Διαδικασία : 2008/0224(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0483/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0483/2008

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/12/2008 - 3.23
CRE 16/12/2008 - 3.23
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0606

ΕΚΘΕΣΗ     *
PDF 277kWORD 451k
8.12.2008
PE 415.320v01-00 A6-0483/2008

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

(COM(2008)0786 – C6‑0449/2008 – 2008/0224(CNS))

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Εισηγητής: Giuseppe Gargani

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

(COM(2008)0786 – C6‑0449/2008 – 2008/0224(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2008)0786),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 283 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0449/2008),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 21 του Καθεστώτος των Βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A6-0483/2008),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.  θεωρεί ότι τα χρηματικά ποσά που αναφέρονται στη νομοθετική πρόταση είναι συμβατά με το ανώτατο όριο της κατηγορίας 5 (διοικητικές δαπάνες) του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου·

4.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

5.  ζητεί να κινηθεί η διαδικασία συνεννόησης σύμφωνα με την Κοινή Δήλωση της 4ης Μαρτίου 1975, σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

6.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο υποβαλλόμενο προς διαβούλευση κείμενο·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική αναφορά 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

έχοντας υπόψη το καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου1, και ιδίως το άρθρο 21,

 

________________

 

1 Απόφαση 2005/684/ΕΚ, Ευρατόμ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με τη θέσπιση του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΕ L 262, 7.10.2005, σ. 1).

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να προστεθεί αναφορά στο καθεστώς των βουλευτών ως υπέρτατη νομική βάση για την πρόταση.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Ένας περιορισμένος αριθμός των εν λόγω συνεργατών (εφεξής «κοινοβουλευτικοί βοηθοί») επικουρεί έναν ή περισσότερους βουλευτές, στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο. Οι υπόλοιποι προσωπικοί συνεργάτες απασχολούνται από τους βουλευτές στη χώρα εκλογής τους.

(2) Ένας περιορισμένος αριθμός των εν λόγω συνεργατών (εφεξής «διαπιστευμένοι κοινοβουλευτικοί βοηθοί») επικουρεί έναν ή περισσότερους βουλευτές, στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο. Οι βοηθοί αυτοί, στους οποίους εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός, πρέπει να διακρίνονται από τους άλλους τύπους βοηθών των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ειδικότερα τους τοπικούς βοηθούς που απασχολούν οι βουλευτές στο κράτος μέλος στο οποίο εκλέγονται, για τους οποίους ισχύουν οι σχετικές διατάξεις των μέτρων εφαρμογής του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ενέκρινε το Προεδρείο στις 17 Ιουλίου 20081.

 

_____________

 

1 ΕΕ C ..............

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Σε αντίθεση με αυτούς τους τελευταίους, οι κοινοβουλευτικοί βοηθοί ζουν κατά κύριο κανόνα στο εξωτερικό. Εργάζονται στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ένα ευρωπαϊκό πολυγλωσσικό και πολυπολιτισμικό περιβάλλον και αναλαμβάνουν καθήκοντα που συνδέονται άμεσα με τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

(3) Οι διαπιστευμένοι κοινοβουλευτικοί βοηθοί ζουν κατά γενικό κανόνα στο εξωτερικό. Εργάζονται στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ένα ευρωπαϊκό πολυγλωσσικό και πολυπολιτισμικό περιβάλλον και αναλαμβάνουν καθήκοντα που συνδέονται άμεσα με το έργο που επιτελούν ένας ή περισσότεροι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους ως βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Αυτό έχει επιβεβαιωθεί από το Πρωτοδικείο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων το οποίο αναγνώρισε ότι οι κοινοβουλευτικοί βοηθοί είναι δυνατόν να θεωρηθούν από ορισμένες απόψεις ότι επιτελούν λειτουργίες για το Κοινοβούλιο, για τους σκοπούς της εφαρμογής του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η συγκεκριμένη αιτιολογική σκέψη είναι παραπλανητική. Παρατίθεται επιλεκτικά από απόφαση του Πρωτοδικείου που αφορά συγκεκριμένη περίπτωση.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Για τους λόγους αυτούς, και προκειμένου να κατοχυρωθούν μέσω κοινών κανόνων η διαφάνεια, η αποφυγή διακρίσεων και η ασφάλεια δικαίου, ενδείκνυται οι εν λόγω βοηθοί, εκτός των ατόμων που εργάζονται για τους βουλευτές στο κράτος μέλος της εκλογής τους και των ατόμων που εργάζονται στον τόπο εκλογής των βουλευτών σε ένα από τα κράτη μέλη στα οποία βρίσκονται οι τρεις χώροι εργασίας του Κοινοβουλίου, να απασχολούνται βάσει σύμβασης που συνάπτεται απευθείας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

(5) Για τους λόγους αυτούς, και προκειμένου να κατοχυρωθούν μέσω κοινών κανόνων η διαφάνεια, η αποφυγή διακρίσεων και η ασφάλεια δικαίου, ενδείκνυται οι διαπιστευμένοι κοινοβουλευτικοί βοηθοί, εκτός των ατόμων που εργάζονται για τους βουλευτές στο κράτος μέλος της εκλογής τους και των ατόμων που εργάζονται στον τόπο εκλογής των βουλευτών, να απασχολούνται βάσει σύμβασης που συνάπτεται απευθείας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι τοπικοί βοηθοί, αντίθετα, απασχολούνται, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα μέτρα εφαρμογής για το καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με συμβάσεις που συνάπτονται βάσει της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας του κράτους μέλους στο οποίο εκλέγονται.

Αιτιολόγηση

Για την εξασφάλιση συνέπειας του παρόντος κανονισμού προς τα μέτρα εφαρμογής του Καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Ενδείκνυται συνεπώς, οι εν λόγω βοηθοί να υπόκεινται στο καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού, κατά τρόπον ώστε να λαμβάνεται υπόψη η ιδιαιτερότητα της κατάστασής τους.

(6) Ενδείκνυται συνεπώς, οι διαπιστευμένοι κοινοβουλευτικοί βοηθοί να υπόκεινται στο καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού, κατά τρόπον ώστε να λαμβάνονται υπόψη, η ιδιαιτερότητα της κατάστασής τους, οι εργασίες που καλούνται να εκτελέσουν, και τα ειδικά καθήκοντα και υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν έναντι του βουλευτή ή των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τους οποίους καλούνται να εργαστούν.

Αιτιολόγηση

Είναι πολύ σημαντικό να αποσαφηνιστεί ότι οι διαπιστευμένοι κοινοβουλευτικοί βοηθοί εκτελούν τα καθήκοντά τους για το βουλευτή ή τους βουλευτές για τους οποίους εργάζονται και έναντι των οποίων έχουν συγκεκριμένα καθήκοντα και υποχρεώσεις. Σε σύγκριση με άλλους υπαλλήλους που καλύπτει το καθεστώς, βρίσκονται σε ιδιάζουσα θέση.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Η εισαγωγή της ειδικής αυτής κατηγορίας υπαλλήλων δεν επηρεάζει το άρθρο 29 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης στο οποίο προβλέπεται ότι στους εσωτερικούς διαγωνισμούς έχουν πρόσβαση μόνο οι υπάλληλοι και το προσωπικό με σύμβαση περιορισμένου χρόνου.

(7) Η εισαγωγή της ειδικής αυτής κατηγορίας υπαλλήλων δεν επηρεάζει το άρθρο 29 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης στο οποίο προβλέπεται ότι στους εσωτερικούς διαγωνισμούς έχουν πρόσβαση μόνο οι υπάλληλοι και το προσωπικό με σύμβαση περιορισμένου χρόνου. Καμιά διάταξη του παρόντος κανονισμού δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι παρέχει στους διαπιστευμένους κοινοβουλευτικούς βοηθούς προνομιακή ή άμεση πρόσβαση σε θέσεις μονίμων υπαλλήλων ή άλλων κατηγοριών προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή σε εσωτερικούς διαγωνισμούς για τέτοιες θέσεις.

