ZPRÁVA o návrhu nařízení Rady, kterým se mění pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství

8. 12. 2008 - (KOM(2008)0786 – C6‑0449/2008 – 2008/0224(CNS)) - *

Výbor pro právní záležitosti
Zpravodaj: Giuseppe Gargani

Postup : 2008/0224(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0483/2008

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Rady, kterým se mění pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství

(KOM(2008)0786 – C6‑0449/2008 – 2008/0224(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2008)0786),

–   s ohledem na článek 283 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6‑0449/2008),

–   s ohledem na článek 21 statutu poslanců Evropského parlamentu[1],

–   s ohledem článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti a stanovisko Rozpočtového výboru (A6‑0483/2008),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila odpovídajícím způsobem;

3.  domnívá se, že finanční částky uvedené v legislativním návrhu jsou v souladu se stropem okruhu 5 (správní výdaje), víceletého finančního rámce,

4.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

5.  vyzývá k zahájení dohodovacího řízení podle společného prohlášení ze dne 4. března 1975, bude-li mít Rada v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

6.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

7.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení – pozměňující akt

Právní východisko 2 a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

s ohledem na statut poslanců Evropského parlamentu1, a zejména na článek 21,

 

________________

 

1 Rozhodnutí Evropského parlamentu 2005/684/ES, Euratom ze dne 28. září 2005 o přijetí statutu poslanců Evropského parlamentu (Úř. věst. L 262, 7.10.2005, s. 1).

Odůvodnění

Je třeba připojit odkaz na statut poslanců EP, který je v konečném důsledku skutečným právním základem tohoto návrhu.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) Určitý počet těchto zaměstnanců (dále jen „parlamentní asistenti“) poskytuje služby jednomu nebo více poslancům v prostorách Evropského parlamentu ve Štrasburku, v Bruselu, a Lucemburku. Ostatní pracují pro poslance v členském státě, v němž byli tito poslanci zvoleni.

(2) Určitý počet těchto zaměstnanců (dále jen „akreditovaní parlamentní asistenti“) poskytuje služby jednomu nebo více poslancům v prostorách Evropského parlamentu ve Štrasburku, v Bruselu, a Lucemburku. Je třeba rozlišovat mezi asistenty, na které se uplatňuje toto nařízení, a druhým typem asistentů poslanců Evropského parlamentu, tj. asistenty místními, které zaměstnávají poslanci v členském státě, v němž byli zvoleni, a na které se uplatňují příslušná ustanovení prováděcích opatření ke statutu poslanců Evropského parlamentu přijatých předsednictvem Evropského parlamentu dne 17. července 20081.

 

_____________

 

1 Úř. věst. C ..............

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Na rozdíl od těchto ostatních zaměstnanců parlamentní asistenti žijí zpravidla v zahraničí. Pracují v prostorách Evropského parlamentu, v evropském vícejazyčném a multikulturním prostředí a plní úkoly, které přímo souvisí s prací Evropského parlamentu.

(3) Akreditovaní parlamentní asistenti žijí zpravidla v zahraničí. Pracují v prostorách Evropského parlamentu, v evropském vícejazyčném a multikulturním prostředí a plní úkoly, které přímo souvisí s prací, kterou vykonává poslanec nebo poslanci Evropského parlamentu při plnění úkolů poslanců Evropského parlamentu.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) To bylo potvrzeno mimo jiné Soudem prvního stupně Evropských společenství, jenž uznal, že parlamentní asistenti mohou být pro účely služebního řádu úředníků Evropských společenství a pracovního řádu ostatních zaměstnanců v jistém ohledu považováni za osoby vykonávající pracovní činnost pro Parlament.

vypouští se

Odůvodnění

Tento bod odůvodnění je zavádějící. Jedná se o odkaz na rozsudek Soudu prvního stupně, který se zabýval specifickou situací a který je zde vytržen z kontextu.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) Z uvedených důvodů a proto, aby byla prostřednictvím společných pravidel zajištěna transparentnost a právní jistota, je třeba přistoupit k tomu, že tito registrovaní parlamentní asistenti budou – s výjimkou osob pracujících pro poslance v členském státě, v němž byli zvoleni, uzavírat pracovní smlouvu přímo s Evropským parlamentem.

(5) Z uvedených důvodů a proto, aby byla prostřednictvím společných pravidel zajištěna transparentnost a právní jistota, je třeba přistoupit k tomu, že tito akreditovaní parlamentní asistenti budou – s výjimkou osob pracujících pro poslance v členském státě, v němž byli zvoleni, uzavírat pracovní smlouvu přímo s Evropským parlamentem. V souladu s výše uvedenými prováděcími opatřeními ke statutu poslanců Evropského parlamentu jsou místní asistenti naopak zaměstnáváni poslanci Evropského parlamentu na základě smlouvy uzavřené v souladu s platnými právními předpisy členského státu, v němž byl dotyčný poslanec zvolen.

Odůvodnění

Pro zajištění souladu mezi tímto nařízením a prováděcími opatření ke statutu poslanců Evropského parlamentu.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Je tedy třeba, aby se na tyto asistenty vztahoval pracovní řád ostatních zaměstnanců takovým způsobem, aby zohledňoval jejich konkrétní situaci.

(6) Je tedy třeba, aby se na akreditované parlamentní asistenty vztahoval pracovní řád ostatních zaměstnanců takovým způsobem, aby zohledňoval jejich konkrétní situaci, zvláštní úkoly, které vykonávají, a jejich specifické závazky a povinnosti vůči poslanci či poslancům Evropského parlamentu, pro něž pracují.

Odůvodnění

Je nezbytné upřesnit, že akreditovaní asistenti vykonávají své úkoly pro jednoho či více poslanců Evropského parlamentu, pro které pracují a vůči nimž mají specifické závazky a povinnosti. Ve srovnání s ostatními zaměstnanci, na něž se uplatňuje pracovní řád, je jejich právní postavení specifické.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) Zavedením této zvláštní kategorie zaměstnanců není dotčen článek 29 služebního řádu, který stanoví, že pouze úředníci a dočasní zaměstnanci se mohou zúčastnit vnitřního výběrového řízení.

