SPRÁVA o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa menia a dopĺňajú Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev

8.12.2008 - (KOM(2008)0786 – C6‑0449/2008 – 2008/0224(CNS)) - *

Výbor pre právne veci
Spravodajca: Giuseppe Gargani

Postup : 2008/0224(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0483/2008

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa menia a dopĺňajú Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev

(KOM(2008)0786 – C6‑0449/2008 – 2008/0224(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2008)0786),

–   so zreteľom na článok 283 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6‑0449/2008),

–   so zreteľom na článok 21 štatútu poslancov Európskeho parlamentu[1],

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a stanovisko Výboru pre rozpočet (A6‑0483/2008),

1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 250 ods.  2 Zmluvy o ES;

3.  domnieva sa, že sumy uvedené v legislatívnom návrhu sú zlučiteľné so stropom záhlavia č. 5, administratívne výdavky, viacročného finančného rámca;

4.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

5.  žiada o začatie zmierovacieho konania v zmysle Spoločného vyhlásenia zo 4. marca 1975 v prípade, ak má Rada v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

6.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

7.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Citácia 2a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

so zreteľom na štatút poslancov Európskeho parlamentu1, najmä na jeho článok 21,

 

________________

 

1 Rozhodnutie Európskeho parlamentu 2005/684/ES, Euratom z 28. septembra 2005, ktorým sa prijíma štatút poslancov Európskeho parlamentu (Ú. v. EÚ L 262, 7.10.2005, s. 1).

Odôvodnenie

Je nevyhnutné pridať odkaz na štatút poslancov, ktorý predstavuje definitívny právny základ tohto návrhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Určitý obmedzený počet týchto zamestnancov (ďalej len „asistenti poslancov“) poskytuje pomoc jednému alebo viacerým poslancom v priestoroch Európskeho parlamentu v Štrasburgu, Bruseli a Luxemburgu. Ostatní pracujú pre poslancov v krajinách, v ktorých boli zvolení.

(2) Určitý obmedzený počet týchto zamestnancov (ďalej len „akreditovaní asistenti poslancov“) poskytuje pomoc jednému alebo viacerým poslancom v priestoroch Európskeho parlamentu v Štrasburgu, Bruseli a Luxemburgu. Tých asistentov, na ktorých sa má vzťahovať toto nariadenie, treba odlíšiť od iných typov asistentov poslancov Európskeho parlamentu, predovšetkým od miestnych asistentov zamestnaných poslancami v členskom štáte, v ktorom boli zvolení, na ktorých sa vzťahujú príslušné ustanovenia vykonávacích opatrení k štatútu poslancov Európskeho parlamentu, ktoré prijalo predsedníctvo Európskeho parlamentu dňa 17. júla 2008.

 

_____________

 

1 Ú. v. EÚ C ..............

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Napriek vyššie uvedenému asistenti poslancov vo všeobecnosti expatriovaní. Pracujú v priestoroch Európskeho parlamentu v európskom, viacjazyčnom a mnohokultúrnom prostredí a vykonávajú úlohy, ktoré priamo súvisia s prácou Európskeho parlamentu.

(3) Akreditovaní asistenti poslancov žijú vo všeobecnosti v zahraničí. Pracujú v priestoroch Európskeho parlamentu v európskom, viacjazyčnom a multikulturálnom prostredí a vykonávajú úlohy, ktoré priamo súvisia s prácou poslanca (poslancov) Európskeho parlamentu pri výkone ich funkcie poslanca Európskeho parlamentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Túto skutočnosť navyše potvrdil aj Súd prvého stupňa Európskych spoločenstiev, ktorý uznal, že asistentov poslancov možno na účely uplatnenia Služobného poriadku zamestnancov Európskych spoločenstiev a Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov považovať z určitého hľadiska za osoby vykonávajúce činnosti pre Európsky parlament.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Toto odôvodnenie je zavádzajúce. Je vyňaté z kontextu: odkazuje na rozsudok Súdu prvého stupňa, ktorý sa zaoberal konkrétnou situáciou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Z uvedených dôvodov a v záujme zabezpečenia transparentnosti, nediskriminácie a právnej istoty prostredníctvom spoločných pravidiel treba zaručiť, aby títo asistenti s výnimkou osôb pracujúcich pre poslancov v členskom štáte, v ktorom boli zvolení, vrátane osôb, ktoré takto pracujú pre poslancov v jednom z členských štátov, v ktorých sa nachádzajú tri pracovné miesta Európskeho parlamentu, mali uzavretú pracovnú zmluvu priamo s Európskym parlamentom.

(5) Z uvedených dôvodov a v záujme zabezpečenia transparentnosti a právnej istoty prostredníctvom spoločných pravidiel treba zaručiť, aby akreditovaní asistenti poslancov s výnimkou asistentov pracujúcich pre poslancov v členskom štáte, v ktorom boli zvolení, mali uzavretú pracovnú zmluvu priamo s Európskym parlamentom. Naproti tomu miestni asistenti sú v súlade s uvedenými vykonávacími opatreniami k štatútu poslancov Európskeho parlamentu zamestnávaní poslancami Európskeho parlamentu na základe zmlúv uzavretých v súlade s platnými právnymi predpismi členského štátu, v ktorom boli títo poslanci zvolení.

Odôvodnenie

PDN má zaistiť súlad tohto nariadenia a vykonávacích opatrení k štatútu poslancov Európskeho parlamentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Je preto vhodné, aby sa na týchto asistentov vzťahovali podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov takým spôsobom, aby sa zohľadňovala ich osobitná situácia.

(6) Je preto vhodné, aby sa na akreditovaných asistentov poslancov vzťahovali podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov takým spôsobom, aby sa zohľadňovala ich osobitná situácia, konkrétne úlohy, ktoré musia vykonávať, a osobitné povinnosti a záväzky, ktoré majú voči poslancovi (poslancom) Európskeho parlamentu, pre ktorého (ktorých) pracujú.

Odôvodnenie

Je nesmierne dôležité ujasniť, že akreditovaní asistenti poslancov vykonávajú svoje úlohy pre poslanca (poslancov), pre ktorého (ktorých) pracujú a voči ktorému (ktorým) majú osobitné povinnosti a záväzky. V porovnaní s ostatnými zamestnancami, na ktorých sa vzťahujú podmienky zamestnávania, majú osobitné postavenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Zavedenie tejto osobitnej kategórie zamestnancov nemá vplyv na článok 29 služobného poriadku, podľa ktorého sú interné výberové konania prístupné len pre úradníkov a dočasných zamestnancov.