Αιτιολόγηση

Οι διαπιστευμένοι κοινοβουλευτικοί βοηθοί δεν πρέπει να έχουν προνομιακή πρόσβαση στις ανωτέρω θέσεις.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

αιτιολογική σκέψη 7α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7α) Όπως και στην περίπτωση του προσωπικού επί συμβάσει, τα άρθρα 27 έως 34 του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης δεν εφαρμόζονται στους διαπιστευμένους κοινοβουλευτικούς βοηθούς.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Οι κοινοβουλευτικοί βοηθοί αποτελούν επομένως κατηγορία υπαλλήλων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ειδικότερα ενόψει του γεγονότος ότι επικουρούν τους βουλευτές του Κοινοβουλίου στην ιδιότητά τους ως δημοκρατικά εκλεγμένων αντιπροσώπων με αντίστοιχη εντολή.

(8) Οι διαπιστευμένοι κοινοβουλευτικοί βοηθοί αποτελούν επομένως κατηγορία λοιπού προσωπικού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ειδικότερα ενόψει του γεγονότος ότι επικουρούν άμεσα έναν ή περισσότερους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην εκτέλεση των κοινοβουλευτικών καθηκόντων τους, υπό τις οδηγίες και την επίβλεψη του συγκεκριμένου βουλευτή ή των συγκεκριμένων βουλευτών και με σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

αιτιολογική σκέψη 8α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8α) Η εσωτερική απόφαση (μέτρα εφαρμογής) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θεσπίζει περαιτέρω κανόνες για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, βάσει της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, όπως ορίζεται στον τίτλο ΙΙ του δημοσιονομικού κανονισμού1,

 

1 Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 248, 16.9.2002, σελ. 1).

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να δημιουργηθεί εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ένα σαφές και διαφανές πλαίσιο για την εφαρμογή του υπό εξέταση κανονισμού.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Ως εκ τούτου, καθίσταται αναγκαία μια περιορισμένη τροποποίηση του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού, προκειμένου να συμπεριληφθεί η εν λόγω νέα κατηγορία υπαλλήλων.

(9) Ως εκ τούτου, καθίσταται αναγκαία μια τροποποίηση του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού, προκειμένου να συμπεριληφθεί η εν λόγω νέα κατηγορία λοιπού προσωπικού, λαμβανομένων υπόψη, αφενός της ιδιαίτερης φύσης των καθηκόντων, της εργασίας και των ευθυνών των διαπιστευμένων κοινοβουλευτικών βοηθών, που έχουν καθοριστεί κατά τρόπο ώστε οι διαπιστευμένοι κοινοβουλευτικοί βοηθοί να μπορούν να επικουρούν άμεσα τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα κοινοβουλευτικά καθήκοντά τους υπό τις οδηγίες και την επίβλεψή τους, και, αφετέρου, της ιδιαίτερης σχέσης μεταξύ των εν λόγω διαπιστευμένων κοινοβουλευτικών βοηθών και της διοίκησης του Κοινοβουλίου. Στις περιπτώσεις όπου πρέπει να εφαρμόζονται στους βοηθούς αυτούς οι όροι του Καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, έστω και κατ' αναλογία, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ανωτέρω παράγοντες.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Λαμβανομένης υπόψη της φύσης των καθηκόντων των βοηθών, ενδείκνυται να προβλεφθεί μία και μόνη κατηγορία βοηθών, κατανεμόμενη ωστόσο σε διάφορους βαθμούς οι οποίοι πρέπει να απονέμονται βάσει κριτηρίων που θα καθοριστούν με εσωτερική απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

(10) Λαμβανομένης υπόψη της φύσης των καθηκόντων των διαπιστευμένων κοινοβουλευτικών βοηθών, ενδείκνυται να προβλεφθεί μία και μόνη κατηγορία διαπιστευμένων κοινοβουλευτικών βοηθών, κατανεμόμενη ωστόσο σε διάφορους βαθμούς οι οποίοι πρέπει να απονέμονται στους βοηθούς αυτούς από τον ενδιαφερόμενο βουλευτή ή τους ενδιαφερόμενους βουλευτές, βάσει κατευθυντηρίων γραμμών που θα καθοριστούν στο πλαίσιο μέτρων εφαρμογής τα οποία θα θεσπιστούν με εσωτερική απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10α) Τα αναγκαία ετήσια ποσά καθορίζονται στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού.·

Αιτιολόγηση

Εμπίπτει στις εξουσίες της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής.

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Οι συμβάσεις των κοινοβουλευτικών βοηθών που συνάπτονται μεταξύ αυτών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να βασίζονται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ του κοινοβουλευτικού βοηθού και του βουλευτή ή των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αυτός επικουρεί.

(11) Οι συμβάσεις των διαπιστευμένων κοινοβουλευτικών βοηθών που συνάπτονται μεταξύ αυτών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βασίζονται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ του διαπιστευμένου κοινοβουλευτικού βοηθού και του βουλευτή ή των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αυτός επικουρεί. Η διάρκεια των συμβάσεων αυτών θα πρέπει να συνδέεται άμεσα με τη διάρκεια της εντολής του ενδιαφερόμενου βουλευτή ή των ενδιαφερομένων βουλευτών.

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11α) Οι κοινοβουλευτικοί βοηθοί έχουν δικαίωμα καταστατικής εκπροσώπησης εκτός του συστήματος που προβλέπεται για τους μόνιμους υπαλλήλους της Κοινότητας και το λοιπό προσωπικό που δεν είναι διαπιστευμένοι κοινοβουλευτικοί βοηθοί. Ο συνδικαλιστικός φορέας ή οι συνδικαλιστικοί φορείς τους πρέπει να ενεργούν ως συνομιλητές έναντι του αρμοδίου οργάνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το νομικό καθεστώς και τους όρους απασχόλησής τους.

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Ενδείκνυται να τηρηθεί η αρχή της δημοσιονομικής ουδετερότητας όσον αφορά την καθιέρωση της νέας αυτής κατηγορίας υπαλλήλων. Στη συνάρτηση αυτή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίου καταβάλλει στο γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πλήρες ποσό των εισφορών που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού καθεστώτος με εξαίρεση τις εισφορές δυνάμει του άρθρου 83, παράγραφος 2, του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης που αφαιρούνται μηνιαίως από τις αποδοχές του ενδιαφερομένου.

διαγράφεται

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εντός τριών ετών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισμού, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποβάλλει έκθεση για την εφαρμογή του κανονισμού, ώστε να εξεταστεί η ενδεχόμενη ανάγκη προσαρμογής των κανόνων που ισχύουν για τους κοινοβουλευτικούς βοηθούς.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποβάλλει, το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2011, έκθεση για την εφαρμογή του κανονισμού, ώστε να εξεταστεί η ενδεχόμενη ανάγκη προσαρμογής των κανόνων που ισχύουν για τους κοινοβουλευτικούς βοηθούς.

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Παράρτημα - σημείο 2

Κανονισμός αριθ. 31 (ΕΟΚ), 11 (ΕΚΑΕ)

Άρθρο 5α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για τους σκοπούς του παρόντος καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού, ως «κοινοβουλευτικοί βοηθοί» νοούνται οι υπάλληλοι που επιλέγονται από έναν ή περισσότερους βουλευτές και προσλαμβάνονται με απευθείας σύμβαση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να επικουρήσουν έναν ή περισσότερους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125, παράγραφος 1».

Για τους σκοπούς του παρόντος καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού, ως «διαπιστευμένοι κοινοβουλευτικοί βοηθοί» νοούνται τα πρόσωπα που επιλέγονται από έναν ή περισσότερους βουλευτές και προσλαμβάνονται με απευθείας σύμβαση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την άμεση επικούρηση, στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε έναν από τους τρεις τόπους εργασίας του, ενός ή περισσοτέρων βουλευτών του Κοινοβουλίου στην εκτέλεση των κοινοβουλευτικών καθηκόντων τους, υπό τις οδηγίες και την επίβλεψή τους και με σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης, υπό την έννοια του άρθρου 21 του Καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Παράρτημα - σημείο 3

Κανονισμός αριθ. 31 (ΕΟΚ), 11 (ΕΚΑΕ)

Τίτλος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τίτλος VΙΙ

Τίτλος VΙΙ

Βοηθοί των βουλευτών

Διαπιστευμένοι κοινοβουλευτικοί βοηθοί

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Παράρτημα - σημείο 3

Κανονισμός αριθ. 31 (ΕΟΚ), 11 (ΕΚΑΕ)

Κεφάλαιο 1 - άρθρο 125 - παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Ο «κοινοβουλευτικός βοηθός» αποτελεί μέλος του προσωπικού που προσλαμβάνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να επικουρήσει, στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε έναν από τους τρεις τόπους εργασίας του, έναν ή περισσότερους βουλευτές του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της άσκησης της βουλευτικής εντολής τους. Διεξάγει καθήκοντα που συνδέονται άμεσα με τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

διαγράφεται

Οι κοινοβουλευτικοί βοηθοί προσλαμβάνονται για την εκτέλεση καθηκόντων είτε με μερική είτε με πλήρη απασχόληση, χωρίς να τοποθετούνται σε θέση προβλεπόμενη στον πίνακα προσωπικού που προσαρτάται στο σχετικό με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τμήμα του προϋπολογισμού.