(7) Zavedením této zvláštní kategorie zaměstnanců není dotčen článek 29 služebního řádu, který stanoví, že pouze úředníci a dočasní zaměstnanci se mohou zúčastnit vnitřního výběrového řízení. Žádné ustanovení tohoto nařízení nelze proto vykládat tak, že poskytuje akreditovaným parlamentním asistentům přednostní nebo přímý přístup k místu úředníka či místu jiné kategorie zaměstnanců Evropských společenství, nebo k vnitřním výběrovým řízením na taková pracovní místa.

Odůvodnění

Akreditovaní parlamentní asistenti nesmí mít k daným pracovním místům přednostní přístup.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7a) Stejně jako je tomu u smluvních zaměstnanců, na akreditované parlamentní asistenty se nevztahují články 27 až 34.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) Parlamentní asistenti tedy tvoří zvláštní kategorii zaměstnanců Evropského parlamentu, zejména s ohledem na to, že podporují poslance Evropského parlamentu, jako demokraticky zvolené zástupce s mandátem od voličů, při výkonu jejich činností.

(8) Akreditovaní parlamentní asistenti tedy tvoří zvláštní kategorii ostatních zaměstnanců Evropského parlamentu, zejména s ohledem na to, že jednají podle pokynů a z pověření jednoho či více poslanců Evropského parlamentu a poskytují jim jako demokraticky zvoleným zástupcům s mandátem od voličů přímou podporu při plnění úkolů poslanců Evropského parlamentu na základě vztahu vzájemné důvěry.

Pozměňovací návrh   10

Proposal for a regulation

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a) Evropský parlament stanoví vnitřním rozhodnutím (prováděcími opatřeními) další pravidla pro provádění těchto ustanovení v souladu se zásadou řádného finančního řízení, jak je uvedeno v hlavě II finančního nařízení1,

 

1 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1).

Odůvodnění

Je důležité stanovit i v rámci samotného Parlamentu jasný a transparentní rámec pro následné provádění tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) Proto je nutná určitá změna pracovního řádu ostatních zaměstnanců, která by do něj začlenila tuto novou kategorii zaměstnanců.

(9) Proto je nutná změna pracovního řádu ostatních zaměstnanců, která by do něj začlenila tuto novou kategorii ostatních zaměstnanců a zohlednila na jedné straně specifickou povahu úkolů, funkcí a povinností akreditovaných parlamentních asistentů, jež jim mají umožnit poskytovat poslancům Evropského parlamentu přímou podporu při plnění úkolů, které mají jako poslanci Evropského parlamentu, a to podle jejich pokynů a z jejich pověření, a na straně druhé specifický vztah mezi těmito akreditovanými parlamentními asistenty a správními orgány Parlamentu. Uplatňují-li se – byť analogicky – na uvedené asistenty ustanovení pracovního řádu ostatních zaměstnanců, tyto charakteristiky se zohlední.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) S ohledem na povahu služebních povinností asistentů je třeba zavést pouze jednu kategorii asistentů, která však bude zahrnovat několik platových tříd, do nichž budou zaměstnanci zařazeni na základě kritérií stanovených vnitřním rozhodnutím Evropského parlamentu.

(10) S ohledem na povahu služebních povinností akreditovaných parlamentních asistentů je třeba zavést pouze jednu kategorii akreditovaných parlamentních asistentů, která však bude zahrnovat několik platových tříd, do nichž budou tito asistenti zařazeni na základě údajů poskytnutých daným poslancem či poslanci při zohlednění konkrétních prováděcích opatření přijatých vnitřním rozhodnutím Evropského parlamentu.

Pozměňovací návrh   13

Proposal for a regulation

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a) O nezbytných ročních částkách bude rozhodnuto v rámci ročního rozpočtového procesu.

Odůvodnění

Jedná se o výhradní pravomoc rozpočtového orgánu.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) Smlouvy mezi parlamentními asistenty a Evropským parlamentem by měly být uzavírány na základě vzájemné důvěry mezi parlamentním asistentem a poslancem nebo poslanci Evropského parlamentu, jemuž nebo jimž asistent poskytuje služby.

(11) Smlouvy mezi akreditovanými parlamentními asistenty a Evropským parlamentem jsou uzavírány na základě vzájemné důvěry mezi akreditovaným parlamentním asistentem a poslancem nebo poslanci Evropského parlamentu, jimž asistent poskytuje služby. Délka trvání těchto smluv by se měla přímo odvíjet od délky funkčního období daného poslance či poslanců.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11a) Parlamentní asistenti mají statutární zastoupení mimo systém platný pro úředníky a ostatní zaměstnance, kteří nejsou akreditovanými parlamentními asistenty. Jejich sdružení by je měla zastupovat při jednání s příslušným orgánem Evropského parlamentu, pokud jde o jejich právní status a podmínky zaměstnání.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12) Při zavádění této nové kategorie zaměstnanců je třeba dodržet zásadu rozpočtové neutrality. V této souvislosti Evropský parlament odvede do rozpočtu Evropské unie veškeré příspěvky na financování důchodového systému s výjimkou příspěvku podle čl. 83 odst. 2 služebního řádu, který se sráží z měsíčního platu dotčené osoby.

vypouští se

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení – pozměňující akt

Článek 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Do tří let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost Evropský parlament předloží zprávu o uplatňování tohoto nařízení, aby se přezkoumala možná potřeba úpravy pravidel, která se vztahují na parlamentní asistenty.

Evropský parlament předloží nejpozději do 31. prosince 2011 zprávu o uplatňování tohoto nařízení, aby se přezkoumala možná potřeba úpravy pravidel, která se vztahují na parlamentní asistenty.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – bod 2

Nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESAE)

Článek 5 a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pro účely tohoto pracovního řádu se „parlamentním asistentem“ rozumí zaměstnanec, kterého si vybere jeden nebo více poslanců a který uzavře přímou smlouvu s Evropským parlamentem o poskytování asistentských služeb jednomu nebo více poslancům Evropského parlamentu tak, jak je uvedeno v čl. 125 odst. 1.