(7) Zavedenie tejto osobitnej kategórie zamestnancov nemá vplyv na článok 29 služobného poriadku, podľa ktorého sú interné výberové konania prístupné len pre úradníkov a dočasných zamestnancov. Žiadne ustanovenie tohto nariadenia nie je preto možné vykladať tak, že poskytuje akreditovaným asistentom poslancov prednostný alebo priamy prístup k pracovným miestam úradníkov alebo ostatných kategórií zamestnancov Európskych spoločenstiev alebo k interným výberovým konaniam na takéto pracovné miesta.

Odôvodnenie

Akreditovaní asistenti poslancov nesmú mať prednostný prístup k uvedeným pracovným miestam.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 7a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7a) Podobne ako v prípade zmluvných zamestnancov sa články 27 až 34 služobného poriadku nevzťahujú na akreditovaných asistentov poslancov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Asistenti poslancov tvoria kategóriu zamestnancov špecifickú pre Európsky parlament, najmä vzhľadom na skutočnosť, že poskytujú podporu poslancom Európskeho parlamentu v ich postavení demokraticky zvolených zástupcov, ktorým bol udelený mandát, pri výkone ich povinností.

(8) Akreditovaní asistenti poslancov tvoria kategóriu ostatných zamestnancov špecifickú pre Európsky parlament, najmä vzhľadom na skutočnosť, že pod vedením a dohľadom poslanca (poslancov) Európskeho parlamentu a v rámci vzťahu založeného na vzájomnej dôvere poskytujú priamu pomoc tomuto poslancovi či poslancom pri výkone ich funkcie poslanca Európskeho parlamentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(8a) Interné rozhodnutie (vykonávacie opatrenia) Európskeho parlamentu určí ďalšie pravidlá vykonávania týchto ustanovení, vyplývajúce zo zásad riadneho finančného hospodárenia, ako sú uvedené v druhej hlave rozpočtového nariadenia1,

 

1 Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1).

Odôvodnenie

V rámci samotného Parlamentu treba stanoviť jasný a transparentný rámec pre následné vykonávanie tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) Je preto potrebné čiastočne upraviť podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, aby sa mohli vzťahovať aj na túto novú kategóriu zamestnancov.

(9) Je preto potrebné upraviť podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, aby sa mohli vzťahovať aj na túto novú kategóriu ostatných zamestnancov, na jednej strane so zreteľom na osobitnú povahu povinností, funkcií a zodpovedností akreditovaných asistentov poslancov, ktoré im majú umožniť poskytovať priamu pomoc poslancom Európskeho parlamentu pri výkone ich funkcie ako poslanca Európskeho parlamentu pod ich vedením a dohľadom, a na druhej strane so zreteľom na osobitný vzťah medzi týmito akreditovanými asistentmi poslancov a správnymi orgánmi Parlamentu. Pokiaľ sa na týchto asistentov majú vzťahovať ustanovenia podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov, hoci aj obdobne, tieto faktory sa musia zohľadniť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Vzhľadom na náplň práce asistentov by sa mala zaviesť len jedna kategória asistentov, rozdelená do niekoľkých platových tried, do ktorých by sa malo zaraďovať podľa kritérií stanovených interným rozhodnutím Európskeho parlamentu.

(10) Vzhľadom na náplň práce akreditovaných asistentov poslancov by sa mala zaviesť len jedna kategória akreditovaných asistentov poslancov, rozdelená do niekoľkých platových tried, do ktorých by títo asistenti mali byť zaradení podľa pokynov príslušného poslanca (príslušných poslancov) so zreteľom na osobitné vykonávacie opatrenia, ktoré boli prijaté interným rozhodnutím Európskeho parlamentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(10a) Výška sumy potrebnej na jeden rok sa určí v rámci každoročného rozpočtového postupu.

Odôvodnenie

Výsadné právo rozpočtového orgánu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Zmluvy medzi asistentmi poslancov a Európskym parlamentom by sa mali zakladať na vzájomnej dôvere medzi asistentom poslanca a poslancom (poslancami) Európskeho parlamentu, ktorému (ktorým) tento asistent poskytuje pomoc.

(11) Zmluvy medzi akreditovanými asistentmi poslancov a Európskym parlamentom sa zakladajú na vzájomnej dôvere medzi akreditovaným asistentom poslanca a poslancom (poslancami) Európskeho parlamentu, ktorému (ktorým) tento asistent poskytuje pomoc. Doba platnosti týchto zmlúv by mala priamo závisieť od dĺžky trvania mandátu príslušného poslanca (príslušných poslancov).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 11a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11a) Asistenti poslancov majú štatutárne zastúpenie mimo systému, ktorý sa uplatňuje na úradníkov a iných zamestnancov, ktorí nie sú akreditovanými asistentmi poslancov. Ich združenie (združenia) by malo (mali) vystupovať ako ich zástupca v rozhovoroch s príslušným orgánom Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o ich právne postavenie a podmienky zamestnávania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Pri zavádzaní tejto novej kategórie zamestnancov treba dodržať zásadu rozpočtovej neutrality. V tejto súvislosti Európsky parlament platí do všeobecného rozpočtu Európskej únie celú sumu potrebnú na financovanie dôchodkového systému s výnimkou príspevku podľa článku 83 ods. 2 služobného poriadku, ktorý sa mesačne zráža zo mzdy dotknutej osoby.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Do troch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia predloží Európsky parlament správu o uplatňovaní tohto nariadenia s cieľom preskúmať prípadnú potrebu úpravy pravidiel vzťahujúcich sa na asistentov poslancov.

Európsky parlament predloží najneskôr do 31. decembra 2011 správu o uplatňovaní tohto nariadenia s cieľom preskúmať prípadnú potrebu úpravy pravidiel vzťahujúcich sa na asistentov poslancov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha – bod 2

Nariadenie č. 31 (EHS), 11 (ESAE)

Článok 5a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na účely týchto podmienok zamestnávania sa pod pojmom „asistent poslancov” rozumie zamestnanec, ktorého si vyberie jeden alebo viacero poslancov a ktorý uzavrel priamu zmluvu s Európskym parlamentom o poskytovaní pomoci jednému alebo viacerým poslancom Európskeho parlamentu, ako sa uvádza v článku 125 ods. 1.