 

Τροπολογία  21

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Παράρτημα - σημείο 3

Κανονισμός αριθ. 31 (ΕΟΚ), 11 (ΕΚΑΕ)

Κεφάλαιο 1 - άρθρο 125 - παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθορίζει με εσωτερική απόφαση τις διατάξεις που διέπουν την απασχόληση των κοινοβουλευτικών βοηθών.

3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεσπίζει με εσωτερική απόφαση μέτρα εφαρμογής για τους σκοπούς της εφαρμογής του παρόντος τίτλου.

Τροπολογία  22

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Παράρτημα - σημείο 3

Κανονισμός αριθ. 31 (ΕΟΚ), 11 (ΕΚΑΕ)

Κεφάλαιο 1 - άρθρο 125 - παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Οι κοινοβουλευτικοί βοηθοί αμείβονται από τις συνολικές πιστώσεις του σχετικού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τμήματος του προϋπολογισμού.

2. Οι διαπιστευμένοι κοινοβουλευτικοί βοηθοί δεν τοποθετούνται σε θέσεις που περιλαμβάνονται στον πίνακα προσωπικού που προσαρτάται στο σχετικό με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τμήμα του προϋπολογισμού. Οι αποδοχές τους χρηματοδοτούνται από το σχετικό κονδύλιο του προϋπολογισμού και καταβάλλονται από τις συνολικές πιστώσεις του σχετικού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τμήματος του προϋπολογισμού.

Τροπολογία  23

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Παράρτημα - σημείο 3

Κανονισμός αριθ. 31 (ΕΟΚ), 11 (ΕΚΑΕ)

Κεφάλαιο 1 - άρθρο 126 - παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Οι κοινοβουλευτικοί βοηθοί κατατάσσονται κατά βαθμό.

1. Οι διαπιστευμένοι κοινοβουλευτικοί βοηθοί κατατάσσονται κατά βαθμό τον οποίο υποδεικνύουν, με πλήρη διακριτική ευχέρεια, ο βουλευτής ή οι βουλευτές που θα επικουρήσει ο βοηθός στις κοινοβουλευτικές τους δραστηριότητες. Για την κατάταξη στους βαθμούς 14-18, οι διαπιστευμένοι κοινοβουλευτικοί βοηθοί πρέπει να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον κύκλο σπουδών που οδηγεί στην απόκτηση πανεπιστημιακού πτυχίου και/ή να διαθέτουν ισότιμη επαγγελματική πείρα.

Τροπολογία  24

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Παράρτημα - σημείο 3

Κανονισμός αριθ. 31 (ΕΟΚ), 11 (ΕΚΑΕ)

Κεφάλαιο 1 - άρθρο 126 - παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Οι διατάξεις του άρθρου 1ε του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης όσον αφορά τα κοινωνικά μέτρα και τις συνθήκες εργασίας εφαρμόζονται κατ’ αναλογία.

2. Οι διατάξεις του άρθρου 1ε του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης όσον αφορά τα κοινωνικά μέτρα και τις συνθήκες εργασίας εφαρμόζονται κατ’ αναλογία με την προϋπόθεση ότι τα μέτρα αυτά είναι συμβατά με την ιδιαίτερη φύση των καθηκόντων και των ευθυνών που αναλαμβάνουν οι διαπιστευμένοι κοινοβουλευτικοί βοηθοί.

 

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 7, οι ρυθμίσεις σχετικά με την αυτόνομη εκπροσώπηση των διαπιστευμένων κοινοβουλευτικών βοηθών καθορίζονται με τα μέτρα εφαρμογής που αναφέρονται στο άρθρο 125(3).

Τροπολογία  25

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Παράρτημα - σημείο 3

Κανονισμός αριθ. 31 (ΕΟΚ), 11 (ΕΚΑΕ)

Κεφάλαιο 2 - άρθρο 127

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα άρθρα 11 έως 26α του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης εφαρμόζονται κατ’ αναλογία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθορίζει με εσωτερική απόφαση τις πρακτικές λεπτομέρειες εφαρμογής, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη την ιδιομορφία του δεσμού μεταξύ βουλευτή και βοηθού.

Τα άρθρα 11 έως 26α του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης εφαρμόζονται κατ’ αναλογία, λαμβανομένων αυστηρά υπόψη, ιδιαίτερα, της ιδιαίτερης φύσης της εργασίας και των καθηκόντων των διαπιστευμένων κοινοβουλευτικών βοηθών, και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης που πρέπει να χαρακτηρίζει τη σχέση μεταξύ των ιδίων και του βουλευτή ή των βουλευτών που επικουρούν. Στα σχετικά μέτρα εφαρμογής, που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 125(3), λαμβάνεται υπόψη η ιδιομορφία του δεσμού μεταξύ βουλευτή και διαπιστευμένου κοινοβουλευτικού βοηθού.

Αιτιολόγηση

Λόγω της φύσης τους, τα άρθρα 11 έως 26α του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης είναι δυνατόν να εφαρμοστούν στους διαπιστευμένους κοινοβουλευτικούς βοηθούς, έστω και κατ’ αναλογία, αυστηρά σε σχέση με την εργασία και τα καθήκοντά τους, και στο πλαίσιο της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ των ίδιων και του βουλευτή ή των βουλευτών που επικουρούν.

Τροπολογία  26

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Παράρτημα - σημείο 3

Κανονισμός αριθ. 31 (ΕΟΚ), 11 (ΕΚΑΕ)

Κεφάλαιο 3 - άρθρο 128 - παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Οι διατάξεις του άρθρου 1δ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης εφαρμόζονται κατ’ αναλογία.

1. Οι διατάξεις του άρθρου 1δ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης εφαρμόζονται κατ’ αναλογία, λαμβανομένης υπόψη της σχέσης αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του διαπιστευμένου κοινοβουλευτικού βοηθού ή των διαπιστευμένων κοινοβουλευτικών βοηθών του, στο πλαίσιο της οποίας εννοείται ότι οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορούν να βασίζουν την επιλογή των διαπιστευμένων κοινοβουλευτικών βοηθών τους και σε πολιτική συνάφεια.

Τροπολογία  27

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Παράρτημα - σημείο 3

Κανονισμός αριθ. 31 (ΕΟΚ), 11 (ΕΚΑΕ)

Κεφάλαιο 3 - άρθρο 128 - παράγραφος 2 - εισαγωγή

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Ο κοινοβουλευτικός βοηθός επιλέγεται από τον βουλευτή (ή βουλευτές) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον οποίο θα αναλάβει να επικουρεί. Με την επιφύλαξη πρόσθετων κριτηρίων τα οποία μπορούν να επιβληθούν στο πλαίσιο των διατάξεων που προβλέπονται στο άρθρο 125, παράγραφος 2, κοινοβουλευτικός βοηθός μπορεί να προσληφθεί εφόσον:

2. Ο διαπιστευμένος κοινοβουλευτικός βοηθός επιλέγεται από τον βουλευτή (ή βουλευτές) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον οποίο θα αναλάβει να επικουρεί. Με την επιφύλαξη πρόσθετων κριτηρίων τα οποία μπορούν να καθοριστούν στα μέτρα εφαρμογής που προβλέπονται στο άρθρο 125, παράγραφος 3, κοινοβουλευτικός βοηθός μπορεί να προσληφθεί εφόσον:

Τροπολογία  28

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Παράρτημα - σημείο 3

Κανονισμός αριθ. 31 (ΕΟΚ), 11 (ΕΚΑΕ)

Κεφάλαιο 3 - άρθρο 128 - παράγραφος 2 - στοιχείο ε

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ε) προσκομίζει αποδείξεις ότι διαθέτει εις βάθος γνώση μιας από τις γλώσσες των Κοινοτήτων και ικανοποιητική γνώση μιας άλλης γλώσσας των Κοινοτήτων στον βαθμό που είναι αναγκαίος για την εκτέλεση των καθηκόντων του·

(ε) διαθέτει εις βάθος γνώση μιας από τις γλώσσες των Κοινοτήτων και ικανοποιητική γνώση μιας άλλης γλώσσας των Κοινοτήτων

Τροπολογία  29

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Παράρτημα - σημείο 3

Κανονισμός αριθ. 31 (ΕΟΚ), 11 (ΕΚΑΕ)

Κεφάλαιο 3 - άρθρο 129

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Ο κοινοβουλευτικός βοηθός υποχρεούται να πραγματοποιήσει περίοδο δοκιμασίας διαρκείας τριών μηνών.

