JELENTÉS az Európai Unió 2009-es pénzügyi évre vonatkozó, a Tanács által módosított általános költségvetési tervezetéről (valamennyi szakasz),

8.12.2008 - ((16257/2008 - C6‑0457/2008 - 2008/2026(BUD))

valamint az Európai Unió 2009-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetési tervezetéhez fűzött 1/2009 (SEC(2008)2435 - 13702/2008 - C6-0344/2008), 2/2009 (SEC (2008)2707 - 16259/2008 - C6-0458/2008) és 3/2009 (SEC(2008)2840 - 16260/2008 - C6-0459/2008) számú módosító indítványokról
I. szakasz                      –  Európai Parlament
II. szakasz                     –  Tanács
III. szakasz                    –  Bizottság
IV. szakasz                   –  Bíróság
V. szakasz                     –  Számvevőszék
VI. szakasz                   –  Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
VII. szakasz                  –  Régiók Bizottsága
VIII. szakasz                 –  Európai ombudsman
IX. szakasz                   –  Európai adatvédelmi biztos
1. rész: Állásfoglalásra irányuló indítvány
Költségvetési Bizottság
Előadók: Jutta Haug (III. szakasz – Bizottság)
Janusz Lewandowski (Egyéb szakaszok)

Eljárás : 2008/2026(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0486/2008

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió 2009-es pénzügyi évre vonatkozó, a Tanács által módosított általános költségvetési tervezetéről (valamennyi szakasz) (16257/2008 - C6 0457/2008 – 2008/2026(BUD)) , valamint az Európai Unió 2009-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetési tervezetéhez fűzött 1/2009 (SEC(2008)2435 - 13702/2008 - C6-0344/2008), 2/2009 (SEC(2008)2707 - 16259/2008 - C6-0458/2008) és 3/2009 (SEC(2008)2840 - 16260/2008 - C6-0459/2008) számú módosító indítványokról

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az EK-Szerződés 272. cikkére és az Euratom-Szerződés 177. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2000. szeptember 29-i 2000/597/EK, Euratom tanácsi határozatra[1],

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre[2],

–   tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásra[3],

–   tekintettel a Tanács által 2008. július 17-én előterjesztett, az Európai Unió 2009-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetési tervezetére (C6–0309/2008),

–   tekintettel a Parlament által 2008. október 23-án elfogadott, az Európai Unió 2009-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetési tervezetének III. szakaszáról (Bizottság) szóló állásfoglalásra[4], valamint az Európai Unió 2009-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetési tervezetéhez fűzött 1/2009. számú módosító indítványra (SEC(2008)2435 – 13702/2008 – C6–0344/2008),

–   tekintettel a Parlament által 2008. október 23-án elfogadott, az Európai Unió 2009-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetési tervezetének következő szakaszairól szóló állásfoglalásra: I. szakasz – Európai Parlament, II. szakasz – Tanács, IV. szakasz – Bíróság, V. szakasz – Számvevőszék, VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, VII. szakasz – Régiók Bizottsága, VIII. szakasz – Európai ombudsman, IX. szakasz – Európai adatvédelmi biztos (C6-0309/2008)[5],

–   tekintettel az Európai Unió 2009-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetési tervezetéhez fűzött 2/2009. (SEC(2008)2707 - 16259/2008 - C6-0458/2008) és 3/2009 (SEC(2008)2840 - 16260/2008 - C6-0459/2008) számú módosító indítványra,

–   tekintettel a Parlament által 2008. október 23-án elfogadott, az általános költségvetési tervezethez fűzött módosításokra és módosító javaslatokra[6],

–   tekintettel a Parlament által elfogadott, az általános költségvetési tervezethez fűzött módosításokhoz és módosító javaslatokhoz fűzött tanácsi módosításokra (16257/2008 - C6‑0457/2008),

–   tekintettel a 2008. november 21-i költségvetési egyeztető ülés eredményeire, a jelen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatokat is beleértve,

–   tekintettel a Parlament által elfogadott, az általános költségvetési tervezethez fűzött módosításokról és módosító javaslatokról szóló vitája eredményéről szóló tanácsi nyilatkozatra,

–   tekintettel eljárási szabályzata 69. cikkére és IV. mellékletére,

–   tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A6-0486/2008),

Legfontosabb kérdések – az egyeztetés eredménye, számadatok és módosító indítványok

1.  emlékeztet a 2009-es költségvetés politikai prioritásaira, melyeket először a Bizottság 2009-es éves politikai stratégiájáról szóló, 2008. április 24-i[7] és a 2009-re vonatkozó költségvetési keretről és prioritásokról szóló állásfoglalásában[8] fejtett ki, majd „A 2009. évi költségvetés: a 2009. évi előzetes költségvetési tervezetre vonatkozó előzetes észrevételek és az egyeztetésre kapott megbízatás, III. szakasz – Bizottság” című, 2008. július 8-i állásfoglalásában[9] továbbfejlesztett; hangsúlyozza, hogy az Európai Unió 2009-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetési tervezetének III. szakaszáról (Bizottság) szóló 2008. október 23-i állásfoglalásában[10] kifejtett végleges prioritások képezték a 2009-es költségvetésre vonatkozó, a Tanáccsal folytatott költségvetési egyeztetés irányadó tárgyalási alapját;

2.  üdvözli a 2009-es költségvetésről szóló átfogó megállapodást, különös tekintettel az Élelmiszer-eszköz finanszírozására, amely a Tanáccsal 2008. november 21-én folytatott, hagyományos költségvetési egyeztető ülésen született meg; nagyon aggódik azonban a recesszió európai polgárokra gyakorolt lehetséges hatásai miatt, ezért sajnálja, hogy az egyeztető ülésen a Bizottság vonakodott bármiféle tájékoztatást nyújtani a gazdasági válság kezelésére vonatkozóan benyújtandó javaslata lehetséges költségvetési vonzatairól;

3.  tudomásul veszi az Európai Tanácshoz intézett 2008. november 26-i „Az európai gazdasági fellendülés terve”(COM(2008) 800 final) című bizottsági közleményt, valamint:

rámutat, hogy jóváhagyása esetén e terv jelentős hatással lesz a 2009. évi költségvetésre, és kéri a Bizottságot, hogy tegye világosabbá ezt a hatást úgy, hogy az Európai Parlamentnek, mint a költségvetési hatóság egyik ágának további információkat biztosít a javaslat céljáról és – különösen a pénzügyi programozás tekintetében – a végrehajtással kapcsolatos konkrét számadatokról;