Pro účely tohoto pracovního řádu se „akreditovaným parlamentním asistentem“ rozumí osoba, kterou si vybere jeden nebo více poslanců a která uzavře přímou smlouvu s Evropským parlamentem o poskytování přímých asistentských služeb jednomu nebo více poslancům Evropského parlamentu v prostorách Evropského parlamentu v jednom z jeho tří pracovních míst při plnění úkolů poslanců Evropského parlamentu podle jejich pokynů a z jejich pověření na základě vztahu vzájemné důvěry v souladu s článkem 21 statutu poslanců Evropského parlamentu.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – bod 3

Nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESAE)

Název

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Hlava VII

Hlava VII

Parlamentní asistenti

Akreditovaní parlamentní asistenti

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – bod 3

Nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESAE)

Kapitola 1 – čl. 125 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. „Parlamentní asistent“ je zaměstnanec, kterého zaměstnává Evropský parlament za účelem poskytování asistentských služeb jednomu nebo více poslancům při výkonu jejich poslaneckého mandátu, a to v prostorách Evropského parlamentu v jednom ze tří pracovních míst Evropského parlamentu. Plní úkoly, které přímo souvisí s prací Evropského parlamentu.

vypouští se

Parlamentní asistent je zaměstnáván za účelem plnění úkolů buď na částečný, nebo na plný pracovní úvazek, aniž by byl přidělen na pracovní místo uvedené v plánu pracovních míst, který tvoří přílohu oddílu rozpočtu týkajícího se Evropského parlamentu.

 

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloah – bod 3

Nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESAE)

Kapitola 1 – čl. 125 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Evropský parlament přijme vnitřním rozhodnutím ustanovení upravující zaměstnávání parlamentních asistentů.

3. Prováděcí opatření pro účely této hlavy přijme Evropský parlament vnitřním rozhodnutím.

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – bod 3

Nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESAE)

Kapitola 1 – čl. 125 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Parlamentní asistenti jsou vypláceni z celkových prostředků přidělených na oddíl rozpočtu týkající se Evropského parlamentu.

2. Akreditovaní parlamentní asistenti nejsou zařazeni na místa uvedená v seznamu pracovních míst, který tvoří přílohu oddílu rozpočtu týkajícího se Evropského parlamentu. Jejich odměny jsou financovány z příslušné položky rozpočtu a hrazeny z celkových prostředků přidělených na oddíl rozpočtu týkající se Evropského parlamentu.

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – bod 3

Nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESAE)

Kapitola 1 – čl. 126 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Parlamentní asistenti jsou zařazeni do platových tříd.

1. Akreditovaní parlamentní asistenti jsou zařazeni do platových tříd podle údajů, které poskytne poslanec či poslanci, jimž bude asistent pomáhat v jejich parlamentní činnosti. Pro zařazení do platových tříd 14 – 18 musí akreditovaní parlamentní asistenti mít alespoň dokončené vysokoškolské studium nebo srovnatelnou profesní praxi.

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – bod 3

Nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESAE)

Kapitola 1 – čl. 126 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Ustanovení článku 1e služebního řádu týkající se opatření sociální povahy a pracovních podmínek se použijí obdobně.

2. Ustanovení článku 1e služebního řádu týkající se opatření sociální povahy a pracovních podmínek se použijí obdobně, pokud jsou tato opatření slučitelná se zvláštní povahou úkolů a povinností akreditovaných parlamentních asistentů.

 

Odchylně od článku 7 budou pravidla pro autonomní zastoupení akreditovaných parlamentních asistentů stanovena prováděcími opatřeními uvedenými v čl. 125 odst. 3.

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – bod 3

Nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESAE)

Kapitola 2 – čl. 127

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Články 11 až 26a služebního řádu se použijí obdobně. Evropský parlament stanoví vnitřním rozhodnutím praktická prováděcí opatření, která zohlední zvláštní povahu vztahu mezi poslancem a asistentem.

Články 11 až 26a služebního řádu se použijí obdobně, přičemž je třeba důsledně zohlednit zejména zvláštní povahu úkolů a povinností akreditovaných parlamentních asistentů a to, že význačným rysem vztahu mezi těmito asistenty a poslancem nebo poslanci, jimž poskytují služby, musí být vzájemná důvěra. Prováděcí opatření pro tuto oblast přijatá podle čl. 125 odst. 3 zohlední zvláštní povahu vztahu mezi poslanci a jejich akreditovanými parlamentními asistenty.

Odůvodnění

Vzhledem ke své povaze mohou být články 11 až 26a služebního řádu použity na akreditované parlamentní asistenty – byť jen analogicky – pouze tehdy, budou-li řádně zohledněny jejich úkoly a povinnosti a vztah důvěry mezi nimi a poslancem nebo poslanci, kterým asistují.

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloah – bod 3

Nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESAE)

Kapitola 3 – čl. 128 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Článek 1d služebního řádu se použije obdobně.

1. Článek 1d služebního řádu se použije obdobně s ohledem na vztah vzájemné důvěry mezi poslancem Evropského parlamentu a jeho akreditovaným parlamentním asistentem nebo asistenty, přičemž se uznává, že poslanci Evropského parlamentu mohou vybírat akreditované parlamentní asistenty rovněž podle politického spřízněnosti.