Na účely týchto podmienok zamestnávania sa pod pojmom „akreditovaný asistent poslancov” rozumie osoba, ktorú si vyberie jeden alebo viacero poslancov a ktorá uzavrela priamu zmluvu s Európskym parlamentom, aby poskytovala priamu pomoc v priestoroch Európskeho parlamentu na jednom z troch pracovných miest Európskeho parlamentu jednému alebo viacerým poslancom pri výkone jeho (ich) poslaneckých povinností v zmysle článku 21 štatútu poslancov Európskeho parlamentu.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha – bod 3

Nariadenie č. 31 (EHS), 11 (ESAE)

Názov

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Hlava VII

Hlava VII

Asistenti poslancov

Akreditovaní asistenti poslancov

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha – bod 3

Nariadenie č. 31 (EHS), 11 (ESAE)

Kapitola 1 – článok 125 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Asistent poslanca je pracovník zamestnaný Európskym parlamentom, aby poskytoval pomoc v priestoroch Európskeho parlamentu na jednom z troch pracovísk Európskeho parlamentu jednému alebo viacerým poslancom pri výkone jeho (ich) poslaneckého mandátu. Vykonáva úlohy, ktoré priamo súvisia s prácou Európskeho parlamentu.

vypúšťa sa

Asistenti poslancov sa zamestnávajú na účely plnenia úloh na čiastočný alebo plný úväzok, pričom nie sú pridelení na pracovné miesto uvedené v zozname pracovných miest priloženom k oddielu rozpočtu týkajúcemu sa Európskeho parlamentu.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha – bod 3

Nariadenie č. 31 (EHS), 11 (ESAE)

Kapitola 1 – článok 125 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Európsky parlament prijme interným rozhodnutím ustanovenia upravujúce zamestnávanie asistentov poslancov.

3. Európsky parlament prijme interným rozhodnutím vykonávacie opatrenia na účely uplatňovania ustanovení tejto hlavy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha – bod 3

Nariadenie č. 31 (EHS), 11 (ESAE)

Kapitola 1 – článok 125 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Asistenti poslancov sú platení z celkových rozpočtových prostriedkov vyhradených na oddiel rozpočtu týkajúci sa Európskeho parlamentu.

2. Akreditovaní asistenti poslancov nie sú zaradení na pracovné miesta uvedené v zozname pracovných miest priloženom k oddielu rozpočtu týkajúcemu sa Európskeho parlamentu. Ich odmeny sú financované v rámci príslušnej rozpočtovej položky a akreditovaní asistenti poslancov sú platení z celkových rozpočtových prostriedkov vyhradených na oddiel rozpočtu týkajúci sa Európskeho parlamentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha – bod 3

Nariadenie č. 31 (EHS), 11 (ESAE)

Kapitola 1 – článok 126 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Asistenti poslancov sú zaradení do platových tried.

1. Akreditovaný asistent poslanca je zaradený do platovej triedy podľa pokynov príslušného poslanca (poslancov), ktorým bude asistent pomáhať v ich parlamentných činnostiach. Na zaradenie do platových tried 14 – 18 musia mať akreditovaní asistenti poslancov minimálne ukončené štúdium, v rámci ktorého získajú vysokoškolský titul a/alebo zodpovedajúce pracovné skúsenosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha – bod 3

Nariadenie č. 31 (EHS), 11 (ESAE)

Kapitola 1 – článok 126 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Článok 1e služobného poriadku o opatreniach sociálneho charakteru a pracovných podmienkach sa uplatňuje analogicky.

2. Článok 1e služobného poriadku o opatreniach sociálneho charakteru a pracovných podmienkach sa uplatňuje analogicky., pokiaľ sú takéto opatrenia v súlade s osobitnou povahou úloh a povinností akreditovaných asistentov poslancov.

 

Odchylne od článku 7 sa podmienky týkajúce sa nezávislého zastúpenia akreditovaných asistentov poslancov stanovia vo vykonávacích pravidlách uvedených v článku 125 ods. 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha – bod 3

Nariadenie č. 31 (EHS), 11 (ESAE)

Kapitola 2 – článok 127

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Články 11 až 26a služobného poriadku sa uplatňujú analogicky. Európsky parlament schváli interným rozhodnutím pravidlá uplatňovania v praxi, zohľadňujúce osobitný charakter vzťahu medzi poslancom a asistentom.

Články 11 až 26a služobného poriadku sa uplatňujú obdobne so zreteľom na osobitnú povahu funkcií a povinností akreditovaných asistentov poslancov a so zreteľom na oprávnenú vzájomnú dôveru, ktorou sa musí vyznačovať vzťah medzi nimi a poslancom (poslancami) Európskeho parlamentu, ktorému (ktorým) poskytujú pomoc. Vykonávacie pravidlá týkajúce sa tejto oblasti prijaté podľa článku 125 ods. 3 zohľadňujú osobitný charakter pracovného vzťahu medzi poslancom a jeho akreditovaným asistentom.

Odôvodnenie

Povaha článkov 11 až 26a služobného poriadku umožňuje ich uplatnenie na akreditovaných asistentov poslancov, hoci aj obdobne, iba pod podmienkou, že úzko súvisia s ich funkciami a povinnosťami a iba v rámci vzťahu založenom na vzájomnej dôvere medzi nimi a poslancom (poslancami), ktorému (ktorým) poskytujú pomoc.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha – bod 3

Nariadenie č. 31 (EHS), 11 (ESAE))

Kapitola 3 – článok 128 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Článok 1d služobného poriadku sa uplatňuje analogicky.

1. Článok 1d služobného poriadku sa uplatňuje obdobne so zreteľom na vzťah vzájomnej dôvery medzi poslancom Európskeho parlamentu a jeho akreditovaným asistentom alebo asistentmi, pričom je samozrejmé, že poslanci Európskeho parlamentu môžu pri výbere akreditovaných asistentov vychádzať aj z ich politickej príslušnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha – bod 3

Nariadenie č. 31 (EHS), 11 (ESAE)

Kapitola 3 – článok 128 – odsek 2 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Asistenta poslanca si vyberá (vyberajú) poslanec (poslanci) Európskeho parlamentu, ktorému (ktorým) bude asistent poskytovať pomoc. Bez toho, aby boli dotknuté dodatočné kritériá, ktoré môžu byť stanovené v ustanoveniach článku 125 ods. 2, ako asistenta možno zamestnať osobu, ktorá:

2. Akreditovaného asistenta poslanca si vyberá (vyberajú) poslanec (poslanci) Európskeho parlamentu, ktorému (ktorým) bude asistent poskytovať pomoc. Bez toho, aby boli dotknuté dodatočné kritériá, ktoré môžu byť stanovené vo vykonávacích opatreniach článku 125 ods. 3, ako asistenta možno zamestnať osobu, ktorá:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha – bod 3

Nariadenie č. 31 (EHS), 11 (ESAE)

Kapitola 3 – článok 128 – odsek 2 – písmeno e

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

e) preukáže dôkladnú znalosť jedného z jazykov Spoločenstva a primeranú znalosť ďalšieho jazyka Spoločenstva v rozsahu potrebnom na plnenie svojich povinností;

e) dôkladnú znalosť jedného z jazykov Spoločenstva a dostatočnú znalosť ďalšieho jazyka Spoločenstva a

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha – bod 3

Nariadenie č. 31 (EHS), 11 (ESAE)

Kapitola 3 – článok 129

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Asistent poslanca musí odpracovať trojmesačnú skúšobnú dobu.

vypúšťa sa

2. Ak počas tejto skúšobnej doby asistent poslanca nemôže z dôvodu choroby alebo úrazu plniť svoje povinnosti najmenej jeden mesiac, orgán uvedený v prvom odseku článku 6 môže na žiadosť poslanca predĺžiť skúšobnú dobu o zodpovedajúce obdobie.

 

3. V prípade, že asistent poslanca nepreukázal dostatočné schopnosti pre zotrvanie vo svojej funkcii, najneskôr mesiac pred uplynutím skúšobnej doby poslanec Európskeho parlamentu vypracuje správu o spôsobilosti asistenta poslanca plniť svoje povinnosti, ako aj o jeho výkonnosti a správaní. Orgán uvedený v prvom odseku článku 6 poskytne túto správu dotknutej osobe, ktorá má právo predložiť k nej písomné pripomienky v lehote ôsmich dní. V prípade potreby orgán uvedený v prvom odseku článku 6 prepustí asistenta poslanca pod podmienkou, že mu bola správa doručená pred ukončením skúšobnej doby.

 

4. Asistent poslanca prepustený počas skúšobnej doby má nárok na odstupné zodpovedajúce jednej tretine jeho základného platu za každý ukončený mesiac skúšobnej doby.

 

Odôvodnenie

Toto ustanovenie je vzhľadom na ustanovenia o ukončení pracovného pomeru zbytočnou duplikáciou. Je nadbytočné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha – bod 3

Nariadenie č. 31 (EHS), 11 (ESAE)

Kapitola 3 – článok 130– odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Pred prijatím do zamestnania lekárska služba Európskeho parlamentu osvedčí fyzickú spôsobilosť asistenta poslanca, aby sa mohol Európsky parlament ubezpečiť, že spĺňa podmienky stanovené v článku 128 ods. 2 písm. d).

1. Lekárska služba Európskeho parlamentu osvedčí fyzickú spôsobilosť akreditovaného asistenta poslanca, aby sa mohol Európsky parlament ubezpečiť, že spĺňa podmienky stanovené v článku 128 ods. 2 písmeno d).

Odôvodnenie

Toto znenie ustanovenia môže spôsobiť nadmerné prieťahy medzi rozhodnutím o prijatí akreditovaného asistenta poslanca do zamestnania a jeho nastúpením do funkcie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha – bod 3

Nariadenie č. 31 (EHS), 11 (ESAE)

Kapitola 3 – článok 131 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Zmluvy asistentov poslancov sa uzatvárajú na dobu určitú. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 140, platnosť zmlúv sa končí najneskôr na konci toho volebného obdobia, v ktorom boli uzatvorené.

1. Zmluvy akreditovaných asistentov poslancov sa uzatvárajú na dobu určitú, pričom sa v nich uvádza platová trieda, do ktorej je asistent poslanca zaradený. Zmluva na dobu určitú sa počas volebného obdobia nepredĺži viac ako dvakrát. Pokiaľ nie je v samotnej zmluve uvedené inak, zmluva zanikne na konci volebného obdobia, v ktorom bola uzatvorená. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 140, platnosť zmlúv sa končí najneskôr na konci toho volebného obdobia, v ktorom boli uzatvorené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha – bod 3

Nariadenie č. 31 (EHS), 11 (ESAE)

Kapitola 3 – článok 131 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Európsky parlament prijme interné rozhodnutie, v ktorom stanoví kritériá zaraďovania asistentov do platových tried pri nástupe do práce.

2. Vo vykonávacích opatreniach uvedených v článku 125 ods. 3 sa stanovujú usmernenia na zaraďovanie asistentov do platových tried.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha – bod 3

Nariadenie č. 31 (EHS), 11 (ESAE)

Kapitola 4 – článok 132 – odsek -1 (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

-1. Akreditovaní asistenti poslancov sa zamestnávajú na účely plnenia úloh na čiastočný alebo plný úväzok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha – bod 3

Nariadenie č. 31 (EHS), 11 (ESAE)

Kapitola 4 – článok 132 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Od asistentov sa nesmie požadovať, aby pracovali nadčas, s výnimkou naliehavých prípadov alebo v prípade výnimočného nárastu objemu práce.

2. Od asistentov sa nesmie požadovať, aby pracovali nadčas, s výnimkou naliehavých prípadov alebo v prípade výnimočného nárastu objemu práce. Vo vykonávacích opatreniach uvedených v článku 125 ods. 3 sa môžu v tejto súvislosti ustanoviť príslušné pravidlá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha – bod 3

Nariadenie č. 31 (EHS), 11 (ESAE)

Kapitola 4 – článok 132 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Články 42a, 42b, 55a a 57 až 61 služobného poriadku, týkajúce sa dovolenky, pracovnej doby a sviatkov, ako aj článok 16 ods. 2 až 4 a článok 18 týchto podmienok zamestnávania sa uplatňujú analogicky. Mimoriadna dovolenka, rodičovská dovolenka a rodinná dovolenka nesmú presiahnuť dobu trvania zmluvy.