- vállalja, hogy elemzi a terv költségvetési vonatkozásait, és megismétli, hogy a Parlament és a Tanács – az egyeztető ülésen ismertetettek szerint – kötelezettséget vállalt arra, hogy a jelenlegi gazdasági válságra a megfelelő pénzügyi eszközökkel reagál;

- felkéri a Bizottságot és az Európai Beruházási Bankot, hogy rendszeresen tegyenek jelentést a gazdasági válság leküzdésére irányuló tevékenységükről;

4.  hangsúlyozza, hogy a jelenlegi válság nem szolgálhat ürügyül ahhoz, hogy elhalasszák a kiadások átirányítását a valóban szükséges „zöld” beruházások felé, és azt inkább további ösztönzőként kellene felhasználni az irányváltás folytatásához;

5.  megismétli, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben elsődleges fontosságúak a fenntartható fejlődésre, a munkahelyek számának növelésére, a kkv-k, valamint a kutatás és az innováció támogatására irányuló kezdeményezések, és ezeket a prioritásokat az Unió 2009. évi költségvetésének is tükröznie kell; ilyen körülmények között úgy véli, hogy a régiók közötti kohézió támogatását kulcsfontosságúnak kell tekinteni az uniós szintű gazdasági növekedés ösztönzése szempontjából; lényegesnek véli, hogy az éghajlatváltozás kezelése és a polgárok számára biztonságosabb Európa megteremtése terén való előrelépés iránti politikai eltökéltség költségvetési prioritássá is váljon, amelynek egyébként az EU költségvetésében is egyértelműen láthatóvá kell válnia; hangsúlyozza, hogy 2009-ben és a következő években az Uniónak olyan helyzetben kell lennie, hogy betölthesse szerepét mint globális szereplő, különösen az olyan új kihívásokkal szemben mint az emelkedő élelmiszerárak;

6.  támogatja a 2009-es előzetes költségvetési tervezethez fűzött 1. számú módosító indítványt, különösen mivel úgy tűnik, hogy valamivel reálisabb képet ad a 4. fejezet szükségleteiről, mint az előzetes költségvetési tervezet; tudomásul veszi a 2/2009. számú módosító indítványt, amely hagyományosan az előzetes költségvetési tervezetben szereplő mezőgazdasági kiadásokra vonatkozó becslés alapjául szolgáló számokat módosítja; tudomásul veszi a 3/2009. számú módosító indítványt, amely a Tanács költségvetése keretében kívánja fedezni a 2008. október 15–16-i Európai Tanács által felállított vitacsoportot, melynek költsége 1,06 millió EUR;

7.  az általános számadatokkal kapcsolatosan a kötelezettségvállalási előirányzatok összegét összesen xxx xxx millió euróban állapítja meg; a kifizetések átfogó szintjét 116 096 millió euróban állapítja meg, ami az EU bruttó nemzeti jövedelmének (GNI) 0,89%-a; megállapítja, hogy ez jelentős, 7 762 millió eurónyi tartalékkeretet hagy a többéves pénzügyi keret 2009-es felső határa alatt; hangsúlyozza a költségvetési hatóság mindkét ága által arra tett közös kötelezettségvállalást, hogy a kiegészítő kifizetési előirányzatokat azonnal rendelkezésre bocsátja, különösen abban az esetben, ha a strukturális politikák a költségvetési évben gyorsabban végrehajtásra kerülnek;

8.  a 2008. november 21-i egyeztető ülésen elért átfogó csomag részeként elfogadja a Tanáccsal megállapodott kifizetési szintet, de ismételten hangot ad növekvő aggodalmának az alacsony kifizetésekkel és az ennek következményeképpen a kötelezettségvállalások és a kifizetések közötti egyenlőtlenséggel kapcsolatban, ami 2009-ben korábban soha nem tapasztalt szintet ér el; rámutat, hogy amennyiben ez a tendencia nem szűnik meg, fennáll a veszélye, hogy a költségvetések a jövőben irreálissá válnak ; emlékeztet, hogy a kifizetetlen kötelezettségvállalások (reste à liquider - RAL) teljes összege már 2007-ben elérte a 139 000 millió eurót;

9.  rámutat, hogy a Bizottság által 2008. október 31-én elfogadott 10/2008. sz. előzetes költségvetés-módosítási tervezet (COM(2008)0693) az 1a., 1b., 2., 3b. és 4. fejezet költségvetési soraiban összesen 4 891,3 millió euróval csökkenti a kifizetési előirányzatokat; megjegyzi ugyanakkor, hogy a Bizottság összesen 631 millió eurónyi kifizetés átcsoportosítását kérte, szemben a 2007-es pénzügyi év 426 millió eurójával, amelyek 2008-ban összesen 95 költségvetési sort érintenek, szemben a 2007-es költségvetés globális átcsoportosítása által érintett 65 költségvetési sorral; meggyőződése, hogy a 2008-as kifizetésekkel kapcsolatos ezen tranzakciók szükségszerűen kihatnak a 2009-es költségvetés kifizetési szintjeire;

10. alapvető jelentőséget tulajdonít ezért annak, hogy a magasabb összegű kifizetési előirányzatok költségvetési módosítások révén azonnal rendelkezésre álljanak, amennyiben a 2009-es költségvetésben szereplők nem bizonyulnának elegendőnek, és rámutat a három intézmény által az egyeztető ülésen elfogadott közös nyilatkozatban ennek tiszteletben tartására tett kötelezettségvállalásokra;

11. e szerény kifizetési szint fényében kiemeli a költségvetés hatékony végrehajtásának és a kifizetetlen kötelezettségvállalások csökkentésének alapvető fontosságát; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tegyenek meg minden tőlük telhetőt a többéves pénzügyi keret 1b. fejezete sorainak végrehajtása érdekében, mivel ez az alfejezet nem csak az éghajlatváltozás kezelésére irányuló számos jelentős politikát és tevékenységet finanszíroz, de támogatja a gazdasági növekedéshez hozzájáruló, a munkahelyek számának növelésére irányuló kezdeményezéseket is; hangsúlyozza, hogy a strukturális és kohéziós alapok végrehajtásának felgyorsításához javító és egyszerűsítő intézkedésekre van szükség, és felkéri a Bizottságot, hogy a meglévő jogi kereten belül mielőbb értékelje a tagállamok irányító és ellenőrző rendszereinek megfelelését a főbb projektek elindításának megkönnyítése érdekében; komoly aggodalommal veszi tudomásul, hogy a Bizottság bizonyítékok alapján célszerűnek tartotta, hogy a Bulgáriának járó pénzügyi támogatást 220 millió euróval csökkentse; kéri a Bizottságot, hogy támogassa Bulgáriát és Romániát a reformjaik végrehajtásában;

