Postup : 2008/2026(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0486/2008

Predkladané texty :

A6-0486/2008

Rozpravy :

PV 17/12/2008 - 3
CRE 17/12/2008 - 3

Hlasovanie :

PV 18/12/2008 - 6.6
PV 18/12/2008 - 6.7
CRE 18/12/2008 - 6.6
CRE 18/12/2008 - 6.7
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0622

SPRÁVA     
PDF 211kWORD 166k
8.12.2008
PE 415.179v03-00 A6-0486/2008(Časť 1)

o návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2009 po úpravách Rady (všetky oddiely)

(16257/2008 – C6–0457/2008 – 2008/2026(BUD))

a opravných listoch č. 1/2009 (SEK(2008)2435 – 13702/2008 – C6‑0344/2008), č. 2/2009 (SEK(2008)2707) – 16259/2008 – C6–0458/2008) a č. 3/2009 (SEK(2008)2840 – 16260/2008 – C6–0459/2008) k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2009

Oddiel I                        –  Európsky parlament

Oddiel II                       –  Rada

Oddiel III                      –  Komisia

Oddiel IV                      –  Súdny dvor

Oddiel V                       –  Dvor audítorov

Oddiel VI                      –  Európsky hospodársky a sociálny výbor

Oddiel VII                    –  Výbor regiónov

Oddiel VIII                   –  Európsky ombudsman

Oddiel IX                      –  Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

Časť 1: Návrh uznesenia

Výbor pre rozpočet

Spravodajcovia: Jutta Haug (Oddiel III – Komisia)

Janusz Lewandowski (ostatné oddiely)

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 PRÍLOHA
 POSTUP

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2009 po úpravách Rady (všetky oddiely) (16257/2008 – C6‑0457/2008 – 2008/2026(BUD)) a opravných listoch č. 1/2009 (SEK(2008)2435 – 13702/2008 – C6‑0344/2008), č. 2/2009 (SEK(2008)2707) – 16259/2008 – C6–0458/2008) a č. 3/2009 (SEK(2008)2840 – 16260/2008 – C6–0459/2008) k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2009

Európsky parlament,

–   so zreteľom na článok 272 Zmluvy o ES a článok 177 Zmluvy o Euratome,

–   so zreteľom na rozhodnutie Rady 2000/597/ES, Euratom z 29. septembra 2000 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev(1),

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(2),

–   so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(3),

–   so zreteľom na návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2009, ktorý Rada zostavila 17. júla 2008 (C6‑0309/2008),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 23. októbra 2008 o návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2009, oddiel III – Komisia (C6‑0309/2008)(4) a opravný list č. 1/2009 (SEK(2008)2435 – 13702/2008 – C6-0344/2008) k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2009,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 23. októbra 2008 o návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2009, oddiel I – Európsky parlament, oddiel II – Rada, oddiel IV – Súdny dvor, oddiel V – Dvor audítorov, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor, oddiel VII – Výbor regiónov, oddiel VIII – Európsky ombudsman, oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (C6‑0309/2008)(5),

–   so zreteľom na opravný list č. 2/2009 (SEK(2008)2707 – 16259/2008 – C6–0458/2008) a č. 3/2009 (SEK(2008)2840 – 16260/2008 – C6–0459/2008) k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2009,

–   so zreteľom na svoje pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a návrhy na zmeny k návrhu všeobecného rozpočtu z 23. októbra 2008(6),

–   so zreteľom na úpravy Rady k pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom a návrhom na zmeny k návrhu všeobecného rozpočtu, ktoré prijal Európsky parlament (16257/2008 – C6‑0457/2008),

–   so zreteľom na výsledky zmierovacieho zasadnutia týkajúceho sa rozpočtu z 21. novembra 2008 vrátane vyhlásení, ktoré tvoria prílohu k tomuto uzneseniu,

–   so zreteľom na vyhlásenie Rady o výsledku rokovania o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch a návrhoch na zmeny k návrhu všeobecného rozpočtu, ktoré prijal Európsky parlament,

–   so zreteľom na článok 69 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A6‑0486/2008),

Kľúčové otázky – výsledok zmierovacieho postupu, celkové údaje a opravné listy

1.  pripomína svoje politické priority pre rozpočet na rok 2009 prvýkrát uvedené vo svojich uzneseniach z 24. apríla 2008 o politickej stratégii Komisie na rok 2009(7) a o rozpočtovom rámci a prioritách na rok 2009(8) a ďalej rozvinuté vo svojom uznesení z 8. júla 2008 o rozpočte na rok 2009: prvé úvahy o predbežnom návrhu rozpočtu na rok 2009 a mandát na zmierovacie konanie, oddiel III – Komisia(9); zdôrazňuje, že tieto politické priority napokon vyjadrené vo svojom uznesení z 23. októbra 2008 o návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2009, oddiel III – Komisia(10) predstavovali hlavné zásady pri prístupe v zmierovacom konaní o rozpočte s Radou v súvislosti s rozpočtom na rok 2009;

2.  víta celkovú dohodu o rozpočte na rok 2009 dosiahnutú na tradičnom rozpočtovom zmierovacom zasadnutí s Radou dňa 21. novembra 2008, najmä v súvislosti s financovaním potravinového nástroja; vyjadruje však vážnu obavu pred možným vplyvom recesie na európskych občanov, a preto vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa Komisia zdráhala zverejniť na zmierovacom zasadnutí akékoľvek informácie o možných rozpočtových dôsledkoch jej nadchádzajúceho návrhu na riešenie hospodárskej krízy;

3.  berie na vedomie oznámenie Komisie Európskej rade s názvom Plán hospodárskej obnovy Európy z 26. novembra 2008 (KOM(2008) 800 v konečnom znení) a:

— zdôrazňuje, že tento plán bude mať v prípade schválenia podstatný vplyv na rozpočet na rok 2009 a žiada Komisiu, aby dôkladnejšie vysvetlila tento vplyv tak, že poskytne Európskemu parlamentu ako zložke rozpočtového orgánu ďalšie informácie o rozsahu svojho návrhu a o konkrétnych číselných údajoch, ktoré sa týkajú jeho plnenia, najmä so zreteľom na finančné plánovanie;

