RAPPORT dwar proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-regoli applikabbli għal ħaddiema oħra tal-Komunitajiet Ewropej

8.12.2008 - (COM(2008)0786 – C6-0449/2008 – 2008/0224(CNS)) - *

Kumitat għall-Affarijiet Legali
Rapporteur: Giuseppe Gargani

Proċedura : 2008/0224(CNS)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
A6-0483/2008

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-regoli applikabbli għal ħaddiema oħra tal-Komunitajiet Ewropej

(COM(2008)0786 – C6-0449/2008 – 2008/0224(CNS))

(Proċedura ta' konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2008)0786),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 283 tat-Trattat KE skont liema l-Kunsill ikkonsulta l-Parlament (C6‑0449/2008),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 21 tal-Istatut għall-Membri tal-Parlament Ewropew[1],

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Baġits (A6‑0483/2008),

1.  Japprova l-proposta tal-Kummissjoni emendata;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex tbiddel il-proposta tagħha kif hemm bżonn, skont l-Artikolu 250(2) tat-Trattat KE;

3.  Iqis li l-ammonti finanzjarji mniżżla fil-proposta leġiżlattiva huma konformi mal-limitu massimu tal-intestatura 5, in-nefqa amministrattiva, tal-qafas finanzjarju multiannwali,

4.  Jitlob lill-Kunsill biex javża l-Parlament jekk hux bi ħsiebu jiżvija mit-test approvat mill-Parlament;

5.  Jitlob għall-bidu tal-proċedura ta' konċiljazzjoni skont id-Dikjarazzjoni Konġunta tal-4 ta' Marzu 1975 jekk il-Kunsill bi ħsiebu jiżvija mit-test approvat mill-Parlament;

6.  Jitlob lill-Kunsill biex jikkonsulta l-Parlament mill-ġdid jekk ikun bi ħsiebu jemenda b'mod sostanzjali t-test ippreżentat għall-konsultazzjoni;

7.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tiegħu lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

Emenda  1

Proposta għal regolament – att li jemenda

Ċitazzjoni 2 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Wara li kkunsidra l-Istatut għall-Membri tal-Parlament Ewropew1, b'mod partikolari l-Artikolu 21 tiegħu,

 

________________

 

1 Id-Deċiżjoni 2005/684/KE, Euratom tal-Parlament Ewropew tat-28 ta' Settembru 2005 li tadotta l-Istatut għall-Membri tal-Parlament Ewropew (ĠU L 262, 7.10.2005, p. 1).

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li tiżdied referenza għall-Istatut tal-Membri kif tikkostitwixxi l-bażi legali aħħarija għall-proposta.

Emenda  2

Proposta għal regolament – att li jemenda

Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(2) Għadd limitat ta’ dan il-persunal (minn hawn ’il quddiem imsejħa “assistenti parlamentari”) jassistu Membru wieħed jew aktar fil-lokalitajiet tal-Parlament Ewropew fi Strażburgu, Brussell u fil-Lussemburgu. L-oħrajn huma impjegati mal-Membri fil-pajjiż fejn dawn ġew eletti.

(2) Għadd limitat ta’ dan il-persunal (minn hawn ’il quddiem imsejħa “assistenti parlamentari akkreditati”) jassistu Membru wieħed jew aktar fil-lokalitajiet tal-Parlament Ewropew fi Strażburgu, Brussell u fil-Lussemburgu. Dawk l-assistenti, li għalihom japplika dan ir-Regolament, iridu jiġu differenzjati mill-assistenti lokali impjegati mill-Membri tal-Parlament Ewropew fl-Istat Membru li fih ikunu ġew eletti, li għalihom japplikaw id-dispożizzjonijiet relevanti tal-Miżuri ta' Implimentazzjoni għall-Istatut tall-Membri tal-Parlament Ewropew adottati mill-Bureau tal-Parlament Ewropew fis-17 ta' Lulju 20081.

 

_____________

 

1 ĠU C ..............

Emenda  3

Proposta għal regolament – att li jemenda

Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(3) B'kuntrast ma' dawn tal-aħħar, l-assistenti parlamentari huma, bħala regola ġenerali, soġġetti għal espatrijazzjoni. Huma jaħdmu fil-postijiet tax-xogħol tal-Parlament Ewropew f'ambjent Ewropew, multilingwu u multikulturali u jwettqu kompiti li huma marbuta b'mod dirett max-xogħol tal-Parlament Ewropew.

(3) (3) L-assistenti parlamentari akkreditati huma, bħala regola ġenerali, soġġetti għal espatrijazzjoni. Huma jaħdmu fil-postijiet tax-xogħol tal-Parlament Ewropew f'ambjent Ewropew, multilingwu u multikulturali u jwettqu kompiti li huma marbuta b'mod dirett max-xogħol imwettaq mill-Membru jew Membri tal-Parlament Ewropew waqt il-funzjoni tal-ħidma tagħhom bħala Membri tal-Parlament Ewropew. .

Emenda  4

Proposta għal regolament – att li jemenda

Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(4) Barra minn hekk dan ġie kkonfermat mill-Qorti tal-Prim’Istanza tal-Komunitajiet Ewropej li rrikonoxxiet li l-assistenti parlamentari f’ċerti aspetti jistgħu jitqiesu għall-finijiet tal-applikazzjoni tar-Regolamenti tal-Persunal tal-Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg ta' ħaddiema oħra li qed iwettqu xogħol għall-Parlament.

imħassra

Ġustifikazzjoni

Din il-premessa ma tispjegax sew. Hija meħuda barra mill-kuntest minn sentenza tal-Qorti tal-Ewwel Istanza li tittratta dwar sitwazzjoni ta' fatt partikolari.

Emenda  5

Proposta għal regolament – att li jemenda

Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(5) Għal dawn ir-raġunijiet, u sabiex jiġu żgurati t-trasparenza u ċ-ċertezza legali permezz ta’ regoli komuni, huwa xieraq li dawn l-assistenti, bl-eċċezzjoni tal-persuni li jaħdmu għall-Membri fl-Istat Membru fejn dawn ġew eletti jiġu impjegati permezz ta’ kuntratti diretti mal-Parlament Ewropew.

(5) Għal dawn ir-raġunijiet, u sabiex jiġu żgurati t-trasparenza u ċ-ċertezza legali permezz ta’ regoli komuni, huwa xieraq li dawn l-assistenti parlamentari akkreditati, bl-eċċezzjoni tal-persuni li jaħdmu għall-Membri fl-Istat Membru fejn dawn ġew eletti jiġu impjegati permezz ta’ kuntratti diretti mal-Parlament Ewropew. B'kontradistinzjoni, l-assistenti lokali huma impjegati, bi qbil mal-Miżuri Implimentattivi msemmija qabel għall-Istatut għall-Membri tal-Parlament Ewropew, mill-Membri tal-Parlament Ewropew skont kuntratti tal-impjieg jew tas-servizz konklużi taħt il-liġi nazzjonali applikabbli fl-Istat Membru li fih ikunu ġew eletti.

Ġustifikazzjoni

Biex tiġi żgurata l-konsistenza bejn dan ir-Regolament u l-miżuri implimentattivi għall-Istatut għall-Membri tal-Parlament Ewropew.

Emenda  6

Proposta għal regolament – att li jemenda

Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(6) Jaqbel, għalhekk, li dawn l-assistenti jkunu suġġetti għall-Kondizzjonijiet tal-Impjieg ta' ħaddiema oħra, b’mod li ċ-ċirkustanzi partikulari tagħhom jitqiesu kif xieraq.

(6) Jaqbel, għalhekk, li l-assistenti parlamentari akkreditati jkunu suġġetti għall-Kundizzjonijiet tal-Impjieg ta' ħaddiema oħra, b’mod li ċ-ċirkustanzi partikulari tagħhom, ix-xogħol partikolari li huma mitluba jagħmlu u d-dmirijiet u l-obbligi speċifiċi li jridu jissodisfaw fir-rigward il-Membru jew Membri tal-Parlament Ewropew li għalih/a huma mitluba jaħdmu, jitqiesu kif xieraq.