12. ragaszkodik ahhoz, hogy a Bizottság mind politikai, mind adminisztratív szinten tegye meg a megfelelő intézkedéseket a 2008. november 21-i egyeztető ülésen elfogadott, a kohéziós politikáról szóló közös nyilatkozat konkrét nyomon követése érdekében; vállalja, hogy 2009 márciusának vége előtt értékeli, hogy megtörtént-e a kellő előrelépés;

13. üdvözli azt az egyeztető ülésen elért megállapodást, miszerint három év alatt 1 milliárd eurónyi finanszírozást biztosítanak az Élelmiszer-eszköz számára; megjegyzi, hogy 420 millió eurót új pénzekből finanszíroznak a rugalmassági eszközön keresztül, míg 340 millió eurót a gyorssegélytartalékból, részben az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 25. pontjának módosítása révén; elismeri, hogy a fennmaradó 240 millió eurót a 4. fejezeten belül kell átcsoportosítani, de elvárja, hogy a Bizottság benyújtson egy felülvizsgált pénzügyi tervet, amely ezen átcsoportosítás ellenére biztosítja a 2013-ig tervezett összegek rendben történő folyósítását;

14. ismételten hangot ad azon meggyőződésének, hogy az éghajlatváltozással kapcsolatos intézkedések még mindig nem szerepelnek megfelelően az EU költségvetésében, és támogat minden arra irányuló erőfeszítést, hogy az éghajlatváltozás következményeinek kezelésében Európa által játszott vezető szerep megerősítéséhez szükséges pénzügyi forrásokat növeljék és koncentrálják; megismétli a Bizottsághoz intézett első olvasatbeli kérését, hogy 2009. március 15-ig terjesszen elő ambiciózus tervet az éghajlatváltozással kapcsolatos problémák kezelését lehetővé tevő költségvetési lehetőségek javítására; komolyan szeretné fontolóra venni, hogy a kibocsátás-kereskedelmi rendszert nem lehetne-e a jövőben potenciális uniós forrásként tekinteni;

15. hangsúlyozza, hogy a 2009-es költségvetés fokozza az uniós állampolgárok biztonságát a megfelelő, főképpen a versenyképességre, a kkv-kre, a szállítás- és energiabiztonságra, valamint a külső határok biztonságára vonatkozó intézkedések és politikák támogatása révén;

16. tudomásul vette a Parlament által a költségvetési tervezetre vonatkozóan az első olvasatban elfogadott módosításokkal kapcsolatos bizottsági végrehajthatósági levelet; elfogadhatatlannak tartja, hogy a Bizottság az eljárás ilyen késői fázisban nyújtotta be ezt a dokumentumot, így kevésbé hasznossá téve azt, mint amilyen lehetett volna; ragaszkodik ahhoz, hogy néhány fontos politikai cél megfelelően látható módon jelenjen meg az unió költségvetésében; úgy határoz, hogy új költségvetési sorokat hoz létre az éghajlatváltozásra, az európai kisvállalkozói intézkedéscsomagra (SBA), a halászflottáknak a magas üzemanyagárak gazdasági következményeihez való alkalmazkodását támogató pénzügyi eszközre, az EU balti-tengeri stratégiájára, valamint Grúzia helyreállításának és újjáépítésének támogatására vonatkozóan; úgy határozott, hogy a költségvetésről szóló második olvasat során figyelembe veszi a Bizottság egyes megjegyzéseit; más esetekben azonban kitart első olvasatbeli döntései mellett, különösen azokban az esetekben, amikor a korábbi fázisban elegendő időt és energiát fordítottak annak értékelésére, hogy a Parlament módosításait miként lehetne legjobban végrehajtani, mint például a kísérleti projektek és az előkészítő műveletek esetében;

17. üdvözli a Bizottság arra irányuló erőfeszítéseit, hogy javítsa pénzügyi tervezéssel kapcsolatos dokumentumainak benyújtását, és ismét ki kívánja emelni, hogy elvárja, hogy az intézményközi megállapodás 46. pontja értelmében benyújtott tervezési dokumentumok a jövőben egyértelműen tükrözzék a Bizottság pénzügyi tervezéssel kapcsolatos valamennyi módosítását;

18. emlékezteti a tagállamokat kötelezettségeikre, tekintettel az intézményközi megállapodás 44. pontja szerinti nemzeti irányítási nyilatkozatra; emlékezteti a Bizottságot is ezen összefüggésben viselt felelősségére, különös tekintettel az e kezdeményezéshez felajánlott politikai támogatásra, amely azonban egyelőre nem öltött testet;

19. megismétli, hogy az adminisztratív kiadási sorok csökkentése egyes többéves programban – amiről a költségvetési hatóság 2006-ban határozott – semmilyen körülmények között nem vezethet az érintett programok együttesen elhatározott, teljes költségvetésének csökkentéséhez; véleménye szerint egyértelmű, hogy a Bizottságnak a programozási időszak későbbi éveiben kompenzálnia kell a csökkentett összeget, lehetőleg a programok működési soraiban;

Konkrét problémák

Európai Innovációs és Technológiai Intézet

20. az Európai Innovációs és Technológiai Intézet tekintetében megerősíti a 2008. évi költségvetés alkalmával hozott döntést, amely szerint az EIT a „Kutatás” szakpolitikába kerül, és mivel irányítási szerkezete adminisztratív jellegű, annak finanszírozása a TPK 5. fejezetéből történik; úgy határoz, hogy a nómenklatúrát ennek megfelelően módosítja;

Iskolagyümölcs-program

21. sajnálattal veszi tudomásul, hogy a Tanács az előző évhez hasonlóan ismét elutasította a Parlament arra vonatkozó módosítási javaslatát, hogy új költségvetési sort hozzanak létre: 05 02 08 12 – Iskolagyümölcs-program címmel; üdvözli ugyanakkor a Tanács politikai megállapodását a program jogalapjáról; reméli, hogy a program a jogalap elfogadását követően azonnal és a 2009/2010-es tanév szempontjából időben elkezdődik, ahogyan azt az Euópai Parlament kérte és a Tanács politikai megállapodásában jóváhagyta; ezért sajnálattal veszi tudomásul, hogy a Tanács nem fogadta el a Bizottság arra vonatkozó javaslatát, hogy ez a költségvetési tétel pro memoria (p.m.) bejegyzéssel már most létrejöjjön;

