POROČILO o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2009, kakor ga je spremenil Svet (vsi oddelki)

8.12.2008 - (0000/2008 – C6‑0000/2008 – 2008/2026(BUD))

in pisnih predlogih sprememb št. 1/2009 (SEC(2008)2435 - 13702/2008 - C6-0344/2008), št. 2/2009 (SEC(2008)2707) in št. 3/2009 (SEC(2008)2840 končno) k predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2009
Oddelek I                     –  Evropski parlament
Oddelek II                    –  Svet
Oddelek III                   –  Komisija
Oddelek IV                   –  Sodišče
Oddelek V                    –  Računsko sodišče
Oddelek VI                   –  Evropski ekonomsko-socialni odbor
Oddelek VII                 –  Odbor regij
Oddelek VIII                –  Evropski varuh človekovih pravic
Oddelek IX                   –  Evropski nadzornik za varstvo podatkov
Del 1: Predlog resolucije
Odbor za proračun
Poročevalca: Jutta Haug (Oddelek III – Komisija)
Janusz Lewandowski (drugi oddelki)

Postopek : 2008/2026(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0486/2008

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2009, kakor ga je spremenil Svet (vsi oddelki) (0000/2008 – C6‑0000/2008 – 2008/2026(BUD)) in pisnih predlogih sprememb št. 1/2009 (SEC(2008)2435 - 13702/2008 - C6-0344/2008), št. 2/2009 (SEC(2008)2707) in št. 3/2009 (SEC(2008)2840 konč.) k predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2009

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju člena 272 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in člena 177 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

–   ob upoštevanju Sklepa Sveta 2000/597/ES, Euratom z dne 29. septembra 2000 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti[1],

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti[2],

–   ob upoštevanju medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju[3],

–   ob upoštevanju predloga splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2009, ki ga je Svet pripravil na seji dne 17. julija 2008 (C6–0309/2008),

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 23. oktobra 2008 o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2009, Oddelek III – Komisija (C6-0309/2008)[4] in pisnem predlogu spremembe št. 1/2009 (SEC(2008)2435 - 13702/2008 - C6–0344/2008) k predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2009,

–   ob upoštevanju resolucije z dne 23. oktobra 2008 o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2009, oddelek I – Evropski parlament, oddelek II – Svet, oddelek IV – Sodišče, oddelek V – Računsko sodišče, oddelek VI – Ekonomsko-socialni odbor, oddelek VII – Odbor regij, oddelek VIII – Evropski varuh človekovih pravic, oddelek IX – Evropski varuh osebnih podatkov (C6–0309/2008)[5],

–   ob upoštevanju pisnega predloga spremembe št. 2/2009 (SEC(2008)2707 - 16259/2008 - C6-0458/2008) in št. 3/2009 (SEC(2008)2840 - 16260/2008 - C6-0459/2008) k predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2009,

–   ob upoštevanju svojih dopolnitev in predlaganih sprememb z dne 23. oktobra 2008 k predlogu splošnega proračuna[6],

–   ob upoštevanju sprememb Sveta k dopolnitvam in predlaganim spremembam predloga splošnega proračuna, ki jih je sprejel Parlament (16257/2008 - C6 0457/2008),

–   ob upoštevanju izidov usklajevanja proračuna z dne 21. novembra 2008, vključno z izjavami, ki so priložene tej resoluciji,

–   ob upoštevanju izjave Sveta o izidu razprav o predlaganih spremembah in predlogih dopolnitev, ki jih je Parlament sprejel k predlogu splošnega proračuna,

–   ob upoštevanju člena 69 in Priloge IV svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A6 0486/2008),

Ključna vprašanja – izid usklajevanja, skupni zneski in pisni predlogi sprememb

1.  opozarja, da je svoje politične prednostne naloge za proračun 2009 najprej opredelil v resoluciji z dne 24. aprila 2007 o letni strategiji politik Komisije za leto 2009[7] in v resoluciji o proračunskem okviru in prednostnih nalogah za leto 2009[8] ter jih dodatno opredelil v resoluciji z dne 8. julija 2008 o proračunskem postopku za leto 2009: prvi premisleki o predhodnem predlogu proračuna za leto 2009 in mandat za usklajevanje, Oddelek III – Komisija[9]; poudarja, da so te politične prednostne naloge, ki so bile dokončno izražene v resoluciji z dne 23. oktobra 2008 o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2009, Oddelek III – Komisija[10], temeljna načela pristopa Evropskega parlamenta k proračunskemu usklajevanju s Svetom glede proračuna za leto 2009;

2.  pozdravlja splošni dogovor o proračunu za leto 2009, ki je bil dosežen na rednem usklajevalnem sestanku o proračunu s Svetom dne 21. novembra 2008, zlasti glede financiranja instrumenta za hrano; ne glede na to izraža izjemno zaskrbljenost zaradi možnih posledic gospodarske recesije za evropske državljane in v zvezi s tem obžaluje, da na usklajevalnem sestanku Komisija ni želela razkriti informacij o tem, kakšne so možne proračunske posledice njenega prihodnjega predloga o reševanju gospodarske krize;

3.  je seznanjen s sporočilom Komisije Evropskemu svetu z dne 26. novembra leta 2008 "Evropski načrt za oživitev gospodarstva"(KOM(2008) 800 konč.) in:

– poudarja, da bo ta načrt, če bo sprejet, imel velike posledice za proračun za leto 2009 in od Komisije zahteva, da natančneje pojasni te posledice in Evropskemu parlamentu kot veji proračunskega organa zagotovi dodatne podrobnejše informacije o področju uporabe njenega predloga in o konkretnih številkah, ki zadevajo izvrševanje, zlasti finančno načrtovanje;