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li jkun ċar li l-assistenti parlamentari akkreditati jwettqu x-xogħlijiet tagħhom għall-Membru jew Membri li għalihom iridu jaħdmu u li għalihom huma mitluba jwettqu d-dmirijiet u l-obbligi speċifiċi. Meta mqabbla ma' ħaddiema oħra koperti mill-Kundizzjonijiet tal-impjieg, huma qegħdin f'pożizzjoni sui generis.

Emenda  7

Proposta għal regolament – att li jemenda

Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(7) L-introduzzjoni ta' din il-kategorija speċifika ta' uffiċjali ma taffettwax l-Artikolu 29 tar-Regolamenti tal-Persunal li jipprovdi li kompetizzjonijiet interni huma miftuħa biss għal uffiċjali u persunal temporanju.

(7) L-introduzzjoni ta' din il-kategorija speċifika ta' uffiċjali ma taffettwax l-Artikolu 29 tar-Regolamenti tal-Persunal li jipprovdi li kompetizzjonijiet interni huma miftuħa biss għal uffiċjali u persunal temporanju. Fil-fatt, l-ebda dispożizzjoni ta' dan ir-Regolament ma tista' tinftiehem bħala waħda li tagħti aċċess privileġġjat jew dirett lill-assistenti parlamentari akkreditati għal postijiet ta' uffiċjali jew kategoriji oħra ta' ħaddiema tal-Komunitajiet Ewropej jew għall-kompetizzjonijiet interni għal postijiet bħal dawn.

Ġustifikazzjoni

L-assistenti parlamentari akkreditati m'għandux ikollhom aċċess privileġġjat għall-postijiet imsemmija.

Emenda  8

Proposta għal regolament – att li jemenda

Premessa 7 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(7a) Bħal fil-każ tal-istaff kontrattwali, l-Artikoli 27 sa 34 tar-Regolamenti tal-Istaff ma japplikawx għall-assistenti parkamentari akkreditati.

Emenda  9

Proposta għal regolament – att li jemenda

Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(8) L-assistenti parlamentari jikkostitwixxu, għalhekk, kategorija ta’ persunal speċifika għall-Parlament Ewropew, b'mod partikolari fir-rigward tal-fatt li jappoġġaw lill-Membri tal-Parlament fil-kapaċita' tagħhom ta' rappreżentanti eletti demokratikament fdati b'mandat, fit-twettiq tal-kompiti tagħhom.

(8) (8) L-assistenti parlamentari akkreditati jikkostitwixxu, għalhekk, kategorija ta’ ħaddiema speċifika għall-Parlament Ewropew, b'mod partikolari fir-rigward tal-fatt li jipprovdu, taħt il-gwida u l-awtorità ta' Membru jew Membri tal-Parlament Ewropew u f'relazzjoni ta' fiduċja leġittima u reċiproka, għajnuna diretta lil dak il-Membru jew dawk il-Membri fil-kapaċita' tagħhom ta' Membri tal-Parlament Ewropew.

Emenda  10

Proposta għal regolament

Premessa 8 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(8a) Id-deċiżjoni interna (miżuri ta' implimentazzjoni) tal-Parlament Ewropew se tistabbilixxi regoli oħra għall-implimentazzjoni ta' dawn id-dispożizzjonijiet, fuq il-bażi tal-prinċipju tal-immaniġġjar finanzjarju sod kif stipulat fit-Titolu II tar-Regolament Finanzjarju1,

 

1 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta' Ġunju 2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej (ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1).

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jkun stabbilit qafas ċar u trasparenti, fil-Parlament innifsu, għall-implimentazzjoni sussegwenti ta' dan ir-regolament.

Emenda  11

Proposta għal regolament – att li jemenda

Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(9) Għalhekk, jeħtieġ li jiġu emendati, b’mod limitat, il-Kondizzjonijiet tal-Impjieg ta’ ħaddiema oħra sabiex tiġi inkluża din il-kategorija ġdida tal-persunal.

(9) Għalhekk, jeħtieġ li jiġu emendati l-Kundizzjonijiet tal-Impjieg ta’ ħaddiema oħra sabiex tiġi inkluża din il-kategorija ġdida tal-ħaddiema, billi jitqiesu, fuq naħa n-natura speċifika tad-dmirijiet, il-funzjonijiet u r-responsabilitajiet tal-assistenti parlamentari akkreditati, li huma mfassla biex iħalluhom jagħtu għajnuna diretta lill-Membri tal-Parlament Ewropew fil-qadi tad-dmirijiet tagħhom bħala Membri tal-Parlament Ewropew taħt il-gwida u l-awtorità tagħhom, u fuq l-oħra r-relazzjoni partikolari bejn dawk l-assistenti parlamentari akkreditati u l-amministrazzjoni tal-Parlament. Fejn id-dispożizzjonijiet tal-Kundizzjonijiet tal-impjieg ta' ħaddiema oħra jridu jkunu applikati għal assistenti bħal dawn, anki b'analoġija, iridu jitqiesu dawk il-fatturi.

Emenda  12

Proposta għal regolament – att li jemenda

Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(10) Fid-dawl tan-natura tax-xogħol tal-assistenti, jaqbel li jkun hemm kategorija waħda biss ta’ assistenti, iżda li tkun imqassma fi gradi, fejn l-assistenti jitqassmu skont il-kriterji li għandhom jiġu ddeterminati permezz ta' deċiżjoni interna tal-Parlament Ewropew.

(10) (Fid-dawl tan-natura tax-xogħol tal-assistenti parlamentari akkreditati, jaqbel li jkun hemm kategorija waħda biss ta’ assistenti parlamentari akkreditati, iżda li tkun imqassma fi gradi, fejn l-assistenti bħal dawn jitqassmu mill-Membru jew mill-Membri kkonċernati fid-dawl tal-linji gwida li għandhom jiġu ddeterminati permezz ta' miżuri implimentattivi adottati minn deċiżjoni interna tal-Parlament Ewropew.

Emenda  13

Proposta għal regolament

Premessa 10 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(10a) L-ammonti annwali meħtieġa se jkunu ddeterminati fil-qafas tal-proċedura baġitarja annwali,

Ġustifikazzjoni

Prerogattiva tal-awtorità baġitarja.

Emenda  14

Proposta għal regolament – att li jemenda

Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(11) Il-kuntratti tal-assistenti parlamentari ffirmati bejnhom u l-Parlament Ewropew għandhom jiġu bbażati fuq fiduċja reċiproka bejn l-assistent parlamentari u l-Membru/i tal-Parlament Ewropew li qed jassisti.

(11) Il-kuntratti tal-assistenti parlamentari akkreditati ffirmati bejnhom u l-Parlament Ewropew għandhom jiġu bbażati fuq fiduċja reċiproka bejn l-assistent parlamentari akkreditati u l-Membru/i tal-Parlament Ewropew li qed jassisti. Il-perjodu ta' kuntratti bħal dawn għandu jkun marbut direttament mal-perjodu li fih iżommu l-kariga l-Membru jew il-Membri kkonċernati.

Emenda  15

Proposta għal regolament – att li jemenda

Premessa 11 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(11a) L-assistenti parlamentari għandhom id-dritt ta' assoċjazzjoni 'l barra mis-sistema li tapplika għall-uffiċjali u staff ieħor li ma jkunux assistenti parlamentari. L-għaqda tagħhom għandha tkun il-kelliema vis-à-vis l-awtorità kompetenti tal-Parlament Ewropew fir-rigward tal-istatus legali tagħhom u t-termini tal-impjieg.

Emenda  16

Proposta għal regolament – att li jemenda

Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(12) Il-prinċipju tan-newtralità baġitarja għandu jiġi osservat fir-rigward tal-introduzzjoni ta’ din il-kategorija ġdida ta’ persunal. F'dan ir-rigward, il-Parlament Ewropew għandu jħallas fil-baġit ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea l-ammont sħiħ tal-kontributi meħtieġa biex jiffinanzjaw l-iskema tal-pensjoni bl-eċċezzjoni tal-kontribut taħt l-Artikolu 83(2) tar-Regolamenti tal-Persunal li jiġi mnaqqas kull xahar mis-salarju tal-persuna kkonċernata.

imħassra

Emenda  17

Proposta għal regolament – att li jemenda

Artikolu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Fi żmien tliet snin mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, il-Parlament Ewropew għandu jissottometti rapport dwar l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament sabiex tiġi eżaminata l-ħtieġa possibbli li jiġu adattati r-regoli li japplikaw għall-assistenti parlamentari.