Élelmiszerprogram az Európai Unió leginkább rászoruló személyei számára

22. üdvözli a Bizottság által javasolt és a Tanács által jóváhagyott finanszírozást, melynek célja a jelenlegi, az Unió leginkább rászoruló személyeinek szóló élelmiszerosztási program fejlesztése a költségvetés kétharmadával, 2009-ben 500 millió eurós összegre történő emelése és a kiosztható termékek körének bővítése révén;

Tájékoztatási politika

23. sajnálattal veszi tudomásul a Bizottság tájékoztatási intézkedéseiben rendszeresen tapasztalható következetlenséget és összefüggéstelenséget; kéri a kommunikációs politika megjelenése terén a megfelelő összhang biztosítását annak érdekében, hogy olyan felismerhető EU-védjegy jöjjön létre, amelyet minden kommunikációs intézkedés során felhasználnak, függetlenül attól, hogy a Bizottság mely főigazgatóságától vagy, tágabb összefüggésben, mely intézménytől származik; üdvözli ebben az összefüggésben, hogy az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 2008. október 22-én aláírta a „Partnerség az Európáról szóló kommunikációért” című közös nyilatkozatot;

24. hangsúlyozza, hogy az együttes nyilatkozat összefüggésében az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság a 2009. évi európai parlamenti választásokkal kapcsolatos információs kampányt az intézményközi kommunikáció legfontosabb prioritásaként azonosította, és ezért sürgeti a Bizottságot, hogy teljes mértékben működjön együtt a 2009. évi európai parlamenti választásokkal kapcsolatos tájékoztató kampányban, többek között megfelelő pénzforrásoknak e fontos intézményközi prioritás céljaira való elkülönítésével;

4. fejezet

25. ismételten sajnálatát fejezi ki, amiért a 4. fejezetre állandó nyomás nehezedett, mivel az abban rendelkezésre álló keretek nem elegendőek az év folyamán felmerült elsődleges fontosságú feladatok finanszírozására a hagyományos prioritások veszélyeztetése nélkül; megismétli afölött érzett aggodalmát, hogy az e fejezetben rendelkezésre álló források – a jelenlegi állapot szerint – különböző szándéknyilatkozatai ellenére nem teszik lehetővé az Unió számára, hogy globális szereplőként betöltse feladatait; kéri a Bizottságot, hogy nyújtson be a 4. fejezetre vonatkozó helyzetértékelést az Unió globális partneri szerepének betöltéséhez szükséges költségvetési kapacitás vizsgálata érdekében az éves költségvetési eljárás kényszerítő keretein belül, ugyanakkor a többéves keret összefüggésében is; attól tart, hogy az Unió visszafordíthatatlanul elveszíti hitelességét a harmadik országok szemében, amennyiben a költségvetési hatóság évről évre nem képes a politikai vállalásainak megfelelő finanszírozást biztosítani;

26. aggodalommal állapítja meg, hogy a Palesztinának szánt kötelezettségvállalási előirányzatok összege 2009-ben 300 millió EUR, amely a 2008-as, átcsoportosítások utáni kötelezettségvállalásokhoz képest 21%-os csökkenést jelent; tisztában van azzal, hogy a Bizottság valószínűleg a Palesztinának szánt előirányzatok növelésére irányuló átcsoportosítási kérelmeket fog benyújtani 2009 folyamán, és megismétli arra vonatkozó felhívását, hogy a költségvetési eljárás során szilárd és reális javaslatok kerüljenek előterjesztésre, az alcímek közötti nagy volumenű átcsoportosítások lehetőség szerinti elkerülése végett;

27. megállapítja, hogy a Koszovó támogatását szolgáló előirányzatok csupán a reformokkal és beruházásokkal lépést tartani lesznek elegendőek; emlékeztet, hogy különböző kötelezettségeket vállalt Koszovó megfelelően irányított és végrehajtott uniós támogatására;

28. üdvözli az Unió arra vonatkozó döntését, hogy hozzájárul a grúziai újjáépítési folyamathoz, és ennek megfelelően három évre összesen 500 millió eurós pénzügyi segítséget ajánlott fel, amelynek folyósítását bizonyos politikai feltételektől tette függővé; emlékeztet arra vonatkozó szándékára, hogy a Grúziának nyújtandó uniós támogatást az Európai Szomszédságpolitikai Eszköz részeként, külön költségvetési sorban szerepeltesse a költségvetésben, és kéri a Bizottságot, hogy rendszeresen adjon számára áttekintést a felajánlás részeként a különböző eszközökben elkülönített forrásokról;

29. megelégedéssel veszi tudomásul, hogy az Unió elkötelezte magát a fejlődő országokban gyorsan emelkedő élelmiszerárak problémájának kezelésére, és hogy végre megállapodás született az élelmezéssel kapcsolatos eszköz finanszírozására vonatkozóan, továbbá hogy biztosították az Európai Fejlesztési Alappal való kiegészítő jelleget és az uniós támogatás láthatóságát; sajnálja ugyanakkor, hogy a 4. fejezet szűkös tartalékai miatt az élelmezéssel kapcsolatos eszköz finanszírozására szánt előirányzatok egy része ismét csupán a fejezeten belüli átcsoportosítás révén jöhetett létre;

30. tudomásul veszi, hogy egyre több uniós forrás elosztására kerül sor nemzetközi szervezeteken keresztül; megismétli azon felhívását, hogy a Bizottság tegyen meg minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy minél több információt gyűjtsön be az uniós forrásokban részesülő intézmények és programok külső és belső ellenőrzésével kapcsolatban;

31. úgy határoz, hogy fenntartja első olvasatbeli álláspontját a ciprusi török közösség gazdasági fejlődése elősegítésének kapcsán; üdvözli a Cipruson eltűnt személyek maradványai exhumálásának, azonosításának és visszaszolgáltatásának támogatását és vállalja a végrehajtás figyelemmel kísérését;

