JELENTÉS az Európai Unió 2008-as pénzügyi évre vonatkozó, 9/2008. számú költségvetés-módosítási tervezetéről

8.12.2008 - (16263/2008 – C6‑0462/2008 – 2008/2311(BUD))

III. szakasz – Bizottság
Költségvetési Bizottság
Előadó: Kyösti Virrankoski

Eljárás : 2008/2311(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0487/2008
Előterjesztett szövegek :
A6-0487/2008
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió 2008-as pénzügyi évre vonatkozó, 9/2008. számú költségvetés-módosítási tervezetéről, III. szakasz – Bizottság

(16263/2008 – C6‑0462/2008 – 2008/2311(BUD))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az EK-Szerződés 272. cikkére és az Euratom-Szerződés 177. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre[1] és különösen annak 37. és 38. cikkére,

–   tekintettel az Európai Unió 2008-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésére, amelyet 2007. december 13-án fogadtak el véglegesen[2],

–   tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásra[3],

–   tekintettel az Európai Unió 2008-as pénzügyi évre szóló, a Bizottság által 2008. október 31-én előterjesztett 9/008. számú előzetes költségvetés-módosítási tervezetére (COM(2008)0693),

–   tekintettel a Tanács által 2008. november 27-én megállapított, 9/2008. számú költségvetés-módosítási tervezetre (16263/2008 – C6‑0462/2008),

–   tekintettel eljárási szabályzata 69. cikkére és IV. mellékletére,

–   tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A6‑0487/2008),

A. mivel a 2008. évi általános költségvetés 9. számú költségvetés-módosítási tervezete a következő pontokra tér ki:

-    a bevétel-előrejelzések nettó emelkedése (1 198,7 millió EUR) a saját forrásokra és egyéb bevételekre vonatkozó előrejelzések felülvizsgálatát követően;

-    figyelembe véve a más megnevezésekből a globális átcsoportosítás keretében javasolt átsorolásokat, az 1a., 1b., 2., 3b. és 4. fejezet költségvetési tételeiben szereplő kifizetési előirányzatok csökkenése (4 891,3 millió EUR);

-    a fejlődő országok gyorsan emelkedő élelmiszeráraihoz kapcsolódó gyorsreagálási eszköz 2008. évi finanszírozása költségvetési vonatkozásainak bevonása, amely a Parlament és a Tanács 2008. november 21-i, az élelmiszer-eszköz finanszírozásáról szóló közös nyilatkozatának eredménye,

B.  mivel a 9/2008. számú költségvetés-módosítási tervezet célja ezen költségvetési módosítás előírások szerinti belefoglalása a 2008. évi költségvetésbe,

C. mivel a 8/2008. számú előzetes költségvetés-módosítási tervezet visszavonását követően a Tanács a 10/2008. számú előzetes költségvetés-módosítási tervezetet 9/2008. számú költségvetés-módosítási tervezetként elfogadta,

1.  tudomásul veszi a 10/2008. számú előzetes költségvetés-módosítási tervezetet;

2.  módosítás nélkül jóváhagyja a 9/2008. számú költségvetés-módosítási tervezetet;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.

  • [1]  HL L 248., 2002.9.16., 1.o.
  • [2]  HL L 71., 2008.3.14.
  • [3]  HL C 139., 2006.6.14., 1. o.

INDOKOLÁS

A költségvetési rendelet 37. cikke (1) bekezdésének megfelelően az Európai Bizottság előzetes költségvetés-módosítási tervezetet terjeszthet elő „elkerülhetetlen, kivételes vagy előre nem látható körülmények esetén”. A 2008. november 21-i költségvetési egyeztetést követően a Tanács bejelentette, hogy nem hagyja jóvá a 8/2008. számú költségvetés-módosítási tervezetet. Következésképpen a 10/2008. számú előzetes költségvetés-módosítási tervezet lett a 9/2008. számú költségvetés-módosítási tervezet.

A Bizottság által 2008. október 31-én elfogadott költségvetés-módosítás eredetileg kizárólag az 1a., 1b., 2., 3b. és 4. fejezetek költségvetési tételeiben szereplő kifizetési előirányzatok csökkentésére irányult (összesen 4 891,3 millió EUR), valamint arra, hogy a bevételek 1 200 millió eurós nettó növelését belefoglalják a költségvetésbe. A költségvetés-módosítás a 2009-es költségvetési eljárás során az „élelmiszer-eszközről” szóló megállapodás 2008-as végrehajtására is szolgál (az élelmiszer-eszköz a 2008-as, 2009-es és 2010-es éveket érinti).

A 9/2008. számú költségvetés-módosítási tervezet egyes pontjait illetően az előadó az alábbi megjegyzésekkel él:

I. Kifizetések csökkenése

A többlet oroszlánrészét az 1b. fejezet képezi (4,5 milliárd EUR). A COBU-ban folytatott viták során aggályok támadtak az alacsony végrehajtási arány miatt, míg mások ragaszkodtak a szabályok betartásához. Az előzetes előirányzat csökkentése valamennyi strukturális alapot érinti:

Költségvetési tétel

Alap

Változás (millió EUR)

04 02 17

ESZA –– konvergencia

-649 702 522

04 02 19

ESZA — regionális versenyképesség és foglalkoztatás

-965 000 000

13 03 16

ERFA –– konvergencia

-1 127 000 000

13 03 18

ERFA — regionális versenyképesség és foglalkoztatás

-200 000 000

13 03 19

ERFA — európai területi együttműködés

-158 000 000

13 04 02

Kohéziós Alap

-1 415 000 000

1b. fejezet összesen

 

-4 514 702 522

A Számvevőszék legújabb 2007. évi jelentésében – akárcsak az azt megelőző években – megállapítja, hogy a kohéziós politikák (42 milliárd) területén merülnek fel a leggyakrabban problémák. A Számvevőszék becslése szerint a költségek visszatérítésére irányuló kérelmek értékének legalább 11%-át nem kellett volna kifizetni.

A fel nem használt előirányzatok óriási, 4,9 milliárd EUR-val történő csökkentése azt jelenti, hogy azt majd visszatérítik a tagállamoknak.

A november 21-i egyeztetésen az EP-delegáció mély aggodalmát fejezte ki az EU politikák rendkívül alacsony mértékű végrehajtását illetően főként a kohézió, de egyéb európai parlamenti prioritások területén is. Közös nyilatkozatról és az EP részéről egyoldalú nyilatkozatról állapodtak meg (lásd a mellékletet).

II. Élelmiszer-eszköz

2008. november 21-i egyeztető ülésén az Európai Parlament és a Tanács együttes nyilatkozat formájában megállapodott abban, hogy „a fejlődő országok gyorsan emelkedő élelmiszeráraihoz kapcsolódó gyorsreagálási eszköz” (azaz „élelmiszer-eszköz”) finanszírozását részben biztosítja.

A 2008-as költségvetés tekintetében végül a gyorssegélytartalékból összesen 262 millió EUR értékben előirányzatokat bocsátanak rendelkezésre, amelyből 22 milliót a 2008-as költségvetésben még rendelkezésre álló előirányzatokból, és 240 milliót a 2008-as költségvetésben szereplő gyorssegélytartalék összegének egyszeri emelésén keresztül biztosítanak. A 262 millió EUR teljes összeg a 45/2008 sz. előirányzat-átcsoportosításra irányuló kérés függvénye, amely az előirányzatokat az Európai Újjáépítési Ügynökségből (EAR) az új élelmiszer-eszköz költségvetési tételbe kívánja átvinni. E költségvetés-módosítási tervezetben a következő pro memoria (p.m.) bejegyzés kerül létrehozásra: 21 02 03 sz. jogcímcsoport – A fejlődő országokban az élelmiszerárak emelkedésével kapcsolatos gyors intézkedés.

III. Összegzés

Az előadó azt javasolja, hogy a költségvetés-módosítási tervezetet módosítások nélkül fogadják el.

MELLÉKLET

3.      A kohéziós politika végrehajtása

„A gazdasági lassulással összefüggésben készülő bizottsági javaslatok sérelme nélkül az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság:

- elismeri, hogy a jelenlegi gazdasági lassulás jelentette kihívásokat figyelembe véve, a gazdaság számára előnyös lehet a strukturális és kohéziós alapok végrehajtásának 2007–2013-as időszakra elfogadott többéves pénzügyi keret felső értékhatárain belüli felgyorsítása;

- elismeri, hogy a jelenlegi ellenőrzési keret alapján addig nem teljesíthetők időközi kifizetések, amíg a tagállamok irányítási és ellenőrzési rendszereit nem ítélik a követelményeknek megfelelőknek, és – nagyszabású projektek esetén – amíg az említett projekteket a Bizottság el nem fogadja;

- a tagállamokat arra ösztönzi, hogy mielőbb nyújtsák be irányítási és ellenőrzési rendszereik leírását, és a megfelelőség-értékeléseket, hogy a Bizottság gyorsan megkezdhesse elemzésüket

Ennek keretében az Európai Parlament és a Tanács:

- felkéri a Bizottságot, hogy a meglévő jogi kereten belül hozza meg az irányítási és ellenőrzési rendszerek legkritikusabb vonatkozásainak gyors értékeléséhez szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy megkezdődhessenek az időközi kifizetések;

- felkéri a Bizottságot, hogy a projektek indítása és a vonatkozó időközi kifizetések elősegítése érdekében gyorsítsa a nagyszabású projektekre vonatkozó pályázatok vizsgálatát;

- felkéri a Bizottságot, hogy az irányítási és ellenőrzési rendszerek megfelelőségének valamennyi vonatkozásáról történő gyors megegyezés érdekében szorosan működjön együtt a tagállamokkal;

- üdvözli, hogy a Bizottság aktualizált összefoglaló táblázatok formájában rendszeresen tájékoztatja a költségvetési hatóságot az irányítási és ellenőrzési rendszerekről és a nagyszabású projektekről;

- felkéri a Bizottságot, hogy minden tagállam tekintetében tegyen havonta jelentést a költségvetési hatóságnak az irányítási és ellenőrzési rendszerek, valamint a nagyszabású projektek jóváhagyásáról, továbbá az időközi kifizetések végrehajtási szintjéről;

- felkéri a Bizottságot, hogy az előzetes költségvetés-tervezettel együtt nyújtson be végrehajtást értékelő jelentést a költségvetési és mentesítési eljárások céljára;

- felkéri a Számvevőszéket és a mentesítési hatóságot, hogy az uniós alapok kezelésének értékelésekor vegyék figyelembe ezt a szempontot, valamint a Bizottság ellenőrzési tevékenységének többéves jellegét.

Az Európai Parlament elismeri, hogy az előirányzatok visszatérő kihasználatlanságának elkerülése és a kifizetési előirányzatok kötelezettségvállalási előirányzatokhoz viszonyított megfelelő alakulásának biztosítása érdekében szerkezeti fejlesztésekre és egyszerűsítő intézkedésekre van szükség, ahogy arra jelentéseiben a Számvevőszék is emlékeztetett

* * *

"2. Kifizetések és a kohéziós politika végrehajtása

Az Európai Parlament mély aggodalmát fejezi ki a kifizetések rendkívül alacsony, messze a többéves pénzügyi keret alatti szintjével kapcsolatban, amely nem felel meg azon valós kihívásoknak, melyekkel az Európai Unió gazdasági válsághelyzet esetén néz szembe.

Különös aggodalommal tölti el, hogy a kohéziós politika esetében elfogadhatatlanul alacsony az előirányzatok végrehajtási szintje, jóllehet e politika az Európai Unió egyik alapvető politikáját jelenti.

Felkéri a Bizottságot és az ezen előirányzatok végrehajtásáért felelős tagállamokat, hogy tegyenek meg minden lehetséges intézkedést az előirányzatok megfelelő végrehajtásának biztosítására.”

ELJÁRÁS

Cím

Az Európai Unió 9. sz. költségvetésmódosítás-tervezete a 2008-as pénzügyi évre, III. szakasz

Hivatkozások

COM(2008)0693 - 16263/2008 – C6-0462/2008 – 2008/2311(BUD)

Illetékes bizottság

  A plenáris ülésen való bejelentés

  dátuma

BUDG4.12.2008

 

A véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

  A plenáris ülésen való bejelentés

  dátuma

 

 

 

 

 

Előadó(k)

  A kijelölés dátuma

Kyösti Virrankoski

13.12.2006

Korábbi előadó(k)

James Elles

Az költségvetés módosítási tervezet Tanács által történő megállapításának dátuma

27.11.2008

Az költségvetési módosítás-tervezet Tanács által történő továbbításának dátuma

0.0.0000

Vizsgálat a bizottságban

2.12.2008

 

 

 

 

Az elfogadás dátuma

2.12.2008

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

17

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Reimer Böge, Ville Itälä, Janusz Lewandowski, Margaritis Schinas, László Surján, Costas Botopoulos, Paulo Casaca, Brigitte Douay, Szabolcs Fazakas, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Vladimír Maňka, Ralf Walter, Anne E. Jensen, Kyösti Virrankoski, Marusya Ivanova Lyubcheva, Gianluca Susta.

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

 

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

 

Benyújtás dátuma

 

Megjegyzések (egy nyelven állnak rendelkezésre)