– se zavezuje, da bo preučil omenjene proračunske posledice, in ponovno opozarja, da sta se Parlament in Svet v izjavi, sprejeti na usklajevalnem sestanku, zavezala k temu, da je treba z ustreznimi finančnimi sredstvi odgovoriti na sedanjo gospodarsko krizo;

– poziva Komisijo in Evropsko investicijsko banko, naj redno poročata o svojih dejavnostih za preprečevanje gospodarske krize;

4.  vztraja, da se zaradi sedanje krize ne sme odlašati z zelo potrebnim preusmerjanjem sredstev k "zelenim" naložbam, ampak mora biti gospodarska kriza dodatna spodbuda za okrepitev takšnega preusmerjanja;

5.  ponovno opozarja, da so v sedanjih gospodarskih razmerah pobude za trajnostni razvoj, povečanje delovnih mest, za podporo malih in srednjih podjetij ter za podporo raziskav in inovativnosti izjemno pomembne in jih je treba v proračunu Unije za leto 2009 določiti kot najpomembnejše prednostne naloge; glede tega meni, da je treba podporo koheziji med regijami obravnavati kot ključen dejavnik za spodbujanje gospodarske rasti po vsej Uniji; meni, da je bistveno, da politična zavezanost k napredku pri obravnavanju podnebnih sprememb in k zagotavljanju večje varnosti evropskim državljanom postane tudi prednostna naloga proračuna, ki mora biti tudi jasno razvidna v okviru proračuna EU; poudarja, da mora biti Unija v letu 2009 in v naslednjih letih pripravljena uresničiti svojo vlogo globalnega akterja, zlasti ob upoštevanju sedanjih izzivov, kot so vse višje cene hrane;

6.  podpira pisni predlog spremembe št. 1 k predhodnemu predlogu proračuna za leto 2009, zlasti ker se zdi, da nekoliko bolj ustreza dejanskim potrebam v razdelku 4 kot predhodni predlog proračuna; je seznanjen s pisnim predlogom spremembe št. 2/2009 in njegovimi običajnimi značilnostmi, ki vključujejo posodobitev številk v okviru napovedi odhodkov za kmetijstvo v predhodnem predlogu proračuna; je seznanjen s pisnim predlogom spremembe št. 3/2009, ki obravnava kritje stroška (1,06 milijona EUR) – v okviru proračuna Sveta – za skupino za premislek, ki jo je ustanovil Evropski svet dne 15. in 16. oktobra 2008;

7.  ob upoštevanju skupnih zneskov določa končno raven odobrenih sredstev za prevzem obveznosti na xxx.xxx milijonov EUR; določa skupno raven plačil na 116.096 milijonov EUR, kar je enako 0,89 % BND EU; ugotavlja, da to dopušča precejšnjo rezervo v višini 7.762 milijonov EUR pod zgornjo mejo za plačila za večletni finančni okvir za leto 2009; opozarja na skupno zavezanost obeh vej proračunskega organa, da je treba nemudoma zagotoviti dodatna sredstva za plačila, zlasti za hitrejše izvajanje strukturnih politik med proračunskim letom;

8.  je pripravljen sprejeti raven plačil, o čemer je bil s Svetom kot del skupnega svežnja sprejet dogovor na usklajevalnem sestanku dne 21. novembra 2008, vendar kljub temu izraža vse večjo zaskrbljenost zaradi nizke ravni plačil in posledičnega neskladja med ravnijo sredstev za prevzem obveznosti in sredstev za plačila, ki bo v letu 2009 najvišje doslej; opozarja na nevarnost, da bodo prihodnji proračuni nerealistični, če se ta trend ne bo ustavil; opozarja, da je skupna raven neporavnanih obveznosti (reste à liquider – RAL) dosegla 139.000 milijonov EUR že v letu 2007;

9.  poudarja, da se s predhodnim predlogom spremembe proračuna št. 10 (KOM(2008)0693), ki ga je Komisija sprejela 31. oktobra 2008, zmanjšujejo odobrena sredstva za plačila v proračunskih vrsticah iz razdelkov 1a, 1b, 2, 3b in 4 v skupni vrednosti 4.891,3 milijona EUR; obenem ugotavlja, da zahteva Komisije glede globalnega prerazporejanja sredstev za leto 2008 znaša 631 milijonov EUR za plačila v primerjavi s 426 milijoni v proračunskem letu 2007, medtem ko zadeva 95 proračunskih vrstic v letu 2008 v primerjavi s 65 proračunskimi vrsticami v okviru globalnega prerazporejanja v proračunu za leto 2007; izraža prepričanje, da bo to prerazporejanje na področju plačil v proračunu za leto 2008 vsekakor vplivalo na raven plačil, ki jo je treba zagotoviti v proračunu za leto 2009;

10. zato meni, da je bistveno zagotoviti takojšnjo razpoložljivost višjih sredstev za plačila s predlogi spremembe proračuna, če se bo izkazalo, da obstoječa sredstva v proračunu za leto 2009 ne zadostujejo, in opozarja na ustrezne obveznosti treh institucij v okviru skupne izjave o tem, sprejete na usklajevalnem sestanku;

11. poudarja ključni pomen učinkovitega izvrševanja proračuna in zmanjševanja neporavnanih obveznosti zaradi zelo skromne skupne ravni plačil; poziva Komisijo in države članice, naj storijo vse, kar je v njihovi moči, zlasti za izvrševanje vrstic iz razdelka 1b večletnega finančnega okvira, ker se iz tega podrazdelka financirajo ne le številne pomembne politike in dejavnosti za obravnavanje podnebnih sprememb, temveč se s temi sredstvi podpirajo tudi pobude za povečanje števila delovnih mest, kar prispeva h gospodarski rasti; poudarja, da je treba izboljšati in poenostaviti ukrepe, da se pospeši izvajanje strukturnih in kohezijskih skladov, ter poziva Komisijo, da v okviru veljavnega pravnega okvira pospešeno pripravi oceno o upravljanju in kontrolnih sistemih v državah članicah ter s tem prispeva k lažjemu začetku izvajanja najpomembnejših projektov; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je Komisija na osnovi dokazov sredstva, namenjena Bolgariji, zmanjšala za 220 milijonov EUR; poziva Komisijo, naj Bolgarijo in Romunijo podpre pri izvajanju reform;