5. fejezet

32. úgy dönt, hogy a Bizottság igazgatási kiadásaiból (5. fejezet) a megállapodás szerinti feltételek teljesítéséig egy alacsonyabb összeget tartalékba helyez a személyzeti és ingatlanköltségek területén; meggyőződése, hogy – figyelembe véve a Bizottságnak a kért információk közlése terén eddig végzett jó munkáját – e tartalékok teljes összege operatív szempontból kezelhető lesz, ugyanakkor biztosítja az eredmények eléréséhez szükséges politikai figyelmet;

33. teljes mértékben visszaállítja az „egyéb intézményekre” vonatkozó első olvasatbeli álláspontját, többek között néhány ingatlanokkal kapcsolatos 2009-es kiadás előrehozatalára vonatkozóan; hangsúlyozza, hogy ez a megoldás, noha következtében a közeljövőben néhány kiadás megemelkedik, hosszú távon nyilvánvalóan gazdaságosabb az adófizetők számára;

34. továbbra is szigorúan ellenőrzi a végrehajtó ügynökségek létrehozásának hatásait és feladataiknak folyamatban lévő kiterjesztését azon főigazgatóságok feladataira, amelyek a megfelelő programok végrehajtásáért voltak felelősek azelőtt, hogy a végrehajtó ügynökségek átvették volna tőlük ezt a munkát; tudomásul veszi, hogy a végrehajtó ügynökségek személyzete 2009-ben már az 1 300 főt is meghaladja, és elvárja a Bizottságtól, hogy cserébe igazítsa ehhez a megfelelő főigazgatóságokon felszabadított álláshelyek számára vonatkozó előrejelzését;

Az OLAF-rendelet

35. hangsúlyozza, hogy fokozni kell az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) hatékonyságát, és tudomásul veszi, hogy a Bizottságnak szándékában áll az OLAF feladatai jogi keretének tisztázására vonatkozó munkadokumentumot előterjeszteni 2009 elején; megismétli arra irányuló kérését, hogy a Bizottság terjesszen elő ütemtervet a Parlamenttel az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról szóló, 1999. május 25-i 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletről[11] folytatott tárgyalásokra vonatkozóan;

Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések

36. a kísérleti projektek és előkészítő intézkedések tekintetében egy sor kezdeményezést és innovatív projektet javasol, melyek az Unió állampolgárainak valós szükségleteire reagálnak; úgy döntött, hogy a 2009-es költségvetési évre a kísérleti projektekre és előkészítő intézkedésekre 124,4 millió eurót irányoz elő, amely összeg az ilyen projektekre és intézkedésekre az intézményközi megállapodásban rögzített 140 millió eurós felső határ alatt marad;

37. úgy véli, hogy a 2009-re elfogadott végleges „kísérleti programok és előkészítő intézkedések” csomag átfogó és kiegyensúlyozott, és elvárja a Bizottságtól, hogy a projekteket a legnagyobb gondossággal és odaadással hajtsa végre; számít arra, hogy a jóváhagyott kísérleti programok és előkészítő intézkedések végrehajtása során nem merülnek fel hirtelen akadályok, mivel a Parlament és a Bizottság a maga részéről, és egymással együttműködésben is kiváló előkészítő munkát végzett az előzetes költségvetési tervezet (EKT) 2008 tavaszán történt beterjesztése óta;

38. elvárja a Bizottságtól, hogy tegyen jelentést azokról a kísérleti programokról és előkészítő intézkedésekről, amelyek mint ilyenek nem kerültek bele a 2009-es költségvetésbe, mert a javasolt tevékenységre már létező jogalapok vonatkoznak; kész szigorúan ellenőrizni e projektek és intézkedések megfelelő jogalap szerinti végrehajtását a 2009-es pénzügyi év folyamán;

Decentralizált ügynökségek

39. megtartja első olvasatbeli álláspontját a decentralizált ügynökségek számára az EKT-ben javasolt összegek visszaállítására vonatkozóan; ragaszkodik ahhoz, hogy a nagymértékben díjakból származó bevételekre támaszkodó ügynökségek a számukra szükséges költségvetési rugalmasság érdekében továbbra is használhassák a célhoz kötött bevételek eszközét és úgy dönt, hogy visszaállítja az első olvasatban e célból szereplő módosításait;

40. úgy dönt, hogy megtartja a FRONTEX működési kiadásaira szánt megnövelt összegeket annak érdekében, hogy az állandó missziókat teljesíthessen az egész év folyamán; úgy határoz továbbá, hogy a tagállamok közötti szolidaritás elősegítése érdekében fenntartja az illegális bevándorlás kezelésére szánt megnövelt összegeket, valamint az Európai Menekültügyi Alap támogatását is;

41. a Galileo Felügyeleti Hatóság feladatainak várható módosítására való tekintettel úgy dönt, hogy a hatóság működési költségeire előirányzott összeg harmadát tartalékba helyezi a felülvizsgált jogalap elfogadásáig, továbbá az álláshelyek számát 50-ről 23-ra csökkenti, ahogyan arról a Bizottsággal megállapodott, ennek következtében pedig igazgatási költségeinek összegét kiigazítja; elvárja a Bizottságtól, hogy felülvizsgált javaslatát 2009. január 31-ig nyújtsa be;

42. mivel a Tempus program végrehajtása az Európai Képzési Alapítványtól az Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökséghez került, úgy dönt, hogy az Európai Képzési Alapítvány 17 ideiglenes és a 17 szerződéses álláshelyéhez szükséges összegek tartalékban maradnak az ezen ügynökség feladatait újból meghatározó jogalap elfogadásáig;

43. úgy határoz, hogy az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság igazgatási költségeire szánt összeg 10%-a tartalékban marad mindaddig, amíg tájékoztatást nem kap a 2007-ben végzett munkavállalói elégedettségi felmérés eredményeiről és a felmérés következtetéseinek végrehajtását célzó intézkedésekről, és amíg a felelős bizottság világosan állást nem foglal a tartalék felszabadítása mellett;

44. tudomásul vette a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal 2008. évi nagy – közel 300 millió eurós – többletét; kéri a Bizottságot, hogy fontolja meg, hogyan kell kezelni ezt a helyzetet, és vajon helyénvaló volna-e a Hivatal közvetlenül a belső piacból származó többletbevételeit visszaforgatni az EU költségvetésébe;

45. ismételten hangsúlyozza, hogy fontos az intézményközi megállapodás 47. pontjának tiszteletben tartása; kéri a Bizottságot, hogy működjön együtt a költségvetési hatósággal a gyakorlati végrehajtására vonatkozó részletes eljárás meghatározásában;

46. alapvető fontosságúnak tartja a Bizottság nyilatkozatát, melyet a 2008. március 11-i „Európai ügynökségek – A további teendők” című közleménye (COM(2008)0135) tartalmazott, miszerint nem tesz javaslatot további decentralizált ügynökség létrehozására addig, amíg a jelenlegi értékelési folyamat le nem zárul; üdvözli a Tanács pozitív hozzáállását a Bizottság által javasolt, a decentralizált ügynökségek jövőjét vizsgáló intézményközi munkacsoport létrehozásával kapcsolatban, és reméli, hogy a csoport első ülésére a lehető leghamarabb sor kerül;

o

o o

47. utasítja elnökét, hogy tegyen nyilatkozatot arról, hogy a költségvetés véglegesen elfogadásra került, és tegye meg a szükséges intézkedéseket annak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele érdekében;

48. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bíróságnak, a Számvevőszéknek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a Régiók Bizottságának, az európai ombudsmannak, az európai adatvédelmi biztosnak és a többi érintettet szervnek.