Il-Parlament Ewropew għandu, sa mhux aktar tard mill-31 ta' Dieċembru 2001, jippreżenta rapport dwar l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament sabiex tiġi eżaminata l-ħtieġa possibbli li jiġu adattati r-regoli li japplikaw għall-assistenti parlamentari

Emenda  18

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness – punt 2

Regolament Nru 31 (KEE), 11 (EAEC)

Artikolu 5 a

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Għall-finijiet ta’ dawn il-Kondizzjonijiet tal-Impjieg ta’ ħaddiema oħra tal-Komunitajiet Ewropej, it-terminu “assistenti parlamentari” jfisser membri tal-persunal magħżula minn Membru wieħed jew aktar u impjegati permezz ta’ kuntratti diretti mal-Parlament Ewropew biex jassistu Membru wieħed jew aktar tal-Parlament Ewropew, kif stipulat fl-Artikolu 125(1).”;

Għall-finijiet ta’ dawn il-Kondizzjonijiet tal-Impjieg ta’ ħaddiema oħra tal-Komunitajiet Ewropej, it-terminu “assistenti parlamentari akkreditati ” jfisser persuni magħżula minn Membru wieħed jew aktar u impjegati permezz ta’ kuntratti diretti mal-Parlament Ewropew biex jipprovdu għajnuna diretta, fil-bini tal-Parlament Ewropew f wieħed mit-tliet postijiet ta' ħidma tiegħu, lil Membru jew Membri tal-Parlament Ewropew fil-qadi tad-dmirijiet tagħhom bħala Membri tal-Parlament Ewropew taħt il-gwida u l-awtorità tagħhom, uf'relazzjoni ta' fiuċja reċiproka fkont l-Artikolu 21 tal-Istatut tal- Memrbi tal-Parlament Ewropew.

Emenda  19

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness – punt 3

Regolament Nru 31 (KEE), 11 (EAEC)

Titolu

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Titolu VII

Titolu VII

Assistenti parlamentari

Assistenti parlamentari akkreditati

Emenda  20

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness – punt 3

Regolament Nru 31 (KEE), 11 (EAEC)

Kapitolu 1 – Artikolu 125 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. “Assistent parlamentari” tfisser membru tal-persunal impjegat mill-Parlament Ewropew, f’wieħed mit-tliet postijiet ta’ xogħol tal-Parlament Ewropew, biex jassisti Membru wieħed jew aktar tal-Parlament fit-twettiq tal-mandat parlamentari tagħhom. Għandu jwettaq kompiti li huma marbuta direttament max-xogħol tal-Parlament Ewropew.

imħassra

L-assistenti parlamentari għandhom jiġu impjegati biex iwettqu xogħol part-time jew full-time, bla ma jiġu assenjati għal kariga inkluża fil-lista ta’ karigi mehmuża mat-taqsima tal-baġit relatata mal-Parlament Ewropew.

 

Emenda  21

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness – punt 3

Regolament Nru 31 (KEE), 11 (EAEC)

Kapitolu 1 – Artikolu 125 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. Il-Parlament Ewropew, permezz ta’ deċiżjoni interna, għandu jadotta dispożizzjonijiet rigward l-impjieg ta’ assistenti parlamentari.

3. Il-Parlament Ewropew għandu jadotta miżuri ta' implimentazzjoni permezz ta' deċiżjoni interna għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' dan it-Titolu.

Emenda  22

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness – punt 3

Regolament Nru 31 (KEE), 11 (EAEC)

Kapitolu 1 – Artikolu 125 – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3. L-assistenti parlamentari għandhom jitħallsu mill-approprjazzjonijiet globali allokati għat-taqsima tal-baġit marbuta mal-Parlament Ewropew.

2. Il-pożizzjoni ta' assistenti parlamentari akkreditati m'għandhiex tiġi inkluża fil-lista ta' pożizzjonijiet annessi mas-sezzjoni tal-baġit relatat mal-Parlament Ewropew. Il-paga tagħhom għandha tiġu ffinanzjata taħt l-intestatura korrispondenti tal-baġit u għandha titħallsu mill-approprjazzjonijiet globali allokati għat-taqsima tal-baġit marbuta mal-Parlament Ewropew.

Emenda  23

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness – punt 3

Regolament Nru 31 (KEE), 11 (EAEC)

Kapitolu 1 – Artikolu 126 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. L-assistenti parlamentari huma kklassifikati skont il-grad.

1. L-assistent parlamentari akkreditat għandu jkun ikklassifikat skont il-grad bi qbil mal-indikazzjoni mogħtija bid-diskrezzjoni sħiħa tal-Membru jew Membri li l-assistent se jgħin fl-attivitajiet parlamentari tagħhom. Għall-klassifikazzjoi tal-gradi 14 - 18, l-assistenti parlamentari akkreditati huma meħtieġa, bħala minimu, li jkunu ħarġu b'lawrija u/jew li jkollhom esperjenza professjonali ekwivalenti.

Emenda  24

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness – punt 3

Regolament Nru 31 (KEE), 11 (EAEC)

Kapitolu 1 – Artikolu 126 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. L-Artikolu 1e tar-Regolamenti tal-Persunal, rigward il-miżuri ta’ natura soċjali u l-kundizzjonijiet tax-xogħol, għandu japplika b’analoġija.

2. L-Artikolu 1e tar-Regolamenti tal-Persunal, rigward il-miżuri ta’ natura soċjali u l-kundizzjonijiet tax-xogħol, għandu japplika b’analoġija sakemm dawn il-miżuri jkunu kompatibbli man-natura partikolari tad-dmirijiet u r-responsabilitajiet li jassumu l-assistenti parlamentari akkreditati.

 

B’deroga mill-Artikolu 7, l-arranġamenti relatati mar-rappreżentanza awtonoma tal-assistenti parlamentari akkreditati għandhom jiġu stipulati mill-miżuri implimentattivi msemmija fl-Artikolu 125(3).

Emenda  25

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness – punt 3

Regolament Nru 31 (KEE), 11 (EAEC)

Kapitolu 2 – Artikolu 127

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-Artikoli 11 sa 26a tar-Regolamenti tal-Persunal għandhom japplikaw b’analoġija. Il-Parlament Ewropew għandu jiddetermina, permezz ta’ deċiżjoni interna, miżuri prattiċi ta' implimentazzjoni li jqisu n-natura speċifika tar-relazzjoni bejn il-Membri u l-assistenti tagħhom.

L-Artikoli 11 sa 26a tar-Regolamenti tal-Persunal għandhom japplikaw b’analoġija, b'rispett rigoruż, b'mod partikolari, tan-natura speċifika tal-funzjonijiet u d-dmirijiet tal-assistenti parlamentari akkreditati u l-fiduċja leġittima u reċiproka, li għandha tikkaratterizza r-relazzjoni bejnhom u l-Membru jew il-Membri tal-Parlament Ewropew li jassistu. Il-miżuri ta' implimentazzjoni relatati ma' danil-qasam adottati skont l-Artikolu 125(3) għandhom jikkunsidraw in-natura speċifika tar-relazzjoni bejn il-Membri u l-assistenti parlamentari akkreditati tagħhom.

Ġustifikazzjoni

In-natura tal-Artikoli 11 sa 26a tar-Regolamenti tal-Persunal hija tali li jistgħu jiġu applikati biss għal assistenti parlamentari akkreditati, anki b'analoġija, filwaqt li jiġu rispettati b'mod rigoruż il-funzjoni u d-dmirijiet tagħhom u r-relazzjoni ta' fiduċja li teżisti bejnhom u l-Membru jew il-Membri li jassistu.

Emenda  26

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness – punt 3

Regolament Nru 31 (KEE), 11 (EAEC)

Kapitolu 3 – Artikolu 128 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. L-Artikolu 1d tar-Regolamenti tal-Persunal għandu japplika b’analoġija.