4. Články 42a, 42b, 55a a 57 až 61 služobného poriadku, týkajúce sa dovolenky, pracovnej doby a sviatkov, ako aj článok 16 ods. 2 až 4 a článok 18 týchto podmienok zamestnávania sa uplatňujú obdobne, pričom sa zohľadňuje osobitná povaha úloh a povinností akreditovaných asistentov poslancov. Mimoriadna dovolenka, rodičovská dovolenka a rodinná dovolenka nesmú presiahnuť dobu trvania zmluvy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     36

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha – bod 3

Nariadenie č. 31 (EHS), 11 (ESAE)

Kapitola 5 – článok 133

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pokiaľ sa v článkoch 134 a 135 neustanovuje inak, článok 19, článok 20 ods. 1 až 3 a článok 21 týchto podmienok zamestnávania, ako aj článok 16 prílohy VII služobného poriadku, týkajúce sa podmienok odmeňovania a náhrady, sa uplatňujú analogicky. Podmienky náhrady nákladov na služobné cesty sú určené v ustanoveniach článku 125 ods. 2.

Pokiaľ sa v článkoch 134 a 135 neustanovuje inak, článok 19, článok 20 ods. 1 až 3 a článok 21 týchto podmienok zamestnávania, ako aj článok 16 prílohy VII služobného poriadku, týkajúce sa podmienok odmeňovania a náhrady, sa uplatňujú analogicky. Podmienky náhrady nákladov na služobnú cestu sú stanovené vo vykonávacích opatreniach uvedených v článku 125 ods. 3.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     37

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha – bod 3

Nariadenie č. 31 (EHS), 11 (ESAE)

Kapitola 5 – článok 134 – tabuľka

 

Text predložený Komisiou

 

 

 

 

 

 

 

 

Trieda

1

2

3

4

5

6

7

Základný plat za prácu na plný úväzok

1 193,00

1 389,85

1 619,17

1 886,33

2 197,58

2 560,18

2 982,61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trieda

8

9

10

11

12

13

14

Základný plat za prácu na plný úväzok

3 474,74

4 048,07

4 716,00

5 494,14

6 400,67

7 456,78

8 687,15

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

 

 

 

 

 

 

Trieda

1

2

3

4

5

6

Základný plat za prácu na plný úväzok

1.886,33

2.045,18

2.217,41

2.404,14

2.606,59

2.826,09

 

 

 

 

 

 

 

Trieda

7

8

9

10

11

12

Základný plat za prácu na plný úväzok

3.064,08

3.322,11

3.601,87

3.905,18

4.234,04

4.590,59

 

 

 

 

 

 

 

Trieda

13

14

15

16

17

18

Základný plat za prácu na plný úväzok

4.977,17

5.396,30

5.850,73

6.343,42

6.877,61

7.456,78

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     38

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha – bod 3

Nariadenie č. 31 (EHS), 11 (ESAE)

Kapitola 6 – článok 136

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pokiaľ sa v článku 137 neustanovuje inak, články 95 až 115, týkajúce sa sociálneho zabezpečenia, sa uplatňujú analogicky.

Pokiaľ sa v článku 137 neustanovuje inak, články 95 až 111 a 113 až 115 týkajúce sa sociálneho zabezpečenia sa uplatňujú obdobne.

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je znížiť administratívne zaťaženie vypustením odkazu na článok 112. Ďalej je zameraný na vytvorenie systému dávok v nezamestnanosti pre asistentov, ktorý sa na nich bude vzťahovať v prípade, ak Európsky parlament vypovie ich zmluvu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     39

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha – bod 3

Nariadenie č. 31 (EHS), 11 (ESAE)

Kapitola 6 – článok 136 – odsek 1a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Článok 96 ods. 11 sa uplatňuje pod podmienkou, že v prípade, ak Komisia príde k záveru, že treba prispôsobiť príspevok z dôvodu zahrnutia akreditovaných asistentov do systému poistenia v nezamestnanosti, potrebné platby sa budú financovať v rámci príslušnej rozpočtovej položky a vyplácať z celkových rozpočtových prostriedkov pridelených oddielu rozpočtu, ktorý sa týka Európskeho parlamentu.

Odôvodnenie

V záujme dodržania rozpočtovej neutrality.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     40

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha – bod 3

Nariadenie č. 31 (EHS), 11 (ESAE)

Kapitola 6 – článok 137 – odsek 2a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Vo vykonávacích opatreniach uvedených v článku 125 ods. 3 sa môžu ustanoviť pravidlá výpočtu súm uvedených v odsekoch 1 a 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     41

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha – bod 3

Nariadenie č. 31 (EHS), 11 (ESAE)

Kapitola 6 – článok 137 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Článok 112 sa uplatňuje výlučne na zmluvy uzavreté na obdobie nepresahujúce jeden rok.

4. Vo vykonávacích opatreniach uvedených v článku 125 ods. 3 sa môžu ustanoviť pravidlá na uplatňovanie článku 112.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     42

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha – bod 3

Nariadenie č. 31 (EHS), 11 (ESAE)

Kapitola 8 – článok 139

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Analogicky sa uplatňujú ustanovenia hlavy VII služobného poriadku o opravných prostriedkoch.

Obdobne sa uplatňujú ustanovenia hlavy VII služobného poriadku o opravných prostriedkoch. Príslušné osobitné ustanovenia v tejto súvislosti sú uvedené vo vykonávacích opatreniach uvedených v článku 125 ods. 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     43

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha – bod 3

Nariadenie č. 31 (EHS), 11 (ESAE)

Kapitola 9 – článok 140 – odsek 1– písmeno d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) na konci výpovednej lehoty uvedenej v zmluve, ktorá umožňuje asistentovi poslanca alebo Európskemu parlamentu ukončiť ju predčasne. Výpovedná lehota nesmie byť kratšia ako jeden mesiac za každý rok služobného pomeru, pričom najkratšia výpovedná lehota je jeden mesiac a najdlhšia tri mesiace. Táto lehota však nezačne plynúť počas materskej dovolenky alebo práceneschopnosti, ak doba práceneschopnosti nepresiahne tri mesiace. S výhradou vyššie uvedených obmedzení sa navyše počas materskej dovolenky alebo práceneschopnosti výpovedná lehota prerušuje.

d) s ohľadom na skutočnosť, že základom vzťahu medzi poslancom a jeho akreditovaným asistentom je dôvera, na konci výpovednej lehoty uvedenej v zmluve, ktorá dáva akreditovanému asistentovi poslanca alebo Európskemu parlamentu konajúcemu na základe žiadosti poslanca (poslancov) Európskeho parlamentu, ktorému (ktorým) mal akreditovaný asistent poslanca poskytovať pomoc, právo ukončiť ju predčasne. Výpovedná lehota nesmie byť kratšia ako jeden mesiac za každý rok služobného pomeru, pričom najkratšia výpovedná lehota je jeden mesiac a najdlhšia tri mesiace. Táto lehota však nezačne plynúť počas materskej dovolenky alebo práceneschopnosti, ak doba práceneschopnosti nepresiahne tri mesiace. S výhradou vyššie uvedených obmedzení sa navyše počas materskej dovolenky alebo práceneschopnosti výpovedná lehota prerušuje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     44

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha – bod 3

Nariadenie č. 31 (EHS), 11 (ESAE)

Kapitola 9 – článok 140 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Ak platnosť zmluvy skončí v súlade s odsekom 1 písm. c) alebo ak Európsky parlament ukončí zmluvu v súlade s odsekom 1 písm. d), asistent poslanca má nárok na náhradu vo výške tretiny svojho základného platu za obdobie odo dňa skončenia plnenia svojich povinností do dňa skončenia trvania zmluvy, a to najviac vo výške troch mesačných základných platov.

