Procedură : 2008/2026(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0486/2008

Texte depuse :

A6-0486/2008

Dezbateri :

PV 17/12/2008 - 3
CRE 17/12/2008 - 3

Voturi :

PV 18/12/2008 - 6.6
PV 18/12/2008 - 6.7
CRE 18/12/2008 - 6.6
CRE 18/12/2008 - 6.7
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0622

RAPORT     
PDF 205kWORD 175k
8.12.2008
PE 415.179v03-00 A6-0486/2008(Par1)

privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2009, modificat de Consiliu (toate secţiunile)

(16257/2008 - C6‑0457/2008 - 2008/2026(BUD))

şi scrisorile rectificative nr. 1/2009 (SEC(2008)2435 - 13702/2008 - C6-0344/2008), 2/2009 (SEC (2008)2707 - 16259/2008 - C6-0458/2008) şi nr. 3/2009 (SEC(2008)2840 - 16260/2008 - C6-0459/2008) la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2009

Secţiunea I                    –  Parlamentul European

Secţiunea II                   –  Consiliul

Secţiunea III                  –  Comisia

Secţiunea IV                 –  Curtea de Justiţie

Secţiunea V                   –  Curtea de Conturi

Secţiunea VI                 –  Comitetul Economic şi Social European

Secţiunea VII                –  Comitetul Regiunilor

Secţiunea VIII               –  Ombudsmanul European

Secţiunea IX                 –  Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor

Partea 1: Propunere de rezoluţie

Comisia pentru bugete

Raportori: Jutta Haug (Secţiunea III – Comisia)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 ANEXĂ
 PROCEDURĂ

PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2009 modificat de Consiliu (toate secţiunile) (16257/2008 - C6‑0457/2008 – 2008/2026(BUD)) şi scrisorile rectificative nr. 1/2009 (SEC(2008)2435 - 13702/2008 - C6-0344/2008), 2/2009 (SEC(2008)2707 - 16259/2008 - C6-0458/2008) şi nr. 3/2009 (SEC(2008)2840 - 16260/2008 - C6-0459/2008) la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2009

Parlamentul European,

–   având în vedere articolul 272 din Tratatul CE şi articolul 177 din Tratatul Euratom,

–   având în vedere Decizia 2000/597/CE, Euratom a Consiliului din 29 septembrie 2000 privind sistemul de resurse proprii al Comunităţilor Europene(1),

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(2),

–   având în vedere Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară(3),

–   având în vedere Proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2009, stabilit de Consiliu la 17 iulie 2008 (C6-0309/2008),

–   având în vedere Rezoluţia sa din 23 octombrie 2008 privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2009, secţiunea III - Comisia (C6-0309/2008)(4) şi scrisoarea rectificativă nr. 1/2009 ((SEC(2008)2435 - 13702/2008 - C6-0344/2008) la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2009,

–   având în vedere Rezoluţia sa din 23 octombrie 2008 privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2009, secţiunea I – Parlamentul European, secţiunea II – Consiliul, secţiunea IV – Curtea de Justiţie, secţiunea V – Curtea de Conturi, secţiunea VI –Comitetul Economic şi Social European, secţiunea VII – Comitetul Regiunilor, secţiunea VIII – Ombudsmanul European, secţiunea IX – Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor (C6-0309/2008)(5),

–   având în vedere scrisorile rectificative nr. 2/2009 (SEC(2008)2707 - 16259/2008 - C6-0458/2008) şi nr. 3/2009 (SEC(2008)2840 - 16260/2008 - C6-0459/2008) la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2009,

–   având în vedere amendamentele sale şi propunerile de modificări din 23 octombrie 2008 la proiectul de buget general(6),

–   având în vedere modificările Consiliului la amendamentele şi propunerile de modificări adoptate de Parlament la proiectul de buget general (16257/2008 – C6-0457/2008),

–   având în vedere rezultatele reuniunii de concertare privind bugetul din 21 noiembrie 2008, inclusiv declaraţiile anexate la prezenta rezoluţie,

–   având în expunerea Consiliului asupra rezultatului deliberărilor cu privire la amendamentele şi propunerile de modificare a proiectului de buget general adoptate de Parlament,

–   având în vedere articolul 69 şi anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A6-0486/2008),

Aspecte cheie - rezultatul concertării, cifre generale şi scrisori rectificative

1.  reaminteşte priorităţile sale politice pentru bugetul 2009 prezentate iniţial în Rezoluţiile sale din 24 aprilie 2008 privind Strategia politică anuală a Comisiei pentru 2009(7) şi privind cadrul bugetar şi priorităţile pentru 2009 şi dezvoltate ulterior în Rezoluţia sa din 8 iulie 2008 referitoare la bugetul 2009: primele reflecţii privind proiectul preliminar de buget 2009 şi mandatul pentru concertare, secţiunea III - Comisia(8); subliniază faptul că aceste priorităţi politice, exprimate în final în Rezoluţia sa din 23 octombrie 2008 referitoare la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2009, secţiunea III - Comisia(9), au constituit principiile directoare pentru abordarea sa la concertarea bugetară cu Consiliul pentru bugetul 2009;

2.  salută acordul general asupra bugetului 2009 la care s-a ajuns în reuniunea tradiţională cu Consiliul de concertare bugetară de la 21 noiembrie 2008, în special în ceea ce priveşte finanţarea mecanismului alimentar; este extrem de preocupat totuşi de posibilele efecte ale recesiunii asupra cetăţenilor europeni şi, prin urmare, regretă faptul că, la reuniunea de concertare, Comisia nu s-a arătat dispusă să dea informaţii privind posibilele efecte bugetare ale viitoarelor sale propuneri pentru soluţionarea crizei economice;

3.  ia act de Comunicarea Comisiei din 26 noiembrie 2008 înaintată Consiliului European şi intitulată „Un plan european de redresare economică” (COM(2008) 800 final) şi:

- evidenţiază faptul că acest plan, dacă este aprobat, va avea un impact semnificativ asupra bugetului 2009 şi solicită Comisiei să expliciteze mai mult acest impact, punând la dispoziţia Parlamentului European, în calitatea acestuia de componentă a autorităţii bugetare, detalii suplimentare cu privire la domeniul de aplicare al propunerii sale şi cifre concrete cu privire la punerea sa în aplicare, în special în ceea ce priveşte programarea financiară;

- se angajează să analizeze implicaţiile bugetare conexe şi reafirmă angajamentul Parlamentului şi al Consiliului, asumat la reuniunea de concertare, de a răspunde cu mijloace financiare adecvate crizei economice actuale;

- invită Comisia şi Banca Europeană de Investiţii să prezinte periodic rapoarte cu privire la activităţile lor de combatere a crizei financiare;

4.  insistă ca actuala criză să nu fie folosită drept pretext pentru a amâna o imperioasă reorientare a cheltuielilor înspre investiţii ecologice, ci ar trebui mai degrabă să fie folosită ca stimulent suplimentar pentru a grăbi o astfel de reorientare;

5.  reiterează faptul că iniţiativele pentru dezvoltare durabilă, creştere şi locuri de muncă şi sprijinirea IMM-urilor şi a cercetării şi inovării sunt extrem de importante în situaţia economică actuală şi trebuie să fie priorităţi principale reflectate în bugetul Uniunii pentru 2009; în acest context, consideră că sprijinirea coeziunii între regiuni trebuie să fie considerată drept factor cheie pentru stimularea creşterii economice în interiorul Uniunii; consideră esenţial ca hotărârea politică de a face progrese în privinţa combaterii schimbărilor climatice şi garantarea unei Europe mai sigure pentru cetăţeni să devină la rândul lor o prioritate politică care trebuie în plus să fie evident mai vizibilă în bugetul UE; subliniază că, în 2009 şi în anii următori, Uniunea trebuie să fie în măsură să îşi îndeplinească rolul de actor la nivel mondial în special date fiind provocările recente cum ar fi creşterea preţurilor la alimente;

6.  susţine scrisoarea rectificativă nr. 1 la proiectul preliminar de buget (PPB) 2009, mai ales deoarece pare că oferă o imagine uşor mai realistă a necesităţilor de la rubrica 4 decât PPB; ia act de scrisoarea rectificativă nr. 2/2009 în aspectele sale tradiţionale de actualizare a cifrelor care stau la baza estimărilor cheltuielilor agricole în PPB; ia act de scrisoarea rectificativă nr. 3/2009 care vizează să acopere - în cadrul bugetului Consiliului - costurile (1,6 milioane EUR) grupului de reflecţie înfiinţat de Consiliul European din 15-16 octombrie 2008;

7.  în ceea ce priveşte cifrele globale, stabileşte nivelul final al creditelor de angajament la xxx xxx milioane EUR; stabileşte nivelul global al plăţilor la 116 096 milioane EUR, reprezentând 0,89% din VNB al UE; constată că acest lucru lasă o marjă semnificativă de 7 762 milioane EUR sub plafonul de plăţi din cadrul financiar multianual (CFM) pentru 2009; subliniază angajamentul comun al ambelor componente ale autorităţii bugetare de a prevedea cu promptitudine credite de plată suplimentare, în special în cazul în care punerea în aplicare a politicilor structurale se face mai rapid în decursul exerciţiului bugetar;

8.  poate accepta nivelul de plăţi convenit cu Consiliul ca parte a pachetului general cu ocazia reuniunii de concertare din 21 noiembrie 2008, dar îşi reafirmă totuşi preocuparea profundă şi crescândă cu privire la nivelul scăzut al plăţilor şi la disparităţile ulterioare dintre nivelul angajamentelor şi cel al plăţilor, care va ajunge în 2009 la o valoare fără precedent; subliniază faptul că, dacă nu se pune capăt acestei tendinţe, există pericolul ca bugetele viitoare să fie nerealiste; reaminteşte faptul că totalul angajamentelor neplătite (reste à liquider - RAL) se ridica deja la 139 000 milioane EUR în 2007;

9.  evidenţiază faptul că proiectul preliminar de buget rectificativ (PPBR) 10/2008 (COM(2008)0693) adoptat de Comisie la 31 octombrie 2008 a redus creditele de plată ale liniilor bugetare de la rubricile 1a, 1b, 2, 3b şi 4, însumând 4 891,3 milioane EUR; constată că, în acelaşi timp, cererea de transfer global a Comisiei pentru 2008 se ridică la 631 milioane EUR pentru plăţi faţă de 426 milioane EUR în exerciţiul bugetar 2007 şi vizează 95 de linii bugetare în 2008 faţă de 65 de linii bugetare din transferul global pentru bugetul 2007; este convins că aceste manevre legate de plăţile din bugetul 2008 vor avea cu siguranţă efecte asupra nivelului de plăţi necesare în bugetul 2009;

10. acordă, prin urmare, o importanţă crucială disponibilităţii imediate a unor credite de plată suplimentare prin bugete rectificative, în cazul în care cele înscrise în bugetul 2009 nu ar fi suficiente, şi subliniază angajamente asumate în acest sens de cele trei instituţii în declaraţia comună relevantă făcută la reuniunea de concertare;

11. subliniază importanţa vitală a unei execuţii bugetare eficiente şi a reducerii angajamentelor neplătite în lumina acestui nivel foarte modest de execuţie a plăţilor; invită Comisia şi statele membre să depună toate eforturile pentru a executa în special liniile din rubrica 1b din CFM, deoarece această subrubrică nu finanţează doar numeroase politici şi activităţi importante menite să combată schimbările climatice, ci sprijină şi iniţiativele de creştere economică pentru locuri muncă, contribuind astfel la dezvoltarea economică; subliniază faptul că sunt necesare măsuri de îmbunătăţire şi de simplificare pentru a accelera executarea fondurilor structurale şi de coeziune şi invită Comisia să realizeze rapid, în temeiul cadrului legal existent, evaluările sale de conformitate asupra sistemelor de gestionare şi control ale statelor membre pentru a facilita demararea proiectelor majore; constată cu mare îngrijorare că, în urma dovezilor prezentate, Comisia a considerat adecvat să reducă cu 220 milioane EUR finanţarea pentru Bulgaria; solicită Comisiei să sprijine atât Bulgaria, cât şi România în realizarea reformelor lor;

