BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om ændring af ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber

8.12.2008 - (KOM(2008)0786 – C6‑0449/2008 – 2008/0224(CNS)) - *

Retsudvalget
Ordfører: Giuseppe Gargani

Procedure : 2008/0224(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0483/2008
Indgivne tekster :
A6-0483/2008
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets forordning om ændring af ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber

(KOM(2008)0786 – C6‑0449/2008 – 2008/0224(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2008)0786),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 283, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6‑0449/2008),

–   der henviser til artikel 21 i statutten for Europa-Parlamentets medlemmer[1],

–   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

–   der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelse fra Budgetudvalget (A6‑0483/2008),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.  finder, at de beløb, der er angivet i forslaget til retsakt, er forenelige med loftet for udgiftsområde 5, administrative udgifter, i den flerårige finansielle ramme;

4.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

5.  kræver, at der indledes samrådsprocedure, jf. fælleserklæringen af 4. marts 1975, hvis Rådet ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

6.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

7.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Henvisning 2a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

under henvisning til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer1, særlig artikel 21,

 

___________________

1Europa-Parlamentets afgørelse 2005/684/EF, Euratom af 28. september 2005 om vedtagelse af statutten for Europa-Parlamentets medlemmer (EUT L 262 af 7.10.2005, s. 1).

Begrundelse

Det er bydende nødvendigt at tilføje en henvisning til medlemsstatutten, der udgør det endegyldige retsgrundlag for forslaget.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) Et begrænset antal medarbejdere (i det følgende benævnt "parlamentariske assistenter") bistår et eller flere medlemmer af Europa-Parlamentet i Europa-Parlamentets lokaler i Strasbourg, Bruxelles og i Luxembourg. De øvrige arbejder for medlemmerne i det land, hvor medlemmerne er valgt.

 

(2) Et begrænset antal medarbejdere (i det følgende benævnt "akkrediterede parlamentariske assistenter") bistår et eller flere medlemmer af Europa-Parlamentet i Europa-Parlamentets lokaler i Strasbourg, Bruxelles og i Luxembourg. Der sondres mellem de assistenter, som er omfattet af denne forordning, og den anden type af assistenter for Europa-Parlamentets medlemmer, nemlig de lokale assistenter, som medlemmerne ansætter i den medlemsstat, hvor de er valgt, og som er omfattet af de relevante bestemmelser i gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, der blev vedtaget af Europa-Parlamentets Præsidium den 7. juli 20081.

 

1 EUT C …

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) I modsætning til sidstnævnte er parlamentariske assistenter som regel udstationerede. De arbejder i Europa-Parlamentets bygninger i et europæisk, flersproget og multikulturelt miljø og varetager opgaver, der er direkte knyttet til Europa-Parlamentets arbejde.

(3) Akkrediterede parlamentariske assistenter er som regel udstationerede. De arbejder i Europa-Parlamentets bygninger i et europæisk, flersproget og multikulturelt miljø og varetager opgaver, der er direkte knyttet til det arbejde, der udføres af et eller flere medlemmer af Europa-Parlamentet i udøvelsen af deres funktioner som medlemmer af Europa-Parlamentet.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) Dette er endvidere blevet bekræftet af De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans, som har anerkendt, at parlamentariske assistenter i visse henseender, hvad angår anvendelsen af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte, kan betragtes som varetagende opgaver for Parlamentet.

udgår

Begrundelse

Denne betragtning er misvisende. Den er hentet ud af konteksten fra en dom, der er afsagt af Retten i Første Instans for at tage stilling til en konkret situation.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) Af disse årsager og for at sikre gennemsigtighed, ikke-forskelsbehandling og retssikkerhed ved hjælp af fælles regler er det nødvendigt at sørge for, at disse assistenter, med undtagelse af personer, der arbejder for medlemmerne i den medlemsstat, hvor medlemmerne er valgt, herunder personer, der arbejder lokalt i en af de medlemsstater, hvor de tre arbejdssteder er beliggende, bliver kontraktansat direkte af Europa-Parlamentet.

(5) Af disse årsager og for at sikre gennemsigtighed, ikke-forskelsbehandling og retssikkerhed ved hjælp af fælles regler er det nødvendigt at sørge for, at akkrediterede parlamentariske assistenter, med undtagelse af personer, der arbejder for medlemmerne i den medlemsstat, hvor medlemmerne er valgt, herunder personer, der arbejder lokalt i en af de medlemsstater, hvor de tre arbejdssteder er beliggende, bliver kontraktansat direkte af Europa-Parlamentet. Derimod bliver lokale assistenter, jf. de ovennævnte gennemførelsesbestemmelser til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, ansat af medlemmer af Europa-Parlamentet under kontrakter, der indgås efter gældende national ret i den medlemsstat, hvor medlemmerne er valgt.

Begrundelse

Formålet er at sikre konsekvens mellem denne forordning og gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) Det er derfor hensigtsmæssigt, at disse assistenter bliver omfattet af ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte på en sådan måde, at der tages hensyn til deres særlige situation.

(6) Det er derfor hensigtsmæssigt, at akkrediterede parlamentariske assistenter bliver omfattet af ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte på en sådan måde, at der tages hensyn til deres særlige situation, det særlige arbejde, de udfører, og de særlige opgaver og forpligtelser, der påhviler dem i forhold til det eller de medlemmer af Europa-Parlamentet, som de arbejder for.

Begrundelse

Det er af vital betydning, at det præciseres, at akkrediterede parlamentariske assistenter udfører arbejde for det eller de medlemmer, som de er ansat af, og i forhold til hvem der påhviler dem særlige opgaver og forpligtelser. I sammenligning med de øvrige ansatte, der er omfattet af ansættelsesvilkårene, har de sui generis-status.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) Indførelsen af denne særlige personalekategori berører ikke vedtægtens artikel 29, hvorefter interne udvælgelsesprøver kun er åbne for tjenestemænd og midlertidigt ansatte.

(7) Indførelsen af denne særlige personalekategori berører ikke vedtægtens artikel 29, hvorefter interne udvælgelsesprøver kun er åbne for tjenestemænd og midlertidigt ansatte. Denne forordning indeholder derfor ingen bestemmelser, der kan udlægges således, at de giver akkrediterede parlamentariske assistenter privilegeret eller direkte adgang til stillinger som tjenestemænd eller andre kategorier af ansatte i De Europæiske Fællesskaber eller til interne udvælgelsesprøver til sådanne stillinger.