12. vztraja, da Komisija sprejme ustrezne politične in upravne ukrepe, da bo mogoče konkretno ukrepanje na podlagi skupne izjave o izvajanju kohezijske politike, sprejete na usklajevalnem sestanku 21. novembra 2008; se zavezuje, da bo še pred koncem marca 2009 ocenil, ali je bil dosežen ustrezen napredek;

13. pozdravlja dogovor, ki je bil dosežen na usklajevalnem sestanku, o dodelitvi 1 milijarde EUR v treh letih iz proračuna za leto 2007 za financiranje instrumenta za hrano; ugotavlja, da se bo delež v višini 420 milijonov EUR financiral z novimi sredstvi v okviru instrumenta prilagodljivosti, medtem ko se bo iz rezerve za nujno pomoč namenilo 340 milijonov EUR, delno s spremembo točke 25 medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju; priznava, da bo ostanek v višini 240 milijonov EUR zagotovljen s prerazporejanjem sredstev znotraj razdelka 4, vendar od Komisije pričakuje, da bo predstavila revidiran finančni program za zagotovitev urejenega povečanja zneskov, načrtovanih do leta 2013, kljub temu prerazporejanju;

14. ponovno izraža prepričanje, da ukrepi na področju pomembnih sprememb še vedno niso dovolj vključeni v proračun EU, zato bo podprl vsa prizadevanja za povečanje in zbiranje ustreznih finančnih sredstev, namenjenih spodbujanju evropske vodilne vloge pri obravnavanju posledic podnebnih sprememb; ponovno poziva Komisijo, kot je to storil že v prvi obravnavi, naj do 15. marca 2009 predstavi ambiciozen načrt za izboljšanje proračunske zmogljivosti za obravnavanje podnebnih sprememb; želi si natančno preučiti vprašanje, ali je sistem za trgovanje z emisijami mogoče obravnavati kot potencialen vir na ravni EU v prihodnosti;

15. poudarja, da bo proračun za leto 2009 povečal varnost in zaščito državljanov EU z okrepitvijo povezanih ukrepov in politik, ki se v glavnem nanašajo na konkurenčnost, mala in srednje velika podjetja, transport in zanesljivo oskrbo z energijo, pa tudi na varovanje zunanjih meja;

16. je bil seznanjen s pismom Komisije o izvedljivosti v zvezi z dopolnitvami predloga proračuna, ki jih je Parlament sprejel v prvi obravnavi; kot nesprejemljivo ocenjuje dejstvo, da je Komisija predstavila ta dokument v tako pozni fazi postopka, s čimer je močno omejila njegovo uporabnost; vztraja, da je treba več pomembnim političnim vprašanjem nameniti ustrezno mesto v proračunu Unije; je sklenil ustvariti nove proračunske vrstice za podnebne spremembe, zakon o malem gospodarstvu, finančni instrument za prilagajanje ribiških flot na gospodarske posledice visokih cen goriva, za strategijo EU na Baltskem morju ter za pomoč za sanacijo in obnovo Gruzije; se je odločil, da v drugi obravnavi proračuna upošteva nekatere pripombe Komisije; ne glede na to bo vztrajal pri svojih odločitvah iz prve obravnave, zlasti v primerih, kjer je bilo že prej vloženo dovolj časa in prizadevanja za pripravo ocene o tem, kako je mogoče na najboljši način izvajati dopolnitve Parlamenta, kar velja za pilotne projekte in pripravljalne ukrepe;

17. pozdravlja prizadevanje Komisije za boljšo predstavitev njenih dokumentov o finančnem načrtovanju in želi še enkrat poudariti, da v prihodnje pričakuje, da bodo vse spremembe na področju finančnega načrtovanja Komisije jasno opredeljene v dokumentih o načrtovanju, ki jih je treba predstaviti v skladu s točko 46 medinstitucionalnega sporazuma;

18. države članice opominja na njihove obveznosti v zvezi z nacionalnimi izjavami o upravljanju iz točke 44 medinstitucionalnega sporazuma; tudi Komisijo opominja na njene obveznosti v zvezi s tem, zlasti kar zadeva politično podporo, ki jo je obljubila za to pobudo, vendar obljube še ni uresničila;

19. poudarja, da zmanjšanje sredstev v proračunskih vrsticah za upravne odhodke nekaterih večletnih programov za leto 2009, ki ga je vzpostavil proračunski organ, nikakor ne sme povzročiti splošnega zmanjšanja sredstev za zadevne programe, ki se določijo v postopku soodločanja; meni, da je samoumevno, da bi morala Komisija primanjkljaj zaradi omenjenega zmanjšanja sredstev nadomestiti v naslednjih letih programskega obdobja, po možnosti v operativnih vrsticah programov;

Posebna vprašanja

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo

20. v zvezi z Evropskim inštitutom za inovacije in tehnologijo potrjuje svojo odločitev, sprejeto v okviru proračuna za leto 2008, za vključitev tega inštituta v politično področje "Raziskave" in financiranje njegove upravne strukture (glede na upravno naravo) iz sredstev v razdelku 5 večletnega finančnega okvira; v skladu s tem je sklenil ustrezno spremeniti proračunsko nomenklaturo;