MELLÉKLET

A 2008. JÚLIUS 17-I EGYEZTETÉS SORÁN TETT KÖZÖS NYILATKOZATOK

Együttes nyilatkozat

a fejlődő országok gyorsan emelkedő élelmiszeráraihoz kapcsolódó gyorsreagálási eszköz finanszírozásáról

Az Európai Parlament és a Tanács:

- tudomásul vette a fejlődő országok gyorsan emelkedő élelmiszeráraihoz kapcsolódó gyorsreagálási eszköz (a továbbiakban: élelmiszereszköz) létrehozásáról szóló bizottsági javaslatot[1];

- tudomásul vette a Bizottság azon kérését, melyben 1 milliárd eurót kért az élelmiszereszköz számára;

- megállapodott az élelmiszereszköznek a többéves pénzügyi keret 4. fejezete alapján 3 éven keresztül történő finanszírozásáról.

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság egyetért az élelmiszereszköz alábbi módon történő finanszírozásával:

- Az élelmiszereszköz számára kötelezettségvállalások formájában rendelkezésre álló összesen 1 milliárd EUR az egyes éveket illetően a következő módon kerül elosztásra: 262 millió EUR a 2008-as évre, 568 millió EUR a 2009-es évre és 170 millió EUR a 2010-es évre;

* * *

- A 4. fejezeten belül 240 millió EUR – ebből 70 millió EUR 2009-ben – kötelezettségvállalási előirányzatokban átcsoportosításra kerül a Stabilitási Eszközből (a költségvetés 19 06 01 01. jogcímcsoportja). A 2010-re vonatkozó átcsoportosításokat illetően a Bizottság felkérést kap arra, hogy a 2010–2013-as időszakra tervezett összegek rendezett alakulásának biztosítása érdekében terjesszen elő egy felülvizsgált pénzügyi programozást, miközben a tartaléksáv éves szintjét változatlanul hagyja.

Az élelmiszerárakkal kapcsolatos válság az intézményközi megállapodás 37. pontja értelmében vett új és objektív körülménynek minősül, ami indokolja a nem programozott válságkezelési eszközből történő átcsoportosítást.

- A 2009. évi költségvetés tekintetében a rugalmassági eszköz igénybevételével 420 millió eurót bocsátanak rendelkezésre kötelezettségvállalási előirányzatokban.

- A sürgős segélyre képzett tartalékalap útján 340 millió eurót bocsátanak rendelkezésre kötelezettségvállalási előirányzatokban, az alábbi módon:

· 22 millió eurót a 2008. évi költségvetésben még rendelkezésre álló előirányzatokból;

· 78 millió eurót a 2009. évi költségvetésben tervezett előirányzatokból;

· 240 millió eurót a sürgős segélyre képzett tartalékalap összegének egyszeri emelése útján, amire a 2008. költségvetési évben kerül sor.

* * *

- A Bizottság javaslatot tesz a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 25. pontjának annak érdekében történő módosítására, hogy biztosítsa a javasolt élelmiszereszköz számára szükséges kiegészítő finanszírozást. A 2008-as évre vonatkozó sürgős segélyre képzett tartalékalap kötelezettségvállalási előirányzatainak egyszeri emelését a három intézménynek a 2006. május 17-i intézményközi megállapodás módosítására vonatkozó együttes nyilatkozata útján teszik hivatalossá.

- A költségvetési hatóság beépíti a 2008. és a 2009. évi költségvetésbe a szükséges módosításokat. A 2008. évi költségvetésbe egy további 240 millió eurós összeget állít be kötelezettségvállalásokban a sürgős segélyre képzett tartalékalap jogcímcsoportba, továbbá beillesztésre kerül egy élelmiszereszközre vonatkozó költségvetési sor. A 2009. évi költségvetésbe az élelmiszereszköz finanszírozása céljából 490 millió eurót állít be kötelezettségvállalásokban, 450 millió eurót pedig kifizetésekben. A Stabilitási Eszköz költségvetési sor (a 19 06 01 01. költségvetési sor) tekintetében a kötelezettségvállalások 2009-ben 70 millió euróval, 134,769 millió euróra csökkennek.

- A Bizottság a sürgős segélyre képzett tartalékalapból történő átcsoportosításra vonatkozó megfelelő kérelmeket 2008-ban és 2009-ban nyújtja be.

- A 2010. év tekintetében a 4. fejezeten belül elfogadott átcsoportosításokat a Bizottság az intézményközi megállapodás 46. pontjával összhangban beilleszti a 2010–2013-as időszakra vonatkozó, 2009 januárjában benyújtandó pénzügyi programozásba.

- Az élelmiszereszköz esetében a kifizetés ütemezése várhatóan a következők szerint alakul: 2009-ban 450 millió EUR, 2010-ben 350 millió EUR, 2011-ben és az azt követő években pedig 200 millió EUR, figyelemmel a költségvetési hatóság által az egyes éves költségvetési eljárások keretében adott jóváhagyásra.

* * *

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság – ebben a kivételes esetben és kizárólag a 2008. évre vonatkozóan – megállapodik a 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 25. pontjának annak érdekében történő módosításáról, hogy 2008-ban a sürgős segélyre képzett tartalékalap összegét 479,218 millió euróra növeljék. Kijelentik, hogy az intézményközi megállapodás 25. pontjának e szelektív módosítása semmilyen módon nem teremt precedenst.