12. solicită insistent Comisiei să ia măsurile adecvate atât la nivel politic, cât şi la nivel administrativ pentru a întreprinde acţiuni concrete în urma declaraţiei comune adoptate la reuniunea de concertare din 21 noiembrie 2008 privind punerea în aplicare a politicii de coeziune; se angajează să evalueze înainte de sfârşitul lunii martie 2009 dacă s-au înregistrat progrese suficiente;

13. salută faptul că în cursul reuniunii de concertare s-a ajuns la un acord privind finanţarea mecanismului alimentar cu suma de 1 miliard EUR pentru o perioadă de 3 ani; constată că o cotă 420 de milioane EUR va fi finanţată din fonduri noi, prin intermediul instrumentului de flexibilitate, în timp ce 340 milioane EUR vor proveni din rezerva pentru ajutoare de urgenţă, parţial prin intermediul unei modificări aduse punctului 25 din Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară (AII); remarcă faptul că restul de 240 milioane EUR vor fi redistribuite în cadrul rubricii 4, dar aşteaptă din partea Comisiei să prezinte un program financiar revizuit pentru a asigura o progresie ordonată a sumelor planificate până în 2013, în pofida acestei redistribuiri;

14. îşi reiterează convingerea că măsurile pentru combaterea schimbărilor climatice nu sunt reflectate încă în mod corespunzător în bugetul UE şi va sprijini toate eforturile depuse pentru majorarea şi concentrarea unor resurse financiare adecvate pentru consolidarea poziţiei de lider a Europei în gestionarea consecinţelor schimbărilor climatice; îşi reiterează invitaţia pe care a adresat-o Comisiei în primă lectură de a prezenta, până la 15 martie 2009, un plan ambiţios de îmbunătăţire a capacităţilor bugetare pentru soluţionarea problemelor legate de schimbările climatice; ar dori să examineze atent dacă sistemul de comercializare a cotelor de emisii (ETS) nu ar putea fi considerat o potenţială resursă la nivelul UE pe viitor;

15. subliniază faptul că bugetul 2009 consolidează siguranţa şi securitatea cetăţenilor UE prin susţinerea acţiunilor şi a politicilor conexe legate mai ales de competitivitate, întreprinderile mici şi mijlocii (IMM), siguranţa transporturilor şi siguranţa energetică, precum şi prin asigurarea securităţii graniţelor externe;

16. a luat act de scrisoarea Comisiei privind executabilitatea amendamentelor la proiectul de buget adoptate de Parlament în primă lectură; consideră inacceptabil faptul că acest document a fost prezentat de Comisie într-o etapă atât de târzie a procedurii, ceea ce îi reduce mult din utilitate; insistă asupra faptului că mai multe aspecte politice importante trebuie să fie reflectate în mod adecvat în bugetul Uniunii; decide să creeze noi linii bugetare pentru schimbările climatice, Small Business Act (SBA), instrumentul financiar pentru adaptarea flotei de pescuit ca urmare a consecinţelor economice ale preţurilor la combustibili, strategia UE pentru Marea Baltică şi ajutorul pentru reabilitarea şi reconstrucţia Georgiei; a decis să ţină cont de anumite comentarii ale Comisiei în cea de-a doua lectură a bugetului; cu toate acestea, îşi va menţine deciziile din prima lectură, în special în cazurile în care au fost deja alocate timp şi eforturi suficiente într-o etapă anterioară pentru evaluarea celor mai bune modalităţi de punere în practică a amendamentelor Parlamentului, cum este cazul proiectelor-pilot şi al acţiunilor pregătitoare;

17. salută eforturile depuse de Comisie pentru îmbunătăţirea prezentării documentelor sale de programare financiară şi doreşte să sublinieze încă o dată că, pe viitor, ar dori ca toate modificările aduse de Comisie programării sale financiare să fie reflectate în mod clar în documentele de programare care trebuie prezentate în conformitate cu punctul 46 din AII;

18. reaminteşte statelor membre obligaţiile pe care le au în ceea ce priveşte declaraţiile naţionale de gestiune prevăzute la punctul 44 din AII; reaminteşte, de asemenea, Comisiei responsabilităţile sale în acest context, în special în ceea ce priveşte sprijinul politic pe care s-a angajat să-l acorde iniţiativei, dar care nu s-a materializat până în prezent;

19. reaminteşte că reducerile decise de autoritatea bugetară pentru 2009 în cazul liniilor de cheltuieli administrative aferente unor programe multianuale nu trebuie să conducă, în niciun caz, la reduceri ale pachetelor financiare generale decise de comun acord ale programelor respective; consideră că este clar că sumele reduse ar trebui să fie compensate de Comisie în exerciţiile ulterioare ale perioadei de programare, de preferinţă prin majorarea liniilor operaţionale ale programelor respective;

Aspecte specifice

Institutul European de Inovare şi Tehnologie

20. în ceea ce priveşte Institutul European de Inovare şi Tehnologie (IET), îşi confirmă decizia adoptată în cadrul bugetului 2008 de a include IET în domeniul politic „cercetare” şi de a finanţa structura de conducere a IET, ţinând seama de natura sa administrativă, în cadrul rubricii 5 din CFM; decide să modifice nomenclatura în consecinţă;