1. L-Artikolu 1d tar-Regolamenti tal-Persunal għandu japplika b’analoġija, filwaqt li jqis ir-relazzjoni ta' fiduċja reċiproka bejn il-Membru tal-Parlament Ewropew u l-assistent jew assitenti parlamentari akkreditati tiegħu, filwaqt li jiġi mifhum li l-Membri tal-Parlament Ewropew jistgħu jibbażaw l-għażla tagħhom ta' assistenti parlamentari akkreditati wkoll fuq affinità politika.

Emenda  27

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness – punt 3

Regolament Nru 31 (KEE), 11 (EAEC)

Kapitolu 3 – Artikolu 128 – paragrafu 2 – parti introduttorja

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. L-assistent parlamentari jintgħażel mill-Membru/i tal-Parlament Ewropew li huwa se jkun inkarigat li jassisti. Bla ħsara għall-kriterji supplementarji li jistgħu jiġu stipulati fid-dispożizzjoniiet imsemmija fl-Artikolu 125(2), l-assistent jista’ jiġi impjegat biss bil-kundizzjoni li:

2. Assistent parlamentari akkreditat jintgħażel mill-Membru/i tal-Parlament Ewropew li huwa se jkun inkarigat li jassisti. Bla ħsara għall-kriterji supplementarji li jistgħu jiġu stipulati fil-miżuri ta' implimentazzjoni msemmija fl-Artikolu 125(3), l-assistent jista’ jiġi impjegat biss bil-kundizzjoni li:

Emenda  28

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness – punt 3

Regolament Nru 31 (KEE), 11 (EAEC)

Kapitolu 3 – Artikolu 128 – paragrafu 2 – punt e

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(e) jipproduċi provi ta’ għarfien profond ta’ waħda mil-lingwi tal-Komunità u għarfien xieraq ta’ lingwa oħra tal-Komunità li jkun biżżejjed biex iwettaq il-ħidmiet mitluba minnu u;

(e) ikollu għarfien profond ta’ waħda mil-lingwi tal-Komunità u għarfien soddisfaċenti ta’ lingwa oħra tal-Komunità u;

Emenda  29

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness – punt 3

Regolament Nru 31 (KEE), 11 (EAEC)

Kapitolu 3 – Artikolu 129

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. L-assistent parlamentari għandu jagħmel perjodu ta’ prova ta’ tliet xhur.

imħassra

2. F’każ ta’ mard jew inċident li jżomm lill-assistent parlamenti milli jaqdi d-dmiritijiet tiegħu għal xahar jew aktar matul il-perjodu ta' prova, l-awtorità msemmija fl-Artikolu 6(1) tista’, fuq talba tal-Membru, testendi l-perjodu ta’ prova bit-tul ta’ żmien li jikkorispondi.

 

3. Jekk ix-xogħol tal-assistent parlamentari ma jkunx adegwat biex jiġġustifika li dan iżomm il-funzjoni tiegħu, il-Membru tal-Parlament Ewropew għandu, mhux aktar tard minn xahar qabel ma jispiċċa l-perjodu ta’ prova, jagħmel rapport dwar il-ħila tal-assistent li jaqdi d-dmirijiet tiegħu, kif ukoll dwar l-imġiba u l-effiċjenza tiegħu. Dan ir-rapport għandu jiġi komunikat lill-persuna kkonċernata, li jkollha dritt tagħmel il-kummenti tagħha bil-miktub f'perijodu ta' tmint ijiem, mill-awtorita' msemmija fl-Artikolu 6(1). Jekk ikun meħtieġ, l-assistant parlamentari msemmi hawn fuq għandu jitkeċċa mill-awtorità msemmija fl-Artikolu 6(1), sakemm ir-rapport ikun ġie komunikat lilu qabel it-tmiem tal-perjodu ta’ prova.

 

4. L-assistent parlamentari mkeċċi tul il-perjodu ta’ prova għandu jkun intitolot għal kumpens ta’ terz tas-salarju bażiku tiegħu għal kull xahar tal-perjodu tal-prova li jkun ħadem.

 

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni tikkostitwixxi duplikazzjoni żejda fir-rigward tad-dispożizzjonijiet dwar it-tmiem tal-impjieg. Hija superfluwa.

Emenda  30

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness – punt 3

Regolament Nru 31 (KEE), 11 (EAEC)

Kapitolu 3 – Artikolu 130 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. Qabel ma jingħata l-impjieg, l-assistent parlamentari għandu jipprovdi evidenza lis-servizz mediku tal-Parlament Ewropew li jinsab f'qagħda fiżika tajba biex il-Parlament Ewropew ikun jista’ jkun sodisfatt li hu jissodisfa r-rekwiżiti tal-Artikolu 128 (2)(d).

1. Assistent parlamentari akkreditat għandu jipprovdi evidenza lis-servizz mediku tal-Parlament Ewropew li jinsab f'qagħda fiżika tajba biex il-Parlament Ewropew ikun jista’ jkun sodisfatt li hu jissodisfa r-rekwiżiti tal-Artikolu 128 (2)(d).

Ġustifikazzjoni

Kif inhi, din id-dispożizzjoni tista' tikkawża dewmien eċċessiv bejn id-deċiżjoni meta jiġi assunt assistent parlamentari akkreditat u meta dan jassumi d-dmirijiet tiegħu.

Emenda  31

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness – punt 3

Regolament Nru 31 (KEE), 11 (EAEC)

Kapitolu 3 – Artikolu 131 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. Il-kuntratt tal-assistenti parlamentari għandu jkollu perjodu determinat. Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 140, il-kuntratti għandhom jiskadu mhux aktar tard mit-tmiem tal-leġiżlatura li fiha jkunu saru l-istess kuntratti.

1. Il-kuntratt tal-assistenti parlamentari akkreditati għandu jkollu perjodu determinat u għandu jispeċifika l-grad li fih l-assistent huwa kklassifikat. Kuntratt fiss m'għandux jiġi estiż iżjed minn darbtejn matul mandat parlamentari. Sakemm ma jkunx speċifikat b'mod ieħor fil-kuntratt innifsu, il-kuntratt għandu jintemm fi tmiem il-mandat parlamentari li matulu jkun intemm. Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 140, il-kuntratti għandhom jiskadu mhux aktar tard mit-tmiem tal-leġiżlatura li fiha jkunu saru l-istess kuntratti.

Emenda  32

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness – punt 3

Regolament Nru 31 (KEE), 11 (EAEC)

Kapitolu 3 – Artikolu 131 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. Il-Parlament Ewropew għandu jadotta deċiżjoni interna li fiha jiddefinixxi l-kriterji applikabbli għall-klassifikazzjoni meta l-persuna tiġi impjegata.

2. Il-miżuri ta' implimentazzjoni li jirriferi għalihom l-Artikolu 125(3) għandhom jistabbilixxu l-linji gwida għall-klassifikazzjoni.

Emenda  33

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness – punt 3

Regolament Nru 31 (KEE), 11 (EAEC)

Kapitolu 4 – Artikolu 132 – paragrafu -1 (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

-1. Assistenti parlamentari akkreditati għandhom jiġu impjegati biex iwettqu xogħol part-time jew full-time.

Emenda  34

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness – punt 3

Regolament Nru 31 (KEE), 11 (EAEC)

Kapitolu 4 – Artikolu 132 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. L-assistent m’għandux jintalab jaħdem sigħat żejda ħlief f’każ ta’ emerġenza jew ta’ ammont ta’ xogħol eċċezzjonali.

2. L-assistent m’għandux jintalab jaħdem sigħat żejda ħlief f’każ ta’ emerġenza jew ta’ ammont ta’ xogħol eċċezzjonali. Il-miżuri ta' implimentazzjoni msemmija fl-Artikolu 125(3) jistgħu jistipulaw regoli f'dan ir-rigward.

Emenda  35

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness – punt 3

Regolament Nru 31 (KEE), 11 (EAEC)

Kapitolu 4 – Artikolu 132 – paragrafu 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4. L-Artikoli 42a, 42b, 55a, u 57 sa 61 tar-Regolamenti tal-Persunal (leave, ħinijiet tax-xogħol u festi pubbliċi) kif ukoll l-Artikoli 16(2) sa (4) u 18 tal-Kondizzjonijiet ta' Impjieg preżenti għandhom japplikaw b’analoġija. Leave speċjali, leave parentali u leave tal-familja m'għandux jestendi lil hinn mit-terminu tal-kuntratt.