* * *

A három intézmény megállapodik abban, hogy az intézményközi megállapodásnak a sürgős segélyre képzett tartalékalap tekintetében történő módosítására oly módon kerül sor, hogy az intézményközi megállapodás 25. pontja első albekezdésének végére az alábbi mondatot illesztik:

„Ezen összeget a 2008. év tekintetében kivételesen 479,218 millió euróra kell emelni, változatlan árakon.”

* * *

Az ezen együttes nyilatkozatban foglalt megállapodást a költségvetési vonatkozásokról szóló vonatkozó részek módosítása útján kell beépíteni az élelmiszereszközről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletbe, a szöveg első olvasatban történő véglegesítése céljából. A Bizottság biztosítja a megfelelő technikai segítségnyújtást.

_____________________

Nyilatkozatok

1.      A közösségi támogatás összehangolása (az élelmiszereszköz és az EFA)

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság újólag megerősíti az összhang és a következetesség fontosságát a fejlesztési támogatás – és különösen az alapok felhasználása – tekintetében.

Tekintettel arra, hogy az AKCS-országok mind az Európai Unió általános költségvetéséből, mind az Európai Fejlesztési Alapból uniós támogatásban részesülhetnek, a három intézmény kijelenti, hogy a fejlődő országok gyorsan emelkedő élelmiszeráraihoz kapcsolódó gyorsreagálási eszköz (a továbbiakban: élelmiszereszköz) felhasználása során – a szinergia és a lehetséges eredmények maximalizálása érdekében – különös figyelmet kellene fordítani az említett különböző forrásokból származó támogatások összehangolására.

Az érintett AKCS-partnerországokat ezzel összefüggésben arra kellene ösztönözni, hogy az élelmiszereszközben előirányzott célkitűzésekkel való összhangot és kiegészítő jelleget biztosítandó, szükség szerint igazítsák ki az EFA alapján folytatandó jövőbeli együttműködésre vonatkozó programozásukban rögzített célokat és prioritásokat.

A Bizottság felkérést kap, hogy nyújtsa be az EFA által finanszírozott azon programok jegyzékét, amelyek az élelmezésbiztonsággal kapcsolatos elemeket tartalmazhatnak.”

2.      A közösségi támogatás láthatóságának javítása

„Az Európai Parlament és a Tanács hangsúlyozza, hogy az Európai Unió számára jogosan fontos szempont a harmadik országoknak nyújtott közösségi támogatás láthatósága, és azt teljes mértékben figyelembe kell venni a többéves adományozás összefüggésében. Az EU külső fellépése iránti, a nyilvánosság és politika által nyújtott támogatottság fenntartása érdekében a Bizottságot felkérik arra, hogy a 2010. évi előzetes költségvetés-tervezettel nyújtson be jelentést, felsorolva azokat a kezdeményezéseket, amelyek célja – a hatékonyság és az eredményesség csökkenésének veszélye nélkül – az EU külső segítségnyújtása láthatóságának javítása volt, különösen amikor a segítségnyújtást nemzetközi szervezeteken keresztül hajtották végre.”

3.      A kohéziós politika végrehajtása

„A gazdasági lassulással összefüggésben készülő bizottsági javaslatok sérelme nélkül az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság:

- elismeri, hogy a jelenlegi gazdasági lassulás jelentette kihívásokat figyelembe véve, a gazdaság számára előnyös lehet a strukturális és kohéziós alapok végrehajtásának 2007–2013-as időszakra elfogadott többéves pénzügyi keret felső értékhatárain belüli felgyorsítása;

- elismeri, hogy a jelenlegi ellenőrzési keret alapján addig nem teljesíthetők időközi kifizetések, amíg a tagállamok irányítási és ellenőrzési rendszereit nem ítélik a követelményeknek megfelelőknek, és – nagyszabású projektek esetén – amíg az említett projekteket a Bizottság el nem fogadja;

- a tagállamokat arra ösztönzi, hogy mielőbb nyújtsák be irányítási és ellenőrzési rendszereik leírását, és a megfelelőség-értékeléseket, hogy a Bizottság gyorsan megkezdhesse elemzésüket.

Ennek keretében az Európai Parlament és a Tanács:

- felkéri a Bizottságot, hogy a meglévő jogi kereten belül hozza meg az irányítási és ellenőrzési rendszerek legkritikusabb vonatkozásainak gyors értékeléséhez szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy megkezdődhessenek az időközi kifizetések;

- felkéri a Bizottságot, hogy a projektek indítása és a vonatkozó időközi kifizetések elősegítése érdekében gyorsítsa a nagyszabású projektekre vonatkozó pályázatok vizsgálatát;

- felkéri a Bizottságot, hogy az irányítási és ellenőrzési rendszerek megfelelőségének valamennyi vonatkozásáról történő gyors megegyezés érdekében szorosan működjön együtt a tagállamokkal;

- üdvözli, hogy a Bizottság aktualizált összefoglaló táblázatok formájában rendszeresen tájékoztatja a költségvetési hatóságot az irányítási és ellenőrzési rendszerekről és a nagyszabású projektekről;

- felkéri a Bizottságot, hogy minden tagállam tekintetében tegyen havonta jelentést a költségvetési hatóságnak az irányítási és ellenőrzési rendszerek, valamint a nagyszabású projektek jóváhagyásáról, továbbá az időközi kifizetések végrehajtási szintjéről;

- felkéri a Bizottságot, hogy az előzetes költségvetés-tervezettel együtt nyújtson be a végrehajtást értékelő jelentést a költségvetési és mentesítési eljárások céljára;

- felkéri a Számvevőszéket és a mentesítési hatóságot, hogy az uniós alapok kezelésének értékelésekor vegyék figyelembe ezt a szempontot, valamint a Bizottság ellenőrzési tevékenységének többéves jellegét.

Az Európai Parlament elismeri, hogy az előirányzatok visszatérő kihasználatlanságának elkerülése és a kifizetési előirányzatok kötelezettségvállalási előirányzatokhoz viszonyított megfelelő alakulásának biztosítása érdekében szerkezeti fejlesztésekre és egyszerűsítő intézkedésekre van szükség, ahogy arra jelentéseiben a Számvevőszék is emlékeztetett.”

4.      Ügynökségek

Az Európai Parlament és a Tanács egyetértett az ügynökségekkel foglalkozó intézményközi munkacsoport létrehozására vonatkozó bizottsági javaslattal, és kéri, hogy az első ülésre a lehető leghamarabb kerüljön sor.”

