisfatti r-rekwiżiti dwar il-ħsejjes tat-tidwir u meta jiġi kunsidrat iż-żmien meħtieġ mill-industrija biex jiġu sostitwiti l-marki tat-tajers eżistenti, hu adatt li jingħata perjodu aktar fit-tul għall-implimentazzjoni tar-rekwiżiti dwar il-ħsejjes tat-tidwir fir-rigward ta' tajers ġodda ta' tipi eżistenti.

(12) Hu adatt li jiġu implimentati l-miżuri mħabbra fil-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew "Ir-riżultati tar-reviżjoni ta' l-Istrateġija Komunitarja sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2 minn karozzi tal-passiġġieri u vetturi kummerċjali ħfief " li għandhom l-għan li jitnaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2 mit-tajers. Dan it-tnaqqis għandu jintlaħaq billi jiġu kumbinati tajers b'resistenza baxxa ta' tidwir ma' l-użu ta' Sistemi għal Monitoraġġ tal-Pressjoni tat-Tajers. Fl-istess waqt, hu xieraq ukoll li jiġu definiti rekwiżiti bl-għan li jitnaqqsu l-ħsejjes tat-tajers u li jiżguraw li jinżammu l-livelli tas-sikurezza tat-tajers bl-introduzzjoni ta' rekwiżiti għall-irbit fiż-żliq. L-iskeda taż-żmien ta' l-implimentazzjoni relatata għandha tirrifletti l-livell ta' l-isfida biex jintlaħqu dawn ir-rekwiżiti kollha, il-ħtieġa li tingħata prijorità lis-sikurezza, il-ħtieġa li jonqsu l-emissjonijiet ta’ CO2 skont il-miri tal-bidla fil-klima u li jonqos l-istorbju tat-traffiku bit-toroq biex titħares is-saħħa pubblika u titjieb il-kwalità tal-ħajja, u l-ħtieġa li jiġu sostitwiti l-marki tat-tajers eżistenti li l-istokks tagħhom jistgħu għaldaqstant jibqgħu jinbigħu sa 12-il xahar ieħor wara l-implimentazzjoni tar-rekwiżiti dwar il-ħsejjes tat-tidwir fir-rigward ta' tajers ġodda ta' tipi eżistenti.

Ġustifikazzjoni

Skeda ta’ żmien aktar stretta għall-implimentazzjoni hi meħtieġa biex jinkiseb l-għan tas-Sitt Programm ta’ Azzjoni Ambjentali jonqos b’mod sostanzjali l-għadd ta’ ċittadini tal-UE li jiġu effettwati b’mod negattiv mill-istorbju, speċjalment l-istorbju tat-traffiku, u sabiex jingħata kontribut għal tnaqqis fl-emissjonijiet ta’ CO2 mill-vetturi (g/km) kif imsemmi fl-istrateġija tal-UE magħrufa bħala “l-approċċ integrat”.

Emenda  13

Proposta għal regolament

Premessa 13 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(13a) F'dak li jirrigwarda t-tajers b’wiċċ ġdid, il-Kummissjoni għandha tagħmel evalwazzjoni xierqa ta' dan is-settur ta' negozju, billi tinvolvi l-partijiet interessati u tevalwa jekk hemmx xi ħtieġa li ssir evoluzzjoni tar-reġim regolatorju ta’ bħalissa.

Ġustifikazzjoni

Ir-regolament għandu jaħseb għal eżenzjoni għal tajers b'wiċċ ġdid. Fil-prattika, l-applikazzjoni ta' dawn il-miżuri għal tajers b'wiċċ ġdid tkun diffiċli ħafna. Għadd kbir ta' impriżi li jagħmlu t-tajers b'wiċċ ġdid huma żgħar jew ta' daqs medju, li jiffaċċjaw diffikultajiet konsiderevoli biex ilaħħqu mal-ispejjeż u mal-kumplessitajiet assoċjati mal-implimentazzjoni ta' dawn il-miżuri.

Emenda  14

Proposta għal regolament

Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(14) Sistemi Elettroniċi tal-Kontroll ta' l-Istabbiltà, Sistemi Avvanzati għal Ibbrejkjar f'Emerġenza u s-Sistemi ta' Indikazzjoni ta' Ħruġ mil-Lejn għandhom potenzjal għoli li jirriżultaw fi tnaqqis konsiderevoli ta' korrimenti. Għalhekk għandhom jiġu stabbiliti rekwiżiti għal sistemi ta' din ix-xorta.

(14) Sistemi Elettroniċi tal-Kontroll ta' l-Istabbiltà, Sistemi Avvanzati għal Ibbrejkjar f'Emerġenza u s-Sistemi ta' Indikazzjoni ta' Ħruġ mil-Lejn għandhom potenzjal għoli li jirriżultaw fi tnaqqis konsiderevoli ta' korrimenti. Għalhekk għandhom jiġu stabbiliti rekwiżiti għal sistemi ta' din ix-xorta mill-Kummissjoni skont ir-regolamenti tal-UNECE għal dawk il-kategoriji ta’ vetturi fejn l-applikazzjoni tagħhom tkun xierqa u li għalihom jintwera li jkunu se jtejbu l-livell ġenerali ta’ sikurezza. Għandu jiġi pprovdut żmien suffiċjenti sal-implimentazzjoni biex jippermetti t-twettiq sal-aħħar tal-miżuri ta’ implimentazzjoni u b’mod sussegwenti għall-iżvilupp u l-applikazzjoni fil-vetturi ta’ dawn it-teknoloġiji kumplessi.

Ġustifikazzjoni

M’għandhomx jiġu inklużi partijiet ta’ vetturi fir-rekwiżiti ħlief dawk li fihom it-teknoloġiji msemmija hawn fuq huma meħtieġa. L-iskema ta’ implimentazzjoni tar-regolament UN-ECE R13.11 hi xierqa. Minħabba li dawn huma teknoloġiji ġodda u kumplessi, hu meħtieġ żmien biżżejjed wara l-twettiq tal-miżuri ta’ implimentazzjoni biex ikun żgurat żvilupp effettiv u applikazzjoni fil-vetturi.

Emenda  15

Proposta għal regolament

Premessa 14 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(14a) Fl-istipular tal-iskadenzi dettaljati ta’ implimentazzjoni għal sistemi elettroniċi ta’ kontroll tal-istabilità , għandu jingħata żmien ta’ 12-il xahar wara t-twettiq tal-miżuri ta’ implimentazzjoni qabel l-iskadenza inizjali tal-implimentazzjoni obbligatorja. Wara din l-iskadenza inizjali, iż-żminijiet għall-implimentazzjoni obbligatorja għal kull kategorija ta’ vetturi għandhom isegwu ż-żminijiet ippubblikati fir-regolament UN/ECE R13.11.

Ġustifikazzjoni

Hu xieraq li l-iskema ta’ implimentazzjoni tal-UN-ECE R13.11 tistipula dati ta’ implimentazzjoni għas-sistemi elettroniċi tal-kontroll tal-istabilità. Madankollu, biex tippermetti t-twettiq ta’ miżuri ta’ implimentazzjoni u l-adattament tal-vetturi, iż-żminijiet imsemmija fil-UN-ECE R13.11 għandhom jinżammu, bi dħul fis-seħħ 12-il xahar wara t-twettiq tal-miżuri ta’ implimentazzjoni għal dan ir-regolament.

Emenda  16

Proposta għal regolament

Premessa 14 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(14b) Sakemm jiġu introdotti Sistemi Elettroniċi għall-Kontroll tal-Istabilità, il-Kummissjoni għandha tieħu miżuri u tagħmel kampanji biex tipprovdi informazzjoni dwar l-effettività tagħhom u biex tippromwovi l-bejgħ tagħhom. Barra minn hekk, il-Kummissjoni għandha tgħasses l-iżviluppi tal-prezzijiet biex taċċerta li l-prezz ta’ karozzi ġodda ma jkunx qed jiżdied b’mod sproporzjonat b’riżultat tal-fatt li jkunu ġew mgħammra biex jilħqu l-istandards ġodda għas-sikurezza.

Ġustifikazzjoni

Miżuri ta’ qawmien ta’ kuxjenza huma importanti biex jinkoraġġixxu aċċettazzjoni mill-konsumaturi u jżidu l-għarfien tagħhom tal-potenzjal għall-evitar tal-inċidenti. L-aċċettazzjoni ta’ standards ta’ sikurezza ġodda jiddependu wkoll mill-ipprezzar tal-vetturi ġodda u aktar sikuri.

Emenda  17

Proposta għal regolament

Premessa 14 c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(14c) Miżuri futuri proposti fuq il-bażi ta' dan ir-Regolament jew proċeduri li jkunu implimentati fl-applikazzjoni tiegħu għandhom jikkonformaw mal-prinċipji stabbiliti mill-Kummissjoni fil-komunikazzjoni tagħha dwar Qafas Regolatorju Kompetittiv tal-Karozzi għas-Seklu 21. Partikolarment, għall-finijiet ta' regolamentazzjoni aħjar u ta' simplifikar u sabiex ikun evitat aġġornament kostanti tal-leġiżlazzjoni eżistenti tal-Komunità dwar kwistjonijiet ta' speċifikazzjonijiet tekniċi, dan ir-Regolament għandu jagħmel referenzi għal standards u regolamenti internazzjonali eżistenti mingħajr ma jirrepetihom fil-qafas legali Komunitarju.

(It-tieni sentenza hi simili ħafna għall-premessa 12 tad-Direttiva 2007/46/KE)

Ġustifikazzjoni

Tenfasizza l-ħtieġa li jkunu applikati l-prinċipji ta' Regolamentazzjoni Aħjar CARS21 fl-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

Emenda  18

Proposta għal regolament

Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(16) L-Istati Membri għandhom iniżżlu regoli dwar il-penali applikabbli għal ksur tad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament u jiżguraw li huma implimentati. Dawn il-penali għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi.

imħassra

Ġustifikazzjoni

Il-proċess ta’ kif għandhom jiġu trattati każijiet fejn l-approvazzjoni tat-tipi ma tkunx għadha valida hu trattat b’mod sħiħ f’2007/46/KE.

Emenda  19

Proposta għal regolament

Premessa 16 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(16a) Dan ir-Regolament huwa relatat mar-Regolament (KE) Nru 715/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Ġunju 2007 dwar l-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi bil-mutur f'dak li jirrigwarda l-emissjonijiet minn vetturi ħfief tal-passiġġieri u minn vetturi kummerċjali (Euro 5 u Euro 6) u dwar l-aċċess għall-informazzjoni dwar it-tiswijiet u l-manutenzjoni tal-vettura1, kif supplimentat mill-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi standards ta' rendiment għall-emissjonijiet minn karozzi ġodda tal-passiġġieri bħala parti mill-approċċ integrat tal-Komunità biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' CO2 minn vetturi għall-użu ħafif (COM(2007)0856). B'mod partikulari, il-miżuri ta' dan ir-Regolament dwar it-tnaqqis tal-emissjonijiet tas-CO2 għandu jkun marbut kemm jista' jkun mal-miżuri addizzjonali għall-ilħuq ta' tnaqqis ta' 10g ta’ CO2 aktar mill-objettiv ta’ bażi ta' 130g emissjonijiet ta’ CO2.

 

___________

1 ĠU L 171, 29.6.2007, p. 1.

Ġustifikazzjoni

Din il-premessa ġdida tindirizza l-ħtieġa għall-konsistenza ta' dan ir-Regolament mar-Regolament li jistabbilixxi standards ta' emissjonijiet għall-vetturi l-ġodda tal-passiġġieri li huwa suġġett għal proċedura ENVI li għadha għaddejja (2007/0297(COD)), għall-għanijiet ta' Regolamentazzjoni Aħjar.

Emenda  20

Proposta għal regolament

Premessa 16 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(16b) Meta jkun il-waqt, il-Kummissjoni għandha tipproponi, bħala parti minn approċċ aktar integrat, aktar emendi għal dan ir-Regolament skont evalwazzjoni ta' impatt komprensiva li tindirizza l-miżuri l-oħra kollha addizzjonali possibbli bl-għan li jintlaħqu l-objettivi mixtieqa ta' emissjonijiet ta' CO2 u jiġu koperti teknoloġiji oħra disponibbli fis-suq, inkluża teknoloġija biex it-tajers iżommu l-pressjoni, titjib fl-uċuħ tat-toroq u kull teknoloġija oħra rilevanti, kif ukoll rekwiżiti rigward l-effiċjenza tal-arja kondizzjonata li għandhom jew jista' jkollhom effett ċar fuq ir-reżistenza tat-tajers għat-tidwir u/jew fuq l-ekonomija tal-vettura f'termini ta' fjuwil u fuq l-emissjonijiet ta’ CO2.

Ġustifikazzjoni

L-evalwazzjoni ta' impatt tal-Kummissjoni u l-proposta li saret wara tonqos milli tikkunsidra kif xieraq il-medda ta' teknoloġiji disponibbli li jistgħu b’mod effettiv jiksbu tnaqqis fl-emissjonijiet ta' CO2 fuq vetturi u li setgħu kienu parti minn din il-proposta.

Emenda  21

Proposta għal regolament

Premessa 16 c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(16c) Għandu jiġi implimentat aproċċ koerenti u komprensiv biex tiġi indirizzata l-problema tal-istorbju fit-toroq. Fir-rigward tal-kontribut sinifikanti tal-uċuħ tat-toroq għall-istorbju fit-toroq, bħalissa qed jiġi rivedut ISO 19844 u għandu jitqies f'dan il-kuntest bl-objettiv li l-uċuħ tat-toroq fl-UE jittejbu aktar. Sabiex itejbu l-uċuħ tat-toroq tagħhom l-Istati Membri għandhom jinvestu aktar fl-istandards ISO eżistenti. Barra minn hekk għandha tiġi żviluppata politika komprensiva dwar l-emissjonijiet ta' storbju li tkopri s-sistemi kollha ta' trasport inkluż l-istorbju tal-avjazzjoni u l-istorbju ferrovjarju apparti l-istorbju tat-trasport fit-toroq.

Ġustifikazzjoni

L-evalwazzjoni ta' impatt tal-Kummissjoni ma tindirizzax il-fatturi kollha li jikkontribwixxu għall-istorbju fit-toroq u barra minn hekk ma tindirizzax objettivi għal Regolamentazzjoni Aħjar fil-kuntest aktar wiesa' ta' emissjonijiet ta' storbju mit-trasport ġenerali.

Emenda  22

Proposta għal regolament

Premessa 16 d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(16d) Ikun mixtieq li l-Istati Membri jibdew 'minn kmieni' bl-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament (qabel jidħol fis-seħħ) billi jipprovdu, fl-ispirtu ta' dan ir-Regolament, inċentivi għall-manifatturi u għall-konsumaturi.

Emenda  23

Proposta għal regolament

Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Dan ir-Regolament jistabbilixxi r-rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tipi ta' vetturi bil-mutur, it-trejlers tagħhom, u s-sistemi, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati destinati għalihom, fir-rigward tas-sikurezza tagħhom.

Dan ir-Regolament jistabbilixxi r-rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tipi ta' vetturi bil-mutur, it-trejlers tagħhom, u s-sistemi, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati, fir-rigward tas-sikurezza tagħhom. Ir-rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tipi rigward l-installazzjoni ta' Sistemi għal Monitoraġġ tal-Pressjoni tat-Tajers jirreferu għas-sikurezza, l-effiċjenza tal-fjuwil u l-emissjonijiet tas-CO2.

Ir-Regolament jistabbilixxi wkoll rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tipi ta' tajers, fir-rigward tas-CO2 u ta' l-emissjonijiet ta' ħsejjes tagħhom.

 

Ir-Regolament jistabbilixxi wkoll rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tipi ta' tajers immanifatturati ġodda, fir-rigward tal-prestazzjoni tagħhom mil-lat tar-reżistenza għat-tidwir u tal-emissjonijiet ta' ħsejjes tagħhom waqt it-tidwir.

Ġustifikazzjoni

Din l-emeda tiċċara l-ambitu.

Emenda  24

Proposta għal regolament

Artikolu 3 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(6) "Tajer professjonali off-road" ifisser tajer intenzjonat għal użu divers kemm fit-toroq jew le jew għal użu speċjali ieħor;

(6) "Tajers għal użu speċjali" ifisser tajer intenzjonat għal użu divers kemm fit-toroq jew le jew għal użu speċjali ieħor;

Ġustifikazzjoni

Huwa aħjar li din il-kategorija ta' tajers tiġi inkluża fir-Regolament. Id-definizzjoni ta' "tajers għal użu speċjali" tagħmel referenza għar-Regolament 54 UNECE.

Emenda  25

Proposta għal regolament

Artikolu 3 – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(7) "Tajer għas-silġ" ifisser tajer, li jkollu fuqu l-kitba M+S jew M.S jew M&S, li d-disinn ta' l-irfis, il-kompożizzjoni jew l-istruttura tiegħu huma primarjament iddisinjati li jwettqu f'kundizzjonijiet ta' silġ prestazzjoni aħjar minn dik ta' tajer normali f'dak li għandu x'jaqsam mal-bidu jew iż-żamma tas-sewqan tal-vettura;

(7) "Tajer għas-silġ" ifisser tajer, li jkollu fuqu l-kitba M+S jew M.S jew M&S, li d-disinn ta' l-irfis, il-kompożizzjoni jew l-istruttura tiegħu huma primarjament iddisinjati li jwettqu f'kundizzjonijiet ta' temperaturi baxxi jew borra, silġ jew silġ nofsu maħlul, prestazzjoni aħjar minn dik ta' tajer normali f'dak li għandu x'jaqsam mal-bidu jew iż-żamma tas-sewqan tal-vettura;

Ġustifikazzjoni

Flimkien mad-definizzjoni ġenerali fl-Artikolu 3(7), għandu jiġi stipulat standard tal-kwalità wieħed fl-UE kollha għat-tajers tax-xitwa. Din id-definizzjoni għandha tinkludi kriterji għall-karatteristiċi tal-kontroll tal-istabilità, li jqisu l-kundizzjonijiet differenti tat-toroq li jistgħu iseħħu fix-xitwa (temperaturi baxxi, borra, silġ u silġ nofsu maħlul).