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – bod 3

Nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESAE)

Kapitola 3 – čl. 128 – odst. 2 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Parlamentního asistenta si vybírá nebo vybírají poslanec nebo poslanci Evropského parlamentu, jemuž nebo jimž bude poskytovat služby. Aniž jsou dotčena další kritéria, stanovená případně v ustanoveních přijatých podle čl. 125 odst. 2, může být jako asistent přijata osoba, která:

2. Akreditovaného parlamentního asistenta si vybírá jeden nebo více poslanců Evropského parlamentu, jimž bude poskytovat služby. Aniž jsou dotčena další kritéria, stanovená případně v prováděcích opatřeních přijatých podle čl. 125 odst. 3, může být jako asistent přijata osoba, která:

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – bod 3

Nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESAE)

Kapitola 3 – čl.128 – odst. 2 – písm. e

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) prokáže důkladnou znalost jednoho z jazyků Společenství a dostatečnou znalost dalšího jazyka Společenství v rozsahu nezbytném pro výkon pracovních povinností; a

e) důkladnou znalost jednoho z jazyků Společenství a uspokojivou znalost dalšího jazyka Společenství;

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – bod 3

Nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESAE)

Kapitola 3 – čl. 129

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Parlamentní asistent prochází tříměsíční zkušební dobou.

vypouští se

2. Pokud parlamentnímu asistentovi během zkušební doby nemoc nebo úraz zabrání vykonávat povinnosti po dobu jednoho měsíce nebo delší, může mu orgán uvedený v čl. 6 prvním pododstavci na žádost poslance zkušební dobu prodloužit o odpovídající časový úsek.

 

3. Nejpozději měsíc před skončením zkušební doby vyhotoví poslanec Evropského parlamentu – pokud parlamentní asistent svou prací neprokázal, že je vhodné jej dále zaměstnávat – zprávu o schopnosti parlamentního asistenta vykonávat povinnosti spojené s jeho funkcí, jakož i o jeho chování a služební výkonnosti. Orgán uvedený v čl. 6 prvním pododstavci předá zprávu dotčené osobě, která má právo se k ní písemně vyjádřit ve lhůtě osmi dnů. V případě potřeby bude parlamentní asistent propuštěn rozhodnutím orgánu uvedeného v čl. 6 prvním pododstavci, a to pokud mu byla zpráva předána před skončením zkušebního období.

 

4. Propuštěný parlamentní asistent má nárok na odstupné ve výši jedné třetiny svého základního platu za každý celý měsíc odpracovaný ve zkušební době.

 

Odůvodnění

Tento článek zbytečně zdvojuje ustanovení o ukončení zaměstnaneckého poměru. Je zbytečný.

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – bod 3

Nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESAE)

Kapitola 3 – čl. 130– odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Před nástupem parlamentního asistenta do pracovního poměru ověří lékařská služba Evropského parlamentu jeho fyzický stav, aby se Evropský parlament ujistil, že parlamentní asistent splňuje podmínky čl. 128 odst. 2 písm. d).

1. Lékařská služba Evropského parlamentu ověří fyzický stav akreditovaného parlamentního asistenta, aby se Evropský parlament ujistil, že parlamentní asistent splňuje podmínky čl. 128 odst. 2 písm. d).

Odůvodnění

Toto ustanovení by v současném znění způsobovalo příliš dlouhé prostoje mezi rozhodnutím o přijetí akreditovaného parlamentního asistenta a okamžikem, kdy začne plnit své povinnosti.

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – bod 3

Nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESAE)

Kapitola 3 – čl. 131 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Smlouva s parlamentními asistenty se uzavírá na dobu určitou. Aniž jsou dotčena ustanovení článku 140, končí platnost smluv nejpozději na konci volebního období, v jehož průběhu byly uzavřeny.

1. Smlouvy s akreditovanými parlamentními asistenty se uzavírají na dobu určitou a je v nich uvedena platová třída, do níž je asistent zařazen. Smlouvu na dobu určitou lze prodloužit nejvýše dvakrát v průběhu jednoho volebního období. Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, smlouva vyprší na konci volebního období, v jehož průběhu byla uzavřena. Aniž jsou dotčena ustanovení článku 140, končí platnost smluv nejpozději na konci volebního období, v jehož průběhu byly uzavřeny.

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – bod 3

Nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESAE)

Kapitola 3 – čl. 131 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Evropský parlament přijme vnitřní rozhodnutí, v němž stanoví kritéria pro zařazení asistentů při nástupu do určité platové třídy.

2. Provádění opatření uvedená v čl. 125 odst. 3 stanoví parametry pro zařazení asistentů do určité platové třídy.

Pozměňovací návrh   33

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – bod 3

Nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESAE)

Kapitola 4 – čl. 132 – odst. -1 (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

-1. Akreditovaní parlamentní asistenti mohou být zaměstnáni buď na částečný, nebo plný úvazek.

Pozměňovací návrh   34

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – bod 3

Nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESAE)

Kapitola 4 – čl. 132 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Asistentovi nelze nařídit práci přesčas s výjimkou důležité nebo mimořádně naléhavé práce.

2. Asistentovi nelze nařídit práci přesčas s výjimkou důležité nebo mimořádně naléhavé práce. Prováděcími opatřeními uvedenými v čl. 125 odst. 3 mohou být stanovena příslušná pravidla.

Pozměňovací návrh   35

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – bod 3

Nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESAE)

Kapitola 4 – čl. 132 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Pokud jde o dovolenou, pracovní dobu a úřední svátky, použijí se obdobně články 42a, 42b, 55a a 57 až 61 služebního řádu, stejně jako čl. 16 druhý až čtvrtý pododstavec a článek 18 tohoto pracovního řádu. Mimořádné volno, rodičovská dovolená nebo pracovní volno z rodinných důvodů nesmí být delší než doba, na kterou byla smlouva uzavřena.

4. Pokud jde o dovolenou, pracovní dobu a úřední svátky, použijí se obdobně články 42a, 42b, 55a a 57 až 61 služebního řádu, stejně jako čl. 16 druhý a čtvrtý pododstavec a článek 18 tohoto pracovního řádu s ohledem na zvláštní povahu úkolů a povinností registrovaných parlamentních asistentů. Mimořádné volno, rodičovská dovolená nebo pracovní volno z rodinných důvodů nesmí být delší než doba, na kterou byla smlouva uzavřena.

Pozměňovací návrh   36

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – bod 3

Nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESAE)

Kapitola 5 – čl. 133

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Není-li v článcích 134 a 135 stanoveno jinak, použijí se obdobně článek 19, čl. 20 odst. 1 až 3 a článek 21 tohoto pracovního řádu a článek 16 přílohy VII služebního řádu týkající se odměňování a výdajů. Způsob náhrady výdajů na služební cesty se provádí podle ustanovení uvedených v čl. 125 odst. 2.