4. L-Artikoli 42a, 42b, 55a, u 57 sa 61 tar-Regolamenti tal-Persunal (leave, ħinijiet tax-xogħol u festi pubbliċi) kif ukoll l-Artikoli 16(2) sa (4) u 18 tal-Kondizzjonijiet ta' Impjieg preżenti għandhom japplikaw b’analoġija, billi titqies in-natura partikolari tad-dmirijiet u r-responsabilitajiet li jassumu l-assistenti parlamentari akkreditati. Leave speċjali, leave parentali u leave tal-familja m'għandux jestendi lil hinn mit-terminu tal-kuntratt.

Emenda  36

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness – punt 3

Regolament Nru 31 (KEE), 11 (EAEC)

Kapitolu 5 – Artikolu 133

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Ħlief għal dispożizzjonijiet kuntrarji fl-Artikoli 134 u 135, l-Artikoli 19, l-Artikolu 20(1) sa (3) u l-Artikolu 21 tas-CEOS kif ukoll l-Artikolu 16 tal-Anness VII tar-Regolamenti tal-Persunal, rigward ir-rimunerazzjoni u l-ispejjeż, għandhom japplikaw b’analoġija. L-arranġamenti għar-rimbors tal-ispejjeż tal-missjonijiet għandhom ikunu stipulati fid-dispożizzjonijiet msemmija fl-artikolu 125(2).

Ħlief għal dispożizzjonijiet kuntrarji fl-Artikoli 134 u 135, l-Artikoli 19, l-Artikolu 20(1) sa (3) u l-Artikolu 21 tas-CEOS kif ukoll l-Artikolu 16 tal-Anness VII tar-Regolamenti tal-Persunal, rigward ir-rimunerazzjoni u l-ispejjeż, għandhom japplikaw b’analoġija. L-arranġamenti għar-rimbors tal-ispejjeż tal-missjonijiet għandhom ikunu stipulati fil-miżuri ta' implimentazzjoni msemmija fl-Artikolu 125(3).

Emenda  37

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness – punt 3

Regolament Nru 31 (KEE), 11 (EAEC)

Kapitolu 5 – Artikolu 134 – tabella

 

Test propost mill-Kummissjoni

 

 

 

 

 

 

 

 

Grad

1

2

3

4

5

6

7

Salarju bażiku ‘fulltime’

1 193,00

1 389,85

1 619,17

1 886,33

2 197,58

2 560,18

2 982,61

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) 

 (2) 

 (3) 

 (4) 

 (5) 

 (6) 

 (7) 

 (8) 

(9) Grad

(10) 8

(11) 9

(12) 10

(13) 11

(14) 12

(15) 13

(16) 14

(17) Salarju bażiku ‘fulltime’

(18) 3 474,74

(19) 4 048,07

(20) 4 716,00

(21) 5 494,14

(22) 6 400,67

(23) 7 456,78

(24) 8 687,15

 (25) 

 (26) 

 (27) 

 (28) 

 (29) 

 (30) 

 (31) 

 (32) 

Emenda

 

 

 

 

 

 

 

Grad

1

2

3

4

5

6

Salarju bażiku ‘fulltime’

1.886,33

2.045,18

2.217,41

2.404,14

2.606,59

2.826,09

 

 

 

 

 

 

 

Grad

7

8

9

10

11

12

Salarju bażiku ‘fulltime’

3.064,08

3.322,11

3.601,87

3.905,18

4.234,04

4.590,59

 

 

 

 

 

 

 

Grad

13

14

15

16

17

18

Salarju bażiku ‘fulltime’

4.977,17

5.396,30

5.850,73

6.343,42

6.877,61

7.456,78

Emenda  38

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness – punt 3

Regolament Nru 31 (KEE), 11 (EAEC)

Kapitolu 6 – Artikolu 136

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Ħlief għal dispożizzjonijiet kuntrarji tal-Artikolu 137, l-Artikoli 95 sa 115 (sigurtà soċjali) għandhom japplikaw b’analoġija.

Ħlief għal dispożizzjonijiet kuntrarji fl-Artikolu 137, l-Artikoli 95 sa 111 u 113 (sigurtà soċjali) għandhom japplikaw b’analoġija.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tnaqqas il-piż amministrattiv minħabba li tħassret ir-referenza għall-Artikolu 112. Barra minn hekk għandha l-għan li tistabbilixxi sistema ta' benefiċċji tal-qgħad għall-assistenti li hija maħsuba li tkopri l-assistenti jekk il-kuntratt tagħhom jintemm mill-Parlament Ewropew.

Emenda  39

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness – punt 3

Regolament Nru 31 (KEE), 11 (EAEC)

Kapitolu 6 – Artikolu 136 – paragrafu 1 a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1a. L-Artikolu 96(11) għandu japplika għall-proviso sabiex fil-każ li l-Kummissjoni tasal għall-konklużjoni li jeħtieġ li jsir aġġustament fil-kontribut minħabba l-inklużjoni tal-assistenti akkreditati fl-iskema ta' assikurazzjoni kontra l-qgħad, il-ħlasijiet meħtieġa jiġu ffinanzjati mill-intestatura tal-baġit xierqa u mħallsa mill-approprjazzjonijiet totali allokati għat-taqsima tal-baġit li tirrigwarda l-Parlament Ewropew.

Ġustifikazzjoni

Sabiex tkun rispettata n-newtralità tal-baġit.

Emenda  40

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness – punt 3

Regolament Nru 31 (KEE), 11 (EAEC)

Kapitolu 6 – Artikolu 137 – paragrafu 2 a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2a. Il-miżuri ta' implimentazzjoni msemmija fl-Artikolu 125(3) jistgħu jistipulaw regoli għall-kalkolu tal-ammonti msemmija fil-paragrafi 1 u 2.

Emenda  41

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness – punt 3

Regolament Nru 31 (KEE), 11 (EAEC)

Kapitolu 6 – Artikolu 137 – paragrafu 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4. L-Artikolu 122 ma japplikax ħlief għal kuntratti magħmula għal perjodi ta’ mhux aktar minn sena.

4. Il-miżuri ta' implimentazzjoni msemmija fl-Artikolu 125(3) jistgħu jistipulaw regoli ta' applikazzjoni ta' Artikolu 112.

Emenda  42

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness – punt 3

Regolament Nru 31 (KEE), 11 (EAEC)

Kapitolu 8 – Artikolu 139

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Id-dispożizzjonijiet tat-Titolu VII tar-Regolamenti tal-Persunal dwar l-appelli għandom japplikaw b’analoġija.

Id-dispożizzjonijiet tat-Titolu VII tar-Regolamenti tal-Persunal dwar l-appelli għandom japplikaw b’analoġija. Dispożizzjonijiet speċifiċi dwar dan għandhom jiġu stipulati fil-miżuri ta' implimentazzjoni msemmija fl-Artikolu 125(3).

Emenda  43

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness – punt 3

Regolament Nru 31 (KEE), 11 (EAEC)

Kapitolu 9 – Artikolu 140 – paragrafu 1 – punt d

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(d) fl-aħħar tal-perjodu ta’ notifika stabbilit fil-kuntratt, li għandu jagħti lill-assistent parlamentari jew lill-Parlament Ewropew l-għażla li l-impjieg jintemm aktar kmieni. Il-perjodu ta’ notifika ma jistax ikun ta’ inqas minn xahar għal kull sena ta' servizz, b'minimu ta' xahar u b'massimu ta' tliet xhur. Madankollu, il-perjodu ta’ notifika m’għandux jibda jgħodd waqt il-leave tal-maternità jew il-leave minħabba l-mard, sakemm il-leave minħabba l-mard ma jaqbiżx it-tliet xhur. Barra minn hekk, dan għandu jiġi sospiż waqt il-leave tal-maternità jew il-leave minħabba l-mard, kif stipulat fil-limiti msemmija hawn fuq.