5.      Kifizetési előirányzatok

Az Európai Parlament és a Tanács felkéri a Bizottságot, hogy nyújtson be költségvetés-módosítást, amennyiben a 2009. évi költségvetésben szereplő előirányzatok nem elégségesek az 1a. alfejezet (Versenyképesség a növekedés és foglalkoztatás szolgálatában), az 1b. alfejezet (Kohézió a növekedés és foglalkoztatás szolgálatában) – amennyiben a strukturális politikák végrehajtásának lehetséges felgyorsítására figyelemmel a jelenlegi jogi kereten belül indokolt –, a 2. megnevezés (Természeti erőforrás megőrzés és gazdálkodás) és a 4. megnevezés (Az EU mint globális partner) fedezésére.

Az Európai Parlament és a Tanács ezzel összefüggésben meg fogja vizsgálni az új kezdeményezésekre – különösen a gazdasági válsággal kapcsolatos kezdeményezésekre – irányuló esetleges bizottsági javaslatok megfelelő finanszírozását.”

______________________

EGYOLDALÚ NYILATKOZATOK

A.     Az Európai Parlament nyilatkozatai

1.      A 4. megnevezés értékelése

Az Európai Parlament felkéri a Bizottságot, hogy a költségvetés felülvizsgálatának keretében nyújtsa be a 4. megnevezés területének helyzetértékelését, hogy többéves viszonylatban lehessen tanulmányozni és felülvizsgálni az EU által globális partnerként betöltött szerepet.”

2.           Kifizetések és a kohéziós politika végrehajtása

Az Európai Parlament mély aggodalmát fejezi ki a kifizetések rendkívül alacsony, messze a többéves pénzügyi keret alatti szintjével kapcsolatban, amely nem felel meg azon valós kihívásoknak, melyekkel az Európai Unió gazdasági válsághelyzet esetén néz szembe.

Különös aggodalommal tölti el, hogy a kohéziós politika esetében elfogadhatatlanul alacsony az előirányzatok végrehajtási szintje, jóllehet e politika az Európai Unió egyik alapvető politikáját jelenti.

Felkéri a Bizottságot és az ezen előirányzatok végrehajtásáért felelős tagállamokat, hogy tegyenek meg minden lehetséges intézkedést az előirányzatok megfelelő végrehajtásának biztosítására.”

B.       A Bizottság nyilatkozata

A 4. megnevezés értékelése

„Figyelembe véve, hogy a 4. megnevezés 2009. évi kiadási plafonja alatt egyáltalán nincs tartalék, a Bizottság elismeri, hogy a váratlan válságokra való reagálási képesség meglehetősen korlátozott, és ezért vállalja, hogy a 4. megnevezés területének helyzetértékelését – amennyiben szükséges, a megfelelő javaslatokkal kísérve – 2009 folyamán a költségvetési hatóság elé terjeszti, figyelemmel a politikai helyzet alakulására és a költségvetés végrehajtására.”

________________________

A Tanács nyilatkozata

a 2/2009 sz. módosító indítványról

A Tanács kijelenti, hogy az a tény, hogy jóváhagyja a Bizottságnak a leginkább rászoruló személyeket szolgáló programra vonatkozó, a 2/2009 sz. módosító indítványban szereplő javaslatát, nem érinti a jogalap jelenleg folyamatban levő vizsgálatának eredményét.

Az iskolagyümölcs-programhoz kapcsolódó sor törlése megfelel a Tanács azon hagyományos álláspontjának, hogy a jogalap elfogadását megelőzően ne hozzanak létre új költségvetési sort. Ez nem érinti a jogalap jelenleg folyamatban levő vizsgálatának eredményét.”

________________________

Görögország, Olaszország, Spanyolország és Portugália egyoldalú nyilatkozata

a többnyelvűségről

Görögország, Olaszország, Spanyolország és Portugália, újólag megerősítve a többnyelvűség és a nyelvekkel szembeni egyenlő bánásmód elvei melletti elkötelezettségét, aggodalmának ad hangot a nyelvi sokféleség megőrzésének a Bizottság általi kezelése miatt, és hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak, valamint az Európai Unió minden intézményének és szervének gondoskodnia kell arról, hogy ezen elvek teljes körű alkalmazását elégséges eszközökkel biztosítsák.”

________________________

  • [1]             COM(2008) 450, 2008. július 18.

ELJÁRÁS

Cím

Az Európai Unió 2009-es pénzügyi évre vonatkozó, a Tanács által módosított általános költségvetési tervezete (valamennyi szakasz)

Hivatkozások

16257/2008 - C6-0457/2006– 2008/2026(BUD)

Illetékes bizottság

A plenáris ülésen való bejelentés

        dátuma

BUDG4.12.2008

 

Véleménynyilvánításra való felkérés – a plenáris ülésen való bejelentés dátuma

 

Előadók

  A kijelölés dátuma

Jutta Haug(Section III)

24.1.2008

Janusz Lewandowski (Other sections)

24.1.2008

Korábbi előadó(k)

 

Az Európai Parlament első olvasatának dátuma

23.10.2008

A Tanács megvitatásának dátuma

  Az eredmény továbbításának dátuma

 

Módosító indítvány(ok)

1/2009

2/2009

3/2009

 

 

Egyeztető ülés(ek)

21.11.200

 

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

4.12.2008

 

 

 

 

Az elfogadás dátuma

4.12.2008

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

27

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Richard James Ashworth, Simon Busuttil, Paulo Casaca, Daniel Dăianu, Valdis Dombrovskis, Brigitte Douay, James Elles, Göran Färm, Szabolcs Fazakas, Salvador Garriga Polledo, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Jan Mulder, Gérard Onesta, Margaritis Schinas, László Surján, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Thijs Berman, Esther De Lange

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

 

Benyújtás dátuma

 

Megjegyzések (egy nyelven állnak rendelkezésre)

 

MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY(OK)

Szám

Hivatkozások

A továbbítás dátuma

A plenáris ülésen való bejelentés

        dátuma

1/2009

SEC(2008)/2435 – 13702/2008 – C6-0344/200810.09.2008

 

 

Szám

Hivatkozások

A továbbítás dátuma

A plenáris ülésen való bejelentés

        dátuma

2/2009

SEC(2008)2707 - 16259/2008 -C6-0458/200828.10.08

 

 

Szám

Hivatkozások

A továbbítás dátuma

A plenáris ülésen való bejelentés

        dátuma

3/2009

SEC(2008)2840 - 16260/2008 - C6-0459/200817.11.2008