Sistemul de distribuire a fructelor în şcoli

21. deplânge faptul că, pentru al doilea exerciţiu consecutiv, Consiliul a respins propunerea de amendament a Parlamentului privind crearea unei noi linii 05 02 08 12 – Sistem de distribuire a fructelor în şcoli; salută totuşi acordul politic al Consiliului privind temeiul juridic pentru un astfel de program; se aşteaptă ca programul să demareze de îndată ce se adoptă temeiul juridic şi în timp util pentru anul şcolar 2009/2010, aşa cum a solicitat Parlamentul European şi aşa cum a stabilit Consiliul în acordul său politic; regretă, prin urmare, că Consiliul nu a acceptat propunerea Comisiei de a crea deja o linie bugetară cu o menţiune simbolică („p.m.”);

Program alimentar pentru persoanele cele mai nevoiaşe din Uniunea Europeană

22. salută finanţarea propusă de Comisie şi aprobată de Consiliu pentru îmbunătăţirea programului actual de distribuire de alimente persoanelor celor mai nevoiaşe din Uniune prin majorarea bugetului cu două treimi până la aproximativ 500 milioane EUR pentru 2009 şi prin lărgirea gamei de produse care pot fi oferite;

Politica de comunicare

23. regretă lipsa de consecvenţă şi de coerenţă constatată periodic în măsurile de comunicare ale Comisiei; solicită să se asigure un nivel adecvat de armonizare în prezentarea politicii de comunicare, cu scopul de a dezvolta o marcă comunitară uşor de recunoscut care să fie utilizată în toate măsurile de comunicare, indiferent de la care dintre direcţiile generale ale Comisiei sau, într-un context mai larg, de la care dintre instituţii provin; salută, în acest context, declaraţia „Parteneriatul pentru comunicarea despre Europa” semnată la 22 octombrie 2008 de către Parlamentul European, Consiliu şi Comisie;

24. subliniază că, în contextul acestei declaraţii comune, Parlamentul European, Consiliul şi Comisia au identificat campania de informare pentru alegerile europene din 2009 drept prioritatea principală de comunicare interinstituţională şi, prin urmare, îndeamnă Comisia să coopereze pe deplin la campania pentru alegerile europene din 2009, inclusiv să aloce resursele financiare adecvate acestei priorităţi interinstituţionale;

Rubrica 4

25. îşi exprimă regretul pentru faptul că rubrica 4 a fost supusă din nou unei presiuni constante, deoarece marjele disponibile la această rubrică nu sunt suficiente pentru a finanţa priorităţile care au apărut în cursul exerciţiului fără a pune în pericol priorităţile tradiţionale; îşi reiterează preocupările cu privire la faptul că, în situaţia actuală, fondurile disponibile la această rubrică nu permit Uniunii să îşi asume rolul de actor mondial, în ciuda intenţiilor sale declarate; solicită Comisiei să îi prezinte o evaluare a situaţiei rubricii 4 pentru a examina capacitatea bugetară a Uniunii de a-şi asuma rolul de partener mondial cu respectarea constrângerilor impuse de procedurile bugetare anuale, dar şi într-un context multianual; îşi exprimă temerea că Uniunea şi-ar putea pierde în mod ireversibil credibilitatea de care se bucură în ţările terţe dacă, an de an, autoritatea bugetară nu este în măsură să asigure resurse adecvate pentru angajamentele sale politice;

26. remarcă cu îngrijorare că în 2009 creditele pentru angajamente aferente Palestinei se vor ridica la 300 milioane EUR, reprezentând o scădere de 21% faţă de nivelul fondurilor angajate în 2008 după transferuri; este conştient că, prin urmare, Comisia va prezenta probabil cereri de transfer în cursul exerciţiului pentru a majora creditele aferente Palestinei şi îşi reiterează cererea ca în cursul procedurii bugetare să se facă propuneri fezabile şi realiste pentru a evita, în măsura posibilului, transferurile dintre capitole;

27. constată că creditele alocate asistenţei pentru Kosovo vor fi cel mult suficiente pentru asigurarea păcii prin reforme şi investiţii; reaminteşte diversele sale angajamente de asigurare a unei bune gestiuni şi aplicări a asistenţei UE pentru Kosovo;

28. salută faptul că Uniunea a decis să contribuie la procesul de reconstrucţie din Georgia şi s-a angajat să asigure asistenţă financiară în acest sens, în valoare de până la 500 milioane EUR pentru o perioadă de 3 ani, bazată pe anumite condiţii politice; îşi reiterează intenţia de a înscrie asistenţa UE pentru Georgia în cadrul Instrumentului european de vecinătate şi parteneriat (IEVP) într-o linie bugetară separată şi solicită Comisiei să îi furnizeze periodic situaţii cu fondurile angajate în cadrul diverselor instrumente ca parte din angajamentul total;

29. constată cu satisfacţie că Uniunea s-a angajat să ia măsuri pentru combaterea efectelor creşterii preţurilor la alimente în ţările în curs de dezvoltare, că s-a ajuns în final la un acord privind finanţarea unui mecanism alimentar şi că s-a asigurat complementaritatea cu Fondul European de Dezvoltare şi vizibilitatea asistenţei UE; regretă totuşi faptul că, încă o dată, din cauza marjelor reduse disponibile la rubrica 4, o parte din creditele pentru finanţarea acestui mecanism alimentar nu au putut fi obţinute decât prin intermediul unei redistribuiri în cadrul rubricii;

30. ia act de volumul tot mai mare de fonduri UE care sunt canalizate prin organizaţii internaţionale; îşi reiterează solicitarea adresată Comisiei de a depune toate eforturile pentru a obţine cât mai multe informaţii cu putinţă cu privire la auditurile externe şi interne asupra instituţiilor şi programelor care primesc fonduri UE;

31. decide să îşi menţină poziţia din prima lectură în privinţa încurajării dezvoltării economice a comunităţii turco-cipriote; salută sprijinul acordat la exhumarea, identificarea şi returnarea rămăşiţelor persoanelor dispărute în Cipru şi se angajează să monitorizeze aplicarea acestuia;