(d) Filwaqt li jitqies il-fatt li l-fiduċja hija l-bażi tar-relazzjoni bejn il-Membru u l-assistent parlamentari akkreditat tiegħu fl-aħħar tal-perjodu ta’ notifika stabbilit fil-kuntratt, li għandu jagħti lill-assistent parlamentari akkreditat jew lill-Parlament Ewropew, li jaġixxi fuq talba tal-Membru jew Membri tal-Parlament Ewropew li lilhom l-assistent kien iservi, id-dritt li l-impjieg jintemm aktar kmieni Il-perjodu ta’ notifika ma jistax ikun ta’ inqas minn xahar għal kull sena ta' servizz, b'minimu ta' xahar u b'massimu ta' tliet xhur. Madankollu, il-perjodu ta’ notifika m’għandux jibda jgħodd waqt il-leave tal-maternità jew il-leave minħabba l-mard, sakemm il-leave minħabba l-mard ma jaqbiżx it-tliet xhur. Barra minn hekk, dan għandu jiġi sospiż waqt il-leave tal-maternità jew il-leave minħabba l-mard, kif stipulat fil-limiti msemmija hawn fuq.

Emenda  44

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness – punt 3

Regolament Nru 31 (KEE), 11 (EAEC)

Kapitolu 9 – Artikolu 140 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. Meta l-kuntratt jintemm skont il-paragrafu 1(c) jew il-Parlament Ewropew iwaqqaf il-kuntratt skont il-paragrafu 1(d), l-assistent parlamentari għandu jkun intitolat għal kumpens ekwivalenti għal terz tas-salarju bażiku tiegħu għall-perjodu bejn id-data meta jispiċċaw id-dmirijiet tiegħu u d-data meta jiskadi l-kuntratt, suġġett madankollu għal massimu ta’ tliet xhur ta’ salarju bażiku.

2. Meta l-kuntratt jintemm skont il-paragrafu 1(c) l-assistent parlamentari akkreditat għandu jkun intitolat għal kumpens ekwivalenti għal terz tas-salarju bażiku tiegħu għall-perjodu bejn id-data meta jispiċċaw id-dmirijiet tiegħu u d-data meta jiskadi l-kuntratt, suġġett madankollu għal massimu ta’ tliet xhur ta’ salarju bażiku.

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li hemm perjodu ta' notifika, segwit mid-dritt tal-assistenti għall-benefiċċju waqt il-qgħad, mhemmx ħlasijiet addizzjonali.

Emenda  45

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness – punt 3

Regolament Nru 31 (KEE), 11 (EAEC)

Kapitolu 9 – Artikolu 140 – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3. Bla ħsara għall-Artikoli 48 u 50 li huma applikabbli b'analoġija, l-impjieg ta’ assistent parlamentari jista' jintemm mingħajr avviż minn qabel f’każ ta’ nuqqas serju fit-twettiq tal-obbligi tiegħu, kemm jekk b’mod intenzjonat jew jekk b’negliġenza min-naħa tiegħu. Għandha tittieħed deċiżjoni raġunata mill-awtorità msemmija fl-Artikolu 6(1), wara li l-persuna konċernata tkun ingħatat l-opportunità li tiddefendi lilha nnifisha.

3. Bla ħsara għall-Artikoli 48 u 50 li huma applikabbli b'analoġija, l-impjieg ta’ assistent parlamentari akkreditat jista' jintemm mingħajr avviż minn qabel f’każ ta’ nuqqas serju fit-twettiq tal-obbligi tiegħu, kemm jekk b’mod intenzjonat jew jekk b’negliġenza min-naħa tiegħu. Għandha tittieħed deċiżjoni raġunata mill-awtorità msemmija fl-Artikolu 6(1), wara li l-persuna konċernata tkun ingħatat l-opportunità li tiddefendi lilha nnifisha.

 

Għandhom jiġu inklużi dispożizzjonijiet speċifiċi relatati ma dawn fil-miżuri ta' implimentazzjoni msemmija fl-Artikolu 125(3).

Emenda  46

Proposta għal regolament – att li jemenda

Anness – punt 3

Regolament Nru 31 (KEE), 11 (EAEC)

Kapitolu 9 – Artikolu 140 – paragrafu 3a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

3a. Perjodi ta' impjieg bħala assistent parlamentari akkreditat m'għandhomx jitqiesu bħala "snin ta' servizz" għall-iskopijiet tal-Artikolu 29(3) u (4) tar-Regolamenti tal-Persunal.

  • [1]  Id-Deċiżjoni 2005/684/KE, Euratom tal-Parlament Ewropew tat-28 ta' Settembru 2005 li tadotta l-Istatut għall-Membri tal-Parlament Ewropew (ĠU L 262, 7.10.2005, p. 1).

NOTA SPJEGATTIVA

Qabel xejn, ta' min wieħed jispeċifika l-kuntest li fih qed issir din il-proposta għal Regolament.

Din il-proposta hija bbażata fuq l-Artikolu 21 tal-Istatut tal-Membri, li jistipola li:

"1. Il-Membri għandhom dritt għal għajnuna minn assistenti personali li jagħżlu huma b'mod ħieles

2. Il-Parlament għandu jkopri l-ispejjeż tal-impjieg tal-assistenti.

3. Il-Parlament għandu jistipola l-kundizzjonijiet għat-tħaddim ta' dan id-dritt"

Fuq il-bażi tal-Istatut, f'Lulju 2008, il-Bureau tal-Parlament adotta l-Miżuri ta' Implimentazzjoni tal-Istatut tal-Membri tal-Parlament Ewropew, li l-Kapitolu 5 tagħhom ikopri l-assistenti personali. L-Artikolu 34 tal-miżuri ta' impliemntazzjoni jistabbilixxi distinzjoni bejn:

· l-assistenti parlamentari akkreditati f'wieħed mit-tliet postijiet tax-xogħol tal-Parlament, fi ħdan is-sistema legali speċifika adottata fuq il-bażi tal-Artikolu 283 tat-Trattat (rigward ir-Regolamenti tal-Uffiċjali u Aġenti oħrajn tal-Komunità), li l-kuntratti tagħhom jiġu stipulati u mmaniġġjati direttament mill-Parlament

u

· l-assistenti lokali, persuni naturali li jassistu lill-Membri fl-Istat Membru minn fejn ikunu ġew eletti u li magħhom ikollhom kuntratt tax-xogħol jew ta' għoti ta' servizzi konformi mal-liġi nazzjonali.

Il-kuntratti tal-assistenti lokali għandhom jiġu amministrati mill-aġenti tal-ħlas, li l-irwol tagħhom huwa li jiggarantixxu l-immaniġġjar tajjeb tal-allowance tal-assistenza parlamentari li kull Membru għandu u li tagħha huwa responsabbli, u b'hekk jintemmu l-inċertezzi u l-ambigwità tas-sistema attwali, li ġiet ikkritikata kemm il-darba .

Għall-kuntrarju, l' hekk imsejħa assistenti parlamentari akkreditati ser jaqgħu taħt sistema partikolari fil-qafas tar-Regolamenti tal-Uffiċjali u partikolarment is-Kundizzjonijiet Applikabbli għall-Aġenti l-oħrajn tal-Komunitajiet Ewropej. Il-proposta għal-Regolament li qed tiġi diskussa, li ġiet ippreżentata mill-Kummissjoni wara n-negozjati li saru fuq il-bażi tar-riżultati tal-Grupp ta' Ħidma fi ħdan il-Bureau tal-PE,ppresedut minns-Martine Roure, fiha "partikolarità" u eċċezzjoni li jagħmluha kumplessa u f'ħafna aspetti anke kkumplikata. Dawn l-aspetti tqiesu fir-rapport u kienu s-suġġett ta' dibattittu twil u fil-fond fil-Kumitat dħall-Affarijiet Legali.

Għal dawn ir-raġunijiet l-emendi approvati mill-Kummitat għall-Affarijiet Legali jagħmlu s-sistemi differenti bejn aġenti u assistenti kompatibbli u jiggarantixxu l-impermeabilità bejniethom billi l-proposta kollha għandha tqis u tenfasizza il-partikolarità assoluta tal- fiduċja bejn il-Membru u l-assistent tiegħu.