Emenda  26

Proposta għal regolament

Artikolu 3 - punt 10 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(10a) "Tajer imsaħħaħ" jew "tajer li jiflaħ aktar piż" ifisser tajer pnewmatiku bi struttura C1 fejn il-qafas ikun ddisinjat biex iġorr aktar piż mit-tajer standard ekwivalenti.

Ġustifikazzjoni

Din id-definizzjoni hija meħtieġa għall-Anness I, Parti C; dawn huma tajers għal karozzi tal-passiġġieri li huma maħsuba sabiex iġorru toqol akbar mill-verżjoni normali tal-istess daqs. F'kull każ ieħor l-industrija tkun imħassba li l-allowance stipulata fid-direttiva preċedenti 2001/43 ma tinżammx. Tajers li Jifilħu Aktar Piż huma rinfurzati biex iġorru toqol akbar bi pressjoni akbar.

Emenda  27

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. Il-manifatturi għandhom juru li l-unitajiet tekniċi separati jew il-komponenti kollha mibjugħin, reġistrati jew fis-servizz fil-Komunità għandhom approvazzjoni tat-tipi skond dan ir-Regolament.

2. Il-manifatturi għandhom juru li l-unitajiet tekniċi separati jew il-komponenti kollha ġodda mibjugħin, reġistrati jew fis-servizz fil-Komunità għandhom approvazzjoni tat-tipi skond dan ir-Regolament.

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun assolutament ċar li d-dispożizzjoni tkopri l-unitajiet tekniċi separati ġodda jew il-komponenti ġodda kollha mibjugħin, reġistrati jew impoġġija fis-servizz fil-Komunità.

Emenda  28

Proposta għal regolament

Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c) is-sistemi li jipprovdu lis-sewwieq b'viżibilità u informazzjoni dwar l-istat tal-karozza u ż-żona tal-madwar, inklużi l-ħġieġ, il-mirja u s-sistemi ta' informazzjoni għas-sewwieq;

(c) is-sistemi li jipprovdu lis-sewwieq b'viżibilità u informazzjoni dwar l-istat tal-karozza u ż-żona tal-madwar, inklużi l-ħġieġ u l-mirja;

Ġustifikazzjoni

Regolamentazzjoni aħjar: Is-sistemi ta' informazzjoni għas-sewwieq huma f’kull każ koperti bl-ewwel parti tas-sentenza. Ir-rekwiżiti ta' dan il-paragrafu 2 jidhru li huma maħsuba biex jirriflettu r-rekwiżiti eżistenti fid-Direttiva 2007/46/KE. Is-sistemi ta' informazzjoni għas-sewwieqa għad mhumiex definiti jew koperti permezz ta’ regolament. Jekk l-intenzjoni hija li jiġi stabbilit regolament ġdid, dan għandu jkun miftuħ għad-dibattitu.

Emenda  29

Proposta għal regolament

Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tiddetermina għal liema kategoriji ta' vetturi fost dawk imsemmija fl-Artikolu 2 għandhom japplikaw ir-rekwiżiti definiti fil-paragrafi 1 u 2 ta' dan l-Artikolu.

3. Ir-rekwiżiti definiti fil-paragrafi 1 u 2 għandhom japplikaw għall-vetturi, il-komponenti u l-partijiet tekniċi separati kif dettaljati fl-Anness -1.

Dawk il-miżuri, imfassla sabiex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament billi jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 40(2) tad-Direttiva 2007/46/KE.

 

Ġustifikazzjoni

Il-kliem oriġinali jidher li jiddelega lill-Kummissjoni d-definizzjoni tal-kamp ta’ applikazzjoni tar-Regolament. Madankollu dan hu aspett essenzjali tar-Regolament speċifikat permezz ta' din l-emenda kif ukoll l-emenda relatata li ddaħħal l-Anness (-1) ġdid.

Emenda  30

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4. Il-kabina tal-karozza jew l-ispazju provdut għas-sewwieq u l-passiġġieri għandu jkun b'saħħtu biżżejjed biex joffri protezzjoni lill-okkupanti f'każ ta' impatt jew qlib.

4. Il-kabina tal-karozza jew l-ispazju provdut għas-sewwieq u l-passiġġieri għandu jkun b'saħħtu biżżejjed biex joffri protezzjoni lill-okkupanti f'każ ta' impatt jew qlib, skont ir-Regolament relevanti tal-UNECE.

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipju ta' regolamentazzjoni aħjar miftiehem fil-CARS21 wera li l-UE għandha tirreferi kemm jista' jkun għar-Regolamenti eżistenti tal-UNECE.

Emenda  31

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

6. Il-Kummissjoni għandha tiddefinixxi rekwiżiti addizzjonali ta' sikurezza għal vetturi intenzjonati għal ġarr ta' merkanziji perikolużi fit-toroq bejn jew fl-Istati Membri.

6. Vetturi maħsuba għat-trasport bit-triq ta' merkanzija perikoluża fis-sens tad-Direttiva 2008/68/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Settembru 2008 dwar it-trasport intern ta’ oġġetti perikolużi1 għandha tikkonforma ma' rekwiżiti addizzjonali ta' sikurezza li għandhom jiġu stabbiliti mill-Kummissjoni fir-rigward ta', inter alia, stallazzjonijiet elettriċi, riskji min-nar, ta' bbrejkjar u ta' limitaturi tal-veloċità, bil-għan li jiġu mminimizzati r-riskju u l-konsegwenzi ta' aċċidenti u waqt li jitqiesu n-natura u l-karatteristiċi tal-merkanzija trasportata.

1 ĠU L 260, 30.9.2008, p. 13

Ġustifikazzjoni

Dan huwa aspett essenzjali tar-Regolament li għandu jkun deċiż mil-leġiżlaturi: ikun aħjar li jkun definit eżattament x'rekwiżiti addizzjonali ta' sikurezza għandhom ikunu adottati permezz tal-Komitoloġija.

Emenda  32

Proposta għal regolament

Artikolu 8 – paragrafu 1 – punti a u b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a) Tajers tal-Klassi C1 - tajers intenzjonati għal vetturi tal-kategoriji M1, O1 u O2;

(a) Tajers tal-Klassi C1 - tajers imfassla prinċipalment għal vetturi tal-kategoriji M1, N1, O1 u O2;

(b) Tajers tal-Klassi C2 - tajers intenzjonati għal vetturi 'l fuq minn 3.5t tal-kategoriji M2, M3, N, O3 u O4 b'indiċi ta' kapaċità ta' tagħbija f'formazzjoni singla ≤ 121 u bis-simbolu tal-kategorija ta' veloċità ≥ ' N';

(b) Tajers tal-Klassi C2 - tajers imfassla prinċipalment għal vetturi tal-kategoriji M2, M3, N, O3 u O4 b'indiċi ta' kapaċità ta' tagħbija f'formazzjoni singla ≤ 121 u bis-simbolu tal-kategorija ta' veloċità ≥ ' N';

Emenda  33

Proposta għal regolament

Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. Il-vetturi fil-kategoriji M1 għandhom ikollhom Sistema għal Monitoraġġ tal-Pressjoni tat-Tajers, li tkun kapaċi tavża lis-sewwieq meta tajer ikun qed jopera f'livell perikoluż ta' pressjoni baxxa b'mod sinifikanti taħt l-aħjar pressjoni għal konsum tajjeb ta' fjuwil.

2. Il-vetturi fil-kategoriji M1 għandhom ikollhom Sistema preċiża għal Monitoraġġ tal-Pressjoni tat-Tajers, li tkun kapaċi, jekk ikun meħtieġ u mill-karozza, tavża lis-sewwieq meta jkun hemm xi telf ta' pressjoni f’xi tajer, fl-interess tal-konsum tajjeb ta' fjuwil u s-sikurezza fit-toroq. Sabiex jintlaħaq dan għandhom jiġu stipulati limiti xierqa fl-ispeċifikazzjonijiet tekniċi, li barra minn hekk għandhom jippermettu li jkun hemm approċċ newtrali f'termini ta' teknoloġija u effettiv f'termini ta' spejjeż fl-iżvilupp ta' Sistemi ta' Monitoraġġ tal-Pressjoni tat-Tajers.

Ġustifikazzjoni

Hemm għadd ta' sistemi TPMS li ma jikkontribwixxux b'mod effettiv lejn il-kisba tal-objettivi tal-mmissjonijiet CO2 li jinsabu fil-proposta, minħabba li ħafna mill-iffrankar tal-enerġija jsir bejn pressjoni tat-tajers kompleta u telf marġinali (mhux sinifikanti) tal-pressjoni tat-tajers, u dawn is-sistemi TPMS bażiċi mhumiex sistemi effettivi ta' twissija għas-sewwieq f'kull ċirkostanza, u dan għandu implikazzjonijiet ta' sikurezza. Dan l-abbozzar mill-ġdid għandu l-għan li jindirizza din il-problema.

Emenda  34

Proposta għal regolament

Artikolu 9 – paragrafu 6 – punt e a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ea) tajers b'wiċċ ġdid

Ġustifikazzjoni

Ir-regolament għandu jaħseb għal eżenzjoni għal tajers b'wiċċ ġdid. Fil-prattika, l-applikazzjoni ta' dawn il-miżuri għat-tajers b'wiċċ ġdid tkun diffiċli ħafna. Għadd kbir ta' impriżi li jagħmlu t-tajers b'wiċċ ġdid huma żgħar jew ta' daqs medju, li jiffaċċjaw diffikultajiet konsiderevoli biex ilaħħqu mal-ispejjeż u mal-kumplessitajiet assoċjati mal-implimentazzjoni ta' dawn il-miżuri.

Emenda  35

Proposta għal regolament

Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. Il-vetturi fil-Kategoriji M2, M3, N2 u N3 għandu jkollhom Sistema Avvanzata għal Ibbrejkjar f'Emerġenza li għandha tissodisfa r-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament.

1. Dawk il-vetturi fil-Kategoriji M2, M3, N2 u N3 li għalihom teżisti evalwazzjoni tal-impatt pożittiva għall-introduzzjoni tal-Sistema Avvanzata għall-Ibbrejkjar fEmerġenza għandu jkollhom Sistema Avvanzata għal Ibbrejkjar f'Emerġenza li għandha tissodisfa r-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament. L-ebda waħda minn dawn il-kategoriji ta’ vetturi m’għandha tkun eskluża mill-evalwazzjoni tal-impatt.

Kull Sistema Avvanzata għal Ibbrejkjar f'Emerġenza ffittjata b'mod voluntarju mill-manifattur ta' vettura fil-kategoriji M1 or N1 għandha tissodisfa r-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament.

 

Ġustifikazzjoni

Skont l-evalwazzjonijiet tekniċi li saru fil-qasam, f’ċerti każijiet l-adozzjoni ta’ Sistema Avvanzata għall-Ibbrejkjar f’Emerġenza (AEBS) tista’ tkun teknikament impossibbli jew tista’ ma jkollha ebda benefiċċju (pereżempju l-karozzi tal-linja fl-ibliet jew it-trakkijiet tal-ġbir tal-iskart li jintużaw b'veloċità relattivament baxxa). Ir-referenza għal vetturi fil-kategoriji M1 jew N1 għandha titħassar: l-iżvilupp u l-irfinar tal-AEBS għal vetturi M1 u N1 huma differenti għal kollox minn dak tal-vetturi kbar, u jirriżultaw f’sistemi differenti b’rekwiżiti differenti.

Emenda  36

Proposta għal regolament

Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. Il-vetturi fil-Kategoriji M2, M3, N2 u N3 għandu jkollhom Sistema ta' Indikazzjoni ta' Ħruġ mil-Lejn li għandha tissodisfa r-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament.

2. Dawk il-vetturi fil-Kategoriji M2, M3, N2 u N3 li għalihom teżisti evalwazzjoni tal-impatt pożittiva għall-introduzzjoni ta Sistema ta' Indikazzjoni ta' Ħruġ mil-Lejn għandu jkollhom Sistema ta' Indikazzjoni ta' Ħruġ mil-Lejn li għandha tissodisfa r-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament. L-ebda waħda minn dawn il-kategoriji ta’ vetturi m’għandha tkun eskluża mill-evalwazzjoni tal-impatt. Il-Kummissjoni għandha teżamina jekk is-Sistema ta' Indikazzjoni ta' Ħruġ mil-Lejn għandhiex tiġi estiża wkoll għal vetturi fil-kategoriji M1 u N1.

Kull Sistema ta' Indikazzjoni ta' Ħruġ mil-Lejn iffittjata b'mod voluntarju mill-manifattur ta' vettura fil-kategoriji M1 or N1 għandha tissodisfa r-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament.

 

Ġustifikazzjoni

Mhux il-kategoriji kollha ta' vetturi għandhom ikunu mgħammra minħabba li l-użu tagħhom ivarja, pereżempju l-karozzi tal-linja tal-ibliet u t-trakkijiet tal-merkanzija li jintużaw f'ambjent li mhux adattat għal dawn is-sistemi. Ir-referenza għal vetturi fil-kategoriji M1 jew N1 għandha titħassar: L-iżvilupp u l-irfinar tal-LDWS għal vetturi M1 u N1 huma differenti għal kollox minn dak tal-vetturi kbar, u jirriżultaw f’sistemi differenti b’rekwiżiti differenti.

Emenda  37

Proposta għal regolament

Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-Kummissjoni tista' tistabbilixxi proċeduri, testijiet u rekwiżiti tekniċi speċifiċi għall-approvazzjoni tat-tipi ta' sistemi avvanzati ta' vetturi oħrajn li mhumiex imsemmija fil-paragrafi 1 u 2.

Il-Kummissjoni tista' tistabbilixxi proċeduri u testijiet speċifiċi għall-approvazzjoni tat-tipi ta' sistemi avvanzati ta' vetturi.

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni għandha tagħti dettalji dwar r-rekwiżiti addizzjonali tekniċi li għandhom jiġu adottati permezz tal-proċedura ta' Komitoloġija, jew inkella dawn għandhom jiġu determinati permezz tal-proċedura ta' kodeċiżjoni.

Emenda  38

Proposta għal regolament

Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Dawk il-miżuri, imfassla sabiex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament billi jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 40(2) tad-Direttiva 2007/46/KE.

Dawk il-miżuri, imfassla sabiex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament billi jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 40(2) tad-Direttiva 2007/46/KE. Il-proċedura tal-adozzjoni għandha tinkludi evalwazzjoni tal-impatt u konsultazzjoni mal-partijiet interessati u għandha tkun trasparenti.

Ġustifikazzjoni

Il-prattika regolatorja preċedenti kienet li kull meta jiġu regolati sistemi ġodda dawn kellhom jgħaddu minn proċess ta' kodeċiżjoni. Jekk din il-prattika ser tiġi abbandunata fl-approċċ il-ġdid, il-prinċipji tajba tar-regolamentazzjoni jirrikjedu analiżi tal-impatt, konsultazzjoni mal-partijiet interessati u trasparenza.

Emenda  39

Proposta għal regolament

Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. B'seħħ mid-29 ta' Ottubru 2012 l-awtoritajiet nazzjonali għandhom jirrifjutaw, għar-raġunijiet relatati ma' l-oqsma tas-sikurezza tal-vetturi u tat-tajers koperti fl-Artikoli 5 sa 9 u l-Anness I, bl-eċċezzjoni tal-valuri limitu tar-reżistenza tat-tidwir definiti fit-tabella 2 tal-Parti B ta' l-Anness I, biex jagħtu l-approvazzjoni tat-tipi ta' l-KE jew l-approvazzjoni tat-tipi nazzjonali fir-rigward ta' tipi ġodda ta' vetturi tal-kategoriji speċifikati f'dawn l-Artikoli u l-miżuri ta' implimentazzjoni tagħhom, u li jagħtu approvazzjoni tat-tipi tal-komponenti/separati tekniċi tal-KE fir-rigward ta' tipi ġodda ta' komponenti jew unitajiet tekniċi separati intenzjonati għalihom, li ma jikkonformawx mad-dispożizzjonijiet rilevanti ta' dan ir-Regolament.

1. B'effett mill-1 ta' Novembru 2011, l-awtoritajiet nazzjonali għandhom jirrifjutaw, għar-raġunijiet relatati mal-oqsma tas-sikurezza tal-vetturi u tat-tajers koperti permezz tal-Artikoli 5 u 9(2), li jagħtu l-approvazzjoni tat-tipi tal-KE jew l-approvazzjoni tat-tipi nazzjonali fir-rigward ta' tipi ġodda ta' vetturi tal-kategoriji speċifikati f'dawn l-Artikoli u l-miżuri ta' implimentazzjoni tagħhom, u li jagħtu approvazzjoni tat-tipi tal-komponenti/separati tekniċi tal-KE li ma jikkonformawx mad-dispożizzjonijiet rilevanti ta' dan ir-Regolament.

 

B'effett mid-29 ta’ Ottubru 2012, l-awtoritajiet nazzjonali għandhom jirrifjutaw, għal raġunijiet relatati mal-oqsma tas-sikurezza tal-vetturi u tat-tajers koperti mill-Artikolu 6, 7, 8, l-Artikolu 9(1) u (3) sa (7) u l-Anness I, bl-eċċezzjoni tal-valuri ta’ limitu ta’ resistenza għat-tidwir definiti fit-Tabella 2 tal-Parti B tal-Anness I, li jagħtu l-approvazzjoni tat-tipi tal-KE għal komponenti/tal-units tekniċi separati tal-KE li ma jikkonformawx mad-dispożizzjonijiet rilevanti ta' dan ir-Regolament.

 

B'effett mid-29 ta' Ottubru 2013, l-awtoritjajiet nazzjonali għandhom jirrifjutaw, għal raġunijiet relatati mal-oqsma tas-sikurezza tal-vetturi u tat-tajers koperti mill-Artikolu 6, 7, 8, l-Artikolu 9(1) u (3) sa (7) u l-Anness I, bl-eċċezzjoni tal-valuri ta’ limitu ta’ resistenza għat-tidwir definiti fit-Tabella 2 tal-Parti B tal-Anness I, li jagħtu approvazzjoni tat-tipi tal-KE jew nazzjonali fir-rigward ta' tipi ta' vetturi ġodda tal-kategoriji speċifikati f'dawk l-Artikoli u fil-miżuri ta' implimentazzjoni tagħhom.