2. Ak platnosť zmluvy skončí v súlade s odsekom 1 písm. c), akreditovaný asistent poslanca má nárok na príspevok vo výške tretiny svojho základného platu za obdobie odo dňa skončenia plnenia svojich povinností do dňa skončenia trvania zmluvy, a to najviac do výšky troch mesačných základných platov.

Odôvodnenie

Keďže je stanovená výpovedná lehota a po nej má asistent právo na dávku v nezamestnanosti, nie sú potrebné ďalšie platby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     45

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha – bod 3

Nariadenie č. 31 (EHS), 11 (ESAE)

Kapitola 9 – článok 140 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Bez toho, aby boli dotknuté články 48 a 50, ktoré sa uplatňujú analogicky, sa pracovný pomer asistenta poslanca môže ukončiť bez výpovednej lehoty v prípade, že závažne porušil svoje povinnosti, či už úmyselne alebo z nedbanlivosti. Orgán uvedený v prvom odseku článku 6 prijme odôvodnené rozhodnutie po tom, ako dotknutá osoba dostala možnosť obhajoby.”.

3. Bez toho, aby boli dotknuté články 48 a 50, ktoré sa uplatňujú obdobne, sa pracovný pomer akreditovaného asistenta poslanca môže ukončiť bez výpovednej lehoty v prípade, že závažne porušil svoje povinnosti, či už úmyselne alebo z nedbanlivosti. Orgán uvedený v prvom odseku článku 6 prijme odôvodnené rozhodnutie po tom, ako dotknutá osoba dostala možnosť obhajoby.

 

Osobitné ustanovenia týkajúce sa disciplinárneho konania sú uvedené vo vykonávacích opatreniach uvedených v článku 125 ods. 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     46

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha – bod 3

Nariadenie č. 31 (EHS), 11 (ESAE)

Kapitola 9 – článok 140 – odsek 3a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Obdobie pracovného pomeru v pozícii akreditovaného asistenta poslanca sa nepovažuje za odpracované roky na účely článku 29 ods. 3 a 4 služobného poriadku.

  • [1]  Rozhodnutie Európskeho parlamentu 2005/684/ES, Euratom z 28. septembra 2005, ktorým sa prijíma štatút poslancov Európskeho parlamentu (Ú. v. EÚ L262, 7.10.2005, s. 1).

DÔVODOVÁ SPRÁVA

V prvom rade je potrebné špecifikovať kontext návrhu nariadenia, ktorý je predmetom diskusie.

Tento návrh vychádza z článku 21 štatútu poslancov, podľa ktorého:

„1. Poslanci majú nárok na osobných asistentov, ktorých si sami vyberú.

2. Parlament hradí výdavky skutočne vzniknuté v súvislosti s ich zamestnávaním.

3. Parlament stanoví podmienky na uplatňovanie tohto nároku.“

Predsedníctvo Európskeho parlamentu prijalo v júli minulého roku na základe štatútu vykonávacie opatrenia k štatútu poslancov Európskeho parlamentu, ktorých kapitola 5 je venovaná osobným asistentom. Článok 34 vykonávacích opatrení ustanovuje, že treba rozlišovať medzi:

· akreditovanými asistentmi poslancov na jednom z troch pracovísk Európskeho parlamentu, ktorí podliehajú osobitnému právnemu režimu prijatému na základe článku 283 zmluvy (týkajúceho sa služobného poriadku úradníkov a iných zamestnancov Európskych spoločenstiev) a ktorých zmluvy boli uzatvorené a sú spravované priamo Parlamentom

a

· miestnymi asistentmi, teda fyzickými osobami, ktoré poskytujú pomoc poslancom v členskom štáte, v ktorom boli zvolení, a ktoré s nimi uzavreli pracovnú zmluvu alebo zmluvu o poskytovaní služieb v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Na spravovanie zmlúv s miestnymi asistentmi bola zriadená funkcia osoby poverenej výkonom platieb, ktorej úlohou je zaručiť náležité hospodárenie s príspevkami na asistentskú výpomoc pridelenými každému poslancovi, a to prevzatím zodpovednosti za ne, čím sa zamedzí neistote a nejasnosti, ktorými sa vyznačuje súčasný systém, kritizovaný pri rôznych príležitostiach.

Naproti tomu tzv. akreditovaní asistenti poslancov budú podliehať osobitnému režimu v rámci služobného poriadku úradníkov a konkrétnejšie Podmienkam zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev. Predmetný návrh nariadenia, ktorý predložila Komisia po rokovaniach v predsedníctve na základe výsledkov pracovnej skupiny, ktorej predsedala poslankyňa Roure, je špecifický a výnimočný, v dôsledku čoho je komplexný a zložitý z mnohých hľadísk, ktoré boli zohľadnené v správe a ktoré sú predmetom rozsiahlej a dôkladnej diskusie vo Výbore pre právne veci.

Pre tieto dôvody sú všetky pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré schválila Komisia, zamerané na zladenie rôznych podmienok zamestnávania zamestnancov a akreditovaných asistentov a na zaručenie nepriepustnosti medzi nimi, pretože návrh ako celok môže len zohľadniť a zdôrazniť absolútnu osobitosť vzťahu založeného na dôvere medzi poslancom a jeho asistentom.

Jediným cieľom pozmeňujúcim a doplňujúcich návrhov k odôvodneniam 3 a 6 správy je zdôrazniť rozdiel medzi miestnymi asistentmi a akreditovanými asistentmi poslancov, ktorí vykonávajú svoju prácu v osobitnom kontexte, ktorým je európske, viacjazyčné a mnohokultúrne prostredie. Ďalšie pozmeňujúce a doplňujúce návrhy zjednocujú pojmy označujúce asistentov v návrhu nariadenia s pojmami, ktoré sa používajú vo vykonávacích opatreniach k štatútu poslancov, t.j. miestnych asistentov a akreditovaných asistentov poslancov.

