VERSLAG over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 9/2008 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008

8.12.2008 - (16263/2008 – C6‑0462/2008 – 2008/2311(BUD))

Afdeling III – Commissie
Begrotingscommissie
Rapporteur: Kyösti Virrankoski

Procedure : 2008/2311(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A6-0487/2008
Ingediende teksten :
A6-0487/2008
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 9/2008 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008, Afdeling III – Commissie

(16263/2008 – C6‑0462/2008 – 2008/2311(BUD))

Het Europees Parlement,

–   gelet op artikel 272 van het EG-Verdrag en artikel 177 van het Euratom-Verdrag,

–   gelet op Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen[1], en met name op de artikelen 37 en 38 daarvan,

–   gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008, definitief vastgesteld op 13 december 2007[2],

–   gelet op het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer[3],

–   gezien het voorontwerp van gewijzigde begroting nr. 10/2008 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008, ingediend door de Commissie op 31 oktober 2008 (COM(2008)0693),

–   gezien het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 9/2008, opgesteld door de Raad op 27 november 2008 (16263/2008 – C6‑0462/2008),

–   gelet op artikel 69 en Bijlage IV van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A6‑0487/2008),

A. overwegende dat het ontwerp van gewijzigde begroting (OGB) nr. 9 op de algemene begroting 2008 de volgende punten omvat:

-    een nettoverhoging van de geraamde ontvangsten (1,1987 miljard euro) na de bijgestelde raming van eigen middelen en andere ontvangsten;

-    een daling van de betalingskredieten in de begrotingsonderdelen voor rubrieken 1a, 1b, 2, 3b en 4 (4,8913 miljard euro), rekening houdende met de in het kader van de globale overschrijving voorgestelde herschikkingen;

-    de opneming van de begrotingsaspecten betreffende de financiering van een snelleresponsfaciliteit voor maatregelen tegen de scherpe stijging van de voedselprijzen in de ontwikkelingslanden in 2008, zoals die voortvloeien uit de gezamenlijke verklaring van het Parlement en de Raad van 21 november 2008 inzake de financiering van de voedselfaciliteit,

B.  overwegende dat het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 9/2008 tot doel heeft deze budgettaire aanpassingen formeel te integreren in de begroting 2008,

C. overwegende dat de Raad het voorontwerp van gewijzigde begroting (VOGB) nr. 10/2008 heeft aangenomen als OGB nr. 9/2008, na de annulering van VOGB nr. 8/2008,

1.  neemt kennis van het voorontwerp van gewijzigde begroting nr. 10/2008;

2.  hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 9/2008 zonder wijzigingen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

  • [1]  PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.
  • [2]  PB L 71 van 14.3.2008.
  • [3]  PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1.

TOELICHTING

Overeenkomstig artikel 37, lid 1, van het Financieel Reglement kan de Commissie een voorontwerp van gewijzigde begroting indienen, in geval van "onvermijdbare, uitzonderlijke of onvoorziene omstandigheden". Na het begrotingsoverleg van 21 november 2008 heeft de Raad aangekondigd het ontwerp van gewijzigde begroting 8/2008 niet te zullen goedkeuren. Daardoor wordt VOGB 10/2008 nu OGB 9/2008.

Deze gewijzigde begroting, door de Commissie aangenomen op 31 oktober 2008, had oorspronkelijk enkel tot doel een daling van de betalingskredieten tot stand te brengen met betrekking tot de begrotingsonderdelen voor de rubrieken 1a, 1b, 2, 3b en 4, met een totaalbedrag van 4,8913 miljard euro, en een nettoverhoging van de geraamde ontvangsten met 1,2 miljard euro op te nemen in de begroting. Er wordt eveneens gezorgd voor de toepassing van de overeenkomst inzake de "voedselfaciliteit" in het kader van de begrotingsprocedure 2009, met betrekking tot het jaar 2008 (de voedselfaciliteit omvat 2008, 2009 en 2010).

Met betrekking tot de verschillende punten van het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 9/2008 heeft de rapporteur de volgende opmerkingen:

I. Vermindering van de betalingskredieten

Het grootste deel van het overschot heeft betrekking op rubriek 1b (4,5 miljard euro). Tijdens de gedachtewisseling in de Begrotingscommissie werden vragen gesteld bij het lage niveau van kredietbesteding, terwijl anderen benadrukten dat de regels moeten worden nageleefd. De verlaging van de betalingskredieten heeft betrekking op alle structuurfondsen:

Begrotingslijn

Fonds

Wijziging (mln EUR)

04 02 17

ESF — Convergentie

-649 702 522

04 02 19

ESF — Regionale concurrentiekracht en werkgelegenheid

-965 000 000

13 03 16

EFRO — Convergentie

-1 127 000 000

13 03 18

ERDF — Regionale concurrentiekracht en werkgelegenheid

-200 000 000

13 03 19

EFRO — Europese territoriale samenwerking

-158 000 000

13 04 02

Cohesiefonds

-1 415 000 000

Totaal rubriek 1b

 

-4 514 702 522

In haar recente jaarverslag (2007), stelt de Rekenkamer dat het cohesiebeleid (42 miljard) het meest wordt getroffen door fouten, net als de voorgaande jaren. Volgens de schatting van de Rekenkamer had ten minste 11% van de terugbetaalde kostendeclaraties niet moeten worden uitbetaald.

De omvangrijke vermindering met 4,9 miljard euro aan ongebruikte kredieten zal worden terugbetaald aan de lidstaten.

Tijdens de overlegvergadering van 21 november 2008, gaf de delegatie van het EP uiting aan haar diepe bezorgdheid over het extreem lage niveau van de uitvoering van het EU-beleid, met name op het vlak van cohesie, maar eveneens op het vlak van andere prioriteiten van het EP. Er werd overeenstemming bereikt over een gezamenlijke verklaring en over een eenzijdige verklaring van het EP (zie bijlage).

II. Voedselfaciliteit

Het Europees Parlement en de Raad hebben tijdens de overlegvergadering van 21 november 2008 middels een gezamenlijke verklaring ingestemd te voorzien in een deel van de financiering voor de "snelleresponsfaciliteit voor maatregelen tegen de scherpe stijging van de voedselprijzen in de ontwikkelingslanden" (de zogenaamde "voedselfaciliteit").

Met betrekking tot de begroting 2008, worden de kredieten beschikbaar gesteld via de reserve voor noodhulp, voor een totaalbedrag van 262 miljoen euro, waarvan 22 miljoen uit kredieten die nog beschikbaar zijn in de begroting voor 2008, en 240 miljoen door middel van een eenmalige verhoging van het bedrag van de reserve voor noodhulp, die in de begroting voor 2008 moet worden opgenomen. Het totale bedrag van 262 miljoen euro wordt behandeld in kredietoverschrijving DEC 45/2008, waardoor de kredieten worden overgedragen van de begrotingslijn voor het Europees Bureau voor Wederopbouw naar de nieuwe begrotingslijn voor de voedselfaciliteit. In dit ontwerp van gewijzigde begroting zal dus een p.m.-vermelding worden gecreëerd: begrotingsartikel 21 02 03 Snelleresponsfaciliteit voor maatregelen tegen de scherpe stijging van de voedselprijzen in de ontwikkelingslanden.

III. Conclusie

De rapporteur beveelt aan het ontwerp van gewijzigde begroting zonder wijzigingen goed te keuren.

BIJLAGE

3.      Uitvoering van het cohesiebeleid

"Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie, zonder vooruit te lopen op komende voorstellen van de Commissie in het kader van de economische neergang:

- erkennen dat, gezien de problemen in verband met de huidige economische neergang, de economie profijt kan trekken van een versnelde uitvoering van de structuurfondsen en het cohesiefonds binnen de plafonds van het overeengekomen meerjarig financieel kader 2007-2013;

- erkennen dat overeenkomstig het vastgestelde controlekader tussentijdse betalingen niet kunnen worden verricht totdat de beheers- en controlesystemen in de lidstaten conform zijn bevonden met de voorschriften en, in het geval van grote projecten, totdat deze projecten door de Commissie zijn goedgekeurd;

- moedigen de lidstaten aan om zo spoedig mogelijk de beschrijving van hun beheers- en controlesystemen en de beoordelingen van de naleving in te dienen, zodat de Commissie weldra kan beginnen met de analyse ervan;

Het Europees Parlement en de Raad, in dat kader:

- verzoeken de Commissie om binnen het bestaande juridische kader het nodige te doen voor een snelle beoordeling van de meest kritieke aspecten van de beheers- en controlesystemen, zodat een aanvang kan worden gemaakt met de tussentijdse betalingen;

- verzoeken de Commissie om de behandeling van aanvragen voor grote projecten te versnellen, zodat de aanvang van deze projecten en de daarmee gepaard gaande tussentijdse betalingen vlotter kunnen verlopen;

- verzoeken de Commissie nauw met de lidstaten samen te werken met het oog op een spoedig akkoord over alle aspecten inzake de naleving van de beheers- en controlesystemen;

- hebben waardering voor de periodieke informatie die de Commissie aan de begrotingsautoriteit verstrekt door middel van geactualiseerde overzichtstabellen over de beheers- en controlesystemen en de grote projecten;

- verzoeken de Commissie maandelijks verslag uit te brengen aan de begrotingsautoriteit over de goedkeuring van de beheers- en controlesystemen en de grote projecten, alsmede over de mate van uitvoering van tussentijdse betalingen voor elke lidstaat;

- verzoeken de Commissie samen met het VOB een verslag over de uitvoering te presenteren ten behoeve van de begrotings- en kwijtingsprocedures;

- verzoeken de Rekenkamer en de kwijtingsautoriteit om dit punt alsmede de meerjarige aard van de controlewerkzaamheden van de Commissie in aanmerking te nemen bij de beoordeling van het beheer van EU-middelen.

Het Europees Parlement erkent dat structurele verbeteringen en vereenvoudigingsmaatregelen nodig zijn om recurrente onderbesteding te voorkomen en te zorgen voor een geordende ontwikkeling van de betalingskredieten ten opzichte van de vastleggingskredieten, zoals wordt gememoreerd in de verslagen van de Rekenkamer."

* * *

"2. Betalingen en uitvoering van het cohesiebeleid

"Het Europees Parlement geeft uiting aan zijn diepe bezorgdheid over het extreem lage niveau van de betalingen, dat ver onder het meerjarig financieel kader ligt en niet beantwoordt aan de werkelijke uitdagingen waarmee de Europese Unie in een situatie van economische crisis geconfronteerd wordt.

Het drukt met name zijn diepe bezorgdheid uit over het onaanvaardbare lage niveau van kredietbesteding in het kader van het cohesiebeleid, hoewel dit een van de essentiële beleidsterreinen van de Europese Unie vormt.

Het roept de Commissie en de lidstaten, die verantwoordelijk zijn voor deze kredietbestedingen, op alle mogelijke maatregelen te nemen om een adequate besteding te garanderen."

PROCEDURE

Titel

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 9/2008 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008 - Afdeling III - Commissie

Document- en procedurenummers

COM(2008)0693 - 16263/2008 – C6‑0462/2008 – 2008/2311(BUD)

Commissie ten principale

        Datum bekendmaking

BUDG

4.12.2008

Medeadviserende commissie(s)

        Datum bekendmaking

Rapporteur(s)

  Datum benoeming

Kyösti Virrankoski13.12.2006

 

Vervangen rapporteur(s)

James Elles

Datum vaststelling ontwerp van gewijzigde begroting door de Raad

27.11.2008

Datum toezending ontwerp van gewijzigde begroting door de Raad

0.0.0000

 

 

 

 

Behandeling in de commissie

2.12.2008

 

 

Datum goedkeuring

2.12.2008

Uitslag eindstemming

+:                           17

-:                            0

0:                            0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Reimer Böge, Ville Itälä, Janusz Lewandowski, Margaritis Schinas, László Surján, Costas Botopoulos, Paulo Casaca, Brigitte Douay, Szabolcs Fazakas, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Vladimír Maňka, Ralf Walter, Anne E. Jensen, Kyösti Virrankoski, Marusya Ivanova Lyubcheva, Gianluca Susta.

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 178, lid 2)

Datum indiening 

 

Opmerkingen (slechts in één taal beschikbaar)

...