διαγράφεται

2. Αν ο κοινοβουλευτικός βοηθός κατά τη διάρκεια της περιόδου δοκιμασίας κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του επί ένα τουλάχιστον μήνα, λόγω ασθένειας ή ατυχήματος, η αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 6, πρώτο εδάφιο, μπορεί, κατόπιν αιτήματος του βουλευτή, να παρατείνει την περίοδο δοκιμασίας για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

 

3. Το αργότερο ένα μήνα πριν από τη λήξη της περιόδου δοκιμασίας, και στην περίπτωση που ο κοινοβουλευτικός βοηθός δεν έχει επιδείξει επαρκή προσόντα για να συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του, ο βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συντάσσει έκθεση σχετικά με τις ικανότητες που διαθέτει ο κοινοβουλευτικός βοηθός για την εκπλήρωση των καθηκόντων του, καθώς και σχετικά με την απόδοσή του και τη συμπεριφορά του. Η έκθεση αυτή διαβιβάζεται στον ενδιαφερόμενο από την αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 6, πρώτο εδάφιο, ο οποίος έχει το δικαίωμα να διατυπώσει εγγράφως, εντός περιόδου οκτώ ημερών, τις παρατηρήσεις του. Η αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 6, πρώτο εδάφιο, μπορεί να αποφασίσει να απολύσει τον κοινοβουλευτικό βοηθό, υπό την προϋπόθεση ότι η έκθεση τού διαβιβάσθηκε πριν από τη λήξη της περιόδου δοκιμασίας.

 

4. Ο κοινοβουλευτικός βοηθός που απολύεται κατά τη διάρκεια της περιόδου δοκιμασίας δικαιούται αποζημίωση ίση με το ένα τρίτο του βασικού μισθού του για κάθε μήνα της περιόδου δοκιμασίας που έχει συμπληρώσει.

 

Αιτιολόγηση

Η συγκεκριμένη διάταξη συνιστά περιττή επικάλυψη σε σχέση με τις διατάξεις περί τερματισμού των καθηκόντων Είναι περιττή.

Τροπολογία  30

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Παράρτημα - σημείο 3

Κανονισμός αριθ. 31 (ΕΟΚ), 11 (ΕΚΑΕ)

Κεφάλαιο 3 - άρθρο 130 - παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Πριν από την πρόσληψη του κοινοβουλευτικού βοηθού, η ιατρική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βεβαιώνεται για την κατάσταση υγείας του, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξακριβώσει εάν ο κοινοβουλευτικός βοηθός πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 128, παράγραφος 2, στοιχείο δ).

1. Κάθε διαπιστευμένος κοινοβουλευτικός βοηθός παρέχει στην ιατρική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποδείξεις για την καλή κατάσταση της υγείας του, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξακριβώσει εάν ο κοινοβουλευτικός βοηθός πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 128, παράγραφος 2, στοιχείο δ).

Αιτιολόγηση

Η συγκεκριμένη διάταξη στην τρέχουσα εκδοχή της θα μπορούσε να παρατείνει υπέρμετρα το χρονικό διάστημα μεταξύ της απόφασης για την πρόσληψη ενός κοινοβουλευτικού βοηθού και της ανάληψης των καθηκόντων του.

Τροπολογία  31

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Παράρτημα - σημείο 3

Κανονισμός αριθ. 31 (ΕΟΚ), 11 (ΕΚΑΕ)

Κεφάλαιο 3 - άρθρο 131 - παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η σύμβαση των κοινοβουλευτικών βοηθών είναι σύμβαση ορισμένου χρόνου. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 140, οι συμβάσεις λήγουν το αργότερο κατά τη λήξη της κοινοβουλευτικής περιόδου εντός της οποίας συνήφθησαν.

1. Η σύμβαση των διαπιστευμένων κοινοβουλευτικών βοηθών είναι σύμβαση ορισμένου χρόνου και πρέπει να καθορίζει το βαθμό στον οποίο κατατάσσεται ο βοηθός. Δεν επιτρέπονται περισσότερες από δύο παρατάσεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου κατά τη διάρκεια μιας κοινοβουλευτικής περιόδου. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στην ίδια τη σύμβαση, η σύμβαση τερματίζεται στο τέλος της κοινοβουλευτικής περιόδου κατά την οποία συνάφθηκε. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 140, οι συμβάσεις λήγουν το αργότερο κατά τη λήξη της κοινοβουλευτικής περιόδου εντός της οποίας συνήφθησαν.

Τροπολογία  32

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Παράρτημα - σημείο 3

Κανονισμός αριθ. 31 (ΕΟΚ), 11 (ΕΚΑΕ)

Κεφάλαιο 3 - άρθρο 131 - παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθορίζει με εσωτερική απόφαση τα κριτήρια που εφαρμόζονται στη βαθμολογική κατάταξη κατά την πρόσληψη.

2. Στα μέτρα εφαρμογής που αναφέρονται στο άρθρο 125(3) καθορίζονται παράμετροι για τη βαθμολογική κατάταξη.

Τροπολογία  33

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Παράρτημα - σημείο 3

Κανονισμός αριθ. 31 (ΕΟΚ), 11 (ΕΚΑΕ)

Κεφάλαιο 4 - άρθρο 132 - παράγραφος -1 (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

-1. Οι διαπιστευμένοι κοινοβουλευτικοί βοηθοί προσλαμβάνονται είτε για πλήρη είτε για μερική απασχόληση

Τροπολογία  34

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Παράρτημα - σημείο 3

Κανονισμός αριθ. 31 (ΕΟΚ), 11 (ΕΚΑΕ)

Κεφάλαιο 4 - άρθρο 132 - παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Ο βοηθός δεν μπορεί να υποχρεωθεί σε υπερωριακή εργασία, εκτός περιπτώσεων επείγοντος ή περιπτώσεων έκτακτου φόρτου εργασίας.

2. Ο βοηθός δεν μπορεί να υποχρεωθεί σε υπερωριακή εργασία, εκτός περιπτώσεων επείγοντος ή περιπτώσεων έκτακτου φόρτου εργασίας. Στα μέτρα εφαρμογής που αναφέρονται στο άρθρο 125(3) είναι δυνατόν να καθορίζονται σχετικοί κανόνες.

Τροπολογία  35

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Παράρτημα - σημείο 3

Κανονισμός αριθ. 31 (ΕΟΚ), 11 (ΕΚΑΕ)

Κεφάλαιο 4 - άρθρο 132 - παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Τα άρθρα 42α και 42β, 55α και 57 έως 61 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης σχετικά με τις άδειες, τη διάρκεια της εργασίας και τις αργίες, καθώς επίσης το άρθρο 16, εδάφια 2 έως 4, και το άρθρο 18 του παρόντος καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία. Η ειδική άδεια, η γονική άδεια και η άδεια για οικογενειακούς λόγους δεν μπορούν να παραταθούν πέραν της λήξης του συμβολαίου.

4. Τα άρθρα 42α και 42β, 55α και 57 έως 61 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης σχετικά με τις άδειες, τη διάρκεια της εργασίας και τις αργίες, καθώς επίσης το άρθρο 16, εδάφια 2 έως 4, και το άρθρο 18 του παρόντος καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία, λαμβανομένης υπόψη της ιδιαίτερης φύσης των καθηκόντων και των ευθυνών που αναλαμβάνουν οι διαπιστευμένοι κοινοβουλευτικοί βοηθοί. Η ειδική άδεια, η γονική άδεια και η άδεια για οικογενειακούς λόγους δεν μπορούν να παραταθούν πέραν της λήξης του συμβολαίου.