Není-li v článcích 134 a 135 stanoveno jinak, použijí se obdobně článek 19, čl. 20 odst. 1 až 3 a článek 21 tohoto pracovního řádu a článek 16 přílohy VII služebního řádu týkající se odměňování a výdajů. Způsob náhrady výdajů na služební cesty se provádí podle prováděcích opatření uvedených v čl. 125 odst. 3.

Pozměňovací návrh   37

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – bod 3

Nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESAE)

Kapitola 5 – čl. 134 – tabulka

 

Znění navržené Komisí

 

 

 

 

 

 

 

 

Platová třída

1

2

3

4

5

6

7

Základní plat při plném pracovním úvazku

1 193,00

1 389,85

1 619,17

1 886,33

2 197,58

2 560,18

2 982,61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platová třída

8

9

10

11

12

13

14

Základní plat při plném pracovním úvazku

3 474,74

4 048,07

4 716,00

5 494,14

6 400,67

7 456,78

8 687,15

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozměňovací návrh

 

 

 

 

 

 

 

Platová třída

1

2

3

4

5

6

Základní plat při plném pracovním úvazku

1.886,33

2.045,18

2.217,41

2.404,14

2.606,59

2.826,09

 

 

 

 

 

 

 

Platová třída

7

8

9

10

11

12

Základní plat při plném pracovním úvazku

3.064,08

3.322,11

3.601,87

3.905,18

4.234,04

4.590,59

 

 

 

 

 

 

 

Platová třída

13

14

15

16

17

18

Základní plat při plném pracovním úvazku

4.977,17

5.396,30

5.850,73

6.343,42

6.877,61

7.456,78

Pozměňovací návrh   38

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – bod 3

Nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESAE)

Kapitola 6 – čl. 136

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Není-li v článku 137 stanoveno jinak, použijí se obdobně články 95 až 115 týkající se dávek sociálního zabezpečení.

Není-li v článku 137 stanoveno jinak, použijí se obdobně články 95 až 111 a 113 až 115 týkající se dávek sociálního zabezpečení.

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je snížit administrativní zátěž zrušením odkazu na článek 112. Pozm. návrh dále usiluje o vytvoření systému příspěvků v nezaměstnanosti pro asistenty, kteří jej budou moci využít v případě, že Evropský parlament vypoví jejich smlouvu.

Pozměňovací návrh   39

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – bod 3

Nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESAE)

Kapitola 6 – čl. 136 – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1a. Čl. 96 odst. 11 platí s tím, že v případě, kdy Komise rozhodne, že v důsledku začlenění registrovaných asistentů do systému pojištění pro případ                      nezaměstnanosti je nutné upravit výši příspěvků, jsou nezbytné platby financovány v rámci příslušné rozpočtové položky a jsou vypláceny z celkových prostředků vyčleněných pro oddíl rozpočtu týkající se Evropského parlamentu.

Odůvodnění

Pro zachování rozpočtové neutrality.

Pozměňovací návrh   40

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – bod 3

Nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESAE)

Kapitola 6 – čl. 137 – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2a. Prováděcími opatřeními uvedenými v čl. 125 odst. 3 mohou být stanovena pravidla pro výpočet částek uvedených v odstavcích 1 a 2.

Pozměňovací návrh   41

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – bod 3

Nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESAE)

Kapitola 6 – čl. 137 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Článek 112 se použije pouze v případě smluv uzavřených na dobu nepřesahující jeden rok.

4. Prováděcími opatřeními uvedenými v čl. 125 odst. 3 mohou být stanovena pravidla pro uplatňování článku 112.

Pozměňovací návrh   42

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – bod 3

Nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESAE)

Kapitola 8 – čl. 139

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Použijí se obdobně ustanovení hlavy VII služebního řádu týkající se opravných prostředků.

Použijí se obdobně ustanovení hlavy VII služebního řádu týkající se opravných prostředků. Konkrétní pravidla budou stanovena prováděcími opatřeními uvedenými v čl. 125 odst. 3.

Pozměňovací návrh   43

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – bod 3

Nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESAE)

Kapitola 9 – čl. 140 – odst. 1– písm. d

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) na konci výpovědní lhůty stanovené ve smlouvě, která má parlamentnímu asistentovi nebo Evropskému parlamentu umožnit rozvázání smlouvy před uplynutím její platnosti. Výpovědní doba nesmí být kratší než jeden měsíc za každý ukončený rok služby, nesmí však být kratší než jeden měsíc a delší než tři měsíce. Běh výpovědní doby však nesmí začít během mateřské dovolené nebo volna z důvodu nemoci, pokud volno z důvodu nemoci nepřesáhne tři měsíce. Mimoto se běh výpovědní doby s výhradou výše uvedeného omezení přerušuje během této dovolené a volna;

d) vzhledem k tomu, že základem vztahu mezi poslancem a jeho akreditovaným parlamentním asistentem je důvěra, na konci výpovědní lhůty stanovené ve smlouvě, která akreditovaného parlamentního asistenta nebo Evropský parlament, jenž jedná na žádost poslance nebo poslanců Evropského parlamentu, jimž tento asistent poskytuje služby, opravňuje k rozvázání smlouvy před uplynutím její platnosti. Výpovědní lhůta nesmí být kratší než jeden měsíc za každý ukončený rok služby, nesmí však být kratší než jeden měsíc a delší než tři měsíce. Běh výpovědní lhůta však nesmí začít během mateřské dovolené nebo volna z důvodu nemoci, pokud volno z důvodu nemoci nepřesáhne tři měsíce. Mimoto se běh výpovědní lhůta s výhradou výše uvedeného omezení přerušuje během této dovolené a volna;

Pozměňovací návrh   44

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – bod 3

Nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESAE)

Kapitola 9 – čl. 140 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Končí-li pracovní smlouva podle odst. 1 písm. c), nebo pokud Evropský parlament ukončí smlouvu podle odst. 1 písm. d), má parlamentní asistent nárok na příspěvek odpovídající třetině jeho základního platu za období ode dne skončení pracovního poměru do dne, kdy uplynula platnost jeho pracovní smlouvy, maximálně však na částku ve výši základního platu za dobu tří měsíců.