Ġustifikazzjoni

Bħalissa fis-suq jeżistu sistemi bħas-sistemi għall-kontroll tal-istabilità elettroniċi (ESC), irbit ISOFIX tas-siġġijiet tat-tfal, sistemi li jfakkruk biex tilbes iċ-ċintorin tas-sikurezza (SBR) u Sistemi ta' Monitoraġġ tal-Pressjoni tat-Tajers (TPMS) li wrew li huma effiċjenti fit-titjib tas-sikurezza tat-toroq. Għandhom isiru obbligatorji mill-aktar fis possibbli.

Emenda  40

Proposta għal regolament

Artikolu 11 - paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1a. Id-dati ta’ implimentazzjoni għal sistemi elettroniċi għall-kontroll tal-istabilità għal vetturi tal-kategoriji M2, M3, N2, N3, O3 u O4 għandhom ikunu ddeterminati wara ż-żminijiet stipulati fir-Regolament u UN/ECE R13.11.

Emenda  41

Proposta għal regolament

Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. B'seħħ mid-29 ta' Ottubru 2014 l-awtoritajiet nazzjonali għandhom, għal raġunijiet relatati ma' l-oqsma tas-sikurezza tal-vetturi u t-tajers koperti fl-Artikoli 5, 6, 7, 8, l-Artikolu 9(1) sa (4) u l-Partijiet A u B ta' l-Anness I, bl-eċċezzjoni tal-valuri limitu għal tajers C3 u l-valuri limitu ta' reżistenza tat-tidwir definiti fit-tabella 2 tal-Parti B ta' l-Anness I, fil-każ ta' vetturi ġodda tal-kategoriji speċifikati f'dawn l-Artikoli li ma jikkonformawx mad-dispożizzjonijiet rilevanti ta' dan ir-Regolament, jikkunsidraw ċertifikati ta' konformità li ma għadhomx aktar validi għal finijiet ta' l-Artikolu 26 tad-Direttiva 2007/46/KE u għandhom jipprojbixxu r-reġistrazzjoni, il-bejgħ u d-dħul fl-użu ta' vetturi ta' din ix-xorta u, f'każ ta' komponenti ġodda jew ta' unitajiet tekniċi separati intenzjonati għalihom li ma jikkonformawx mad-dispożizzjonijiet rilevanti ta' dan ir-Regolament, għandhom jipprojbixxu l-bejgħ u d-dħul fl-użu.

2. B'seħħ mid-29 ta' Ottubru 2013, l-awtoritajiet nazzjonali għandhom, għal raġunijiet relatati ma' l-oqsma tas-sikurezza tal-vetturi u t-tajers koperti permezz tal-Artikoli 5 u 9(2), fil-każ ta' vetturi ġodda tal-kategoriji speċifikati f'dawn l-Artikoli li ma jikkonformawx mad-dispożizzjonijiet rilevanti ta' dan ir-Regolament, jikkunsidraw ċertifikati ta' konformità li ma għadhomx aktar validi għal finijiet ta' l-Artikolu 26 tad-Direttiva 2007/46/KE u għandhom jipprojbixxu r-reġistrazzjoni, il-bejgħ u d-dħul fl-użu ta' vetturi ta' din ix-xorta u, f'każ ta' komponenti ġodda jew ta' unitajiet tekniċi separati intenzjonati għalihom li ma jikkonformawx mad-dispożizzjonijiet rilevanti ta' dan ir-Regolament, għandhom jipprojbixxu l-bejgħ u d-dħul fl-użu

 

B'seħħ mid-29 ta' Ottubru 2014, l-awtoritajiet nazzjonali għandhom, għal raġunijiet relatati mal-oqsma tas-sikurezza tal-vetturi u t-tajers koperti fl-Artikoli 6, 7, 8, l-Artikolu 9(1) u (3) sa (7) u l-Partijiet A, B u C tal-Anness I, bl-eċċezzjoni tal-valuri limitu ta' reżistenza għat-tidwir definiti fit-Tabella 2 tal-Parti B tal-Anness I, fil-każ ta' vetturi ġodda tal-kategoriji speċifikati f'dawn l-Artikoli li ma jikkonformawx mad-dispożizzjonijiet rilevanti ta' dan ir-Regolament, jikkunsidraw liċ-ċertifikati ta' konformità bħala li m’għadhomx aktar validi għal finijiet tal-Artikolu 26 tad-Direttiva 2007/46/KE u għandhom jipprojbixxu r-reġistrazzjoni, il-bejgħ u d-dħul fl-użu ta' vetturi ta' din ix-xorta u, f'każ ta' tajers ġodda manifatturati minn dik id-data jew units tekniċi separati intenzjonati għalihom li ma jikkonformawx mad-dispożizzjonijiet rilevanti ta' dan ir-Regolament, għandhom jipprojbixxu l-bejgħ u d-dħul fl-użu tagħhom.

Ġustifikazzjoni

Bħalissa fis-suq jeżistu sistemi bħas-sistemi għall-kontroll tal-istabilità elettroniċi (ESC), irbit ISOFIX tas-siġġijiet tat-tfal, sistemi li jfakkruk biex tilbes iċ-ċintorin tas-sikurezza (SBR) u Sistemi ta' Monitoraġġ tal-Pressjoni tat-Tajers (TPMS) li wrew li huma effiċjenti fit-titjib tas-sikurezza tat-toroq. Għandhom isiru obbligatorji mill-aktar fis possibbli.

Emenda  42

Proposta għal regolament

Artikolu 11 - paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

2a. Id-dati ta’ implimentazzjoni għal sistemi elettroniċi għall-kontroll tal-istabilità għal vetturi tal-kategoriji M2, M3, N2, N3, O3 u O4 għandhom ikunu ddeterminati wara ż-żminijiet stipulati fir-Regolament u UN/ECE R13.11.

Emenda  43

Proposta għal regolament

Artikolu 11 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3. B'seħħ mid-29 ta' Ottubru 2016, l-awtoritajiet nazzjonali għandhom, għal raġunijiet relatati mal-ħsejjes tat-tidwir tat-tajers, fir-rigward ta' tajers C3, kif ukoll relatati mar-reżistenza tat-tidwir tat-tajers, bl-eċċezzjoni tal-valuri limitu tar-reżistenza tat-tidwir definiti fit-tabella 2 tal-Parti B ta' l-Anness I, fil-każ ta' vetturi ġodda tal-kategoriji M, N u O li ma jikkonformawx mad-dispożizzjonijiet rilevanti tar-Regolament, jikkonsidraw ċertifikati ta' konformità bħala validi għal finijiet ta' l-Artikolu 26 tad-Direttiva 2007/46/KE u għandhom jipprojbixxu r-reġistrazzjoni, il-bejgħ u d-dħul fl-użu ta' vetturi ta' din ix-xorta u, fil-każ ta' tajers ġodda intenzjonati għalihom li ma jikkonformawx mad-dispożizzjonijiet rilevanti ta' dan ir-Regolament, għandhom jipprojbixxu l-bejgħ u d-dħul fl-użu tagħhom.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Tħassir ta' dan il-paragrafu skont l-introduzzjoni tal-kontenut tiegħu fl-Artikolu 11(2).

Emenda  44

Proposta għal regolament

Artikolu 11 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4. B'seħħ mid-29 ta' Ottubru 2016 l-awtoritajiet nazzjonali għandhom jirrifjutaw, għal raġunijiet relatati mar-reżistenza tat-tidwir tat-tajers, li jagħtu approvazzjoni tat-tipi ta' l-KE jew nazzjonali fir-rigward ta' tajers ġodda ta' vettura tal-kategoriji M, N u O, u li jagħtu approvazzjoni tat-tipi lill-unitajiet komponenti/separati tekniċi fir-rigward ta' tipi ġodda ta' tajers intenzjonati għalihom, li ma jikkonformawx mal-valuri limitu tar-reżistenza tat-tidwir definiti fit-tabella 2 tal-Parti B ta' l-Anness I.

4. B'seħħ mid-29 ta' Ottubru 2016, l-awtoritajiet nazzjonali għandhom jirrifjutaw, għal raġunijiet relatati mar-reżistenza tat-tidwir tat-tajers, li jagħtu approvazzjoni tat-tipi ta' l-KE lill-komponenti/unitajiet tekniċi separati fir-rigward ta' tipi ġodda ta' tajers li ma jikkonformawx mal-valuri limitu tar-reżistenza tat-tidwir definiti fit-tabella 2 tal-Parti B ta' l-Anness I.

 

B'effett mid-29 ta' Ottubru 2017, l-awtoritajiet nazzjonali għandhom jirrifjutaw, għal raġunijiet relatati mar-reżistenza tat-tajers għat-tidwir, li jagħtu approvazzjoni tat-tipi tal-KE jew approvazzjoni tat-tipi nazzjonali lil tipi ġodda ta' vetturi tal-kategoriji M, N, u O.

Ġustifikazzjoni

L-issimplifikar tal-iskeda għat-tqegħid ta' tajers fis-suq: Għadha għaddejja l-formulazzjoni tar-rekwiżit tekniċi għal xi tipi ta' obbligi. L-industrija tat-tajers ma tistax tiżviluppa soluzzjonijiet qabel ma jkunu magħrufa r-rekwiżiti, għalhekk qed jiġi propost żmien ta’ 36 xahar biex ikunu implimentati standards ġodda. Barra minn hekk, l-istess dati ta' implimentazzjoni għal approvazzjonijiet ġodda tat-tipi għal vetturi u tajers tnaqqas il-vantaġġ taż-żmien mogħti lill-industirja, li jiġġustifika d-distakk propost ta' 12-il xahar bejn iż-żewġ dati. It-tajers manifatturati fl-UE jew impurtati fl-UE jridu juru b'mod ċar id-data tal-manifattura.

Emenda  45

Proposta għal regolament

Artikolu 5 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

5. B'seħħ mid-29 ta' Ottubru 2018, l-awtoritajiet nazzjonali għandhom, għal raġunijiet relatati mar-reżistenza ta' tajers C1 u C2, fil-każ ta' vetturi ġodda tal-kategoriji M, N u O li ma jikkonformawx mal-valuri limitu ta' reżistenza tat-tidwir definiti fit-tabella 2 tal-Parti B ta' l-Anness I, jikkunsidraw ċertifikati ta' konformità li għadhom aktar validi għal finijiet ta' l-Artikolu 26 tad-Direttiva 2007/46/KE u għandhom jipprojbixxu r-reġistrazzjoni, il-bejgħ u d-dħul fl-użu ta' vetturi ta' din ix-xorta u, f'każ ta' tajers ġodda intenzjonati għalihom li ma jikkonformawx mal-valuri limitu ta' reżistenza tat-tidwir definiti fit-tabella 2 tal-Parti B ta' l-Anness I, għandhom jipprojbixxu l-bejgħ u d-dħul fl-użu tagħhom.

5. B'seħħ mid-29 ta' Ottubru 2018, l-awtoritajiet nazzjonali għandhom, għal raġunijiet relatati mar-reżistenza għat-tidwir ta' tajers C1 u C2, fil-każ ta' vetturi ġodda tal-kategoriji M, N u O li ma jikkonformawx mal-valuri limitu ta' reżistenza tat-tidwir definiti fit-Tabella 2 tal-Parti B ta' l-Anness I, jikkunsidraw ċertifikati ta' konformità bħala li m’għadhomx aktar validi għal finijiet ta' l-Artikolu 26 tad-Direttiva 2007/46/KE u għandhom jipprojbixxu r-reġistrazzjoni, il-bejgħ u d-dħul fl-użu ta' vetturi ta' din ix-xorta u, f'każ ta' tajers ġodda intenzjonati għalihom li jkunu ġew immanifatturati minn dik id-data ‘l quddiem, u li ma jikkonformawx mal-valuri limitu ta' reżistenza tat-tidwir definiti fit-tabella 2 tal-Parti B ta' l-Anness I, għandhom jipprojbixxu l-bejgħ u d-dħul fl-użu tagħhom.

 

Tajers C1, C2 u C3 li ma jikkonformawx mar-rekwiżiti tal-Anness I jistgħu jinbigħu biss sa 12-il xahar mid-data ta’ meta ma jkunux baqgħu jissodisfaw ir-rekwiżiti.

Ġustifikazzjoni

L-issimplifikar tal-iskeda għat-tqegħid ta' tajers fis-suq: Għadha għaddejja l-formulazzjoni tar-rekwiżit tekniċi għal xi tipi ta' obbligi. L-industrija tat-tajers ma tistax tiżviluppa soluzzjonijiet qabel ma jkunu magħrufa r-rekwiżiti, għalhekk qed jiġi propost żmien ta’ 36 xahar biex ikunu implimentati standards ġodda. Barra minn hekk, l-istess dati ta' implimentazzjoni għal approvazzjonijiet ġodda tat-tipi għal vetturi u tajers tnaqqas il-vantaġġ taż-żmien mogħti lill-industirja, li jiġġustifika d-distakk propost ta' 12-il xahar bejn iż-żewġ dati. It-tajers manifatturati fl-UE jew impurtati fl-UE jridu juru b'mod viżibbli d-data tal-manifattura.

Emenda  46

Proposta għal regolament

Artikolu 11 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

6. B'seħħ mid-29 ta' Ottubru 2020, l-awtoritajiet nazzjonali għandhom, għal raġunijiet relatati mar-reżistenza ta' tajers C3, fil-każ ta' vetturi ġodda tal-kategoriji M, N u O li ma jikkonformawx mal-valuri limitu ta' reżistenza tat-tidwir definiti fit-tabella 2 tal-Parti B ta' l-Anness I, jikkunsidraw ċertifikati ta' konformità li għadhom aktar validi għal finijiet ta' l-Artikolu 26 tad-Direttiva 2007/46/KE u għandhom jipprojbixxu r-reġistrazzjoni, il-bejgħ u d-dħul fl-użu ta' vetturi ta' din ix-xorta u, f'każ ta' tajers ġodda intenzjonati għalihom li ma jikkonformawx mal-valuri limitu ta' reżistenza tat-tidwir definiti fit-tabella 2 tal-Parti B ta' l-Anness I, għandhom jipprojbixxu l-bejgħ tagħhom u d-dħul fl-użu.

6. B'seħħ mid-29 ta' Ottubru 2020, l-awtoritajiet nazzjonali għandhom, għal raġunijiet relatati mar-reżistenza ta' tajers C3, fil-każ ta' vetturi ġodda tal-kategoriji M, N u O li ma jikkonformawx mal-valuri limitu ta' reżistenza tat-tidwir definiti fit-tabella 2 tal-Parti B ta' l-Anness I, jikkunsidraw ċertifikati ta' konformità bħala li m’għadhomx aktar validi għal finijiet ta' l-Artikolu 26 tad-Direttiva 2007/46/KE u għandhom jipprojbixxu r-reġistrazzjoni u l-bejgħ ta' vetturi ta' din ix-xorta u, f'każ ta' tajers ġodda intenzjonati għalihom li ma jikkonformawx mal-valuri limitu ta' reżistenza tat-tidwir definiti fit-tabella 2 tal-Parti B ta' l-Anness I, għandhom jipprojbixxu l-bejgħ tagħhom u d-dħul fl-użu.

Emenda  47

Proposta għal regolament

Artikolu 12

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. Stati Membri għandhom jistabbilixxu regoli dwar il-penali applikabbli għall-ksur mill-manifatturi tad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament u għandhom jieħdu l-miżuri kollha neċessarji sabiex jiżguraw li jiġu implimentati. Il-penali ffissati għandhom ikunu effettivi, proporzjonali u dissważivi. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw dawk id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni sa mhux aktar tard minn tmintax-il xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament u għandhom jinnotifikaw mingħajr dewmien kull emenda sussegwenti li taffettwahom.

imħassar

2. It-tipi ta' ksur li huma soġġetti għal penali għandhom jinkludu:

 

a) dikjarazzjonijiet foloz matul il-proċeduri ta' approvazzjoni jew il-proċeduri li jwasslu revoka;

 

b) falsifikar tar-riżultati tat-test għall-approvazzjoni tat-tipi;

 

c) iż-żamma ta' data jew speċifikazzjonijiet tekniċi li jistgħu jwasslu għal sejħa lura jew irtirar ta' l-approvazzjoni tat-tipi.

 

Ġustifikazzjoni

Il-proċess ta’ kif għandhom jiġu trattati każijiet fejn l-approvazzjoni tat-tipi ma tkunx għadha valida hu msemmi b’mod sħiħ f’2007/46/KE.

Emenda  48

Proposta għal regolament

Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. Il-miżuri maħsuba biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, billi jissupplimentawh, relatati mal-proċeduri speċifiċi, testijiet u rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tipi relatati mad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikoli 5 sa 10 u ta' l-Anness I għandhom jiġi adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 40(2) tad-Direttiva 2007/46/KE. Dawn il-miżuri għandhom jinkludu definizzjoni aktar preċiża tal-karatteristiċi li tajer għandu jissodisfa biex jiġi definit bħala "tajer professjonali off-road".

1. Il-miżuri maħsuba biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, billi jissupplimentawh u li huma relatati mal-proċeduri speċifiċi, testijiet u rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tipi relatati mad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikoli 5 sa 10 u ta' l-Anness I għandhom jiġi adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 40(2) tad-Direttiva 2007/46/KE. Dawn il-miżuri għandhom jinkludu definizzjoni aktar preċiża tal-karatteristiċi fiżiċi u r-rekwiżiti ta' prestazzjoni li tajer għandu jissodisfa biex jiġi definit bħala "tajer professjonali off-road","tajer speċjali" jew "tajer għall-użu speċjali", "tajer għas-silġ" jew "tajer għat-tajn u s-silġ", "tajer imsaħħaħ"u "tajer li jiflaħ aktar piż".

Ġustifikazzjoni

Il-kategoriji tat-tajers fosthom tajer "speċjali" jew "użu speċjali", "silġ" jew "tajn u silġ", "tajer imsaħħaħ" jew "li jiflaħ aktar piż" mhumiex definiti b'mod adegwat fil-leġiżlazzjoni tal-UE jew tal-UNECE għall-finijiet ta' dan ir-regolament. Attwalment dawn il-kategoriji huma definiti biss mill-manifattur permezz ta' l-ittikkettar u l-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti, u mhux verifikabbli indipendentement. L-ispeċifikazzjonijiet fiżiċi tad-disinn u r-rekwiżiti tal-prestazzjoni ta' kull waħda minn dawn il-kategoriji ghandha tkun definita b'mod car biex tiżgura implimentazzjoni korretta u infurzabbli tar-rekwiżiti imniżżla fl-annessi ta' dan ir-regolament.