Τροπολογία  36

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Παράρτημα - σημείο 3

Κανονισμός αριθ. 31 (ΕΟΚ), 11 (ΕΚΑΕ)

Κεφάλαιο 5 - άρθρο 133

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Με την επιφύλαξη αντίθετων διατάξεων των άρθρων 134 και 135, το άρθρο 19, το άρθρο 20, παράγραφοι 1 έως 3, και το άρθρο 21 του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού, καθώς και το άρθρο 16 του Παραρτήματος VII του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, όσον αφορά τους κανόνες σχετικά με τις αποδοχές και με τις επιστροφές εξόδων, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία. Οι κανόνες σχετικά με την επιστροφή των εξόδων αποστολής καθορίζονται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 125, παράγραφος 2.

Με την επιφύλαξη αντίθετων διατάξεων των άρθρων 134 και 135, το άρθρο 19, το άρθρο 20, παράγραφοι 1 έως 3, και το άρθρο 21 του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού, καθώς και το άρθρο 16 του Παραρτήματος VII του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, όσον αφορά τους κανόνες σχετικά με τις αποδοχές και με τις επιστροφές εξόδων, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία. Οι κανόνες σχετικά με την επιστροφή των εξόδων αποστολής καθορίζονται από τα μέτρα εφαρμογής που αναφέρονται στο άρθρο 125, παράγραφος 3.

Τροπολογία  37

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Παράρτημα - σημείο 3

Κανονισμός αριθ. 31 (ΕΟΚ), 11 (ΕΚΑΕ)

Κεφάλαιο 5 - άρθρο 134 - πίνακας

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

 

 

 

 

 

 

 

 

Βαθμός

1

2

3

4

5

6

7

Βασικός μισθός πλήρους απασχόλησης

1 193,00

1 389,85

1 619,17

1 886,33

2 197,58

2 560,18

2 982,61

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) 

 (2) 

 (3) 

 (4) 

 (5) 

 (6) 

 (7) 

 (8) 

(9) Βαθμός

(10) 8

(11) 9

(12) 10

(13) 11

(14) 12

(15) 13

(16) 14

(17) Βασικός μισθός πλήρους απασχόλησης

(18) 3 474,74

(19) 4 048,07

(20) 4 716,00

(21) 5 494,14

(22) 6 400,67

(23) 7 456,78

(24) 8 687,15

 (25) 

 (26) 

 (27) 

 (28) 

 (29) 

 (30) 

 (31) 

 (32) 

Τροπολογία

 

 

 

 

 

 

 

Βαθμός

1

2

3

4

5

6

Βασικός μισθός πλήρους απασχόλησης

1.886,33

2.045,18

2.217,41

2.404,14

2.606,59

2.826,09

 

 

 

 

 

 

 

Βαθμός

7

8

9

10

11

12

Βασικός μισθός πλήρους απασχόλησης

3.064,08

3.322,11

3.601,87

3.905,18

4.234,04

4.590,59

 

 

 

 

 

 

 

Βαθμός

13

14

15

16

17

18

Βασικός μισθός πλήρους απασχόλησης

4.977,17

5.396,30

5.850,73

6.343,42

6.877,61

7.456,78

Τροπολογία  38

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Παράρτημα - σημείο 3

Κανονισμός αριθ. 31 (ΕΟΚ), 11 (ΕΚΑΕ)

Κεφάλαιο 6 - άρθρο 136

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Με την επιφύλαξη αντίθετων διατάξεων του άρθρου 137, τα άρθρα 95 έως 115 σχετικά με την κοινωνική ασφάλιση εφαρμόζονται κατ’ αναλογία.

Με την επιφύλαξη αντίθετων διατάξεων του άρθρου 137, τα άρθρα 95 έως 111 και 113 έως 115 σχετικά με την κοινωνική ασφάλιση εφαρμόζονται κατ’ αναλογία.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή επιδιώκει να μειώσει τον διοικητικό φόρτο εργασίας απαλείφοντας την αναφορά στο άρθρο 112. Επιπλέον, επιδιώκει την καθιέρωση συστήματος επιδομάτων ανεργίας για τους βοηθούς, το οποίο να καλύπτει τους βοηθούς των οποίων η σύμβαση τερματίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τροπολογία  39

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Παράρτημα - σημείο 3

Κανονισμός αριθ. 31 (ΕΟΚ), 11 (ΕΚΑΕ)

Κεφάλαιο 6 - άρθρο 136 - παράγραφος 1α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1α. Το άρθρο 96 παράγραφος 11 ισχύει υπό τον όρο ότι σε περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει πως απαιτείται αναπροσαρμογή της εισφοράς λόγω της ένταξης των διαπιστευμένων κοινοβουλευτικών βοηθών στο καθεστώς ασφάλισης για ανεργία, οι σχετικές πληρωμές θα χρηματοδοτηθούν από κατάλληλη θέση του προϋπολογισμού και θα πραγματοποιηθούν από τις συνολικές πιστώσεις που διατίθενται στο τμήμα του προϋπολογισμού που αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Αιτιολόγηση

Για τήρηση της δημοσιονομικής ουδετερότητας.

Τροπολογία  40

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Παράρτημα - σημείο 3

Κανονισμός αριθ. 31 (ΕΟΚ), 11 (ΕΚΑΕ)

Κεφάλαιο 6 - άρθρο 137 - παράγραφος 2α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2α. Στα μέτρα εφαρμογής που αναφέρονται στο άρθρο 125 παράγραφος 3 μπορεί να καθορίζονται κανόνες για τον υπολογισμό των ποσών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.

Τροπολογία  41

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Παράρτημα - σημείο 3

Κανονισμός αριθ. 31 (ΕΟΚ), 11 (ΕΚΑΕ)

Κεφάλαιο 6 - άρθρο 137 - παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Το άρθρο 112 εφαρμόζεται μόνο σε όσες συμβάσεις συνάπτονται για περίοδο που δεν υπερβαίνει το ένα έτος.

4. Στα μέτρα εφαρμογής που αναφέρονται στο άρθρο 125(3) καθορίζονται κανόνες για την εφαρμογή του άρθρου 112.

Τροπολογία  42

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Παράρτημα - σημείο 3

Κανονισμός αριθ. 31 (ΕΟΚ), 11 (ΕΚΑΕ)

Κεφάλαιο 8 - άρθρο 139

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι διατάξεις του τίτλου VII του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης περί προσφυγών εφαρμόζονται κατ' αναλογία.

Οι διατάξεις του τίτλου VII του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης περί προσφυγών εφαρμόζονται κατ' αναλογία. Σχετικές ειδικές διατάξεις θα καθοριστούν στα μέτρα εφαρμογής που αναφέρονται στο άρθρο 125(3).

Τροπολογία  43

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Παράρτημα - σημείο 3

Κανονισμός αριθ. 31 (ΕΟΚ), 11 (ΕΚΑΕ)

Κεφάλαιο 9 - άρθρο 140 - παράγραφος 1 - σημείο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(δ) στο τέλος της προθεσμίας καταγγελίας που καθορίζεται στη σύμβαση και παρέχει στον κοινοβουλευτικό βοηθό ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ευχέρεια να λύσει τη σύμβαση πριν από τη λήξη της. Η προθεσμία καταγγελίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα ανά έτος υπηρεσίας, με ελάχιστο όριο τον ένα μήνα και ανώτατο όριο τους τρεις μήνες. Πάντως, η προθεσμία καταγγελίας δεν μπορεί να αρχίσει κατά τη διάρκεια άδειας μητρότητας ή αναρρωτικής άδειας, εφόσον αυτή η αναρρωτική άδεια δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες. Εξάλλου, κατά τη διάρκεια άδειας μητρότητας ή αναρρωτικής άδειας, η προθεσμία αναστέλλεται, τηρουμένων πάντοτε των ανωτέρω ορίων·