2. Končí-li pracovní smlouva podle odst. 1 písm. c), má akreditovaný parlamentní asistent nárok na příspěvek odpovídající třetině jeho základního platu za období ode dne skončení pracovního poměru do dne, kdy uplynula platnost jeho pracovní smlouvy, maximálně však na částku ve výši základního platu za dobu tří měsíců.

Odůvodnění

Pokud existuje výpovědní lhůta, po níž bude asistent moci dostávat příspěvky v nezaměstnanosti, není žádná další platba nutná.

Pozměňovací návrh   45

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – bod 3

Nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESAE)

Kapitola 9 – čl. 140 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Aniž jsou dotčeny články 48 a 50, které se použijí obdobně, může být pracovní poměr parlamentního asistenta ukončen bez výpovědní lhůty, pokud úmyslně nebo z nedbalosti závažným způsobem poruší své povinnosti. Orgán uvedený v čl. 6 prvním pododstavci vydá odůvodněné rozhodnutí poté, co měl dotyčný zaměstnanec příležitost předložit svoji obhajobu.

3. Aniž jsou dotčeny články 48 a 50, které se použijí obdobně, může být pracovní poměr akreditovaného parlamentního asistenta ukončen bez výpovědní lhůty, pokud úmyslně nebo z nedbalosti závažným způsobem poruší své povinnosti. Orgán uvedený v čl. 6 prvním pododstavci vydá odůvodněné rozhodnutí poté, co měl dotyčný zaměstnanec příležitost předložit svoji obhajobu.“

 

Konkrétní ustanovení o disciplinárním řízení budou stanovena prováděcími opatřeními uvedenými v čl. 125 odst. 3.

Pozměňovací návrh   46

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha – bod 3

Nařízení č. 31 (EHS), 11 (ESAE)

Kapitola 9 – čl. 140 – odst. 3a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Období trvání pracovního poměru akreditovaného parlamentního asistenta nepředstavuje „léta služby“ pro účely čl. 29 odst. 3 a 4 služebního řádu.

  • [1]  Rozhodnutí Evropského Parlamentu 2005/684/ES, Euratom ze dne 28. září 2005 o přijetí statutu poslanců Evropského parlamentu (Úř. věst. L 262, 7.10.2005, s. 1).

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Nejdříve je zapotřebí zjistit, z čeho tento návrh nařízení vychází.

Je založen na článku 21 statutu poslanců, který stanoví:

„1. Poslanci mají nárok na služby osobních asistentů, které si sami vybírají.

2. Parlament hradí náklady skutečně vzniklé jejich zaměstnáváním.

3. Parlament stanoví podmínky pro uplatňování tohoto nároku.“

Na základě statutu přijalo předsednictvo v červenci 2008 prováděcí opatření ke statutu poslanců Evropského parlamentu, která služby osobních asistentů upravují v kapitole 5 hlavě I. V článku 34 těchto prováděcích opatření se rozlišuje mezi:

· akreditovanými parlamentními asistenty zaměstnanými v jednom ze tří pracovních míst Parlamentu na základě zvláštních právních ustanovení, při jejichž přijetí se vycházelo z článku 283 Smluv (který se týká služebního řádu a pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství); s těmito asistenty uzavírá smlouvy přímo Parlament a Parlament také tyto smlouvy spravuje,

a mezi

· místními asistenty, což jsou fyzické osoby, jejichž úkolem je poskytovat poslancům asistentské služby v členských státech, ve kterých byli zvoleni. Tito asistenti uzavřeli s poslanci pracovní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb v souladu s platnými vnitrostátními předpisy.

Smlouvy místních asistentů by měly spravovat osoby pověřené prováděním plateb, jejichž úlohou bude řádná správa parlamentních asistenčních příspěvků přidělovaných všem poslancům, za něž by měly nést odpovědnost. Konečně se tak odstraní nejistota a nejasnosti současného systému, který se stal předmětem kritiky.

Akreditovaní parlamentní asistenti budou naopak podléhat opatřením založeným na služební řádu, konkrétně na pracovním řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství (the Conditions of Employment of Other Servant of the European Communities, CEOS). Návrh nařízení, který Komise předložila po jednáních vycházejících ze zjištění pracovní skupiny předsednictva EP, které předsedala poslankyně EP Martine Roure, je značně výjimečný, a tedy i značně komplexní a složitý. Tato hlediska byla ve zprávě vzata v potaz a byla předmětem dlouhé a podrobné diskuse Výboru pro právní záležitosti.

Cílem všech pozměňovacích návrhů přijatých Výborem pro právní záležitosti je zajistit soulad mezi ustanoveními, která upravují postavení ostatních zaměstnanců, a těmi, jež se vztahují na akreditované asistenty. Dále pozměňovací návrhy usilují o úplné oddělení těchto dvou souborů pravidel, jelikož celý návrh musí náležitě zohlednit a zdůraznit specifický charakter vztahu mezi poslancem a jeho asistentem či asistenty, jenž se zakládá na vzájemné důvěře.

Jediným účelem pozměňovacích návrhů k bodům odůvodnění 3 a 5 je klást více zdůraznit rozdíl mezi místními asistenty a akreditovanými parlamentními asistenty, kteří pracují ve vícejazyčném a multikulturním „evropském“ prostředí. Ostatní pozměňovací návrhy usilují o sladění označení, která se v návrhu ve spojitosti s asistenty vyskytují, s označeními použitými v prováděcích opatřeních ke statutu, totiž označení „místní asistenti“ a „akreditovaní parlamentní asistenti“.

Návrh usiluje o úpravu CEOS vložením nové kategorie zaměstnanců, tedy akreditovaných parlamentních asistentů. Z toho vyplývá, že pokud nebude stanoveno jinak, budou se na parlamentní asistenty vztahovat všechna ustanovení CEOS, jakož i část služebního řádu.