Begrundelse

Akkrediterede parlamentariske assistenter må ikke have privilegeret adgang til de pågældende stillinger.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 7 a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a) Lige som det gælder for kontraktansatte, finder artikel 27 til 34 i vedtægten ikke anvendelse på akkrediterede parlamentariske assistenter.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) Parlamentariske assistenter udgør således en særlig personalekategori, der kun findes i Europa-Parlamentet, navnlig med hensyn til det forhold at de bistår medlemmer af Europa-Parlamentet i disses egenskab af demokratisk valgte repræsentanter, som har fået overdraget et mandat, i udøvelsen af deres hverv.

(8) Akkrediterede parlamentariske assistenter udgør således en særlig kategori af andre ansatte, der kun findes i Europa-Parlamentet, navnlig med hensyn til det forhold, at de efter anvisning fra et eller flere medlemmer af Europa-Parlamentet, under deres myndighed og i et legitimt og gensidigt tillidsforhold yder direkte bistand til dette eller disse medlemmer i udøvelsen af deres funktioner som medlemmer af Europa-Parlamentet.

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at anvende den korrekte terminologi på de forskellige sprog. Det er vigtigt klart at definere de akkrediterede parlamentariske assistenters rolle og deres forhold til det eller de medlemmer, som de bistår.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

8a. De nærmere regler om gennemførelsen af disse bestemmelser vil blive fastsat i Europa-Parlamentets interne afgørelse (gennemførelsesbestemmelser) på grundlag af princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning som fastlagt i finansforordningens afsnit II1.

 

1 Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1).

Begrundelse

Det er vigtigt at opstille klare og gennemsigtige rammer inden for Parlamentet med henblik på den efterfølgende gennemførelse af denne forordning.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) Derfor er det påkrævet at foretage en begrænset ændring af ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte for at indpasse denne nye personalekategori.

(9) Derfor er det påkrævet at foretage en ændring af ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte for at indpasse denne nye kategori af andre ansatte under hensyntagen dels til akkrediterede parlamentariske assistenters særlige opgaver, funktioner og ansvarsområder, der er defineret således, at de kan yde direkte bistand til medlemmer af Europa-Parlamentet i udøvelsen af deres hverv som medlemmer af Europa-Parlamentet efter disses anvisning og under deres myndighed, dels til det særlige forhold mellem disse akkrediterede parlamentariske assistenter og Parlamentets administration. I de tilfælde, hvor bestemmelserne i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte finder anvendelse, endog analogt, på disse assistenter, skal der tages hensyn til disse faktorer.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) I betragtning af karakteren af assistenternes opgaver er det nødvendigt kun at operere med en enkelt kategori af assistenter, der imidlertid er fordelt på forskellige lønklasser, som tildeles ud fra kriterier, som fastsættes af Europa-Parlamentet i en intern afgørelse.

(10) I betragtning af karakteren af de akkrediterede parlamentariske assistenters opgaver er det nødvendigt kun at operere med en enkelt kategori af akkrediterede parlamentariske assistenter, der imidlertid er fordelt på forskellige lønklasser, som tildeles efter det eller de pågældende medlemmers anvisning i lyset af specifikke retningslinjer, som fastsættes af Europa-Parlamentet ved intern afgørelse.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

10a. De nødvendige årlige beløb vil blive fastsat inden for rammerne af den årlige budgetprocedure.

Begrundelse

Budgetmyndighedens prærogativ.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) De kontrakter, der indgås mellem parlamentariske assistenter og Europa-Parlamentet, bør tage udgangspunkt i det gensidige tillidsforhold mellem den parlamentariske assistent og det medlem/de medlemmer af Europa-Parlamentet, som assistenten bistår.

(11) De kontrakter, der indgås mellem akkrediterede parlamentariske assistenter og Europa-Parlamentet, bør tage udgangspunkt i det gensidige tillidsforhold mellem den akkrediterede parlamentariske assistent og det medlem/de medlemmer af Europa-Parlamentet, som assistenten bistår. Sådanne kontrakters varighed bør sammenkædes direkte med det pågældende medlem/de pågældende medlemmers mandat.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11a) De parlamentariske assistenters retmæssige repræsentation ligger uden for rammerne af den ordning, der gælder for tjenestemænd og andre ansatte, som ikke har status som akkrediterede parlamentariske assistenter. Deres organisation(er) bør optræde som deres repræsentant over for Europa-Parlamentets kompetente myndighed i forbindelse med spørgsmål vedrørende deres retsstilling og ansættelsesvilkår.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) Det er påkrævet at respektere princippet om budgetneutralitet ved indførelsen af denne nye personalekategori. I den forbindelse vil Europa-Parlamentet udbetale til Den Europæiske Unions almindelige budget de samlede bidrag, der er nødvendige for at finansiere pensionsordningen med undtagelse af bidraget i henhold til vedtægtens artikel 83, stk. 2, som fratrækkes den pågældende persons månedsløn.

udgår

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Inden tre år efter denne forordnings ikrafttræden forelægger Europa-Parlamentet en rapport om gennemførelsen af denne forordning med henblik på at undersøge et eventuelt behov for at tilpasse reglerne vedrørende parlamentariske assistenter.

Senest den 31. december 2011 forelægger Europa-Parlamentet en rapport om gennemførelsen af denne forordning med henblik på at undersøge et eventuelt behov for at tilpasse reglerne vedrørende parlamentariske assistenter.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – punkt 2

Forordning (EØF) nr. 31, (Euratom) nr. 11

Artikel 5a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ved "parlamentarisk assistent" forstås i disse ansættelsesvilkår medlemmer af personalet, der er udvalgt af et eller flere medlemmer og kontraktansat direkte af Europa-Parlamentet for at bistå et eller flere medlemmer af Europa-Parlamentet som fastsat i artikel 125, stk. 1.