Emenda  49

Proposta għal regolament

Artikolu 13 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Artikolu 13a

 

Rappurtar

 

Sal-1 ta' Diċembru 2012 u darba kull tliet snin wara din id-data, il-Kummissjoni għandha tippreżenta evalwazzjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill li tinkludi, fejn ikun xieraq, proposti għar-reviżjoni ta' dan ir-Regolament jew ta' atti Komunitarji rilevanti oħra rigward l-inklużjoni ta' karatteristiċi ġodda oħra ta' sikurezza.

Ġustifikazzjoni

Ir-riċerka u l-iżvilupp ta’ karatteristiċi ta’ sikurezza avvanzati mhux se jispiċċawx minħabba Regolament. Biex tinkludi kwalunkwe żviluppi ġejjiena f’dan il-qasam, hi meħtieġa klawżola ta’ reviżjoni.

Emenda  50

Proposta għal regolament

Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. Id-Direttivi 70/221/KEE, 70/222/KEE, 70/311/KEE, 70/387/KEE, 70/388/KEE, 71/320/KEE, 72/245/KEE, 74/60/KEE, 74/61/KEE, 74/297/KEE, 74/408/KEE, 74/483/KEE, 75/443/KEE, 76/114/KEE, 76/115/KEE, 76/756/KEE, 76/757/KEE, 76/758/KEE, 76/759/KEE, 76/760/KEE, 76/761/KEE, 76/762/KEE, 77/389/KEE, 77/538/KEE, 77/539/KEE, 77/540/KEE, 77/541/KEE, 77/649/KEE, 78/316/KEE, 78/317/KEE, 78/318/KEE, 78/549/KEE, 78/932/KEE, 89/297/KEE, 91/226/KEE, 92/21/KEE, 92/22/KEE, 92/24/KEE, 92/114/KEE, 94/20/KE, 95/28/KE, 96/27/KE, 96/79/KE, 97/27/KE, 98/91/KE, 2000/40/KE, 2001/56/KE, 2001/85/KE, 2003/97/KE huma revokati b'effett mid-29 ta' Ottubru 2014. Dawn il-miżuri għandhom jinkludu definizzjoni aktar preċiża tal-karatteristiċi li tajer għandu jissodisfa biex jiġi definit bħala "tajer professjonali off-road".

1. Id-Direttivi 70/221/KEE, 70/222/KEE, 70/311/KEE, 70/387/KEE, 70/388/KEE, 71/320/KEE, 72/245/KEE, 74/60/KEE, 74/61/KEE, 74/297/KEE, 74/408/KEE, 74/483/KEE, 75/443/KEE, 76/114/KEE, 76/115/KEE, 76/756/KEE, 76/757/KEE, 76/758/KEE, 76/759/KEE, 76/760/KEE, 76/761/KEE, 76/762/KEE, 77/389/KEE, 77/538/KEE, 77/539/KEE, 77/540/KEE, 77/541/KEE, 77/649/KEE, 78/316/KEE, 78/317/KEE, 78/318/KEE, 78/549/KEE, 78/932/KEE, 92/21/KEE, 92/22/KEE, 92/24/KEE, 92/114/KEE, 94/20/KE, 96/27/KE, 96/79/KE, 2001/56/KE u 2003/97/KE huma revokati b'effett mill-1 ta' Novembru 2013

 

Id-Direttivi 89/297/KEE, 91/226/KEE, 95/28/KE, 97/27/KE, 98/91/KE, 2000/40/KE u 2001/85/KE huma revokati b'effett mill-1 November 2014.

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li r-revoka ta' dawn id-Direttivi differenti tkun emendata skont l-emenda fl-Artikolu 11(1).

Emenda  51

Proposta għal regolament

Artikolu 16 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Japplika minn [29 ta' Ottubru 2012].

Japplika mid-29 ta' Ottubru 2011.

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li d-data tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament dwar is-Sikurezza Ġenerali tiġi emendata skont l-emenda fl-Artikolu 11(1).

Emenda  52

Proposta għal regolament

Anness - I (ġdid)

Suġġett

Applikabilità

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

Tankijiet tal-fjuwil/apparat protettiv fuq wara

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

Pjanċa ta' reġistrazzjoni ta' wara

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

Sforz għad-dawrien tal-istering

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Lukketti u ċappetti tal-bibien

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

Twissija li tinstema'

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Apparat għall-viżjoni indiretta

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Ibbrejkjar

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Interferenza tar-radju (kompatibilità elettromanjetika)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Tagħmir ta' ġewwa

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apparat kontra s-serq u immobilizzatur

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Sistema li tipproteġi s-sewwieq mill-istering

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Saħħa tas-sijts

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Sporġenzi esterni

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spidometru

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Pjanċi (statutarji)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Ankraġġi għaċ-ċinturini tas-sigurtà

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Installazzjoni ta' dwal u apparat ta' sinjalazzjoni bid-dawl

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Retrorifletturi

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fanali li jimmarkaw it-tmiem tat-tarf, il-fanali tal-pożizzjoni ta' quddiem (tal-ġenb), il-fanali tal-pożizzjoni ta' wara (tal-ġenb), il-fanali tal-waqfien, il-fanali li jimmarkaw il-ġenb, u l-fanali li jkunu mixgħula l-ħin kollu

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Indikaturi tad-direzzjoni

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fanali tal-pjanċi tar-reġistrazzjoni tan-naħa ta' wara

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fanali ta' quddiem (inklużi l-bozoz)

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Fanali taċ-ċpar ta' quddiem

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Ganċijiet tal-irmunkar

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Fanali taċ-ċpar ta' wara

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fanali tar-rivers

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fanali tal-ipparkjar

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Ċinturini tas-sigurtà u sistemi ta' lqugħ

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Kamp viżiv

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifikazzjoni tal-kontrolli, tell-tales u indikaturi

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Sistemi li jneħħu s-silġ u ċ-ċpar

X

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

 

 

 

 

Sistemi ta’ ħasil/wajpers

X

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

 

 

 

 

Sistemi tat-tisħin;

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Protezzjoni tar-roti

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagħmir biex iżomm u jipproteġi r-ras

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protezzjoni tal-ġenb

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

Sistemi li jrażżnu t-titjir

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

Ħġieġ tas-sikurezza

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tajers

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sistemi li jillimitaw il-veloċità

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

Mases u daqsijiet.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sporġenzi esterni tal-kabini

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

Couplings

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X

X

X

X

Fjammabilità

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Xarabankijiet u coaches

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

Daqqa minn quddiem

X (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daqqa mill-ġenb

X (6)

 

 

X (6)

 

 

 

 

 

 

Vetturi maħsuba għat-trasport ta' merkanzija perikoluża

 

 

 

X (4)

X (4)

X (4)

X (4)

X (4)

X (4)

X (4)

Protezzjoni fuq quddiem taħt il-bumper

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

Ġustifikazzjoni

Dan l-Anness ġdid jissupplimenta l-kliem rivedut dwar l-Artikolu 5.3 fejn il-kliem oriġinali jidher li qed jiddelega d-definizzjoni tal-qasam ta' applikazzjoni tar-Regolament lill-Kummissjoni.

Emenda  53

Proposta għal regolament

Anness I – Parti C – punt 1 - punt 1.1 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Fil-każ ta' tajers tas-silġ, tajers li jifilħu aktar piż u tajers imsaħħa, il-limiti ta' hawn fuq għandhom jiżdiedu b'1 dB(A).

Ġustifikazzjoni

Il-limiti proposti mill-Kummissjoni huma baxxi wisq għaliex jitfgħu dubju fuq ir-rekwiżiti ta' sikurezza essenzjali, barra minn hekk il-limiti attwali proposti mhumiex fattibbli għall-industrija. Fil-kategorija C1, madwar 50% tal-gruppi kollha ta' tajers eżistenti jkunu jridu jiġu ddisinjati mill-ġdid. L-akbar tnaqqis fil-limiti proposti għat-tajers C1 huwa 5 dB(A) li huwa l-istess bħal li kieku jitneħħew 3 tajers minn vettura. Tnaqqis kbir bħal dan fl-istorbju b'mod inevitabbli jwassal għal tnaqqis f’karatteristiċi oħra tal-prestazzjoni bħall-qbid fiż-żlieq, aquaplaning, it-tikil u l-handling.

Emenda  54

Proposta għal regolament

Anness I – Parti C – punt 1 - punt 1.2 - tabella

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Klassi tat-tajer

Wisa' nominali tas-sezzjoni (mm)

Valuri limitu f'dB(A)

Klassi tat-tajer

Wisa' nominali tas-sezzjoni (mm)

Valuri limitu f'dB(A)

C2

Normali

72

C2

Normali

71

 

Tajers li għandhom qabda

73

 

Tajers li għandhom qabda

73

C3

Normali

73

C3

Normali

70

 

Tajers li għandhom qabda

75

 

Tajers li għandhom qabda

73

Ġustifikazzjoni

Limiti effettivi tal-istorbju għat-tajers ta' vetturi kummerċjali huma ta' importanza partikulari billi l-vetturi kummerċjali jirrappreżentaw proporzjon kbir u li qed ikompli jikber tal-vetturi tat-triq fl-UE. Il-valuri ta' limitu proposti mill-Kummissjoni diġà huma ssodisfati minn proporzjon sostanzjali ta' tajers disponibbli attwalment. B'mod partikulari, il-valuri ta' limitu normali tal-klassi C3 li ġew proposti mill-Kummissjoni diġà huma ssodisfati minn 75% tas-suq attwali. Madwar 30-40% tat-tajers ta' vetturi kummerċjali disponibbli attwalment huma konformi mal-valuri ta' limitu emendati, u għalhekk dan joffri mezz aktar effettiv biex jitnaqqas l-istorbju mit-traffiku fit-toroq.

Emenda  55

Proposta għal regolament

Anness I - Parti C - punt 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1a. Il-livelli ta’ storbju determinati skont il-proċedura speċifika fil-miżuri ta’ implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament m'għandhomx ikun akbar mil-limiti indikati fil-punti 1.1 jew 1.2. It-tabelli fil-punti 1.1 u 1.2 jirrappreżentaw il-valuri mkejla ikkoreġuti għat-temperatura, minbarra fil-każ tat-tajers C3, u t-toleranza tal-istrumenti, u rrawndjati għall-eqreb valur sħiħ.

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li t-tieni fażi tkun aktar stretta sabiex jitnaqqas b'mod sostanzjali l-għadd ta' Ewropej esposti għal livelli inaċċettabbli ta' storbju mit-traffiku. Fit-tieni fażi, il-valuri ta' limitu għandhom jinkuraġġixxu l-iżvilupp ta' teknoloġiji u tekniki ġodda. Il-valuri ta' limitu tat-tieni stadju huma stabbiliti fil-livell tal-ogħla 10% tal-mudelli disponibbli attwalment. Huwa meħtieġ urġentement livell ogħla ta' ambizzjoni sabiex titħares is-saħħa tal-pubbliku u biex jitnaqqas l-impatt negattiv tal-istorbju mit-traffiku fuq il-kwalità tal-ħajja ta' aktar minn 210 miljun ċittadin Ewropew esposti għal livelli ta' storbju mit-traffiku li huma potenzjalment perikolużi għas-saħħa.

NOTA SPJEGATTIVA

Introduzzjoni

Ir-Regolament propost jistipula regoli armonizzati dwar ir-rekwiżiti ta' approvazzjoni tat-tipi għas-sikurezza ġenerali tal-vetturi bil-għan li jiġi żgurat it-tħaddim tajjeb tas-suq intern filwaqt li fl-istess ħin jipprovdu livell għoli ta' sikurezza pubblika u protezzjoni ambjentali. Dawn ir-rekwiżiti ta' approvazzjoni tat-tipi ġew armonizzati fuq il-livell Komunitarju sabiex jiġu evitati sistemi differenti fl-Istati Membri u sabiex ikun żgurat livell għoli ta' sikurezza fit-toroq u ta' protezzjoni ambjentali madwar il-Komunità kollha.

Sfond għall-eżerċizzju ta' simplifikazzjoni u l-effetti

Ir-Regolament propost għandu l-għan li jissimplifika b'mod sinifikanti l-leġiżlazzjoni dwar l-approvazzjoni tat-tipi fil-qasam tas-sikurezza tal-vetturi u tat-tajers permezz ta' Regolament wieħed tal-Parlament.

Fuq il-livell internazzjonali l-KE iffirmat il-Ftehima Riveduta UNECE dwar l-adozzjoni ta' speċifikazzjonijiet tekniċi ugwali għall-vetturi (il-Ftehima Riveduta 1958) permezz tad-Deċiżjoni 97/836/KE tas-27 ta' Novembru 1997[1]. Ir-regolamenti UNCE huma strumenti internazzjonali adottati fil-qafas tal-Ftehima Riveduta tal-1958. Skont l-Artikolu 4(4) tad-Deċiżjoni 97/836/KE jista' jkun deċiż (permezz tal-proċedura ta' kunsens) li r-regolament UNECE japplika għal skopijiet ta' approvazzjoni tat-tipi tal-vetturi fil-KE.

Fuq il-livell tal-KE, id-Direttiva ta' Qafas (FWD) dwar l-Approvazzjoni tat-Tipi (Direttiva 2007/46/KE tal-5 ta' Settembru 2007[2]) tistipla r-regoli ġenerali u l-proċeduri għall-approvazzjoni tat-tipi ta' vetturi imma ma tistipulax ir-rekwiżiti tekniċi li fuqhom tingħata l-approvazzjoni tat-tipi. Dawn ir-rekwiżiti jinsabu fi strumenti oħra li jistgħu jkunu regolamenti UNECE jew Direttivi jew Regolamenti tal-KE u l-miżuri ta' implimentazzjoni tagħhom[3]. L-Anness IV tal-FWD jelenka lista kompleta ta' dawn l-istrumenti.

Ir-Regolament ġdid propost għandu l-għan li:

a) jieħu post is-sett ta' rekwiżiti tekniċi dettaljati esistenti u stipulati fid-Direttivi u r-Regolamenti elenkati fl-Artikolu 15 flimkien ma' għadd ta' rekwiżiti ġenerali rigward is-sikurezza;

b) iħassar dawk id-Direttivi u r-Regolamenti;

c) jagħti s-setgħa lill-Kummissjoni li permezz tal-proċedura ta' Komitoloġija tadotta regoli tekniċi dettaljati bil-għan li jimplimentaw ir-rekwiżiti ġenerali msemmija hawn fuq (Artikoli 5(3), 6(3), 10(3) u 13).

Għaldaqstant ir-rekwiżiti tekniċi dettaljati relatati mas-sikurezza u stipulati f'għadd ta' Direttivi u Regolamenti tal-KE se jiġu sostitwiti b'sett ġdid ta' regoli fejn il-prinċipji ġenerali jkunu stabbiliti mill-leġiżlatura (fir-Regolament propost) filwaqt li d-dettalji tekniċi jkunu definiti mill-Kummissjoni permezz tal-RPS.

Madankollu, fil-proposta tal-Kummissjoni hemm għadd ta' dispożizzjonijiet li jħassbu fir-rigward tar-regoli tal-Komitoloġija. B'mod partikulari l-Artikolu 5(3) jidher li jiddelga lill-Kummissjoni d-definizzjoni tal-ambitu tar-Regolament. Madankollu dan huwa aspett essenzjali tar-Regolament li d-deċiżjoni dwaru titħalla f'idejn il-leġiżlatura. Barra minn hekk fl-Artikolu 6(6) il-kriterji għall-istipular ta' "rekwiżiti ta' sikurezza addizzjonali" li japplikaw għat-trasport ta' materjal perikoluż mhumiex speċifikati u l-istess japplika għall-Artikoli 10(3) u 13(1) fis-sens li jirreferu għal "aktar rekwiżiti tekniċi" li għandhom jiġu stabbiliti mill-Kummissjoni. Dawn id-dispożizzjonijiet huma problematiċi peress li l-ambitu tas-setgħat mogħtija lill-Kummissjoni mhux definit b'mod ċar. Għalhekk ir-Rapporteur jirrakkomanda li jsiru emendi ekwivalenti biex jiġu indirizzati dawn il-problemi.

Miżuri ġodda

Hemm disponibbli teknoloġiji ġodda li jistgħu jtejbu ħafna s-sikurezza tal-vetturi jew inaqqsu l-emissjonijiet CO2. Ir-riċerka indikat li se jkun hemm benefiċċji sinifikanti jekk teknoloġiji bħal dawn jiġu introdotti bħala standards għal vetturi ġodda. L-impożizzjoni ta' rekwiżiti mandatorji ma jħallux ukoll li ssir frammentazzjoni tas-suq intern li tista' twassal għal standards ta' prodotti li jvarjaw bejn l-Istati Membri.

Il-proposta teħtieġ li jkunu installati b'mod obligatorju Sistemi ta' Stabilità tal-Kontroll Elettroniċi fuq kull tip ta' vettura, Sistemi ta' Monitoraġġ tal-Pressjoni tat-Tajers fuq il-karozzi tal-passiġġieri u Sistemi Avvanzati ta' Brejks ta' Emerġenza u Sistemi ta' Twissija meta wieħed joħroġ mill-Lejn fuq vetturi kbar. Ir-Rapporteur qed iqis jekk dawn humiex l-uniċi karatteristiċi avvanzati ta' sikurezza rilevanti disponibbli bħalissa, pereżempju teknoloġiji ta' żamma tal-pressjoni tat-tajers, arja kondizzjonata.