(δ) δεδομένου ότι η εμπιστοσύνη αποτελεί τη βάση της σχέσης μεταξύ του βουλευτή και του διαπιστευμένου κοινοβουλευτικού βοηθού του, στο τέλος της προθεσμίας καταγγελίας που καθορίζεται στη σύμβαση και παρέχει στον διαπιστευμένο κοινοβουλευτικό βοηθό, ο οποίος ενεργεί υπό τις εντολές του βουλευτή ή των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που του έχει ανατεθεί να επικουρεί, ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση πριν από τη λήξη της. Η προθεσμία καταγγελίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα ανά έτος υπηρεσίας, με ελάχιστο όριο τον ένα μήνα και ανώτατο όριο τους τρεις μήνες. Πάντως, η προθεσμία καταγγελίας δεν μπορεί να αρχίσει κατά τη διάρκεια άδειας μητρότητας ή αναρρωτικής άδειας, εφόσον αυτή η αναρρωτική άδεια δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες. Εξάλλου, κατά τη διάρκεια άδειας μητρότητας ή αναρρωτικής άδειας, η προθεσμία αναστέλλεται, τηρουμένων πάντοτε των ανωτέρω ορίων·

Τροπολογία  44

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Παράρτημα - σημείο 3

Κανονισμός αριθ. 31 (ΕΟΚ), 11 (ΕΚΑΕ)

Κεφάλαιο 9 - άρθρο 140 - παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Όταν η σύμβαση λήγει σύμφωνα με την παράγραφο 1, στοιχείο γ), ή όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λύει τη σύμβαση σύμφωνα με την παράγραφο 1, στοιχείο δ), ο κοινοβουλευτικός βοηθός δικαιούται αποζημίωση ίση με ένα τρίτο του βασικού μισθού του για την περίοδο ανάμεσα στην ημερομηνία τερματισμού των καθηκόντων του και την ημερομηνία λήξης της σύμβασής του, αλλά με την επιφύλαξη ανώτατου ορίου τριών μηνών βασικού μισθού.

2. Όταν η σύμβαση λήγει σύμφωνα με την παράγραφο 1, στοιχείο γ), ο διαπιστευμένος κοινοβουλευτικός βοηθός δικαιούται αποζημίωση ίση με ένα τρίτο του βασικού μισθού του για την περίοδο ανάμεσα στην ημερομηνία τερματισμού των καθηκόντων του και την ημερομηνία λήξης της σύμβασής του, αλλά με την επιφύλαξη ανώτατου ορίου τριών μηνών βασικού μισθού.

Αιτιολόγηση

Κατά την προθεσμία καταγγελίας, και με το συνακόλουθο δικαίωμα των βοηθών σε επίδομα ανεργίας, δεν χρειάζεται πρόσθετη πληρωμή.

Τροπολογία  45

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Παράρτημα - σημείο 3

Κανονισμός αριθ. 31 (ΕΟΚ), 11 (ΕΚΑΕ)

Κεφάλαιο 9 - άρθρο 140 - παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Με την επιφύλαξη των άρθρων 48 και 50 τα οποία εφαρμόζονται κατ’ αναλογία, η σύμβαση του κοινοβουλευτικού βοηθού μπορεί να λυθεί χωρίς προειδοποίηση σε περίπτωση σοβαρής παράλειψης εκπλήρωσης των καθηκόντων του είτε εκ προθέσεως είτε εξ αμελείας. Η αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 6, πρώτο εδάφιο, εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση, αφού προηγουμένως παρασχεθεί στον ενδιαφερόμενο η δυνατότητα να υπερασπίσει τον εαυτό του.

3. Με την επιφύλαξη των άρθρων 48 και 50 τα οποία εφαρμόζονται κατ’ αναλογία, η σύμβαση του διαπιστευμένου κοινοβουλευτικού βοηθού μπορεί να λυθεί χωρίς προειδοποίηση σε περίπτωση σοβαρής παράλειψης εκπλήρωσης των καθηκόντων του είτε εκ προθέσεως είτε εξ αμελείας. Η αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 6, πρώτο εδάφιο, εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση, αφού προηγουμένως παρασχεθεί στον ενδιαφερόμενο η δυνατότητα να υπερασπίσει τον εαυτό του.

 

Στα μέτρα εφαρμογής που αναφέρονται στο άρθρο 125(3) πρέπει να περιληφθούν ειδικές διατάξεις για την πειθαρχική διαδικασία.

Τροπολογία  46

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Παράρτημα - σημείο 3

Κανονισμός αριθ. 31 (ΕΟΚ), 11 (ΕΚΑΕ)

Κεφάλαιο 9 - άρθρο 140 - παράγραφος 3α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α. Οι περίοδοι απασχόλησης των διαπιστευμένων κοινοβουλευτικών βοηθών δεν θεωρείται ότι συνιστούν «χρόνο προϋπηρεσίας» για τους σκοπούς του άρθρου 29(3) και (4) του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης

(1)

Απόφαση 2005/684/ΕΚ, Ευρατόμ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με τη θέσπιση του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΕ L 262, 7.10.2005, σ. 1).


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Πρώτα απ’ όλα χρειάζεται να γίνει αναφορά στο ιστορικό της παρούσας πρότασης κανονισμού.

Η πρόταση βασίζεται στο άρθρο 21 του Καθεστώτος των βουλευτών, το οποίο ορίζει ότι:

«1. Οι βουλευτές δικαιούνται υποστήριξης από προσωπικούς συνεργάτες, τους οποίους επιλέγουν ελεύθερα.

2. Το Κοινοβούλιο καταβάλλει τις εκ της απασχολήσεώς τους προκύπτουσες πραγματικές δαπάνες.

3. Το Κοινοβούλιο ορίζει τις προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος αυτού.»'

Τον Ιούλιο του 2008 το Προεδρείο θέσπισε, με βάση το Καθεστώς, μέτρα εφαρμογής για το Καθεστώς των Βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Κεφάλαιο 5 του Τίτλου 1 των οποίων καλύπτει την επικούρηση από ιδιωτικό προσωπικό. Στο άρθρο 34 των κανόνων εφαρμογής γίνεται διάκριση μεταξύ:

· διαπιστευμένων κοινοβουλευτικών βοηθών, που απασχολούνται σε έναν από τους τρεις τόπους εργασίας σύμφωνα με τις ειδικές νομικές ρυθμίσεις που εγκρίθηκαν με βάση το άρθρο 238 της Συνθήκης και των οποίων οι συμβάσεις συνάπτονται άμεσα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που αναλαμβάνει και τη διαχείρισή τους,

και

· τοπικών βοηθών, δηλ. φυσικών προσώπων που επικουρούν τους βουλευτές στα κράτη μέλη στα οποία εκλέγονται, οι οποίοι εργάζονται με σύμβαση απασχόλησης ή παροχής υπηρεσιών που συνάπτουν με τους βουλευτές σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

Η διαχείριση των συμβάσεων των τοπικών βοηθών θα ανατίθεται σε εντολοδόχους πληρωμών, επιφορτισμένους με τη διασφάλιση της χρηστής διαχείρισης του επιδόματος κοινοβουλευτικής επικούρησης που χορηγείται σε όλους τους βουλευτές, οι οποίοι θα φέρουν και την ευθύνη, κι έτσι θα τεθεί τέρμα στις αβεβαιότητες και τις ασάφειες του ισχύοντος καθεστώτος, το οποίο έχει αποτελέσει αντικείμενο επικρίσεων.

Οι διαπιστευμένοι κοινοβουλευτικοί βοηθοί, αντίθετα, θα υπόκεινται σε ειδικές ρυθμίσεις του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης και ειδικότερα του Καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η πρόταση κανονισμού, την οποία κατέθεσε η Επιτροπή σε συνέχεια διαπραγματεύσεων με βάση τα συμπεράσματα ομάδας εργασίας του Προεδρείου του ΕΚ υπό την προεδρία της Martine Roure, έχει ιδιόμορφο χαρακτήρα που την καθιστά σύνθετη και, από πολλές απόψεις, περίπλοκη. Οι πτυχές αυτές έχουν ληφθεί υπόψη στην έκθεση, αποτέλεσαν δε αντικείμενο μακράς και λεπτομερούς συζήτησης στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.

Όλες οι τροπολογίες της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων αποσκοπούν επομένως στη διασφάλιση της συμβατότητας των ρυθμίσεων για το λοιπό προσωπικό με τις ρυθμίσεις για τους διαπιστευμένους κοινοβουλευτικούς βοηθούς, και στην πλήρη ανεξαρτησία των δύο συνόλων κανόνων, δεδομένου ότι πρέπει σε ολόκληρη την πρόταση να ληφθεί υπόψη και να υπογραμμιστεί η ιδιαίτερη φύση της σχέσης αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των βουλευτών και των βοηθών τους.