Ved "akkrediteret parlamentarisk assistent" forstås i disse ansættelsesvilkår personer, der er udvalgt af et eller flere medlemmer og kontraktansat direkte af Europa-Parlamentet for at yde direkte bistand i Europa-Parlamentets bygninger på et af dets tre arbejdssteder til det eller de pågældende medlemmer af Europa-Parlamentet i udøvelsen af deres funktioner som medlemmer af Europa-Parlamentet, efter disses anvisning, under deres myndighed og i et forhold præget af gensidig tillid, jf. artikel 21 i statutten for Europa-Parlamentets medlemmer.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – punkt 3

Forordning (EØF) nr. 31, (Euratom) nr. 11

Titel

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Afsnit VII

Afsnit VII

Parlamentariske assistenter

Akkrediterede parlamentariske assistenter

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – punkt 3

Forordning (EØF) nr. 31, (Euratom) nr. 11

Kapitel 1 – artikel 125 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. En "parlamentarisk assistent" er et medlem af personalet, der er ansat af Europa-Parlamentet til i Europa-Parlamentets bygninger på et af Europa-Parlamentets tre arbejdssteder at bistå et eller flere medlemmer ved udøvelsen af deres mandat. Den pågældende udfører opgaver, der er direkte knyttet til Europa-Parlamentets arbejde.

udgår

Parlamentariske assistenterne er ansat til at udføre arbejdsopgaver enten på deltid eller på fuld tid uden at være ansat i en stilling, der er medtaget i den stillingsoversigt, der er vedlagt som bilag til Europa-Parlamentets sektion af budgettet.

 

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – punkt 3

Forordning (EØF) nr. 31, (Euratom) nr. 11

Kapitel 1 – artikel 125 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Europa-Parlamentet vedtager ved intern afgørelse de bestemmelser, der gælder for de parlamentariske assistenters ansættelsesforhold.

3. Europa-Parlamentet vedtager ved intern afgørelse gennemførelsesbestemmelser med henblik på anvendelsen af dette afsnit.

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – punkt 3

Forordning (EØF) nr. 31, (Euratom) nr. 11

Kapitel 1 – artikel 125 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. De parlamentariske assistenter aflønnes over de samlede bevillinger, der er opført i den sektion i budgettet, der vedrører Europa-Parlamentet.

2. Akkrediterede parlamentariske assistenter ansættes ikke i en stilling, der er medtaget i den stillingsoversigt, der er vedlagt som bilag til den sektion i budgettet, der vedrører Europa-Parlamentet. De finansieres over den relevante budgetpost og aflønnes over de samlede bevillinger, der er opført i den sektion i budgettet, der vedrører Europa-Parlamentet.

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – punkt 3

Forordning (EØF) nr. 31, (Euratom) nr. 11

Kapitel 1 – artikel 126 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. De parlamentariske assistenter indplaceres i lønklasser.

1. Den akkrediterede parlamentariske assistent indplaceres i den lønklasse, der anvises af det eller de medlemmer, som assistenten skal bistå ved udførelsen af deres parlamentariske arbejde. For at kunne blive indplaceret i lønklasse 14-18 skal akkrediterede parlamentariske assistenter mindst have fuldført et studieforløb, der fører til tildeling af en universitetsgrad, og/eller have tilsvarende erhvervserfaring.

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – punkt 3

Forordning (EØF) nr. 31, (Euratom) nr. 11

Kapitel 1 – artikel 126 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Bestemmelserne i vedtægtens artikel 1e om foranstaltninger af social art og arbejdsvilkår finder tilsvarende anvendelse.

2. Bestemmelserne i vedtægtens artikel 1e om foranstaltninger af social art og arbejdsvilkår finder tilsvarende anvendelse, for så vidt som disse foranstaltninger er forenelige med den særlige karakter af de opgaver og forpligtelser, som akkrediterede parlamentariske assistenter påtager sig.

 

Uanset artikel 7 fastlægges aftaler vedrørende selvstændig repræsentation for akkrediterede parlamentariske assistenter i de i artikel 125, stk. 3, omhandlede gennemførelsesbestemmelser.

Ændringsforslag   25

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – punkt 3

Forordning (EØF) nr. 31, (Euratom) nr. 11

Kapitel 2 – artikel 127

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Vedtægtens artikel 11-26a finder tilsvarende anvendelse. Europa-Parlamentet vedtager ved intern afgørelse gennemførelsesbestemmelser, der tager hensyn til det særlige tilknytningsforhold mellem medlemmet og assistenten.

Vedtægtens artikel 11-26a finder tilsvarende anvendelse under streng hensyntagen til navnlig den særlige karakter af akkrediterede parlamentariske assistenters funktioner og opgaver og det gensidige tillidsforhold, der nødvendigvis må kendetegne forholdet mellem dem og det eller de medlemmer af Europa-Parlamentet, som de bistår. De gennemførelsesbestemmelser, der i medfør af artikel 125, stk. 3, vedtages på dette område, tager hensyn til det særlige tilknytningsforhold mellem medlemmet og den akkrediterede assistent.

Begrundelse

Vedtægtens artikel 11-26a er af en sådan art, at de kun kan finde tilsvarende anvendelse på akkrediterede parlamentariske assistenter under streng hensyntagen til disses funktioner og opgaver og det særlige tillidsforhold mellem dem og det eller de medlemmer, som de bistår.

Ændringsforslag   26

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – punkt 3

Forordning (EØF) nr. 31, (Euratom) nr. 11

Kapitel 3 – artikel 128 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Vedtægtens artikel 1d finder tilsvarende anvendelse.

1. Vedtægtens artikel 1d finder tilsvarende anvendelse, og der tages samtidig hensyn til det gensidige tillidsforhold mellem medlemmet af Europa-Parlamentet og dennes akkrediterede parlamentariske assistent(er), idet medlemmer af Europa-Parlamentet kan bygge deres udvælgelse af akkrediterede parlamentariske assistenter bl.a. på politisk tilhørsforhold.