Fil-fatt, l-emendi għall-premessi 3 sa 6 tar-rapport m'għandhom ebda skop ieħor ħlief li jenfasizzaw aktar id-differenza bejn l-assistenti lokali u l-assistenti parlamentari akkreditati li jwettqu x-xogħol tagħhom f'kuntest partikolari: dak "Ewropew", multilingi u multikulturali. Emendi oħrajn iġibu d-denominazzjonijiet użati għall-assistenti fil-proposta għal-Regolament f'konformità ma' dawk użati mill-Miżuri ta' Implimentazzjoni tal-Istatut tal-Membri, jiġifieri, assistenti lokali u assistenti parlamentari akkreditati.

Il-proposta temenda s-sistema applikabbli għall-Aġenti l-oħra tal-Komunità Ewropea u żżid kategorija ġdida ta' aġenti ma' dawk previsti minn din is-sistema: assistenti parlamentari akkreditati. Dan ifisser li, ħlief għad-deroġi espressi, din is-sistema taplika b'mod sħiħ għall-assistenti parlamentari, bħala parti mir-Regolamenti tal-Uffiċjali.

F'dan is-sens ta' min ifakkar li dawn iż-żewġ atti legali għandhom l-iskop li jiggarantixxu l-indipendenza u l-effikaċità ta' uffiċjali u aġenti oħrajn fis-servizz tal-amministrazzjoni Komunitarja. Dawn l-Atti huma bbażati fuq il-prinċipju tal-ugwaljanza, tan-nondiskriminazzjoni, tat-trasparenza fl-ingaġġar u l-mertu oġġettiv li għandhom ikunu parti mill-aċċess għall-funzjoni pubblika Ewropea u li ftit huma kompatibbli man-natura partikolari, bbażata fuq il-fiduċja, tax-xogħol tal-assistenti parlamentari.

Fil-fatt, ir-relazzjoni bejn Membru tal-Parlament Ewropew u l-assistent tiegħu titrabba, u tista' biss tkun ibbażata biss fuq il-fiduċja reċiproka. Din tinbena fuq ftehim ibbażat fuq elementi ta' natura politika u ideoloġika, morali, reliġjuża jew anke sempliċiment personali. Minflok, ir-relazzjoni tax-xogħol tal-istaff tal-Unjoni huwa bbażat fuq kriterji ta' trasparenza, evalwazzjoni oġġettiva u lealtà istituzzjonali.

Dan it-tħassib, jiġifieri dak li tiġi assigurata l-kompatibilità ta' regoli simili mal-karatteristiċi speċifiċi ta' tip ġdid ta' kuntratt bejn min-naħa l-waħda Istituzzjoni Europea (il-Parlament) u min-naħa l-oħra l-assistent, magħżul mill-Membru nnifsu biex jgħinu waqt il-mandat tiegħu, kien il-ħsieb wara diversi emendi fir-Regolament. Fosthom hemm l-emendi għall-premessi 3,4, 6, 8, u b'mod partikolari għall-premessa 9 (fejn huwa mniżżel li r-relazzjoni partikolari bejn l-assistent u l-Membru hija kriterju importanti li jrid jitqies sabiex din il-kategorjia ta' kuntratti tiddaħħal fl-ambitu tar-Regoli Applikabbli għall-Aġenti l-oħrajn tal-Komunitajiet) u barra minn hekk l-emendi għall-Premessa 11 u għall-Artikolu 5a (li joffru definizzjoni tar-relazzjoni bejn l-assistent u l-Membru, bbażata fuq fiduċja reċiproka); u l-emendi għall-Artikoli 126(2), 127 u 128(1) (li jirreferu għall-applikazzjoni, b'analoġija, tad-dispożizzjonijiet tar-Regolamenti tal-Uffiċjali, dejjem bir-rispett meħtieġ għall-karatteristiċi speċifiċi tar-relazzjoni tax-xogħol imsemmija).

L-għażla ħielsa tal-assistent parlamentari min-naħa tal-membru hija kundizzjoni essenzjali tal-fiduċja li fuqha hija bbażata r-relazzjoni tax-xogħol imsemmija, li hija wkoll prevista b'mod ċar fl-Artikolu 21 tal-Istatut tal-Membri. Ir-Regolament li qed jiġi diskuss għandu jiggarantixxi lill-Membri din l-għażla ħielsa, li ma tillimitax ruħha għall-ħatra ta' assistsent iżda li tirrigwarda wkoll il-paga, l-avvanz professjonali, u b'mod speċifiku, it-tmiem tal-kuntratt. L-iskop li tiġi garantita l-għażla ħielsa tal-Membru kien ir-raġuni wara l-emendi għall-Premessa 10 u għall-Artikolu 126(1). Dan tal-aħħar huwa maħsub sabiex jiggarantixxi l-għażla ħielsa tal-Membru fir-tmiem tal-kuntratt skont l-Artikolu 140(2)(d).

Dejjem fuq l-istess linja tal-ħarsien tal-għażla ħielsa tal-Membru, l-emendi għall-Premessa 10 u għall-Artikolu 131(2) jibdlu r-referenza għat-terminu "kriterji", (li jiġu stabbiliti skont il-miżuri ta' implimentazzjoni interni) għall-ħatra u t-tqassim fi gradi tal-assistenti, mat-terminu "parametri", li huwa aktar adegwat fid-dawl tal-marġini ta' apprezzament li timplika l-għażla ħielsa. F'dan ir-rigward nemmnu li l-Artikolu 128 tal-Proposta, li jinkludi fost ir-rekwiżiti tal-ħatra ta' assistent li dan ikollu diploma u ċerta esperjenza professjonali, għandu jiġi interpretat fis-sens li tiġi garantita aktar trasparenza u mhux biex jiġu stabbiliti kriterji.

Bl-istess mod, l-emenda għall-Artikolu 134 iżżid in-numru ta' kategorji fis-salarji applikabbli għall-assistenti, appuntu sabiex twessa' il-marġini ta' apprezzament tal-Membru u sabiex tiffaċilita l-avvanz professjonali tal-assistenti.

Fl-eżami tagħna tal-Proposta tal-Kummissjoni, ħassejna li kellna nistaqsu jekk il-partikolaritajiet tas-sistema applikabbli għall-assistenti parlamentari akkreditati humiex ta' riskju għat-trasparenza u l-indipendenza tal-funzjoni pubblika Ewropea inifisha. Fil-fatt, ta' minn nevalwaw x'konsegwenzi jista' jkun hemm għall-kategoriji l-oħrajn ta' uffiċjali u aġenti bil-ħolqien ta' kategorija kompletament partikolari, fil-qafas tar-regoli fundamentali li jirregolaw il-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom, li mhix suġġetta għall-istess prinċipji ta' indipendenza, lealtà istituzzjonali, mertu oġġettiv, effikaċja u trasparenza. Ċerti emendi tar-rapport għandhom l-iskop li jiggarantixxu l-impermeabilità bejn iż-żewġ sistemi anke fl-istess qasam: dawn huma l-emendi għall-Premessa 7 (li teskludi kwalunkwe privileġġ tal-assistenti għall-aċċess għall-funzjoni pubblika ewropea jew a kwalunkwe status ta' aġent tal-Komunità) u għall-Artikolu 140 (3)(a), li jeskludi li l-esperjenza ta' assistent titqies valida għall-kunċett ta' "snin ta' servizz" normalment applikat għall-aġenti temporanji.

F'dak li jirrigwarda s-sistema dixxiplinarja applikabbli tal-kategoriji l-oħrajn tal-istaff, iridu jiġu previsti regoli partikolari għall-adozzjoni fil-qafas tal-miżuri ta' implimentazzjoni interni sabiex din is-sistema tkun kompatibbli mal-partikolaritajiet speċifiċi ta' dan it-tip ta' kuntratt. L-emenda għall-Artikolu 140(3) taqdi dan il-għan.

Ir-rappreżentanza tal-assistenti minn Trejdjujins jistħoqqilha attenzjoni partikolari. L-emendi għall-Premessa 11(a) u għall-Artikolu 126(2) jipprevedu rappreżentanza separata tal-assistenza, indipendenti indipendenti tal-Kumitat għall-Istaff tal-Parlament, iżda, fl-istess waqt jistabbilixxu rabta bejn it-tnejn.