V této souvislosti je třeba poukázat na fakt, že účelem těchto dvou právních aktů je zajistit nezávislost a efektivitu úředníků a dalších zaměstnanců pracujících ve správě Společenství. Jedná se o akty založené na zásadách rovnosti, nediskriminace, transparentních náborových postupů a objektivního hodnocení výkonu, které nutně doprovázejí vstup do veřejných služeb Evropských společenství. Je však obtížné skloubit je se specifickým charakterem práce parlamentního asistenta, která je založena na důvěře.

Vztah mezi poslancem EP a jeho asistentem či asistenty je, a musí nutně být, založen na vzájemné důvěře. Vychází z porozumění v otázkách politických a ideologických, v některých případech v otázkách etických, náboženských či osobních, zatímco pracovní vztahy zaměstnanců EU se opírají o kritéria transparentnosti, objektivního hodnocení a loajality k orgánům a institucím.

Úsilí o zajištění souladu mezi těmito pravidly a mezi zvláštním charakterem nového druhu smlouvy, kterou uzavírá evropská instituce (Parlament) s asistentem, jehož si zvolil určitý poslanec k asistenci při výkonu své činnosti, se stalo podnětem pro řadu pozměňovacích návrhů uvedených v této zprávě, konkrétně: pozměňovací návrhy k bodům odůvodnění 3, 4, 6, 8 a obzvláště 9 (v němž se poukazuje na fakt, že při začlenění této kategorie smlouvy do CEOS je třeba vzít v úvahu zvláštní vztah mezi asistentem a poslancem); pozměňovacím návrhy k bodu odůvodnění 11 a k článku 5a (které definují vztah mezi asistentem a poslancem založený na vzájemné důvěře) a pozměňovací návrhy k čl. 126 odst. 2, 127 a 128 odst. 1 (jenž se zabývá obdobným uplatněním služebního řádu s náležitým zohledněním specifických rysů dotčeného pracovního vztahu).

Zásadním předpokladem vzájemné důvěry, o niž se takový vztah opírá, je skutečnost, že poslanec si může sám svého parlamentního asistenta či asistenty vybrat, jak je vysloveně stanoveno v článku 21 statutu poslanců. Projednávané nařízení musí zaručit tuto svobodnou volbu, jež nemůže být omezena jen na nábor asistenta, ale musí se vztahovat i na odměňování, kariérní postup a určitým způsobem i na ukončování pracovního poměru. O zaručení svobodné volby poslanců usilují pozměňovací návrhy k bodu odůvodnění 10 a k čl. 126 odst. 1. Cílem posledního zmíněného pozměňovacího návrhu je zaručit svobodu výběru, pokud jde o ukončování pracovního poměru na základě výpovědi v souladu s čl. 140 odst. 1 písm. d).

Opět s cílem zachovat svobodnou volbu poslanců je v pozměňovacích návrzích k bodu odůvodnění 10 a k čl. 131 odst. 2 označení „kritéria“ náboru asistentů a jejich rozdělení do platových tříd (která mají být stanovena v souladu s interními prováděcími předpisy) nahrazeno označením „parametry“, jež více odpovídá pravomoci volného uvážení, která se zásadou svobodné volby úzce souvisí. V tomto kontextu se domníváme, že článek 128 daného návrhu, podle něhož má k podmínkám přijetí patřit dosažení určité úrovně vzdělání nebo nabytí odborné praxe, by měl být vykládán spíše jako snaha o zajištění větší transparentnosti než o stanovení kritérií.

Obdobným způsobem pozměňovací návrh k článku 134 zvyšuje počet platových tříd asistentů, tedy opět za účelem posílení pravomoci poslanců jednat na základě vlastního uvážení a usnadnit kariérní postup asistentů.

Při přezkoumávání návrhu Komise bylo naší povinností zvážit, zda specifické rysy pravidel, která se vztahují na parlamentní asistenty, nemohou ohrozit transparentnost a nezávislost veřejné služby Evropských společenství jako takové. Bylo nutné náležitě se zamyslet nad tím, jaký dopad by na úředníky a ostatní zaměstnance mělo začlenění značně specifické kategorie zaměstnanců do základních právních předpisů upravujících jejich zaměstnanecké podmínky vzhledem k tomu, že tito zaměstnanci by nepodléhali stejným zásadám nezávislosti, loajality k orgánům a institucím, objektivního hodnocení výkonu, efektivity a transparentnosti. Účelem některých pozměňovacích návrhů uvedených ve zprávě je zajistit, aby tyto dva systémy, které budou patřit ke stejnému souboru pravidel, nebyly protichůdné. Touto snahou jsou vedeny zejména pozměňovací návrhy k bodu odůvodnění 7 (v němž je vyloučena jakákoli možnost zvýhodnění asistentů při vstupu do veřejných služeb Evropských společenství) a k čl. 140 odst. 3a, který stanoví, že doba, po kterou je asistent zaměstnán na této pozici, nepředstavuje „léta služby“, jak je tomu u dočasných zaměstnanců.

Pokud jde o disciplinární řízení, jež platí pro ostatní kategorie zaměstnanců, je třeba přijmout v rámci interních prováděcích opatření zvláštní ustanovení, aby tato řízení nebyla v rozporu se specifickými rysy nového druhu smlouvy. O zajištění tohoto souladu usilují pozměňovací návrhy k čl. 104 odst. 3.

Zastoupení asistentů v odborech je otázka, která vyžaduje zvláštní pozornost. V pozměňovacích návrzích k bodu odůvodnění 11a a čl. 126 odst. 2 se hovoří o zvláštním zastoupení asistentů mimo parlamentní výbor zaměstnanců, ale i o tom, že mezi oběma orgány by měly být vytvořeny náležité vazby.

Některé pozměňovací návrhy, například návrhy týkající se prováděcích opatření nebo související s označeními asistentů (které již byly zmíněny výše), sledují jediný cíl, a to posílit právní jednotnost návrhu.