Ændringsforslag   27

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – punkt 3

Forordning (EØF) nr. 31, (Euratom) nr. 11

Kapitel 3 – artikel 128 – stk. 2 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Den parlamentariske assistent udvælges af det eller de medlemmer af Europa-Parlamentet, som den pågældende skal bistå. Med forbehold af supplerende kriterier, der måtte blive fastsat i de i artikel 125, stk. 2, omhandlede bestemmelser, kan der som parlamentarisk assistent ansættes en person, der:

2. En akkrediteret parlamentariske assistent udvælges af det eller de medlemmer af Europa-Parlamentet, som den pågældende skal bistå. Med forbehold af supplerende kriterier, der måtte blive fastsat i de i artikel 125, stk. 3, omhandlede gennemførelsesbestemmelser, kan der som parlamentarisk assistent ansættes en person, der:

Ændringsforslag  28

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – punkt 3

Forordning (EØF) nr. 31, (Euratom) nr. 11

Kapitel 3 – artikel 128 – stk. 2 – litra e

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) forelægger bevis for indgående kendskab til et af Fællesskabets sprog og tilfredsstillende kendskab til et andet af disse sprog, i det omfang det er nødvendigt for udførelsen af de med stillingen forbundne opgaver, og

e) har indgående kendskab til et af Fællesskabets sprog og tilfredsstillende kendskab til et andet af disse sprog og

Ændringsforslag  29

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – punkt 3

Forordning (EØF) nr. 31, (Euratom) nr. 11

Kapitel 3 – artikel 129

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Det forlanges, at den parlamentariske assistent ansættes på prøve i 3 måneder.

udgår

2. Hvis den parlamentariske assistent i løbet af sin prøvetid som følge af sygdom eller ulykke forhindres i at udøve sit hverv i et tidsrum af mindst en måned, kan den i artikel 6, stk. 1, omhandlede myndighed efter anmodning fra medlemmet forlænge prøvetiden med et tidssvarende tidsrum

 

3. Senest en måned før udløbet af prøvetiden udarbejder medlemmet af Europa-Parlamentet, hvis den parlamentariske assistent ikke er fundet egnet til at varetage stillingen, en udtalelse om assistentens egnethed til varetagelse af de med stillingen forbundne opgaver samt om den pågældendes tjenstlige indsats og adfærd. Denne udtalelse meddeles af den i artikel 6, stk. 1, omhandlede myndighed den pågældende, som inden for otte dage skriftligt kan fremsætte sine bemærkninger. Om nødvendigt afskediges den ovennævnte parlamentariske assistent af den artikel 6, stk. 1, omhandlede myndighed, forudsat at udtalelsen er meddelt den pågældende inden prøvetidens udløb.

 

4. En parlamentarisk assistent, der afskediges i prøvetiden, får en godtgørelse svarende til en tredjedel af grundlønnen for hver måned i prøvetiden, hvor der er gjort tjeneste.

 

Begrundelse

Denne bestemmelse udgør en unødvendig overlapning af bestemmelserne om ansættelsesforholdets ophør. Den er ikke nødvendig.

Ændringsforslag  30

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – punkt 3

Forordning (EØF) nr. 31, (Euratom) nr. 11

Kapitel 3 – artikel 130 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Inden ansættelsen underkastes den parlamentariske assistent en lægeundersøgelse af Europa-Parlamentets Lægetjeneste, for at Europa-Parlamentet kan få sikkerhed for, at den pågældende opfylder betingelserne i artikel 128, stk. 2, litra d).

1. En akkrediteret parlamentarisk assistent underkastes en lægeundersøgelse af Europa-Parlamentets Lægetjeneste, for at Europa-Parlamentet kan få sikkerhed for, at den pågældende opfylder betingelserne i artikel 128, stk. 2, litra d).

Begrundelse

I sin nuværende udformning kunne denne bestemmelse medføre for store forsinkelser mellem tidspunktet for afgørelsen om at ansætte en akkrediteret parlamentarisk assistent og datoen for assistentens tiltrædelse af sin stilling.

Ændringsforslag  31

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – punkt 3

Forordning (EØF) nr. 31, (Euratom) nr. 11

Kapitel 3 – artikel 131 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Ansættelseskontrakten for parlamentariske assistenter indgås for en begrænset periode. Med forbehold af artikel 140, udløber kontrakterne senest ved udløbet af den valgperiode, hvori de er indgået.

1. Ansættelseskontrakten for akkrediterede parlamentariske assistenter indgås for en begrænset periode og angiver, hvilken lønklasse den pågældende assistent indplaceres i. En tidsbegrænset kontrakt kan ikke forlænges mere end to gange i en valgperiode. Medmindre der er fastsat andet i den pågældende kontrakt, udløber kontrakten ved udløbet af den valgperiode, hvori den er indgået. Med forbehold af artikel 140 udløber kontrakterne senest ved udløbet af den valgperiode, hvori de er indgået.

Ændringsforslag  32

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – punkt 3

Forordning (EØF) nr. 31, (Euratom) nr. 11

Kapitel 3 – artikel 131 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Europa-Parlamentet vedtager en intern afgørelse, som definerer de kriterier, der finder anvendelse ved indplaceringen på ansættelsestidspunktet.

2. De i artikel 125, stk. 3, omhandlede gennemførelsesbestemmelser indeholder parametre for indplaceringen på ansættelsestidspunktet.

Ændringsforslag  33

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – punkt 3

Forordning (EØF) nr. 31, (Euratom) nr. 11

Kapitel 4 – artikel 132 – stk. -1 (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-1. Akkrediterede parlamentariske assistenter er ansat til at udføre arbejdsopgaver enten på deltid eller på fuld tid.

Ændringsforslag  34

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – punkt 3

Forordning (EØF) nr. 31, (Euratom) nr. 11

Kapitel 4 – artikel 132 – stk. -2 (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Assistenten kan ikke forpligtes til at udføre overarbejde undtagen i hastetilfælde eller i forbindelse med en usædvanligt stor arbejdsbyrde.

2. Assistenten kan ikke forpligtes til at udføre overarbejde undtagen i hastetilfælde eller i forbindelse med en usædvanligt stor arbejdsbyrde. De i artikel 125, stk. 3, omhandlede gennemførelsesbestemmelser kan indeholde bestemmelser herom.

Ændringsforslag  35

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – punkt 3

Forordning (EØF) nr. 31, (Euratom) nr. 11

Kapitel 4 – artikel 132 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Vedtægtens artikel 42a, 42b, 55a og 57-61 vedrørende ferie, arbejdstid og helligdage og øvrige fridage samt artikel 16, stk. 2-4, og artikel 18 i disse ansættelsesvilkår finder tilsvarende anvendelse. Tjenestefrihed, forældreorlov og orlov af familiemæssige årsager ophører ved kontraktens ophør.