Program za sadje v šolah

21. obžaluje, da je Svet že drugo leto zapored zavrnil predlog dopolnitve Parlamenta, ki zadeva odprtje nove vrstice 05 02 08 12 – Program za sadje v šolah; kljub temu pozdravlja politični dogovor s Svetom o pravni podlagi za ta program; pričakuje, da se bo program začel izvajati, takoj ko bo sprejeta pravna podlaga, in sicer pravočasno za šolsko leto 2009/2010, kot je zahteval Evropski parlament, Svet pa se je v političnem sporazumu s to zahtevo strinjal; zato obžaluje, da Svet ni sprejel predloga Komisije, da se v proračun že vnese zaznamek ("p.m.");

Program pomoči v hrani za najbolj ogrožene osebe v Evropski uniji

22. odobrava predlog za financiranje, ki ga je pripravila Komisija in potrdil Svet in s katerim naj bi izboljšali obstoječi program razdeljevanja hrane najbolj ogroženim osebam v Uniji; ta predlog predvideva povečanje proračuna v letu 2009 za dve tretjini, na približno 500 milijonov EUR, in razširitev ponudbe proizvodov, ki se razdeljujejo;

Politika komuniciranja

23. obžaluje nenehno pomanjkanje doslednosti in skladnosti v komunikacijskih ukrepih Komisije; izraža upanje za vzpostavitev ustrezne ravni usklajevanja pri predstavljanju politike komuniciranja, da se omogoči razvoj prepoznavne blagovne znamke EU, ki bi se lahko uporabljala pri vseh komunikacijskih ukrepih, ne glede na to, kdo jih izvaja (to so lahko različni generalni direktorati Komisije ali celo različne institucije EU); v zvezi s tem pozdravlja izjavo o partnerstvu za komuniciranje o Evropi, ki so jo 22. oktobra 2008 podpisali Evropski parlament, Svet in Komisija;

24. poudarja, da so v okviru skupne izjave Evropski parlament, Svet in Komisija opredelili informacijsko kampanjo za evropske volitve leta 2009 kot najpomembnejšo medinstitucionalno prednostno nalogo na področju komuniciranja, zato Komisijo poziva k celovitemu sodelovanju pri tej kampanji, kar vključuje dodelitev ustreznih finančnih sredstev za to prednostno nalogo;

Razdelek 4

25. znova izraža obžalovanje v zvezi s stalnim pritiskom na razdelek 4, saj njegove razpoložljive razlike ne zadoščajo za to, da se brez ogrožanja tradicionalnih prednostnih nalog financirajo nove, ki so se pojavile med letom; ponovno izraža zaskrbljenost, da sedanja razpoložljiva sredstva iz tega razdelka Uniji ne omogočajo prevzema vloge globalnega akterja, čeprav so bile večkrat izražene takšne namere; poziva Komisijo, naj predstavi oceno razmer v zvezi z razdelkom 4, da se preuči proračunska zmožnost Unije za prevzem vloge globalnega partnerja ne le v okviru omejitev letnih proračunskih postopkov, ampak tudi v večletnem okviru; izraža bojazen, da se bo verodostojnost Unije v tretjih državah lahko nepreklicno zmanjšala, če proračunski organ nekaj let zapored ne bo sposoben zagotoviti ustreznega financiranja svojih političnih zavez;

26. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da bodo odobrena sredstva za prevzem obveznosti za Palestino v letu 2009 znašala 300 milijonov EUR, kar je za 21 % manj v primerjavi s sredstvi v proračunu za leto 2008 po prerazporeditvi; zato se zaveda, da bo Komisija verjetno predstavila zahtevke za prerazporeditev v letu 2009 zaradi povečanja odobrenih sredstev za Palestino, in ponovno poziva k pripravi dobrih in realističnih predlogov med proračunskimi postopki, da se čim bolj preprečijo prerazporeditve precejšnjih sredstev med poglavji;

27. ugotavlja, da bodo odobrena sredstva za pomoč Kosovu zadoščala le za sledenje razvoju reform in naložb; želi opozoriti na svoje številne zaveze k pravilnemu upravljanju in izvajanju pomoči EU za Kosovo;

28. pozdravlja dejstvo, da se je Unija odločila prispevati k obnovi Gruzije in je obljubila finančno pomoč v višini do 500 milijonov EUR v treh letih, če bodo izpolnjeni nekateri politični pogoji; opozarja na svojo namero, da se pomoč EU za Gruzijo vzpostavi v ločeni proračunski vrstici v okviru evropskega sosedskega in partnerskega instrumenta, in poziva Komisijo, naj Evropskemu parlamentu zagotovi reden pregled sredstev, ki se v okviru različnih instrumentov namenijo kot del skupnega zneska pomoči;

29. z zadovoljstvom ugotavlja, da se je Unija zavezala k reševanju vprašanja glede vse višjih cen hrane v državah v razvoju in da je bil končno dosežen sporazum o financiranju instrumenta za hrano ter da sta bila zagotovljena dopolnjevanje z Evropskim razvojnim skladom in prepoznavnost pomoči EU; kljub temu znova obžaluje, da je bilo zaradi omejenih razpoložljivih razlik v razdelku 4 mogoče del proračunskih sredstev za financiranje instrumenta za hrano zbrati samo s prerazporejanjem sredstev znotraj tega razdelka;

30. je seznanjen z vse večjo vsoto sredstev EU, ki so posredovana prek mednarodnih organizacij; ponovno poziva Komisijo, naj si na vse moči prizadeva za pridobitev čim več informacij o zunanjih in notranjih revizijah institucij in programov, ki prejemajo sredstva EU;

31. je odločen, da bo ohranil svoje stališče s prve obravnave glede spodbujanja gospodarskega razvoja turške skupnosti na Cipru; pozdravlja podporo za izkop, identifikacijo in vrnitev posmrtnih ostankov pogrešanih oseb na Cipru in prevzema spremljanje njihovega izvajanja;