Il-proposta għandha wkoll l-għan li, fil-kuntest tar-Regolament propost dwar l-istipular ta' standards ta' prestazzjoni tal-emissjonijiet għall-vetturi l-ġodda tal-passiġġieri bħala parti mill-approċċ integrat tal-Komunità, tnaqqas l-emissjonijiet CO2 mill-vetturi l-ħfief[4], ittejjeb il-prestazzjoni ambjentali tal-vetturi billi tnaqqas l-ammont ta' emissjonijiet CO2 mill-vetturi u l-istorbju mit-tajers. Il-proposta tintroduċi rekwiżiti ġodda għall-irbit tat-tajers fiż-żlieq u għar-resistenza tat-tajer għat-tidwir. Ir-Rapporteur għadu qed jinvestiga jekk il-bilanċ propost bejn l-aspetti ta' sikurezza u l-benefiċċji ambjentali hux xieraq. Il-valuri ta' limitu proposti għall-emissjonijiet ta' storbju mit-tajers huma aktar iebsa minn dawk stipulati fil-leġiżlazzjoni eżistenti. F'dan ir-rigward ir-Rapporteur huwa tal-opinjoni li dawn il-limiti huma ambizzjużi fir-rigward ta' sforzi partikulari li jistgħu jsiru biex jitnaqqas l-istorbju tat-tajers f'kuntatt ma' wiċċ it-toroq, li mhumiex parti minn din il-proposta, u li għandu jkollhom impatt pożittiv ukoll fuq l-emissjonijiet tas-CO2. Barra minn hekk, ir-Rapporteur jemmen li l-politika dwar l-istorbju għandha tiġi trattata f'proposta aktar ġenerali li tkopri l-istorbju kollu ġġenerat mit-trasport.

Il-pożizzjoni ġenerali tar-Rapporteur u l-objettivi għal Regolamentazzjoni Aħjar

Ir-Rapporteur jappoġġja bis-sħiħ l-objettivi dwar l-emissjonijiet ta' CO2 tal-proposta u jqis li dawn l-objettivi għandhom ikunu magħquda, b'mod aktar evidenti, mal-ħidma kontinwa tal-Parlament fuq ir-Regolament li jistipula standards ta' prestazzjoni għal vetturi ġodda tal-passiġġieri. Madankollu, r-Rapporteur iqis li s-suq kollu għandu jkun ippreparat tajjeb għal implimentazzjoni ċara u fil-waqt tal-prerogattivi l-ġodda mingħajr ma jkun hemm tfixkil sinifikanti fl-industrija u fil-katina tal-provvista, u jkompli jispjega li l-emendi tiegħu jarmonizzaw aktar id-dati proposti għall-implimentazzjoni, u d-dewmien marġinali fl-implimentazzjoni tagħhom. It-tħassib ġenerali tiegħu huwa li jara li l-proposta kif emendata tikkontribwixxi verament lejn il-kompetittività tal-industrija tal-vetturi billi tissimplifika b'mod aktar effettiv il-leġiżlazzjoni eżistenti dwar l-approvazzjoni tat-tipi tas-sikurezza tal-vetturi, billi tittejjeb it-trasparenza u tiffaċilita l-piż amministrattiv.

  • [1]  (ĠU L 346 tas-17.12.1997, p. 78)
  • [2]  OJ L 263, 5.10.2007, p. 1
  • [3]  Ara l-Artikolu 1, it-tielet subparagrafu, flimkien mal-Artikolu 3, punt 1 u 2 tad-Direttiva ta’ Qafas.
  • [4]  COM (2007)856 final; 2007/0297(COD) ENVI Kumitat prinċipali.

OPINJONI tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija (5.11.2008)

għall-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip għas-sikurezza ġenerali tal-vetturi bil-mutur
(COM(2008)0316 – C6‑0210/2008 – 2008/0100(COD))

Rapporteur għal opinjoni: Jorgo Chatzimarkakis

PA_Legam

SHORT JUSTIFICATION

The existing type-approval legislation in the EU imposes harmonised rules on the construction of motor vehicles to ensure the functioning of the internal market while providing for a high level of safety and environmental protection. The current legislation comprises a set of 60 directives, 50 dealing with safety and 10 with the environment.

Today new technologies are available which can further improve vehicle safety (such as Electronic Stability Control Systems) or reduce CO2 emissions (e.g. low rolling-resistance tyres) if such technologies were introduced as standard on new vehicles.

In its Communication on a Competitive Automotive Regulatory Framework for the 21st Century (CARS 21 Communication: COM(2007)0022), the Commission underlined the importance of better regulation and regulatory simplification, i.e. to eliminate and modify superfluous or obsolete regulations, to enable the European car industry to compete at a global level.

1. Objectives of the draft regulation:

With this proposed regulation the Commission seeks to simplify significantly the existing legislation by replacing 50 base Directives in the field of motor vehicle safety and tyres with one Council and Parliament Regulation. The 50 Directives on the type-approval of vehicles will be repealed;

The proposed regulation also introduces new mandatory requirements on advanced safety features such as the mandatory fitting of Electronic Stability Control Systems on all vehicles; Tyre Pressure Monitoring Systems on passenger cars and Advanced Emergency Braking Systems and Lane Departure Warning Systems on heavy-duty vehicles;

Finally the text sets more stringent noise emission limit values for tyres and introduces new requirements on wet grip and rolling resistance, notably to reduce CO2 emissions.

2. Simplification and better regulation:

The proposed text repeals 50 Directives[1] and replaces them by one Regulation, which will be followed by a dozen of implementing measures. In addition, the existing UN ECE regulations remain in place.

Your draftsman questions whether the proposal to repeal 50 Directives will really simplify the regulatory framework faced by the car and tyre industries in practice. A more efficient method, in line with the recommendations of the CARS 21 high level group report, might be to modify Anness IV of Directive 2007/46/EC to refer directly to UN ECE Regulations in the Anness.

Moreover, while the scope of the proposed regulation is broad, in many cases concrete requirements have still to be established. The Commission recognises the need of lead time for the industry to adapt to the requirements imposed. Yet for the lead time granted to be meaningful, your draftsman suggests that the implementation dates (including lead time) be formulated in terms of the date of adoption of the implementing measures setting the concrete requirements rather than in term of the date of adoption of the present proposal.

3. Safety:

The proposed regulation establishes mandatory fitting requirements of advanced safety features, in particular Electronic Stability Control Systems (ESCS) on all vehicles; Automatic Emergency Braking Systems (AEBS) and Lane Departure Warning Systems (LDWS) on heavy-duty vehicles.

Voluntary fitting of AEBS and LDWS on other vehicle categories is possible provided that the systems fitted fulfil the requirements laid down in the proposal.

Your draftsman welcomes measures to increase safety on vehicles but underlines that while ESCS are rather established technologies, AEBS and LDWS are fairly new and highly complex technologies. Their mandatory implementation might therefore require a longer lead time than foreseen by the Commission's proposal. Moreover light-, heavy- and commercial vehicles differ significantly in their characteristics and usage. Technical requirements for AEBS and LDWS might therefore have to be considered separately for different vehicle types.

4. Tyres:

The measures for tyre requirements aim at increasing safety and reducing the negative environmental impact of cars. They introduce the mandatory fitting of Tyre Pressure Monitoring Systems (TPMS) on all vehicles; more stringent noise emission limit values and new requirements on wet grip and rolling resistance.

The tyre is the single connecting element between the vehicle and the road and it is therefore paramount that safety characteristics take priority over any other objectives (such as CO2 emission reduction). Yet the Commission's requirements might not guarantee this priority. It sets stringent noise limits, yet an independent study carried out by TÜV Automotive for the tyre industry shows a significant positive correlation between noise and adherence, i.e. the less noise the less adherence to the road.

Moreover the Commission's impact assessment covering efficiency of the chosen methods, cost/benefits balance, etc. has been deemed controversial in places. That is why your draftsman strongly welcomes the Internal Market and Consumer Protection Committee's initiative to request a study to complement the Commission's impact assessment. In light of the study's results, it should be possible to set requirements with a positive environmental impact without jeopardising safety. Meanwhile, the latter should be the priority.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda  1

Proposta għal regolament

Premess 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(6a) Il-Kummissjoni għandha wkoll, fi żmien 12-il xhar wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, teżamina il-possibilità li tikklassifika t-toroq tal-UE skont il-ġenerazzjoni tal-ħsejjes, bil-għan li jiġu ffissati limiti massimi ta' ġenerazzjoni ta' ħoss u tiffissa l-karatteristiċi speċifiċi tal-wiċċ tal-art.

Ġustifikazzjoni

It-triq hija l-akbar sors ta' eċitazzjoni tat-tajers li hija affettwata ferm minn kemm hi ħarxa t-triq fuq livelli makro u mikro u/jew mid-diskontinwitajiet fl-uċuh tat-toroq

It-triq tinfluwenza l-vibrazzjoni tal-kopertura tat-tajers (envelope vibration), l-effett ħorn u l-ħoss ġenerat meta t-treads jgħaddu mir-roqgħa li tmiss mal-art.

Il-kontribuzzjoni tat-triq ġiet stamata għal 8 dB(A) għal uċuh komuni tat-toroq imqabbla mal-uċuh tal-art silenzjużi attwali. Illum, m'hemm ebda sistema ta' kklassifikar ta' toroq eżistenti jew ġodda fit-termini tal-impatt tagħhom fuq il-ġenerazzjoni tal-ħsejjes.

Emenda  2

Proposta għal regolament

Premess 7

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(7) Progress tekniku fil-qasam tas-sistemi avvanzati ta' sikurezza għal vetturi joffri possibbiltajiet ġodda għal tnaqqis ta' korrimenti. Sabiex jiġi massimizzat l-għadd ta' korrimenti meħlusin meħtieġ li tiġi prevista l-introduzzjoni ta' xi wħud minn dawn it-teknoloġiji.

(7) Progress tekniku fil-qasam tas-sistemi avvanzati ta' sikurezza għal vetturi joffri possibbiltajiet ġodda għal tnaqqis ta' korrimenti. Sabiex jiġi massimizzat l-għadd ta' korrimenti meħlusin meħtieġ li tiġi prevista l-introduzzjoni voluntarja progressiva ta' xi wħud minn dawn it-teknoloġiji skont il-gamma tal-vetturi u s-suq.

Ġustifikazzjoni

Xi teknoloġiji jistgħu ma joffrux l-istess effiċjenza fis-swieq kollha li jkollhom kundizzjonijiet ta' toroq u ta' traffiku differenti.

Emenda  3

Proposta għal regolament

Premess 8

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(8) Sabiex tiġi simplifikata l-leġiżlazzjoni dwar l-approvazzjoni tat-tipi skond ir-rakkomandazzjonijiet tar-Rapport CARS 21: A Competitive Automotive Regulatory System for the 21st century, hu adatt li jiġu revokati diversi Direttivi mingħajr ma jitnaqqas il-livell ta' protezzjoni ta' l-utenti tat-triq. Ir-rekwiżiti definiti f'dawn id-Direttivi għandhom jitpoġġew f'dan ir-Regolament u għandhom jiġu sostitwiti, fejn xieraq, b'referenzi għal regolamenti korrispondenti tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti (UNECE), kif inkorporati fil-liġi Komunitarja skond l-Artikolu 4 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 97/836/KE tas-27 ta' Novembru 1997 bil-ħsieb ta' l-adeżjoni tal-Komunità Ewropea mal-Ftehim tal-Kummissjoni Ekonomika tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Ewropa li tikkonċerna l-addozzjoni tal-preskrizzjonijiet tekniċi uniformi għall-vetturi bir-roti, tagħmir u partijiet liema jistgħu jkunu ffittjati ma' u/jew ikunu wżati ma' vetturi bir-roti u l-kundizzjonijet reċiproċi ta' l-approvazzjonijiet mogħtija abbażi ta' dawn il-preskrizzjonijet .

(8) Sabiex tiġi simplifikata l-leġiżlazzjoni dwar l-approvazzjoni tat-tipi skond ir-rakkomandazzjonijiet tar-Rapport CARS 21: A Competitive Automotive Regulatory System for the 21st century, hu adatt li jiġu revokati diversi Direttivi mingħajr ma jitnaqqas il-livell ta' protezzjoni ta' l-utenti tat-triq. Ir-rekwiżiti definiti f'dawn id-Direttivi għandhom jiġu sostitwiti, fejn xieraq, b'referenzi għal regolamenti korrispondenti tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti (UNECE), kif inkorporati fil-liġi Komunitarja skond l-Artikolu 4 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 97/836/KE tas-27 ta' Novembru 1997 bil-ħsieb ta' l-adeżjoni tal-Komunità Ewropea mal-Ftehim tal-Kummissjoni Ekonomika tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Ewropa li tikkonċerna l-addozzjoni tal-preskrizzjonijiet tekniċi uniformi għall-vetturi bir-roti, tagħmir u partijiet liema jistgħu jkunu ffittjati ma' u/jew ikunu wżati ma' vetturi bir-roti u l-kundizzjonijet reċiproċi ta' l-approvazzjonijiet mogħtija abbażi ta' dawn il-preskrizzjonijet .

Ġustifikazzjoni

M'hemm ebda ħtieġa għat-trasferiment tad-Direttivi, li qed jinbidlu mir-Regolament UN ECE xieraq f'Regolament Ġenerali għas-Sikurezza ġdid. Il-bdil tad-Direttivai jista' jsir b'mod sempliċi fl-Anness IV tad-Direttiva qafas.

Emenda  4

Proposta għal regolament

Premess 10

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(10) L-iskeda taż-żmien għall-introduzzjoni ta' rekwiżiti speċifiċi ġodda għall-approvazzjoni tat-tipi ta' vetturi għandha tikkunsidra l-attwazzjoni teknika ta' dawn ir-rekwiżiti. B'mod ġenerali, ir-rekwiżiti għandhom inizjalment japplikaw biss għal tipi ġodda ta' vetturi. Tipi eżistenti ta' vetturi għandhom jingħataw żmien addizzjonali biex jikkonformaw mar-rekwiżiti. Barra minn hekk, stallazzjoni mandatorja ta' Sistemi għal Monitoraġġ tal-Pressjoni tat-Tajers għandha inizjalment tapplika biss għal karozzi tal-passiġġieri. Stallazzjoni mandatorja ta' strumenti avvanzati oħra ta' sikurezza għandha inizjalment tapplika biss għal vetturi kbar ta' merkanzija.

(10) L-iskeda taż-żmien għall-introduzzjoni ta' rekwiżiti speċifiċi ġodda għall-approvazzjoni tat-tipi ta' vetturi għandha tikkunsidra l-attwazzjoni teknika ta' dawn ir-rekwiżiti. B'mod ġenerali, ir-rekwiżiti għandhom inizjalment japplikaw biss għal tipi ġodda ta' vetturi. Tipi eżistenti ta' vetturi għandhom jingħataw żmien addizzjonali biex jikkonformaw mar-rekwiżiti. F'kull każ, l-industriji kkonċernati għandu jingħatalhom żmien xieraq għall-proċess sħiħ tal-produzzjoni. Iż-żmien tal-proċess tal-produzzjoni għandu jiġi kkalkulat mid-data tal-adozzjoni tal-miżuri ta' implimentazzjoni li jistabbilixxu r-rekwiżiti konkreti. Barra minn hekk, stallazzjoni mandatorja ta' Sistemi għal Monitoraġġ tal-Pressjoni tat-Tajers għandha inizjalment tapplika biss għal karozzi tal-passiġġieri. Il-Kummissjoni għandha tevalwa il-fattibilità teknika u ekonomika li l-installazzjoni mandatorja tas-Sistemi ta' Monitoraġġ tal-Pressjoni tat-Tajers tiġi estiża għal kategorji oħrajn ta' vetturi, u għandha tipproponi emenda għal dan ir-Regolament, jekk ikun jixraq, sad 29 ta' Ottubru 2010. Stallazzjoni mandatorja ta' strumenti avvanzati oħra ta' sikurezza għandha inizjalment tapplika biss għal vetturi kbar ta' merkanzija.

Ġustifikazzjoni

L-installazzjoni tat-TPMS għal kategoriji ta' vetturi oħrajn (vetturi kummerċjali ħfief u dawk mibnijin biex jifilħu għal kundizzjonijiet ħorox (heavy duty)) hija teknikament fattibbli u xierqa fir-rigward tas-sikurezza tat-toroq, effiċjenza tal-fjuwil u emissjonijiet ta' CO2. Il-fattibilità u l-impatti ekonomiċi għandhom jiġu evalwati u għandhom jittieħdu miżuri skont kif jixraq.

Emenda  5

Proposta għal regolament

Premess 12

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(12) Hu adatt li jiġu implimentati l-miżuri mħabbra fil-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew "Ir-riżultati tar-reviżjoni ta' l-Istrateġija Komunitarja sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2 minn karozzi tal-passiġġieri u vetturi kummerċjali ħfief " li għandhom l-għan li jitnaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2 mit-tajers. Dan it-tnaqqis għandu jintlaħaq billi jiġu kumbinati tajers b'resistenza baxxa ta' tidwir ma' l-użu ta' Sistemi għal Monitoraġġ tal-Pressjoni tat-Tajers. Fl-istess waqt, hu xieraq ukoll li jiġu definiti rekwiżiti bl-għan li jitnaqqsu l-ħsejjes tat-tajers u li jiżguraw li jinżammu l-livelli tas-sikurezza tat-tajers bl-introduzzjoni ta' rekwiżiti għall-irbit fiż-żliq. L-iskeda taż-żmien ta' l-implimentazzjoni relatata għandha tirrifletti l-livell ta' l-isfida biex jintlaħqu dawn ir-rekwiżiti kollha. B'mod partikolari, minħabba l-isfida biex jiġu sodisfatti r-rekwiżiti dwar il-ħsejjes tat-tidwir u meta jiġi kunsidrat iż-żmien meħtieġ mill-industrija biex jiġu sostitwiti l-marki tat-tajers eżistenti, hu adatt li jingħata perjodu aktar fit-tul għall-implimentazzjoni tar-rekwiżiti dwar il-ħsejjes tat-tidwir fir-rigward ta' tajers ġodda ta' tipi eżistenti.