4. Vedtægtens artikel 42a, 42b, 55a og 57-61 vedrørende ferie, arbejdstid og helligdage og øvrige fridage samt artikel 16, stk. 2-4, og artikel 18 i disse ansættelsesvilkår finder tilsvarende anvendelse under hensyn til den særlige karakter af de opgaver og forpligtelser, som akkrediterede parlamentariske assistenter skal påtage sig. Tjenestefrihed, forældreorlov og orlov af familiemæssige årsager ophører ved kontraktens ophør.

Ændringsforslag  36

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – punkt 3

Forordning (EØF) nr. 31, (Euratom) nr. 11

Kapitel 5 – artikel 133

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medmindre andet er bestemt i artikel 134 og 135, finder artikel 19, artikel 20, stk. 1-3, og artikel 21 i disse ansættelsesvilkår samt artikel 16 i vedtægtens bilag VII tilsvarende anvendelse, hvad angår de nærmere regler for vederlag og godtgørelse. De nærmere regler for godtgørelse af udgifter i forbindelse med tjenesterejser fastsættes i de i artikel 125, stk. 2, omhandlede bestemmelser.

Medmindre andet er bestemt i artikel 134 og 135, finder artikel 19, artikel 20, stk. 1-3, og artikel 21 i disse ansættelsesvilkår samt artikel 16 i vedtægtens bilag VII tilsvarende anvendelse, hvad angår de nærmere regler for vederlag og godtgørelse. De nærmere regler for godtgørelse af udgifter i forbindelse med tjenesterejser fastsættes i de i artikel 125, stk. 3, omhandlede gennemførelsesbestemmelser.

Ændringsforslag  37

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Bilag – punkt 3

Forordning (EØF) nr. 31, (Euratom) nr. 11

Kapitel 5 – Artikel 134 – tabel

 

Kommissionens forslag

 

 

 

 

 

 

 

 

Lønklasse

1

2

3

4

5

6

7

Grundløn på fuldtid

1 193,00

1 389,85

1 619,17

1 886,33

2 197,58

2 560,18

2 982,61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lønklasse

8

9

10

11

12

13

14

Grundløn på fuldtid

3 474,74

4 048,07

4 716,00

5 494,14

6 400,67

7 456,78

8 687,15

 

 

 

 

 

 

 

 

Ændringsforslag

 

 

 

 

 

 

 

Lønklasse

1

2

3

4

5

6

Grundløn på fuldtid

1 886,33

2 045,18

2 217,41

2 404,14

2 606,59

2 826,09

 

 

 

 

 

 

 

Lønklasse

7

8

9

10

11

12

Grundløn på fuldtid

3 064,08

3 322,11

3 601,87

3 905,18

4 234,04

4 590,59

 

 

 

 

 

 

 

Lønklasse

13

14

15

16

17

18

Grundløn på fuldtid

4 977,17

5 396,30

5 850,73

6 343,42

6 877,61

7 456,78

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Bilag – punkt 3

Forordning (EØF) nr. 31, (Euratom) nr. 11

Kapitel 6 – Artikel 136

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medmindre andet er bestemt i artikel 137, finder artikel 95-115 om social sikring tilsvarende anvendelse.

Medmindre andet er bestemt i artikel 137, finder artikel 95-111 og artikel 113-115 om social sikring tilsvarende anvendelse.

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at begrænse den administrative byrde, hvorfor henvisningen til artikel 112 udgår. Endvidere er formålet at indføre en ordning med arbejdsløshedsunderstøttelse til assistenter, hvis kontrakter opsiges af Europa-Parlamentet.

Ændringsforslag  39

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Bilag – punkt 3

Forordning (EØF) nr. 31, (Euratom) nr. 11

Kapitel 6 - Artikel 136 - stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1a. Hvis Kommissionen konkluderer, at det er nødvendigt at justere bidraget som følge af medtagelse af akkrediterede assistenter i arbejdsløshedsforsikringsordningen, finder artikel 96, stk. 11, anvendelse med det forbehold, at de nødvendige betalinger finansieres over en passende budgetpost og udbetales fra de samlede bevillinger til den budgetsektion, der vedrører Europa-Parlamentet.

Begrundelse

Formålet er at respektere princippet om budgetneutralitet.

Ændringsforslag  40

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Bilag – punkt 3

Forordning (EØF) nr. 31, (Euratom) nr. 11

Kapitel 6 - Artikel 137 - stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2a. Der kan i de i artikel 125, stk. 3, omhandlede gennemførelsesbestemmelser fastsættes regler for beregningen af de i stk. 1 og 2 omhandlede beløb.

Ændringsforslag  41

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Bilag – punkt 3

Forordning (EØF) nr. 31, (Euratom) nr. 11

Kapitel 6 - Artikel 137 - stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Artikel 112 finder kun anvendelse på kontrakter, der er indgået for en periode, som ikke overstiger et år.

4. I de i artikel 125, stk. 3, omhandlede gennemførelsesbestemmelser fastsættes der regler for anvendelsen af artikel 112.

Ændringsforslag  42

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – punkt 3

Forordning (EØF) nr. 31, (Euratom) nr. 11

Kapitel 8 – artikel 139

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Bestemmelserne i vedtægtens afsnit VII vedrørende klageadgang finder tilsvarende anvendelse.

Bestemmelserne i vedtægtens afsnit VII vedrørende klageadgang finder tilsvarende anvendelse. Specifikke bestemmelser desangående fastsættes i de i artikel 125, stk. 3, omhandlede gennemførelsesbestemmelser.