Ċerti emendi, bħal dawk relatati mal-miżuri ta' implimentazzjoni interna jew dawk li diġà ssemmew dwar id-denominazzjoni taż-żewġ kategoriji ta' assistenti, għandhom biss l-għan li jtejbu l-koerenza legali tat-test.

Qed jiġi propost li il-perjodu ta' prova, li jissemma fl-Artikolu 120, jitneħħa għaliex jidher li huwa superfluwu. B'mod partikolari, ir-rapport dwar in-nuqqas ta' kwalifikazzjoni ta' assistent ma jkunx ħlief piż burokratiku żejjed, meta wieħed iqis li jista' jintuża l-mekkaniżmu ta' tmiem tal-kuntratt kif msemmi fl-Artikolu 140(d).

Bl-emendi approvati mill-Kumitat għall-Affarijiet Legali, il-proposta tal-Kummissjoni tippermetti l-implimentazzjoni tas-sistema għall-assistenti parlamentari akkreditati, u tista' tiggarantixxi aħjar il-funzjoni sovrana u awtonoma tal-Parlament u tal-Membri Parlamentari. Barra minn dan, ir-rapport imsemmi fl-Artikolu 2, kif emendat, li l-Parlament għandu jippreżenta sa mhux tard mill-31/12/2011, jippermetti konklużjoni aktar preċiża dwar is-sistema attwali u jippermetti proposti eventwali ta' modifika li jkunu meħtieġa.

OPINJONI tal-Kumitat għall-Baġits (11.11.2008)

għall-Kumitat għall-Affarijiet Legali

dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-regoli applikabbli għal ħaddiema oħra tal-Komunitajiet Ewropej
(COM(2008)0786 – C6‑0000/2008 – 2008/0224(CNS))

Rapporteur: Janusz Lewandowski

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-kwistjoni tar-Regoli ġodda għall-għajnuna parlamentari kienet karatteristika ewlenija tal-proċedura għall-baġit 2009 tal-Parlament Ewropew. It-taħditiet bejn il-Bureau, il-Kumitat għall-Baġits u s-Segretarju Ġenerali bdew minn Frar 2008 b'analiżi preliminari ta' liema miżuri jistgħu jkunu meħtieġa.

Sussegwentement, ir-riżoluzzjoni tal-Parlament dwar il-linji gwida baġitarji għall-2009 (f'Marzu 2008) kif ukoll l-Estimi baġitarji tiegħu (jiġifieri l-abbozz ta' baġit preliminari tal-Parlament ta' Mejju 2008) it-tnejn kien fihom dikjarazzjonijiet ċari rigward l-urġenza politika u baġitarja li l-Parlament jorbot mas-soluzzjoni din il-kwistjoni.

Fil-Ħarifa, wara taħditiet oħra fil-qafas ta' eżerċizzju pilota ta' aktar koperazzjoni bejn il-Bureau u l-Kumitat għall-Baġits, u l-laqgħa uffiċjali ta' konċiljazzjoni dwar il-baġit bejn iż-żewġ entitajiet, intlaħaq ukoll ftehim (newtrali fir-rigward tal-baġit b'referenza għas-sitwazzjoni preċedenti) fir-rigward tal-ispejjeż marbuta direttament mal-assistenti parlamentari.

Teknikament, sabiex tkun iffaċilitata implimentazjzoni bla xkiel, l-awtorità baġitarja esprimiet ukoll il-qbil tagħha sabiex in-nomenklatura tal-baġit tiġi mmodifikata kemm kemm sabiex ċerta kategorija ta' trasferimenti interni fil-ġejjieni jistgħu jsiru mill-President tal-Parlament Ewropew, strettament skont l-għadd ta' assistenti li, fi kwalunkwe żmien, jaqgħu taħt ir-reġim tad-dispożizzjonijiet il-ġodda.

Wieħed għandu jinnota wkoll li l-abbozz ta' baġit fih ukoll 15-il post amministrattiv ġdid (5 minnhom bħala riżervi) li jikkonċernaw l-implimentazzjoni amministrattiva tal-iskema l-ġdida.

Meta f'Ottubru 2008 ġie adottat l-ewwel qari tal-baġit 2009, il-Kumitat għall-Baġits u l-Plenarja, għal darb'oħra, talbu mill-ġdid soluzzjoni rapida.

Ir-Rapporteur għal opinjoni tagħkom jemmen li l-prinċipji tal-immaniġġjar finanzjarju sod u l-istrateġija msemmija hawn fuq tan-newtralità baġitarja għandhom ikunu enfasizzati wkoll fil-proposta leġiżlattiva. Jikkonkludi wkoll li l-proposta attwali għandha tkun kompatibbli mal-qafas finanzjarju multiannwali għall-2007-2013.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Baġits jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda  1

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva

Paragrafu 2 a (new)

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva

Emenda

 

2a. Iqis li l-ammonti finanzjarji mniżżla fil-proposta leġiżlattiva huma konformi mal-limitu massimu tal-intestatura 5, in-nefqa amministrattiva, tal-qafas finanzjarju multiannwali,

Ġustifikazzjoni

Skont ir-Regoli ta' Proċedura, il-kompatibilità finanzjarja tal-proposti leġiżlattivi għandha tkun eżaminata.

Emenda  2

Proposta għal regolament

Premessa 8 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

8a. Id-deċiżjoni interna (regoli ta' implimentazzjoni) tal-Parlament Ewropew se tistabbilixxi regoli oħra għall-implimentazzjoni ta' dawn id-dispożizzjonijiet, fuq il-bażi tal-prinċipju tal-immaniġġjar finanzjarju sod kif stipulat fit-Titolu II tar-Regolament Finanzjarju1,

 

1 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta' Ġunju 2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej (ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1).

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jkun stabbilit qafas ċar u trasparenti, fil-Parlament innifsu, għall-implimentazzjoni sussegwenti ta' dan ir-regolament.

Emenda  3

Proposta għal regolament

Premessa 10 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

10a. L-ammonti annwali meħtieġa se jkunu ddeterminati fil-qafas tal-proċedura baġitarja annwali,

Ġustifikazzjoni

Prerogattiva tal-awtorità baġitarja.

PROĊEDURA

Titolu

Proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-regoli applikabbli għal ħaddiema oħra tal-Komunitajiet Ewropej

Referenzi

COM(2008)0000 – C6-0000/2008 – 2008/0000(...)

Kumitat responsabbli

JURI

Opinjoni mogħtija minn

  Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

BUDG0.0.0000

 

Koperazzjoni aktar mill-qrib - data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

0.0.0000

Rapporteur

  Data tal-ħatra

Janusz Lewandowski

5.11.2008

Rapporteur preċedenti

 

Eżami fil-kumitat

11.11.2008

 

 

 

 

Data tal-adozzjoni

11.11.2008

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

190

0

 

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Simon Busuttil, Paulo Casaca, Salvador Garriga Polledo, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Margaritis Schinas, Nina Škottová, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

Esther De Lange

Sostitut(i) (skont l-Artikolu 178(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

 

Kummenti

(informazzjoni disponibbli b'lingwa waħda biss)

...

PROĊEDURA

Titolu

li jemenda r-regoli applikabbli għal ħaddiema oħra tal-Komunitajiet Ewropej

Referenzi

COM(2008)0000 – C6-0000/2008 – 2008/0000(...)

Date of consulting Parliament

19.11.2008

Kumitat responsabbli

       Date announced in plenary

JURI

20.11.2008

Committee(s) asked for opinion(s)

       Date announced in plenary

BUDG

20.11.2008

 

 

 

Rapporteur(s)

       Date appointed

Giuseppe Gargani

3.11.2008

 

 

Eżami fil-kumitat

17.11.2008

 

 

 

Data tal-adozzjoni

4.12.2008

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

25

1

1

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Giulietto Chiesa, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

Costas Botopoulos, Sharon Bowles, Mogens Camre, Jean-Paul Gauzès, Georgios Papastamkos, József Szájer, Ieke van den Burg, Renate Weber

Sostitut(i) (skont l-Artikolu 178(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Martine Roure, Andreas Schwab, Sahra Wagenknecht