(12) Hu adatt li jiġu implimentati l-miżuri mħabbra fil-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew "Ir-riżultati tar-reviżjoni ta' l-Istrateġija Komunitarja sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2 minn karozzi tal-passiġġieri u vetturi kummerċjali ħfief " li għandhom l-għan li jitnaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2 mit-tajers. Dan it-tnaqqis għandu jintlaħaq billi jiġu kumbinati tajers b'resistenza baxxa ta' tidwir ma' l-użu ta' Sistemi għal Monitoraġġ tal-Pressjoni tat-Tajers. Fl-istess waqt, hu xieraq ukoll li jiġu definiti rekwiżiti bl-għan li jitnaqqsu l-ħsejjes tat-tajers u li jiżguraw li jinżammu l-livelli tas-sikurezza tat-tajers bl-introduzzjoni ta' rekwiżiti għall-irbit fiż-żliq. L-iskeda taż-żmien ta' l-implimentazzjoni relatata għandha tirrifletti l-livell ta' l-isfida biex jintlaħqu dawn ir-rekwiżiti kollha, tirrikonoxxi l-ħtieġa li tinżamm l-effiċjenza fil-produzzjoni u fil-katina ta' forniment, u tiżgura li jkun hemm infurzar effikaċi. B'mod partikolari, huwa xieraq li tiġi konsolidata l-introduzzjoni tar-rekwiżiti tekniċi rispettivi sabiex ma jkunx hemm diżordni kbira fil-produzzjoni u fil-katina ta' forniment. Mhuwiex l-għan ta' dan ir-Regolament li jillimita t-tqegħid fis-suq tat-tajers prodotti qabel id-dati tad-dħul fis-seħħ tar-rekwiżiti tekniċi l-ġodda rispettivi u li jistgħu jinbiegħu wara din id-data. Id-data tal-manifattura tat-tajers tista' faċilment tintgħaraf mill-marki mandatorji eżistenti tad-'data ta' manifattura' fuq it-tajer kif stipulat fid-Direttiva tal-Kunsill 92/23/KEE tal-31 ta' Marzu 1992 dwar tajers għall-vetturi motorizzati u t-trailers tagħhom u t-twaħħil tagħhom1.

______________

ĠU L 129, 14.5.1992, p. 95.

Ġustifikazzjoni

Tajers minn stokkijiet li jkunu saru qabel id-dati tar-rekwiżiti l-ġodda xorta waħda jistgħu jinbiegħu. Id-data tal-manifattura tat-tajers faċilment tintgħaraf minħabba il-marki mandatorji eżistenti tad-data ta' manifattura fuq it-tajers kollha kkummerjċalizzati.

Emenda  6

Proposta għal regolament

Premess 14

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(14) Sistemi Elettroniċi tal-Kontroll ta' l-Istabbiltà, Sistemi Avvanzati għal Ibbrejkjar f'Emerġenza u s-Sistemi ta' Indikazzjoni ta' Ħruġ mil-Lejn għandhom potenzjal għoli li jirriżultaw fi tnaqqis konsiderevoli ta' korrimenti. Għalhekk għandhom jiġu stabbiliti rekwiżiti għal sistemi ta' din ix-xorta.

(14) Sistemi Elettroniċi tal-Kontroll ta' l-Istabbiltà, Sistemi Avvanzati għal Ibbrejkjar f'Emerġenza u s-Sistemi ta' Indikazzjoni ta' Ħruġ mil-Lejn għandhom potenzjal għoli li jirriżultaw fi tnaqqis konsiderevoli ta' korrimenti. Għalhekk għandhom jiġu stabbiliti rekwiżiti għal mill-Kummissjoni f'konformità mar-regolamenti (UNECE).

Ġustifikazzjoni

L-ESCS, l-AEBS u l-LDWS huma teknoloġiji kumplessi li jirrikjedu rekwiżiti tekniċi armonizzati. Sabiex ir-regolamenti doppji u l-piż burokratiku fuq l-industrija jiġu limitati, dawn ir-rekwiżiti għandhom jiġu stabbiliti fi ħdan il-qafas tar-regolament UN/ECE.

Emenda  7

Proposta għal regolament

Premess 16 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(16a) Ikun xieraq li l-Istati Membri jibdew 'minn kmieni' bl-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament (qabel jidħol fis-seħħ) billi jipprovdu, fl-ispirtu ta' dan ir-Regolament, inċentivi għall-manifatturi u l-konsumaturi.

Emenda  8

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Ir-Regolament jistabbilixxi wkoll rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tipi ta' tajers, fir-rigward tas-CO2 u ta' l-emissjonijiet ta' ħsejjes tagħhom.

Ir-Regolament jistabbilixxi wkoll rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tipi ta' tajers, fir-rigward tar-rendiment tagħhom fil-konfront tas-sikurezza u tal-ambjent. Dan m'għandux japplika għat-tajers retreaded.

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi speċifikat b'mod ċar il-kamp ta' applikazzjoni tar-regolament propost

Emenda  9

Proposta għal regolament

Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(6) "Tajer professjonali off-road" ifisser tajer intenzjonat għal użu divers kemm fit-toroq jew le jew għal użu speċjali ieħor;

(6) "Tajer għal użu speċjali" tfisser tajer intenzjonat għal użu divers kemm fit-toroq jew le jew għal użu speċjali ieħor;

Ġustifikazzjoni

Inklużjoni ta' din il-kategorija fir-Regolament. Id-definizzjoni ta' "tajers għal użu speċjali" tagħmel referenza għall-UNECE Reg. 54.

Emenda  10

Proposta għal regolament

Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt 10 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(10a) "tajers professjonali għall-'Off-road' " tfisser sottokategorija ta' tajers għal użu speċjali użati primarjament f'kundizzjonijiet 'off-road' severi;

Ġustifikazzjoni

Din il-kategorija ta' tajers hija maħsuba biex topera f'kundizzjonijiet ta' għoti ta' servizz 'off-road' estremi ħafna bħal vetturi tat-taqsima tat-tifi tan-nar u vetturi ta' manteniment tal-linji elettriċi. In-numru tat-tajers konċernati għas-C1 u s-C2 huwa anqas minn 0.06% tat-tajers kollha li jinbiegħu. Għas-C3, dan ikun anqas minn 1%. Normalment dawn il-vetturi u t-tajers joperaw fuq toroq maqlugħin, fejn il-ħoss tat-tajer fuq it-triq ma jkunx problema.

Emenda  11

Proposta għal regolament

Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt 10 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(10b) "Rinfurzat" u "Toqol Żejjed" tfisser struttura ta' tajers pnewmatiċi C1 fejn il-istruttura tat-tajer hija maħsuba sabiex iġġorr toqol akbar mit-tajer standard korrispondenti.

Ġustifikazzjoni

Din id-definizzjoni hija meħtieġa għall-Anness I, Parti C; dawn huma tajers għal karozzi tal-passiġġieri li huma maħsuba sabiex iġorru toqol akbar mill-verżjoni normali tal-istess daqs. L-allokazzjoni prevista fid-direttiva 2001/43 ta' qabel għandha tinżamm. Tajers ta' Toqol Żejjed huma rinfurzati biex iġorru toqol akbar bi pressjoni akbar.

Dan it-toqol akbar iġegħelhom jikkawżaw aktar ħoss. L-allokazzjoni li attwalment hija applikata hija bbażata fuq il-prinċipji fiżiċi sodi tal-ġenerazzjoni tal-ħoss: il-livell ta' pressjoni tal-ħoss jiżdied jekk it-toqol fuq it-tajers jiżdied.

Emenda  12

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. Il-manifatturi għandhom juru li l-unitajiet tekniċi separati jew il-komponenti kollha mibjugħin, reġistrati jew fis-servizz fil-Komunità għandhom approvazzjoni tat-tipi skond dan ir-Regolament.

2. Il-manifatturi għandhom juru li l-unitajiet tekniċi separati ġodda jew il-komponenti ġodda kollha mibjugħin, reġistrati jew fis-servizz fil-Komunità għandhom approvazzjoni tat-tipi skond dan ir-Regolament.

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun assolutament ċar li d-dispożizzjoni tkopri l-unitajiet tekniċi separati ġodda jew il-komponenti ġodda kollha mibjugħin, reġistrati jew fis-servizz fil-Komunità.

Emenda  13

Proposta għal regolament

Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt c)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c) is-sistemi li jipprovdu lis-sewwieq b'viżibilità u informazzjoni dwar l-istat tal-karozza u ż-żona tal-madwar, inklużi l-ħġieġ, il-mirja u s-sistemi ta' informazzjoni għas-sewwieq;

(c) is-sistemi li jipprovdu lis-sewwieq b'viżibilità u informazzjoni dwar l-istat tal-karozza u ż-żona tal-madwar, inklużi l-ħġieġ u l-mirja;

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżiti ta' dan il-paragrafu 2 huma maħsuba sabiex jirriflettu r-rekwiżiti eżistenti fid-Direttiva 2007/46/KE. Is-sistemi ta' informazzjoni għas-sewwieq attwalment mhumiex definiti jew koperti minn regolament. Jekk l-intenzjoni hija li jiġi stabbilit regolament ġdid dan għandu jkun konstatat b'mod ċar u diskuss.

Emenda  14

Proposta għal regolament

Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt f)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(f) l-estern u l-aċċessorji tal-vettura;

(f) l-estern tal-vettura;

Ġustifikazzjoni

Mhux ċar ir-refernza għall-aċċessorji xi tfisser.

Emenda  15

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. Il-vetturi fil-kategoriji N2 u N3 għandhom jinbnew b'mod li jiżguraw li, f'każ ta' ħabta wiċċ imb'wiċċ ma' karozza oħra, ir-riskju ta' korriment għal okkupant ta' vettura li tidħol taħt vettura akbar jiġi minimizzat.

2. Il-vetturi fil-kategoriji N2, N3, O3 u O4 għandhom ikunu maħsubin sabiex jipprovdu ħarsien kontra l-possibilità li wieħed jgħaddi minn taħt il-karozza (underrun) minn wara minn vetturi tal-kategoriji M1 u N1.

Ġustifikazzjoni

Il-kliem attwali huwa ambigwu u jissuġġerixxi "sikurezza tal-persuni mexjin fit-triq" fir-rigward tat-trakkijiet.

Emenda  16

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3. Il-vetturi fil-kategoriji N2, N3, O3 u O4 għandhom jinbnew biex jiżguraw li, f'każ li l-vettura tintlaqat mill-ġenb minn vettura oħra jew minn utent stradali mhux protett, jiġi minimizzat ir-riskju ta' korriment għal dak l-utent stradali mhux protett jew għal okkupant ta' vettura minħabba li jista' jidħol taħt il-karozza.

3. Il-vetturi fil-kategoriji N2, N3, O3 u O4 għandhom jinbnew biex jiġi żgurat li, f'każ li l-vettura tintlaqat mill-ġenb minn utent stradali mhux protett, jiġi minimizzat ir-riskju ta' korriment għal dak l-utent stradali mhux protett minħabba li jista' jidħol taħt il-karozza.

Ġustifikazzjoni

Il-kliem attwali huwa ambigwu għaliex il-protezzjoni laterali kif imfissra hawn hija maħsuba biss biex toffri protezzjoni lill-utenti tat-triq li mhumiex imħarsa.

Emenda  17

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4. Il-kabina tal-karozza jew l-ispazju provdut għas-sewwieq u l-passiġġieri għandu jkun b'saħħtu biżżejjed biex joffri protezzjoni lill-okkupanti f'każ ta' impatt jew qlib.

4. Il-kabina tal-karozza jew l-ispazju provdut għas-sewwieq u l-passiġġieri għandu jkun b'saħħtu biżżejjed biex joffri protezzjoni lill-okkupanti f'każ ta' impatt jew qlib, skont ir-Regolament UNECE rilevanti..

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipju ta' regolamentazzjoni aħjar li dwaru sar qbil fil-CARS21 indika li l-UE għandha tirreferi kemm jista' jkun għar-Regolamenti UN/ECE eżistenti.

Emenda  18

Proposta għal regolament

Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. Il-vetturi fil-kategoriji M1 għandhom ikollhom Sistema għal Monitoraġġ tal-Pressjoni tat-Tajers, li tkun kapaċi tavża lis-sewwieq meta tajer ikun qed jopera f'livell perikoluż ta' pressjoni baxxa b'mod sinifikanti taħt l-aħjar pressjoni għal konsum tajjeb ta' fjuwil.

2. Il-vetturi fil-kategoriji M1 għandhom ikollhom Sistema għal Monitoraġġ tal-Pressjoni tat-Tajers, li tkun kapaċi tavża lis-sewwieq meta tajer ikun qed jopera f'livell ta' pressjoni baxxa ta' periklu għas-sikurezza, u tavża lix-xufier meta t-tajers ikunu qed joperaw bl-aħjar pressjoni għal konsum tajjeb ta' fjuwil. It-teknoloġija magħżula għandha tkun newtrali, effettiva f'termini ta' spejjeż u m'għandhiex tqiegħed fil-thedded il-kapaċità finanzjarja tal-konsumatur u b'konsegwenza t-tiġdid tal-flotta.

Ġustifikazzjoni

L-iskop tal-Proposta (fost oħrajn: miżuri għat-tnaqqis tasCO2/sikurezza/...) għandu jinkiseb minkejja t-teknoloġija magħżula mill-industrija. Fil-fatt, sabiex tiġi evitata kwalunkwe distorsjoni tas-suq in-newtralità tat-teknoloġija għandha tkun mandatorja. Barra minn dan, ladarba l-mira li trid tinkiseb tiġi ffissata, il-miżuri teknoloġiċi għandhom dejjem ikunu effettivi f'termini ta' spejjeż u mhux isiru biss piż fuq il-konsumatur.

Emenda  19

Proposta għal regolament

Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. Il-vetturi fil-Kategoriji M2, M3, N2 u N3 għandu jkollhom Sistema Avvanzata għal Ibbrejkjar f'Emerġenza li għandha tissodisfa r-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament.

1. Dawk il-vetturi fil-Kategoriji M2, M3, N2 u N3, li għalihom hemm evalwazzjoni tal-impatt pożittiva għall-introduzzjoni ta' Sistema Avvanzata għall-Ibbrejkjar f'Emerġenza, għandu jkollhom Sistema Avvanzata għal Ibbrejkjar f'Emerġenza li għandha tissodisfa r-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament Il-kategoriji kollha għandhom ikunu suġġetti għal evalwazzjoni tal-impatt.

Kull Sistema Avvanzata għal Ibbrejkjar f'Emerġenza ffittjata b'mod voluntarju mill-manifattur ta' vettura fil-kategoriji M1 or N1 għandha tissodisfa r-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament.

 

Ġustifikazzjoni

Not all vehicle categories should be equipped as their use varies, e.g. delivery trucks being used in an environment which is not suited for these systems.

According to technical evaluations done on field, in certain cases the adoption of Advanced Emergency Braking System (AEBS) may be technically impossible or may not bring any benefit (e.g. city buses or refuse collecting trucks being used at a relatively low speed).

The reference to vehicles in categories M1 or N1 should be imħassar: development and tuning for AEBS for M1 and N1 vehicles are completely different then for heavy vehicles and will result in different systems with different requirements.

Emenda  20

Proposta għal regolament

Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. Il-vetturi fil-Kategoriji M2, M3, N2 u N3 għandu jkollhom Sistema ta' Indikazzjoni ta' Ħruġ mil-Lejn li għandha tissodisfa r-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament.

2. Dawk il-vetturi fil-Kategoriji M2, M3, N2 u N3, li għalihom hemm evalwazzjoni tal-impatt pożittiva għall-introduzzjoni ta' Sistema ta' Indikazzjoni ta' Ħruġ mil-Korsija, għandu jkollhom Sistema ta' Indikazzjoni ta' Ħruġ mil-Korsija li għandha tissodisfa r-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament. Il-kategoriji kollha għandhom ikunu suġġetti għal evalwazzjoni tal-impatt.

Kull Sistema ta' Indikazzjoni ta' Ħruġ mil-Lejn iffittjata b'mod voluntarju mill-manifattur ta' vettura fil-kategoriji M1 or N1 għandha tissodisfa r-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament.

 

Ġustifikazzjoni

Not all vehicle categories should be equipped as their use varies, e.g. delivery trucks being used in an environment which is not suited for these systems.

According to technical evaluations done on field, in certain cases the adoption of Lane Departure Warning System (LDWS) may not bring any benefit (e.g. city buses or refuse collecting trucks being used at a relatively low speed).

The reference to vehicles in categories M1 or N1 should be deleted: Development and tuning for LDWS for M1 and N1 vehicles are completely different then for heavy vehicles and will result in different systems with different requirements.

Emenda  21

Proposta għal regolament

Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagraph 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Dawk il-miżuri, imfassla sabiex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament billi jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 40(2) tad-Direttiva 2007/46/KE.

Dawk il-miżuri, imfassla sabiex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament billi jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 40(2) tad-Direttiva 2007/46/KE. Il-proċedura tal-adozzjoni għandha tinkludi evalwazzjoni tal-impatt, konsultazzjoni mal-partijiet interessati u għandha tkun trasparenti.

Ġustifikazzjoni

Il-prattika regolatorja preċedenti kienet li kull meta jiġu regolati sistemi ġodda dawn kellhom jgħaddu minn proċess ta' kodeċiżjoni. Jekk din il-prattika ser tiġi abbandunata fi ħdan l-approċċ il-ġdid, il-prinċipji tajbin ta' regolamentazzjoni jirrikjedu analiżi tal-impatt, konsultazzjoni mal-partijiet interessati u trasparenza.

Emenda  22

Proposta għal regolament

Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. B'seħħ mid-29 ta' Ottubru 2012 l-awtoritajiet nazzjonali għandhom jirrifjutaw, għar-raġunijiet relatati ma' l-oqsma tas-sikurezza tal-vetturi u tat-tajers koperti fl-Artikoli 5 sa 9 u l-Anness I, bl-eċċezzjoni tal-valuri limitu tar-reżistenza tat-tidwir definiti fit-tabella 2 tal-Parti B ta' l-Anness I, biex jagħtu l-approvazzjoni tat-tipi ta' l-KE jew l-approvazzjoni tat-tipi nazzjonali fir-rigward ta' tipi ġodda ta' vetturi tal-kategoriji speċifikati f'dawn l-Artikoli u l-miżuri ta' implimentazzjoni tagħhom, u li jagħtu approvazzjoni tat-tipi tal-komponenti/separati tekniċi tal-KE fir-rigward ta' tipi ġodda ta' komponenti jew unitajiet tekniċi separati intenzjonati għalihom, li ma jikkonformawx mad-dispożizzjonijiet rilevanti ta' dan ir-Regolament.

1. B'seħħ minn tliet snin wara d-data ta' pubblikazzjoni ta' dan ir-Regolament l-awtoritajiet nazzjonali għandhom jirrifjutaw, għar-raġunijiet relatati ma' l-oqsma tas-sikurezza tal-vetturi u tat-tajers koperti fl-Artikoli 5 sa 9 u l-Anness I, bl-eċċezzjoni tal-valuri limitu tar-reżistenza tat-tidwir definiti fit-tabella 2 tal-Parti B ta' l-Anness I, biex jagħtu approvazzjoni tat-tipi tal-komponenti/separati tekniċi, li ma jikkonformawx mad-dispożizzjonijiet rilevanti ta' dan ir-Regolament.

 

B'effett minn erba' snin wara d-data ta' pubblikazzjoni ta' dan ir-Regolament, l-awtoritajiet nazzjonali għandhom jirrifjutaw, fuq il-bażi ta' sikurezza tal-vetturi u tajers koperti mill-Artikoli 5 sa 9 u l-Anness I, b'eċċezzjoni tal-limitu ta' reżistenza għat-tidwir stipulat fit-tabella 2 tal-Parti B tal-Anness I, li jagħtu approvazzjoni tat-tip KE jew approvazzjoni tat-tip nazzjonali lil tipi ġodda ta' vetturi fil-kategoriji speċifikati f'dawk l-Artikoli u l-miżuri ta' implimentazjzoni tagħhom.

Ġustifikazzjoni

1. Lead time & new [tyre and vehicle] type approval:

- As regards tyres and components that can legally be placed on the EU market, the proposed regulation sets out a highly complex array of obligations and an equally complex schedule for their implementation. While for some of these obligations the technical requirements are well established, for the others the formulation of requirements is still ongoing. The related industry can only develop or adapt solutions once the technical requirements are definitively defined. In very practical terms, therefore, for the tyre industry the lead time necessary for implementation of new technical standards after their adoption cannot be less than 36 months.

- Requesting the implementation for new type approvals for vehicles on the same date as that for tyres would effectively oblige the tyre industry to anticipate the process by at least one year, which in turn would reduce the lead time for implementation below the above-mentioned minimum of 36 months that the industry considers feasible for a first date of implementation. Therefore, a different date of application for new type approvals for tyres and vehicles must be fixed. We propose at least a 12 month period between them.

2. “Date of Manufacture” as reference punt

The date of manufacture of tyres can be easily recognised by consumers, retailers and the national enforcement authorities because of the existing mandatory marking of the date of manufacture on all tyres placed on the EU market. That is, all tyres manufactured within the EU or imported within the EU must bear the date of manufacture engraved visibly on the sidewall as a legal requirement. The distribution chain and notably consumers will thus have an obvious reference punt to determine if the tyre being considered for purchase is legally bound to meet the specified new technical requirements.

Emenda  23

Proposta għal regolament

Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. B'seħħ mid-29 ta' Ottubru 2014 l-awtoritajiet nazzjonali għandhom, għal raġunijiet relatati ma' l-oqsma tas-sikurezza tal-vetturi u t-tajers koperti fl-Artikoli 5, 6, 7, 8, l-Artikolu 9(1) sa (4) u l-Partijiet A u B ta' l-Anness I, bl-eċċezzjoni tal-valuri limitu għal tajers C3 u l-valuri limitu ta' reżistenza tat-tidwir definiti fit-tabella 2 tal-Parti B ta' l-Anness I, fil-każ ta' vetturi ġodda tal-kategoriji speċifikati f'dawn l-Artikoli li ma jikkonformawx mad-dispożizzjonijiet rilevanti ta' dan ir-Regolament, jikkunsidraw ċertifikati ta' konformità li ma għadhomx aktar validi għal finijiet ta' l-Artikolu 26 tad-Direttiva 2007/46/KE u għandhom jipprojbixxu r-reġistrazzjoni, il-bejgħ u d-dħul fl-użu ta' vetturi ta' din ix-xorta u, f'każ ta' komponenti ġodda jew ta' unitajiet tekniċi separati intenzjonati għalihom li ma jikkonformawx mad-dispożizzjonijiet rilevanti ta' dan ir-Regolament, għandhom jipprojbixxu l-bejgħ u d-dħul fl-użu.

2. B'seħħ mid-29 ta' Ottubru 2016 l-awtoritajiet nazzjonali għandhom, għal raġunijiet relatati ma' l-oqsma tas-sikurezza tal-vetturi u t-tajers koperti fl-Artikoli 5, 6, 7, 8, l-Artikolu 9(1) sa (5) u l-Partijiet A u B u C ta' l-Anness I, bl-eċċezzjoni tal-valuri limitu għal tajers C3 u l-valuri limitu ta' reżistenza tat-tidwir definiti fit-tabella 2 tal-Parti B ta' l-Anness I, fil-każ ta' vetturi ġodda tal-kategoriji speċifikati f'dawn l-Artikoli li ma jikkonformawx mad-dispożizzjonijiet rilevanti ta' dan ir-Regolament, jikkunsidraw ċertifikati ta' konformità li ma għadhomx aktar validi għal finijiet ta' l-Artikolu 26 tad-Direttiva 2007/46/KE u għandhom jipprojbixxu r-reġistrazzjoni, il-bejgħ u d-dħul fl-użu ta' vetturi ta' din ix-xorta u, f'każ ta' tajers ġodda manifatturati minn dik id-data 'l quddiem jew ta' unitajiet tekniċi separati intenzjonati għalihom li ma jikkonformawx mad-dispożizzjonijiet rilevanti ta' dan ir-Regolament, għandhom jipprojbixxu l-bejgħ u d-dħul fl-użu.

Ġustifikazzjoni

1. Lead time & new [tyre and vehicle] type approval:

- As regards tyres that can legally be placed on the EU market, the proposed regulation sets out a highly complex array of obligations and an equally complex schedule for their implementation. While for some of these obligations the technical requirements are well established, for the others the formulation of requirements is still ongoing. The tyre industry can only develop or adapt solutions once the technical requirements are definitively defined. In very practical terms, therefore, for the tyre industry the lead time necessary for implementation of new technical standards after their adoption cannot be less than 36 months.

- Requesting the implementation for new type approvals for vehicles on the same date as that for tyres would effectively oblige the tyre industry to anticipate the process by at least one year, which in turn would reduce the lead time for implementation below the above-mentioned minimum of 36 months that the industry considers feasible for a first date of implementation. Therefore, a different date of application for new type approvals for tyres and vehicles must be fixed. We propose at least a 12 month period between them.

2. “Date of Manufacture” as reference punt

The date of manufacture of tyres can be easily recognised by consumers, retailers and the national enforcement authorities because of the existing mandatory marking of the date of manufacture on all tyres placed on the EU market. That is, all tyres manufactured within the EU or imported within the EU must bear the date of manufacture engraved visibly on the sidewall as a legal requirement. The distribution chain and notably consumers will thus have an obvious reference punt to determine if the tyre being considered for purchase is legally bound to meet the specified new technical requirements.

Emenda  24

Proposta għal regolament

Artikolu 11 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3. B'seħħ mid-29 ta' Ottubru 2016, l-awtoritajiet nazzjonali għandhom, għal raġunijiet relatati mal-ħsejjes tat-tidwir tat-tajers, fir-rigward ta' tajers C3, kif ukoll relatati mar-reżistenza tat-tidwir tat-tajers, bl-eċċezzjoni tal-valuri limitu tar-reżistenza tat-tidwir definiti fit-tabella 2 tal-Parti B ta' l-Anness I, fil-każ ta' vetturi ġodda tal-kategoriji M, N u O li ma jikkonformawx mad-dispożizzjonijiet rilevanti tar-Regolament, jikkonsidraw ċertifikati ta' konformità bħala validi għal finijiet ta' l-Artikolu 26 tad-Direttiva 2007/46/KE u għandhom jipprojbixxu r-reġistrazzjoni, il-bejgħ u d-dħul fl-użu ta' vetturi ta' din ix-xorta u, fil-każ ta' tajers ġodda intenzjonati għalihom li ma jikkonformawx mad-dispożizzjonijiet rilevanti ta' dan ir-Regolament, għandhom jipprojbixxu l-bejgħ u d-dħul fl-użu tagħhom.

imħassar

Ġustifikazzjoni

1. Lead time & new [tyre and vehicle] type approval:

- As regards tyres that can legally be placed on the EU market, the proposed regulation sets out a highly complex array of obligations and an equally complex schedule for their implementation. While for some of these obligations the technical requirements are well established, for the others the formulation of requirements is still ongoing. The tyre industry can only develop or adapt solutions once the technical requirements are definitively defined. In very practical terms, therefore, for the tyre industry the lead time necessary for implementation of new technical standards after their adoption cannot be less than 36 months.

- Requesting the implementation for new type approvals for vehicles on the same date as that for tyres would effectively oblige the tyre industry to anticipate the process by at least one year, which in turn would reduce the lead time for implementation below the above-mentioned minimum of 36 months that the industry considers feasible for a first date of implementation. Therefore, a different date of application for new type approvals for tyres and vehicles must be fixed. We propose at least a 12 month period between them.

2. “Date of Manufacture” as reference punt

The date of manufacture of tyres can be easily recognised by consumers, retailers and the national enforcement authorities because of the existing mandatory marking of the date of manufacture on all tyres placed on the EU market. That is, all tyres manufactured within the EU or imported within the EU must bear the date of manufacture engraved visibly on the sidewall as a legal requirement. The distribution chain and notably consumers will thus have an obvious reference punt to determine if the tyre being considered for purchase is legally bound to meet the specified new technical requirements.

Emenda  25

Proposta għal regolament

Artikolu 11 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4. B'seħħ mid-29 ta' Ottubru 2016 l-awtoritajiet nazzjonali għandhom jirrifjutaw, għal raġunijiet relatati mar-reżistenza tat-tidwir tat-tajers, li jagħtu approvazzjoni tat-tipi ta' l-KE jew nazzjonali fir-rigward ta' tajers ġodda ta' vettura tal-kategoriji M, N u O, u li jagħtu approvazzjoni tat-tipi lill-unitajiet komponenti/separati tekniċi fir-rigward ta' tipi ġodda ta' tajers intenzjonati għalihom, li ma jikkonformawx mal-valuri limitu tar-reżistenza tat-tidwir definiti fit-tabella 2 tal-Parti B ta' l-Anness I.

4. B'seħħ minn seba' snin wara d-data ta' pubblikazzjoni ta' dan ir-Regolament l-awtoritajiet nazzjonali għandhom jirrifjutaw, għal raġunijiet relatati mar-reżistenza tat-tidwir tat-tajers, li jagħtu approvazzjoni tat-tipi tal-KE lill-unitajiet komponenti/separati tekniċi fir-rigward ta' tipi ġodda ta' tajers intenzjonati għalihom, li ma jikkonformawx mal-valuri limitu tar-reżistenza tat-tidwir definiti fit-tabella 2 tal-Parti B tal-Anness I.

 

B'effett minn tmien snin wara d-data ta' pubblikazzjoni ta' dan ir-Regolament, l-awtoritajiet nazzjonali għandhom jirrifjutaw, għal raġunijiet relatati mar-reżistenza tat-tidwir tat-tajers, li jagħtu approvazzjoni tat-tipi tal-KE jew approvazzjoni tat-tip nazzjonali fir-rigward ta' tipi ta' vetturi ġodda tal-kategoriji M, N u O.

Ġustifikazzjoni

1. Lead time & new [tyre and vehicle] type approval:

- As regards tyres that can legally be placed on the EU market, the proposed regulation sets out a highly complex array of obligations and an equally complex schedule for their implementation. While for some of these obligations the technical requirements are well established, for the others the formulation of requirements is still ongoing. The tyre industry can only develop or adapt solutions once the technical requirements are definitively defined. In very practical terms, therefore, for the tyre industry the lead time necessary for implementation of new technical standards after their adoption cannot be less than 36 months.

- Requesting the implementation for new type approvals for vehicles on the same date as that for tyres would effectively oblige the tyre industry to anticipate the process by at least one year, which in turn would reduce the lead time for implementation below the above-mentioned minimum of 36 months that the industry considers feasible for a first date of implementation. Therefore, a different date of application for new type approvals for tyres and vehicles must be fixed. We propose at least a 12 month period between them.

2. “Date of Manufacture” as reference punt

The date of manufacture of tyres can be easily recognised by consumers, retailers and the national enforcement authorities because of the existing mandatory marking of the date of manufacture on all tyres placed on the EU market. That is, all tyres manufactured within the EU or imported within the EU must bear the date of manufacture engraved visibly on the sidewall as a legal requirement. The distribution chain and notably consumers will thus have an obvious reference punt to determine if the tyre being considered for purchase is legally bound to meet the specified new technical requirements.

Emenda  26

Proposta għal regolament

Artikolu 11 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

5. B'seħħ mid-29 ta' Ottubru 2018, l-awtoritajiet nazzjonali għandhom, għal raġunijiet relatati mar-reżistenza ta' tajers C1 u C2, fil-każ ta' vetturi ġodda tal-kategoriji M, N u O li ma jikkonformawx mal-valuri limitu ta' reżistenza tat-tidwir definiti fit-tabella 2 tal-Parti B ta' l-Anness I, jikkunsidraw ċertifikati ta' konformità li għadhom aktar validi għal finijiet ta' l-Artikolu 26 tad-Direttiva 2007/46/KE u għandhom jipprojbixxu r-reġistrazzjoni, il-bejgħ u d-dħul fl-użu ta' vetturi ta' din ix-xorta u, f'każ ta' tajers ġodda intenzjonati għalihom li ma jikkonformawx mal-valuri limitu ta' reżistenza tat-tidwir definiti fit-tabella 2 tal-Parti B ta' l-Anness I, għandhom jipprojbixxu l-bejgħ u d-dħul fl-użu tagħhom.

imħassar

Emenda  27

Proposta għal regolament

Artikolu 11 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

5a. B'seħħ mid-29 ta' Ottubru 2020, l-awtoritajiet nazzjonali għandhom, għal raġunijiet relatati mar-reżistenza għat-tidwir ta' tajers C1 jew C2, fil-każ ta' vetturi ġodda tal-kategoriji M, N u O li ma jikkonformawx mal-valuri limitu ta' reżistenza għat-tidwir definiti fit-tabella 2 tal-Parti B tal-Anness I, jikkunsidraw ċertifikati ta' konformità bħala invalidi għall-finijiet tal-Artikolu 26 tad-Direttiva 2007/46/KE u għandhom jipprojbixxu r-reġistrazzjoni, il-bejgħ u d-dħul fl-użu ta' vetturi ta' din ix-xorta u, f'każ ta' tajers ġodda intenzjonati għal dan il-għan li jiġu mmanifatturati minn dik id-data 'l quddiem u li ma jikkonformawx mal-valuri limitu ta' reżistenza għat-tidwir definit fit-tabella 2 tal-Parti B tal-Anness I, għandhom jipprojbixxu l-bejgħ u d-dħul fl-użu tagħhom.

Ġustifikazzjoni

1. Lead time & new [tyre and vehicle] type approval:

- As regards tyres that can legally be placed on the EU market, the proposed regulation sets out a highly complex array of obligations and an equally complex schedule for their implementation. While for some of these obligations the technical requirements are well established, for the others the formulation of requirements is still ongoing. The tyre industry can only develop or adapt solutions once the technical requirements are definitively defined. In very practical terms, therefore, for the tyre industry the lead time necessary for implementation of new technical standards after their adoption cannot be less than 36 months.

- Requesting the implementation for new type approvals for vehicles on the same date as that for tyres would effectively oblige the tyre industry to anticipate the process by at least one year, which in turn would reduce the lead time for implementation below the above-mentioned minimum of 36 months that the industry considers feasible for a first date of implementation. Therefore, a different date of application for new type approvals for tyres and vehicles must be fixed. We propose at least a 12 month period between them.

2. “Date of Manufacture” as reference punt

The date of manufacture of tyres can be easily recognised by consumers, retailers and the national enforcement authorities because of the existing mandatory marking of the date of manufacture on all tyres placed on the EU market. That is, all tyres manufactured within the EU or imported within the EU must bear the date of manufacture engraved visibly on the sidewall as a legal requirement. The distribution chain and notably consumers will thus have an obvious reference punt to determine if the tyre being considered for purchase is legally bound to meet the specified new technical requirements.

Emenda  28

Proposta għal regolament

Artikolu 11 – paragrafu 10 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

10a. Dan ir-regolament għandu jkun bla ħsara għal kwalunkwe approvazzjoni tat-tipi KE mogħtija għal vetturi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati qabel id-data msemmija fil-paragrafu 1 u m'għandux iwaqqaf l-estensjoni ta' dawn l-approvazzjonijiet skont il-kondizzjonijiet tad-Direttiva li taħthom kienu oriġinarjament mogħtija.

Ġustifikazzjoni

Id-Direttivi għandhom jiġu revokati għat-tipi ta' vetturi ġodda u għal komponenti u unitajiet tekniċi ġodda u mhux għall-vetturi eżistenti. Inkella, kull vettura eżistenti tkun suġġetta għal riklassifikazzjoni sħiħa.

Emenda  29

Proposta għal regolament

Artikolu 12

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. Stati Membri għandhom jistabbilixxu regoli dwar il-penali applikabbli għall-ksur mill-manifatturi tad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament u għandhom jieħdu l-miżuri kollha neċessarji sabiex jiżguraw li jiġu implimentati. Il-penali ffissati għandhom ikunu effettivi, proporzjonali u dissważivi. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw dawk id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni sa mhux aktar tard minn tmintax-il xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament u għandhom jinnotifikaw mingħajr dewmien kull emenda sussegwenti li taffettwahom.

imħassar

2. It-tipi ta' ksur li huma soġġetti għal penali għandhom jinkludu:

 

a) dikjarazzjonijiet foloz matul il-proċeduri ta' approvazzjoni jew il-proċeduri li jwasslu revoka;

 

b) falsifikar tar-riżultati tat-test għall-approvazzjoni tat-tipi;

 

c) iż-żamma ta' data jew speċifikazzjonijiet tekniċi li jistgħu jwasslu għal sejħa lura jew irtirar ta' l-approvazzjoni tat-tipi.