Ændringsforslag  43

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – punkt 3

Forordning (EØF) nr. 31, (Euratom) nr. 11

Kapitel 9 – artikel 140 – stk. 1 – litra d

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) ved udløbet af den opsigelsesfrist, der er fastsat i kontrakten, og som giver den parlamentariske assistent eller Europa-Parlamentet mulighed for at opsige kontrakten, inden den udløber. Opsigelsesfristen kan ikke være kortere end en måned for hvert tjenesteår, idet den dog mindst skal være på en måned og højst kan være på tre måneder. Opsigelsesfristen kan ikke begynde at løbe under barsels- eller sygeorlov, medmindre denne orlov overstiger tre måneder. Opsigelsesfristen suspenderes desuden under disse former for orlov, dog med ovenstående begrænsninger

d) under hensyntagen til, at tillid er grundlaget for forholdet mellem medlemmet og dennes akkrediterede parlamentariske assistent, ved udløbet af den opsigelsesfrist, der er fastsat i kontrakten, og som giver den akkrediterede parlamentariske assistent eller Europa-Parlamentet, der handler efter anmodning fra det eller de medlemmer af Europa-Parlamentet, som den akkrediterede parlamentariske assistent ansattes til at bistå, ret til at opsige kontrakten, inden den udløber. Opsigelsesfristen kan ikke være kortere end en måned for hvert tjenesteår, idet den dog mindst skal være på en måned og højst kan være på tre måneder. Opsigelsesfristen kan ikke begynde at løbe under barsels- eller sygeorlov, medmindre denne orlov overstiger tre måneder. Opsigelsesfristen suspenderes desuden under disse former for orlov, dog med ovenstående begrænsninger

Ændringsforslag  44

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Bilag – punkt 3

Forordning (EØF) nr. 31, (Euratom) nr. 11

Kapitel 9 - Artikel 140 - stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Når kontrakten ophører i overensstemmelse med stk. 1, litra c), eller når Europa-Parlamentet opsiger kontrakten i overensstemmelse med stk. 1, litra d), er den parlamentariske assistent berettiget til en godtgørelse svarende til en tredjedel af grundlønnen for tiden mellem datoen for fratrædelse af tjenesten og den dato, hvor kontrakten ville være udløbet, dog med et maksimumsbeløb svarende til tre måneders grundløn.

2. Når kontrakten ophører i overensstemmelse med stk. 1, litra c), er den akkrediterede parlamentariske assistent berettiget til en godtgørelse svarende til en tredjedel af grundlønnen for tiden mellem datoen for fratrædelse af tjenesten og den dato, hvor kontrakten ville være udløbet, dog med et maksimumsbeløb svarende til tre måneders grundløn.

Begrundelse

Eftersom der er en opsigelsesfrist, og assistenterne efter udløbet af denne har ret til arbejdsløshedsunderstøttelse, er det ikke nødvendigt med nogen ekstra godtgørelse.

Ændringsforslag  45

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – punkt 3

Forordning (EØF) nr. 31, (Euratom) nr. 11

Kapitel 9 – artikel 140 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Med forbehold af artikel 48 og 50, som finder tilsvarende anvendelse, kan en parlamentarisk assistents ansættelsesforhold uden varsel bringes til ophør, hvis den pågældende forsætligt eller uagtsomt groft har tilsidesat sine pligter. Den i artikel 6, stk. 1, omhandlede myndighed træffer en begrundet afgørelse, efter at den pågældende har haft lejlighed til at forsvare sig.

3. Med forbehold af artikel 48 og 50, som finder tilsvarende anvendelse, kan en akkrediteret parlamentarisk assistents ansættelsesforhold uden varsel bringes til ophør, hvis den pågældende forsætligt eller uagtsomt groft har tilsidesat sine pligter. Den i artikel 6, stk. 1, omhandlede myndighed træffer en begrundet afgørelse, efter at den pågældende har haft lejlighed til at forsvare sig.

 

Specifikke bestemmelser vedrørende de i artikel 49 omhandlede sager fastsættes i de i artikel 125, stk. 3, omhandlede gennemførelsesbestemmelser.

Ændringsforslag  46

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – punkt 3

Forordning (EØF) nr. 31, (Euratom) nr. 11

Kapitel 9 – artikel 140 – stk. 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Ansættelsesperioder som akkrediteret parlamentarisk assistent betragtes ikke som tjenesteår med henblik på anvendelse af vedtægtens artikel 29, stk. 3 og 4.

  • [1]  Europa-Parlamentets afgørelse 2005/684/EF, Euratom af 28. september 2005 om vedtagelse af statutten for Europa-Parlamentets medlemmer (EUT L 262 af 7.10.2005, s. 1).

BEGRUNDELSE

Indledningsvis skal der gøres rede for baggrunden for det foreliggende forslag til forordning.

Forslaget bygger på artikel 21 i statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, ifølge hvilken:

"1. Medlemmerne har ret til at ansætte personlige medarbejdere, som de frit kan vælge.

2. Parlamentet afholder de faktiske udgifter i forbindelse med ansættelsesforholdet.

3. Parlamentet fastsætter nærmere regler for udøvelsen af denne ret."

På grundlag af denne statut vedtog Europa-Parlamentets Præsidium i juli 2008 et kapitel 5 til afsnit I i gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer - Personlige medarbejdere. Artikel 34 foretager en sondring mellem:

· akkrediterede medarbejdere med ansættelse på et af Parlamentets tre sædvanlige arbejdssteder, som er omfattet af den særlige ordning, der er vedtaget i henhold til traktatens artikel 283 (om vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte), og hvis ansættelseskontrakter indgås med og administreres direkte af Parlamentet,

· lokale assistenter, fysiske personer, som bistår medlemmerne i den medlemsstat, hvor de er valgt, og som efter gældende national ret har indgået en ansættelseskontrakt eller en tjenesteydelsesaftale med dem.

Til at administrere kontrakterne med de lokale assistenter indføres der betalingsagenter, der skal sikre en forsvarlig forvaltning af assistentgodtgørelsen, som udbetales til alle medlemmer, og være ansvarlige herfor. Denne ordning skal bringe den usikkerhed og uklarhed til ophør, der har omgivet det nuværende ordning og ført til kritik af den.

De såkaldte akkrediterede parlamentariske assistenter vil derimod blive omfattet af en særlig ordning under vedtægten, nemlig ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne. Det forslag til forordning, som Kommissionen har forelagt efter at have ført forhandlinger på grundlag af resultaterne fra den arbejdsgruppe, der har været nedsat i Europa-Parlamentet med Martine Roure som formand, er af en helt speciel art og rummer mange komplicerede aspekter. Disse aspekter er omhandlet i denne betænkning og har været genstand for lange og indgående drøftelser i Retsudvalget.

Af disse grunde har alle de ændringsforslag, som Retsudvalget har vedtaget, til formål at sikre, at ordningerne for andre ansatte og ordningerne for akkrediterede ansatte er forenelige, og at der er tætte skodder imellem dem, da forslaget i sin helhed skal tage højde for og betone det helt særlige tillidsforhold mellem medlemmet og denne assistent.