Razdelek 5

32. sprejme odločitev o ohranitvi manjšega zneska za upravne odhodke Komisije (razdelek 5) v rezervo, in sicer na področju odhodkov za osebje in zgradbe, dokler ne bodo izpolnjeni dogovorjeni pogoji; verjame, da bi moral biti ob upoštevanju dosedanjega dobrega dela Komisije v zvezi z zagotavljanjem zahtevanih informacij skupni obseg te rezerve na razpolago za upravljanje v operativnem smislu, kar hkrati zagotavlja politično osredotočenost na uresničevanju potrebnih rezultatov;

33. znova in v celoti zagovarja svoje stališče iz prve obravnave glede "drugih institucij", vključno z odločitvijo o namenitvi več proračunskih sredstev za odhodke za zgradbe na začetku leta 2009; poudarja, da je ta pristop, kljub nekoliko višjim stroškom na začetku, nedvoumno dolgoročno gospodarnejša rešitev za davkoplačevalce;

34. še naprej bo natančno spremljal učinke oblikovanja izvajalskih agencij in nenehnega širjenja njihovih nalog na starševske generalne direktorate, ki so bili odgovorni za izvajanje ustreznih programov, preden so to odgovornost prevzele izvajalske agencije; je seznanjen z dejstvom, da bo osebje, namenjeno izvajalskim agencijam, v letu 2009 preseglo številko 1300, zato od Komisije pričakuje, da to upošteva in spoštuje svojo napoved o številu mest, ki se bodo v letu 2009 sprostila v posameznih generalnih direktoratih;

Pravna ureditev urada OLAF

35. poudarja, da je treba okrepiti učinkovitost Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF), prav tako je seznanjen z namero Komisije, da na začetku leta 2009 predstavi delovni dokument glede razjasnitve pravnega okvira misije tega urada; ponovno poziva Svet, naj predloži koledar pogajanj s Parlamentom v zvezi s predlogi Komisije o Uredbi (ES) št. 1073/1999 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. maja 1999 glede preiskav Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF)[11];

Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi

36. v zvezi s pilotnimi projekti in pripravljalnimi ukrepi predlaga vrsto pobud in inovativnih projektov, ki ustrezajo dejanskim potrebam državljanov Unije; je sprejel odločitev o dodelitvi 124,4 milijona EUR za pilotne projekte in pripravljalne ukrepe za proračunsko leto 2009, kar je znotraj okvira skupne zgornje meje (140 milijonov EUR) za takšne projekte/ukrepe v skladu z medinstitucionalnim sporazumom;

37. meni, da je končni paket pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov, sprejet za leto 2009, uravnotežen in celovit, ter od Komisije pričakuje, da bo izvajala projekte izjemno skrbno in predano; ne pričakuje nepredvidenih ovir pri izvajanju dogovorjenih pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov, saj je bilo od predstavitve predhodnega predloga proračuna, ki je bila spomladi 2008, v okviru Parlamenta in Komisije in tudi med obema institucijama že opravljeno odlično pripravljalno delo;

38. pričakuje, da bo Komisija poročala tudi o izvajanju predlaganih pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov, ki niso bili vključeni v proračun za leto 2009, ker je bilo ocenjeno, da so že zajeti v veljavni pravni podlagi; izraža pripravljenost natančno spremljati izvajanje teh projektov in ukrepov v okviru njihove ustrezne pravne podlage med proračunskim letom 2009;

Decentralizirane agencije

39. še vedno zagovarja svoje stališče iz prve obravnave o ponovni vzpostavitvi zneskov predhodnega predloga proračuna za decentralizirane agencije; vztraja, da bi morali omogočiti agencijam, ki so v veliki meri odvisne od prihodkov iz pristojbin, da še vedno uporabljajo instrument namenskih prejemkov, saj jim to omogoča potrebno proračunsko prožnost; zato se je odločil ponovno vzpostaviti svoje dopolnitve iz prve obravnave;

40. sprejme odločitev o ohranitvi povečanja zneskov za stroške iz poslovanja agencije Frontex, da se omogoči delovanje stalnih misij vse leto; prav tako se odloči za ohranitev višjih zneskov za obravnavanje nezakonitega priseljevanja, vključno z okrepitvijo Evropskega sklada za begunce, ki spodbuja solidarnost med državami članicami;

41. glede na pričakovano spremembo nalog nadzornega organa za Galileo se je odločil, da do sprejetja revidirane pravne podlage v rezervi ohrani tretjino sredstev za stroške iz poslovanja in da v skladu z dogovorom s Komisijo zmanjša število delovnih mest s 50 na 23 ter zato spremeni znesek za upravne stroške tega organa; od Komisije pričakuje, da bo do 31. januarja 2009 predstavila spremenjen predlog;

42. glede na prenos izvajanja programa Tempus iz Evropske fundacije za usposabljanje k Izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo sprejme odločitev, da do sprejetja nove pravne podlage, ki bo ponovno opredelila naloge Evropske fundacije za usposabljanje, v rezervi ohrani zneske, ki zadostujejo za 17 začasnih in 7 pogodbenih delovnih mest za to fundacijo;

43. sprejme odločitev, da v rezervi ohrani 10 % zneskov za upravne stroške Evropske agencije za varnost hrane, dokler ne bo obveščen o rezultatih raziskave o zadovoljstvu osebja, ki je bila izvedena leta 2007, in o ukrepih , sprejetih za izvrševanje zaključkov te raziskave, in dokler pristojni odbor ne da jasnega znaka za sprostitev te rezerve;

44. je bil seznanjen z visokim presežkom Urada za usklajevanje na notranjem trgu za leto 2008 v višini skoraj 300 milijonov EUR; poziva Komisijo, naj premisli o nadaljnjih ustreznih ukrepih in o tem, ali bi bilo primerno, da se vsi presežki tega urada, ki so neposredna posledica notranjega trga, prenesejo nazaj v proračun EU;