 

Ġustifikazzjoni

Il-proċess ta' kif wieħed jitratta każi fejn l-approvazzjoni tat-tip mhix jew m'għadhiex valida huwa ttrattat b'mod sħiħ fil-2007/46/EC.

Emenda  30

Proposta għal regolament

Artikolu 13 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Artikolu 13a

 

Il-klawżola ta’ reviżjoni

 

Sad-29 ta' Ottubru 2010 l-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport, flimkien ma' evalwazzjoni tal-impatt u, jekk ikun xieraq, proposti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill għal reviżjoni ulterjuri ta' dan ir-Regolament jew ta' atti oħra relevanti tal-Komunità, fir-rigward ta':

 

a) installazzjoni mandatorja ta' Sistemi għall-Monitoraġġ tal-Pressjoni tat-Tajer fil-vetturi tal-kategoriji N u O;

 

b) approvazzjoni tat-tipi ta' tajers miksija mill-ġdid skont il-valuri limitu għall-irbit fiż-żliq, ir-reżistenza tat-tidwir u l-istorbju tat-tidwir inklużi f'dan ir-Regolament.

Ġustifikazzjoni

Installation of TPMS for commercial vehicles is technically feasible and appropriate with regard to road safety, fuel efficiency and CO2 emissions. Retreaded tyres represent up to 50% of the market for heavy duty vehicles and up to 25% of the market for light vehicle traffic, with the highest share in the Nordic countries. This proportion may increase with scarcity of raw materials and high oil prices reflected in the price of new tyres. It is therefore appropriate to examine the technical, economic and legal feasibility of application of the same type approval standards to retreaded models to ensure continued effectiveness.

Emenda  31

Proposta għal regolament

Anness I – Parti B – Tabella 2

Test propost mill-Kummissjoni

Tabella 2

Kategorija tat-tajers

Valur Massimu (kg/tunnellata)

It-2 stadju

C1

10.5

C2

9

C3

6.5

Emenda

Tabella 2

Kategorija tat-tajers

Valur Massimu (kg/tunnellata)

It-2 stadju

C1

10.5

C2

9

C3

8 (M'hemmx it-2 stadju)

 

Għat-tajers ikklassifikati bħala tajers għas-"silġ" fil-kategoriji C1,C2 jew C3 (kif definit fl-artikolu 3), il-valuri limitu għandhom jiżdiedu b' 1kg/t.

Ġustifikazzjoni

1. stage 2-rolling resistance requirements for C3 are technically very difficult to reach. At present C3-snow tyres with RRC below 6.5kg/t would be less than 20% of the tyre population, and C3-summer tyres would only be around 50%. Even with an extra allowance of +1kg/t, 45.3% of all snow tyres are above 7.5 kg/t and would be excluded.

2. limit values increased by 1kg/t for “snow tyres”:

For Passenger cars and Light Trucks, a summer tyre has mainly longitudinal grooves. Snow tyres generally have a deeper non-skid than summer tyres. This generates higher level of rolling resistance. In addition, a snow tyre has longitudinal and lateral grooves (lateral grooves for better traction). These lateral grooves give, compared to just longitudinal grooves of summer tyres, a further geometrical softening of the tread pattern. These results in more radial tread deformation of a snow tread pattern compared to a standard tread pattern. The increased tread compound deformation amplitudes result in increased (=worse) rolling resistance for snow tyres.

For Truck tyres high inflation pressures and high axial loads are applied.

This results in high radial pressure and high deformations for the tread rubber within the footprint. These tread rubber deformations are significantly contributing to the tyre rolling resistance (more deformation = more (worse) rolling resistance).

The more flexible a tread pattern is, the higher the tread rubber deformations are. More grooves usually increase the flexibility of a tread pattern

Emenda  32

Proposta għal regolament

Anness I – Parti C – punt 1.1 – tabella

Test propost mill-Kummissjoni

Klass tat-tajer

Wisa' nominali tas-sezzjoni (mm)

Valuri limitu f'dB(A)

C1A

≤ 185

70

C1B

> 185 ≤ 215

71

C1C

> 215 ≤ 245

71

C1D

> 245 ≤ 275

72

C1E

> 275

74

Emenda

Klass tat-tajer

Wisa' nominali tas-sezzjoni (mm)

Valuri limitu f'dB(A)

C1A

≤ 185

72

C1B

> 185 ≤ 215

73

C1C

> 215 ≤ 245

74

C1D

> 245 ≤ 275

75

C1E

> 275

76

 

 

Tajers ikklassifikati bħala tajers għas-"silġ" u tajers "Toqol Żejjed" (kif definit skont l-artikolu 3) qed jingħataw +1dB(A). Tajers ikklassifikati bħala tajers għal "użu speċjali" (kif definit skont l-artikolu 3) qed jingħataw +2dB(A)

Ġustifikazzjoni

1. Limit values

The limits proposed by the Commission are too low and may lead to an unjustifiable reduction in other performance characteristics such as wet grip, aquaplaning, wear and handling.

In the C1 category, approximately 50% of all existing tyre families would have to be redesigned. A recent Swedish study shows that only half of the 22 tyres measured would pass the proposed limits (if they were measured on an "average" test track).

The largest reduction in the proposed limits for C1 tyres is 5 dB(A) which is the same as removing almost 3 tyres from a vehicle. Such large reductions in noise will inevitably lead to trade-offs in other performance characteristics such as wet grip, aquaplaning, wear and handling.

For C3 tyres, the biggest problem involves traction tyres, where a reduction of 3 dB(A) in comparison with the current limits would be difficult to accomplish without degrading the adherence properties of drive axle tyres. In effect, drive axle tyres (traction tyres) must have aggressive tread patterns to allow them to move heavy goods vehicles forward in slippery conditions. If the traction properties are degraded, more trucks will have difficulties when even a small amount of snow falls, effectively blocking roads for all traffic.

A very recent study done by TÜV Automotive shows a significant correlation between C3 tyre noise and snow adherence. The quieter tyres are worse in snow traction. In addition, of the 5 traction tyres tested, only one would pass the proposed EC limits, but with no margin for error. The 2 tyres that perform best in snow are 2 and 3 dB(A) higher than the proposed noise limit.

All of these factors punt to the need for the noise limits for C2 and C3 tyres to be revised upwards by 1 to 2 dB(A).

2. Snow tyres

Snow tyres (tyres with a marking M+S) are typically made with more aggressive tread patterns, which tend to make them more noisy. But this pattern layout is required to give the grip in mud and snow conditions. An extra allowance of 1 dB(A) for tyres marked M+S is therefore required in the C1 category.

3. Extra Load tyres

Extra Load or Reinforced tyres carry more weight than their standard load counterparts.

By carrying extra load, they make more noise. This attribute has long been recognized, and the current Directive on tyre noise (Directive 2001/43/EC) takes this into account. Therefore it is justified to continue to allow these tyres to have 1 dB(A) more than standard load tyres.

4. Special use tyres

Special use tyres are designed for use in off-road and on-road applications. They are used in the construction industry, in certain mining and logging activities, and for general off-road areas. Because they must have aggressive tread patterns which allow them to adhere in snow, mud and sand, they make more noise. This feature has long been recognized, and the current Directive on tyre noise (Directive 2001/43/EC) takes this into account and offers a 2 dB(A) allowance for these tyres compared to the standard tyres in all three categories (C1, C2 and C3). Continuing the current situation in the new Regulation is therefore justified.

Emenda  33

Proposta għal regolament

Anness I – Parti C – punt 1.2 – tabella

Test propost mill-Kummissjoni

Klass tat-tajer

Wisa' nominali tas-sezzjoni (mm)

Valuri limitu f'dB(A)

C2

Normali

72

Tajers għal qbid

73

C3

Normali

73

Tajers għal qbid

75

Emenda

Klass tat-tajer

Wisa' nominali tas-sezzjoni (mm)

Valuri limitu f'dB(A)

C2

Normali

73

Tajers għal qbid

75

 

Użu speċjali

76

C3

Normali

74

Tajers għal qbid

76

 

Special use

77

Ġustifikazzjoni

1. Limit values

The limits proposed by the Commission are too low and may lead to an unjustifiable reduction in other performance characteristics such as wet grip, aquaplaning, wear and handling.

In the C1 category, approximately 50% of all existing tyre families would have to be redesigned. A recent Swedish study shows that only half of the 22 tyres measured would pass the proposed limits (if they were measured on an "average" test track).

The largest reduction in the proposed limits for C1 tyres is 5 dB(A) which is the same as removing almost 3 tyres from a vehicle. Such large reductions in noise will inevitably lead to trade-offs in other performance characteristics such as wet grip, aquaplaning, wear and handling.

For C3 tyres, the biggest problem involves traction tyres, where a reduction of 3 dB(A) in comparison with the current limits would be difficult to accomplish without degrading the adherence properties of drive axle tyres. In effect, drive axle tyres (traction tyres) must have aggressive tread patterns to allow them to move heavy goods vehicles forward in slippery conditions. If the traction properties are degraded, more trucks will have difficulties when even a small amount of snow falls, effectively blocking roads for all traffic.

A very recent study done by TÜV Automotive shows a significant correlation between C3 tyre noise and snow adherence. The quieter tyres are worse in snow traction. In addition, of the 5 traction tyres tested, only one would pass the proposed EC limits, but with no margin for error. The 2 tyres that perform best in snow are 2 and 3 dB(A) higher than the proposed noise limit.

All of these factors punt to the need for the noise limits for C2 and C3 tyres to be revised upwards by 1 to 2 dB(A).

2. Snow tyres

Snow tyres (tyres with a marking M+S) are typically made with more aggressive tread patterns, which tend to make them more noisy. But this pattern layout is required to give the grip in mud and snow conditions. An extra allowance of 1 dB(A) for tyres marked M+S is therefore required in the C1 category.

3. Extra Load tyres

Extra Load or Reinforced tyres carry more weight than their standard load counterparts.

By carrying extra load, they make more noise. This attribute has long been recognized, and the current Directive on tyre noise (Directive 2001/43/EC) takes this into account. Therefore it is justified to continue to allow these tyres to have 1 dB(A) more than standard load tyres.

4. Special use tyres

Special use tyres are designed for use in off-road and on-road applications. They are used in the construction industry, in certain mining and logging activities, and for general off-road areas. Because they must have aggressive tread patterns which allow them to adhere in snow, mud and sand, they make more noise. This feature has long been recognized, and the current Directive on tyre noise (Directive 2001/43/EC) takes this into account and offers a 2 dB(A) allowance for these tyres compared to the standard tyres in all three categories (C1, C2 and C3). Continuing the current situation in the new Regulation is therefore justified.

Emenda  34

Proposta għal regolament

Anness II – punt 1 – punt a – punt i

Direttiva 2007/46/KE

Anness IV – Parti I

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

i) Jitħassru l-punti 3 sa 10, 12 sa 38, 42 sa 45 u 47 sa 57;

imħassar

Ġustifikazzjoni

L-iskop huwa li dawn id-Direttivi jkunu sostitwiti b'referenza diretta għar-Regolamenti UN ECE.

Emenda  35

Proposta għal regolament

Anness II – punt 1 – punt b – punt i

Direttiva 2007/46/KE

Anness IV – Appendiċi – tabella

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

i) Jitħassru l-punti 3 sa 10, 12 sa 37, 44, 45 u 50 sa 54 tat-tabella;

imħassar

Ġustifikazzjoni

L-iskop huwa li dawn id-Direttivi jkunu sostitwiti b'referenza diretta għar-Regolamenti UN ECE.

Emenda  36

Proposta għal regolament

Anness II – punt 2 – punt a

Direttiva 2007/46/KE

Anness VI – Appendiċi – tabella

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

a) Jitħassru l-punti 3 sa 10, 12 sa 38, 42 sa 45 u 47 sa 57;

imħassar

Ġustifikazzjoni

L-iskop huwa li dawn id-Direttivi jkunu sostitwiti b'referenza diretta għar-Regolamenti UN ECE.

Emenda  37

Proposta għal regolament

Anness II – punt 3 – punt a – punt i

Direttiva 2007/46/KE

Anness XI – Appendiċi 1 – tabella

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

i) Jitħassru l-punti 3 sa 10, 12 sa 38, 44, 45 u 47 sa 54;

imħassar

Ġustifikazzjoni

L-iskop huwa li dawn id-Direttivi jkunu sostitwiti b'referenza diretta għar-Regolamenti UN ECE.

Emenda  38

Proposta għal regolament

Anness II – punt 3 – punt b – punt i

Direttiva 2007/46/KE

Anness XI – Appendiċi 2 – tabella

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

i) Jitħassru l-punti 3 sa 10, 12 sa 38, 42 sa 45 u 47 sa 57;

imħassar

Ġustifikazzjoni

L-iskop huwa li dawn id-Direttivi jkunu sostitwiti b'referenza diretta għar-Regolamenti UN ECE.

Emenda  39

Proposta għal regolament

Anness II – punt 3 – punt c – punt i

Direttiva 2007/46/KE

Anness XI – Appendiċi 3 – tabella

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

i) Jitħassru l-punti 3 sa 10, 12 sa 37, 44, 45 u 50 sa 54;

imħassar

Ġustifikazzjoni

L-iskop huwa li dawn id-Direttivi jkunu sostitwiti b'referenza diretta għar-Regolamenti UN ECE.

Emenda  40

Proposta għal regolament

Anness II – punt 3 – punt d – punt i

Direttiva 2007/46/KE

Anness XI – Appendiċi 4 – tabella

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

i) Jitħassru l-punti 3 sa 10, 13 sa 36, 42 sa 45 u 47 sa 57;

imħassar

Ġustifikazzjoni

L-iskop huwa li dawn id-Direttivi jkunu sostitwiti b'referenza diretta għar-Regolamenti UN ECE.

Emenda  41

Proposta għal regolament

Anness II – punt 3 – punt e – punt i

Direttiva 2007/46/KE

Anness XI – Appendiċi 5 – tabella

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

i) Jitħassru l-punti 3 sa 10, 12 sa 36, 42 sa 45 u 47 sa 57;

imħassar

Ġustifikazzjoni

L-iskop huwa li dawn id-Direttivi jkunu sostitwiti b'referenza diretta għar-Regolamenti UN ECE.

PROĊEDURA

Titolu

Rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tipi għas-sikurezza ġenerali tal-vetturi bil-mutur

Referenzi

COM(2008)0316 – C6-0210/2008 – 2008/0100(COD)

Kumitat responsabbli

IMCO

Opinjoni mogħtija minn

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

ITRE

5.6.2008

 

 

 

Rapporteur ta’ opinjoni:

       Data tal-ħatra

Jorgo Chatzimarkakis

2.7.2008

 

 

Eżami fil-kumitat

18.9.2008

16.10.2008

 

 

Data ta’ l-adozzjoni

4.11.2008

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

42

4

1

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Lena Ek, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Fiona Hall, David Hammerstein, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Romana Jordan Cizelj, Pia Elda Locatelli, Eugenijus Maldeikis, Eluned Morgan, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Aldo Patriciello, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Amalia Sartori, Andres Tarand, Patrizia Toia, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean, Dominique Vlasto

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

Pilar Ayuso, Etelka Barsi-Pataky, Ivo Belet, Daniel Caspary, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Christian Ehler, Juan Fraile Cantón, Neena Gill, Robert Goebbels, Cristina Gutiérrez-Cortines, Gunnar Hökmark, Pierre Pribetich, Esko Seppänen, Silvia-Adriana Ţicău, Vladimir Urutchev, Lambert van Nistelrooij

  • [1]  Directives 70/221/EEC, 70/222/EEC, 70/311/EEC, 70/387/EEC, 70/388/EEC, 71/320/EEC, 72/245/EEC, 74/60/EEC, 74/61/EEC, 74/297/EEC, 74/408/EEC, 74/483/EEC, 75/443/EEC, 76/114/EEC, 76/115/EEC, 76/756/EEC, 76/757/EEC, 76/758/EEC, 76/759/EEC, 76/760/EEC, 76/761/EEC, 76/762/EEC, 77/389/EEC, 77/538/EEC, 77/539/EEC, 77/540/EEC, 77/541/EEC, 77/649/EEC, 78/316/EEC, 78/317/EEC, 78/318/EEC, 78/549/EEC, 78/932/EEC, 89/297/EEC, 91/226/EEC, 92/21/EEC, 92/22/EEC, 92/24/EEC, 92/114/EEC, 94/20/EC, 95/28/EC, 96/27/EC, 96/79/EC, 97/27/EC, 98/91/EC, 2000/40/EC, 2001/56/EC, 2001/85/EC, 2003/97/EC, 92/23/EEC.

PROĊEDURA

Titolu

Rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tipi għas-sikurezza ġenerali tal-vetturi bil-mutur

Referenzi

COM(2008)0316 – C6-0210/2008 – 2008/0100(COD)

Data meta ġiet ippreżentata lill-PE

23.5.2008

Kumitat responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

IMCO

5.6.2008

Kumitat(i) mitlub(a) jagħti/u opinjoni

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

ENVI

5.6.2008

ITRE

5.6.2008

TRAN

5.6.2008

 

Opinjoni(jiet) mhux mogħtija

       Data tad-deċiżjoni

ENVI

25.6.2008

TRAN

24.6.2008

 

 

Rapporteur(s)

       Data tal-ħatra

Andreas Schwab

3.6.2008

 

 

Eżami fil-kumitat

24.6.2008

14.7.2008

10.11.2008

1.12.2008

Data tal-adozzjoni

2.12.2008

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

32

0

7

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Edit Herczog, Alexander Graf Lambsdorff, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Catiuscia Marini, Arlene McCarthy, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Karin Riis-Jørgensen, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Salvador Domingo Sanz Palacio, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Barbara Weiler, Marian Zlotea

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

Emmanouil Angelakas, André Brie, Wolfgang Bulfon, Jan Cremers, Brigitte Fouré, Joel Hasse Ferreira, Gisela Kallenbach, Othmar Karas, Diana Wallis, Anja Weisgerber, Stefano Zappalà

Sostitut(i) (skont l-Artikolu 178(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Maddalena Calia, Dragoş Florin David, Anna Ibrisagic

Data tat-tressiq

8.12.2008