— zaväzuje sa uskutočniť analýzu súvisiacich dôsledkov pre rozpočet a opakovane potvrdzuje záväzok Parlamentu a Rady vyjadrený na zmierovacom zasadnutí, že budú reagovať na súčasnú hospodársku krízu primeranými finančnými prostriedkami;

— vyzýva Komisiu a Európsku investičnú banku, aby pravidelne podávali správy o svojich aktivitách zameraných na riešenie hospodárskej krízy;

4.  trvá na tom, aby sa súčasná kríza nevyužila ako zámienka na odsunutie veľmi potrebného presmerovania výdavkov smerom k „zeleným“ investíciám, ale aby bola ďalším podnetom na pokračovanie v tomto presmerovávaní;

5.  opätovne zdôrazňuje, že iniciatívy zamerané na trvalo udržateľný rozvoj, rast zamestnanosti a podporu MSP a výskumu a inovácií sú absolútne dôležité v súčasnej ekonomickej situácii a ako hlavné priority sa musia odrážať v rozpočte Únie na rok 2009; z tohto hľadiska sa domnieva, že podporu súdržnosti medzi regiónmi treba považovať za kľúčový faktor stimulácie hospodárskeho rastu v Únii; považuje za nevyhnutné, aby sa politické odhodlanie uskutočňovať pokrok v boji proti zmene klímy a zaručiť bezpečnejšiu Európu pre občanov stalo tiež rozpočtovou prioritou, ktorá musí byť okrem toho aj jasne viditeľná v rozpočte EÚ; zdôrazňuje, že Únia musí byť v roku 2009 a v nadchádzajúcich rokoch schopná plniť svoju úlohu globálneho aktéra, najmä vzhľadom na nedávne problémy, ako je nárast cien potravín;

6.  podporuje opravný list č. 1 k predbežnému návrhu rozpočtu (PNR) na rok 2009 najmä preto, že sa zdá, že oproti PNR poskytuje trochu realistickejší obraz o potrebách v okruhu 4; berie na vedomie opravný list č. 2/2009, ktorý poskytuje tradičnú aktualizáciu údajov príslušného odhadu poľnohospodárskych výdavkov v PNR; berie na vedomie opravný list č. 3/2009, ktorého cieľom je zahrnúť – v rámci rozpočtu Rady – náklady (1,06 milióna EUR) na skupinu pre reflexiu zriadenú na zasadnutí Európskej rady 15. – 16. októbra 2008;

7.  pokiaľ ide o celkové hodnoty, stanovuje konečnú úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov na xxx xxx miliónov EUR; stanovuje celkovú úroveň platieb na 116 096 miliónov EUR, čo predstavuje 0,89 % HND EÚ; poznamenáva, že sa tým ponecháva podstatná rezerva vo výške 7 762 miliónov EUR oproti platobnému stropu viacročného finančného rámca (VFR) na rok 2009; zdôrazňuje spoločný záväzok oboch zložiek rozpočtového orgánu včasne poskytovať dodatočné výdavkové rozpočtové prostriedky najmä v prípade rýchlejšej realizácie štrukturálnych politík počas rozpočtového roka;

8.  súhlasí s úrovňou platieb, ktorá bola dohodnutá s Radou ako súčasť celkového balíka dosiahnutého v rámci zmierovacieho zasadnutia dňa 21. novembra 2008, opätovne však zdôrazňuje svoje čoraz vážnejšie obavy týkajúce sa nízkych platieb a následnej nerovnováhy medzi úrovňou záväzkov a platieb, ktorá v roku 2009 dosiahne bezprecedentný rozmer; zdôrazňuje, že existuje riziko, že budúce rozpočty sa stanú nerealistickými, ak by sa tento vývoj nezastavil; pripomína, že celkové nesplatené záväzky (reste à liquider - RAL) dosiahli už v roku 2007 sumu 139 000 miliónov EUR;

9.  poukazuje na skutočnosť, že predbežný návrh opravného rozpočtu (PNOR) 10/2008 (KOM(2008)0693) prijatý Komisiou 31. októbra 2008 znižuje výdavkové rozpočtové prostriedky v rozpočtových riadkoch v okruhoch 1a, 1b, 2, 3b a 4 spolu o 4 891,3 milióna EUR; zároveň poznamenáva, že požiadavka Komisie o súhrnný presun za rok 2008 dosahuje celkovú výšku 631 miliónov EUR v prípade platieb v porovnaní so 426 miliónmi EUR za rozpočtový rok 2007 a týka sa 95 rozpočtových riadkov za rok 2008 v porovnaní so 65 rozpočtovými riadkami za rok 2007; je presvedčený, že tieto postupy v súvislosti s platbami v rozpočte na rok 2008 budú mať nevyhnutne vplyv na úroveň platieb potrebných v rozpočte na rok 2009;

10. priraďuje preto kľúčový význam pohotovej dostupnosti zvýšených výdavkových rozpočtových prostriedkov prostredníctvom opravných rozpočtov, ak sa ukáže, že výdavkové rozpočtové prostriedky v rozpočte na rok 2009 budú nedostačujúce, a zdôrazňuje v tejto súvislosti záväzky, ktoré vyjadrili tri inštitúcie v príslušnom spoločnom vyhlásení dohodnutom na zmierovacom zasadnutí;

11. zdôrazňuje nesmierny význam efektívneho plnenia rozpočtu a znižovania nesplatených záväzkov so zreteľom na túto veľmi skromnú celkovú úroveň platieb; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vyvinuli maximálne úsilie najmä na implementáciu riadkov v okruhu 1b VFR, pretože v rámci tohto podokruhu sa financuje nielen viacero dôležitých politík a činností zameraných na boj proti zmene klímy, ale aj iniciatívy pre rast zamestnanosti, ktoré prispievajú k hospodárskemu rastu; zdôrazňuje, že sa vyžadujú opatrenia na zlepšenie a zjednodušenie s cieľom urýchliť implementáciu štrukturálnych a kohéznych fondov, a vyzýva Komisiu, aby v rámci existujúceho právneho rámca urýchlene pokračovala v posudzovaní zhody riadiacich a kontrolných systémov členských štátov s cieľom urýchliť začatie hlavných projektov; s veľkým znepokojením poznamenáva, že Komisia uznala na základe dôkazov za vhodné znížiť finančné prostriedky pre Bulharsko o 220 miliónov EUR; žiada Komisiu, aby podporovala Bulharsko a Rumunsko v ich reformách;