Ændringsforslagene til betragtning 3 og 6 har således alene til formål at understrege forskellen mellem lokale assistenter og de akkrediterede parlamentariske assistenter, som udfører deres arbejde i det særlige flersprogede og multikulturelle europæiske miljø. Andre ændringsforslag tilstræber at bringe de betegnelser, der anvendes om assistenterne i forslaget til forordning, i overensstemmelse med dem, der er anvendt i gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medarbejdere, dvs. lokale assistenter og akkrediterede parlamentariske assistenter.

Forslaget går ud på at ændre ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne ved at skabe en ny kategori af ansatte, nemlig akkrediterede parlamentariske assistenter. Dette betyder, at ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne og en del af tjenestemandsvedtægten fuldt ud finder anvendelse på de parlamentariske assistenter, medmindre andet er fastsat udtrykkeligt.

I denne forbindelse skal det påpeges, at disse to retsakter har til formål, at sikre uafhængighed og efficiens hos tjenestemænd og andre ansatte i Fællesskabets forvaltning. De bygger på principperne om lighed, ikke-diskrimination, gennemsigtighed i ansættelsen og objektive kvalifikationer, som nødvendigvis må ligge til grund for adgangen for stillinger i EU's forvaltning, og som det er vanskeligt at forene med den særlige tillidsbetonede karakter, der kendetegner de parlamentariske assistenters opgaver.

Forholdet mellem et medlem af Europa-Parlamentet og dennes assistent(er) er og må nødvendigvis være baseret på gensidig tillid. Det hviler på en særlig opfattelse af politiske og ideologiske, men også moralske, religiøse eller blot personlige spørgsmål, hvorimod ansættelsesforholdet for Fællesskabernes tjenestemænd og andre ansatte bygger på kriterier som gennemsigtighed, objektivitet og institutionel loyalitet.

Ønsket om at sikre, at disse regler er forenelige med de særlige karaktertræk ved den ny type kontrakt, der indgås mellem en europæisk institution (Parlamentet) og assistenter, der udvælges af individuelle medlemmer til at bistå dem med deres funktioner som parlamentsmedlemmer, ligger til grund for et betragteligt antal ændringsforslag. Det drejer sig om ændringsforslagene til betragtning 3, 4, 6 og 8 og navnlig betragtning 9 (hvor det præciseres, at det er nødvendigt at tage hensyn til det særlige forhold mellem assistent og medlem i forbindelse med inkorporering af denne kontraktkategori i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte); endvidere om ændringsforslagene til betragtning 11 og til artikel 5a (som indeholder en definition af forholdet mellem assistent og medlem, der bygger på tillid) samt ændringsforslagene til artikel 126, stk. 2, artikel 127 og artikel 128, stk. 1 (om tilsvarende anvendelse af vedtægtens bestemmelser med behørig hensyntagen til den særlige karakter af det pågældende ansættelsesforhold).

En afgørende forudsætning for den tillid, som det pågældende arbejdsforhold bygger på, er medlemmets frie valg af assistent, som eksplicit er fastsat i artikel 21 i medlemsstatutten. Den foreliggende forordning bør garantere medlemmerne dette frie valg, som ikke er begrænset til ansættelsen af assistenten, men også vedrører aflønning, karriereudvikling og navnlig opsigelse af kontrakten. Ændringsforslagene til betragtning 10 og artikel 126, stk. 1, har til formål at garantere medlemmerne dette frie valg. Ændringsforslaget til artikel 140, stk. 1, litra d), skal garantere medlemmet retten til at opsige kontrakten efter en opsigelsesfrist.

Ændringsforslagene til betragtning 10 og artikel 131, stk. 2, der også har til formål at beskytte medlemmets frie valg, udskifter henvisningen til "kriterier" (der skal fastlægges i de interne gennemførselsbestemmelser) i forbindelse med ansættelse og indplacering i lønklasse med udtrykket "parametre", der er mere velvalgt i forbindelse med den skønsmargen, som princippet med hensyn til det frie valg indebærer. I denne forbindelse mener ordføreren, at artikel 128 i forslaget, der blandt forudsætningerne for ansættelse som assistent anfører besiddelse af uddannelsesbeviser og erhvervserfaring, må skulle forstås således, at formålet er at sikre større gennemsigtighed og ikke at fastlægge kriterier.

I forlængelse heraf forhøjer ændringsforslaget til artikel 134 antallet af lønklasser for assistenter, netop for at give medlemmerne en større skønsmargen og fremme assistenternes karriereudvikling.

Under behandlingen af Kommissionens forslag har det været en pligtig opgave at overveje, om den særlige ordning for akkrediterede parlamentariske assistenter ikke udgør en risiko for gennemsigtigheden og uafhængigheden i det europæiske embedsværk som sådan. Det er således nødvendigt at betænke, hvilke konsekvenser det kan have for de øvrige kategorier af tjenestemænd og ansatte, at der inden for rammerne af de bestemmelser, der regulerer deres ansættelsesvilkår, indføres en helt speciel kategori, som ikke er underlagt de samme principper om uafhængighed, institutionel loyalitet, objektiv fortjenstfuldhed, efficiens og gennemsigtighed. En række af betænkningens ændringsforslag har til formål at sikre, at der er tætte skodder mellem de to ordninger, der skal eksistere inden for fælles overordnede rammer. Det drejer sig om ændringsforslagene til betragtning 7 (som udelukker en privilegeret adgang til tjenestemandsstillinger eller andre stillingstyper i Fællesskaberne) og til artikel 140, stk. 3a, som fastsætter, at ansættelsesperioder som parlamentarisk assistent ikke vil blive betragtet som tjenesteår i den betydning, der gælder for midlertidigt ansatte.

Hvad angår den disciplinærordning, der gælder for alle andre personalekategorier, bør der fastsættes specifikke bestemmelser inden for rammerne af de interne gennemførelsesbestemmelser for at sikre, at denne ordning er forenelig med denne kontrakttypes særegenhed. Dette er hensigten med ændringsforslaget til artikel 140, stk. 3.

Assistenternes faglige repræsentation fortjener en særlig bevågenhed. Ændringsforslagene til betragtning 11a og artikel 126, stk. 2, foreskriver en særlig repræsentation for assistenter uden om Parlamentets Personaleudvalg, men samtidig også en vis forbindelse imellem disse to repræsentationsorganer.