45. poudarja, da je zelo pomembno upoštevati točko 47 medinstitucionalnega sporazuma; poziva Komisijo, naj sodeluje s proračunskim organom pri opredelitvi ustreznega natančnega postopka za izvajanje;

46. kot bistveno ocenjuje izjavo Komisije, ki je vključena v sporočilu z dne 11. marca 2008 "Evropske agencije – smernice za prihodnost" (KOM(2008)0135), da do zaključka trajajočega postopka ocenjevanja ne bo predlagala ustanovitve nobene nove decentralizirane agencije; pozdravlja pozitiven pristop Sveta glede ustanovitve medinstitucionalne delovne skupine o prihodnosti decentraliziranih agencij v skladu s predlogom Komisije in pričakuje, da se bo skupina prvič sestala čim prej;

o

o o

47. naroči svojemu predsedniku, naj razglasi, da je bil proračun dokončno sprejet, in poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

48. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Sodišču, Računskemu sodišču, Ekonomsko-socialnemu odboru, Odboru regij, evropskemu varuhu človekovih pravic, evropskemu varuhu osebnih podatkov ter drugim zadevnim organom.

PRILOGA

IZJAVE, O KATERIH JE BIL DOSEŽEN DOGOVOR NA USKLAJEVALNEM SESTANKU

21. NOVEMBRA 2008

Skupna izjava

o financiranju instrumenta za hitro odzivanje na hitro naraščajoče cene hrane v državah v razvoju

Evropski parlament in Svet:

- sta se seznanila s predlogom Komisije[1] o ustanovitvi instrumenta za hitro odzivanje na hitro naraščajoče cene v državah v razvoju (v nadaljnjem besedilu: instrument za hrano);

- sta se seznanila z zahtevo Komisije po dodelitvi ene milijarde EUR za instrument za hrano;

- sta se dogovorila o financiranju instrumenta za hrano za obdobje treh let v okviru razdelka 4 večletnega finančnega okvira.

Evropski parlament, Svet in Komisija soglašajo, da se financiranje instrumenta za hrano izvede na naslednji način:

- Celotni znesek ene milijarde EUR, na voljo v dodeljenih sredstvih za instrument za hrano, se razdeli: 262 milijonov EUR v letu 2008, 568 milijonov EUR v letu 2009 in 170 milijonov EUR v letu 2010.

* * *

- Znesek 240 milijonov EUR v odobritvah za prevzem obveznosti bo prerazporejen znotraj razdelka 4 za instrument za stabilnost (proračunski člen 19 06 01 01), od tega 70 milijonov EUR v letu 2009. V zvezi s prerazporeditvami za leto 2010 naj Komisija predstavi revidirani finančni načrt, s čimer bi se zagotovilo urejeno povečanje načrtovanih zneskov za obdobje 2010–2013 ob nespremenjeni letni stopnji.

Kriza, povezana z naraščanjem cen hrane, je nova in objektivna okoliščina v smislu točke 37 medinstitucionalnega sporazuma, ki upravičuje prerazporeditev sredstev iz nenačrtovanega instrumenta za odziv na krizo.

- Znesek 420 milijonov EUR v odobritvah za prevzem obveznosti bo zagotovljen z uporabo sredstev instrumenta prilagodljivosti v proračunu za leto 2009.

- Znesek 340 milijonov EUR v odobritvah za prevzem obveznosti bo zagotovljen iz rezerve za nujno pomoč, in sicer:

· znesek 22 milijonov EUR iz sredstev, ki so še na voljo v poračunu za leto 2008;

· znesek 78 milijonov EUR iz sredstev, ki so odobrena za leto 2009;

· znesek 240 milijonov EUR z enkratnim povečanjem zneska rezerve za nujno pomoč, odobrene za leto 2008.

* * *

- Komisija bo predlagala spremembo medinstitucionalnega sporazuma o proračunski disciplini in dobremu finančnemu poslovodenju z dne 17. maja 2006, kar zadeva točko 25, da bi se zagotovilo dodatno financiranje, potrebno za predlagani instrument za hrano. Enkratno povečanje odobritev za prevzem obveznosti za rezervo za nujno pomoč za leto 2008 bo zakonsko določeno v skupnem sklepu treh institucij o spremembi medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006.

- Proračunski organ bo potrebne spremembe vključil v proračuna za leto 2008 in 2009. Dodatni znesek 240 milijonov EUR za leto 2008 v dodeljenih sredstvih bo vključen v proračun za rezervo za nujno pomoč, dodana pa bo tudi proračunska vrstica za instrument za hrano. Znesek 490 milijonov EUR za leto 2009 v dodeljenih sredstvih in 450 milijonov v plačilih bo vključen v proračunsko postavko za instrument za hrano. Proračunska vrstica za instrument za stabilnost (proračunska vrstica 19 06 01 01) bo zmanjšana za 70 milijonov EUR v dodeljenih sredstvih za leto 2009, in sicer na 134 769 000 EUR.

- Komisija bo predložila ustrezne zahteve za prenos sredstev iz rezerve za nujno pomoč v letih 2008 in 2009.

- Prerazporeditev v okviru razdelka 4, dogovorjeno za leto 2010, bo Komisija vključila v finančni načrt za obdobje 2010–2013, ki naj bi bil predstavljen januarja 2009 v skladu s točko 46 medinstitucionalnega sporazuma.

- Predvideni znesek plačil za instrument za hrano naj bi znašal 450 milijonov EUR v letu 2009, 350 milijonov EUR v letu 2010 ter 200 milijonov EUR v letu 2011 in v naslednjih letih, če bo proračunski organ v okviru posameznih letnih proračunskih postopkov te zneske odobril.