Návrh upravuje Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev tým, že kategórie zamestnancov, ktoré sú ustanovené v týchto podmienkach, dopĺňa o novú kategóriu: akreditovaných asistentov poslancov. Z toho vyplýva, že pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, na asistentov poslancov sa tieto podmienky uplatňujú ako celok a čiastočne aj služobný poriadok úradníkov.

V tejto súvislosti treba pripomenúť, že cieľom týchto právnych aktov je zaručiť nezávislosť a účinnosť úradníkov a iných zamestnancov pracujúcich v správe Spoločenstva. Tieto akty vychádzajú zo zásad rovnosti, nediskriminácie a transparentnosti pri nábore a hodnotení pracovníkov, ktoré musia nevyhnutne sprevádzať prístup k verejnej službe a ktoré sú ťažko zlučiteľné s osobitným charakterom funkcie asistenta poslanca.

Vzťah medzi poslancom Európskeho parlamentu a jeho asistentom sa zakladá a môže sa zakladať len na vzájomnej dôvere. Je vybudovaný na dohode, v rámci ktorej sa zohľadňujú politická a ideologická príslušnosť, ale aj morálne, náboženské alebo jednoducho osobné hľadiská. Pracovný vzťah personálu Únie sa naproti tomu zakladá na kritériách transparentnosti, objektívneho hodnotenia a lojálnosti voči danej inštitúcii.

Snaha zaručiť zlučiteľnosť týchto pravidiel s osobitným charakterom nového typu zmluvy medzi európskou inštitúciou (Parlamentom) na jednej strane a na strane druhej asistentom, ktorého si vybral samotný poslanec, aby mu poskytoval pomoc počas jeho mandátu, bola inšpiráciou pre mnoho pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k danej správe. Konkrétne ide o pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k odôvodneniam 3,4,6, 8 a najmä k odôvodneniu 9 (v ktorom sa poukazuje na to, že pri začlenení tejto kategórie zmluvy do podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev treba zohľadňovať osobitný vzťah medzi asistentom a poslancom ); pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k odôvodneniu 11 a článku 5a (ktoré definujú vzťah medzi asistentom a poslancom, založený na vzájomnej dôvere); a pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k článkom 126 ods. 2, 127 a 128 ods. 1 (ktorý odkazuje na obdobné uplatňovanie pravidiel štatútu úradníkov, s náležitým ohľadom na osobitosti daného pracovného vzťahu).

Základným predpokladom dôvery, na ktorej sa zakladá daný pracovný vzťah je skutočnosť, že poslanec si sám vyberá osobného asistenta, ako sa výslovne uvádza v štatúte poslancov. Predmetné nariadenie musí zaručiť túto slobodnú voľbu, ktorá sa neobmedzuje len na nábor daného asistenta, ale ktorá sa týka aj odmeny, kariérneho postupu a konkrétne aj vypovedania zmluvy. Zámerom zaručenia slobodnej voľby poslanca sa inšpirovali pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k odôvodneniu 10 a k článku 126 ods. 1. Tento článok je zameraný na zaručenie toho, aby poslanec mohol sám rozhodovať o vypovedaní zmluvy s uplatnením výpovednej lehoty v súlade s článkom 140 ods. 1 písm. d).

S tým istým zámerom pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k odôvodneniu 10 a k článku 131 ods. 2 nahrádzajú odkaz na „kritériá“ (ktoré sa majú stanoviť v rámci vykonávacích opatrení) týkajúce sa náboru a zaraďovania asistentov do platových tried termínom „parametre“, ktorý je vhodnejší z hľadiska možnosti poslancov konať podľa vlastného uváženia, ktoré zásada slobodnej voľby zahŕňa. V tejto súvislosti sa domnievame, že článok 128 návrhu, ktorý zahŕňa ukončené vysokoškolské vzdelanie a určité pracovné skúsenosti, by sa mal interpretovať v zmysle snahy o zaručenie väčšej transparentnosti, a nie o stanovenie ďalších kritérií.

V tom istom zmysle pozmeňujúci a doplňujúci návrh k článku 134 zvyšuje počet platových tried uplatniteľných na asistentov, práve s cieľom rozšíriť možnosť poslancov konať podľa vlastného uváženia a umožniť asistentom kariérny postup.

Pri našom skúmaní návrhu Komisie sme si museli položiť otázku, či špecifickosť podmienok zamestnávania akreditovaných asistentov poslancov nepredstavujú riziko pre transparentnosť a nezávislosť európskej verejnej služby ako takej. Treba sa zamyslieť nad tým, aký dosah na iné kategórie úradníkov a zamestnancov by mohlo mať začlenenie mimoriadne špecifickej skupiny, ktorá nepodlieha rovnakým zásadám nezávislosti, inštitucionálnej lojálnosti, objektívneho hodnotenia, účinnosti a transparentnosti, do základných právnych predpisov upravujúcich podmienky zamestnávania. Cieľom určitých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov je zaručiť nepriepustnosť medzi oboma systémami v rámci rovnakej disciplíny: ide o pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k odôvodneniu 7 (ktorý zamedzuje prednostnému právu asistentov v prístupe k európskej verejnej službe alebo akémukoľvek inému štatútu zamestnanca Spoločenstva) a k článku 140 ods. 3a, ktorý zamedzuje tomu, aby sa pracovné skúsenosti asistenta považovali za oprávnené na započítanie medzi „odpracované roky“, ktoré sa uplatňuje v prípade dočasných zamestnancov.

Pokiaľ ide o disciplinárne postupy uplatniteľné v prípade ostatných kategórií personálu, treba prijať osobitné ustanovenia v rámci vykonávacích opatrení s cieľom zladiť tieto postupy s osobitosťami nového typu zmluvy. Tento cieľ sleduje pozmeňujúci a doplňujúci návrh k článku 140 ods. 3.

Osobitnú pozornosť treba venovať zastupovaniu asistentov odbormi. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k odôvodneniu 11a a k článku 126 ods. 2 zabezpečujú osobitné zastupovanie asistentov, ktoré je nezávislé od zamestnaneckej rady Európskeho parlamentu, no zároveň vytvárajú vzťah medzi nimi.