Nogle ændringsforslag, f.eks. vedrørende de interne gennemførelsesbestemmelser eller de allerede omtalte vedrørende betegnelserne på de to assistentkategorier, har alene til formål at forbedre tekstens juridiske holdbarhed.

Den prøvetid, der er omhandlet i artikel 129, foreslås det at lade udgå, da den forekommer irrelevant og overflødig. I særdeleshed forekommer den omtalte egnethedsrapport at være en unødig bureaukratisk byrde, eftersom man til enhver tid vil kunne benytte den i artikel 140, litra d), omtalte kontraktopsigelse med behørig varsling.

Med de ændringsforslag, som Retsudvalget har vedtaget, vil Kommissionens forslag kunne bane vejen for den særlige ordning for akkrediterede parlamentariske assistenter, som vil kunne give de bedste garantier for Parlamentets og dets medlemmers suverænitet og uafhængighed. Den rapport, som Parlamentet i henhold til artikel 2, som ændret, skal forelægge senest den 31. december 2011, vil give mulighed for en mere indgående vurdering af ordningen og for at fremkomme med forslag til ændringer, der måtte synes nødvendige.

UDTALELSE fra Budgetudvalget (11.11.2008)

til Retsudvalget

om forslag til Rådets forordning om ændring af ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber
(KOM(2008)0786 – C6‑0449/2008 – 2008/0224(CNS))

Rådgivende ordfører: Janusz Lewandowski

KORT BEGRUNDELSE

Spørgsmålet om nye regler for parlamentarisk assistance har stået højt på dagsordenen i forbindelse med Europa-Parlamentets budget for 2009. Drøftelserne mellem Præsidiet, Budgetudvalget og generalsekretæren begyndte allerede i februar 2008, hvor der blev lavet en indledende analyse af de nødvendige tiltag.

Efterfølgende blev det både i Parlamentets beslutning om budgetretningslinjer for 2009 (fra april 2008) og i Parlamentets budgetoverslag (dvs. Parlamentets foreløbige forslag til budget fra maj 2008) klart tilkendegivet, at det var institutionens opfattelse, at det i politisk og budgetmæssig henseende hastede med at finde en løsning på dette spørgsmål.

Der fandt yderligere drøftelser sted som led i en forsøgsordning med et tættere samarbejde mellem Præsidiet og Budgetudvalget og som led i det officielle budgetsamråd mellem de to organer, og derefter blev der i efteråret indgået en aftale (som budgetmæssigt set er neutral i forhold til den hidtidige situation) om de udgifter, der er direkte forbundet med parlamentariske assistenter.

I teknisk henseende og for at sikre en gnidningsløs gennemførelse var budgetmyndigheden også indforstået med at foretaget en mindre ændring af kontoplanen, således at Europa-Parlamentets formand fremover kan foretage en bestemt kategori af interne overførsler, som er klart afgrænset ud fra det antal assistenter, der på et hvilket som helst tidspunkt er omfattet af de nye bestemmelser.

Det bemærkes desuden, at budgetforslaget også indeholder 15 nye administrative stillinger (heraf er 5 stillinger kun i reserven).

Ved førstebehandlingen af 2009-budgettet i oktober 2008 efterlyste Budgetudvalget og plenarforsamlingen atter en hurtig løsning på dette spørgsmål.

Det er ordførerens opfattelse, at principperne om forsvarlig økonomisk forvaltning og den tidligere nævnte strategi for budgetneutralitet bør fremhæves også i det foreliggende forslag til retsakt. Desuden konkluderer ordføreren, at det foreliggende forslag bør være foreneligt med den flerårige finansielle ramme for 2007-2013.

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Punkt 2 a (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Ændringsforslag

 

2a. finder, at de beløb, der er angivet i forslaget til retsakt, er forenelige med loftet for udgiftsområde 5, administrative udgifter, i den flerårige finansielle ramme;

Begrundelse

Ifølge forretningsordenen skal det kontrolleres, om forslag til retsakter finansielt er forenelige med det finansielle overslag.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

8a. De nærmere regler om gennemførelsen af disse bestemmelser vil blive fastsat i Europa-Parlamentets interne afgørelse (gennemførelsesbestemmelserne) på grundlag af princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning som fastlagt i finansforordningens afsnit II1;

 

1 Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1).

Begrundelse

Det er vigtigt at opstille klare og gennemsigtige rammer inden for Parlamentet med henblik på den efterfølgende gennemførelse af denne forordning.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

10a. De nødvendige årlige beløb vil blive fastsat inden for rammerne af den årlige budgetprocedure;

Begrundelse

Budgetmyndighedens prærogativ.

PROCEDURE

Titel

Forslag til Rådets forordning om ændring af ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber

Referencer

KOM(2008)0786 – C6-0449/2008 – 2008/0224(CNS)

Korresponderende udvalg

JURI

Udtalelse fra

  Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG0.0.0000

 

Udvidet samarbejde – dato for meddelelse på plenarmødet

0.0.0000

Ordfører

  Dato for valg

Janusz Lewandowski

5.11.2008

Oprindelig ordfører

 

Behandling i udvalg

11.11.2008

 

 

 

 

Dato for vedtagelse

11.11.2008

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

190

0

 

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Simon Busuttil, Paulo Casaca, Salvador Garriga Polledo, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Margaritis Schinas, Nina Škottová, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Esther De Lange

Til stede - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2, stedfortrædere, jf. artikel 178, stk. 2

 

 

Bemærkninger (foreligger kun på ét sprog)

 

...

PROCEDURE

Titel

Ansættelsesvilkår for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber

Referencer

KOM(2008)0786 – C6-0449/2008 – 2008/0224(CNS)

Dato for høring af EP

19.11.2008

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

20.11.2008

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

20.11.2008

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Giuseppe Gargani

3.11.2008

 

 

Behandling i udvalg

17.11.2008

 

 

 

Dato for vedtagelse

4.12.2008

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

25

1

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Giulietto Chiesa, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Costas Botopoulos, Sharon Bowles, Mogens Camre, Jean-Paul Gauzès, Georgios Papastamkos, József Szájer, Ieke van den Burg, Renate Weber

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Martine Roure, Andreas Schwab, Sahra Wagenknecht

Dato for indgivelse

8.12.2008