Rubrica 5

32. decide să menţină o sumă mai mică din cheltuielile administrative ale Comisiei (rubrica 5) în rezervă, în special cheltuieli cu personalul şi cheltuieli imobiliare, până la îndeplinirea condiţiilor convenite; consideră că, ţinând seama de faptul că până în prezent Comisia s-a achitat de obligaţia de a furniza informaţiile solicitate, volumul global al acestor rezerve va putea fi gestionat din punct de vedere operaţional, asigurând, în acelaşi timp, impulsul politic pentru obţinerea rezultatelor necesare;

33. îşi reafirmă integral poziţia din prima lectură în ceea ce priveşte „celelalte instituţii”, inclusiv decizia de a concentra o parte din cheltuielile imobiliare în 2009; subliniază că această abordare, deşi majorează anumite cheltuieli în viitorul apropiat, este în mod evident mai economică pentru contribuabili pe termen mai lung;

34. va continua să monitorizeze îndeaproape efectele pe care crearea unor agenţii executive şi extinderea continuă a sarcinilor lor le au asupra direcţiilor generale-mamă care erau responsabile de punerea în aplicare a programelor respective înainte ca aceste programe să fie preluate de agenţiile executive; ia act de faptul că numărul de posturi din agenţiile executive va depăşi 1 300 în 2009 şi se aşteaptă din partea Comisiei ca, în schimb, să respecte previziunile sale privind numărul de posturi eliberate în direcţiile generale relevante în 2009;

Regulamentul privind OLAF

35. subliniază necesitatea de a consolida eficacitatea Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) şi ia notă de intenţia Comisiei de a prezenta un document de lucru privind clarificarea cadrului legal al misiunii OLAF la începutul lui 2009; îşi reiterează invitaţia adresată Consiliului de a prezenta un calendar pentru negocierile cu Parlamentul asupra propunerii Comisiei privind Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 mai 1999 privind investigaţiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)(10);

Proiecte-pilot şi acţiuni pregătitoare

36. propune, pentru proiectele-pilot (PP) şi acţiunile pregătitoare (AP), câteva iniţiative şi proiecte inovatoare care răspund nevoilor reale ale cetăţenilor europeni; a decis să aloce o sumă de 124,4 milioane EUR pentru PP/AP în exerciţiul bugetar 2009, sumă care se înscrie în plafonul general pentru astfel de proiecte/acţiuni prevăzut în AII, de 140 milioane EUR;

37. consideră că pachetul final de PP/AP adoptate pentru 2009 este echilibrat şi cuprinzător şi aşteaptă din partea Comisiei să acorde cea mai mare atenţie şi dedicare realizării acestor proiecte; se aşteaptă ca implementarea PP/AP adoptate să nu se confrunte cu obstacole neprevăzute, date fiind lucrările excelente de pregătire care au fost deja realizate în cadrul Parlamentului şi al Comisiei, dar şi în cooperare de către cele două instituţii după prezentarea PPB în primăvara lui 2008;

38. aşteaptă din partea Comisiei şi rapoarte privind implementarea PP/AP care au fost propuse, dar nu au fost incluse în bugetul 2009 ca atare pentru că activităţile propuse sunt reglementate de un temei juridic existent; intenţionează să monitorizeze îndeaproape punerea în aplicare a acestor proiecte şi acţiuni în conformitate cu temeiurile lor juridice, în cursul exerciţiului financiar 2009;

Agenţii descentralizate

39. îşi menţine poziţia din prima lectură în ceea ce priveşte reinstituirea sumelor propuse în PPB pentru agenţiile descentralizate; insistă că agenţiile care depind în mare măsură de veniturile obţinute din onorarii ar trebui totuşi să aibă posibilitatea de a utiliza veniturile alocate pentru a-şi asigura flexibilitatea bugetară de care au nevoie şi decide să reinstituie amendamentele adoptate în primă lectură în acest sens;

40. decide să menţină majorarea sumelor aferente cheltuielilor operaţionale ale FRONTEX pentru a-i permite agenţiei să desfăşoare misiuni permanente pe tot parcursul anului; decide, de asemenea, să menţină majorarea sumelor alocate pentru combaterea imigrării ilegale, precum şi pentru susţinerea Fondului European pentru Refugiaţi, pentru a facilita solidaritatea între statele membre;

41. ţinând seama de modificările preconizate în ceea ce priveşte sarcinile Autorităţii de Supraveghere a Galileo, decide să menţină în rezervă o treime din sumele aferente cheltuielilor sale operaţionale până la adoptarea unui temei juridic revizuit şi să reducă numărul de posturi de la 50 la 23, aşa cum a convenit cu Comisia, şi, în consecinţă, să adapteze sumele pentru cheltuielile sale administrative; aşteaptă o propunere revizuită din partea Comisiei, până la 31 ianuarie 2009;

42. având în vedere că responsabilitatea pentru aplicarea programului Tempus a fost transferată de la Fundaţia Europeană de Formare (FEF) către Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură, decide să înscrie în rezervă sumele necesare pentru 17 posturi temporare şi 7 posturi contractuale din cadrul FEF până la adoptarea unui nou temei juridic care să redefinească sarcinile agenţiei;

43. decide să menţină în rezervă 10% din sumele aferente cheltuielilor administrative ale Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară până când va primi informaţii privind rezultatele „Sondajului privind gradul de satisfacţie a personalului” realizat în 2007 şi privind măsurile luate ca urmare a concluziilor sondajului şi până când comisia responsabilă va da un semnal clar în favoarea eliberării rezervei;

44. a luat notă de excedentul semnificativ - aproape 300 milioane EUR - înregistrat de Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne în 2008; invită Comisia să reflecteze la ce măsuri ar putea lua în această situaţie şi dacă ar fi oportun ca veniturile excedentare ale oficiului, fiind o consecinţă directă a pieţei interne, să fie reintegrate în bugetul UE;

45. reiterează importanţa respectării punctului 47 din AII; solicită Comisiei să coopereze cu autoritatea bugetară pentru definirea unei proceduri adecvate şi detaliate de aplicare;

46. consideră esenţială declaraţia inclusă de Comisie în Comunicarea sa din 11 martie 2008 privind agenţiile europene - calea de urmat (COM(2008)0135), conform căreia nu va propune crearea niciunei noi agenţii descentralizate înainte de finalizarea actualului proces de evaluare; salută atitudinea pozitivă a Consiliului în ceea ce priveşte crearea unui grup interinstituţional de lucru privind viitorul agenţiilor descentralizate, pe baza propunerii Comisiei, şi se aşteaptă ca prima reuniune a acestui grup să aibă loc cât mai curând cu putinţă;

o

o o

47. încredinţează Preşedintelui sarcina de a declara adoptarea definitivă a bugetului şi de a dispune publicarea acestuia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

48. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei, Curţii de Justiţie, Curţii de Conturi, Comitetului Economic şi Social European, Comitetului Regiunilor, Ombudsmanului European şi Autorităţii Europene pentru Protecţia Datelor, precum şi celorlalte organe interesate.

(1)

JO L 253, 7.10.2000, p. 42.

(2)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(3)

JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

(4)

Texte adoptate la acea dată, P6_TA(2008)0515.

(5)

Texte adoptate la acea dată, P6_TA(2008)0516.

(6)

Texte adoptate la acea dată, anexă.

(7)

Texte adoptate, P6_TA(2008)0174.

(8)

Texte adoptate, P6_TA(2008)0175.

(9)

Texte adoptate, P6_TA(2008)0515.

(10)

JO L 136, 31.5.1999, p. 1.


ANEXĂ

DECLARAŢII ADOPTATE LA REUNIUNEA DE CONCERTARE

DIN 21 NOIEMBRIE 2008

Declarația comună

privind finanțarea unui mecanism de reacție rapidă la creșterea prețurilor la produsele alimentare în țările în curs de dezvoltare

Parlamentul European si Consiliul:

- au luat act de propunerea Comisiei(1) de stabilire a unui mecanism de reacție rapidă la creșterea prețurilor la produsele alimentare în țările în curs de dezvoltare (denumit în continuare „mecanismul pentru produse alimentare”);

- au luat act de solicitarea Comisiei de 1 miliard de EUR pentru mecanismul pentru produse alimentare;

- au convenit să finanțeze mecanismul pentru produse alimentare pentru o perioadă de 3 ani în cadrul rubricii 4 din cadrul financiar multianual.

Parlamentul European, Consiliul și Comisia convin să finanțeze mecanismul pentru produse alimentare în următorul mod:

- suma totală de 1 miliard EUR disponibilă în angajamente pentru mecanismul pentru produse alimentare va fi împărțită pe ani după cum urmează: 262 milioane EUR pentru 2008, 568 milioane EUR pentru 2009 și 170 milioane EUR pentru 2010.

* * *

- 240 milioane EUR credite de angajament vor fi desfășurate în cadrul rubricii 4 al Instrumentului pentru stabilitate (articolul 19 06 01 01 din buget), din care 70 milioane EUR pentru 2009. În privința redistribuirilor pentru 2010, Comisia este invitată să prezinte o programare financiară revizuită pentru a asigura o progresie ordonată a sumelor planificate pe perioada 2010-2013, păstrând în același timp nemodificat nivelul anual al marjei.

Criza prețurilor alimentelor reprezintă o circumstanță nouă și obiectivă în termenii punctului 37 din Acordul interinstituțional (AII), care justifică redistribuirea în temeiul unui instrument neprogramat pentru situații de criză.

- 420 milioane EUR în credite de angajament vor deveni disponibile prin mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru bugetul 2009.

- 340 milioane EUR în credite de angajament vor deveni disponibile prin rezerva pentru ajutoare de urgență în următorul mod:

· 22 milioane EUR din credite încă disponibile în bugetul 2008;

· 78 milioane EUR din credite bugetate pentru anul 2009;

· 240 milioane EURO prin intermediul unei creșteri excepționale a totalului rezervei pentru ajutoare de urgență care urmează să fie bugetată în 2008.

* * *

- Comisia va propune o modificare a Acordului interinstituțional privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (AII) din 17 mai 2006 referitoare la punctul 25 pentru a furniza finanțarea suplimentară necesară pentru mecanismul privind produsele alimentare propus. Creșterea excepțională a creditelor de angajament pentru rezerva pentru ajutoare de urgență pentru anul 2008 va fi formalizată printr-o declarație comună a celor trei instituții care va modifica AII din 17 mai 2006.

- Autoritatea bugetară va integra modificările necesare în bugetele 2008 și 2009. Pentru 2008, va fi introdusă o sumă suplimentară de 240 milioane EUR în angajamente pentru rezerva ajutoare de urgență și va fi introdusă linia bugetară pentru mecanismul privind produsele alimentare. Pentru 2009, vor fi introduse în buget, pentru mecanismul privind produsele alimentare, o sumă de 490 milioane EUR în angajamente și o sumă de 450 milioane EUR în plăți. Linia bugetară privind Instrumentul pentru stabilitate (linia bugetară 19 06 01 01) va fi redusă cu 70 milioane EUR în angajamente pentru 2009 ajungând la 134 769 milioane EUR.

- Comisia va prezenta solicitările corespunzătoare pentru transferuri din rezerva pentru ajutoare de urgență în 2008 și 2009.

- Redistribuirile convenite pentru 2010 în cadrul rubricii 4 vor fi integrate de către Comisie în cadrul programării financiare 2010-2013 care urmează să fie prezentată în ianuarie 2009 în conformitate cu punctul 46 din AII.

- Calendarul de plăți pentru mecanismul privind produsele alimentare ar trebui să fie de 450 milioane EUR în 2009, 350 milioane EUR în 2010 și 200 milioane EUR în 2011 și în anii următori, sub rezerva autorizării de către autoritatea bugetară în cadrul fiecărei proceduri bugetare anuale.

* * *

Parlamentul European, Consiliul și Comisia convin să modifice, în acest caz excepțional și numai pentru anul 2008, punctul 25 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006, pentru a crește totalul rezervei pentru ajutoare de urgență la 479.218 milioane EUR pentru 2008. Cele trei instituții afirmă că modificarea selectivă a punctului 25 din AII nu va crea în niciun fel un precedent.

* * *

Cele trei instituții convin că modificarea Acordului interinstituțional (AII) pentru rezerva pentru ajutoare de urgență se va face prin adăugarea următoarei teze la sfârșitul primului paragraf al punctului 25 din AII:

„Această sumă va crește în mod excepțional la 479.218 milioane EUR pentru anul 2008 la valoarea curentă a prețurilor.”

* * *

Acordul prevăzut în prezenta declarație comună va fi transferat în Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind mecanismul pentru produse alimentare prin modificarea secțiunilor relevante referitoare la implicațiile bugetare, în vederea finalizării textului în cursul primei lecturi. Comisia va furniza asistența tehnică adecvată.

_____________________

Declarații

1.      Coordonarea asistenței comunitare (mecanismul pentru produse alimentare și FED)

„Parlamentul European, Consiliul și Comisia reafirmă importanța coerenței și consecvenței în domeniul asistenței pentru dezvoltare, în special în ceea ce privește utilizarea fondurilor.

Ținând seama de faptul că țările ACP ar putea beneficia de asistență UE atât din bugetul general al Uniunii Europene, cât și din Fondul European de Dezvoltare, cele trei instituții declară că, în momentul în care se pune în aplicare mecanismul de reacție rapidă la creșterea prețurilor la produsele alimentare în țările în curs de dezvoltare (denumit în continuare „mecanismul pentru produse alimentare”), ar trebui să se acorde o atenție specială coordonării ajutorului provenit din diverse surse pentru a valorifica la maxim sinergia și posibilele rezultate.

În acest context, țările partenere ACP vizate ar trebui, de asemenea, să fie încurajate să adapteze, după caz, obiectivele și prioritățile programelor lor privind cooperarea viitoare în cadrul FED, asigurând coerența și complementaritatea cu obiectivele prevăzute de mecanismul pentru produse alimentare.

Comisia este invitată să prezinte o listă de programe finanțate de FED care ar putea include elemente privind securitatea alimentară.”

2.      Îmbunătățirea vizibilității asistenței comunitare

„Parlamentul European și Consiliul subliniază faptul că vizibilitatea asistenței comunitare din țările terțe reprezintă o preocupare legitimă pentru Uniunea Europeană și că ar trebui să fie luată în considerarea în vederea acțiunilor umanitare într-un context multianual. În vederea menținerii sprijinului public și politic pentru acțiunile externe ale Uniunii Europene, Parlamentul European și Consiliul invită Comisia să prezinte împreună cu proiectul preliminar de buget pentru exercițiul financiar 2010 un raport cu o listă de inițiative adoptate pentru a îmbunătăți vizibilitatea ajutorului extern al UE, fără a compromite eficiența și eficacitatea acestuia, în special atunci când este aplicat prin intermediul organizațiilor internaționale.”

3.      Punerea în aplicare a politicii de coeziune

„Fără a aduce atingere propunerilor viitoare ale Comisiei în contextul recesiunii economice, Parlamentul European, Consiliul și Comisia:

- recunosc că, ținând seama de provocările implicate de actuala recesiune economică, economia poate beneficia de accelerarea punerii în aplicare a fondurilor structurale și de coeziune în limita plafoanelor din cadrul financiar multianual convenit pentru 2007-2013;

- recunosc că, în cadrul de control instituit, plățile interimare nu pot fi efectuate până când sistemele de gestiune și control din statele membre nu sunt considerate conforme cu cerințele și, în ceea ce privește proiectele majore, până când astfel de proiecte nu sunt adoptate de către Comisie;

- încurajează statele membre să transmită o prezentare a sistemelor lor de gestiune și control și evaluările de conformitate cât mai curând posibil, astfel încât să permită Comisiei să inițieze rapid analiza acestora.

În acest cadru, Parlamentul European și Consiliul:

- invită Comisia să ia măsurile necesare, în cadrul juridic existent, pentru a evalua rapid cele mai importante aspecte ale sistemelor de gestiune și control, permițând inițierea plăților interimare;

- invită Comisia să accelereze analizarea cererilor pentru proiecte majore, astfel încât să faciliteze inițierea acestora și plățile interimare conexe;

- invită Comisia să dezvolte o cooperare strânsă cu statele membre pentru a ajunge la un acord rapid asupra tuturor aspectelor privind conformitatea sistemelor de gestiune și control;

- salută informarea periodică din partea Comisiei către autoritatea bugetară prin intermediul unor tabele de sinteză actualizate privind sistemele de gestiune și control și proiectele majore;

- invită Comisia să prezinte un raport lunar către autoritatea bugetară privind aprobarea sistemelor de gestiune și control și a proiectelor majore, precum și a nivelului de efectuare a plăților interimare pentru fiecare stat membru;

- invită Comisia să prezinte un raport privind punerea în aplicare, împreună cu proiectul preliminar de buget, în vederea procedurilor de control și descărcare;

- invită Curtea de Conturi și autoritatea de descărcare să țină seama de acest aspect, precum și de caracterul multianual al activității de control a Comisiei, în evaluarea gestionării fondurilor UE.

Parlamentul European admite faptul că sunt necesare ameliorări structurale și măsuri de simplificare pentru a evita execuția insuficientă recurentă și pentru a garanta faptul că creditele de plată se dezvoltă într-un mod adecvat în comparație cu creditele de angajament, astfel cum se menționează în rapoartele Curții de Conturi.”

4.      Agențiile

„Parlamentul European și Consiliul au convenit asupra propunerii Comisie de creare a unui grup de lucru interinstituțional pentru agenții și au solicitat ca prima reuniune să aibă loc cât mai curând posibil.”

5.      Credite de plată

„Parlamentul European și Consiliul solicită Comisiei să prezinte un buget rectificativ în cazul în care creditele incluse în bugetul pentru exercițiul financiar 2009 sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile de la subrubrica 1a (Competitivitate pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă), subrubrica 1b (Coeziune pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă) astfel cum ar putea fi justificat în actualul cadru juridic în lumina unei posibile accelerări a punerii în aplicare a politicilor structurale, rubrica 2 (Conservarea și gestionarea resurselor naturale) și rubrica 4 (UE ca partener mondial).

Parlamentul European și Consiliul vor examina, în acest context, finanțarea adecvată a oricărei propuneri de noi inițiative din partea Comisiei, în special cu privire la criza economică.”

______________________

DECLARAŢII UNILATERALE

A.     Declarațiile Parlamentului European

1.      Evaluarea rubricii 4

„Parlamentul European solicită Comisiei să prezinte, în contextul revizuirii bugetului, o evaluare a situației de la rubrica 4, pentru a examina și revizui rolul UE ca partener global într-un context multianual.”

2.           Plățile și punerea în aplicare a politicii de coeziune

„Parlamentul European își exprimă preocuparea profundă față de nivelul extrem de scăzut al plăților, situat mult sub cadrul financiar multianual, care nu corespunde provocărilor reale cu care se confruntă Uniunea Europeană într-o situație de criză economică.

În special, Parlamentul European își exprimă preocuparea profundă față de nivelul inacceptabil de scăzut al implementării creditelor pentru politica de coeziune, deși aceasta este una dintre politicile fundamentale ale Uniunii Europene.

Invită Comisia și statele membre responsabile pentru punerea în aplicare a acestor credite, să adopte toate măsurile posibile în vederea asigurării unei implementări adecvate.”

B.       Declarația Comisiei

Evaluarea rubricii 4

„Ținând seama de absența oricărei marje în cadrul plafonului de cheltuieli de la rubrica 4 din 2009, Comisia recunoaște că capacitatea de reacție la crize neprevăzute este destul de limitată și prin urmare se angajează să prezinte autorității bugetare o evaluare a situației de la rubrica 4, însoțită, dacă este cazul, de propuneri corespunzătoare, în cursul anului 2009, luând în considerare evoluțiile politice, precum și execuția bugetară.”

________________________

Declarația Consiliului

Scrisoarea rectificativă nr. 2/2009

„Consiliul menționează că acordul său cu privire la propunerea Comisiei referitoare la programele pentru persoanele cele mai defavorizate care figurează în scrisoarea rectificativă nr. 2/2009 nu aduce atingere rezultatului examinării temeiului legal pe marginea căruia se desfășoară în prezent discuții.”

Eliminarea liniei privind programul de încurajare a consumului de fructe în școli este conformă cu poziția tradițională a Consiliului de a nu crea o nouă linie bugetară înainte de adoptarea temeiului legal aferent. Această poziție nu aduce atingere rezultatului examinării temeiului legal pe marginea căruia se desfășoară în prezent discuții.”

________________________

Declarația unilaterală a Greciei, Italiei,Spaniei și Portugaliei

privind multilingvismul

„Grecia, Italia, Spania și Portugalia, reiterându-și atașamentul față de principiile multilingvismului și al tratamentului egal aplicat tuturor limbilor, își exprimă îngrijorarea cu privire la modul în care Comisia gestionează protejarea diversității lingvistice și subliniază faptul că este necesar ca Comisia și toate instituțiile și organele Uniunii Europene să se asigure că sunt alocate suficiente mijloace în scopul deplinei aplicări a acestor principii.”

________________________

(1)

            COM(2008) 450 din 18 iulie 2008.


PROCEDURĂ

Titlu

Proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2009, modificat de Consiliu (toate secţiunile)

Referinţe

16257/2008 - C6-0457/2006– 2008/2026(BUD)

Comisia competentă în fond

Data anunţului în plen

BUDG4.12.2008

 

Sesizare pentru aviz - data anunţului în plen

 

Raportori

  Data numirii

Jutta Haug (Secţiunea III)

24.1.2008

Janusz Lewandowski (Alte secţiuni)

24.1.2008

Raportor(i) substituit (substituiţi)

 

Data primei lecturi a PE

23.10.2008

Data deliberărilor Consiliului

  Data transmiterii rezultatului

 

Scrisoare (scrisori) rectificativă(e)

1/2009

2/2009

3/2009

 

 

Reuniune(i) de concertare

21.11.200

 

 

 

 

Examinare în comisie

4.12.2008

 

 

 

 

Data adoptării

4.12.2008

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

27

0

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Richard James Ashworth, Simon Busuttil, Paulo Casaca, Daniel Dăianu, Valdis Dombrovskis, Brigitte Douay, James Elles, Göran Färm, Szabolcs Fazakas, Salvador Garriga Polledo, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Jan Mulder, Gérard Onesta, Margaritis Schinas, László Surján, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Thijs Berman, Esther De Lange

Membri supleanţi (articolul 178 alineatul (2)) prezenţi la votul final

 

Data depunerii

 

Observaţii (date disponibile într-o singură limbă)

 

SCRISORI RECTIFICATIVE

Număr

Referinţe

Data transmiterii

Data anunţului în plen

1/2009

SEC(2008)/2435 – 13702/2008 – C6-0344/200810.09.2008

 

 

Număr

Referinţe

Data transmiterii

Data anunţului în plen

2/2009

SEC(2008)2707 - 16259/2008 -C6-0458/200828.10.08

 

 

Număr

Referinţe

Data transmiterii

Data anunţului în plen

3/2009

SEC(2008)2840 - 16260/2008 - C6-0459/200817.11.2008

 

 

Aviz juridic - Politica de confidențialitate