Zkušební doba stanovená v článku 129 by měla být zrušena jako irelevantní a zbytečná. Obzvláště zpráva o asistentově způsobilosti k výkonu práce by byla bezdůvodnou byrokratickou zátěží, jelikož místo ní lze využít postup vedoucí k ukončení pracovního poměru na základě výpovědi stanovený v čl. 140 písm. d).

Ve znění pozměněném Výborem pro právní záležitosti návrh Komise umožní uplatňovat pravidla upravující postavení akreditovaných parlamentních asistentů a poskytne ty nejlepší záruky svrchovanosti a nezávislosti Parlamentu a jeho poslanců. Navíc na základě zprávy uvedené v pozměněném článku 2, kterou má Parlament předložit nejpozději do 31. prosince 2011, bude možné fungování těchto pravidel podrobněji zhodnotit a předložit návrhy na jakékoliv nezbytné změny.

STANOVISKO Rozpočtového výboru (11. 11. 2008)

pro Výbor pro právní záležitosti

k návrhu nařízení Rady, kterým se mění pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství
(KOM(2008) 0786 – C6‑0449/2008 – 2008/0224(CNS))

Navrhovatel: Janusz Lewandowski

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Otázka nových pravidel pro parlamentní asistenty byla hlavním bodem postupu přijímání rozpočtu Evropského parlamentu na rok 2009. Jednání mezi předsednictvem, Rozpočtovým výborem a generálním tajemníkem započala již v únoru 2008 předběžnou analýzou nezbytných opatření.

Usnesení Parlamentu o pokynech pro rozpočtový proces pro rok 2009 (z března 2008) a usnesení Parlamentu o odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2009 (tj. předběžný návrh rozpočtu předložený Parlamentem v květnu 2008) pak obsahovala jasná prohlášení o tom, že z hlediska politického i z hlediska rozpočtu je podle Parlamentu naléhavé tuto otázku vyřešit.

Na podzim pak bylo po dalších jednáních, která proběhla v rámci pilotní fáze užší spolupráce mezi předsednictvem a Rozpočtovým výborem, a po oficiálním dohodovacím jednání o rozpočtu mezi těmito dvěma subjekty dosaženo také dohody (rozpočtově neutrální vzhledem k předchozí situaci) v otázkách výdajů přímo souvisejících s parlamentními asistenty.

Po formální stránce rozpočtový orgán rovněž naznačil, že s cílem zajistit bezproblémové uplatňování nových pravidel souhlasí, aby se nepatrně upravila rozpočtová nomenklatura a určité kategorie vnitřních převodů mohl v budoucnu provádět předseda Evropského parlamentu, a to výhradně v závislosti na počtu asistentů, na něž se budou v určitou dobu vztahovat nová ustanovení.

Je třeba rovněž poznamenat, že návrh rozpočtu počítá také s 15 novými administrativními místy (z nichž 5 je pouze na rezervním seznamu) souvisejícími s administrativním provedením nového systému.

Při schvalování prvního čtení rozpočtu na rok 2009 v říjnu 2008 Rozpočtový výbor s plénem znovu vyzvali k urychlenému řešení.

Navrhovatel je přesvědčen, že i v legislativním návrhu by měl být kladen důraz na řádné finanční řízení a výše zmíněnou strategii rozpočtové neutrality. Došel rovněž k závěru, že předložený návrh by měl být slučitelný s víceletým finančním rámcem pro období 2007–2013.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh legislativního usnesení

Bod 2 a (nový)

Návrh legislativního usnesení

Pozměňovací návrh

 

2a. domnívá se, že finanční částky uvedené v legislativním návrhu jsou v souladu se stropem okruhu 5 (správní výdaje), víceletého finančního rámce,

Odůvodnění

Podle jednacího řádu by se měla ověřovat finanční slučitelnost legislativních návrhů.

Pozměňovací návrh   2

Návrh legislativního usnesení

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

8a. Evropský parlament stanoví vnitřním rozhodnutím (prováděcími pravidly) další pravidla pro provádění těchto ustanovení v souladu se zásadou řádného finančního řízení, jak je uvedeno v hlavě II finančního nařízení1,

 

1 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1).

Odůvodnění

Je důležité stanovit i v rámci samotného Parlamentu jasný a transparentní rámec pro následné provádění tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   3

Návrh legislativního usnesení

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

10a. o nezbytných ročních částkách bude rozhodnuto v rámci ročního rozpočtového procesu,

Odůvodnění

Jedná se o výhradní pravomoc rozpočtového orgánu.

POSTUP

Název

Návrh nařízení Rady, kterým se mění pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství

Referenční údaje

KOM(2008)0786 – C6-0449/2008 – 2008/0224(CNS)

Příslušný výbor

JURI

Výbor, který zaujal stanovisko

Datum oznámení na zasedání

BUDG0.0.0000

 

Užší spolupráce – datum oznámení na zasedání

0.0.0000

Navrhovatel(ka)

Datum jmenování

Janusz Lewandowski

5.11.2008

Předchozí navrhovatel(ka)

 

Projednání ve výboru

11.11.2008

 

 

 

 

Datum přijetí

11.11.2008

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

190

0

 

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Simon Busuttil, Paulo Casaca, Salvador Garriga Polledo, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Margaritis Schinas, Nina Škottová, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Esther De Lange

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

 

Poznámky (údaje, které jsou k dispozici jen v jednom jazyce)

...

POSTUP

Název

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství

Referenční údaje

KOM(2008)0786 – C6-0449/2008 – 2008/0224(CNS)

Datum konzultace s EP

19.11.2008

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

JURI

20.11.2008

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

20.11.2008

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Giuseppe Gargani

3.11.2008

 

 

Projednání ve výboru

17.11.2008

 

 

 

Datum přijetí

4.12.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

25

1

1

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Giulietto Chiesa, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Costas Botopoulos, Sharon Bowles, Mogens Camre, Jean-Paul Gauzès, Georgios Papastamkos, József Szájer, Ieke van den Burg, Renate Weber

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Martine Roure, Andreas Schwab, Sahra Wagenknecht