12. trvá na tom, aby Komisia prijala primerané opatrenia tak na politickej, ako aj na administratívnej úrovni s cieľom uskutočniť konkrétne kroky v nadväznosti na spoločné vyhlásenie o vykonávaní kohéznej politiky, ktoré bolo prijaté na zmierovacom zasadnutí 21. novembra 2008; zaväzuje sa najneskôr do konca marca 2009 vyhodnotiť, či sa dosiahol dostatočný pokrok;

13. víta dohodu o financovaní potravinového nástroja vo výške 1 miliardy EUR počas troch rokov, ktorá sa dosiahla na zmierovacom zasadnutí; poznamenáva, že časť vo výške 420 miliónov EUR sa bude financovať z nových prostriedkov prostredníctvom nástroja flexibility, pričom 340 miliónov EUR bude pochádzať z rezervy na núdzovú pomoc čiastočne prostredníctvom zmeny a doplnenia bodu 25 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (MID); berie na vedomie, že zostávajúcich 240 miliónov EUR sa presunie v rámci okruhu 4, no očakáva, že Komisia predloží revidovaný finančný plán, ktorý napriek tomuto presunu zabezpečí riadny priebeh plnenia súm plánovaných do roku 2013;

14. opakovane vyjadruje svoje presvedčenie, že opatrenia na boj proti zmene klímy stále nie sú dostatočne zahrnuté do rozpočtu EÚ, a podporí každé úsilie o zvýšenie a sústredenie primeraných finančných zdrojov s cieľom podporiť vedúcu úlohu Európy pri riešení dôsledkov zmeny klímy; opakuje svoju výzvu pre Komisiu z prvého čítania, aby do 15. marca 2009 predložila ambiciózny plán na zlepšenie schopnosti rozpočtu riešiť problematiku zmeny klímy; vyjadruje potrebu dôkladne zvážiť, či by sa v budúcnosti nemohlo o systéme obchodovania s emisiami (ETS) uvažovať ako o možnom zdroji na úrovni EÚ;

15. zdôrazňuje, že rozpočet na rok 2009 posilňuje bezpečnosť a ochranu občanov EÚ prostredníctvom podpory súvisiacich akcií a politík, ktoré sa týkajú hlavne konkurencieschopnosti, malých a stredných podnikov (MSP), dopravnej a energetickej bezpečnosti, ako aj zabezpečenia vonkajších hraníc;

16. berie na vedomie list Komisie o možnostiach plnenia, pokiaľ ide o pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu rozpočtu prijaté Parlamentom v prvom čítaní; považuje za neprijateľné, že Komisia predložila tento dokument v takej neskorej fáze postupu, čím sa tento dokument stal menej užitočným, než mohol byť; trvá na tom, že viaceré dôležité politické témy by mali byť náležite zviditeľnené v rozpočte Únie; rozhodol sa vytvoriť nové rozpočtové riadky pre zmenu klímy, iniciatívu Small Business Act, finančný nástroj na prispôsobovanie rybolovných flotíl hospodárskym dôsledkom zvyšovania cien palív, stratégiu EÚ pre Baltské more a pre pomoc na obnovu a prestavbu Gruzínska; rozhodol sa zohľadniť v druhom čítaní niektoré pripomienky Komisie; bude sa však držať svojich rozhodnutí z prvého čítania najmä v tých prípadoch, v ktorých sa v skoršej fáze venoval dostatočný čas a dostatočné úsilie na posúdenie toho, ako možno čo najlepšie implementovať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Parlamentu, ako to bolo v prípade pilotných projektov a prípravných akcií;

17. víta úsilie Komisie o zlepšenie prezentácie dokumentov o finančnom plánovaní a rád by opakovane zdôraznil, že v budúcnosti by rád videl, aby boli všetky úpravy uskutočnené Komisiou v jej finančnom plánovaní jasne prezentované v programových dokumentoch v súlade s bodom 46 MID;

18. pripomína členským štátom ich povinnosti s ohľadom na národné vyhlásenia o hospodárení podľa bodu 44 MID; pripomína aj Komisii jej zodpovednosť v tomto ohľade, najmä so zreteľom na politickú podporu, ktorú sľúbila poskytnúť tejto iniciatíve, ale ktorú doteraz neposkytla;

19. opakovane zdôrazňuje, že zníženia v rozpočtových riadkoch administratívnych výdavkov niektorých viacročných programov, o ktorých rozhodol rozpočtový orgán na rok 2009, nesmú v žiadnom prípade viesť k zníženiam celkových prostriedkov vyčlenených na príslušné programy, ktoré boli spoločne schválené; považuje za samozrejmé, že Komisia by mala znížené sumy vykompenzovať v neskorších rokoch programového obdobia, prednostne v rámci prevádzkových rozpočtových riadkov programov;

Osobitné otázky

Európsky inovačný a technologický inštitút

20. pokiaľ ide o Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT), potvrdzuje svoje rozhodnutie prijaté v rámci rozpočtu na rok 2008 zahrnúť EIT do oblasti politiky „Výskum“ a financovať jeho riadiacu štruktúru, ktorá je administratívnej povahy, v rámci okruhu 5 VFR; rozhodol o náležitej zmene nomenklatúry;

Program «Ovocie v školách»

21. vyjadruje poľutovanie nad tým, že už druhý rok po sebe Rada odmietla pozmeňujúci a doplňujúci návrh Parlamentu týkajúci sa vytvorenia nového rozpočtového riadku 05 02 08 12 – Program „Ovocie v školách“; víta však politickú dohodu Rady o právnom základe pre takýto program; očakáva, že program sa začne uplatňovať hneď, ako sa prijme právny základ, a včas pre školský rok 2009/2010 v súlade s požiadavkou Európskeho parlamentu a politickou dohodou Rady; preto ľutuje, že Rada neschválila návrh Komisie na vytvorenie symbolického záznamu (p. m.) v rozpočte;

Potravinový program pre najviac odkázané osoby v Európskej únii

22. víta financovanie navrhované Komisiou a schválené Radou, ktorého cieľom je zlepšiť súčasný program distribúcie potravín pre najviac odkázané osoby v Únii prostredníctvom zvýšenia rozpočtu o dve tretiny na približne 500 miliónov EUR na rok 2009 a rozšírenia sortimentu výrobkov, ktoré sa môžu poskytovať;

Komunikačná politika

23. ľutuje nedostatok konzistentnosti a jednotnosti, ktorý je pravidelne zreteľný v komunikačných opatreniach Komisie; želá si primeranú úroveň harmonizácie pri prezentácii komunikačnej politiky s cieľom vytvoriť rozoznateľnú značku EÚ, ktorá sa bude používať pri všetkých komunikačných opatreniach bez ohľadu na to, z ktorého generálneho riaditeľstva Komisie, alebo v ešte širšom kontexte, z ktorej inštitúcie pochádzajú; v tejto súvislosti víta vyhlásenie o komunikovaní o Európe v partnerstve, ktoré 22. októbra 2008 podpísali Európsky parlament, Rada a Komisia;

24. zdôrazňuje, že Európsky parlament, Rada a Komisia stanovili v rámci tohto spoločného vyhlásenia za hlavnú medziinštitucionálnu prioritu v oblasti komunikácie informačnú kampaň pred európskymi voľbami v roku 2009, a preto naliehavo vyzýva Komisiu, aby v plnej miere spolupracovala v rámci kampane k európskym voľbám v roku 2009 vrátane vyčlenenia primeraných finančných zdrojov na túto medziinštitucionálnu prioritu;

Okruh 4

25. vyjadruje poľutovanie nad tým, že okruh 4 je opäť pod neustálym tlakom, pretože jeho dostupné rezervy sú nedostačujúce na financovanie priorít, ktoré vyplynuli v priebehu roka, bez toho, aby boli ohrozené zvyčajné priority; znovu vyjadruje svoje znepokojenie nad tým, že dostupné prostriedky v tomto okruhu vo svojej súčasnej výške neumožňujú Únii plniť jej úlohu globálneho aktéra napriek jej viacerým vyhláseniam o tomto zámere; žiada Komisiu, aby predložila zhodnotenie situácie v súvislosti s okruhom 4 s cieľom preskúmať rozpočtové možnosti Únie na prevzatie úlohy globálneho partnera v rámci obmedzení ročného rozpočtového postupu, ale aj vo viacročnom kontexte; obáva sa, že dôveryhodnosť Únie v očiach tretích krajín sa môže nezvratne zmeniť k horšiemu, ak rozpočtový orgán rok čo rok nebude schopný zabezpečiť primerané financovanie jej politických záväzkov;

26. s obavou konštatuje, že rozpočtové prostriedky na záväzky pre Palestínu budú v roku 2009 dosahovať 300 miliónov EUR, čo predstavuje zníženie o 21 % v porovnaní s úrovňou prostriedkov zaviazaných v roku 2008 po presunoch; preto si je vedomý, že Komisia v priebehu roku 2009 pravdepodobne predloží žiadosti o presun s cieľom zvýšiť rozpočtové prostriedky pre Palestínu, a opätovne vyzýva na seriózne a realistické návrhy počas rozpočtových postupov, aby sa v rámci možností predišlo rozsiahlym presunom medzi kapitolami;

27. konštatuje, že rozpočtové prostriedky na pomoc Kosovu budú iba tesne stačiť na udržanie tempa reforiem a investícií; pripomína svoje rôzne záväzky týkajúce sa poskytnutia pomoci EÚ Kosovu, ktorá bude náležite riadená a realizovaná;

28. víta skutočnosť, že sa Únia rozhodla prispieť k procesu obnovy v Gruzínsku a že vyčlenila svoju finančnú pomoc v súlade s prísľubom vo výške do 500 miliónov EUR v priebehu troch rokov za predpokladu splnenia určitých politických podmienok; pripomína svoj úmysel uviesť pomoc EÚ Gruzínsku v rámci nástroja európskeho susedstva a partnerstva (ENPI) v osobitnom rozpočtovom riadku a žiada Komisiu, aby mu pravidelne poskytovala prehľad o prostriedkoch zaviazaných v rámci rôznych nástrojov ako súčasť celkového prísľubu;

29. s uspokojením konštatuje, že sa Únia zaviazala bojovať s prudko rastúcimi cenami potravín v rozvojových krajinách a že sa nakoniec dospelo k dohode o financovaní potravinového nástroja a že sa zabezpečila doplnkovosť s Európskym rozvojovým fondom a viditeľnosť pomoci, ktorú poskytuje EÚ; opätovne však vyjadruje poľutovanie nad tým, že v dôsledku obmedzených rezerv v okruhu 4 sa časť rozpočtových prostriedkov na financovanie potravinového nástroja musí zabezpečiť len prostredníctvom presunu v rámci okruhu;

30. berie na vedomie, že čoraz väčší objem prostriedkov EÚ sa poskytuje prostredníctvom medzinárodných organizácií; opakovane vyzýva Komisiu, aby vyvinula maximálne úsilie o získanie čo najviac informácií o externých a interných auditoch inštitúcií a programoch, ktorým sa poskytujú prostriedky EÚ;

31. rozhodol sa zachovať svoju pozíciu z prvého čítania, pokiaľ ide o podporu hospodárskeho rozvoja komunity cyperských Turkov; víta podporu na exhumáciu, identifikáciu a vracanie telesných pozostatkov nezvestných osôb na Cypre a zaväzuje sa sledovať jej vykonávanie;

Okruh 5

32. rozhodol sa ponechať v rezerve zníženú sumu administratívnych výdavkov Komisie (okruh 5), najmä výdavkov na personál a budovy, kým nebudú splnené dohodnuté podmienky; je presvedčený, že vzhľadom nato, že Komisia doteraz poskytovala požadované informácie, by mal byť celkový objem rezerv z prevádzkového hľadiska zvládnuteľný, a zároveň by sa malo zabezpečiť, že sa upriami pozornosť na dosiahnutie potrebných výsledkov;

33. v plnej miere obnovuje svoju pozíciu z prvého čítania, pokiaľ ide o ostatné inštitúcie vrátane rozhodnutia presunúť časť výdavkov na budovy na rok 2009; zdôrazňuje, že tento prístup, aj keď povedie v blízkej budúcnosti k zvýšeniu niektorých výdavkov, je pre daňového poplatníka z dlhodobého hľadiska jednoznačne hospodárnejší;

34. bude naďalej dôkladne sledovať účinky vytvorenia výkonných agentúr a pokračujúceho rozširovania ich úloh na tie materské generálne riaditeľstvá, ktoré boli zodpovedné za implementáciu príslušných programov pred tým, ako túto činnosť prebrali výkonné agentúry; berie na vedomie skutočnosť, že v roku 2009 už stav zamestnancov výkonných agentúr prevýši počet 1 300 a očakáva, že sa Komisia bude držať prognóz týkajúcich sa počtu pracovných miest uvoľnených v príslušných generálnych riaditeľstvách v roku 2009;

Nariadenie o úrade OLAF

35. zdôrazňuje, že je potrebné posilniť efektívnosť Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF), a berie na vedomie zámer Komisie predložiť začiatkom roku 2009 pracovný dokument o objasnení právneho rámca jeho úloh; opakovane vyzýva Radu, aby predložila harmonogram rokovaní s Parlamentom o návrhoch Komisie k nariadeniu (ES) č. 1073/1999 Európskeho Parlamentu a Rady z 25. mája 1999 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF)(11);

Pilotné projekty a prípravné akcie

36. pokiaľ ide o pilotné projekty (PP) a prípravné akcie (PA), navrhuje súbor iniciatív a inovatívnych projektov, ktoré reagujú na skutočné potreby občanov Únie; rozhodol sa vyčleniť na PP/PA v rozpočtovom roku 2009 sumu 124,4 milióna EUR, ktorá spadá do rámca celkového stropu pre takéto projekty/akcie vo výške 140 miliónov EUR, ako je dohodnuté v rámci MID;

37. považuje konečný súbor PP/PA prijatý na rok 2009 za vyvážený a komplexný a očakáva, že Komisia vykoná tieto projekty čo najdôkladnejšie a s maximálnym nasadením; očakáva, že nebude musieť čeliť nepredvídaným prekážkam v uskutočňovaní dohodnutých PP/PA, keďže v Parlamente a v Komisii, ale aj medzi oboma inštitúciami, prebehli od predloženia PNR na jar v roku 2008 vynikajúce prípravné práce;

38. očakáva, že Komisia bude podávať správy aj o realizácii tých navrhovaných PP/PA, ktoré neboli zahrnuté do rozpočtu na rok 2009, pretože sa vychádza z toho, že navrhované aktivity sú pokryté súčasnými právnymi predpismi; je pripravený podrobne sledovať uskutočňovanie týchto projektov a akcií v rámci ich príslušných právnych základov počas rozpočtového roka 2009;

Decentralizované agentúry

39. zachováva svoju pozíciu z prvého čítania, pokiaľ ide o zachovanie pôvodných súm navrhnutých v PNR pre decentralizované agentúry; trvá na tom, že agentúry, ktoré závisia do veľkej miery od príjmov pochádzajúcich z poplatkov, by mali mať stále možnosť využívať nástroj pripísaných príjmov na zabezpečenie potrebnej rozpočtovej flexibility, a rozhodol sa preto obnoviť svoj pozmeňujúci a doplňujúci návrh z prvého čítania;

40. rozhodol sa zachovať zvýšenie súm prevádzkových výdavkov agentúry FRONTEX, aby mohla agentúra prevádzkovať stále misie počas celého roka; rozhodol sa tiež zachovať zvýšenie súm na boj proti nelegálnemu prisťahovalectvu, ako aj na posilnenie Európskeho fondu pre utečencov s cieľom napomôcť solidaritu medzi členskými štátmi;

41. vzhľadom na očakávané zmeny v úlohách Dozorného úradu pre program Galileo sa rozhodol ponechať v rezerve jednu tretinu súm na jeho prevádzkové výdavky, kým sa neprijme revidovaný právny základ, a znížiť počet pracovných miest z 50 na 23 v súlade s dohodou dosiahnutou s Komisiou, a následne prispôsobiť sumy pre administratívne výdavky; očakáva, že Komisia predloží revidovaný návrh do 31. januára 2009;

42. po presune implementácie programu Tempus z Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie (ETF) na Výkonnú agentúru pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru sa rozhodol ponechať v rezerve sumy potrebné na 17 dočasných pracovných miest a 7 zmluvných pracovných miest pre ETF dovtedy, kým sa neprijme nový právny základ, ktorý pozmení úlohy tejto agentúry;

43. rozhodol sa ponechať v rezerve 10 % súm administratívnych výdavkov Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín, kým nebude oboznámený o výsledkoch prieskumu o spokojnosti zamestnancov uskutočneného v roku 2007 a o opatreniach prijatých v rámci implementácie záverov tohto prieskumu a kým príslušný výbor nevydá jasný signál na uvoľnenie rezervy;

44. zobral na vedomie značný prebytok – bezmála 300 miliónov EUR – Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu v roku 2008; vyzýva Komisiu, aby zvážila, ako riešiť túto situáciu a či by nebolo vhodné, aby všetky nadmerné príjmy úradu, ktoré sú priamym dôsledkom vnútorného trhu, plynuli späť do rozpočtu EÚ;

45. opakovane zdôrazňuje význam dodržiavania bodu 47 MID; žiada Komisiu, aby v spolupráci s rozpočtovým orgánom vypracovala náležitý podrobný postup jeho uplatňovania;

46. považuje za dôležité vyjadrenie Komisie uvedené v jej oznámení z 11. marca 2008 s názvom Európske agentúry – ďalší postup (KOM(2008)0135), že do ukončenia súčasného hodnotiaceho postupu nenavrhne žiadne nové decentralizované agentúry; víta kladný postoj Rady v súvislosti s vytvorením medziinštitucionálnej pracovnej skupiny pre budúcnosť decentralizovaných agentúr, ako to navrhla Komisia, a očakáva, že prvé stretnutie tejto skupiny sa uskutoční čo najskôr;

o

o o

47. poveruje svojho predsedu, aby potvrdil, že rozpočet bol schválený s konečnou platnosťou, a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

48. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Súdnemu dvoru, Dvoru audítorov, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov, Európskemu ombudsmanovi a Európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a ďalším príslušným orgánom.

(1)

Ú. v. ES L 253, 7.10.2000, s. 42.

(2)

Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)

Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.

(4)

Prijaté texty z tohto dňa, P6_TA(2008)0515.

(5)

Prijaté texty z tohto dňa, P6_TA(2008)0516.

(6)

Prijaté texty z tohto dňa, príloha.

(7)

Prijaté texty P6_TA(2008)0174.

(8)

Prijaté texty P6_TA(2008)0175.

(9)

Prijaté texty P6_TA(2008)0335.

(10)

Prijaté texty, P6_TA(2008)0515.

(11)

Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 1.


PRÍLOHA

VYHLÁSENIA DOHODNUTÉ NA ZMIEROVACOM ZASADNUTÍ

Z 21. NOVEMBRA 2008

Spoločné vyhlásenie

o financovaní nástroja rýchlej reakcie na prudký nárast cien potravín v rozvojových krajinách

Európsky parlament a Rada:

- vzali na vedomie návrh Komisie(1), ktorým sa ustanovuje nástroj rýchlej reakcie na prudký nárast cien potravín v rozvojových krajinách (ďalej len „potravinový nástroj“),

- vzali na vedomie žiadosť Komisie o poskytnutie 1 miliardy EUR pre potravinový nástroj,

- sa dohodli na financovaní potravinového nástroja počas obdobia 3 rokov v rámci položky 4 viacročného finančného rámca.

Európsky parlament, Rada a Komisia sa dohodli, že potravinový nástroj budú financovať takto:

- Celková suma 1 miliardy EUR, ktorá je vyhradená pre potravinový nástroj vo forme viazaných rozpočtových prostriedkov, sa rozdelí v nasledujúcich rokoch takto: 262 miliónov EUR v roku 2008, 568 miliónov EUR v roku 2009 a 170 miliónov EUR v roku 2010.

* * *

- Viazané rozpočtové prostriedky vo výške 240 miliónov EUR sa presunú v rámci položky 4 z nástroja stability (rozpočtový riadok 19 06 01 01), z toho 70 miliónov EUR sa presunie v roku 2009. Pokiaľ ide o presun v roku 2010, Komisia sa vyzýva, aby predložila revidovaný finančný plán s cieľom zabezpečiť systematický vývoj platieb naplánovaných na roky 2010 až 2013, pričom ročná výška rezervy ostane nezmenená.

Kríza spôsobená cenami potravín je novou a objektívnou okolnosťou v súlade s bodom 37 medziinštitucionálnej dohody (IIA), čo odôvodňuje presun z neplánovaného krízového nástroja.

- Viazané rozpočtové prostriedky vo výške 420 miliónov EUR sa uvoľnia prostredníctvom mobilizácie nástroja flexibility v rozpočtovom roku 2009.

- Viazané rozpočtové prostriedky vo výške 340 miliónov EUR sa uvoľnia z rezervy núdzovej pomoci takto:

· 22 miliónov EUR z rozpočtových prostriedkov, ktoré sú stále v rozpočte na rok 2008,

· 78 miliónov EUR z rozpočtových prostriedkov zahrnutých do rozpočtu na rok 2009,

· 240 miliónov EUR prostredníctvom jednorazového zvýšenia výšky rezervy núdzovej pomoci, ktoré sa zahrnie do rozpočtu na rok 2008.

* * *

- Komisia navrhne zmenu a doplnenie medziinštitucionálnej dohody o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (IIA) zo 17. mája 2006, pokiaľ ide o bod 25, aby sa mohlo poskytnúť dodatočné potrebné financovanie navrhovaného potravinového nástroja. Jednorazové zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov v rezerve núdzovej pomoci na rok 2008 sa formalizuje prostredníctvom spoločného rozhodnutia troch inštitúcií, ktorým sa zmení a doplní IIA zo 17. mája 2006.

- Rozpočtový orgán zapracuje potrebné zmeny a doplnenia do rozpočtov na roky 2008 a 2009. Na rok 2008 sa pre rezervu núdzovej pomoci do rozpočtu zahrnú dodatočné viazané rozpočtové prostriedky vo výške 240 miliónov EUR a vloží sa rozpočtový riadok pre potravinový nástroj. Na rok 2009 sa pre potravinový nástroj do rozpočtu zahrnú rozpočtové prostriedky vo výške 490 miliónov EUR a výdavkové rozpočtové prostriedky vo výške 450 miliónov EUR. Rozpočtový riadok pre nástroj stability (rozpočtový riadok 19 06 01 01) sa zníži o 70 miliónov EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch na rok 2009, a to na úroveň 134 769 miliónov EUR.

- Komisia predloží zodpovedajúce žiadosti o presuny z rezervy núdzovej pomoci na roky 2008 a 2009.

- Presuny schválené na rok 2010 v rámci položky 4 Komisia zahrnie do finančného plánu na roky 2010 – 2013, ktorý predloží v súlade s bodom 46 IIA v januári 2009.

- Platobný rozvrh pre potravinový nástroj by mal byť takýto: 450 miliónov EUR v roku 2009, 350 miliónov EUR v roku 2010 a 200 miliónov EUR v roku 2011 a v nasledujúcich rokoch s tým, že ho musí povoliť rozpočtový orgán každý rok v rámci rozpočtového postupu.

* * *

Európsky parlament, Rada a Komisia sa dohodli zmeniť a doplniť bod 25 IIA zo 17. mája 2006, a to v tomto výnimočnom prípade a len na rok 2008, aby sa mohla zvýšiť rezerva núdzovej pomoci na úroveň 479 218 miliónov EUR na rok 2008. Potvrdzujú, že táto cielená zmena a doplnenie bodu 25 IIA nevytvára v žiadnom prípade precedens.

* * *

Tieto tri inštitúcie sa dohodli, že zmena a doplnenie IIA týkajúca sa rezervy núdzovej pomoci bude vykonaná prostredníctvom pripojenia tejto vety na koniec prvého odseku bodu 25 IIA:

„Táto suma sa na rok 2008 výnimočne zvýši na 479 218 miliónov EUR v bežných cenách."

* * *

Dohoda uvedená v tomto spoločnom vyhlásení sa premietne do nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o potravinovom nástroji tak, že sa zmenia a doplnia príslušné časti odkazujúce na rozpočtové dôsledky, aby sa text mohol finalizovať v prvom čítaní. Komisia poskytne zodpovedajúcu technickú pomoc.

_____________________

Vyhlásenia

1.      Koordinácia pomoci Spoločenstva (potravinový nástroj a ERF)

Európsky parlament, Rada a Komisia opätovne potvrdzujú význam koherentnosti a konzistentnosti v oblasti rozvojovej pomoci, predovšetkým pokiaľ ide o využitie fondov.

Vzhľadom na skutočnosť, že krajiny AKT môžu prijímať pomoc EÚ zo všeobecného rozpočtu Európskej únie a aj z Európskeho rozvojového fondu, tieto tri inštitúcie vyhlasujú, že pri využívaní nástroja rýchlej reakcie na prudký rast cien v rozvojových krajinách (ďalej len „potravinový nástroj“) by sa mala osobitná pozornosť venovať koordinácii pomoci pochádzajúcej z týchto rozličných zdrojov, aby sa v maximálnej miere dosiahla synergia a realizovateľné výsledky.

Dotknuté partnerské krajiny AKT by sa v tomto kontexte mali nabádať, aby v prípade potreby prispôsobili ciele a priority svojich programov budúcej spolupráce v rámci ERF, pričom je potrebné zabezpečiť jednotnosť a doplnkovosť s cieľmi potravinového nástroja.

Komisia sa vyzýva, aby predložila zoznam programov financovaných z ERF, ktorý by mohol obsahovať prvky týkajúce sa potravinovej bezpečnosti.“

2.      Zvýšenie viditeľnosti pomoci Spoločenstva

Európsky parlament a Rada zdôrazňujú, že zviditeľňovanie pomoci Spoločenstva v tretích krajinách je legitímnym záujmom Európskej únie a malo by sa v plnej miere zohľadňovať pri darcovstve vo viacročnom kontexte. V záujme udržania verejnej a politickej podpory pre vonkajšiu činnosť EÚ vyzývajú Komisiu, aby spolu s PNR na rok 2010 predložila správu so zoznamom iniciatív, ktoré sa prijali na účely zvýšenia viditeľnosti vonkajšej pomoci EÚ, bez toho, aby sa ohrozila jej účinnosť a efektívnosť, najmä pri jej vykonávaní prostredníctvom medzinárodných organizácií.“

3.      Vykonávanie kohéznej politiky

Európsky parlament, Rada a Komisia bez toho, aby vopred zaujímali postoj k pripravovaným návrhom Komisie v situácii hospodárskeho poklesu:

- uznávajú, že vzhľadom na výzvy, ktoré prináša súčasný hospodársky pokles, môže byť urýchlené použitie štrukturálnych fondov a kohézneho fondu v rámci stropov ustanovených v schválenom viacročnom finančnom rámci na roky 2007 – 2013 prínosom pre hospodárstvo,

- uznávajú, že vo vytvorenom kontrolnom rámci nie je možné vykonávať priebežné platby, kým sa nedospeje k záveru, že systémy riadenia a kontroly v členských štátoch zodpovedajú požiadavkám, a v prípade veľkých projektov, kým tieto projekty neprijme Komisia,

- povzbudzujú členské štáty, aby čo najskôr predložili opis svojich systémov riadenia a kontroly a posúdenia zhody s cieľom umožniť Komisii urýchlene začať ich analýzu.

Európsky parlament a Rada v tejto súvislosti:

- vyzývajú Komisiu, aby v rámci existujúceho právneho rámca prijala opatrenia potrebné na urýchlené posúdenie najkritickejších aspektov systémov riadenia a kontroly (MCS), ktoré umožňujú vykonávanie priebežných platieb,

- vyzývajú Komisiu, aby urýchlila preskúmanie uplatňovania v prípade veľkých projektov s cieľom uľahčiť ich zavedenie a súvisiace priebežné platby,

- vyzývajú Komisiu, aby úzko spolupracovala s členskými štátmi s cieľom urýchlene dosiahnuť dohodu o všetkých aspektoch súladu MCS,

- vítajú, že Komisia pravidelne informuje rozpočtový orgán prostredníctvom aktualizovaných tabuliek o MCS a veľkých projektoch,

- vyzývajú Komisiu, aby rozpočtovému orgánu v mesačných intervaloch predkladala správu o schvaľovaní MCS a veľkých projektov, ako aj o výške úhrady priebežných platieb každému členskému štátu,

- vyzývajú Komisiu, aby predložila správu o vykonávaní spolu s PNR na účely rozpočtového postupu a postupu udelenia absolutória,

- vyzývajú Dvor audítorov a orgán, ktorý udeľuje absolutórium, aby pri posudzovaní riadenia fondov EÚ zohľadnili túto otázku, ako aj viacročnú povahu kontrolnej činnosti Komisie.

Európsky parlament uznáva, že štrukturálne zlepšenia a zjednodušujúce opatrenia sú potrebné s cieľom vyhnúť sa opakujúcemu sa nedostatočnému čerpaniu rozpočtových prostriedkov a zabezpečiť, aby sa výdavkové rozpočtové prostriedky vyvíjali systematicky v porovnaní s viazanými rozpočtovými prostriedkami, ako na to upozorňuje Dvor audítorov vo svojich správach.“

4.      Agentúry

Európsky parlament a Rada dosiahli dohodu o návrhu Komisie o vytvorení medziinštitucionálnej pracovnej skupiny pre agentúry a požadujú, aby sa prvé stretnutie tejto pracovnej skupiny uskutočnilo čo najskôr.“

5.      Výdavkové rozpočtové prostriedky

Európsky parlament a Rada žiadajú Komisiu, aby predložila opravný rozpočet, ak by rozpočtové prostriedky uvedené v rozpočte na rok 2009 nestačili na úhradu výdavkov v podpoložke 1a (Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť), podpoložke 1b (Kohézia pre rast a zamestnanosť), čo je možné v rámci súčasného právneho rámca odôvodniť vzhľadom na možné urýchlenie vykonávania štrukturálnych politík, ďalej v položke 2 (Zachovanie a riadenie prírodných zdrojov) a položke 4 (EÚ ako globálny partner).