Určité pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ako tie, ktoré sa týkajú vykonávacích opatrení, o ktorých sme sa už zmienili v súvislosti s rozlišovaním medzi dvoma kategóriami asistentov, majú za jediný cieľ zlepšenie súvislosti textu z právneho hľadiska.

Navrhuje sa zrušiť skúšobné obdobie uvedené v článku 129, pretože sa zdá byť nerelevantné a zbytočné. Podávanie správ o vhodnosti asistenta by bolo dodatočnou byrokratickou záťažou vzhľadom na to, že sa môže jednoducho použiť mechanizmus na ukončenie pracovného pomeru s výpovednou lehotou, ktorý je stanovený v písm. d) článku 140.

Návrh Komisie, pozmenený a doplnený návrhmi, ktoré schválil Výbor pre právny veci, umožňuje uplatňovanie podmienok zamestnávania akreditovaných asistentov poslancov v praxi a môže lepšie zaručiť nezávislé fungovanie Európskeho parlamentu. Správa uvedená v článku 2, v znení zmien a doplnení, ktorú Parlament predloží najneskôr do 31. decembra 2011, umožní dôkladnejšie zhodnotiť fungovanie súčasného systému a v prípade potreby umožní predložiť návrhy na zmenu.

STANOVISKO Výboru pre rozpočet (11.11.2008)

pre Výbor pre právne veci

k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa menia a dopĺňajú Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev
(KOM(2008)0786 – C6‑0449/2008 – 2008/0224(CNS))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Janusz Lewandowski

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Otázka nových pravidiel týkajúcich sa výdavkov na asistentskú výpomoc bola hlavnou črtou rozpočtového postupu Európskeho parlamentu na rok 2009. Diskusie medzi predsedníctvom, Výborom pre rozpočet a generálnym tajomníkom sa začali už vo februári 2008 predbežnou analýzou toho, aké kroky treba urobiť.

Uznesenie Parlamentu o rozpočtových usmerneniach na rok 2009 (marec 2008) a rozpočtové odhady Parlamentu (t. j. parlamentný predbežný návrh rozpočtu z mája 2008) následne obsahovali jasné vyhlásenie o tom, akú politickú a rozpočtovú naliehavosť pripisuje Parlament vyriešeniu tejto otázky.

Na jeseň, po ďalšej diskusii v rámci pilotného programu rozšírenej spolupráce medzi predsedníctvom a Výborom pre rozpočet a po oficiálnom zmierovacom stretnutí týchto dvoch orgánov venovaným rozpočtu sa dosiahla dohoda (vzhľadom na predchádzajúci stav rozpočtovo neutrálna) týkajúca sa výdavkov priamo spojených s prácou asistentov poslancov.

Z technického hľadiska, s cieľom uľahčiť bezproblémovú implementáciu, rozpočtový orgán tiež signalizoval svoj súhlas s menšou úpravou rozpočtovej nomenklatúry tak, aby určitý typ vnútorných presunov mohol v budúcnosti vykonávať predseda Európskeho parlamentu, a to v závislosti od počtu asistentov, ktorý sa bude riadiť novými ustanoveniami.

Treba pripomenúť, že nový návrh rozpočtu obsahuje aj 15 nových administratívnych funkcií (z čoho len 5 v rezerve), ktoré sa týkajú administratívneho uplatňovania nového systému.

Pri prijímaní rozpočtu na rok 2009 pri prvom čítaní v októbri 2008, Výbor pre rozpočet a plenárne zasadnutie opäť volali po rýchlom riešení.

Váš spravodajca výboru požiadaného o stanovisko je presvedčený, že aj v legislatívnom návrhu treba zdôrazniť zásady riadneho finančného hospodárenia a spomínanú stratégiu rozpočtovej neutrality. Dochádza tiež k záveru, že predložený návrh by mal byť zlučiteľný s viacročným finančným rámcom na roky 2007 – 2013.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh legislatívneho uznesenia

Odsek 2a (nový)

Návrh legislatívneho uznesenia

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. domnieva sa, že suma uvedená v legislatívnom návrhu je zlučiteľná so stropom záhlavia č. 5, administratívne výdavky, viacročného finančného rámca,

Odôvodnenie

Podľa rokovacieho poriadku sa musí preskúmať finančná zlučiteľnosť legislatívneho návrhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

8a. interné rozhodnutie (vykonávací predpis) Európskeho parlamentu určí ďalšie pravidlá vykonávania týchto ustanovení, vyplývajúce zo zásad riadneho finančného hospodárenia, ako sú uvedené v druhej hlave rozpočtového nariadenia1,

 

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1).

Odôvodnenie

V rámci samotného Parlamentu treba stanoviť jasný a transparentný rámec pre ďalšiu implementáciu tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

10a. výška sumy potrebnej na jeden rok sa určí v rámci každoročného rozpočtového postupu,

Odôvodnenie

Výsadné právo rozpočtového orgánu.

POSTUP

Názov

Návrh nariadenia Rady, ktorým sa menia a dopĺňajú Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev

Referenčné čísla

KOM(2008)0786 – C6-0449/2008 – 2008/0224(CNS)

Gestorský výbor

JURI

Výbor, ktorý predložil stanovisko

dátum oznámenia na schôdzi

BUDG0.0.0000

 

Rozšírená spolupráca – dátum oznámenia na schôdzi

0.0.0000

Spravodajca

dátum menovania

Janusz Lewandowski

5.11.2008

Predchádzajúci spravodajca

 

Prerokovanie vo výbore

11.11.2008

 

 

 

 

Dátum prijatia

11.11.2008

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

190

0

 

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Simon Busuttil, Paulo Casaca, Salvador Garriga Polledo, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Margaritis Schinas, Nina Škottová, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Esther De Lange

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

 

Poznámky (údaje, ktoré sú k dispozícii iba v jednej jazykovej verzii)

...

POSTUP

Názov

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev

Referenčné čísla

KOM(2008)0786 – C6-0449/2008 – 2008/0224(CNS)

Dátum konzultácie s EP

19.11.2008

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

20.11.2008

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

20.11.2008

 

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Giuseppe Gargani

3.11.2008

 

 

Prerokovanie vo výbore

17.11.2008

 

 

 

Dátum prijatia

4.12.2008

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

25

1

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Giulietto Chiesa, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Costas Botopoulos, Sharon Bowles, Mogens Camre, Jean-Paul Gauzès, Georgios Papastamkos, József Szájer, Ieke van den Burg, Renate Weber

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Martine Roure, Andreas Schwab, Sahra Wagenknecht