* * *

Evropski parlament, Svet in Komisija soglašajo, da se v tem izjemnem primeru in samo za leto 2008 spremeni točka 25 medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006, tako da se poveča znesek za rezervo za nujno pomoč na 479 218 000 EUR za leto 2008. Te institucije potrjujejo, da ta izjemna sprememba točke 25 medinstitucionalnega sporazuma nikakor ne pomeni precedensa.

* * *

Dogovorile so se, da se medinstitucionalni sporazum za rezervo za nujno pomoč spremeni tako, da se na koncu prvega pododstavka točke 25 medinstitucionalnega sporazuma doda naslednji stavek:

"Ta znesek se izjemoma poveča na 479 218 000 EUR za leto 2008 v tekočih cenah."

* * *

Dogovor iz te skupne izjave bo prenesen v uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o instrumentu za hrano s spremembo ustreznih delov, ki se nanašajo na proračunske posledice, da bi dokončno oblikovali besedilo v prvi obravnavi. Komisija bo zagotovila ustrezno tehnično pomoč.

_____________________

Izjave

1.      Usklajevanje pomoči Skupnosti (instrument za hrano in ERS)

"Evropski parlament, Svet in Komisija ponovno potrjujejo, da je treba zagotoviti usklajenost in doslednost na področju razvojne pomoči, še zlasti glede uporabe sredstev skladov.

Upoštevajoč dejstvo, da so države AKP lahko upravičene do pomoči EU iz splošnega proračuna Evropske unije in iz Evropskega razvojnega sklada, navedene tri institucije izjavljajo, da je treba pri izvajanju instrumenta za hitro odzivanje na naraščanje cen v državah v razvoju (v nadaljnjem besedilu: instrument za hrano) nameniti posebno pozornost usklajevanju te pomoči iz različnih virov, da se zagotovijo čim večja sinergija in čim boljši rezultati.

V tej zvezi bi bilo tudi treba spodbujati države AKP, daj cilje in prednostne naloge iz programov, ki se nanašajo na prihodnje sodelovanje v okviru ERS, po potrebi prilagodijo ob zagotavljanju usklajenosti in komplementarnosti s cilji iz instrumenta za hrano.

Komisija naj predstavi seznam programov, financiranih iz ERS, ki lahko vključujejo elemente, povezane z zanesljivo preskrbo s hrano."

2.      Boljša prepoznavnost pomoči Skupnosti

"Evropski parlament in Svet poudarjata, da je skrb Evropske unije za prepoznavnost pomoči Skupnosti v tretjih državah upravičena in bi jo bilo treba v celoti upoštevati pri donatorstvu v večletnem okviru. Zaradi ohranitve javne in politične podpore za zunanje ukrepe EU pozivata Komisijo, naj ob PPP za leto 2010 predstavi poročilo s seznamom pobud, sprejetih za izboljšanje prepoznavnosti zunanje pomoči EU, še zlasti pri izvajanju te pomoči prek mednarodnih organizacij, ne da bi s tem ogrozili njeno uspešnost in učinkovitost."

3.      Izvajanje kohezijske politike

"Brez prejudiciranja prihodnjih predlogov Komisije v zvezi z gospodarsko recesijo Evropski parlament, Svet in Komisija:

- priznavajo, da bi bila – glede na izzive, ki so posledica sedanje gospodarske recesije – pospešena uporaba sredstev strukturnih skladov in kohezijskega sklada v okviru zgornjih meja večletnega finančnega okvira za obdobje 2007–2013 koristna za gospodarstvo;

- priznavajo, da v sedanjem okviru nadzora ni mogoče izvajati vmesnih plačil, dokler ni ocenjeno, da so sistemi za upravljanje in nadzor v državah članicah skladni z zahtevami, in dokler najpomembnejših projektov ne sprejme Komisija;

- države članice spodbujajo, naj čim prej predložijo opis sistemov za upravljanje in nadzor ter ocene skladnosti in tako Komisiji omogočijo, da jih začne nemudoma analizirati.

V okviru tega Evropski parlament in Svet:

- pozivata Komisijo, naj v obstoječem pravnem okviru sprejme potrebne ukrepe za hitro oceno najbolj kritičnih vidikov sistemov za upravljanje in nadzor, da se omogoči izvedba vmesnih plačil;

- pozivata Komisijo, naj pospeši pregled prijav za najpomembnejše projekte, da se pospeši njihov začetek ter z njimi povezana vmesna plačila;

- pozivata Komisijo, naj tesno sodeluje z državami članicami, da bi čim prej dosegli soglasje o vseh vidikih skladnosti sistemov za upravljanje in nadzor;

- pozdravljata dejstvo, da Komisija prek posodobljenih zbirnih tabel o sistemih za upravljanje in nadzor ter pomembnejših projektih redno obvešča organa, pristojna za proračun;

- pozivata Komisijo, naj vsak mesec organoma, pristojnima za proračun, predloži poročilo o odobritvi sistemov za upravljanje in nadzor, pomembnejših projektov ter izplačil vmesnih plačil za vse države članice;

- Komisijo pozivata, naj skupaj s PPP predloži poročilo o izvajanju zaradi proračunskega postopka in postopka razrešnice;

- pozivata Računsko sodišče in organ, ki da razrešnico, naj pri ocenjevanju upravljanja sredstev EU upoštevata to zadevo in večletno naravo nadzornih dejavnosti Komisije.

Evropski parlament ugotavlja, da so potrebne strukturne izboljšave in ukrepi za poenostavitev, da bi se izognili ponavljajočemu se pojavu nezadostne porabe in zagotovili, da se odobritve plačil določijo urejeno v primerjavi z odobritvami za prevzem obveznosti, kot v svojih poročilih opozarja Računsko sodišče."

4.      Agencije

"Evropski parlament in Svet sta privolila v predlog Komisije o ustanovitvi medinstitucionalne delovne skupine za agencije in zahtevala, da se ta čim prej prvič sestane."