Αποκλειστικός σκοπός των τροπολογιών στις αιτιολογικές σκέψεις 3 και 5 της πρότασης είναι να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη διαφορά μεταξύ των τοπικών βοηθών και των διαπιστευμένων κοινοβουλευτικών βοηθών, οι οποίοι εκτελούν τα καθήκοντά τους σε ένα πολύγλωσσο και πολυπολιτισμικό «ευρωπαϊκό» περιβάλλον. Άλλες τροπολογίες αφορούν τη συνέπεια των ονομασιών που χρησιμοποιούνται για τους βοηθούς στην πρόταση με εκείνες που χρησιμοποιούνται στα μέτρα εφαρμογής του Καθεστώτος, δηλαδή «τοπικοί βοηθοί» και «διαπιστευμένοι κοινοβουλευτικοί βοηθοί».

Η πρόταση αποσκοπεί στην τροποποίηση του Καθεστώτος που εφαρμόζεται στους λοιπούς υπαλλήλους, με την προσθήκη μιας νέας κατηγορίας προσωπικού, των διαπιστευμένων κοινοβουλευτικών βοηθών. Τούτο σημαίνει ότι, αν δεν αναφέρεται ρητά σε άλλο σημείο, το Καθεστώς που εφαρμόζεται στους λοιπούς υπαλλήλους θα έχει πλήρη εφαρμογή στους κοινοβουλευτικούς βοηθούς, το ίδιο και ένα μέρος του Κανονισμού Υπηρεσιακής κατάστασης.

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι οι δύο αυτές νομικές πράξεις έχουν ως στόχο να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία και η αποτελεσματικότητα τω υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού που εργάζεται για τη διοίκηση της Κοινότητας. Οι πράξεις αυτές βασίζονται στις αρχές της ισότητας, της αμεροληψίας, της διαφάνειας στις προσλήψεις και στην αξιοκρατία, που πρέπει, κατ’ ανάγκη, να περιλαμβάνουν την πρόσβαση στην ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση και είναι να συμφιλιωθούν με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της εργασίας του κοινοβουλευτικού βοηθού, που βασίζεται στην εμπιστοσύνη.

Επιπλέον, η σχέση μεταξύ των βουλευτών και των βοηθών τους βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη. Στηρίζεται σε μια κατανόηση με βάση πολιτικές και ιδεολογικές -σε ορισμένες περιπτώσεις δε και ηθικές, θρησκευτικές ή προσωπικές- θεωρήσεις, ενώ η εργασιακή σχέση του προσωπικού της ΕΕ βασίζεται σε κριτήρια διαφάνειας, αντικειμενικής εκτίμησης και θεσμικής αφοσίωσης.

Πολλές από τις τροπολογίες που περιλαμβάνονται στην έκθεση έχουν ως βάση τη μέριμνα να διασφαλιστεί η συμβατότητα των ανωτέρω κανόνων με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νέου αυτού είδους σύμβασης μεταξύ ενός ευρωπαϊκού θεσμικού οργάνου (του Κοινοβουλίου) και των βοηθών που επιλέγουν οι επιμέρους βουλευτές να τους επικουρούν στην εκτέλεση των καθηκόντων τους· οι τροπολογίες στις αιτιολογικές σκέψεις 3, 4, 6, 8 και, ιδιαίτερα, 9 (όπου επισημαίνεται ότι η ιδιαίτερη σχέση μεταξύ των βοηθών και των βουλευτών πρέπει να ληφθεί υπόψη για το σκοπό της ενσωμάτωσης της συγκεκριμένης κατηγορίας συμβάσεων στο Καθεστώς που εφαρμόζεται στους λοιπούς υπαλλήλους); οι τροπολογίες στην αιτιολογική σκέψη 11 και στο άρθρο 5α (που ορίζουν τη σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ βοηθού και βουλευτή)· και οι τροπολογίες στα άρθρα 126(2), 127 και 128(1) (που αφορούν την εφαρμογή, κατ’ αναλογία, του Κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της συγκεκριμένης εργασιακής σχέσης).

Μια ουσιαστική προϋπόθεση για την αμοιβαία εμπιστοσύνη στην οποία βασίζεται η σχέση αυτή είναι ότι οι βουλευτές πρέπει να είναι ελεύθερος να επιλέγει τους κοινοβουλευτικούς βοηθούς τους, όπως προβλέπεται ρητά στο άρθρο 21 του Καθεστώτος των βουλευτών. Ο συζητούμενος κανονισμός πρέπει να εγγυάται την ελευθερία επιλογής, η οποία δεν μπορεί να περιορίζεται στην πρόσληψη των βοηθών αλλά πρέπει να ισχύει και όσον αφορά τις αποδοχές και τη σταδιοδρομία, και, ιδιαίτερα, τη διακοπή των συμβάσεων. Οι τροπολογίες στην αιτιολογική σκέψη 10 και στο άρθρο 126(1) αποσκοπούν στη διασφάλιση ελευθερίας επιλογής για τους βουλευτές. Η δεύτερη έχει ως στόχο να διασφαλίσει ελευθερία όσον αφορά τη διακοπή των συμβάσεων, με προθεσμία καταγγελίας, σύμφωνα με το άρθρο 140(1)(δ).

Για την εξασφάλιση, και πάλι, ελευθερίας επιλογής για τους βουλευτές, με τις τροπολογίες στην αιτιολογική σκέψη 10 και στο άρθρο 131(2) ο όρος «κριτήρια» (που θα καθοριστούν στα εσωτερικά μέτρα εφαρμογής) για την πρόσληψη βοηθών και τη βαθμολογική κατάταξή τους αντικαθίσταται με τον όρο «παράμετροι» που ανταποκρίνεται περισσότερο στη διακριτική ευχέρεια που συνεπάγεται η αρχή της ελευθερίας επιλογής. Στο πλαίσιο αυτό, πιστεύουμε ότι το άρθρο 128 της παρούσας πρότασης, με το οποίο περιλαμβάνονται στις απαιτήσεις πρόσληψης η κατοχή διπλώματος και επαγγελματικής πείρας, θα πρέπει να ερμηνευτεί ως προσπάθεια εξασφάλισης μεγαλύτερης διαφάνειας και όχι ως καθορισμός κριτηρίων.

Με το ίδιο σκεπτικό, η τροπολογία στο άρθρο 134 αυξάνει τον αριθμό των βαθμίδων αποδοχών των βοηθών, ιδιαίτερα για να προσφέρει στους βουλευτές μεγαλύτερη διακριτική ευχέρεια και να διευκολύνει την εξέλιξη της σταδιοδρομίας των βοηθών.

Ως γνώμονα κατά την εξέταση της πρότασης της Επιτροπής είχαμε το αν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των κανόνων για τους κοινοβουλευτικούς βοηθούς μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη διαφάνεια και την ανεξαρτησία αυτής καθεαυτής της ευρωπαϊκής δημόσιας διοίκησης. Χρειάστηκε ο απαιτούμενος προβληματισμός σχετικά με τον αντίκτυπο που θα είχε στους μόνιμους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό η ενσωμάτωση στη βασική νομοθεσία που διέπει τους όρους απασχόλησής τους, μιας πολύ ειδικής κατηγορίας προσωπικού που δεν θα υπόκειται στις ίδιες αρχές ανεξαρτησίας, θεσμικής αφοσίωσης, αξιοκρατίας, αποτελεσματικότητας και διαφάνειας. Ορισμένες από τις τροπολογίες που περιλαμβάνει η έκθεση έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν την αποφυγή επικαλύψεων μεταξύ των δύο συστημάτων, που θα συνυπάρχουν υποκείμενα στους ίδιους κανόνες, και συγκεκριμένα η τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη 7 (που αποκλείει τη δυνατότητα προνομιακής πρόσβασης των βοηθών στην ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση ή σε άλλες κατηγορίες προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) και η τροπολογία στο άρθρο 140(3α), που ορίζει ότι οι περίοδοι απασχόλησης δεν θα θεωρείται ότι συνιστούν «χρόνο προϋπηρεσίας» όπως ισχύει για το έκτακτο προσωπικό.

Όσον αφορά τις πειθαρχικές διαδικασίες που εφαρμόζονται σε άλλες κατηγορίες προσωπικού, χρειάζεται να θεσπιστούν ειδικές διατάξεις στο πλαίσιο των εσωτερικών μέτρων εφαρμογής, προκειμένου οι συγκεκριμένες διαδικασίες να προσαρμοστούν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νέου τύπου σύμβασης. Τούτο επιχειρείται να διασφαλιστεί με τις τροπολογίες στο άρθρο 140(3).

Η συνδικαλιστική εκπροσώπηση των βοηθών είναι θέμα που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Οι τροπολογίες στην αιτιολογική σκέψη 11α και στο άρθρο 126(2) προβλέπουν ξεχωριστή εκπροσώπηση των βοηθών, εκτός της Επιτροπής Προσωπικού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και διασύνδεση των δύο φορέων εκπροσώπησης.

Ορισμένες από τις τροπολογίες, όπως εκείνες που αφορούν τα μέτρα εφαρμογής ή τα μέτρα που αφορούν τις ονομασίες που χρησιμοποιούνται για τους βοηθούς (οι οποίες αναφέρονται ήδη παραπάνω) έχουν ως μόνο στόχο την ενίσχυση της νομικής συνέπειας της πρότασης.

Η περίοδος δοκιμασίας που προβλέπεται στο άρθρο 129 θα πρέπει να απαλειφθεί, δεδομένου ότι είναι άχρηστη και περιττή. Ιδιαίτερα η έκθεση σχετικά με την καταλληλότητα του βοηθού θα αποτελούσε άσκοπο γραφειοκρατικό εμπόδιο, δεδομένου θα μπορούσε στη θέση της να εφαρμοστεί η διαδικασία διακοπής της σύμβασης, με προθεσμία καταγγελίας, που προβλέπεται στο άρθρο 140(δ).

Όπως τροποποιείται από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, η πρόταση της Επιτροπής θα επιτρέψει την εφαρμογή των κανόνων για τους διαπιστευμένους κοινοβουλευτικούς βοηθούς και θα προσφέρει τις καλύτερες εγγυήσεις αυτοτέλειας και ανεξαρτησίας του Κοινοβουλίου και των βουλευτών του. Επιπλέον, η έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 2, όπως τροποποιήθηκε, την οποία πρέπει να υποβάλει το Κοινοβούλιο το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2011, θα επιτρέψει τη λεπτομερέστερη αξιολόγηση της λειτουργίας των κανόνων αυτών και θα καταστήσει δυνατή την υποβολή προτάσεων για τις αλλαγές που κρίνονται αναγκαίες.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών (11.11.2008)

προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

(COM(2008)0786 – C6‑0449/2008 – 2008/0224(CNS))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Janusz Lewandowski

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το ζήτημα της θέσπισης νέων κανόνων για την επικουρία των βουλευτών ήταν ένα βασικό σημείο της διαδικασίας για τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2009. Οι συζητήσεις μεταξύ του Προεδρείου, της Επιτροπής Προϋπολογισμών και του Γενικού Γραμματέα άρχισαν ήδη τον Φεβρουάριο του 2008 με μία προκαταρκτική ανάλυση σχετικά με το ποια βήματα θα έπρεπε να γίνουν.

Εν συνεχεία, τόσο το ψήφισμα του Κοινοβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία του προϋπολογισμού 2009 (το Μάρτιο του 2008) όσο και οι δημοσιονομικές του προβλέψεις (δηλαδή το προσχέδιο προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου του Μαΐου 2008) περιελάμβαναν δηλώσεις που καθιστούσαν σαφή την πολιτική και δημοσιονομική σημασία που προσδίδει το Κοινοβούλιο στην επείγουσα επίλυση αυτού του θέματος.

Το φθινόπωρο, μετά από περαιτέρω συζητήσεις στο πλαίσιο ενός πιλοτικού σχεδίου ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ του Προεδρείου και της Επιτροπής Προϋπολογισμών, και μετά από την επίσημη διαδικασία συνεννόησης επί του προϋπολογισμού μεταξύ των δύο οργάνων, επετεύχθη συμφωνία (δημοσιονομικά ουδέτερη σε σχέση με την προηγούμενη κατάσταση) όσον αφορά τις δαπάνες που συνδέονται άμεσα με τους βοηθούς των βουλευτών.

Από τεχνική άποψη, η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, προς διευκόλυνση της ομαλής εκτέλεσης, έδωσε τη συγκατάθεσή της για ελαφρά τροποποίηση της ονοματολογίας του προϋπολογισμού, ώστε μια ορισμένη κατηγορία εσωτερικών μεταφορών να μπορεί στο μέλλον να πραγματοποιείται από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με αυστηρό γνώμονα τον αριθμό των βοηθών, οι οποίοι, σε δεδομένη χρονική στιγμή, υπάγονται εμπίπτουν στις νέες διατάξεις.

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι το σχέδιο προϋπολογισμού προβλέπει επίσης 15 νέες διοικητικές θέσεις (5 εκ των οποίων μόνο στο αποθεματικό) για τη διοικητική εφαρμογή του νέου συστήματος.

Κατά την έγκριση του προϋπολογισμού του 2009 σε πρώτη ανάγνωση, τον Οκτώβριο του 2008, η Επιτροπή Προϋπολογισμών και η Ολομέλεια, ζήτησαν και πάλι την εξεύρεση ταχείας λύσης.

Ο συντάκτης είναι πεπεισμένος ότι οι αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και η προαναφερθείσα στρατηγική της δημοσιονομικής ουδετερότητας πρέπει να τονίζονται και στη νομοθετική πρόταση. Καταλήγει επίσης στο συμπέρασμα ότι η ανά χείρας πρόταση πρέπει να είναι συμβατή με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2007-2013.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση νομοθετικού ψηφίσματος

Παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. θεωρεί ότι τα χρηματικά ποσά που αναφέρονται στη νομοθετική πρόταση είναι συμβατά με το ανώτατο όριο της κατηγορίας 5 (διοικητικές δαπάνες) του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου·

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τον Κανονισμό, πρέπει να ελέγχεται η δημοσιονομική συμβατότητα των νομοθετικών προτάσεων.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Παράγραφος 8α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

8α. Η εσωτερική απόφαση (κανόνες εφαρμογής) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θεσπίζει περαιτέρω κανόνες για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, βάσει της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, όπως ορίζεται στον τίτλο ΙΙ του δημοσιονομικού κανονισμού1,

 

1 Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 248, 16.9.2002, σελ. 1).

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να δημιουργηθεί εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ένα σαφές και διαφανές πλαίσιο για την εφαρμογή του υπό εξέταση κανονισμού.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Παράγραφος 10α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

10α. Τα αναγκαία ετήσια ποσά καθορίζονται στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού.·

Αιτιολόγηση

Εμπίπτει στις εξουσίες της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Έγγραφα αναφοράς

COM(2008)0786 – C6-0449/2008 – 2008/0224(CNS)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

JURI

Γνωμοδότηση της

  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG0.0.0000

 

Ενισχυμένη συνεργασία - ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

0.0.0000

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

  Ημερομηνία ορισμού

Janusz Lewandowski

5.11.2008

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης που αντικαταστάθηκε

 

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

11.11.2008

 

 

 

 

Ημερομηνία της έγκρισης

11.11.2008

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+ :

- :

0 :

19

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Simon Busuttil, Paulo Casaca, Salvador Garriga Polledo, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Μαργαρίτης Σχοινάς, Nina Škottová, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Esther De Lange

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

 

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνο γλώσσα)

...


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Έγγραφα αναφοράς

COM(2008)0786 – C6-0449/2008 – 2008/0224(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

19.11.2008

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

20.11.2008

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ές)

  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

20.11.2008

 

 

 

Εισηγητής(ές)

  Ημερομηνία ορισμού

Giuseppe Gargani

3.11.2008

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

17.11.2008

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

4.12.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

25

1

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Giulietto Chiesa, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Κώστας Μποτόπουλος, Sharon Bowles, Mogens Camre, Jean-Paul Gauzès, Γεώργιος Παπαστάμκος, József Szájer, Ieke van den Burg, Renate Weber

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Martine Roure, Andreas Schwab, Sahra Wagenknecht

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου