RAPPORT dwar l-abbozz ta' baġit ta' emenda Nru 9/2008 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2008

8.12.2008 - (16263/2008 – C6‑0462/2008 – 2008/2311(BUD))

Taqsima III – Kummissjoni
Kumitat għall-Baġits
Rapporteur: Kyösti Virrankoski

Proċedura : 2008/2311(BUD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
A6-0487/2008
Testi mressqa :
A6-0487/2008
Dibattiti :
Testi adottati :

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-abbozz ta' baġit ta' emenda Nru 9/2008 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2008, Taqsima III – Kummissjoni

(16263/2008 – C6‑0462/2008 – 2008/2311(BUD))

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 272 tat-Trattat KE u l-Artikolu 177 tat-Trattat Euratom,

–   wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta' Ġunju 2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej[1], u b'mod partikolari l-Artikoli 37 u 38 tiegħu,

–   wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2008, adottat b'mod definittiv fit-13 ta' Diċembru 2007[2],

–   wara li kkunsidra l-Ftehima Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-amministrazzjoni finanzjarja solida[3],

–   wara li kkunsidra l-abbozz preliminari tal-baġit ta' emenda Nru 10/2008 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2008, ippreżentat mill-Kummissjoni fil-31 t'Ottubru (COM(2008)0693),

–   wara li kkunsidra l-abbozz tal-baġit ta' emenda Nru 9/2008, imħejji mill-Kunsill fis-27 ta' Novembru 2008 (16263/2008 – C6‑0462/2008),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 69 u l-Anness IV tar-Regoli ta' Proċedura,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Baġits (A6‑0487/2008),

A. billi l-abbozz ta' baġit ta' emenda Nru 9 għall-baġit ġenerali jkopri l-punti li ġejjin:

-    Żieda netta fil-previżjonijiet tad-dħul (EUR 1 198,7 miljun) wara r-reviżjoni tal-previżjonijiet ta' riżorsi proprji u dħul ieħor;

-    Tnaqqis fl-approprjazzjonijiet ta’ pagament fil-linji tal-baġit taħt l-intestaturi 1a, 1b, 2, 3b u 4 (EUR 4 891,3 miljun), wara li jitqies it-tqassim mill-ġdid propost fit-trasferiment globali;

-    L-inklużjoni tal-aspetti baġitarji marbuta mal-finanzjament tal-Faċilità għal rispons rapidu għall-prezzijiet tal-ikel li dejjem qed jogħlew fil-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw fl-2008, kif jirriżultaw mid-dikjarazzjoni konġunta tal-Parlament u tal-Kunsill tal-21 ta' Novembru 2008 dwar il-finanzjament tal-Faċilità għall-Ikel,

B.  billi l-iskop tal-abbozz ta' baġit ta' emenda Nru 9/2008 huwa li jdaħħal formalment dan l-aġġustament baġitarju fil-baġit għall-2008,

C. billi l-Kunsill adotta l-abbozz preliminari ta' baġit ta' emenda Nru 10/2008 bħala l-abbozz ta' baġit ta' emenda Nru 9/2008, wara li kien ikkanċellat l-abbozz preliminari ta' baġit ta' emenda Nru 8/2008,

1.  Jieħu nota tal-abbozz preliminari ta' baġit ta' emenda Nru 10/2008;

2.  Japprova l-abbozz ta' baġit ta' emenda Nru 9/2008 mingħajr emendi;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

  • [1]  ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.
  • [2]  ĠU L 71, 14.3.2008.
  • [3]  ĠU C 139, 14.6.2006, p. 1.

NOTA SPJEGATTIVA

Skont l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 37 tar-Regolament Finanzjarju, il-Kummissjoni Ewropea tista’ tippreżenta Abbozz Preliminari ta' Baġit ta' Emenda jekk ikun hemm "ċirkustanzi inevitabbli, eċċezzjonali jew mhux previsti". Wara l-Konċiljazzjoni baġitarja tal-21 ta’ Novembru 2008, il-Kunsill ħabbar li mhux ser jadotta l-Abbozz li Jemenda l-Baġit 8/2008. B’konsegwenza ta' dan, l-Abbozz Preliminari ta' Baġit ta' Emenda 10/2008 sar l-abbozz ta' baġit ta' emenda Nru 9/2008.

Adottat mill-Kummissjoni fil-31 t'Ottubru 2008, dan il-baġit ta' emenda oriġinarjament kellu biss l-għan li jnaqqas l-approprjazzjonijiet ta’ pagament fil-linji tal-baġit taħt l-intestaturi 1A, 1B, 2, 3B u 4, għal total ta' EUR 4 891,3 miljun, u li jdaħħal żieda netta ta' dħul ta' EUR 1 200 fil-baġit. Issa qed iservi wkoll għall-implimentazzjoni tal-ftehim dwar il-"faċilità għall-ikel" matul il-proċedura tal-baġit 2009, f'dak li għandu x'jaqsam mal-2008 (il-faċilità għall-ikel tkopri l-2008, l-2009 u l-2010).

Rigward il-punti differenti tal-Abbozz ta' Baġit ta' Emenda Nru 9/2008, ir-rapporteur tagħkom jixtieq jagħmel l-kummenti li ġejjin:

I. Tnaqqis ta' pagamenti

Il-parti l-kbira tal-bilanċ żejjed tikkonċerna l-Intestatura 1B (EUR 4,5 biljun). Waqt id-diskussjoni fil-COBU ssemma t-tħassib dwar ir-rata baxxa ta' implimentazzjoni, waqt li oħrajn insistew li r-regoli għandhom ikunu rrispettati. It-tnaqqis fil-PA jikkonċerna l-Fondi Strutturali kollha:

Linja tal-baġit

Fond

Bidla (EUR miljun)

04 02 17

ESF — Konverġenza

-649 702 522

04 02 19

ESF — Kompetittività reġjonali u l-impjieg

-965 000 000

13 03 16

ERDF — Konverġenza

-1 127 000 000

13 03 18

ERDF — Kompetittività reġjonali u l-impjieg

-200 000 000

13 03 19

ERDF — Kooperazzjoni territorjali Ewropea

-158 000 000

13 04 02

Fond ta' Koeżjoni

-1 415 000 000

Total tal-Intestatura 1b

 

-4 514 702 522

Fir-rapport annwali reċenti tagħha, il-Qorti tal-Awdituri ddikjarat, bħal fi snin preċedenti, li l-politiki ta' koeżjoni (42 biljun) huma l-qasam li fih isiru l-iktar żbalji. Wara l-istima tal-kampjun li ħadet il-Qorti, tal-inqas 11% tal-valur tal-klejms ta' spejjeż li kienu rimborsati ma kellhomx jitħallsu.

Ir-riduzzjoni kbira ta' EUR 4,9 biljun ta' approprjazzjonijiet li ma ntefqux ifisser li dawn se jingħataw lura lill-Istati Membri.

Fil-laqgħa ta' konċiljazzjoni tal-21 ta' Novembru, id-delegazzjoni tal-PE esprimiet tħassib kbir rigward l-implimentazzjoni verament baxxa tal-politiki tal-UE għall-koeżjoni iżda wkoll għall-prijoritajiet oħra tal-PE. Kien hemm ftehim dwar dikjarazzjoni konġunta u wkoll dwar dikjarazzjoni unilaterali mill-PE (ara l-anness).

II. Faċilità għall-Ikel

Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill fil-laqgħa ta' konċiljazzjoni tal-21 ta' Novembru 2008, ftiehmu permezz ta' dikjarazzjoni konġunta li jipprovdu parti mill-finanzjament għall-"Faċilità għal rispons rapidu għall-prezzijiet tal-ikel li dejjem qed jogħlew fil-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw" (l-hekk-imsejħa "faċilità għall-ikel").

In konklużjoni, rigward il-Baġit 2008, l-approprjazzjonijiet se jkunu disponibbli mir-Riżerva għall-Għajnuna ta’ Emerġenza għal total ta' EUR 262 miljun, li minnhom hemm 22 miljun mill-approprjazzjonijiet li għadhom disponibbli fil-baġit 2008, u 240 miljun minn żieda ta' darba fl-ammont għar-Riżerva għall-Għajnuna ta’ Emerġenza li se tkun ibbaġitjata fl-2008. L-ammont totali ta' EUR 262 miljun huwa s-suġġett tat-talba ta' trasferiment DEC 45/2008 li għandha l-għan li ċċaqlaq l-approprjazzjonijiet mir-Riżerva għall-Għajnuna ta’ Emerġenza lejn il-linja l-ġdida tal-Faċilità għall-Ikel. Għaldaqstant, f'dan l-abbozz ta' baġit ta' emenda se tinħoloq entratura pro memoria (p.m.) - artikolu tal-baġit 21 02 03 Rispons rapidu għaż-żidiet fil-prezz tal-ikel fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw.

III. Konklużjoni

Ir-rapporteur tagħkom jirrakkomanda li l-abbozz ta' baġit ta' emenda jkun adottat mingħajr emenda.

ANNESS

3.      Implimentazzjoni tal-politika ta' Koeżjoni

"Mingħajr ma jiġu preġudikati l-proposti futuri mill-Kummissjoni fil-kuntest tar-rallentament ekonomiku, il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni:

- Jirrikonoxxu li, bil-ħsieb tal-isfidi li r-rallentament ekonomiku attwali jirrapreżenta, l-ekonomija tista' tibbenefika mill-aċċellerazzjoni tal-implimentazzjoni tal-fondi strutturali u ta' koeżjoni fil-limiti tal-qafas finanzjarju pluriennali maqbul għall-2007-2013;

- Jirrikonoxxu li, taħt il-qafas ta' kontroll stabbilit, il-pagamenti interim ma jistgħux isiru sakemm is-sistemi ta' ġestjoni u kontroll fl-Istati Membri jkunu ġew iġġudikati bħala konformi mar-rekwiżiti u, fir-rigward tal-proġetti prinċipali, sakemm tali proġetti jkunu ġew adottati mill-Kummissjoni;

- Iħeġġu lill-Istati Membri jippreżentaw deskrizzjoni tas-sistemi tagħhom ta' ġestjoni u ta' kontroll u l-valutazzjonijiet ta' konformità mill-aktar fis possibbli sabiex jippermettu lill-Kummissjoni tibda l-analiżi tagħhom malajr.

F'dan il-qafas, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill:

- Jistiednu lill-Kummissjoni tieħu l-miżuri meħtieġa, fil-qafas legali eżistenti, biex tivvaluta malajr l-aktar aspetti kritiċi tas-sistemi ta' ġestjoni u kontroll (MCS - management and control systems), biex ikunu jistgħu jinbdew il-pagamenti interim;

- Jistiednu lill-Kummissjoni taċċellera l-analiżi tal-applikazzjonijiet għal proġetti ewlenin sabiex tiffaċilita l-bidu tagħhom u l-pagamenti interim relatati;

- Jistiednu lill-Kummissjoni tikkoopera mill-qrib mal-Istati Membri sabiex ikun hemm ftehim rapidu dwar l-aspetti kollha ta' konformità tal-MCS;

- Jilqgħu l-informazzjoni regolari mill-Kummissjoni lill-awtorità tal-baġit permezz ta' tabelli rikapitulattivi dwar l-MCS u l-proġetti prinċipali;

- Jistiednu lill-Kummissjoni tippreżenta rapport ta' kull xahar lill-awtorità tal-baġit dwar l-approvazzjoni tas-sistemi ta' ġestjoni u kontroll u l-proġetti ewlenin kif ukoll il-livell ta' eżekuzzjoni tal-pagamenti interim għal kull Stat Membru;

- Jistiednu lill-Kummissjoni tippreżenta rapport dwar l-implimentazzjoni flimkien mal-ABE għall-fini tal-proċeduri baġitarji u ta' approvazzjoni;

- Jistiednu lill-Qorti tal-Awdituri u lill-awtorità ta' approvazzjoni biex waqt il-valutazzjoni tal-ġestjoni tal-fondi tal-UE jieħdu kont ta' din il-kwistjoni, kif ukoll tan-natura pluriennali tal-attività ta' kontroll tal-Kummissjoni.

Il-Parlament Ewropew jirrikonoxxi li huma meħtieġa titjib strutturali u miżuri ta' simplifikazzjoni biex tiġi evitata sottoimplimentazzjoni rikorrenti u biex jiġi żgurat li l-approprjazzjonijiet ta' pagament jiżviluppaw b'mod ordinat b'paragun mal-approprjazzjonijiet ta' impenn, kif imfakkar mir-rapporti tal-Qorti tal-Awdituri."

* * *

"2. Ħlasijiet u implimentazzjoni tal-politika ta' Koeżjoni

"Il-Parlament Ewropew jesprimi t-tħassib serju tiegħu dwar il-livell baxx ħafna ta' ħlasijiet, ferm aktar baxxi mill-Qafas Finanzjarju Pluriennali (MFF), li ma jikkorispondix mal-isfidi reali tal-Unjoni Ewropea f'sitwazzjoni ta' kriżi ekonomika.

B'mod partikolari, huwa jesprimi tħassib serju dwar il-livell baxx u inaċċettabbli tal-implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet għall-politika ta' Koeżjoni, għalkemm din tikkostitwixxi waħda mill-linji ta' politika fundamentali tal-Unjoni Ewropea.

Jappella lill-Kummissjoni, u lill-Istati Membri responsabbli għall-implimentazzjoni ta' dawn l-approprjazzjonijiet, biex jadottaw il-miżuri kollha possibbli biex jiżguraw l-implimentazzjoni adegwata tagħha."

PROĊEDURA

Titolu

Abbozz ta' baġit ta' emenda Nru 9/2008 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2008, Taqsima III – Kummissjoni

Referenzi

COM(2008)0693 - 16263/2008 – C6-0462/2008 – 2008/2311(BUD)

Kumitat responsabbli

  Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

BUDG4.12.2008

 

Kumitat(i) mitlub(a) jagħti/u opinjoni

  Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

 

 

 

 

 

Rapporteur(s)

  Data tal-ħatra

Kyösti Virrankoski

13.12.2006

Rapporteur(s) preċedenti

James Elles

Data tat-tħejjija tal-abbozz tal-baġit ta' emenda mill-Kunsill

27.11.2008

Data meta l-Kunsill bagħat l-abbozz tal-baġit ta' emenda

0.0.0000

Eżami fil-kumitat

2.12.2008

 

 

 

 

Data tal-adozzjoni

2.12.2008

Riżultat tal-votazzjoni finali:

+:

–:

0:

17

0

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Reimer Böge, Ville Itälä, Janusz Lewandowski, Margaritis Schinas, László Surján, Costas Botopoulos, Paulo Casaca, Brigitte Douay, Szabolcs Fazakas, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Vladimír Maňka, Ralf Walter, Anne E. Jensen, Kyösti Virrankoski, Marusya Ivanova Lyubcheva, Gianluca Susta.

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

 

Sostitut(i) (skont l-Artikolu 178(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

 

Data tat-tressiq

 

Kummenti (informazzjoni disponibbli b'lingwa waħda biss)