5.      Odobritve plačil

"Evropski parlament in Svet pozivata Komisijo, naj predloži spremembo proračuna, če odobritve v proračunu za leto 2009 ne bi zadostovale za kritje odhodkov v podrazdelku 1a (Konkurenčnost za rast in zaposlovanje), podrazdelku 1b (Kohezija za rast in zaposlovanje), kolikor bi bilo to upravičeno znotraj sedanjega pravnega okvira na podlagi možne pospešitve izvajanja strukturnih politik, razdelku 2 (Ohranjanje in upravljanje naravnih virov) in razdelku 4 (EU kot globalni partner).

Evropski parlament in Svet bosta v zvezi s tem preučila možnost ustreznega financiranja vseh predlogov za nove pobude, zlasti v zvezi z gospodarsko krizo, ki bi jih lahko predložila Komisija."

______________________

ENOSTRANSKE IZJAVE

A.     Izjave Evropskega parlamenta

1.      Ocena razdelka 4

"Evropski parlament poziva Komisijo, naj v okviru proračunskega pregleda predstavi oceno stanja v zvezi z razdelkom 4, da bi preučila in revidirala vlogo EU kot globalnega partnerja v večletnem okviru."

2.           Plačila in izvajanje kohezijske politike

"Evropski parlament izraža globoko zaskrbljenost zaradi izredno nizke ravni plačil, ki je veliko nižja od večletnega finančnega okvira, kar ni združljivo z dejanskimi izzivi Evropske unije v času gospodarske krize.

Zlasti izraža globoko zaskrbljenost zaradi nesprejemljivo nizke ravni izvrševanja proračunskih sredstev za kohezijsko politiko, čeprav gre za eno od temeljnih politik Evropske unije.

Poziva Komisijo, države članice, odgovorne za izvrševanje teh proračunskih sredstev, naj sprejmejo vse možne ukrepe za zagotovitev ustreznega izvrševanja."

B.       Izjava Komisije

Ocena razdelka 4

"Glede na to, da v letu 2009 ni nikakršne razpoložljive razlike v okviru zgornje meje za odhodke v razdelku 4, Komisija priznava, da je sposobnost za odzivanje na nepredvidene krize dokaj omejena in zato obljublja, da bo organoma, pristojnima za proračun, v letu 2009 predstavila oceno stanja v razdelku 4 in ji po potrebi dodala ustrezne predloge, pri tem pa upoštevala politične premike in izvrševanje proračuna."

________________________

Izjava Sveta

o pisnem predlogu spremembe št. 2/2009

"Svet izjavlja, da njegovo soglasje v zvezi s predlogom Komisije o programih za ogrožene osebe v pisnem predlogu spremembe št. 2/2009 ne posega v izid preučitve pravne podlage, ki je trenutno v obravnavi.

Ukinitev proračunske vrstice o sistemu razdeljevanja sadja v šolah je v skladu s tradicionalnim stališčem Sveta, da se nove proračunske vrstice ne uvajajo pred sprejetjem ustrezne pravne podlage. To ne vpliva na izid preučitve pravne podlage, ki je trenutno v obravnavi."

________________________

Enostranska izjava Grčije, Italije, Španije in Portugalske

o večjezičnosti

"Grčija, Italija, Španija in Portugalska ponovno poudarjajo zavezanost načelu večjezičnosti in enake obravnave vseh jezikov; izražajo zaskrbljenost nad ravnanjem Komisije v zvezi z varovanjem jezikovne raznolikosti ter poudarjajo, da morajo Komisija ter vse institucije in organi Evropske unije zagotoviti dovolj sredstev za dosledno uveljavitev teh načel."

________________________

  • [1]             KOM(2008) 450 z dne 18. julija 2008.

POSTOPEK

Naslov

Predlog splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2009, kakor ga je spremenil Svet (vsi oddelki)

Referenčni dokumenti

16257/2008 - C6-0457/2006– 2008/2026(BUD)

Pristojni odbor

  Datum razglasitve na zasedanju

BUDG4.12.2008

 

Odbori, zaprošeni za mnenje – datum razglasitve na zasedanju

 

Poročevalca(-ki)

  Datum imenovanja

Jutta Haug(Oddelek III)

24.1.2008

Janusz Lewandowski (drugi oddelki)

24.1.2008

Nadomeščeni(-a) poročevalec(-ka)

 

Datum prve obravnave EP

23.10.2008

Datum posvetovanj Sveta

  Datum posredovanja izida

 

Pisni predlogi sprememb

1/2009

2/2009

3/2009

 

 

Usklajevalni sestanki

21.11.200

 

 

 

 

Obravnava v odboru

4.12.2008

 

 

 

 

Datum sprejetja

4.12.2008

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

27

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Richard James Ashworth, Simon Busuttil, Paulo Casaca, Daniel Dăianu, Valdis Dombrovskis, Brigitte Douay, James Elles, Göran Färm, Szabolcs Fazakas, Salvador Garriga Polledo, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Jan Mulder, Gérard Onesta, Margaritis Schinas, László Surján, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Thijs Berman, Esther De Lange

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

 

Datum predložitve

 

Pripombe (na voljo samo v enem jeziku)

 

PISNI PREDLOGI SPREMEMBE

Številka

Reference

Datum posredovanja

Datum razglasitve na zasedanju

1/2009

SEC(2008)/2435 – 13702/2008 – C6-0344/200810.09.2008

 

 

Številka

Reference

Datum posredovanja

Datum razglasitve na zasedanju

2/2009

SEC(2008)2707 - 16259/2008 -C6-0458/200828.10.08

 

 

Številka

Reference

Datum posredovanja

Datum razglasitve na zasedanju

3/2009

SEC(2008)2840 - 16260/2008 - C6-0459/200817.11.2008