Európsky parlament a Rada zvážia v tejto súvislosti zodpovedajúce financovanie akéhokoľvek prípadného návrhu, ktorý Komisia vypracuje v súvislosti s novými iniciatívami, predovšetkým pokiaľ ide o hospodársku krízu.“

______________________

JEDNOSTRANNÉ VYHLÁSENIA

A.     Vyhlásenia Európskeho parlamentu

1.      Hodnotenie položky 4

Európsky parlament žiada Komisiu, aby v rámci skúmania rozpočtu predložila hodnotenia situácie v rámci položky 4 s cieľom preskúmať úlohu EÚ ako globálneho partnera v kontexte viacerých rokov.“

2.           Platby a vykonávanie kohéznej politiky

Európsky parlament vyjadruje hlboké znepokojenie nad extrémne nízkou výškou platieb, ktorá je hlboko pod viacročným finančným rámcom, čo nezodpovedá skutočným výzvam, ktorým Európska únia čelí v súvislosti s hospodárskou krízou.

Predovšetkým je hlboko znepokojený neprijateľne nízkou úrovňou plnenia rozpočtových prostriedkov v oblasti kohéznej politiky, hoci ide o jednu zo základných politík Európskej únie.

Vyzýva Komisiu, ktorá je zodpovedná za plnenie týchto rozpočtových prostriedkov, a členské štáty, aby prijali všetky opatrenia, ktoré môžu zabezpečiť zodpovedajúce plnenie.“

B.       Vyhlásenie Komisie

Hodnotenie položky 4

„Vzhľadom na neexistenciu akejkoľvek rezervy v rámci výdavkového stropu položky 4 na roku 2009 Komisia uznáva, že schopnosť reagovať na nepredvídané krízy je značne obmedzená, a zaväzuje sa preto v roku 2009 predložiť rozpočtovému orgánu hodnotenie situácie v rámci položky 4, ku ktorému budú v prípade potreby priložené príslušné návrhy, pričom sa zohľadní vývoj politickej situácie, ako aj plnenie rozpočtu.“

________________________

Vyhlásenie Rady o

pozmeňujúcom návrhu č. 2/2009

Rada vyhlasuje, že odsúhlasením návrhu Komisie týkajúceho sa programov pre najviac odkázané osoby, ktorý sa nachádza v pozmeňujúcom návrhu č. 2/2009, nie je dotknutý výsledok preskúmania právneho základu, o ktorom sa v súčasnosti rokuje.

Vypustenie rozpočtového riadku pre program podpory konzumácie ovocia v školách je v súlade s tradičným stanoviskom Rady nevytvárať nové rozpočtové riadky pred schválením príslušného právneho základu. Týmto nie je dotknutý výsledok preskúmania právneho základu, o ktorom sa v súčasnosti rokuje.“

________________________

Jednostranné vyhlásenie Grécka, Talianska, Španielska a Portugalska

o mnohojazyčnosti

Grécko, Taliansko, Španielsko a Portugalsko opakujú svoju podporu zásadám mnohojazyčnosti a rovnakého zaobchádzania so všetkými jazykmi, pričom vyjadrujú svoje obavy týkajúce sa riadenia Komisie, pokiaľ ide o ochranu jazykovej rôznorodosti, a zdôrazňujú, že Komisia a všetky inštitúcie a orgány Európskej únie musia zabezpečiť, aby sa na úplné uplatňovanie týchto zásad poskytli dostatočné prostriedky.“

________________________

(1)

            KOM(2008) 450 z 18. júla 2008.


POSTUP

Názov

Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2009 po úpravách Rady (všetky oddiely)

Referenčné čísla

16257/2008 - C6-0457/2006– 2008/2026(BUD)

Gestorský výbor

  dátum oznámenia na schôdzi

BUDG4.12.2008

 

Žiadosť o predloženie stanoviska – dátum oznámenia na schôdzi

 

Spravodajcovia

  dátum menovania

Jutta Haug (Oddiel III)

24.1.2008

Janusz Lewandowski (Ostatné oddiely)

24.1.2008

Predchádzajúci spravodajca

 

Dátum prvého čítania EP

23.10.2008

Dátum rokovaní Rady

  Dátum predloženia záverov

 

Opravné listy

1/2009

2/2009

3/2009

 

 

Zmierovacie zasadnutie

21.11.200

 

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

4.12.2008

 

 

 

 

Dátum prijatia

4.12.2008

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

27

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Richard James Ashworth, Simon Busuttil, Paulo Casaca, Daniel Dăianu, Valdis Dombrovskis, Brigitte Douay, James Elles, Göran Färm, Szabolcs Fazakas, Salvador Garriga Polledo, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Jan Mulder, Gérard Onesta, Margaritis Schinas, László Surján, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Thijs Berman, Esther De Lange

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

 

Dátum predloženia

 

Poznámky (údaje, ktoré sú k dispozícii iba v jednej jazykovej verzii)

 

OPRAVNÉ LISTY

Číslo

Referenčné čísla

Dátum predloženia

Dátum oznámenia na schôdzi

1/2009

SEK(2008)/2435 – 13702/2008 – C6-0344/200810.09.2008

 

Číslo

Referenčné čísla

Dátum predloženia

Dátum oznámenia na schôdzi

2/2009

SEK(2008)2707 - 16259/2008 -C6-0458/200828.10.08

 

Číslo

Referenčné čísla

Dátum predloženia

Dátum oznámenia na schôdzi

3/2009

SEK(2008)2840 - 16260/2008 - C6-0459/200817.11.2008

 

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia